Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front"

Transkript

1 LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir Lægemøde 2014

2 21 forskellige akutmodtagelser tid til strømlining Der er i dag 21 akutmodtagelser under etablering i det danske sundhedsvæsen. De modtager akut syge patienter, der har brug for behandling på sygehus. Lægernes arbejde med akutte patienter er organiseret og tilrettelagt så forskelligt, at det er berettiget at stille spørgsmålstegn ved, om patienter landet over får samme tilbud om behandling døgnet rundt. Akutmodtagelserne er samtidig hjørnesten i etableringen af det moderne sygehusvæsen. De er en forudsætning for den nationale sygehusplan og for de nye sygehusbyggerier, som er baseret på, at procent af de akutte patienter kan færdigbehandles i akutmodtagelserne. Der er ligeledes planlagt markant færre sengepladser på stamafdelingerne i de kommende år. Der er behov for mere ensartet organisering af akutmodtagelser og lægernes akutte arbejde. Det skal være klart, hvornår patienten skal tilses og behandles af uddannelsessøgende læge, speciallægen ansat i akutmodtagelsen eller speciallægen fra stamafdelingen. Og det skal være klart, hvornår behandling bedst foretages i akutmodtagelsen eller på stamafdeling. Etableringen af akutmodtagelserne rækker ind i hele sygehuset og ændrer på arbejdsgange, organisation og kultur. Alle ledelsesniveauer med sygehusdirektionen i spidsen skal derfor også kunne stå inde for de samarbejdsaftaler mellem akutmodtagelser og stamafdelinger, som er en forudsætning for gennemførelse af de akutte patientforløb med en kvalitet, effektivitet og sikkerhed, der gør at sygehuset med rette kan betegnes som et akutsygehus. lægelig visitation af patienter til akutmodtagelsen Adgangen til akutmodtagelsen skal være lægevisiteret eller via 112. Det er en lægefaglig spidskompetence at vurdere symptomer, diagnosticere, og vurdere, om der er brug for hjælp her og nu, eller om patienten kan vente. Lægelig visitation medvirker til bedst at sikre, at kun de patienter, der har behov for sygehusbehandling, kommer i akutmodtagelsen. Øvrige patienter skal behandles og afsluttes i almen praksis/lægevagt. Den lægelige visitation er en effektiv og patientsikker gatekeeper. Alle regioner bør indgå aftaler med speciallæger i almen medicin om lægelig visitation af akutte patienter. Inspiration hertil kan fås i de indgåede aftaler i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Alle regioner bør på tilsvarende vis sikre et tæt samarbejde mellem lægevagt og akutmodtagelse. Lægevagten bør fysisk placeres i sammenhæng med akutmodtagelsen. Herved vil patienter nemt og hurtigt kunne komme videre fra lægevagten til undersøgelse og behandling i akutmodtagelsen ved fleksibel udnyttelse af ressourcerne. Hver region bør etablere lægeligt bemandede centrale visitationsenheder (CVI). CVI kan fungere som sparring for indlæggende læge eller AMK/112 i forbindelse med visitation, herunder mulighed for tildeling af ambulant tid, visitation til akutmodtagelse og om nødvendigt sikre mulighed for hurtigt flow ved eventuel ankomst. Samtidig vil CVI kunne viderebringe de nødvendige patientoplysninger fra indlæggende læge til modtagende læge. Patientjournalen kan hensigtsmæssigt startes op i CVI 1. Det foreslås, at CVI s personale udgår fra akutmodtagelsen og placeres i tæt relation til akutmodtagelsen. Sundhedsstyrelsen 2 opfatter telefonvisitation som den vanskeligste del af den nuværende lægevagt idet henvendelserne kommer fra ikke-kendte borgere, hvor de fleste henvender sig med almindelige sygdomme, men hvor nogle har mere alvorlige sygdomme. Det er styrelsens vurdering, at speciallæger i almen medicin og andre læger med erfaring fra almen praksis i dagtiden generelt har den fornødne uddannelse til at varetage akutte almene medicinske problemstillinger. 1 Lægeforeningen: Den moderne journal - Lægeforeningens journalpolitik - april Sundhedsstyrelsen: Rådgivning vedr. etablering af et enstrenget og visiteret akutsystem i vagttid i Region Hovedstaden 5. september

3 læger skal være til stede ved ankomst Kompetente læger og sygeplejersker i et tæt samarbejde sikrer, at patienterne hurtigt og effektivt fordeles ind til videre udredning i akutmodtagelsen. Triagen 3 er først afsluttet, når patienten er overtaget af en ny behandler. Patienter der er triageret skal fortsat monitoreres på vitale parametre. Der bør implementeres en landsdækkende triagemodel for at sikre ensartethed i modtagelsen af patienter. Modellen skal sikre tilstrækkelig og adækvat monitorering af den enkelte patient i det videre akutte forløb. Den valgte triagemodel skal monitoreres og evalueres. Der skal sikres sammenhæng og samarbejde mellem det præhospitale område og triagen i FAM. Modellen skal bygge på bedste faglige evidens. lægeligt ansvar for det akutte patientforløb En speciallæge med særlige kompetencer skal have det overordnede ansvar for at koordinere og styre patientforløbene i FAM, herunder visitationsret, så der sikres kvalitet og et godt sammenhængende patientforløb igennem FAM og i givet fald videre til behandling på stamafdeling. Afhængig af antallet af patienter/patientflow kan samme læge eventuelt have ansvar for triage og den efterfølgende styring af patientforløbene. Der bør udarbejdes en landsdækkende kompetencebeskrivelse og entydig funktionsbeskrivelse for den ansvarlige for koordinering og styring af patientforløbene i FAM. Funktionen bør udgøre en central del i en ansættelse, således at lægen hurtigt opnår og vedligeholder den nødvendige erfaring til at løfte opgaven. læger skal sikre høj kvalitet dag, aften og nat Alle akutte patienter skal tilses og behandles af en læge efter behov: Uddannelsessøgende læge under supervision af speciallæge, speciallægen ansat i akutmodtagelsen eller speciallægen fra stamafdelingen. Patienter med mindre skader kan efter triage behandles af sygeplejerske. Der skal altid være den nødvendige medicinske beslutningskompetence til stede i FAM. Det betyder, at der skal være en speciallæge med akutmedicinske kompetencer knyttet til FAM døgnet rundt. Her ud over kan tilstedeværelsen af speciallæger variere i overensstemmelse med patientflow. FAM skal etableres med egen afdelingsledelse samt ansættelse af speciallæger, som har særlige kompetencer i arbejdet med akutte patienter. Blandt de fastansatte skal der være uddannelses- samt forskningsansvarlige læger. Herudover kan der være ansat læger, der er under uddannelse. Øvrige relevante læger under uddannelse og speciallæger skal have funktioner i FAM, men ansættes i specialafdelingen. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om specialer, der bør være repræsenteret på matriklen samt i vagtforhold i forbindelse med varetagelse af akutte funktioner, skal følges se oversigt i bilag 2. Speciallæger som har funktion i FAM må ikke have opgaver i stamafdelingen, som de ikke kan frigøres fra og skal umiddelbart være til rådighed i FAM. 3 Triage: Indledende sortering og prioritering af patienter efter alvorlighedsgrad. 3

4 De enkelte FAM bør sikres adgang til tidstro data, der kan understøtte fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsgange og sikring af patientflow umiddelbart samt understøtte kvalitetsudvikling og forskning i et lidt længere tidsperspektiv. Speciallægernes opgave i FAM er primært at diagnosticere og behandle patienter samt tage stilling til det videre patientforløb. Speciallægen skal endvidere supervisere uddannelsessøgende læger, således at der sikres at både kvalitet og uddannelsesfunktioner i FAM har samme niveau døgnet rundt. Det er en ledelsesopgave at planlægge en bemanding, der sikrer tilstedeværelsen af de nødvendige lægelige kompetencer som skaber høj faglig kvalitet samt et attraktivt arbejdsmiljø. Vagtfordelingen skal sikre en individuel vagthyppighed med regelmæssig tilstedeværelse i akutmodtagelsen (både dag og nat), som kan fastholde og udvikle de akutte lægefaglige rutiner. Klare aftaler skal definere patientforløbet Patienter skal kun opholde sig i FAM, så længe der er behov. Derfor bør der foreligge klare aftaler med stamafdelinger, ambulatorier og primærsektor (almen praksis, hjemmesygepleje, socialrådgiver, distriktspsykiatri, misbrugscentre m.fl.) for visitation af patienter. For akutte patienter, der skal indlægges på stamafdelingen, skal det understreges, at speciallægen i FAM har visitationsretten. Det betyder, at stamafdelingen har pligt til at modtage visiterede patienter på tilsvarende vis som etablerede samarbejder mellem intensivafdeling og stamafdeling. Lokalt bør det aftales, hvordan opgavefordelingen/ snitfladen mellem FAM og de enkelte stamafdelinger, ambulatorier FAM og almen praksis inkl. vagtlæge FAM og den kommunale sundhedssektor (hjemmesygepleje, misbrugscentre m.m.) kan udmønte sig i hensigtsmæssige patientforløb. Aftalerne bør være så specifikke, at de kan fungere som visitationsretningslinjer. Aftalerne skal være præcise i forhold til at sikre lægelig tilstedeværelse i FAM samt adgangen til speciallæger i øvrigt. På de enkelte FAM vil det være en fordel, at der etableres en selvstændig enhed, der foretager de enkelte patienters visitation til primærsektoren. Herved kan der opnås et særligt kendskab til de mange forskellige enkeltaktører på primærområdet. Det er helt afgørende, at hospitalsledelsen har fokus på samarbejdet mellem FAM og stamafdelingerne for at sikre en kultur, hvor det bliver naturligt for speciallæger at bevæge sig mellem stamafdeling og FAM (del af et akut-team i FAM samt del af en stamafdeling). Det tætte samarbejde og det gensidige kendskab er bl.a. en forudsætning for at sikre problemløse patientovergange fra FAM til stamafdeling. 4

5 Alle læger under uddannelse skal have ophold i FAM Rekrutteringen til FAM bør sikres via uddannelsesveje ind i FAM. Samtidig rummer FAM et stort uddannelsespotentiale for yngre læger under uddannelse. Supervision er et bærende element i et trygt og stimulerende uddannelsesmiljø. Alle læger i KBU forløb bør have ophold i FAM. Alle læger i relevante introforløb bør have ophold i FAM. I alle specialer skal den akutte del af specialet tydeligt fremgå af målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer. Ophold i FAM skal være beskrevet, hvis det er relevant for specialet. Etablering af særlige individuelle hoveduddannelsesforløb inden for de forskellige specialer med akutspor. Herved kan der under speciallægeuddannelsen påbegyndes erhvervelse af kompetencer inden for fagområde i akutmedicin. Fagområde i akutmedicin vil herefter kunne opnås hurtigere efter endt speciallægeuddannelse. Supervision og oplæring af såvel KBU-læger som alle øvrige yngre læger udføres af de fastansatte speciallæger, og hvor det er relevant af specialafdelingens speciallæger. Alle uddannelseslæger med længerevarende fast funktion i FAM skal have en klinisk vejleder i FAM. Alle FAM skal have en fastansat uddannelsesansvarlig overlæge, som koordinerer uddannelsen af speciallæger i FAM med specialafdelingerne. De fysiske rammer skal understøtte læringsmiljøet i FAM. På prægraduat niveau bør universiteterne sammentænke lægeuddannelsen med de etablerede fælles akutmodtagelser. Fastlæg karriereveje til akutlæger Tilknytningen af en fast kerne af læger samt en fast ledelse i FAM forudsætter, at der etableres tydelige karriereveje for akutlæger med mulighed for faglig udvikling og forskning. Efteruddannelse og videreuddannelse i FAM: Målrettet efteruddannelse i forhold til at varetage triagefunktioner, overordnet koordinering og styring af patientforløbene i FAM, kliniske funktioner, herunder bl.a. varetagelse af særlige forløb for den akut syge patient samt supervisorfunktioner. To-årig fagområdeuddannelse i akutmedicin. Etablering af et speciale i akutmedicin bør løbende overvejes (se bilag 4). Ansættelse: Etablering af stillinger med delt tjeneste i FAM og stamafdeling. Etablering af attraktive overlægestillinger (mulighed for faglig udvikling, forskning, attraktive vagtforhold samt godt arbejdsmiljø). 5

6 kvalitetsarbejde og forskning integreret i det kliniske arbejde Det er afgørende, at FAM har et aktivt miljø inden for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Alle FAM bør endvidere have forskningsaktivitet med projekter i forskelligt omfang. Begge dele forankret i en kvalitets- og forskningsansvarlig overlæge. Aktiviteterne bør planlægges sådan, at yngre læger i kortere ansættelser kan deltage i små eller afgrænsede dele af større projekter. Aktiviteterne bør have nationalt og internationalt perspektiv. FAM s organisation, arbejdsgange, retningslinjer, uddannelse m.m. bør løbende udvikles, sådan at den nyeste viden implementeres i praksis. Samtidig bør indsatserne evalueres systematisk. både til kvalitetsopfølgning, administration og til forskningsbrug. Registrering foretages i eksisterende databaser, herunder den nationale akutdatabase. Der bør bl.a. forskes i konkret diagnostik og behandling, organisationsforhold, patientoplevet kvalitet, sundhedsøkonomi mv. Se nærmere i bilag 3. Det er en forudsætning, at de mange faggrupper og samarbejdspartnere, der er involveret i akutte patientforløb, også er involveret i produktionen og implementeringen af ny viden. FAM og stamafdelingerne skal medvirke til at sikre korrekt og meningsfuld registrering af patientdata Bilag 6

7 Bilag 1 Akutmodtagelse: Indgang for alle akutte patienter Akutte patienter skal som hovedregel igennem akutmodtagelsen. Formålet er at sikre alle en ensartet modtagelse af høj kvalitet og entydig placering af det initielle ansvar for udredning og behandling, uanset hvad patienten måtte vise sig at fejle. Enkelte patientgrupper kan efter lægelig visitation gå uden om akutmodtagelsen. Akutafdelinger er en del af det samlede tilbud til patienterne. Akutte patienter er blevet syge eller kommet til skade på et tidspunkt eller en måde, der vanskeliggør planlagt modtagelse. På sygehuse med velfungerende akutmodtagelse bør der dog også være gode muligheder for hurtige vurderinger i ambulatorier eller subakutte indlæggelser. Følgende patientgrupper kan med fordel visiteres til direkte til stamafdeling: Patienter der skal genindlægges som led i aktuelt forløb. Patienter med klar komplikation til nyligt kirurgisk indgreb eller lignende behandling. Patienter i terminalforløb eller på anden måde med åbne indlæggelser. Afhængig af lokale forhold kan børn, psykiatriske patienter og evt. få andre patientgrupper modtages andre steder end i akutafdelingen. Der bør sikres tæt koordination, så de faglige kompetencer kan udnyttes på tværs, og patienter hurtigt og nemt kan omvisiteres, hvis der er behov for det. Den akutte modtagelse af psykiatriske patienter bør være integreret i eller i det mindste fysisk tæt tilknyttet til akutmodtagelsen, således at psykiatriske patienter er sikret direkte adgang til behandling for akutte somatiske lidelser. Visitation af patientgrupper direkte til stamafdeling forudsætter lægelig visitation, klare entydige diagnoser samt kendte regionale visitationsbeskrivelser. Hvor der er evidens for, at det gavner patienterne, skal enkelte, veldefinerede patientkategorier direkte til specialiseret behandling, for eksempel patienter med tegn på STEMI eller akut apopleksi. Specialiserede funktioner vil i nogle tilfælde også kunne varetages i akutafdelingen med deltagelse af de relevante speciallister, for eksempel traumemodtagelse af patienter med ISS-score (injury severity score) > 15. Fødende kvinder, der som udgangspunkt bør gå direkte til fødeafdeling. Bilag 2 Oversigt over specialer der skal være repræsenteret på matriklen samt i vagtforhold, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger 4 Følgende specialer skal være repræsenteret på matriklen: Intern medicin Ortopædisk kirurgi Kirurgi (parenkym) Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi. Pædiatri bør være repræsenteret på matriklen ved modtagelse af børn, bortset fra modtagelse af børn med mindre skader. Ortopædisk kirurgi Kirurgi Anæstesiologi speciallæger med kompetence til at foretage akutte ultralydsundersøgelser, herunder ekkokardiografi. diagnostisk radiologi bør som minimum have speciallæger i rådighedsvagt, idet nogle funktioner kan varetages ved en telemedicinsk løsning Vagtforhold for gynækologi/obstetrik og pædiatri fastlægges i Sundhedsstyrelsens gennemgang. For vagtforhold bør følgende specialer have speciallæge i tilstedeværelsesvagt: Intern medicin det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i gynækologi og obstetrik umiddelbart. 4 sundhedsstyrelsen: Styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 Sundhedsstyrelsen: Specialevejledning for gynækologi og obstetrik, december 2013 Sundhedsstyrelsen: Specialevejledning for pædiatri, oktober

8 det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i pædiatri umiddelbart. Herudover stilles der inden for pædiatri store krav til kvalificeret vagtberedskab på speciallægeniveau i forbindelse med vurdering af akut syge børn, hvorfor der bør være adgang til speciallæger med ekspertise inden for flere af områderne i pædiatri. Rådgivning fra følgende specialer (ikke nødvendigvis ved fremmøde): klinisk biokemi og intern medicin: Infektionsmedicin og klinisk mikrobiologi. der må konkret tages stilling til vagtforhold for eventuelle supplerende specialer i den fælles akutmodtagelse. Bilag 3 Forslag til forskningsemner Betydning og effekt af etablering af FAM for akutsyge huset (stamafdelinger, lægevagt, præhospitalt, almen praksis) også i et internationalt perspektiv. Betydning og effekt af etablering af FAM for personalet (reaktion og tilpasning). Akutområdets demografi: Hvilke patienter kommer ind i FAM, hvor syge er de og hvad sker der med dem? Patientflow: indlæggelsesprocenter indlæggelsesvarighed, mortalitet, ressourceforbrug m.m. før og efter indførelsen af fælles akutmodtagelse. På patient- og gruppeniveau er det oplagt at undersøge arbejdsmarkedstilknytning, sygemeldingsbyrde, sociale aspekter m.m. for akutte patienter, specielt om der er forskelle på tværs af landet. Bilag 4 Mini SWOT for indførelse af lægefagligt speciale i akutmedicin Styrker ensartet uddannelse af speciallæger til/i akutafdelingerne. sikring af akutte kompetencer på tværs af specialerne. klar faglig identitet hos akutlæger. Akutområdet sikres status på niveau med øvrige specialeområder. Svagheder Øvrige speciallægers fokus på akutte tilstande reduceres. Færre kandidater til andre specialer og deraf følgende vakancer/rekrutteringsproblemer i andre specialer. Flere overgange (egen læge akutlæge stamafdelings læge) også i hoveduddannelsesforløbene. lavere niveau af specialviden hos akutlæger end hos de enkelte specialers læger. Muligheder Rekruttering af læger og som afledt effekt bedre rekruttering af øvrigt personale. mere adskillelse af akut og elektiv aktivitet (ændring i flow på stamafdelinger). mere forskning og kvalitetsudvikling i akutafdelingerne. udnyttelse af højt internationalt kvalitets- og forskningsniveau. Trusler uensartet uddannelse af nye akutmedicinske læger pga. forskelle i nuværende akutlægers (uddannelsesgivendes) baggrund. uensartet fagligt niveau, afhængig af om en patient bliver behandlet af en speciallæge i akutmedicin eller i andet speciale. Problemer med dimensionering af speciallægeproduktion. Isolation af akutafdelingen og dens læger i forhold til resten af hospitalet. 8

9 Politikpapiret er udarbejdet af Lægeforeningens og De Lægevidenskabelige Selskabers akutnetværk med deltagelse af repræsentanter fra: DASEM Dansk Selskab for Akutmedicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intern Medicin DSAM Dansk Selskab for Almen Medicin DOS Dansk Ortopædkirurgisk Selskab LVS De Lægevidenskabelige Selskaber PLO De Praktiserende Lægers Organisation FAS Foreningen af Speciallæger YL Yngre Læger LF - Lægeforeningen 9

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning.

Rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning. NOTAT vedrørende optimal udnyttelse af uddannelsespotentialet i de Fælles Akutte Modtage Enheder (FAME) Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Øst Baggrund og

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM

Akutmedicin som speciale. Christian Skjærbæk, DASEM Akutmedicin som speciale Christian Skjærbæk, DASEM En gammel disciplin Akutmedicin Etablering af Emergency Medicine 1966 Accidental injuries killed 107,000. "The general public is insensitive to the magnitude

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Akut konference DR - 24. maj 2011 Ledende overlæge Ove Gaardboe Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen Ekspertudvalget om målene i akutafdelingen

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Beskrivelse af referencemodellen FAME (fælles akut modtage enhed)

Beskrivelse af referencemodellen FAME (fælles akut modtage enhed) Beskrivelse af referencemodellen FAME (fælles akut modtage enhed) Hans Peder Graversen og Jan Greve Sundhedsstaben Region Midtjylland 31.03.2008 Baggrund En tværgående arbejdsgruppe har siden juni 2007

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Ledelse i akutmodtagelser og hvordan det hænger sammen med kvalitet

Ledelse i akutmodtagelser og hvordan det hænger sammen med kvalitet DSKS workshop, 11. januar 2013 Ledelse i akutmodtagelser og hvordan det hænger sammen med kvalitet Seniorprojektleder, cand.scient.pol Anne Brøcker Om mine kilder 6 + 10 akutmodtagelser I dybden i Nykøbing

Læs mere

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Overvejelser vedrørende samarbejdet mellem den nefrologiske afdeling og fælles akut modtagelse (FAM) fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab. Baggrund

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål 1 Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Udgangspunktet for FAM i Dk Styrket Akutberedskab (2007) Større befolkningsunderlag

Læs mere

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet".

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Gennemgang af akutberedskabet. Afdeling: Planlægning og Udvikling Udarbejdet af: Per Busk Journal nr.: 07/118 E-mail: Per.Busk@regionsyddanmark.dk Dato: 6. marts 2007 Telefon: 76631366 Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

8 Uddannelse til speciallæge i almen medicin

8 Uddannelse til speciallæge i almen medicin 8 Uddannelse til speciallæge i almen medicin Med udgangspunkt i anbefalingerne i kapitel 6 om den fremtidige speciallægeuddannelses mål og opbygning behandles i dette kapitel kommissionens overvejelser

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Lægernes behov for videre- og efteruddannelse

Lægernes behov for videre- og efteruddannelse Lægernes behov for videre- og efteruddannelse Mads Skipper, Medlem af Lægeforeningens bestyrelse og Formand for Lægeforeningens uddannelses- og forskningspolitiske udvalg Lægeforeningen Hovedstadens medlemsmøde

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode fælles akutmodtagelse

Den gode fælles akutmodtagelse Den gode fælles akutmodtagelse Grafisk opsætning: Lægeforeningens forlag, maj 2011 Illustration: Lars Andersen Tryk: Islev Tryk Ikke mere famlen! Yngre Læger har et bud på, hvordan de nye fælles akutmodtagelser

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere