VÆKSTPLAN nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil"

Transkript

1 VÆKSTPLAN nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative digitale virksomheder 6 Fokus på små og nye virksomheder 9 Udfordringer for de kreative digitale vækstvirksomheder 11 Fremtidig indsats 13 Styrkelse af viden, netværk og kompetencer 14 Anbefaling 1: 14 Klyngesekretariat for den kreative digitale industri Opgaver på virksomhedsniveau Opgaver på brancheniveau Opgaver på internationalt niveau Anbefaling 2: 19 Udviklingsforløb for kreative digitale vækstvirksomheder Kapital til udvikling af kreative digitale virksomheder 21 Anbefaling 3: 22 Permanent computerspilstøtte to puljer Anbefaling 4: 23 Lånefinansiering under vækstudviklingsforløbet Anbefaling 5: 23 Specialiseret investeringsfond i The Funding Gap Anbefaling 6: 24 Etablering af Copenhagen Film Fund Forventede resultater 25 Jobskabelse 26 Forklaring og kommentarer til beregningsgrundlaget 27 BILAG Anbefalinger fra FORA - Det Kreative København 34 Anbefalinger fra Kreativt Forum 35 Anbefalinger fra CKO og Copenhagen Creative Task Force 36 2

3 Forord Oplevelsesøkonomien er i global vækst. I den del, der betegnes entertainment-industrien, steg omsætningen 4,6% fra 2009 til 2010, mens forventningerne frem til 2015 er på 5,7% om året. Særligt udviklingen på det digitale marked accelererer. I takt med, at udbredelsen og hastigheden af internettet og mobilnettet øges i hele verden, stiger omsætningen. Annoncering på internettet forventes at stige med 13% om året og 25% p.a. på mobilnettet frem til På musiksiden overhaler det digitale musiksalg det fysiske salg allerede næste år. Film er begyndt at få store digitale indtægter ikke mindst fra nye markeder som Asien, Sydamerika og Kina. Og inden for videospil går udviklingen ekstremt hurtigt lige nu drevet af sociale onlinespil på tablets og smartphones områder som frem mod 2015 vil opleve tocifrede vækstrater. (PWC Global Entertainment and Media Outlook ). Digitaliseringen og globaliseringen skaber store muligheder for Danmark. Overskrifter i aviser, artikler og rapporter har længe været: Hvad skal Danmark leve af i morgen? Her er et oplagt eksempel: Forretningsområdet, der kombinerer de kreative erhverv med de digitale, herunder film, tv og computerspil. Årsagen til at området er særligt interessant er, at aktiviteten her har betydelige samfunds- og erhvervsmæssige effekter. Kerneaktiviteten hos indholdsproducenterne spreder sig som ringe i vandet, og ringene når længere ud end blot til supportvirksomheder og underleverandører. Et eksempel er, at spil, film og video i dag står for mere end 80% af datatransmissionen på internettet (IP traffic) og er indirekte årsag til den store aktivitet inden for bredbånd og anden digital infrastruktur (Annual Cisco Visual Networking Index). Indholdsproducenterne er således driver for den eksplosive udvikling i telekommunikationsindustrien. Med et ønske om at få del i den globale vækst og skabe nye arbejdspladser i det kreative digitale forretningsområde, giver Copenhagen Entertainment her sin anbefaling til en styrkelse af klyngen og til vækst i antallet af medarbejdere inden for film, tv og computerspil. Som det beskrives i FORA-publikationen Det Kreative København fra august 2011, kan de kreative industrier yde et afgørende bidrag til at realisere Københavns vision om at skabe bæredygtig økonomisk velstand det gælder i særlig grad for den kreative digitale industri. Men det kræver, at der udformes en langsigtet erhvervspolitisk strategi, og at der hvert år gennemføres markante initiativer, der styrker vilkårene for de kreative industrier. Nærværende rapport anbefaler, hvordan disse markante initiativer, der er beskrevet af FORA, Kreativt Forum og CKO, kan sættes i værk med størst mulig effekt for jobskabelsen i de kreative digitale erhverv herunder film-, tv- og computerspilindustrien i Hovedstadsregionen. 3

4 Baggrund for Copenhagen Entertainment Vækstforum skrev i 2007 Erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden og prioriterede her film- og computerspilklyngerne blandt regionens primære strategiske indsatsområder for vækst. Samtidigt pegede både Erhvervsfremmestyrelsen og Vækstfonden på film og spil som kompetenceklynger med et internationalt potentiale. Copenhagen Entertainment blev etableret på den baggrund; med en målsætning om at styrke film- og computerspilindustrien via netværksdannelse, kompetenceudvikling, videndeling og udvikling af nye forretningsmodeller. Det har været Copenhagen Entertainments opgave at skabe størst mulig værdi for indholdsproducenterne i Danmark ved at sætte ind med en indsats, der hvor barrierer reducerer mulighederne for vækst og hvor virksomhederne ikke selv har kunnet løfte opgaven. Og det ser ud til at lykkes. I Danmark er der nu en positiv udvikling. Omsætningen hos indholdsproducenterne steg mere end 8 % fra 2009 til 2010 mens beskæftigelsen i film, tv og computerspil, samlet set, er gået 1 % op, hvilket udtrykker at produktiviteten samtidigt er øget. Til sammenligning er beskæftigelsen i Danmark generelt faldet 2 % i samme periode. (Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen, Danmarks Statistik). Copenhagen Entertainment har gjort det muligt for den enkelte indholdsproducent at indgå i arbejdsgrupper eller netværk med universiteter, organisationer og andre virksomheder, for i samarbejde at imødegå de udfordringer, som præger branchen såvel som den enkelte virksomhed. Det er lykkedes at skabe en stærkere brancheidentitet, specielt for computerspilproducenterne, som ikke havde et etableret interessefællesskab før. Men også for film og tv-producenterne har Copenhagen Entertainments mange aktiviteter styrket branchefællesskabet og har medvirket til at nedbryde de barrierer, der har været mellem f.eks. film- og spilvirksomheder. Vi er glade for den meget store opbakning, vi har fået fra virksomheder, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner. Det er på grund af deres deltagelse og engagement i vores mange aktiviteter, at de har fået så stor effekt - til gavn for hele industrien. Copenhagen Entertainment er nu i sin afsluttende fase og har fået så stor indsigt i virksomheder, uddannelser, brancheforhold, forretningsmodeller, finansiering og ledelseskompetencer, at vi velkvalificeret kan anbefale en effektiv vej til styrkelse af klyngen og til vækst i antallet af medarbejdere inden for film, tv og computerspil. Så det er det vi gør i denne vækstplan. 4

5 Målsætningen Målsætningen for Copenhagen Entertainment er at øge beskæftigelsen inden for film, tv og computerspil i Hovedstadsregionen med 3000 nye job i Målet skal nås dels som afledte effekter af de aktiviteter, Copenhagen Entertainment allerede har iværksat, dels som resultat af de nye aktiviteter, der anbefales i nærværende vækstplan. I rapporten Danske Indholdsproducenters Samfundsøkonomiske Effekt 2009 etablerede vi et opdateret kvantitativt grundlag for måling af den samfundsøkonomiske effekt af dansk audiovisuel indholdsproduktion. Tallene viser, at indholdsproducenterne skaber stor værdi for det danske samfund målt på arbejdspladser og skatteprovenu. Den store effekt skyldes, at en relativ lille aktivitet i kernevirksomhederne afføder en relativ stor aktivitet i både relaterede erhverv og i ikke-relaterede erhverv. Det viser sig, at aktiviteter i kernevirksomhederne skaber samlede aktiviteter i samfundet, der svarer til en faktor på 3,25. Analysens centrale konklusioner er: Film-, tv og computerspilproducenterne i Danmark beskæftigede i 2009 knap 2000 medarbejdere og genererede en omsætning på knap 2.2 mia. kr. De film og computerspil som kernevirksomhederne producerede, skabte en aktivitet i relaterede, indirekte og afledte erhverv, for yderligere 5 mia. kr. og gav her yderligere beskæftigelse for medarbejdere. Produktionen af audiovisuelt indhold var i Danmark således samlet set ansvarlig for ca fuldtidsstillinger, en samlet omsætning på over 7 mia. DKK og et skatteprovenu på godt 2 mia. DKK. For hver krone, der omsættes i kernevirksomhederne, genereres en aktivitet i samfundet på 3,25 kr. Og tilsvarende er den beskæftigelsesmæssige akkumulerende effekt stor. For hver fultidsmedarbejder i en indholdsproducerende virksomhed stiger beskæftigelsen i samfundet med knap tre fuldtidsstillinger (faktor 2,78). For at indfri vores målsætning om flere medarbejdere i den danske film-, tv- og computerspilklynge i 2020, skal vi øge medarbejdertallet i kernevirksomhederne med medarbejdere (3000/2,78 = 1078). Det er en stigning på 50 % over 10 år - eller lidt mere end 4 % om året i ti år frem eller en årlig vækst på 100 medarbejdere i kernevirksomhederne pro anno. Ambitiøse mål helt på linje med målsætningerne i Københavns Vækstplan

6 Indsats målrettet kreative digitale virksomheder Mens Copenhagen Entertainment hidtil kun har haft fokus på film, tv og computerspil, så vil vi redefinere fokusområdet for de fremadrettede aktiviteter for bedst muligt at understøtte de anbefalinger, der allerede er skrevet om vækst i de kreative erhverv. Det er FORA-publikationen, Det Kreative København fra august 2011, anbefalingerne fra Kreativt Forum fra august 2011, og anbefalingerne fra Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, Kreative erhverv i Danmark 2011, del II. (Anbefalingerne er vedlagt som bilag). De kreative erhverv er imidlertid en broget samling, som ifølge CKO/ EBST Vækst via oplevelser 2011 dækker mange brancher, som tilsammen beskæftigede personer i Danmark i 2008 og havde en værditilvækst på 63 mia. kr. De kreative erhverv er *: - Arkitektur - Design - Film og video - Radio og TV - Kunst og kunsthåndværk - Mode og beklædning - Møbler og interieur - Bøger og presse - Reklame - Musik - Digital indholdsproduktion Ikke alle brancher har lige stort udviklingspotentiale og heller ikke samme udfordringer. Så det er ikke muligt at lave én indsats med stor effekt for alle kreative erhverv. Man er nødt til at målrette indsatsen mest oplagt til de segmenter, der har det største vækstpotentiale. Men hvilke er så det? I 2010 angav Erhvervs- og Byggestyrelsen fire overordnede trends med markant indflydelse på fremtidens væksterhverv: Miljø, sundhed, digitalisering og kreativitet. Potentialet i digitalisering er stort. Og potentialet i de kreative erhverv er stort - som beskrevet i referencematerialet. Men ser vi på kombinationen af de to, de kreative digitale erhverv, så er der tale om et område med et kæmpestort og reelt internationalt vækstpotentiale. Price Waterhouse Coopers, som udgiver verdens største analyse af media og underholdningsindustrierne, har i Global entertainment and media outlook beskrevet, at væksten i den globale entertainment- og medieindustri skabes i det digitale forretningsområde: Digital becomes the new normal Over the next five years as we move into the golden age of the empowered consumer, the demand for digital experiences is increasing and becoming the norm. While digital currently accounts for just over a quarter of total industry revenues, it will account for 58.7 percent of all growth in spending during the next five years. I øjeblikket er omsætningen overvejende på det traditionelle marked - men med stor fart på vej ind i det digitale. Så det er dér vi skal være for at vinde kampen om vækst og arbejdspladser. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. Wayne Gretzky, legendary hockey player * I de kreative brancher er der et digitalt forretningsområde. Sort markeringsfarve betyder at digitaliseringen er fremskreden. 6

7 Born Global Årsagen til at det kreative digitale forretningsområde er specielt interessant for Danmark er, at de kreative digitale produkter og services er Born Global. De udvikles internationalt og markedsføres globalt. Med mange veluddannede og kreative medarbejdere har Danmark gode muligheder for at udvikle digitale succeser. Godt nok er udviklings- og lønomkostningerne høje, men forretningsmodellerne kan skaleres globalt, så omkostningerne ikke automatisk følger med, når omsætningen stiger. Det er som bekendt tilfældet i traditionelle produktions- og serviceerhverv. Det globale markedsperspektiv gør at udviklings-omkostningerne relativt hurtigt tjenes hjem, og det giver mulighed for et meget stort return on investment. Forudsætningen for succes er derfor i højere grad, at produktet har høj kvalitet og appel, som muliggør global spredning, end at udviklingsomkostningerne er lave. Og netop det forhold er meget attraktivt i relation til beskæftigelse i Danmark. Copenhagen Entertainment anbefaler derfor, at en særlig indsats investeres i de kreative erhverv, der enten er født digitale, eller som er midt i en transition fra at være analoge til at blive helt eller delvist digitale. I alle ovenstående 9 kreative brancher er der et realiseret eller potentielt digitalt forretningsområde. I de seks områder, markeret med sort, er digitaliseringen fremskreden, og her vil størstedelen af omsætningen inden længe være relateret til det digitale marked. I andre kreative brancher er den digitale forretning mindre, men det betyder ikke, at den er uinteressant. De kreative digitale erhverv dækker virksomheder, der opererer på det globale digitale marked, f.eks. ved at udvikle, distribuere, supportere, markedsføre eller finansiere kreative digitale produkter eller -tjenester som f.eks. er videospil, film, tv, musik, litteratur, elektroniske services, nyheder, reklame og forskellige typer digital underholdning, undervisning eller information uanset om de er markeret som sorte eller grå i listen på side 6. De kreative digitale erhverv findes i dette krydsfelt: Digitalt marked Forretningsmodeller Teknologi og platforme Indhold: Kreativt digitalt indhold, f.eks. spil, film, tv, litteratur, undervisning, formidling eller musik. Teknologi: Teknologi og platforme, der muliggør nye typer af indhold og nye måder at nå sit publikum. Forretningsmodeller: Nye eller eksisterende forretningsmodeller som kapitaliserer kreativt digitalt indhold på nye eller eksisterende 7 digitale platforme.

8 Bulls eye Nedenfor er de kreative digitale erhverv sat ind i en figur, der illustrerer størrelsesforholdet og relationen til det generelle erhverv i Danmark. Figuren viser at film, tv og computerspilvirksomhederne er en lille delmængde af de kreative digitale erhverv, som igen er en delmængde af de kreative erhverv. For at få større effekt, større synergi og bedre krydsbefrugtning i væksttiltagene anbefales det fremtidige fokusområde udvidet til hele det kreative digitale erhvervsområde, der er mere end ti gange større. Fra medarbejdere i film, tv og computerspilvirksomheder (samt job i supportvirksomheder m.v.), til medarbejdere i de kreative digitale erhverv. Årsagen til at aktiviteten i de inderste cirkler er særligt interessante er, som nævnt på side 3, at kerneaktiviteten i særlig grad spreder sig til resten af samfundet som ringe i vandet. Kilde: Danmarks Statistik 2009 og 4. kvt. 2010, samt CKO: Vækst via Oplevelser

9 Fokus på små og nye virksomheder Vi har nu redegjort for, hvorfor det kreative digitale erhvervsområde er særligt relevant for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Men hvem skal indsatsen målrettes for at nå vækstmålet? En pejling fås ved at besvare to spørgsmål: Hvor skabes væksten?... og hvad bremser væksten? Hvor skabes væksten? På Vækstfondens årsmøde i maj 2012 fortalte Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn, at virksomheder under to år står for en tredjedel af alle job, der skabes i Danmark. Informationerne stammer fra et nyligt offentliggjort forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, finansieret af Erhvervs og Byggestyrelsen. Analysen har kastet nyt lys over et af de mest centrale spørgsmål for den danske vækst: Hvilke virksomheder skaber de nye jobs - de små, de store, de gamle eller de nye? Det overraskende svar er, at størstedelen af væksten i erhvervslivet kommer fra nye virksomheder. De yngste virksomheder mellem nul og fire år, er dem, der systematisk skaber flere jobs end resten af alle danske virksomheder. Og det på trods af, at de yngste virksomheder også er dem, der nedlægger de fleste jobs. Modsat nedlægger de store og gamle firmaer flere job, end de skaber. Indsatsen for at skabe vækst i den kreative digitale industri, herunder i film-, tv- og computerspilvirksomheder, fokuseres derfor på små og mellemstore virksomheder, som udgør hovedparten af kernevirksomhederne. Som nævnt i indledningen vil en forøget aktivitet i kernevirksomhederne (indholdsproducenterne) sprede sig som ringe i vandet, til underleverandører og supportvirksomheder, videre til organisationer og uddannelsesorganisationer og forplante sig i hele industrien, for i sidste ende at stimulere samfundets infrastruktur. Hvad bremser væksten? Ole Sohns tale på Vækstfondens årsmøde blev efterfulgt af Vækstfondens direktør Christian Motzfeldt, som fortalte, at halvdelen af de nyetablerede virksomheder lukker igen inden de er fyldt fire år. Og blandt dem, der overlever, er vækstraten lav. Christian Motzfeldts budskab uddybes i Erhvervs- og Byggestyrelsens Iværksætterindeks Her kan man læse, at kun 1 % af de nyetablerede virksomheder har flere end 8 medarbejdere efter fem år. Årsagerne er blandt andet: Manglende iværksætterkompetencer Ringe videnskabelse og -spredning Manglende forståelse af markedsforhold Begrænset adgang til finansiering 9

10 For de kreative erhverv specifikt fremgår følgende af notat fra Dialogmøde om kreative erhverv udarbejdet i marts 2012 af Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Kulturministeriet: Det kan bemærkes, at det ikke nødvendigvis er problematisk, at der er et vækstlag af mange små virksomheder, eller at kreative iværksættere driver en mindre virksomhed ved siden af andet arbejde el. lign. Men for at skabe vækst og nye arbejdspladser i større målestok er der behov for, at flere virksomheder kommer ind i solide vækstforløb, således at de kan gøre sig gældende internationalt. Her er en udfordring for dele af de kreative brancher. Billedligt talt er situationen i dag, at der sås der mange frø, men kun ganske få bliver til træer, som bærer frugt. Indsatsen skal derfor målrettes små og mellemstore digitale kernevirksomheder for at hjælpe dem i den svære etableringsfase og for at få en større andel af dem til at vokse sig store. Den udfordring løses, ifølge FORA, ved at forbedre iværksætternes netværk og kompetencer, ved at skabe ny viden og få denne viden formidlet til dem, der skal bruge den, ved at belyse og påvirke markedsforhold og endelig ved at gøre adgangen til udviklingskapital lettere. 10

11 Udfordringer for de kreative digitale vækstvirksomheder Virksomhederne i de kreative digitale erhverv har en række udfordringer, der ligner dem alle andre iværksættervirksomheder har herunder dem, der er beskrevet i forrige afsnit. Hertil kommer nogle udfordringer, som er helt specielle for de kreative digitale og globalt orienterede virksomheder. For innovationen på det digitale marked er enorm. Teknologi, produkter, forretningsmodeller, finansiering, markedsføring, distribution og alt andet er radikalt anderledes end i de traditionelle erhverv og det ændrer sig ekstremt hurtigt. Eksempelvis regulerede store centrale gatekeepers for få år siden vareudbuddet i underholdningsbranchen. Publishers var nåleøjet, som producenterne var nødt til at indgå aftaler med for at få adgang til detailmarkedet. Forlagene sikrede nemlig distributionen til butikkerne. I dag behøver en producent ikke længere et forlag for at distribuere sin film, bog, app, musik, spil eller billede. Han kan sælge sine produkter og services direkte til slutbrugeren online. Det har aldrig været lettere og det har aldrig været sværere! Jan Neiiendam, Computerspilzonen Det har aldrig været lettere og billigere at få adgang til så enormt et digitalt marked med milliarder af brugere. Derfor er der også mange om buddet. Men producenterne har ikke samme viden og erfaring som forlagene og distributørerne har. Og frem for alt har de ikke pengene til at investere i udviklingen og markedsføringen af deres produkt eller virksomhed. Derfor er det blevet svært for producenterne at slå igennem og tjene penge sværere end nogensinde. 1. itunes har passeret 25 milliarder downloads. Og med mere end en halv million forskellige apps at vælge imellem, er det svært bare at blive opdaget af forbrugerne. 2. Bliver man så endelig opdaget hvordan bliver man så solgt? Mange spil og apps er gratis hvordan kan man konkurrere med det? Eller hvordan kan man selv tjene penge på at forære sine produkter væk? Forretningsmodeller som Freemium og FVOD er nye for de fleste. 3. Udviklingsomkostningerne er høje. Hvordan undgår man at udvikle noget, der rammer forbi publikum? Hvordan kan man lave iterativ udvikling og involvere brugerne i noget, der ikke er færdigt? 4. Forretningsmodeller for digitale entertainment-produkter er kendt af få og af endnu færre investorer. Det gør det til en svær opgave at tiltrække risikovillig udviklingskapital. Hvad skal der til? Listen af udfordringer for de kreative digitale erhverv er lang (ovenstående er bare et lille udpluk), mens rådgivningen i det specifikke forretningsområde er sparsom. På generelt iværksætterplan, er der flere gode tilbud om rådgivning fra GTS-institutter, innovationsnetværk, lokale erhvervsservices i kommunerne, regionale væksthuse, innovationsmiljøer og til Accelerace for ambitiøse vækstvirksomheder. Men altså ikke på det specifikke kreative digitale forretningsområde. Her er der brug for en målrettet indsats. Endeligt er der udfordringen med at finansiere udviklingsprocessen. Det ser vi nærmere på her. 11

12 Huller i finansieringsmarkedet Som nævnt er adgang til kapital af stor betydning for væksten. Faktisk af større betydning end noget andet. For ligesom floraen, blomstrer industrier simpelthen op, hvor de kan finde næring til deres vækst. Det er Silicon Valley et godt eksempel på Israel er et andet (læs om Det israelske vækstmirakel side 21). Den største udfordring af alle er at skaffe udviklingskapital Advisory Board-medlem på Copenhagen Entertainments Strategiworkshop den 27. maj 2009 Vækstiværksættervirksomheder i de kreative digitale erhverv har typisk et kapitalbehov, der går langt ud over virksomhedens egne indtjeningsmuligheder i de første år. Herved opstår behovet for ekstern kapital som støtte, lån eller risikovillig egenkapitalinvestering. Udviklingsomkostninger skal afholdes af investorer. Driften skal være på plads, før banken vil være med Kristian Aalbæk, Erhvervsdirektør, Danske Bank, ITB seminar, 1. juni 2012 I Danmark er mulighederne for at rejse kapital til udvikling af f.eks. et computerspil ikke gode. For det første er støttemulighederne få. Og reelt er der kun én seed-investor (CAT Innovation). Hertil kommer, at stort set ingen venturefonde er interesseret i spil, selv om spil godt kan vise gode cases (Investorkrav er ROI på 10X på 5 år). Men investeringerne er for små til at sikre ventureinvestorerne en tilstrækkelig stor exit, og så vil de hellere investere de nødvendige ressourcer (tid) i andre virksomheder. Vi siger nej til mange sunde danske selskaber, fordi de ikke kan levere en exit, der er stor nok. Vores mål er at få +30 mio. i afkast efter 5-7 år. Gregers Kronborg, NorthZone Venture, næstformand DVCA, ITB seminar, 1. juni 2012 Når der er huller i finansieringsmarkedet, de såkaldte Funding Gaps, bevirker det ikke kun, at den enkelte virksomhed ikke kan udleve sit potentiale. Det forhindrer samtidig, at Danmark kan udvikle sit potentiale for at blive Nordeuropas hotspot for kreative digitale virksomheder. Fase Pre-seed Seed/Start-Up Funding Gap VC Kilde 3F Founders, Friends, Family Støtteordning BA Innovationsmiljø Business Angels VF Early / Later Venture Funds Beløb X 1000 DKK Figur 4 viser det generelle mønster for investeringer i computerspil. Der findes stort set ingen investorer i Danmark, med interesse i computerspil, som kan bygge finansieringsmæssig bro mellem innovationsmiljøerne og venturefondene (rød kolonne). I San Francisco, f.eks., findes såkaldte Angel Groups. 12

13 Udviklingskapital - en typisk case Gorm er netop færdig på DADIU. Han har, sammen med sin studiekammerat Otto, fået en god idé til et computerspil eller rettere et videospil, for det kan også spilles på tablets og smartphones. Problemet er penge. Ikke til at betale de faste leveomkostninger, for de er meget lave (studenterøkonomi), og parret har allerede en beskeden indtægt i deres lille studie -firma GO, der laver Work-For Hireopgaver for andre virksomheder. Problemet er i højere grad udviklingsomkostningerne, hvis de skal videre med idéen. Der skal bruges penge til licenser, underleverandører og fag-specialister. Banken vil ikke låne dem penge, uden at de kan stille sikkerhed. Og det kan de ikke. Business angels er not an option, for teamet har ingen track-record, som kan overbevise om, at de kan gennemføre projektet med succes. Familie, venner og egen opsparing er eneste mulighed for at komme i gang, indtil de måske kan opnå støtte fra DFI eller Nordic Game Program. Et år senere er det gået fantastisk godt. Takket være venner, familie og kr. i idéudviklingsstøtte fra DFI Spilordningen har GO udviklet en spilbar prototype, som CAT Science i Roskilde har set et potentiale i. De har skudt 2,5 mio. kr. i udviklingen mod en ejerandel af virksomheden på 35%. Udviklingen trækker imidlertid ud, og spillet er stadig ikke klar til lancering. Der er brug for yderligere 2,5 mio. kr. til færdiggørelse og markedsføring. CAT vil gerne give plads til en ny investor, men der findes ikke oplagte investorer til opfølgningsinvesteringer i denne mellem-størrelse. Og hvis der gjorde, ville den ny investering reducere de to iværksættere til mindretalsaktionærer. De ville ikke længere selv kunne bestemme udviklingen i deres virksomhed. Tilbage står muligheden for et salg af virksomheden til f.eks. en publisher. Men det var ikke formålet med at starte egen virksomhed, at den skulle sælges, inden den kom rigtigt i gang. Historien viser en succesfuld finansierings-case, for GO, men ikke en succesfuld business-case om vækst og arbejdspladser, der fastholdes i Danmark. GO gik ikke i stå på grund af manglende støtte eller seedinvestering. Det er ellers dér, hvor langt de fleste iværksætterhistorier ender. Men GO risikerer at gå i stå fordi grundlæggerne mister den afgørende indflydelse som var motivationen for at starte egen virksomhed. Der er derfor brug for bedre adgang til udviklingskapital, som kan fastholde ejerandelen og sikre, at iværksætternes energi og entusiasme fortsætter meget længere. Fremtidig indsats En fremtidig indsats skal styrke kreative virksomheders viden, netværk og kompetencer, samt sørge for at de specifikke anbefalinger fra FORA, CKO og Kreativt Forum bliver omsat til handling fokuseret på de kreative digitale erhverv, hvor vækstpotentialet er størst. En enkelt af disse indsatsområder skal fremhæves: Adgang til udviklingskapital skal gøres lettere for kreative digitale virksomheder. Her følger en beskrivelse på, hvordan det hele kan gennemføres. 13

14 Styrkelse af viden, netværk og kompetencer Der er brug for en målrettet indsats for at få kernevirksomheder fra den kreative digitale industri ind i solide vækstforløb, så de kan gøre sig gældende internationalt. Og der er brug for en ligeså målrettet indsats for at gennemføre de øvrige anbefalinger fra FORA, CKO, Kreativt Forum og Copenhagen Creative Task Force, med fokus på det digitale forretningsområde. For at sikre en fokuseret indsats og en effektiv involvering og koordinering med virksomheder, videninstitutioner og myndigheder, skal der oprettes et nyt sekretariat med præcis dette formål. Særligt finder vi, at der er behov for projekter, som samler brancherne i den kreative sektor, og som stimulerer samarbejde, gensidig inspiration og sam-tænkning Deloitte Consulting, juni 2012, i Evaluering af aftale fra 20. juni 2007 om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark. ANBEFALING 1: Klyngesekretariat for den kreative digitale industri Copenhagen Entertainment anbefaler, at der etableres et klyngesekretariat for den kreative digitale industri. En forudsætning for klyngesekretariatets succes er branchens tillid. Men tillid er ikke noget man får, det er noget man skal gøre sig fortjent til. For at få hurtig succes anbefaler CE, at sekretariatet fra begyndelsen ledes af en person, der allerede er kendt, respekteret og som der er tillid til i branchen. Sekretariater skal varetage opgaver på tre niveauer*: Virksomhedsniveau: Klyngesekretariatet skal få kernevirksomheder fra de kreative digitale erhverv ind i solide vækstforløb, så de kan gøre sig gældende internationalt. Brancheniveau: Sekretariatet skal involvere sig i og koordinere vækstinitiativer mellem virksomheder, uddannelses- og videninstitutioner og myndigheder og skal på nationalt plan samordne arbejdet med regionale vækstcentre og -projekter (Shareplay, Bretteville Aalborg, Animation Hub, Symbion m.fl.). Klyngesekretariatet skal specifikt tage initiativ til at forbedre støtteordninger og finansiering af kreative digitale vækstvirksomheder. Internationalt niveau: Sekretariatet skal samarbejde med relevante klynger i andre lande og udveksle viden, erfaringer, netværk, kapitalformidling, m.m. samt arrangere internationale events i Danmark og studieture eller branchebesøg for den danske klynge til relevante internationale begivenheder. * I praksis kan det være svært at sige, om en konkret opgave hører til under det ene eller det andet niveau (er eksempelvis en workshop om freemium business models en brancheaktivitet eller en aktivitet på virksomhedsniveau?). Netop derfor bør opgaverne placeres i samme organisatoriske enhed/sekretariat. 14

15 Opgaver for klyngesekretariatet på virksomhedsniveau: En af de helt centrale daglige opgaver for klyngesekretariat er at opbygge en god personlig relation til beslutningstagerne i virksomhederne og få kendskab til deres interne udfordringer. Målet er at hjælpe med at skabe overblik over tilbud og initiativer samt vise hen til potentielle samarbejdspartnere eller den mest relevante rådgivning, uanset om den udbydes af sekretariatet selv eller af offentlige eller private aktører. Sekretariatet skal, i samarbejde med virksomhederne, tilrettelægge individuelle vækstforløb for virksomhederne, med udgangspunkt i deres nuværende situation, kompetencer og ambitioner for at føre virksomheden til større innovationskraft, bedre styring, bedre økonomi og markedsmæssig vækst - efter modellen i figur 3. Sekretariatet skal selv afvikle dele af uddannelsesforløbet for virksomhederne, f.eks. de såkaldte Master Classes om emner, som flere virksomheder har behov for at videreudvikle, eksempelvis om forretningsmodeller, globalisering, produktionsstyring og outsourcing, markedsføring, ledelse eller finansiering alt sammen relateret til det kreative digitale marked. Via den gode personlige relation til iværksætterne skal sekretariatet også vejlede om, hvordan virksomhederne kan overvinde deres specifikke udfordringer, f.eks. ved at sætte møder op med virksomheder eller universiteter, som har viden og erfaring, eller blot til virksomheder med tilsvarende udfordringer for på den måde at aktivere netværk og samarbejde, der kan øge virksomhedernes konkurrenceevne globalt. Eksempelvis skal klyngesekretariatet hjælpe virksomheder med at finde hinanden for at samarbejde om fælles personale eller Shared Services Solutions på basisydelser som regnskab, indkøb, markedsføring mv. Eller for øget konkurrencedygtighed via b2b-samarbejde og konsortiedannelse, som kan gøre, at de kommer i betragtning til større opgaver (eks. offentlige udbud). På de områder, hvor de kreative digitale virksomheder adskiller sig fra andre, hvor deres produkter, services, forretningsmodeller eller markeder har specielle vilkår, skal sekretariatet invitere til klyngespecifikke netværksmøder, workshops, uddannelsestilbud, konferencer etc. Gennem kendskabet til virksomhederne skal sekretariatet identificere virksomheder med et stort potentiale for at blive vækstiværksættere. Her tilbydes udvalgte virksomheder en plads i et specielt udviklingsforløb målrettet kreative digitale virksomheder, som beskrevet i anbefaling 2. Sammenhængen mellem de forskellige sekretariatsopgaver på virksomhedsniveau fremgår af figur 3 på næste side. 15

16 Figur 3 Figur 3 viser modellen for det anbefalede vækstforløb. Den blå farve illustrerer klyngesekretariatets fokusområde. Forløbet i figuren er ikke lineært. Alle virksomheder i klyngen kan melde sig til de tilbud, der er relevante for dem. På denne vis løftes alle virksomheder, fra det niveau de har nu, til det næste niveau. Men der er alligevel en tidslinje fra venstre mod højre i figuren: TALENT Mange kreative digitale virksomheder etableres på ikke meget andet end en idé, samt iværksætterens energi og passion. VIDEN, NETVÆRK På åbne branchemøder m.m., som sekretariatet arrangerer, etableres kontakt mellem sekretariatet og virksomhederne (som der efterfølgende følges op på). Møderne udbygger virksomhedernes netværk og viden. Virksomhederne oplever her, hvor vigtigt det er at udbygge deres forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer og melder sig derfor til de relevante Masterclasses. KOMPETENCER, RELATIONER Sekretariatets Masterclasses tager udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer. Via gruppearbejde opstår nye personlige relationer, som leder til forretningsmæssige samarbejder. Via involvering og engagement i virksomhederne, kan klyngesekretariatet identificere dem, der har potentialet til accelereret vækst, og kan anbefale dem at deltage i vækstudviklingsprogrammet Accelerace Kreativ Digital herunder tilbud om lånefinansiering i programperioden, hvis der er brug for det. UDVIKLINGSFORLØB, ACCELERACE DIGITAINMENT Udviklingsforløbet er beskrevet andetsteds i teksten, og afsluttes med pitching sessions for potentielle investorer. Findes en investor her fortsættes til sidste post i figuren: EGENKAPITALFINANSIERING, ORGANISERING Sekretariatet investerer ikke selv i virksomhederne, så på sidste post er sekretariatets rolle indirekte: Formidling af kontakt til investorer, henvisning til Connect Denmarks program for bestyrelsesrekruttering etc. 16

17 Opgaver for klyngesekretariatet på brancheniveau: For at forbedre de generelle rammevilkår for virksomheder på det kreative digitale marked er der brug for et sekretariat, der kan involvere sig i og koordinere arbejdet for at forbedre rammevilkår og vækstinitiativer mellem uddannelses- og videninstitutioner, myndigheder og virksomheder. Desuden er der brug for et klyngesekretariat, der kan arbejde for at eksekvere FORA-anbefalingerne samt anbefalingerne fra CKO og Kreativt Forum på følgende vis: 1. Samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder Der er brug for et løft og en koordinering mellem de kreative og forretningsmæssige uddannelser relateret til de kreative digitale erhverv. Klyngesekretariatet skal tage initiativ til et samarbejde mellem virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og myndighederne om at styrke uddannelserne og udbygge samarbejdet mellem uddannelse og de kreative digitale erhverv. 2. Kapital til udvikling af virksomheder Fraværet af risikovillig kapital er en stor barriere, som det etablerede finansielle system ikke har formået at overvinde. Klyngesekretariatet skal derfor tage initiativ til at forbedre den økonomiske støtte og finansiering af kreative digitale vækstvirksomheder, herunder specifikt at arbejde for at få realiseret anbefaling 3-6: Kapital til udvikling af virksomheder. 3. Det offentlige som kunde Klyngesekretariatet skal i samarbejde med virksomhederne, København, ministerier og andre myndigheder identificere områder, hvor kreative digitale produkter og services kan forbedre oplevelse, undervisning, information, læring, sundhed og service for borgerne i regionen for at få kommunen eller regionen til at indkøbe digitale produkter og ydelser. 4. Videndeling Klyngesekretariatet skal i samarbejde med videninstitutioner, myndigheder og virksomheder i den kreative digitale erhvervsklynge producere ny viden, der kan medvirke til at kvalificere debatten om vækst og som gør det muligt at måle på udviklingen. Som en del af videngrundlaget skal sekretariatet f.eks. videreføre analyser som Indholdsproducenter i tal. 5. Nye markeder, produkter og samarbejder På områder, hvor den kreative digitale klynge har fælles interesser med andre brancher, inviteres til netværksmøder eller workshops om, hvordan man, i fællesskab med relaterede brancher eller sektorer, kan udvikle nye markeder, nye produkter eller samarbejder. Oplagt er her undervisning, sundhed, informationsteknologi, finans og miljø. 17

18 Opgaver for klyngesekretariatet på internationalt niveau: Internationalisering er afgørende for klyngens innovationskraft og for den erhvervsmæssige succes og vækst som følger heraf. Sekretariatet skal sikre etablering af internationale samarbejdsrelationer for de mange små og mellemstore virksomheder, der ikke selv har et internationalt netværk, ved at bygge bro til andre internationale klynger, virksomheder og medarbejdere. 1. Internationalt netværk og samarbejde Klyngesekretariatet skal samarbejde med relevante klynger i andre lande om ny viden, netværk, forretningsmodeller, finansiering m.v., og arrangere studieture og branchebesøg til udvalgte udenlandske klynger eller relevante internationale konferencer. 2. Internationale konferencer i København for de kreative digitale erhverv Klyngesekretariatet skal samarbejde med København om at tiltrække internationale events, festivaller og konferencer, relateret til den kreative digitale industri, herunder topmøder om vækststrategier for kreative digitale erhverv. 3. Flere EU-penge til København Klyngesekretariatet skal samarbejde med København for at få flere EU-penge til København til gavn for den kreative digitale industri. 4. Flere internationale talenter i Danmark Adgang til talenter er helt afgørende for virksomheder, der vil deltage i den globale konkurrence på innovation. Klyngesekretariatet skal, i samarbejde med Copenhagen Capacitys talent-indsats Copenhagen Talent Bridge identificere de største barrierer og iværksætte tiltag der kan tiltrække flere udenlandske talenter til det kreative digitale område samt søge indflydelse på det regelsæt, der gør det vanskeligt for udenlandske talenter at arbejde i København. 5. Fastholdelse af de dygtigste udenlandske studerende Fastholdelse af de dygtigste udenlandske studerende i København via match-meetings mellem udenlandske talenter og danske kreative digitale virksomheder. 6. Tiltrækning af udenlandske virksomheder i de kreative digitale erhverv Ud over at skabe jobmuligheder for danske medarbejdere vil en øget tilstedeværelse af udenlandske virksomheder bidrage til dynamisk udveksling af viden og kompetencer. Tiltrækning af udenlandske kreative digitale virksomheder skal ske i samarbejde med Copenhagen Capacity. 7. Internationale investeringer Medvirke til at tiltrække internationale investeringer til kreative digitale virksomheder i Danmark. 8. International markedsføring af den kreative digitale klynge i Danmark International markedsføring af kreative digitale produkter og services fra Danmark f.eks. ved promovering af dansk musik, computerspil eller digital undervisning på filmfestivalen i Cannes eller af dansk musik og film på computerspilmessen i San Fransisco. Markedsføring af Danish Locations, som viser gode danske steder at optage internationale billeder, reklamer, tv-serier og film. 18

19 ANBEFALING 2: Udviklingsforløb for kreative digitale vækstvirksomheder Copenhagen Entertainment anbefaler, at der etableres et udviklingsforløb, specifikt for små men lovende innovative digitale vækstvirksomheder, der har et globalt, skalerbart produkt eller en serviceydelse med stort vækstpotentiale. Disse virksomheder har typisk et kapitalbehov, der går langt ud over virksomhedens egne indtjeningsmuligheder i virksomhedens første år. Ligeledes vil vækstiværksætterne ofte have brug for rådgivning om at lede en virksomhed i vækst eller brug for at trække på eksterne kompetencer, der kan støtte dem i det vækstforløb, de og deres virksomhed skal igennem. Der findes i dag seks innovationsmiljøer fordelt over hele landet. Typisk har innovationsmiljøerne til huse i forskerparker, der samtidig udbyder lokaler og laboratoriefaciliteter dør om dør med universiteterne. Innovationsmiljøerne tilbyder viden, rådgivning og udviklingskapital i de første faser af innovative og videnintensive virksomheders udvikling. Det vil typisk sige, før virksomheden har udviklet et egentligt salgbart produkt eller serviceydelse. De seks godkendte innovationsmiljøer er CAT innovation, DTU-Symbion Innovation, Innovation MidtVest, NOVI Innovation, Syddansk Teknologisk Innovation og Østjysk Innovation. Innovationsmiljøerne var i 2010 med til at sætte 69 nye virksomheder i søen. Virksomhederne i innovationsmiljøernes portefølje tiltrak samme år 467 millioner kroner i private investeringer. Hvis Danmark vil vi have del i det enorme internationale vækstpotentiale inden for computerspil og andre kreative digitale produkter og services, så er et innovations- og udviklingsprogram, tilrettelagt for de kreative digitale virksomheder, en nødvendighed. Men for ikke at opfinde den dybe tallerken to gange skal vækstforløbet for de kreative digitale virksomheder integreres i Accelerace og suppleres på det branchespecifikke område. 12 udvalgte virksomheder kan hvert år gennemgå et fem måneders intensivt læringsforløb, hvor virksomheden sættes i kontakt med de rigtige partnere, industrieksperter og potentielle investorer. Forretningsmodel og strategi udarbejdes sammen med en plan for de konkrete aktiviteter, der skal iværksættes for at sikre international succes. Programmet udformes i samarbejde med Accelerace, og indeholder to dele: 1. Et generelt forløb integreret i Accelerace 2. Et forløb specifikt for kreative digitale virksomheder Herved udnyttes de ressourcer, der allerede er investeret i Accelerace bedre og de erfaringer Accelerace har opbygget igennem årene kommer virksomhederne og regionen til gode. 19

20 Virksomhederne får tilknyttet en konsulent med indsigt og erfaring fra computerspilbranchen eller fra relevant kreativ digital virksomhed. Konsulenten arbejder for virksomheden 1-2 dage om ugen, og tager aktivt del i det strategiske og operationelle arbejde. Virksomheden deltager desuden i en række heldagsworkshops sammen med førende internationale eksperter, der giver inspiration og konkrete værktøjer til at skabe virksomhedens succes. Virksomheden får adgang til et stort netværk af virksomheder, eksperter og investorer, som åbner døre til markedet, og giver input på ad-hoc-basis og feedback på konkrete udfordringer. For de udvalgte virksomheder er selve udviklingsforløbet gratis, mens eksterne omkostninger (til f.eks. udvikling af prototyper, medarbejdere, underleverandører, supportvirksomheder, rejser etc.) betales af virksomheden selv. Har virksomheden ingen penge til afholdelse af eksterne omkostninger, tilbydes ejeren finansielle lån på attraktive betingelser, men mod personlig kaution/hæftelse. 20

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Næste stop: Danmark mod verden

Næste stop: Danmark mod verden 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Næste stop: Danmark mod verden Computerspil: Efter år med konkurser og dystre forudsigelser er der grøde i den danske spilbranche. Målet er en større bid af den globale milliardindustri.

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere