Anlæggets beliggenhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæggets beliggenhed"

Transkript

1 Ansøgning om tillæg til eks. 11 godkendelse. Ansøger: AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej Brande Anlægget: Adresse: Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ejendomsnummer: Matrikelnummer: 3n, Hedegård By, Ejstrup CVR-nummer: CHR-nummer: Ansøger AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS søger om at etablere et dyrehold på årshøner, svarende til 159,42 DE i fjerkræ. Der søges om etablering af en hønsestald inkl. Pakkeri på ca m² samt en samletank på ca. 50 m3. Anlægget ønskes placeret ca. 135 meter nord for eksisterende fjerkræstald. Der har en identisk produktion og staldstørrelse. Samlet bliver der en produktion på årshøns i alt 318,82 DE på ejendommen. Anlæggets beliggenhed Generelle afstandskrav, m Aktuel afstand Ikke-almene vandforsyningsanlæg 25 > 25 Almene vandforsyningsanlæg 50 > 50 Vandløb (herunder dræn) og søer 15 > 15 Offentlig vej og privat fællesvej 15 > 15 Levnedsmiddelvirksomhed 25 > 25 Beboelse på samme ejendom 15 > 25 Naboskel 30 > 30 Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel

2 fremtidigt byzone- eller sommerhusområde 50 > 50 Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Nabobeboelse, Rønslundevej 14, 7361 Ejstrupholm 50 > > 50 Anlægget s indretning. Anvendelse størrelse gulv antal årshøner DE Eks. stald Hønsestald 4250 m2 Fast gulv ,42 ny. stald Hønsestald 4250 m2 Fast gulv ,42 Der opføres 50 m3 samletank ved den nye stald, til opbevaring af vaskevand. Gødningen opbevares i 3000 m3 gylletank på Graupvej 15, 7330 brande. Besætning og staldtype Staldens størrelse er dimensioneret efter antallet af stipladser, der angiver den maksimale belægning. Produktionsformen er holddrift, dvs. stalden bliver fyldt til maksimal belægning, hvorefter der ikke sker genindsætning, når antallet af høns reduceres. Den maksimale belægning for denne produktion er beregnet til hønepladser, og der regnes med en forventet dødelighed på ca. 7 %, samt en tomgangsperiode på 4 uger. Dødelighedsprocenten kan ikke fastslås med sikkerhed, idet der endnu ikke er nok erfaringer med etagedrift, men det tyder på at dødeligheden er lavere i dette system sammenlignet med gulvdrift. Dødeligheden er derfor sat relativt lavt, idet der således regnes på "worst case", dvs. størst mulig belægning i staldene. Efter en æglægningsperiode på ca. 60 uger er der en rengørings- og vedligeholdelsesperiode på ca. 4 uger, hvorefter et nyt hold indsættes. Antallet af stipladser fratrukket længden af tomgangsperioden og dødelighedsprocenten udgør antallet af årshøner. Besætningssammensætningen, fordelt på staldtype samt husdyrbrugets årlige produktion ved den nuværende og den ansøgte drift, fremgår af tabel.

3 Staldtype nudrift ansøgt Voliere m. gødningsbånd, ,42 DE Skrabehøne ,84 DE Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg Den projekterede husdyrproduktion med de pågældende staldtyper giver ifølge beregningen i ITansøgningssystemet på N P DE Nudrift Fastgødning 11775,2 3316,17 109,59 Dybstrøselse 3500, ,11 36,53 Afsat i hønsegård 1389,82 401,96 13,28 Ansøgt Fastgødning 23688, ,61 214,2 Dybstrøselse 7408, ,9 71,4 Afsat i hønsegård 3618,1 1004,9 33,21 Ejendommen afsætter årligt dybstrøelse og fast gødning til eget biogasanlæg. Husdyrgødning og opbevaringskapacitet Normproduktionen for økologisk konsumæg er 49,8 kg /årshøne fordelt på 4,9 kg afsat i hønsegård, 33,6 Fast gødning og 11,3 kg dybstrøelse. Nudrift: 306,2 tons dybstrøelse 910,5 tons fastmøg Ansøgt 612,4 tons dybstrøelse og 1821 tons fastmøg. Kapacitet: Der rådes over en gyllebeholder på 3000 m3. Dette svare til en produktion af fast gødning fra årshøns i 12 mdr. (3000 m3 /0,75 tons/m3 /0,0336 tons gødning/årshøne = årshøns) Der er således plads til 66964/54200 årshøns * 12 mdr = 14,8 mdr opbevaring af fastgødning i gylletanken. Restvand. Der er en tank på 50 m3 til opsamling af vaskevand fra stalden, Dette svare til kravet om min. 10l tank/1 m2 gulv i fjerkræstalde. Ammoniakemission fra stald og gødningsopbevaringslager Det generelle ammoniak-reduktionskrav opfyldes blandt andet ved: Hyppig udmugning af gødningsbånd tre gange ugentlig

4 Fjernelse af halvdelen af dybstrøelsen i stalden en gang om ugen Der er valgt et staldsystem, hvor der foretages tre udmugninger om ugen. Herved kan der opnås en reduktion på 36 % i ammoniakemission i forhold til udmugning én gang om ugen, jf. teknologiblad hyppig fjernelse af gødning fra æglæggende høns som ikke holdes i bur (alternativ hønsehold) af d Endvidere skrabes halvdelen af gulvarealet én gang om ugen for dybstrøelse, i stedet for at have al dybstrøelsen liggende på hele gulvarealet hele året, hvorved der opnås en reduktion på 18 %. Den samlede ammoniakreduktion ved at kombinere de to teknikker sættes derved til 54 %. Nudrift Ansøgt 2901,96 kg N-NH3 3877,43 kg N-NH3 Der er i ansøgningen ikke taget i indtægt at fordampningen fra en overdækket gylletank er 1% mens tabet fra en mødding er 5%. Ammoniak og natur

5 Krav til kategori 1,2,3 natur er overholdt. Der er en max total belastning til nærmeste 3 hede og 0,0 kg Nh3 til kategori 1 og 2 natur. Lugtgener fra produktionsanlægget

6 Alle krav er overholdt. Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget Vandforbrug nudrift m3 Ansøgt: 4400 m3 Sanitært spildevand Der bliver etableret et toilet i hønsestaldens serviceafdeling, spildevand fra toilettet vil blive ledt til trixtank, som tømmes efter behov. Tagvand Tagvand opsamles og ledes til faskiner. Elforbrug Forbrug nudrift kwh Ansøgt: kwh Foderstoffer Der anvendes færdigblandet foder. Opbevaring af foder sker i siloer i tilknytning til staldene, Udfodring sker via lukket system, og vil således ikke forårsage støvgener. Nudrift: 2*50m3 siloer Ansøgt: 2*50m3 ved den nye stald. Kemikalier m.v Der er ingen markdrift fra ejendommen, og ejendommen drives økologisk.

7 Affald Affald fra produktionen omfatter døde dyr, medicinrester, desinfektionsmidler, emballage og plastik. Døde dyr anbringes i fryser indtil afhentning, som foretages af DAKA efter behov. Forbrændingsegnet affald opsamles i container. Containeren tømmes hver 14. dag. Medicin til vacciner vil blive opbevaret i køleskab, og alt det indkøbte medicin opbruges normalt. Mængden af farligt affald (f.eks. lysstofrør) er begrænset, og afleveres på genbrugsplads efter behov. Skadedyr Rotter: Der vil ske aktiv forebyggende rottebekæmpelse. Der bliver opstillet giftdepotkasser ved stalde og foderopbevaring. Foderspild vil blive opsamlet, så det ikke tiltrækker rotter. Fluer: Høns spiser fluer, hvorfor forekomst af fluer i stalden vil være minimal. I møddingshuset/containeren reduceres Klækning af fluelarver ved at minimere lysindfaldet. Støv Der kan være støvgener fra ventilationsafkastet fra stalden. Dette er væsentligt minimeret ved brug af delvist åben stald med naturlig ventilation. Derved nedsættes hastigheden på afkastluften og dermed afstanden hvormed evt. støv kan bæres væk med luften. Ligeledes vil foderhåndtering ikke være forbundet med væsentlige støvgener, idet foderopbevaring og udfodring sker via et lukket system. Støj Støjgener kan forekomme ved transport til og fra ejendommen. Der kan også opstå støjgener ved indblæsning af foder i siloer, dette er dog minimalt. Endvidere kan der forekomme støjgener ved drift af ventilationsanlæg. Lys Udendørs lyskilder er koncentreret om læsseramper ved pakkehallen. Disse installationer er udstyret med tænd/sluk-funktion. I hønsestalden er lyset reguleret i forhold til bl.a. hønsenes udviklingstrin, der er mulighed for lysdæmpning. Dyrenes lysbehov er fastlagt via bekendtgørelse nr. 533 om beskyttelse af æglæggende høner. Der er ingen ovenlysvinduer, og lys kan således kun slippe ud af stalden ved åbninger forneden. Transporter til og fra anlægget Til- og frakørsel til ejendommen sker ad Thyregodvej. Der vil blive etableret en ny overkørsel umiddelbart nord for stuehuset, alternativt vil den eksisterende markvej/overkørsel ca. 100 meter nord for ejendommen blive udbedret, så vejen kan bære den tunge trafik til og fra anlægget. Tung transport til og fra ejendommen kan ske fra tidlig morgen til sen aften. Der tilstræbes dog, at det sker i tidsrummet 5.00 til 20.00, og ikke på søndage og helligdage. Transporttype Nudrift Ansøgt Husdyrgødning Foder,kraftfoder Emballage, æg,m.m Husdyr til ogfra ejendom 2 4 Døde dyr Dagrenovation I alt ekstra BAT BAT: De beskrevne BAT i nedenstående skema, anvendes både i eksisterende og i nye anlæg. Management:

8 Uddannelse: Personalet bliver oplært i pasning af fjerkræ. Ejer eller uddannet personale vil stå for det daglige tilsyn. 1 GLP (God Landmands Praksis): Stald: Datalogning af foderforbrug, vandforbrug, dødelighed, ægproduktion og ventilation. Der benyttes en staldtavle og logbog til daglig kontrol med: foderforbrug, vandforbrug, kølerumstemperatur, dødelighed og ægproduktion. Der noteres også uregelmæssigheder i forhold til driften; eksempelvis strømsvigt, kølerumssvigt m.m. Dato for rengøring ved holdskifte bliver også noteret. Anlæggets drift kontrolleres ugentlig, når produktionsdata bliver opgjort. Bedriften anvender et HACCP egenkontrolprogram specielt tilrettet konsumægsproduktion. Bygningerne bliver tjekket udvendigt og indvendigt, sammen med anlægget og inventaret i forbindelse med holdskifte. Der sker løbende vedligeholdelse af produktionsudstyr efter behov. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne: 2 Foder: 3 Staldindretning: BREF: der anvendes fasefodring tilpasset hønernes udvikling. Der er anvendt reduceret fodring på 44,9 kg foder /årshøne i forhold til normtal på 45,3 kg foder pr. årshøne. Dette er for at kunne overholde BAT på fosfor. Etageanlæg med gødningsbånd er beskrevet i Miljøstyrelsen BAT-blade og er bedste tilgængelige staldsystem. Dette betyder udmugning 3 gange ugentligt og giver en effekt på ammoniak på 36 % Dertil anvendes udmugning på gulvet af dybstrøelsen, i gang om ugen effekt 18 %. 4 Forbrug af vand og energi: Vand: Der rengøres ikke konsekvent med vand, da staldanlæg kan tørrengøres med trykluft. Gødningsbånd og tværkanal vil eventuelt blive vasket med koldt vand. Det øvrige inventar bliver tør rengjort. Rengøringen vil blive afsluttet med en desinfektion med et godkendt middel. Hvis der vaskes, anvendes iblødsætning. Hvis der vaskes med vand, anvendes højtryksrenser.

9 Der er drikkenipler placeret højt i buret for at lette hønernes vandoptagelse. Der monteres spildrender under niplerne. Der er daglig kontrol af vandforbrug for at opdage eventuel lækage. Energi: Frekvensstyret ventilation gør at ventilationen og dermed strømforbruget holdes på et minimum. Brug af lavenergibelysning. Gylletank, overdækket. 5 Lager: Derudover opbevares dybstrøelsen i lukkede markstakke indtil det afsættes til biogasanlæg. Bredspredt udbringning er bedste og eneste udbringningsform, når det handler om fjerkrægødning. Ved hjælp af mark og gødningsplaner tilpasses mængden af gødning til den enkelte afgrødes forventede behov. Der tages blandt andet højde for jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Der køres ikke på vandmættet, oversvømmet eller snedækket arealer. Til vandløb holdes altid minimum 2 meter bræmmer. 6 Udbringning: Da det kun er lovligt at udbringe % mindre kvælstof end planternes behov inklusiv handelsgødning, er det et kraftigt incitament til at udnytte husdyrgødningen optimalt. Ansøger vil derfor søge den mest optimale udbringningsteknik, placering i sædskiftet og benytte de mest optimale vejrforhold, for at minimere mængden af fordampet ammoniak mest muligt og udnytte mængden af næringsstoffer mest muligt. Der anvendes bredspreder til udspredning af hønsemøget. Dette er ifølge BREF den bedste metode til udbringning af fast husdyrgødning.

10 7 Ammoniak Bat kravet er 9,06 kg NH 3 /100 årshøns. For ejendommen er dette 9,06 * 54200/100 = 4910,5 kg NH 3 Der er opnået 3877,43 kg NH 3 BAT kravet i forhold i fosfor i foderet til skrabeægs- og frilandsægproduktion er 4,2 g P pr. kg foder x 0,130 kg foder pr. høne pr. dag = 0,546 g P pr. årshøne pr. dag. 200 g P/årshøne. 8 Fosfor Der findes ingen BAT-teknologiblad for økologisk ægproduktion. Der er valgt følgende fremgangsmetode. Forskellen mellem norm tildeling af P anno 2015 for skrabeægsproduktion og økologisk ægproduktion er overført som BAT niveau. Normtildelingen er 10 % større til økologisk ægproduktion end konventionel skrabeægsproduktion. Nyt BAT niveau er 200 g + 10% = 220 g P/årshøne. For økologisk ægproduktion. BAT for P i fodertildelingen er : 0,22 kg P/årshøne * årshøns = kg P. Tildelt via foder i ansøgt drift: 44,9 kg foder / årshøne * 0,49 % P/kg foder * årshøns = kg P i foder. 9 Råprotein i foder til æglæggende høner BAT på fosfor anses derfor at være overholdt. BAT for råprotein er overholdt ved anvendelse af normtal 2015 for økologisk ægproduktion: BAT for skrabeæg- og frilandsægproduktion: 163 g protein/kg foder/årshøne x 47,4 kg foder/årshøne = 7.726,2 g protein pr. årshøne. Der findes ingen BAT-teknologiblad for økologisk ægproduktion. Der er valgt følgende fremgangsmetode: Forskellen mellem norm tildeling af protein anno 2015 for

11 skrabeægsproduktion og økologisk ægproduktion er overført som BAT niveau. Normtildelingen er 3 % større til økologisk ægproduktion end ved konventionel skrabeægsproduktion. NYT BAT niveau er 7726,2 protein pr. årshøne + 3 % = 7.957,9 g protein pr. årshøne for økologisk ægproduktion. Normtal 2015 for økologisk ægproduktion: 169 g protein/kg foder/årshøne x 45,3 kg foder/årshøner = 7.655,7 g protein pr. årshøne. Normtal 2015 giver dermed en reduktion i råprotein på: 7.957,9 g protein/årshøne 7.655,7 g protein/årshøne = 302,2 g protein /årshøne, hvorved BAT anses for overholdt. Fravalg af BAT Gødningstørring: er fravalgt, da produktion selvom det er skrabeæg ikke foregår på gulv med gødningskumme, men i etageanlæg med gødningsbånd. Luftvaskere: Der findes BAT-byggeblade angående luftvaskere. Disse er afprøvede og testede i svinestalde. Der er afprøvet en prototype af en luftvasker i en fjerkræproduktion. Luftvaskeren blev afprøvet i en slagtekyllingestald over en periode med et hold slagtekyllinger (35 dage). Denne luftrenser er ikke sat i produktion, da afprøvningen viste en række problemstillinger, der skal løses inden den bliver sat i produktion. I fjerkræproduktioner er støvet meget fedtet, og det sætter sig i renseren som derved får reduceret effekten. Den ansøgte produktion har en holdrotationsperiode på 70 uger. Dette gør, at driftsstabiliteten ikke kan forventes at være tilfredsstillende. På den baggrund er luftvaskeren fravalgt i denne ansøgning, da det ikke kan anbefales at opsætte en prototype luftvasker med udokumenteret driftsstabilitet og driftsøkonomi. Biologisk rensning: Der er ingen BAT-blade med biologisk luftrensning. Det er endvidere ikke muligt at benytte biologisk luftrensning i stald med holddrift, hvor staldene står tomme i perioder. Ventilation: Ved nye stalde er det BAT, at reducere energiforbruget ved at anvende naturlig ventilation, hvor dette er muligt. For mekanisk ventilerede stalde er det BAT, at reducere energiforbruget ved at optimere udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren. Øget modstand i ventilationssystemer undgås gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans ved holdskifte.

12 LUX-styring (dagslysregulering):der er ingen dagslys i staldene. Der er kun belysning i staldene. Derfor er lux styring ikke relevant. Lavenergilysstofrør: Høns er meget påvirkelige overfor typen og styrken af lyskilden i staldene. Derfor kan lavenergilysstofrør endnu ikke anvendes. De kan endnu ikke lysdæmpes tilstrækkeligt til ikke at give forstyrrelser, som kan påvirke hønerne. Varmegenindvinding: Der er ikke et varmebehov i produktionen, hvor varmen fra genindvinding kan afsættes. Alle dyr vil typisk have samme alder i staldanlægget. Dermed er alle staldene tomme på samme tid. Ophør af produktion Ved ophør, tømmes stalden for gødning og vaskes. Fodersiloer tømmes og vaskes. Mandskabsrum ryddes og køleskab tømmes.

Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7. Ægproduktion, økologiske høner

Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7. Ægproduktion, økologiske høner Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7 Ægproduktion, økologiske høner Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer 1000 frilandshøne (årshøne) har en ammoniakemission

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved BAT på kvægbrug Miljøgodkendelse / Kvæg Kursus marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved Indhold Definition og gennemgang af de 6 delelementer for BAT: Management Foder Staldindretning (dyrevelfærd) Forbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse 21.03.2014

Miljøgodkendelse 21.03.2014 Miljøgodkendelse 21.03.2014 Triova ApS Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle CVR-nr. 25649931 Center for Miljø & Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af Besætning med æglæggende frilandshøns på Herredsvejen 178 9500 Hobro af august 2014

12 Miljøgodkendelse af Besætning med æglæggende frilandshøns på Herredsvejen 178 9500 Hobro af august 2014 12 Miljøgodkendelse af Besætning med æglæggende frilandshøns på Herredsvejen 178 9500 Hobro af august 2014 0 DATABLAD Titel: Dato for godkendelse: 21. august 2014 CVR-nr: 34845441 CHR Nummer: 16501 Ejendomsnummer:

Læs mere

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye regler for lugt Maksimal koncentration og hyppighed ved naboer Kategori, nabohuse Eksisterende

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af besætning med æglæggende høns på Koldkurvej 7 7470 Karup

12 Miljøgodkendelse af besætning med æglæggende høns på Koldkurvej 7 7470 Karup 12 Miljøgodkendelse af besætning med æglæggende høns på Koldkurvej 7 7470 Karup INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Datablad... 4 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Aabenraavej 167, 6400 Sønderborg

Aabenraavej 167, 6400 Sønderborg 12 Miljøgodkendelse af skrabeægsproduktion Aabenraavej 167, 6400 Sønderborg Meddelt d. xx. xxxx 2016 Meddelt af Erhverv & Affald Sønderborg Kommune 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

VEJLEDNING OM HESTEHOLD

VEJLEDNING OM HESTEHOLD VEJLEDNING OM HESTEHOLD - til dig, der har mere end fire heste mest Miljøregler for indretning og drift af hestehold. Vejledningen er lavet af: Odder Kommune Miljøregler Når du har mere end fire heste

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING FAGINSTRUKS NR. 01 Krav 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.31, 1.32 Kontrolordning 5050_15 (Centralstøvsuger) Version juli, 2015 STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING INDHOLD Faginstruks nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget. Povlsgårdvej 11, 6100 Haderslev

Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget. Povlsgårdvej 11, 6100 Haderslev Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget Povlsgårdvej 11, 6100 Haderslev 41 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 2. oktober2012 Haderslev

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Folke Dreyer, Nybyvej 29, 4390 Vipperød

Folke Dreyer, Nybyvej 29, 4390 Vipperød Miljøgodkendelse til Nybyvej 29, Vipperød Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune 2. september 2013 Datablad 12 miljøgodkendelse til Nybyvej 29, 4390 Vipperød Kontaktoplysninger Ansøgers navn

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Miljøteknisk beskrivelse Miljøgodkendelse af husdyrbruget Der er ansøges om 12 miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion i to ny opførte stalde på Egebjergvej, 6430 Nordborg Indholdsfortegnelse: Indhold

Læs mere

Teknologiudredning Version 1 Dato:15.03.2011 Side 1 af 6. Gødningstørring i volieresystem

Teknologiudredning Version 1 Dato:15.03.2011 Side 1 af 6. Gødningstørring i volieresystem Teknologiudredning Version 1 Dato:15.03.2011 Side 1 af 6 Gødningstørring i volieresystem Resumé Ammoniakfordampning Der er ikke gennemført undersøgelser på effekten af gødningstørring i voliereanlæg. Det

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG

DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG - anbefalinger til miljøteknologi Hans Nielsen Biogas Luftvasker GPS-styring Gylleforsuring Selektiv bekæmpelse fremtidens miljø skabes i dag INDLEDNING Selv om landbrugets

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Grøn Viden. Delrensning af ammoniak i staldluft A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Grøn Viden Delrensning af ammoniak i staldluft Peter Kai, Jan S. Strøm & Britt-Ea Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet DJ F H usdy r b r u g n r. 47 s e p tember

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet

Læs mere

Kærbyvej 11. 7330 Brande

Kærbyvej 11. 7330 Brande Miljøgodkendelse af husdyrbruget Kærbyvej 11 7330 Brande - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 24. april 2012 Peder Gasbjerg Sandfeltvej 55 7330

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse for. Malkekvægproduktionen

Ansøgning om miljøgodkendelse for. Malkekvægproduktionen Ansøgning om miljøgodkendelse for Malkekvægproduktionen Givevej 61 8766 Nr. Snede Frellingvej 27, 8560 Kolind - Mobil 26 25 97 91 - Email: jakob@miljoeognatur.dk www.miljøognatur.dk 1.1 Ejer - og driftsforhold...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 Miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. af minkfarmen. Skærlund Mink I/S, Engebækvej 86, 7330 Brande

Miljøgodkendelse. af minkfarmen. Skærlund Mink I/S, Engebækvej 86, 7330 Brande Miljøgodkendelse af minkfarmen Skærlund Mink I/S, Engebækvej 86, 7330 Brande - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 5. september 2014 Skærlund Mink

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af slagtekyllingebruget Østerbækvej 4, 6330 Padborg

Revurdering af miljøgodkendelse af slagtekyllingebruget Østerbækvej 4, 6330 Padborg Revurdering af miljøgodkendelse af slagtekyllingebruget Østerbækvej 4, 6330 Padborg 41 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Revurderingsdato:

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN Landbrugets navn og beliggenhed: Art: Matrikel nr.: Ejer af ejendommen: Driftsansvarlig: Listebetegnelse:

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune

12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 12 Miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Meddelt d. 11. januar 2016 Meddelt af Land og Natur Sønderborg Kommune 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse

Læs mere

11 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Stensigmose 4, 6310. Broager. Meddelt 2.4.2013

11 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Stensigmose 4, 6310. Broager. Meddelt 2.4.2013 11 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Stensigmose 4, 6310 Broager Meddelt 2.4.2013 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelsen betyder, at Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler kun må ske på det areal, der skal sprøjtes

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 27. januar 2014 Torben Pedersen Enghavevej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Brandstrup Søvej 9, 14 og 15 8840 Rødkærsbro efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Data fra smågrisestalde olieforbrug til varme omregnet til kwh

Data fra smågrisestalde olieforbrug til varme omregnet til kwh Energiprojektet Støttet af energisparepuljen Gennemført efteruddannelse Gennemført energitjek på 31 ejendomme udvalgt ved simpel screening fortrinsvis sobesætninger da de også har stort varmeforbrug. Heraf:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig:

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 11 Miljøgodkendelse af minkfarmen Rughale Lundenvej 8 8585 Glesborg Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Hans Jesper Hansen Skyttehusvej 5 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Tillæg til godkendelse af svineproduktion på virksomheden Andivej 30,

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - Tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Mattrupgaard - v/ Miljøtilsyn på, Kommune har d. 22. juni 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer Egenkontrolprogram Hvad er egenkontrolprogram? Egenkontrol er et overvågningsprogram af forskellige procedurer, som du selv udfører i din levnedsmiddelvirksomhed. Overvågningen sker ved at du efter at

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget I/S Thomsen c/o Jan G. Thomsen, Gammel Aalborgvej 19, Bradsted 9541 Suldrup -

Miljøgodkendelse af husdyrbruget I/S Thomsen c/o Jan G. Thomsen, Gammel Aalborgvej 19, Bradsted 9541 Suldrup - 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 17. juni 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget I/S Thomsen c/o Jan G. Thomsen, Gammel Aalborgvej 19, Bradsted 9541 Suldrup - udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg. Meddelt den 30. september 2010

Miljøgodkendelse. svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg. Meddelt den 30. september 2010 af svinebruget Bollervej 1B, 8800 Viborg Meddelt den 30. september 2010 12 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 0 Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Søvej

Læs mere

11 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen. på Randersvej 56, 8370 Hadsten

11 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen. på Randersvej 56, 8370 Hadsten 11 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Randersvej 56, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 18. september 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikelnummer CVR. nummer P-nummer

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 7. Slagtekyllinger

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 7. Slagtekyllinger Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7 Slagtekyllinger Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Der er defineret to staldtyper, hvor den eneste forskel er staldarealet (Samme belægningsgrad,

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx. 11 Miljøgodkendelse september 2009 11 miljøgodkendelse af Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.xxxx Copyright Cowi A/S Datablad 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev

Tillæg til miljøgodkendelse af Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev Tillæg til miljøgodkendelse af Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev Jf. 12,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 02. marts 2015 Haderslev Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. marts 2015 CVR-nummer 28680872 P-nummer 1011255767 e-doc journal nr. 13/020946 Virksomhed Bånlev Biogas A/S

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Teknik og Miljøforvaltningen 2008. Regulativ. for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen 2008. Regulativ. for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Regulativ for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Farm AirClean Biologisk luftrensning til svineproduktion

Farm AirClean Biologisk luftrensning til svineproduktion Farm AirClean Biologisk luftrensning til svineproduktion Farm AirClean Kravene til landbruget skærpes konstant, og der er stor fokus på at minimere miljøbelastningen. Især ammoniak- og lugtemissionen skal

Læs mere

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljøgodkendelsesansøgning sansøgning for kvægbruget på Manderupvej 2, 3550 Slangerup Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indsendt 28.09.2009 Frederikssund

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1572 af 20/12/2006) med senere ændringer. Virksomhedens navn: Adresse: Godkendelse af svineproduktionen,

Læs mere

Forskrift for fjerkræ og fuglehold i byzone i Sønderborg kommune Juni 2015

Forskrift for fjerkræ og fuglehold i byzone i Sønderborg kommune Juni 2015 Forskrift for fjerkræ og fuglehold i byzone i Sønderborg kommune Juni 2015 1/5 1 Formål Formålet med denne forskrift er at fastsætte regler for fjerkræ og fuglehold i Sønderborg Kommune i områderne, der

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12 Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion på Teglgårdsvej 12 Virksomhedens art Beliggenhed Konsulent Virksomhedens ejer Tilsynsmyndighed Sagsbehandler : Husdyrproduktion for mere end 40.000 stipladser : Teglgårdsvej

Læs mere

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Bakkebo Landbrug ApS Hovedvej A1 25 6740 Bramming Dato: 31.08.2015 Sagsnr.: 15/14458 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Svinebrug, Holleskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse 12. af kvægbruget. Skovsrodvej 20. 8680 Ry

Miljøgodkendelse 12. af kvægbruget. Skovsrodvej 20. 8680 Ry Miljøgodkendelse 12 af kvægbruget Skovsrodvej 20 8680 Ry Registreringsblad - Miljøgodkendelse Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. Cvr. nr. P-nr. Ejer af ejendommen Driftsansvarlig Brugstype I/S

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Gyldighed Udvidelsen skal være gennemført og udnyttet inden 5 år fra godkendelsens meddelelse.

Gyldighed Udvidelsen skal være gennemført og udnyttet inden 5 år fra godkendelsens meddelelse. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 350 malkekøer (stor race), mælkeydelse på 10.700 kg / år, 91 småkalve (0-6 mdr.), 261 opdræt (6-24 mdr.), 175 tyrekalve

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Toftlundvej 11, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v.

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Toftlundvej 11, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. Miljøgodkendelse af husdyrbruget Toftlundvej 11, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Martin Alstrup Jensen Toftlundvej

Læs mere

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Plan, Byg og Miljø 9. januar 2012 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Udvidelse af husdyrproduktionen på Kåstrup Holmevej 11, 4400 Kalundborg Resumé Godkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift,

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 5. Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 5. Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 5 Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer Staldsystemet med 100 % dybstrøelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljøstyrelsen FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER FOR FJERKRÆ

Indholdsfortegnelse. Miljøstyrelsen FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER FOR FJERKRÆ Miljøstyrelsen FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER FOR FJERKRÆ Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Kemisk luftrensning... 2 2.1 Anlægsinvesteringer... 3 2.2 Driftsomkostninger... 3 2.2.1

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009

Miljøgodkendelse af. Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009 Miljøgodkendelse af Slagtesvineproduktion Gl. Tøndervej 1, 6360 Tinglev 23.12.2009 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 Miljøgodkendelse udarbejdet

Læs mere

11 Miljøgodkendelse af minkfarmen på Egebjergvej 32 a 7800 Skive. 6. december 2013

11 Miljøgodkendelse af minkfarmen på Egebjergvej 32 a 7800 Skive. 6. december 2013 11 Miljøgodkendelse af minkfarmen på Egebjergvej 32 a 7800 Skive af 6. december 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Sømosegaard, Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Sømosegaard, Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 10. juli 2015 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Sømosegaard, Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager -

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere