VÆKSTPLAN nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil"

Transkript

1 VÆKSTPLAN nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative digitale virksomheder 6 Fokus på små og nye virksomheder 9 Udfordringer for de kreative digitale vækstvirksomheder 11 Fremtidig indsats 13 Styrkelse af viden, netværk og kompetencer 14 Anbefaling 1: 14 Klyngesekretariat for den kreative digitale industri Opgaver på virksomhedsniveau Opgaver på brancheniveau Opgaver på internationalt niveau Anbefaling 2: 19 Udviklingsforløb for kreative digitale vækstvirksomheder Kapital til udvikling af kreative digitale virksomheder 21 Anbefaling 3: 22 Permanent computerspilstøtte to puljer Anbefaling 4: 23 Lånefinansiering under vækstudviklingsforløbet Anbefaling 5: 23 Specialiseret investeringsfond i The Funding Gap Anbefaling 6: 24 Etablering af Copenhagen Film Fund Forventede resultater 25 Jobskabelse 26 Forklaring og kommentarer til beregningsgrundlaget 27 BILAG Anbefalinger fra FORA - Det Kreative København 34 Anbefalinger fra Kreativt Forum 35 Anbefalinger fra CKO og Copenhagen Creative Task Force 36 2

3 Forord Oplevelsesøkonomien er i global vækst. I den del, der betegnes entertainment-industrien, steg omsætningen 4,6% fra 2009 til 2010, mens forventningerne frem til 2015 er på 5,7% om året. Særligt udviklingen på det digitale marked accelererer. I takt med, at udbredelsen og hastigheden af internettet og mobilnettet øges i hele verden, stiger omsætningen. Annoncering på internettet forventes at stige med 13% om året og 25% p.a. på mobilnettet frem til På musiksiden overhaler det digitale musiksalg det fysiske salg allerede næste år. Film er begyndt at få store digitale indtægter ikke mindst fra nye markeder som Asien, Sydamerika og Kina. Og inden for videospil går udviklingen ekstremt hurtigt lige nu drevet af sociale onlinespil på tablets og smartphones områder som frem mod 2015 vil opleve tocifrede vækstrater. (PWC Global Entertainment and Media Outlook ). Digitaliseringen og globaliseringen skaber store muligheder for Danmark. Overskrifter i aviser, artikler og rapporter har længe været: Hvad skal Danmark leve af i morgen? Her er et oplagt eksempel: Forretningsområdet, der kombinerer de kreative erhverv med de digitale, herunder film, tv og computerspil. Årsagen til at området er særligt interessant er, at aktiviteten her har betydelige samfunds- og erhvervsmæssige effekter. Kerneaktiviteten hos indholdsproducenterne spreder sig som ringe i vandet, og ringene når længere ud end blot til supportvirksomheder og underleverandører. Et eksempel er, at spil, film og video i dag står for mere end 80% af datatransmissionen på internettet (IP traffic) og er indirekte årsag til den store aktivitet inden for bredbånd og anden digital infrastruktur (Annual Cisco Visual Networking Index). Indholdsproducenterne er således driver for den eksplosive udvikling i telekommunikationsindustrien. Med et ønske om at få del i den globale vækst og skabe nye arbejdspladser i det kreative digitale forretningsområde, giver Copenhagen Entertainment her sin anbefaling til en styrkelse af klyngen og til vækst i antallet af medarbejdere inden for film, tv og computerspil. Som det beskrives i FORA-publikationen Det Kreative København fra august 2011, kan de kreative industrier yde et afgørende bidrag til at realisere Københavns vision om at skabe bæredygtig økonomisk velstand det gælder i særlig grad for den kreative digitale industri. Men det kræver, at der udformes en langsigtet erhvervspolitisk strategi, og at der hvert år gennemføres markante initiativer, der styrker vilkårene for de kreative industrier. Nærværende rapport anbefaler, hvordan disse markante initiativer, der er beskrevet af FORA, Kreativt Forum og CKO, kan sættes i værk med størst mulig effekt for jobskabelsen i de kreative digitale erhverv herunder film-, tv- og computerspilindustrien i Hovedstadsregionen. 3

4 Baggrund for Copenhagen Entertainment Vækstforum skrev i 2007 Erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden og prioriterede her film- og computerspilklyngerne blandt regionens primære strategiske indsatsområder for vækst. Samtidigt pegede både Erhvervsfremmestyrelsen og Vækstfonden på film og spil som kompetenceklynger med et internationalt potentiale. Copenhagen Entertainment blev etableret på den baggrund; med en målsætning om at styrke film- og computerspilindustrien via netværksdannelse, kompetenceudvikling, videndeling og udvikling af nye forretningsmodeller. Det har været Copenhagen Entertainments opgave at skabe størst mulig værdi for indholdsproducenterne i Danmark ved at sætte ind med en indsats, der hvor barrierer reducerer mulighederne for vækst og hvor virksomhederne ikke selv har kunnet løfte opgaven. Og det ser ud til at lykkes. I Danmark er der nu en positiv udvikling. Omsætningen hos indholdsproducenterne steg mere end 8 % fra 2009 til 2010 mens beskæftigelsen i film, tv og computerspil, samlet set, er gået 1 % op, hvilket udtrykker at produktiviteten samtidigt er øget. Til sammenligning er beskæftigelsen i Danmark generelt faldet 2 % i samme periode. (Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen, Danmarks Statistik). Copenhagen Entertainment har gjort det muligt for den enkelte indholdsproducent at indgå i arbejdsgrupper eller netværk med universiteter, organisationer og andre virksomheder, for i samarbejde at imødegå de udfordringer, som præger branchen såvel som den enkelte virksomhed. Det er lykkedes at skabe en stærkere brancheidentitet, specielt for computerspilproducenterne, som ikke havde et etableret interessefællesskab før. Men også for film og tv-producenterne har Copenhagen Entertainments mange aktiviteter styrket branchefællesskabet og har medvirket til at nedbryde de barrierer, der har været mellem f.eks. film- og spilvirksomheder. Vi er glade for den meget store opbakning, vi har fået fra virksomheder, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner. Det er på grund af deres deltagelse og engagement i vores mange aktiviteter, at de har fået så stor effekt - til gavn for hele industrien. Copenhagen Entertainment er nu i sin afsluttende fase og har fået så stor indsigt i virksomheder, uddannelser, brancheforhold, forretningsmodeller, finansiering og ledelseskompetencer, at vi velkvalificeret kan anbefale en effektiv vej til styrkelse af klyngen og til vækst i antallet af medarbejdere inden for film, tv og computerspil. Så det er det vi gør i denne vækstplan. 4

5 Målsætningen Målsætningen for Copenhagen Entertainment er at øge beskæftigelsen inden for film, tv og computerspil i Hovedstadsregionen med 3000 nye job i Målet skal nås dels som afledte effekter af de aktiviteter, Copenhagen Entertainment allerede har iværksat, dels som resultat af de nye aktiviteter, der anbefales i nærværende vækstplan. I rapporten Danske Indholdsproducenters Samfundsøkonomiske Effekt 2009 etablerede vi et opdateret kvantitativt grundlag for måling af den samfundsøkonomiske effekt af dansk audiovisuel indholdsproduktion. Tallene viser, at indholdsproducenterne skaber stor værdi for det danske samfund målt på arbejdspladser og skatteprovenu. Den store effekt skyldes, at en relativ lille aktivitet i kernevirksomhederne afføder en relativ stor aktivitet i både relaterede erhverv og i ikke-relaterede erhverv. Det viser sig, at aktiviteter i kernevirksomhederne skaber samlede aktiviteter i samfundet, der svarer til en faktor på 3,25. Analysens centrale konklusioner er: Film-, tv og computerspilproducenterne i Danmark beskæftigede i 2009 knap 2000 medarbejdere og genererede en omsætning på knap 2.2 mia. kr. De film og computerspil som kernevirksomhederne producerede, skabte en aktivitet i relaterede, indirekte og afledte erhverv, for yderligere 5 mia. kr. og gav her yderligere beskæftigelse for medarbejdere. Produktionen af audiovisuelt indhold var i Danmark således samlet set ansvarlig for ca fuldtidsstillinger, en samlet omsætning på over 7 mia. DKK og et skatteprovenu på godt 2 mia. DKK. For hver krone, der omsættes i kernevirksomhederne, genereres en aktivitet i samfundet på 3,25 kr. Og tilsvarende er den beskæftigelsesmæssige akkumulerende effekt stor. For hver fultidsmedarbejder i en indholdsproducerende virksomhed stiger beskæftigelsen i samfundet med knap tre fuldtidsstillinger (faktor 2,78). For at indfri vores målsætning om flere medarbejdere i den danske film-, tv- og computerspilklynge i 2020, skal vi øge medarbejdertallet i kernevirksomhederne med medarbejdere (3000/2,78 = 1078). Det er en stigning på 50 % over 10 år - eller lidt mere end 4 % om året i ti år frem eller en årlig vækst på 100 medarbejdere i kernevirksomhederne pro anno. Ambitiøse mål helt på linje med målsætningerne i Københavns Vækstplan

6 Indsats målrettet kreative digitale virksomheder Mens Copenhagen Entertainment hidtil kun har haft fokus på film, tv og computerspil, så vil vi redefinere fokusområdet for de fremadrettede aktiviteter for bedst muligt at understøtte de anbefalinger, der allerede er skrevet om vækst i de kreative erhverv. Det er FORA-publikationen, Det Kreative København fra august 2011, anbefalingerne fra Kreativt Forum fra august 2011, og anbefalingerne fra Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, Kreative erhverv i Danmark 2011, del II. (Anbefalingerne er vedlagt som bilag). De kreative erhverv er imidlertid en broget samling, som ifølge CKO/ EBST Vækst via oplevelser 2011 dækker mange brancher, som tilsammen beskæftigede personer i Danmark i 2008 og havde en værditilvækst på 63 mia. kr. De kreative erhverv er *: - Arkitektur - Design - Film og video - Radio og TV - Kunst og kunsthåndværk - Mode og beklædning - Møbler og interieur - Bøger og presse - Reklame - Musik - Digital indholdsproduktion Ikke alle brancher har lige stort udviklingspotentiale og heller ikke samme udfordringer. Så det er ikke muligt at lave én indsats med stor effekt for alle kreative erhverv. Man er nødt til at målrette indsatsen mest oplagt til de segmenter, der har det største vækstpotentiale. Men hvilke er så det? I 2010 angav Erhvervs- og Byggestyrelsen fire overordnede trends med markant indflydelse på fremtidens væksterhverv: Miljø, sundhed, digitalisering og kreativitet. Potentialet i digitalisering er stort. Og potentialet i de kreative erhverv er stort - som beskrevet i referencematerialet. Men ser vi på kombinationen af de to, de kreative digitale erhverv, så er der tale om et område med et kæmpestort og reelt internationalt vækstpotentiale. Price Waterhouse Coopers, som udgiver verdens største analyse af media og underholdningsindustrierne, har i Global entertainment and media outlook beskrevet, at væksten i den globale entertainment- og medieindustri skabes i det digitale forretningsområde: Digital becomes the new normal Over the next five years as we move into the golden age of the empowered consumer, the demand for digital experiences is increasing and becoming the norm. While digital currently accounts for just over a quarter of total industry revenues, it will account for 58.7 percent of all growth in spending during the next five years. I øjeblikket er omsætningen overvejende på det traditionelle marked - men med stor fart på vej ind i det digitale. Så det er dér vi skal være for at vinde kampen om vækst og arbejdspladser. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. Wayne Gretzky, legendary hockey player * I de kreative brancher er der et digitalt forretningsområde. Sort markeringsfarve betyder at digitaliseringen er fremskreden. 6

7 Born Global Årsagen til at det kreative digitale forretningsområde er specielt interessant for Danmark er, at de kreative digitale produkter og services er Born Global. De udvikles internationalt og markedsføres globalt. Med mange veluddannede og kreative medarbejdere har Danmark gode muligheder for at udvikle digitale succeser. Godt nok er udviklings- og lønomkostningerne høje, men forretningsmodellerne kan skaleres globalt, så omkostningerne ikke automatisk følger med, når omsætningen stiger. Det er som bekendt tilfældet i traditionelle produktions- og serviceerhverv. Det globale markedsperspektiv gør at udviklings-omkostningerne relativt hurtigt tjenes hjem, og det giver mulighed for et meget stort return on investment. Forudsætningen for succes er derfor i højere grad, at produktet har høj kvalitet og appel, som muliggør global spredning, end at udviklingsomkostningerne er lave. Og netop det forhold er meget attraktivt i relation til beskæftigelse i Danmark. Copenhagen Entertainment anbefaler derfor, at en særlig indsats investeres i de kreative erhverv, der enten er født digitale, eller som er midt i en transition fra at være analoge til at blive helt eller delvist digitale. I alle ovenstående 9 kreative brancher er der et realiseret eller potentielt digitalt forretningsområde. I de seks områder, markeret med sort, er digitaliseringen fremskreden, og her vil størstedelen af omsætningen inden længe være relateret til det digitale marked. I andre kreative brancher er den digitale forretning mindre, men det betyder ikke, at den er uinteressant. De kreative digitale erhverv dækker virksomheder, der opererer på det globale digitale marked, f.eks. ved at udvikle, distribuere, supportere, markedsføre eller finansiere kreative digitale produkter eller -tjenester som f.eks. er videospil, film, tv, musik, litteratur, elektroniske services, nyheder, reklame og forskellige typer digital underholdning, undervisning eller information uanset om de er markeret som sorte eller grå i listen på side 6. De kreative digitale erhverv findes i dette krydsfelt: Digitalt marked Forretningsmodeller Teknologi og platforme Indhold: Kreativt digitalt indhold, f.eks. spil, film, tv, litteratur, undervisning, formidling eller musik. Teknologi: Teknologi og platforme, der muliggør nye typer af indhold og nye måder at nå sit publikum. Forretningsmodeller: Nye eller eksisterende forretningsmodeller som kapitaliserer kreativt digitalt indhold på nye eller eksisterende 7 digitale platforme.

8 Bulls eye Nedenfor er de kreative digitale erhverv sat ind i en figur, der illustrerer størrelsesforholdet og relationen til det generelle erhverv i Danmark. Figuren viser at film, tv og computerspilvirksomhederne er en lille delmængde af de kreative digitale erhverv, som igen er en delmængde af de kreative erhverv. For at få større effekt, større synergi og bedre krydsbefrugtning i væksttiltagene anbefales det fremtidige fokusområde udvidet til hele det kreative digitale erhvervsområde, der er mere end ti gange større. Fra medarbejdere i film, tv og computerspilvirksomheder (samt job i supportvirksomheder m.v.), til medarbejdere i de kreative digitale erhverv. Årsagen til at aktiviteten i de inderste cirkler er særligt interessante er, som nævnt på side 3, at kerneaktiviteten i særlig grad spreder sig til resten af samfundet som ringe i vandet. Kilde: Danmarks Statistik 2009 og 4. kvt. 2010, samt CKO: Vækst via Oplevelser

9 Fokus på små og nye virksomheder Vi har nu redegjort for, hvorfor det kreative digitale erhvervsområde er særligt relevant for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Men hvem skal indsatsen målrettes for at nå vækstmålet? En pejling fås ved at besvare to spørgsmål: Hvor skabes væksten?... og hvad bremser væksten? Hvor skabes væksten? På Vækstfondens årsmøde i maj 2012 fortalte Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn, at virksomheder under to år står for en tredjedel af alle job, der skabes i Danmark. Informationerne stammer fra et nyligt offentliggjort forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, finansieret af Erhvervs og Byggestyrelsen. Analysen har kastet nyt lys over et af de mest centrale spørgsmål for den danske vækst: Hvilke virksomheder skaber de nye jobs - de små, de store, de gamle eller de nye? Det overraskende svar er, at størstedelen af væksten i erhvervslivet kommer fra nye virksomheder. De yngste virksomheder mellem nul og fire år, er dem, der systematisk skaber flere jobs end resten af alle danske virksomheder. Og det på trods af, at de yngste virksomheder også er dem, der nedlægger de fleste jobs. Modsat nedlægger de store og gamle firmaer flere job, end de skaber. Indsatsen for at skabe vækst i den kreative digitale industri, herunder i film-, tv- og computerspilvirksomheder, fokuseres derfor på små og mellemstore virksomheder, som udgør hovedparten af kernevirksomhederne. Som nævnt i indledningen vil en forøget aktivitet i kernevirksomhederne (indholdsproducenterne) sprede sig som ringe i vandet, til underleverandører og supportvirksomheder, videre til organisationer og uddannelsesorganisationer og forplante sig i hele industrien, for i sidste ende at stimulere samfundets infrastruktur. Hvad bremser væksten? Ole Sohns tale på Vækstfondens årsmøde blev efterfulgt af Vækstfondens direktør Christian Motzfeldt, som fortalte, at halvdelen af de nyetablerede virksomheder lukker igen inden de er fyldt fire år. Og blandt dem, der overlever, er vækstraten lav. Christian Motzfeldts budskab uddybes i Erhvervs- og Byggestyrelsens Iværksætterindeks Her kan man læse, at kun 1 % af de nyetablerede virksomheder har flere end 8 medarbejdere efter fem år. Årsagerne er blandt andet: Manglende iværksætterkompetencer Ringe videnskabelse og -spredning Manglende forståelse af markedsforhold Begrænset adgang til finansiering 9

10 For de kreative erhverv specifikt fremgår følgende af notat fra Dialogmøde om kreative erhverv udarbejdet i marts 2012 af Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Kulturministeriet: Det kan bemærkes, at det ikke nødvendigvis er problematisk, at der er et vækstlag af mange små virksomheder, eller at kreative iværksættere driver en mindre virksomhed ved siden af andet arbejde el. lign. Men for at skabe vækst og nye arbejdspladser i større målestok er der behov for, at flere virksomheder kommer ind i solide vækstforløb, således at de kan gøre sig gældende internationalt. Her er en udfordring for dele af de kreative brancher. Billedligt talt er situationen i dag, at der sås der mange frø, men kun ganske få bliver til træer, som bærer frugt. Indsatsen skal derfor målrettes små og mellemstore digitale kernevirksomheder for at hjælpe dem i den svære etableringsfase og for at få en større andel af dem til at vokse sig store. Den udfordring løses, ifølge FORA, ved at forbedre iværksætternes netværk og kompetencer, ved at skabe ny viden og få denne viden formidlet til dem, der skal bruge den, ved at belyse og påvirke markedsforhold og endelig ved at gøre adgangen til udviklingskapital lettere. 10

11 Udfordringer for de kreative digitale vækstvirksomheder Virksomhederne i de kreative digitale erhverv har en række udfordringer, der ligner dem alle andre iværksættervirksomheder har herunder dem, der er beskrevet i forrige afsnit. Hertil kommer nogle udfordringer, som er helt specielle for de kreative digitale og globalt orienterede virksomheder. For innovationen på det digitale marked er enorm. Teknologi, produkter, forretningsmodeller, finansiering, markedsføring, distribution og alt andet er radikalt anderledes end i de traditionelle erhverv og det ændrer sig ekstremt hurtigt. Eksempelvis regulerede store centrale gatekeepers for få år siden vareudbuddet i underholdningsbranchen. Publishers var nåleøjet, som producenterne var nødt til at indgå aftaler med for at få adgang til detailmarkedet. Forlagene sikrede nemlig distributionen til butikkerne. I dag behøver en producent ikke længere et forlag for at distribuere sin film, bog, app, musik, spil eller billede. Han kan sælge sine produkter og services direkte til slutbrugeren online. Det har aldrig været lettere og det har aldrig været sværere! Jan Neiiendam, Computerspilzonen Det har aldrig været lettere og billigere at få adgang til så enormt et digitalt marked med milliarder af brugere. Derfor er der også mange om buddet. Men producenterne har ikke samme viden og erfaring som forlagene og distributørerne har. Og frem for alt har de ikke pengene til at investere i udviklingen og markedsføringen af deres produkt eller virksomhed. Derfor er det blevet svært for producenterne at slå igennem og tjene penge sværere end nogensinde. 1. itunes har passeret 25 milliarder downloads. Og med mere end en halv million forskellige apps at vælge imellem, er det svært bare at blive opdaget af forbrugerne. 2. Bliver man så endelig opdaget hvordan bliver man så solgt? Mange spil og apps er gratis hvordan kan man konkurrere med det? Eller hvordan kan man selv tjene penge på at forære sine produkter væk? Forretningsmodeller som Freemium og FVOD er nye for de fleste. 3. Udviklingsomkostningerne er høje. Hvordan undgår man at udvikle noget, der rammer forbi publikum? Hvordan kan man lave iterativ udvikling og involvere brugerne i noget, der ikke er færdigt? 4. Forretningsmodeller for digitale entertainment-produkter er kendt af få og af endnu færre investorer. Det gør det til en svær opgave at tiltrække risikovillig udviklingskapital. Hvad skal der til? Listen af udfordringer for de kreative digitale erhverv er lang (ovenstående er bare et lille udpluk), mens rådgivningen i det specifikke forretningsområde er sparsom. På generelt iværksætterplan, er der flere gode tilbud om rådgivning fra GTS-institutter, innovationsnetværk, lokale erhvervsservices i kommunerne, regionale væksthuse, innovationsmiljøer og til Accelerace for ambitiøse vækstvirksomheder. Men altså ikke på det specifikke kreative digitale forretningsområde. Her er der brug for en målrettet indsats. Endeligt er der udfordringen med at finansiere udviklingsprocessen. Det ser vi nærmere på her. 11

12 Huller i finansieringsmarkedet Som nævnt er adgang til kapital af stor betydning for væksten. Faktisk af større betydning end noget andet. For ligesom floraen, blomstrer industrier simpelthen op, hvor de kan finde næring til deres vækst. Det er Silicon Valley et godt eksempel på Israel er et andet (læs om Det israelske vækstmirakel side 21). Den største udfordring af alle er at skaffe udviklingskapital Advisory Board-medlem på Copenhagen Entertainments Strategiworkshop den 27. maj 2009 Vækstiværksættervirksomheder i de kreative digitale erhverv har typisk et kapitalbehov, der går langt ud over virksomhedens egne indtjeningsmuligheder i de første år. Herved opstår behovet for ekstern kapital som støtte, lån eller risikovillig egenkapitalinvestering. Udviklingsomkostninger skal afholdes af investorer. Driften skal være på plads, før banken vil være med Kristian Aalbæk, Erhvervsdirektør, Danske Bank, ITB seminar, 1. juni 2012 I Danmark er mulighederne for at rejse kapital til udvikling af f.eks. et computerspil ikke gode. For det første er støttemulighederne få. Og reelt er der kun én seed-investor (CAT Innovation). Hertil kommer, at stort set ingen venturefonde er interesseret i spil, selv om spil godt kan vise gode cases (Investorkrav er ROI på 10X på 5 år). Men investeringerne er for små til at sikre ventureinvestorerne en tilstrækkelig stor exit, og så vil de hellere investere de nødvendige ressourcer (tid) i andre virksomheder. Vi siger nej til mange sunde danske selskaber, fordi de ikke kan levere en exit, der er stor nok. Vores mål er at få +30 mio. i afkast efter 5-7 år. Gregers Kronborg, NorthZone Venture, næstformand DVCA, ITB seminar, 1. juni 2012 Når der er huller i finansieringsmarkedet, de såkaldte Funding Gaps, bevirker det ikke kun, at den enkelte virksomhed ikke kan udleve sit potentiale. Det forhindrer samtidig, at Danmark kan udvikle sit potentiale for at blive Nordeuropas hotspot for kreative digitale virksomheder. Fase Pre-seed Seed/Start-Up Funding Gap VC Kilde 3F Founders, Friends, Family Støtteordning BA Innovationsmiljø Business Angels VF Early / Later Venture Funds Beløb X 1000 DKK Figur 4 viser det generelle mønster for investeringer i computerspil. Der findes stort set ingen investorer i Danmark, med interesse i computerspil, som kan bygge finansieringsmæssig bro mellem innovationsmiljøerne og venturefondene (rød kolonne). I San Francisco, f.eks., findes såkaldte Angel Groups. 12

13 Udviklingskapital - en typisk case Gorm er netop færdig på DADIU. Han har, sammen med sin studiekammerat Otto, fået en god idé til et computerspil eller rettere et videospil, for det kan også spilles på tablets og smartphones. Problemet er penge. Ikke til at betale de faste leveomkostninger, for de er meget lave (studenterøkonomi), og parret har allerede en beskeden indtægt i deres lille studie -firma GO, der laver Work-For Hireopgaver for andre virksomheder. Problemet er i højere grad udviklingsomkostningerne, hvis de skal videre med idéen. Der skal bruges penge til licenser, underleverandører og fag-specialister. Banken vil ikke låne dem penge, uden at de kan stille sikkerhed. Og det kan de ikke. Business angels er not an option, for teamet har ingen track-record, som kan overbevise om, at de kan gennemføre projektet med succes. Familie, venner og egen opsparing er eneste mulighed for at komme i gang, indtil de måske kan opnå støtte fra DFI eller Nordic Game Program. Et år senere er det gået fantastisk godt. Takket være venner, familie og kr. i idéudviklingsstøtte fra DFI Spilordningen har GO udviklet en spilbar prototype, som CAT Science i Roskilde har set et potentiale i. De har skudt 2,5 mio. kr. i udviklingen mod en ejerandel af virksomheden på 35%. Udviklingen trækker imidlertid ud, og spillet er stadig ikke klar til lancering. Der er brug for yderligere 2,5 mio. kr. til færdiggørelse og markedsføring. CAT vil gerne give plads til en ny investor, men der findes ikke oplagte investorer til opfølgningsinvesteringer i denne mellem-størrelse. Og hvis der gjorde, ville den ny investering reducere de to iværksættere til mindretalsaktionærer. De ville ikke længere selv kunne bestemme udviklingen i deres virksomhed. Tilbage står muligheden for et salg af virksomheden til f.eks. en publisher. Men det var ikke formålet med at starte egen virksomhed, at den skulle sælges, inden den kom rigtigt i gang. Historien viser en succesfuld finansierings-case, for GO, men ikke en succesfuld business-case om vækst og arbejdspladser, der fastholdes i Danmark. GO gik ikke i stå på grund af manglende støtte eller seedinvestering. Det er ellers dér, hvor langt de fleste iværksætterhistorier ender. Men GO risikerer at gå i stå fordi grundlæggerne mister den afgørende indflydelse som var motivationen for at starte egen virksomhed. Der er derfor brug for bedre adgang til udviklingskapital, som kan fastholde ejerandelen og sikre, at iværksætternes energi og entusiasme fortsætter meget længere. Fremtidig indsats En fremtidig indsats skal styrke kreative virksomheders viden, netværk og kompetencer, samt sørge for at de specifikke anbefalinger fra FORA, CKO og Kreativt Forum bliver omsat til handling fokuseret på de kreative digitale erhverv, hvor vækstpotentialet er størst. En enkelt af disse indsatsområder skal fremhæves: Adgang til udviklingskapital skal gøres lettere for kreative digitale virksomheder. Her følger en beskrivelse på, hvordan det hele kan gennemføres. 13

14 Styrkelse af viden, netværk og kompetencer Der er brug for en målrettet indsats for at få kernevirksomheder fra den kreative digitale industri ind i solide vækstforløb, så de kan gøre sig gældende internationalt. Og der er brug for en ligeså målrettet indsats for at gennemføre de øvrige anbefalinger fra FORA, CKO, Kreativt Forum og Copenhagen Creative Task Force, med fokus på det digitale forretningsområde. For at sikre en fokuseret indsats og en effektiv involvering og koordinering med virksomheder, videninstitutioner og myndigheder, skal der oprettes et nyt sekretariat med præcis dette formål. Særligt finder vi, at der er behov for projekter, som samler brancherne i den kreative sektor, og som stimulerer samarbejde, gensidig inspiration og sam-tænkning Deloitte Consulting, juni 2012, i Evaluering af aftale fra 20. juni 2007 om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark. ANBEFALING 1: Klyngesekretariat for den kreative digitale industri Copenhagen Entertainment anbefaler, at der etableres et klyngesekretariat for den kreative digitale industri. En forudsætning for klyngesekretariatets succes er branchens tillid. Men tillid er ikke noget man får, det er noget man skal gøre sig fortjent til. For at få hurtig succes anbefaler CE, at sekretariatet fra begyndelsen ledes af en person, der allerede er kendt, respekteret og som der er tillid til i branchen. Sekretariater skal varetage opgaver på tre niveauer*: Virksomhedsniveau: Klyngesekretariatet skal få kernevirksomheder fra de kreative digitale erhverv ind i solide vækstforløb, så de kan gøre sig gældende internationalt. Brancheniveau: Sekretariatet skal involvere sig i og koordinere vækstinitiativer mellem virksomheder, uddannelses- og videninstitutioner og myndigheder og skal på nationalt plan samordne arbejdet med regionale vækstcentre og -projekter (Shareplay, Bretteville Aalborg, Animation Hub, Symbion m.fl.). Klyngesekretariatet skal specifikt tage initiativ til at forbedre støtteordninger og finansiering af kreative digitale vækstvirksomheder. Internationalt niveau: Sekretariatet skal samarbejde med relevante klynger i andre lande og udveksle viden, erfaringer, netværk, kapitalformidling, m.m. samt arrangere internationale events i Danmark og studieture eller branchebesøg for den danske klynge til relevante internationale begivenheder. * I praksis kan det være svært at sige, om en konkret opgave hører til under det ene eller det andet niveau (er eksempelvis en workshop om freemium business models en brancheaktivitet eller en aktivitet på virksomhedsniveau?). Netop derfor bør opgaverne placeres i samme organisatoriske enhed/sekretariat. 14

15 Opgaver for klyngesekretariatet på virksomhedsniveau: En af de helt centrale daglige opgaver for klyngesekretariat er at opbygge en god personlig relation til beslutningstagerne i virksomhederne og få kendskab til deres interne udfordringer. Målet er at hjælpe med at skabe overblik over tilbud og initiativer samt vise hen til potentielle samarbejdspartnere eller den mest relevante rådgivning, uanset om den udbydes af sekretariatet selv eller af offentlige eller private aktører. Sekretariatet skal, i samarbejde med virksomhederne, tilrettelægge individuelle vækstforløb for virksomhederne, med udgangspunkt i deres nuværende situation, kompetencer og ambitioner for at føre virksomheden til større innovationskraft, bedre styring, bedre økonomi og markedsmæssig vækst - efter modellen i figur 3. Sekretariatet skal selv afvikle dele af uddannelsesforløbet for virksomhederne, f.eks. de såkaldte Master Classes om emner, som flere virksomheder har behov for at videreudvikle, eksempelvis om forretningsmodeller, globalisering, produktionsstyring og outsourcing, markedsføring, ledelse eller finansiering alt sammen relateret til det kreative digitale marked. Via den gode personlige relation til iværksætterne skal sekretariatet også vejlede om, hvordan virksomhederne kan overvinde deres specifikke udfordringer, f.eks. ved at sætte møder op med virksomheder eller universiteter, som har viden og erfaring, eller blot til virksomheder med tilsvarende udfordringer for på den måde at aktivere netværk og samarbejde, der kan øge virksomhedernes konkurrenceevne globalt. Eksempelvis skal klyngesekretariatet hjælpe virksomheder med at finde hinanden for at samarbejde om fælles personale eller Shared Services Solutions på basisydelser som regnskab, indkøb, markedsføring mv. Eller for øget konkurrencedygtighed via b2b-samarbejde og konsortiedannelse, som kan gøre, at de kommer i betragtning til større opgaver (eks. offentlige udbud). På de områder, hvor de kreative digitale virksomheder adskiller sig fra andre, hvor deres produkter, services, forretningsmodeller eller markeder har specielle vilkår, skal sekretariatet invitere til klyngespecifikke netværksmøder, workshops, uddannelsestilbud, konferencer etc. Gennem kendskabet til virksomhederne skal sekretariatet identificere virksomheder med et stort potentiale for at blive vækstiværksættere. Her tilbydes udvalgte virksomheder en plads i et specielt udviklingsforløb målrettet kreative digitale virksomheder, som beskrevet i anbefaling 2. Sammenhængen mellem de forskellige sekretariatsopgaver på virksomhedsniveau fremgår af figur 3 på næste side. 15

16 Figur 3 Figur 3 viser modellen for det anbefalede vækstforløb. Den blå farve illustrerer klyngesekretariatets fokusområde. Forløbet i figuren er ikke lineært. Alle virksomheder i klyngen kan melde sig til de tilbud, der er relevante for dem. På denne vis løftes alle virksomheder, fra det niveau de har nu, til det næste niveau. Men der er alligevel en tidslinje fra venstre mod højre i figuren: TALENT Mange kreative digitale virksomheder etableres på ikke meget andet end en idé, samt iværksætterens energi og passion. VIDEN, NETVÆRK På åbne branchemøder m.m., som sekretariatet arrangerer, etableres kontakt mellem sekretariatet og virksomhederne (som der efterfølgende følges op på). Møderne udbygger virksomhedernes netværk og viden. Virksomhederne oplever her, hvor vigtigt det er at udbygge deres forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer og melder sig derfor til de relevante Masterclasses. KOMPETENCER, RELATIONER Sekretariatets Masterclasses tager udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer. Via gruppearbejde opstår nye personlige relationer, som leder til forretningsmæssige samarbejder. Via involvering og engagement i virksomhederne, kan klyngesekretariatet identificere dem, der har potentialet til accelereret vækst, og kan anbefale dem at deltage i vækstudviklingsprogrammet Accelerace Kreativ Digital herunder tilbud om lånefinansiering i programperioden, hvis der er brug for det. UDVIKLINGSFORLØB, ACCELERACE DIGITAINMENT Udviklingsforløbet er beskrevet andetsteds i teksten, og afsluttes med pitching sessions for potentielle investorer. Findes en investor her fortsættes til sidste post i figuren: EGENKAPITALFINANSIERING, ORGANISERING Sekretariatet investerer ikke selv i virksomhederne, så på sidste post er sekretariatets rolle indirekte: Formidling af kontakt til investorer, henvisning til Connect Denmarks program for bestyrelsesrekruttering etc. 16

17 Opgaver for klyngesekretariatet på brancheniveau: For at forbedre de generelle rammevilkår for virksomheder på det kreative digitale marked er der brug for et sekretariat, der kan involvere sig i og koordinere arbejdet for at forbedre rammevilkår og vækstinitiativer mellem uddannelses- og videninstitutioner, myndigheder og virksomheder. Desuden er der brug for et klyngesekretariat, der kan arbejde for at eksekvere FORA-anbefalingerne samt anbefalingerne fra CKO og Kreativt Forum på følgende vis: 1. Samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder Der er brug for et løft og en koordinering mellem de kreative og forretningsmæssige uddannelser relateret til de kreative digitale erhverv. Klyngesekretariatet skal tage initiativ til et samarbejde mellem virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og myndighederne om at styrke uddannelserne og udbygge samarbejdet mellem uddannelse og de kreative digitale erhverv. 2. Kapital til udvikling af virksomheder Fraværet af risikovillig kapital er en stor barriere, som det etablerede finansielle system ikke har formået at overvinde. Klyngesekretariatet skal derfor tage initiativ til at forbedre den økonomiske støtte og finansiering af kreative digitale vækstvirksomheder, herunder specifikt at arbejde for at få realiseret anbefaling 3-6: Kapital til udvikling af virksomheder. 3. Det offentlige som kunde Klyngesekretariatet skal i samarbejde med virksomhederne, København, ministerier og andre myndigheder identificere områder, hvor kreative digitale produkter og services kan forbedre oplevelse, undervisning, information, læring, sundhed og service for borgerne i regionen for at få kommunen eller regionen til at indkøbe digitale produkter og ydelser. 4. Videndeling Klyngesekretariatet skal i samarbejde med videninstitutioner, myndigheder og virksomheder i den kreative digitale erhvervsklynge producere ny viden, der kan medvirke til at kvalificere debatten om vækst og som gør det muligt at måle på udviklingen. Som en del af videngrundlaget skal sekretariatet f.eks. videreføre analyser som Indholdsproducenter i tal. 5. Nye markeder, produkter og samarbejder På områder, hvor den kreative digitale klynge har fælles interesser med andre brancher, inviteres til netværksmøder eller workshops om, hvordan man, i fællesskab med relaterede brancher eller sektorer, kan udvikle nye markeder, nye produkter eller samarbejder. Oplagt er her undervisning, sundhed, informationsteknologi, finans og miljø. 17

18 Opgaver for klyngesekretariatet på internationalt niveau: Internationalisering er afgørende for klyngens innovationskraft og for den erhvervsmæssige succes og vækst som følger heraf. Sekretariatet skal sikre etablering af internationale samarbejdsrelationer for de mange små og mellemstore virksomheder, der ikke selv har et internationalt netværk, ved at bygge bro til andre internationale klynger, virksomheder og medarbejdere. 1. Internationalt netværk og samarbejde Klyngesekretariatet skal samarbejde med relevante klynger i andre lande om ny viden, netværk, forretningsmodeller, finansiering m.v., og arrangere studieture og branchebesøg til udvalgte udenlandske klynger eller relevante internationale konferencer. 2. Internationale konferencer i København for de kreative digitale erhverv Klyngesekretariatet skal samarbejde med København om at tiltrække internationale events, festivaller og konferencer, relateret til den kreative digitale industri, herunder topmøder om vækststrategier for kreative digitale erhverv. 3. Flere EU-penge til København Klyngesekretariatet skal samarbejde med København for at få flere EU-penge til København til gavn for den kreative digitale industri. 4. Flere internationale talenter i Danmark Adgang til talenter er helt afgørende for virksomheder, der vil deltage i den globale konkurrence på innovation. Klyngesekretariatet skal, i samarbejde med Copenhagen Capacitys talent-indsats Copenhagen Talent Bridge identificere de største barrierer og iværksætte tiltag der kan tiltrække flere udenlandske talenter til det kreative digitale område samt søge indflydelse på det regelsæt, der gør det vanskeligt for udenlandske talenter at arbejde i København. 5. Fastholdelse af de dygtigste udenlandske studerende Fastholdelse af de dygtigste udenlandske studerende i København via match-meetings mellem udenlandske talenter og danske kreative digitale virksomheder. 6. Tiltrækning af udenlandske virksomheder i de kreative digitale erhverv Ud over at skabe jobmuligheder for danske medarbejdere vil en øget tilstedeværelse af udenlandske virksomheder bidrage til dynamisk udveksling af viden og kompetencer. Tiltrækning af udenlandske kreative digitale virksomheder skal ske i samarbejde med Copenhagen Capacity. 7. Internationale investeringer Medvirke til at tiltrække internationale investeringer til kreative digitale virksomheder i Danmark. 8. International markedsføring af den kreative digitale klynge i Danmark International markedsføring af kreative digitale produkter og services fra Danmark f.eks. ved promovering af dansk musik, computerspil eller digital undervisning på filmfestivalen i Cannes eller af dansk musik og film på computerspilmessen i San Fransisco. Markedsføring af Danish Locations, som viser gode danske steder at optage internationale billeder, reklamer, tv-serier og film. 18

19 ANBEFALING 2: Udviklingsforløb for kreative digitale vækstvirksomheder Copenhagen Entertainment anbefaler, at der etableres et udviklingsforløb, specifikt for små men lovende innovative digitale vækstvirksomheder, der har et globalt, skalerbart produkt eller en serviceydelse med stort vækstpotentiale. Disse virksomheder har typisk et kapitalbehov, der går langt ud over virksomhedens egne indtjeningsmuligheder i virksomhedens første år. Ligeledes vil vækstiværksætterne ofte have brug for rådgivning om at lede en virksomhed i vækst eller brug for at trække på eksterne kompetencer, der kan støtte dem i det vækstforløb, de og deres virksomhed skal igennem. Der findes i dag seks innovationsmiljøer fordelt over hele landet. Typisk har innovationsmiljøerne til huse i forskerparker, der samtidig udbyder lokaler og laboratoriefaciliteter dør om dør med universiteterne. Innovationsmiljøerne tilbyder viden, rådgivning og udviklingskapital i de første faser af innovative og videnintensive virksomheders udvikling. Det vil typisk sige, før virksomheden har udviklet et egentligt salgbart produkt eller serviceydelse. De seks godkendte innovationsmiljøer er CAT innovation, DTU-Symbion Innovation, Innovation MidtVest, NOVI Innovation, Syddansk Teknologisk Innovation og Østjysk Innovation. Innovationsmiljøerne var i 2010 med til at sætte 69 nye virksomheder i søen. Virksomhederne i innovationsmiljøernes portefølje tiltrak samme år 467 millioner kroner i private investeringer. Hvis Danmark vil vi have del i det enorme internationale vækstpotentiale inden for computerspil og andre kreative digitale produkter og services, så er et innovations- og udviklingsprogram, tilrettelagt for de kreative digitale virksomheder, en nødvendighed. Men for ikke at opfinde den dybe tallerken to gange skal vækstforløbet for de kreative digitale virksomheder integreres i Accelerace og suppleres på det branchespecifikke område. 12 udvalgte virksomheder kan hvert år gennemgå et fem måneders intensivt læringsforløb, hvor virksomheden sættes i kontakt med de rigtige partnere, industrieksperter og potentielle investorer. Forretningsmodel og strategi udarbejdes sammen med en plan for de konkrete aktiviteter, der skal iværksættes for at sikre international succes. Programmet udformes i samarbejde med Accelerace, og indeholder to dele: 1. Et generelt forløb integreret i Accelerace 2. Et forløb specifikt for kreative digitale virksomheder Herved udnyttes de ressourcer, der allerede er investeret i Accelerace bedre og de erfaringer Accelerace har opbygget igennem årene kommer virksomhederne og regionen til gode. 19

20 Virksomhederne får tilknyttet en konsulent med indsigt og erfaring fra computerspilbranchen eller fra relevant kreativ digital virksomhed. Konsulenten arbejder for virksomheden 1-2 dage om ugen, og tager aktivt del i det strategiske og operationelle arbejde. Virksomheden deltager desuden i en række heldagsworkshops sammen med førende internationale eksperter, der giver inspiration og konkrete værktøjer til at skabe virksomhedens succes. Virksomheden får adgang til et stort netværk af virksomheder, eksperter og investorer, som åbner døre til markedet, og giver input på ad-hoc-basis og feedback på konkrete udfordringer. For de udvalgte virksomheder er selve udviklingsforløbet gratis, mens eksterne omkostninger (til f.eks. udvikling af prototyper, medarbejdere, underleverandører, supportvirksomheder, rejser etc.) betales af virksomheden selv. Har virksomheden ingen penge til afholdelse af eksterne omkostninger, tilbydes ejeren finansielle lån på attraktive betingelser, men mod personlig kaution/hæftelse. 20

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012 NOTAT København, juni 2012 Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger Computerspilzonen anbefaler at der gennemføres 9 initiativer for at styrke udviklingen i den danske spilbranche,

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011 Oplæg vedr. en regional filmfond i København Den 3. marts 2011 Indhold 1 Film og tv er en milliardindustri i København...1 1.1 Et stærkt udgangspunkt...1 1.2 Dårlige økonomiske rammevilkår...1 2 Den københavnske

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder.

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. PROFILMATERIALE 2 Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. Visionen med Startup City er at være Aarhus epicenter for ambitiøse og risikovillige

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT Februar 2011 Analysen er udarbejdet af: Anna Porse Nielsen, Manto & Hannes Jakobsen, Producentforeningen Indhold 1 Baggrund og formål med rapporten...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Analyse Februar 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Danmark Tlf.: 33 11 01 11 Mail: info@manto-as.dk www.manto-as.dk

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere