Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front"

Transkript

1 LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir Lægemøde 2014

2 21 forskellige akutmodtagelser tid til strømlining Der er i dag 21 akutmodtagelser under etablering i det danske sundhedsvæsen. De modtager akut syge patienter, der har brug for behandling på sygehus. Lægernes arbejde med akutte patienter er organiseret og tilrettelagt så forskelligt, at det er berettiget at stille spørgsmålstegn ved, om patienter landet over får samme tilbud om behandling døgnet rundt. Akutmodtagelserne er samtidig hjørnesten i etableringen af det moderne sygehusvæsen. De er en forudsætning for den nationale sygehusplan og for de nye sygehusbyggerier, som er baseret på, at procent af de akutte patienter kan færdigbehandles i akutmodtagelserne. Der er ligeledes planlagt markant færre sengepladser på stamafdelingerne i de kommende år. Der er behov for mere ensartet organisering af akutmodtagelser og lægernes akutte arbejde. Det skal være klart, hvornår patienten skal tilses og behandles af uddannelsessøgende læge, speciallægen ansat i akutmodtagelsen eller speciallægen fra stamafdelingen. Og det skal være klart, hvornår behandling bedst foretages i akutmodtagelsen eller på stamafdeling. Etableringen af akutmodtagelserne rækker ind i hele sygehuset og ændrer på arbejdsgange, organisation og kultur. Alle ledelsesniveauer med sygehusdirektionen i spidsen skal derfor også kunne stå inde for de samarbejdsaftaler mellem akutmodtagelser og stamafdelinger, som er en forudsætning for gennemførelse af de akutte patientforløb med en kvalitet, effektivitet og sikkerhed, der gør at sygehuset med rette kan betegnes som et akutsygehus. lægelig visitation af patienter til akutmodtagelsen Adgangen til akutmodtagelsen skal være lægevisiteret eller via 112. Det er en lægefaglig spidskompetence at vurdere symptomer, diagnosticere, og vurdere, om der er brug for hjælp her og nu, eller om patienten kan vente. Lægelig visitation medvirker til bedst at sikre, at kun de patienter, der har behov for sygehusbehandling, kommer i akutmodtagelsen. Øvrige patienter skal behandles og afsluttes i almen praksis/lægevagt. Den lægelige visitation er en effektiv og patientsikker gatekeeper. Alle regioner bør indgå aftaler med speciallæger i almen medicin om lægelig visitation af akutte patienter. Inspiration hertil kan fås i de indgåede aftaler i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Alle regioner bør på tilsvarende vis sikre et tæt samarbejde mellem lægevagt og akutmodtagelse. Lægevagten bør fysisk placeres i sammenhæng med akutmodtagelsen. Herved vil patienter nemt og hurtigt kunne komme videre fra lægevagten til undersøgelse og behandling i akutmodtagelsen ved fleksibel udnyttelse af ressourcerne. Hver region bør etablere lægeligt bemandede centrale visitationsenheder (CVI). CVI kan fungere som sparring for indlæggende læge eller AMK/112 i forbindelse med visitation, herunder mulighed for tildeling af ambulant tid, visitation til akutmodtagelse og om nødvendigt sikre mulighed for hurtigt flow ved eventuel ankomst. Samtidig vil CVI kunne viderebringe de nødvendige patientoplysninger fra indlæggende læge til modtagende læge. Patientjournalen kan hensigtsmæssigt startes op i CVI 1. Det foreslås, at CVI s personale udgår fra akutmodtagelsen og placeres i tæt relation til akutmodtagelsen. Sundhedsstyrelsen 2 opfatter telefonvisitation som den vanskeligste del af den nuværende lægevagt idet henvendelserne kommer fra ikke-kendte borgere, hvor de fleste henvender sig med almindelige sygdomme, men hvor nogle har mere alvorlige sygdomme. Det er styrelsens vurdering, at speciallæger i almen medicin og andre læger med erfaring fra almen praksis i dagtiden generelt har den fornødne uddannelse til at varetage akutte almene medicinske problemstillinger. 1 Lægeforeningen: Den moderne journal - Lægeforeningens journalpolitik - april Sundhedsstyrelsen: Rådgivning vedr. etablering af et enstrenget og visiteret akutsystem i vagttid i Region Hovedstaden 5. september

3 læger skal være til stede ved ankomst Kompetente læger og sygeplejersker i et tæt samarbejde sikrer, at patienterne hurtigt og effektivt fordeles ind til videre udredning i akutmodtagelsen. Triagen 3 er først afsluttet, når patienten er overtaget af en ny behandler. Patienter der er triageret skal fortsat monitoreres på vitale parametre. Der bør implementeres en landsdækkende triagemodel for at sikre ensartethed i modtagelsen af patienter. Modellen skal sikre tilstrækkelig og adækvat monitorering af den enkelte patient i det videre akutte forløb. Den valgte triagemodel skal monitoreres og evalueres. Der skal sikres sammenhæng og samarbejde mellem det præhospitale område og triagen i FAM. Modellen skal bygge på bedste faglige evidens. lægeligt ansvar for det akutte patientforløb En speciallæge med særlige kompetencer skal have det overordnede ansvar for at koordinere og styre patientforløbene i FAM, herunder visitationsret, så der sikres kvalitet og et godt sammenhængende patientforløb igennem FAM og i givet fald videre til behandling på stamafdeling. Afhængig af antallet af patienter/patientflow kan samme læge eventuelt have ansvar for triage og den efterfølgende styring af patientforløbene. Der bør udarbejdes en landsdækkende kompetencebeskrivelse og entydig funktionsbeskrivelse for den ansvarlige for koordinering og styring af patientforløbene i FAM. Funktionen bør udgøre en central del i en ansættelse, således at lægen hurtigt opnår og vedligeholder den nødvendige erfaring til at løfte opgaven. læger skal sikre høj kvalitet dag, aften og nat Alle akutte patienter skal tilses og behandles af en læge efter behov: Uddannelsessøgende læge under supervision af speciallæge, speciallægen ansat i akutmodtagelsen eller speciallægen fra stamafdelingen. Patienter med mindre skader kan efter triage behandles af sygeplejerske. Der skal altid være den nødvendige medicinske beslutningskompetence til stede i FAM. Det betyder, at der skal være en speciallæge med akutmedicinske kompetencer knyttet til FAM døgnet rundt. Her ud over kan tilstedeværelsen af speciallæger variere i overensstemmelse med patientflow. FAM skal etableres med egen afdelingsledelse samt ansættelse af speciallæger, som har særlige kompetencer i arbejdet med akutte patienter. Blandt de fastansatte skal der være uddannelses- samt forskningsansvarlige læger. Herudover kan der være ansat læger, der er under uddannelse. Øvrige relevante læger under uddannelse og speciallæger skal have funktioner i FAM, men ansættes i specialafdelingen. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om specialer, der bør være repræsenteret på matriklen samt i vagtforhold i forbindelse med varetagelse af akutte funktioner, skal følges se oversigt i bilag 2. Speciallæger som har funktion i FAM må ikke have opgaver i stamafdelingen, som de ikke kan frigøres fra og skal umiddelbart være til rådighed i FAM. 3 Triage: Indledende sortering og prioritering af patienter efter alvorlighedsgrad. 3

4 De enkelte FAM bør sikres adgang til tidstro data, der kan understøtte fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsgange og sikring af patientflow umiddelbart samt understøtte kvalitetsudvikling og forskning i et lidt længere tidsperspektiv. Speciallægernes opgave i FAM er primært at diagnosticere og behandle patienter samt tage stilling til det videre patientforløb. Speciallægen skal endvidere supervisere uddannelsessøgende læger, således at der sikres at både kvalitet og uddannelsesfunktioner i FAM har samme niveau døgnet rundt. Det er en ledelsesopgave at planlægge en bemanding, der sikrer tilstedeværelsen af de nødvendige lægelige kompetencer som skaber høj faglig kvalitet samt et attraktivt arbejdsmiljø. Vagtfordelingen skal sikre en individuel vagthyppighed med regelmæssig tilstedeværelse i akutmodtagelsen (både dag og nat), som kan fastholde og udvikle de akutte lægefaglige rutiner. Klare aftaler skal definere patientforløbet Patienter skal kun opholde sig i FAM, så længe der er behov. Derfor bør der foreligge klare aftaler med stamafdelinger, ambulatorier og primærsektor (almen praksis, hjemmesygepleje, socialrådgiver, distriktspsykiatri, misbrugscentre m.fl.) for visitation af patienter. For akutte patienter, der skal indlægges på stamafdelingen, skal det understreges, at speciallægen i FAM har visitationsretten. Det betyder, at stamafdelingen har pligt til at modtage visiterede patienter på tilsvarende vis som etablerede samarbejder mellem intensivafdeling og stamafdeling. Lokalt bør det aftales, hvordan opgavefordelingen/ snitfladen mellem FAM og de enkelte stamafdelinger, ambulatorier FAM og almen praksis inkl. vagtlæge FAM og den kommunale sundhedssektor (hjemmesygepleje, misbrugscentre m.m.) kan udmønte sig i hensigtsmæssige patientforløb. Aftalerne bør være så specifikke, at de kan fungere som visitationsretningslinjer. Aftalerne skal være præcise i forhold til at sikre lægelig tilstedeværelse i FAM samt adgangen til speciallæger i øvrigt. På de enkelte FAM vil det være en fordel, at der etableres en selvstændig enhed, der foretager de enkelte patienters visitation til primærsektoren. Herved kan der opnås et særligt kendskab til de mange forskellige enkeltaktører på primærområdet. Det er helt afgørende, at hospitalsledelsen har fokus på samarbejdet mellem FAM og stamafdelingerne for at sikre en kultur, hvor det bliver naturligt for speciallæger at bevæge sig mellem stamafdeling og FAM (del af et akut-team i FAM samt del af en stamafdeling). Det tætte samarbejde og det gensidige kendskab er bl.a. en forudsætning for at sikre problemløse patientovergange fra FAM til stamafdeling. 4

5 Alle læger under uddannelse skal have ophold i FAM Rekrutteringen til FAM bør sikres via uddannelsesveje ind i FAM. Samtidig rummer FAM et stort uddannelsespotentiale for yngre læger under uddannelse. Supervision er et bærende element i et trygt og stimulerende uddannelsesmiljø. Alle læger i KBU forløb bør have ophold i FAM. Alle læger i relevante introforløb bør have ophold i FAM. I alle specialer skal den akutte del af specialet tydeligt fremgå af målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer. Ophold i FAM skal være beskrevet, hvis det er relevant for specialet. Etablering af særlige individuelle hoveduddannelsesforløb inden for de forskellige specialer med akutspor. Herved kan der under speciallægeuddannelsen påbegyndes erhvervelse af kompetencer inden for fagområde i akutmedicin. Fagområde i akutmedicin vil herefter kunne opnås hurtigere efter endt speciallægeuddannelse. Supervision og oplæring af såvel KBU-læger som alle øvrige yngre læger udføres af de fastansatte speciallæger, og hvor det er relevant af specialafdelingens speciallæger. Alle uddannelseslæger med længerevarende fast funktion i FAM skal have en klinisk vejleder i FAM. Alle FAM skal have en fastansat uddannelsesansvarlig overlæge, som koordinerer uddannelsen af speciallæger i FAM med specialafdelingerne. De fysiske rammer skal understøtte læringsmiljøet i FAM. På prægraduat niveau bør universiteterne sammentænke lægeuddannelsen med de etablerede fælles akutmodtagelser. Fastlæg karriereveje til akutlæger Tilknytningen af en fast kerne af læger samt en fast ledelse i FAM forudsætter, at der etableres tydelige karriereveje for akutlæger med mulighed for faglig udvikling og forskning. Efteruddannelse og videreuddannelse i FAM: Målrettet efteruddannelse i forhold til at varetage triagefunktioner, overordnet koordinering og styring af patientforløbene i FAM, kliniske funktioner, herunder bl.a. varetagelse af særlige forløb for den akut syge patient samt supervisorfunktioner. To-årig fagområdeuddannelse i akutmedicin. Etablering af et speciale i akutmedicin bør løbende overvejes (se bilag 4). Ansættelse: Etablering af stillinger med delt tjeneste i FAM og stamafdeling. Etablering af attraktive overlægestillinger (mulighed for faglig udvikling, forskning, attraktive vagtforhold samt godt arbejdsmiljø). 5

6 kvalitetsarbejde og forskning integreret i det kliniske arbejde Det er afgørende, at FAM har et aktivt miljø inden for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Alle FAM bør endvidere have forskningsaktivitet med projekter i forskelligt omfang. Begge dele forankret i en kvalitets- og forskningsansvarlig overlæge. Aktiviteterne bør planlægges sådan, at yngre læger i kortere ansættelser kan deltage i små eller afgrænsede dele af større projekter. Aktiviteterne bør have nationalt og internationalt perspektiv. FAM s organisation, arbejdsgange, retningslinjer, uddannelse m.m. bør løbende udvikles, sådan at den nyeste viden implementeres i praksis. Samtidig bør indsatserne evalueres systematisk. både til kvalitetsopfølgning, administration og til forskningsbrug. Registrering foretages i eksisterende databaser, herunder den nationale akutdatabase. Der bør bl.a. forskes i konkret diagnostik og behandling, organisationsforhold, patientoplevet kvalitet, sundhedsøkonomi mv. Se nærmere i bilag 3. Det er en forudsætning, at de mange faggrupper og samarbejdspartnere, der er involveret i akutte patientforløb, også er involveret i produktionen og implementeringen af ny viden. FAM og stamafdelingerne skal medvirke til at sikre korrekt og meningsfuld registrering af patientdata Bilag 6

7 Bilag 1 Akutmodtagelse: Indgang for alle akutte patienter Akutte patienter skal som hovedregel igennem akutmodtagelsen. Formålet er at sikre alle en ensartet modtagelse af høj kvalitet og entydig placering af det initielle ansvar for udredning og behandling, uanset hvad patienten måtte vise sig at fejle. Enkelte patientgrupper kan efter lægelig visitation gå uden om akutmodtagelsen. Akutafdelinger er en del af det samlede tilbud til patienterne. Akutte patienter er blevet syge eller kommet til skade på et tidspunkt eller en måde, der vanskeliggør planlagt modtagelse. På sygehuse med velfungerende akutmodtagelse bør der dog også være gode muligheder for hurtige vurderinger i ambulatorier eller subakutte indlæggelser. Følgende patientgrupper kan med fordel visiteres til direkte til stamafdeling: Patienter der skal genindlægges som led i aktuelt forløb. Patienter med klar komplikation til nyligt kirurgisk indgreb eller lignende behandling. Patienter i terminalforløb eller på anden måde med åbne indlæggelser. Afhængig af lokale forhold kan børn, psykiatriske patienter og evt. få andre patientgrupper modtages andre steder end i akutafdelingen. Der bør sikres tæt koordination, så de faglige kompetencer kan udnyttes på tværs, og patienter hurtigt og nemt kan omvisiteres, hvis der er behov for det. Den akutte modtagelse af psykiatriske patienter bør være integreret i eller i det mindste fysisk tæt tilknyttet til akutmodtagelsen, således at psykiatriske patienter er sikret direkte adgang til behandling for akutte somatiske lidelser. Visitation af patientgrupper direkte til stamafdeling forudsætter lægelig visitation, klare entydige diagnoser samt kendte regionale visitationsbeskrivelser. Hvor der er evidens for, at det gavner patienterne, skal enkelte, veldefinerede patientkategorier direkte til specialiseret behandling, for eksempel patienter med tegn på STEMI eller akut apopleksi. Specialiserede funktioner vil i nogle tilfælde også kunne varetages i akutafdelingen med deltagelse af de relevante speciallister, for eksempel traumemodtagelse af patienter med ISS-score (injury severity score) > 15. Fødende kvinder, der som udgangspunkt bør gå direkte til fødeafdeling. Bilag 2 Oversigt over specialer der skal være repræsenteret på matriklen samt i vagtforhold, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger 4 Følgende specialer skal være repræsenteret på matriklen: Intern medicin Ortopædisk kirurgi Kirurgi (parenkym) Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi. Pædiatri bør være repræsenteret på matriklen ved modtagelse af børn, bortset fra modtagelse af børn med mindre skader. Ortopædisk kirurgi Kirurgi Anæstesiologi speciallæger med kompetence til at foretage akutte ultralydsundersøgelser, herunder ekkokardiografi. diagnostisk radiologi bør som minimum have speciallæger i rådighedsvagt, idet nogle funktioner kan varetages ved en telemedicinsk løsning Vagtforhold for gynækologi/obstetrik og pædiatri fastlægges i Sundhedsstyrelsens gennemgang. For vagtforhold bør følgende specialer have speciallæge i tilstedeværelsesvagt: Intern medicin det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i gynækologi og obstetrik umiddelbart. 4 sundhedsstyrelsen: Styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 Sundhedsstyrelsen: Specialevejledning for gynækologi og obstetrik, december 2013 Sundhedsstyrelsen: Specialevejledning for pædiatri, oktober

8 det bør være muligt på hovedfunktionsniveau at få assistance fra en speciallæge i pædiatri umiddelbart. Herudover stilles der inden for pædiatri store krav til kvalificeret vagtberedskab på speciallægeniveau i forbindelse med vurdering af akut syge børn, hvorfor der bør være adgang til speciallæger med ekspertise inden for flere af områderne i pædiatri. Rådgivning fra følgende specialer (ikke nødvendigvis ved fremmøde): klinisk biokemi og intern medicin: Infektionsmedicin og klinisk mikrobiologi. der må konkret tages stilling til vagtforhold for eventuelle supplerende specialer i den fælles akutmodtagelse. Bilag 3 Forslag til forskningsemner Betydning og effekt af etablering af FAM for akutsyge huset (stamafdelinger, lægevagt, præhospitalt, almen praksis) også i et internationalt perspektiv. Betydning og effekt af etablering af FAM for personalet (reaktion og tilpasning). Akutområdets demografi: Hvilke patienter kommer ind i FAM, hvor syge er de og hvad sker der med dem? Patientflow: indlæggelsesprocenter indlæggelsesvarighed, mortalitet, ressourceforbrug m.m. før og efter indførelsen af fælles akutmodtagelse. På patient- og gruppeniveau er det oplagt at undersøge arbejdsmarkedstilknytning, sygemeldingsbyrde, sociale aspekter m.m. for akutte patienter, specielt om der er forskelle på tværs af landet. Bilag 4 Mini SWOT for indførelse af lægefagligt speciale i akutmedicin Styrker ensartet uddannelse af speciallæger til/i akutafdelingerne. sikring af akutte kompetencer på tværs af specialerne. klar faglig identitet hos akutlæger. Akutområdet sikres status på niveau med øvrige specialeområder. Svagheder Øvrige speciallægers fokus på akutte tilstande reduceres. Færre kandidater til andre specialer og deraf følgende vakancer/rekrutteringsproblemer i andre specialer. Flere overgange (egen læge akutlæge stamafdelings læge) også i hoveduddannelsesforløbene. lavere niveau af specialviden hos akutlæger end hos de enkelte specialers læger. Muligheder Rekruttering af læger og som afledt effekt bedre rekruttering af øvrigt personale. mere adskillelse af akut og elektiv aktivitet (ændring i flow på stamafdelinger). mere forskning og kvalitetsudvikling i akutafdelingerne. udnyttelse af højt internationalt kvalitets- og forskningsniveau. Trusler uensartet uddannelse af nye akutmedicinske læger pga. forskelle i nuværende akutlægers (uddannelsesgivendes) baggrund. uensartet fagligt niveau, afhængig af om en patient bliver behandlet af en speciallæge i akutmedicin eller i andet speciale. Problemer med dimensionering af speciallægeproduktion. Isolation af akutafdelingen og dens læger i forhold til resten af hospitalet. 8

9 Politikpapiret er udarbejdet af Lægeforeningens og De Lægevidenskabelige Selskabers akutnetværk med deltagelse af repræsentanter fra: DASEM Dansk Selskab for Akutmedicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intern Medicin DSAM Dansk Selskab for Almen Medicin DOS Dansk Ortopædkirurgisk Selskab LVS De Lægevidenskabelige Selskaber PLO De Praktiserende Lægers Organisation FAS Foreningen af Speciallæger YL Yngre Læger LF - Lægeforeningen 9

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af speciallægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og FAS 12. januar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken 16 Email

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland HØRINGSVERSION Høringsversion MAJ Maj 2009 2009 Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland 1. FORORD... 2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ... 3 2.1 DISPOSITION...

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus Nykøbing F. Sygehus - et moderne akutsygehus Mission, vision og strategi 2013-2016 Forord Nykøbing F. Sygehus blev 1. januar 2013 etableret som et selvstændigt akutsygehus med en ny sygehusledelse. Vi

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut September 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad Tilbage Alle nyheder Print Fremad Ugeskr Læger 2012;174(7):398 Odenses nye FAM: Specialisterne i front Et nej tak til akutlæger og et ja tak til specialister i front tvinger lægerne til at arbejde sammen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30.

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30. Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling?

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Tak for invitationen til at belyse spørgsmålet: Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Professor, overlæge Peter Schwarz Osteoporoseambulatoriet & Forskningscenter for Aldring

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere