ihi Bupa Udstationering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ihi Bupa Udstationering"

Transkript

1 ihi Bupa Udstationering Gældende fra

2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og stillet en betalingsgaranti til hospitalet. På den måde undgås misforståelser om forsikringsdækningen, og du kan være sikker på, at en af ihi Bupa s lægekonsulenter evaluerer sagen, og at du får den rette behandling. Du bedes oplyse dato for indlæggelse, diagnose, behandling og forventet udskrivelsesdato. Hvis du bliver indlagt på hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når ihi Bupa har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med ihi Bupa. Lægehjælp mv. Læge- og medicinregninger, mv. skal du selv betale i første omgang. Herefter skal du udfylde en skadeanmeldelse, som du kan finde på eller bestille på telefon eller På finder du ligeledes skadeanmeldelser for f.eks. forsinket bagage og indbo. Udfyld skadeanmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til ihi Bupa sammen med al original dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være de originale, kvitterede og specificerede læge-, medicin eller tandlægeregninger. Det er vigtigt, at dit policenummer fremgår af skadeanmeldelsen. Akut hjælp Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, kan du kontakte ihi Bupa s 24-timers alarmservice døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, samt forhåndsgodkende og arrangere hjemtransport, hjemkaldelse, sygeledsagelse og tilkaldelse. De fuldstændige vilkår for samtlige dækninger kan du finde i forsikringsbetingelserne. 2

3 Forsikringsbetingelser - Udstationering Gældende fra 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af forsikringen 1.1 Hvem der kan tegne forsikringen 1.2 Helbred og alder 1.3 Helbredsoplysninger 1.4 Specielle betingelser 1.5 Selskabets godkendelse 1.6 Police og skadebehandling 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1 Forsikringsperiode 2.2 Udstationeringens varighed 2.3 Retten til erstatning 3 Hvor forsikringen dækker 3.1 Dækningsområde 3.2 Forretningsrejser og ferierejser 3.3 Bopælsadresse 4 Sygeudgifter 4.1 Dækningsberettigede sygeudgifter 4.2 Midlertidig smertestillende tandbehandling på rejse 4.3 Eksisterende lidelser 4.4 Behandlingskvalitet 4.5 Specielt for fysioterapi/ergoterapi/kiropraktik/osteopati/akupunktur 5 Transport 5.1 Dækningsberettiget syge- og hjemtransport 5.2 Selskabets rettigheder ved transport til behandling 5.3 Hjemtransport og lovbefalede foranstaltninger ved dødsfald 5.4 Indhentning af rejserute 5.5 Forsinkelser og restriktioner 6 Sygeledsagelse/tilkaldelse 6.1 Betingelser for sygeledsagelse og tilkaldelse 6.2 Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte 6.3 Børn 6.4 Dækningsberettigede udgifter 7 Lægelig fejlbehandling 7.1 Hvad forsikringen omfatter 7.2 Undtagelser 8 Graviditet 8.1 Dækningsberettigede graviditets- og fødselsudgifter 8.2 Karenstid graviditetsundersøgelser 8.3 Karenstid fødsel og efterundersøgelser 8.4 Dækning for nyfødte børn 3

4 9 Tandpleje 9.1 Dækningsberettiget tandpleje 9.2 Tanddækningens ikrafttrædelse 9.3 Tandlægens bedømmelse 10 Hjemkaldelse 10.1 Betingelser for hjemkaldelse 10.2 Ledsager 10.3 Børn 10.4 Dækningsberettigede ekstraudgifter 10.5 Rejser med motorkøretøj i Europa 10.6 Selskabets forhåndsgodkendelse 11 Erstatningsmedarbejder 11.1 Dækningsberettiget erstatningsmedarbejder 11.2 Dækningsberettigede ekstraudgifter 12 Evakuering 12.1 Dækningsberettiget evakuering 12.2 Dækningsberettigede ekstraudgifter 12.3 Specielt ved krig eller risiko for krig 12.4 Eftersøgning og redning 12.5 Undtagelser 12.6 Anmeldelse om savnet person 12.7 Danske Udenrigsministeriums anbefalinger 12.8 Selskabets ansvar 13 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 13.1 Dækningsberettiget flyforsinkelse og forsinket fremmøde 13.2 Dækningsberettigede ekstraudgifter 14 Forsinket bagage 14.1 Dækningsberettigede erstatningskøb 14.2 Undtagelser 14.3 Dækning ved hjemkomst 15 Bagage 15.1 Dækningsberettiget bagage 15.2 Begrænsninger 15.3 Erstatningsopgørelse 15.4 Anmeldelse 16 Indbo 16.1 Dækningsberettiget indbo 16.2 Privat indbo 16.3 Særligt privat indbo 16.4 Dækning ved flytning 16.5 Erstatningsopgørelse 16.6 Anmeldelse 16.7 Beskadigede genstande 16.8 Forsikredes oplysningspligt 17 Privatansvar 17.1 Betingelser for privatansvar 4

5 17.2 Undtagelser 17.3 Bøder og krav 17.4 Forsikringssum 17.5 Forsikredes anerkendelse af erstatningspligt 18 Retshjælp 18.1 Dækningsberettigede udgifter 18.2 Selvrisiko 18.3 Undtagelser 19 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand 19.1 Dækningsberettigede udgifter 19.2 Tilbagebetalingspligt 19.3 Advokatbistand 19.4 Tilkaldelse 19.5 Rejseudgifter 19.6 Selvrisiko 19.7 Undtagelser 20 Ulykke og overfald 20.1 Dækning ved ulykkestilfælde 20.2 Dødsfald 20.3 Permanent invaliditet Basis Ulykkesdækning Udvidet Ulykkesdækning 20.4 Invaliditet på hænder, fingre eller syn 20.5 Nedsat erhvervsevne 20.6 Tandbehandling 20.7 Overfald 20.8 Undtagelser 20.9 Lægens foreskrifter Selskabets ret til at indhente oplysninger 21 Livsforsikring og sygdomsinvaliditet 21.1 Dødsfald og invaliditet 21.2 Dødsfald 21.3 Varigt mén 21.4 Samme sygdom 21.5 Undtagelser 21.6 Rapportering til Selskabet 21.7 Udtrædelse af gruppeordning 22 Afbestilling 22.1 Betingelser for afbestilling 22.2 Ophør af dækning 22.3 Dækkede hændelser 22.4 Undtagelser 22.5 Forsikringstagers forpligtelser 22.6 Dokumentationskrav 23 Erstatning 23.1 Dækningsberettigede udgifter 23.2 Erstatningsbeløb 23.3 Rabatter 5

6 23.4 Forsikringssummer 23.5 Tilbagebetalingspligt 24 Undtagelser fra erstatning 24.1 Undtagelser Forsikringen dækker ikke 25 Hvordan skaden anmeldes 25.1 Skadeanmeldelse 25.2 NemKonto 25.3 Oplysningspligt 25.4 Misbrug af forsikringen 25.5 Klager vedrørende sagsbehandling 26 Dækning fra anden side 26.1 Information til Selskabet 26.2 Offentlig dækning 26.3 Samarbejdspligt 26.4 Ansvarlig skadevolder 27 Præmiebetaling 27.1 Fastsættelse af præmie 27.2 Betalingsterminer 27.3 Betalingsansvarlig 27.4 Gebyrer 28 Overdragelse, opsigelse og ophør 28.1 Krav for overdragelse af forsikringen 28.2 Opsigelsesret 28.3 Forlængelse 48 timer 28.4 Svigagtige og urigtige oplysninger 28.5 Selskabets hæftelse 28.6 Ophør af ansættelse 28.7 Ophør af produkt 29 Tvister, værneting m.v Klageansvarlig 29.2 Værneting 29.3 Ankenævn 29.4 Arbejdsskadestyrelsen Ordliste 6

7 1 Godkendelse af forsikringen 1.1 Hvem der kan tegne forsikringen Forsikringen kan tegnes og fornyes af selskaber (forsikringstager) registrerede hos de relevante myndigheder i de skandinaviske lande med skandinaviske opkrævningsadresser. Selskabet kan bede virksomheden fremsende dokumentation for dets registrering i et skandinavisk land. Forsikringen dækker virksomhedens medarbejdere og eventuel familie, som rejser ud i virksomhedens interesse, og som er anført i policedokumentet. 1.2 Helbred og alder For at forsikringen kan antages af Selskabet på standardvilkår, er det en betingelse, at ansøger er fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lider eller har lidt af nogen tilbagevendende sygdom, skade eller legemssvaghed, og at ansøger ikke er fyldt 60 år på optagelsestidspunktet. 1.3 Helbredsoplysninger Indtil Selskabet har modtaget og godkendt helbredserklæring dækker forsikringen kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. For at opnå dækning for andet end akut sygdom og tilskadekomst, er det en forudsætning, at helbredserklæring er skriftlig godkendt af Selskabet. Ændres ansøgerens helbredstilstand efter optagelsesbegæringen er underskrevet og før Selskabets godkendelse, er forsikringstager og/eller ansøger forpligtet til uden ophold at oplyse Selskabet herom. Hvis forsikredes nyfødte og/eller adopterede barn ønskes medforsikret skal der indsendes en optagelsesbegæring. Indtil Selskabet har modtaget optagelsesbegæring dækker forsikringen kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Hvis forsikredes nyfødte og/eller adopterede barn ikke ønskes medforsikret, dækker forsikringen ikke udover evt. dækning under Specielle betingelser Hvis betingelserne i 1.2 ikke er opfyldt, har Selskabet mulighed for at tilbyde forsikringen på specielle vilkår. Det er dog en betingelse, at ansøger ikke er fyldt 70 år på optagelsestidspunktet. Beslutter Selskabet at tilbyde forsikringen på specielle vilkår vil disse fremgå af policedokumentet. 1.5 Selskabets godkendelse Selskabet afgør om forsikringen kan antages og for at Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, at optagelsesbegæringen godkendes af Selskabet, og at præmien betales til Selskabet rettidigt. 1.6 Police og skadebehandling Alle optagelsesbegæringer behandles og vurderes på Selskabets kontor i København, hvor også udstedelse af policedokumenter foregår. Selskabet kan henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1 Forsikringsperiode Ikrafttrædelsesdato, dækning, forsikringssummer og forsikringsperiode fremgår at policen. 2.2 Udstationeringens varighed Minimum varighed pr. udstationeringsophold er 3 måneder og den maksimale varighed pr. udstationeringsophold er 72 måneder. 2.3 Retten til erstatning Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse. 7

8 3 Hvor forsikringen dækker 3.1 Dækningsområde Forsikringen dækker under udstationering i det geografiske område, som forsikringstager har angivet over for Selskabet, og som er anført i policedokumentet. Det geografiske område kan være Skandinavien, Europa eller hele verden. 3.2 Forretningsrejser og ferierejser Forsikringen omfatter forretningsrejser og ferierejser i hele verden. Maksimalt 90 dages varighed pr. rejse, gældende fra det tidspunkt forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopælen eller arbejdspladsen, eller når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Forsikringen giver ubegrænset dækning til forsikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under forretnings-/ferierejsen. Eksisterende lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra bopælslandet, er omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under forretnings-/ferierejsen. 3.3 Bopælsadresse De forsikrede som er nævnt i policedokumentet skal bo på samme adresse i det land hvor den ansatte er udstationeret for at være omfattet af forsikringen. 4 Sygeudgifter 4.1 Dækningsberettigede sygeudgifter Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne er rimelige og relevante for at få klarhed over om forsikrede lider af en sygdom, er i behov for behandling eller for at kontrollere en udført behandling. Forsikringen omfatter følgende ydelser: a) behandling af fysiske (somatiske) lidelser under hospitalsindlæggelse eller i ambulant regi, b) organtransplantation dækkes pr. diagnose i et samlet behandlingsforløb, maksimalt DKK 1 million. Kun organer fra mennesker og både transplantation og organ skal forhåndsgodkendes af Selskabet, c) behandlings- og opholdsudgifter ved medicinsk betinget hospitalsindlæggelse, d) levering af screenet blod kan ske i forbindelse med planlagte operationer, hvor Selskabets lægekonsulenter skønner, at det lokale blod ikke er screenet i overensstemmelse med internationale standarder herfor. Det screenede blod vil blive transporteret ud og overbragt til behandlingsstedet af en af Selskabet godkendt lægekonsulent. Det er en betingelse, at de lokale myndigheder accepterer, at Selskabet bringer det screenede blod ind i landet. Ligeledes skal Selskabet varsles mindst 48 timer inden den planlagte operation, e) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold samt fortæring, såfremt behandling der ellers ville kræve hospitalsophold, kan foregå ambulant, f) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring efter endt behandling og indtil hjemtransport kan finde sted, g) psykiatrisk behandling af psykiske lidelser, herunder medicinsk betinget indlæggelse, h) læge- og speciallægehjælp, 8

9 i) krisehjælp/krisepsykolog, j) talepædagog, k) lægeordineret receptpligtig medicin, l) medicinsk betinget fysioterapi, ergoterapi, kiropraktisk, akupunktur eller osteopatisk behandling, m) medicinsk nødvendig genoptræning som er godkendt af Selskabet, se dog c, n) leje af udvendige ortopædiske hjælpemidler, proteser eller andre medicinske hjælpemidler i forbindelse med ambulant operation, i op til 4 måneder efter afsluttet behandling, ved tilfælde hvor hjælpemidlerne er lægeordinerede og nødvendige for yderligere forbedring af operationens resultat eller for at hindre forværrelse af operationens resultat, o) helbredsundersøgelser og vaccinationer erstattes med maksimalt DKK pr. forsikrede, pr. forsikringsår. Endvidere erstattes almindelige børnevaccinationer i henhold til den til enhver tid gældende anbefaling fra den danske sundhedsstyrelse eller WHO, p) brilleglas og kontaktlinser dækkes med maksimalt DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. Solbrilleglas og brillestel dækkes ikke. 4.2 Midlertidig smertestillende tandbehandling på rejse Der ydes dækning til midlertidig smertestillende tandbehandling, når forsikrede er på rejse uden for bopælslandet. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen, der har været midlertidig og smertestillende. Forsikringen dækker ikke tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, og hvor tandbehandlingen ikke er midlertidig, smertestillende og kan afvente hjemkomsten. Tandproteser samt behandling som følge af tyggeskade eller tandskade er ikke omfattet af denne dækning. 4.3 Eksisterende lidelser Kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før forsikringens ikrafttræden, er ikke dækket. Når forsikrede har gennemgået Selskabets normale optagelse med udfyldelse af Helbredserklæring, dækkes i henhold til policens ordlyd i tilfælde af præeksisterende lidelser. For forretnings- og ferierejser gælder, at kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra bopælslandet, er omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under forretningsrejsen og/eller ferierejsen. 4.4 Behandlingskvalitet Selskabet godkender kun behandling som foregår efter metoder med dokumenteret effekt og som er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i det land hvor behandling udføres. Desuden er det en forudsætning og en betingelse, at det skal være overvejende sandsynligt at behandlingen væsentligt og varigt kan kurere sygdommen eller tilskadekomsten, eller væsentligt og varigt kan forbedre helbredstilstanden efter sygdommen eller tilskadekomsten. Behandlende læger, speciallæger, tandlæger og andet sundhedspersonale skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. 9

10 4.5 Specielt for fysioterapi/ergoterapi/kiropraktik/osteopati/akupunktur Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at Selskabet modtager original erklæring fra såvel lokalt praktiserende henvisende læge samt fra behandlende fysioterapeut/ergoterapeut/kiropraktor/osteopat eller akupunktør. Alle behandlinger skal udføres af godkendt behandler indenfor hver behandlingsform. For akupunktur specifikt gælder, at behandlingen kun dækkes hvis den er udført af læge, eller af en behandler der kan sidestilles med en godkendt Registreret Alternativ Behandler (RAB) i danmark, 5 Transport 5.1 Dækningsberettiget syge- eller hjemtransport Selskabet yder erstatning til rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes syge- og/eller hjemtransport, inkl. ambulancetransport, i tilfælde af: a) alvorlig sygdom eller b) alvorlig tilskadekomst eller c) død. Forsikringen dækker kun for én hjemtransport i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst. Transportudgifter dækkes kun hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. 5.2 Selskabets rettigheder ved transport til behandling Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjemtransporteret til behandling i bopælslandet eller hjemlandet og lade behandling afvente hjemkomsten. Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsikrede overført til andet egnet behandlingssted. Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i samråd med behandlende læge, om transporten er nødvendig og/eller forsvarlig. 5.3 Hjemtransport og lovbefalede foranstaltninger ved dødsfald Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge mellem: a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller b) hjemtransport af afdøde eller c) begravelse i bopælslandet. 5.4 Indhentning af rejserute Ved indhentning af rejserute yder Selskabet erstatning, hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den dokumenterede planlagte rejserute ikke kan gennemføres. Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, og at den behandlende læge har ordineret sengeleje, hospitalsophold eller akut ambulant behandling. Forsikringen dækker en flybillet maks. på business class, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold samt fortæring under indhentningen af den planlagte og dokumenterede rejserute. 5.5 Forsinkelser og restriktioner Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. 10

11 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse 6.1 Betingelser for sygeledsagelse og tilkaldelse Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller syge-/hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som Selskabets lægekonsulent vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 5 døgn, eller at forsikredes tilstand er livstruende. Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om varighed af hospitalsophold, eller at forsikredes tilstand er livstruende. Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst. Udgifter til sygeledsagelse eller tilkaldelse dækkes kun hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. 6.2 Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der i alt vælges op til 3 personer. Tilkaldelse skal ske fra forsikredes bopæls- og/eller hjemland. 6.3 Børn Medforsikrede børn under 18 år er altid berettiget til dækning for sygeledsagelse, hvis barnets forældre eller alle barnets medforsikrede rejseledsagere bliver sygeledsagere på grund af en dækningsberettiget skade. 6.4 Dækningsberettigede udgifter Der ydes erstatning af i alt op til 3 tilkaldtes flybilletter tur/retur én gang, (max. på business class), og deres eller sygeledsageres rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. 7 Lægelig fejlbehandling 7.1 Hvad forsikringen omfatter Hvis der er tegnet dækning for lægelig fejlbehandling omfatter forsikringen dækning for godtgørelse og erstatning ved lægelig fejlbehandling hvor en autoriseret læge foretager suboptimal behandling i forhold til normal behandlingsstandard i det land hvor behandlingen udføres. Der skal være tale om behandling under hospitalsindlæggelse eller ambulant, der giver ret til erstatning efter kapitel 3 i Lov om klage og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet. Det er en betingelse at behandlingen er omfattet af dækningen Sygeudgifter, og er forhåndsgodkendt af Selskabet samt at behandlingen er foregået på behandlingssted anvist af Selskabet. Forsikringen omfatter følgende ydelser: a) godtgørelse for varigt mén, der opstår som direkte følge af den lægelige fejlbehandling. Godtgørelsen udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det mén, som ville have været resultatet efter korrekt behandling. 7.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) fejlbehandling, der er udført af andet sundhedspersonale end uddannede og på stedet autoriserede læger, b) varigt mén, der opstår som direkte og forventelig følge af sygdom eller tilskadekomst, 11

12 c) hvor sikrede har anerkendt behandling selvom Selskabet har informeret om, at den tilbudte behandling ikke opfylder kriterierne for anerkendte og af Selskabet godkendte behandlingsprincipper, d) erstatning for fejl eller svigt i apperaturer mv, e) erstatning hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektiv til behandling af patientens sygdom, f) erstatning hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning, g) godtgørelse og erstatning for behandling der ikke er forhåndsgodkendt af Selskabet og/eller hvor Selskabet ikke har henvist til behandlingssted. 8 Graviditet 8.1 Dækningsberettigede graviditets- og fødselsudgifter Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for graviditet, yder Selskabet erstatning for nødvendige, rimelige og sædvanlige udgifter til graviditet og fødsel. 8.2 Karenstid graviditetsundersøgelser Retten til erstatning til ambulante graviditetsundersøgelser indtræder 4 uger efter dækningens ikrafttrædelsesdato. 8.3 Karenstid fødsel og efterundersøgelser Retten til erstatning for fødselsudgifter og efterundersøgelser indtræder 10 måneder efter dækningens ikrafttrædelsesdato. 8.4 Dækning for nyfødte børn Børn, der fødes 10 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for moderens graviditetsdækning, er dækket for sygeudgifter med op til DKK i den første levemåned uanset helbredstilstand. 9 Tandpleje 9.1 Dækningsberettiget tandpleje Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for tandpleje, yder Selskabet erstatning for følgende behandlinger med 80 % af regningens pålydende indenfor forsikringssummen: a) Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, guldarbejde, kroner, tandregulering, bideskinne, paradontalbehandling og tandprotese, 9.2 Tanddækningens ikrafttrædelse Retten til erstatning indtræder først 3 måneder efter dækningens ikrafttræden, dog 4 uger for tandundersøgelse og -rensning og straks ved forsikringens ikrafttræden for midlertidig smertestillende tandbehandling i bopælslandet. 9.3 Tandlægens bedømmelse Selskabet har ret til at nedsætte eller lade erstatning af udgifter til tandpleje bortfalde, hvis forsikredes tænder ud fra en af Selskabet valgt tandlæges vurdering må antages at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed. 12

13 10 Hjemkaldelse 10.1 Betingelser for hjemkaldelse Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for hjemkaldelse, yder Selskabet efter forhåndsgodkendelse erstatning, hvis et udstationeringsophold eller en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: a) at et nært familiemedlem i hjemlandet eller i bopælslandet efter forsikredes afrejse afgår ved døden, bliver ramt af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, b) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller i virksomheden, hvis politianmeldelse eller lignende dokumentation foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, c) bedrageriske handlinger i virksomheden begået af en medarbejder, hvis politianmeldelse eller anden dokumentation foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i virksomheden og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb. Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger mere end 12 timer forud for forsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt Ledsager Forsikrede kan efter eget valg vælge én person som ledsager. Ledsagelse skal ske fra forsikredes opholdssted Børn Dog er medforsikrede børn under 18 år berettiget til dækning under hjemkaldelse, hvis barnets forældre eller alle barnets rejseledsagere bliver hjemkaldt på grund af en dækningsberettiget skadebegivenhed Dækningsberettigede ekstraudgifter Der ydes refusion for ekstraordinære og nødvendige udgifter til flybillet til hjem- eller bopælslandet på samme klasse som på udrejsen, dog maks. business class, samt rimelige og nødvendige ekstra rejseudgifter, der påføres forsikrede og ledsagere ved hjemkaldelse. Der ydes endvidere refusion til returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der på tidspunktet for hjemrejsen er mindst 1 måned tilbage af den oprindelige rejses eller udstationerings planlagte varighed samt forsikringsperiode. Returrejsen skal ske senest 14 dage efter hjemkaldelsen Rejser med motorkøretøj i Europa Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre transportmidler end motorkøretøjet benyttes, hvis det på forhånd er aftalt med Selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet inden for Europa Selskabets forhåndsgodkendelse Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. 13

14 11 Erstatningsmedarbejder 11.1 Dækningsberettiget erstatningsmedarbejder Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for erstatningsmedarbejder, yder Selskabet erstatning, hvis forsikredes rejseformål af nogen hændelse der er dækket af forsikringen ikke kan gennemføres, eller forsikredes arbejde ikke kan varetages som følge af: a) at forsikrede bliver hospitalsindlagt, eller den behandlende læge har ordineret sengeleje i mindst 4 dage på grund af dækningsberettiget akut sygdom eller tilskadekomst, eller b) at forsikrede syge eller hjemtransporteres som følge af en dækningsberettiget hændelse, eller c) at forsikrede rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse, eller d) at forsikrede sygeledsager en medforsikret rejseledsager som følge af en dækningsberettiget hændelse Dækningsberettigede ekstraudgifter Der ydes erstatning til ekstraordinære udgifter til een erstatningsmedarbejders flybillet tur/retur en gang på maks. business class, samt hotelophold, fortæring samt lokal transport. Maksimalt én erstatningsmedarbejder pr. hændelse/sygdomsforløb/tilskadekomst. 12 Evakuering 12.1 Dækningsberettiget evakuering Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for evakuering, yder forsikringen erstatning til evakuering i tilfælde af: a) epidemi i det område hvor forsikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, b) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, terrorhandlinger, militær undtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, c) naturkatastrofer hvor det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området Dækningsberettigede ekstraudgifter Der ydes refusion til transport til nærmeste sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold Specielt ved krig eller risiko for krig Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 måneder rimelige og dokumenterede ekstraudgifter til ophold og fortæring samt nødvendig indenrigstransport Eftersøgning og redning Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med eftersøgning i op til 14 dage, samt redning/bjergning når forsikredes opholdssted er blevet fastlagt. Forsikringssummen er DKK pr. person, dog maks. DKK pr. skadestilfælde pr. police. Det er en betingelse for erstatning: 14

15 a) at forsikrede har været meldt savnet i mindst 24 timer hos politi eller anden offentlig myndighed, b) at forsikrede er blevet set inden for 120 timer før anmeldelsen, c) at de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden en eftersøgning iværksættes, og d) at Selskabet på forhånd godkender de parter, der skal forestå eftersøgning og redning samt omfanget heraf Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller redning: a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, b) som Selskabet ikke ville have haft, hvis Selskabet havde arrangeret eftersøgningen eller redningen, c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for personer, der ikke har denne dækning, d) såfremt eftersøgningen er igangsat af pårørende, fordi forsikrede har undladt at fortælle, hvor forsikrede opholder sig, eller fordi pårørende eller andre ønsker kontakt med forsikrede, uanset årsagen Anmeldelse om savnet person Når forsikrede er meldt savnet skal dette omgående anmeldes til Selskabet. Selskabet samarbejder med sit internationale netværk i området og det danske Udenrigsministerium og godkender de parter, der skal forestå eftersøgningen Danske Udenrigsministeriums anbefalinger Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering Selskabets ansvar Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport/eftersøgning/redning kan foretages, men vil samarbejde med det danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. 13 Flyforsinkelse og forsinket fremmøde 13.1 Dækningsberettiget flyforsinkelse og forsinket fremmøde Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for flyforsinkelse og forsinket fremmøde dækker forsikringen: a) i tilfælde af forsinkelse i mere end 4 timer af reserveret fly, indstillet fly eller i tilfælde af overbookning, hvor forsikrede ikke kommer med reserveret fly, eller b) i tilfælde, hvor forsikrede uden egen skyld og uforudseeligt møder for sent op til et offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente den planlagte rejserute. Det er en betingelse for dækning, at billetten til transportmidlet er bestilt og betalt 24 timer før afgang. 15

16 Forsikringen dækker ikke, såfremt det forsinkede fremmøde sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transittid Dækningsberettigede ekstraudgifter Forsikringen yder erstatning for dokumenterede, nødvendige og rimelige ekstraudgifter til lokaltransport, fortæring og hotelophold med op til DKK pr. forsikrede, dog maks. DKK pr. dag pr. husstand. Forsikringen yder endvidere erstatning for billet på maks. business class. Det er en betingelse for erstatning, at ekstraudgifterne ikke er betalt af transportselskabet eller af anden part. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. rejse pr. familie. 14 Forsinket bagage 14.1 Dækningsberettigede erstatningskøb Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor dokumenteret indskrevet bagage er forsinket i mere end 3 timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet. Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. rejse pr. familie. Det er en betingelse for erstatning: a) at forsikrede har original skaderapport fra det pågældende transportselskab på, at bagagen ikke er fremkommet til planlagt tid samt dato og tidspunkt for den faktiske fremkomst, b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen er kommet frem til forsikrede, c) at der indsendes original dokumentation for de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende, d) at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede rejser med Undtagelser Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr. Endvidere dækkes indirekte tab ikke, eksempelvis udgifter til taxa, hotelophold og telefon Dækning ved hjemkomst Dækningen gælder ikke ved ankomst til bopælslandet, medmindre bagagen er forsinket i mere end 48 timer og forsikrede skal påbegynde ny udlandsrejse inden 72 timer efter forventet hjemkomst. Ny rejse skal være bestilt inden forsinkelsen indtraf. 15 Bagage 15.1 Dækningsberettiget bagage Hvis der er tegnet tillægsdækning for bagage, er følgende genstande, tilhørende forsikrede eller forsikringstager, omfattet af dækningen på rejser uden for bopælslandet: Bagage, elektronisk udstyr, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Bagage og elektronisk udstyr af enhver art til kommercielt brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner, dækkes ikke. Cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil dækkes ikke. 16

17 Den samlede erstatning for fotoudstyr og smykker kan maksimalt udgøre DKK PC-udstyr dækkes maksimalt med 50 % af forsikringssummen, dog maks. DKK Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade pr. familie Begrænsninger Som beskrevet i følgende dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Alle beløb er i DKK Årsag / Genstand 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks 2 Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede Bagage og elektronisk udstyr Op til forsikringssum Op til forsikringssum Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 10 % af forsikringssum 10 % af forsikringssum 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskildt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj Op til forsikringssum 10 % af forsikringssum 4 Bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage Op til forsikringssum (elektronisk udstyr Ikke dækket dog ikke dækket) 5 Beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage Op til forsikringssum (elektronisk udstyr Ikke dækket dog ikke dækket) 6 Tyveri fra kabinen i aflåst båd eller motorkøretøj Ikke dækket Ikke dækket 7 Glemte, tabte eller forlagte genstande Ikke dækket Ikke dækket 8 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn Ikke dækket Ikke dækket 9 Tyveri fra motorkøretøj, båd, påhængsvogn, hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 10 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 11 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks Ikke dækket Ikke dækket 12 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt Ikke dækket Ikke dækket 13 Indirekte tab Ikke dækket Ikke dækket 14 Simpelt tyveri Ikke dækket Ikke dækket 15.3 Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/ beskadigede genstande dokumenteret er mindre end 2 år gamle. b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. 17

18 c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed Anmeldelse I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse uden ugrundet ophold indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 16 Indbo 16.1 Dækningsberettiget indbo Hvis der er tegnet dækning for indbo, dækker forsikringen almindeligt privat indbo og særligt privat indbo tilhørende den i policedokumentet anførte personkreds samt indbogenstande, for hvilke de bærer risikoen. Dækningen gælder kun i bopælslandet Privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i 16.3 eller undtaget i dækningsskemaet Særligt privat indbo Særligt privat indbo defineres som antikviteter, kunstværker, malerier, ægte tæpper, musikinstrumenter, pelse, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Særligt privat indbo er dækket med indtil 25% af forsikringssummen, dog maks. DKK pr. forsikringsår, medmindre der er tegnet ekstra tillæg for særligt indbo. Som beskrevet i nedenstående dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Alle beløb er i DKK Årsag / Genstand 1 Brand (ildsvåde), herunder skade forvoldt ved hede, røg, sod eller slukning i forbindelse med brand Almindelig privat indbo Op til forsikringssum Særligt privat indbo 25 % af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Tillægsdækning Særligt privat indbo Op til forsikringssum 2 Skade ved ild der ikke kan betegnes som ildsvåde Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 3 Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller lignende udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 4 Skade på elektriske maskiner, ledninger, Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 18

19 apparater, herunder radio- og tv-apparater og lignende, foranlediget ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, der ikke har ildsvåde til følge 5 Skade ved eksplosion og direkte lynnedslag 6 Skade forårsaget ved nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande derfra 7 Skade opstået på grund af sprængstoffer som medføres af luftfartøjer Op til forsikringssum Op til forsikringssum 25 % af forsikringssum, maks pr. forsikringsår 25 % af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Op til forsikringssum Op til forsikringssum Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 8 Skade ved pludselig udstrømning (ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølervæske eller lignende fra installationer, akvarier eller andre beholdere på 20 liter eller derover Op til forsikringssum 25 % af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Op til forsikringssum 9 Skade fra nedløbsrør og tagrender eller skade som følge af opstigning af grund eller kloakvand 10 Skade der sker ved påfyldning af olietank eller andre beholdere Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 11 Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 12 Skade efter frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmet bygning, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning 13 Stormskader, herunder nedbørsskade, såfremt der samtidig er stormskade på bygningen, hvori de forsikrede genstande befinder sig 14 Rimelige udgifter i forbindelse med skade til redning og bevaring af de forsikrede genstande 15 Indbrudstyveri og hærværk 16 Tyveri fra bolig, hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste og som ikke viser tegn på at være brudt op med vold 17 Tyveri, hvor adgang sker ved hjælp af rigtig eller falsk nøgle Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Op til forsikringssum Udover forsikringssum Op til forsikringssum, rede penge maks % af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Udover forsikringssum 25 % af forsikringssum, maks pr. forsikringsår Op til forsikringssum Udover forsikringssum Op til forsikringssum Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 18 Simpelt tyveri Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 19 Indbrudstyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 20 Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum/ -boks i motorkøretøj Maks. 10 % af forsikringssum Ikke dækket Ikke dækket 21 Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum/-boks i motorkøretøj, som ikke viser Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 19

20 tegn på at være brudt op med vold 22 Røveri og tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede i bopælslandet 23 Forsvarligt aflåste cykler 24 Motorkøretøjer (herunder knallerter), haveredskaber over 5 hk., campingvogne, luft- og søfartøjer samt dele og tilbehør hertil 25 Rede penge og pengerepræsentativer samt værdipapirer, jf. pkt. 22 Maks. 10 % af forsikringssum. Rede penge maks Maks. 10 % af forsikringssum Maks. 10 % af forsikringssum. Ikke dækket Maks. 10 % af forsikringssum. Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 26 Mønt- og frimærkesamlinger Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 27 Særligt privat indbo i loft- og kælderrum, i udhuse og garager Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 28 Glemte, tabte og forlagte genstande Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 29 Indirekte tab Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket 16.4 Dækning ved flytning Forsikringen dækker de nævnte genstande, når de befinder sig på den i policedokumentet anførte bopælsadresse. Ved flytning fra en udlandsadresse til en anden dækkes i indtil 14 dage fra den faktiske overtagelsesdag på den nye helårsbolig i såvel den gamle som den nye helårsbolig. Forsikringen dækker dog ikke flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/ beskadigede genstande dokumenteret er mindre end 2 år gamle. b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 20

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2014 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2012 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa MyCard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 Indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine dækningsmuligheder 12 Dækninger

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015

Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015 Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015 Denne ansøgning udfyldes med generelle oplysninger og de forsikringsdækninger du ønsker. Ansøgningen består af i alt 5 sider, som alle skal indleveres samlet

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning

ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse For diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse

Læs mere