Fra Hovedbestyrelsens møde med foreninger om krisen i KFUM og KFUK i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Hovedbestyrelsens møde med foreninger om krisen i KFUM og KFUK i Danmark"

Transkript

1 Fra Hovedbestyrelsens møde med foreninger om krisen i KFUM og KFUK i Danmark Dette dokument indeholder et referat af den orientering, som formand, kasserer og generalsekretær gav på Hovedbestyrelsens møde med foreningsrepræsentanter i Fredericia mandag den 9. marts samt en gengivelse af de spørgsmål, der blev rejst på mødet. Mødet havde omkring 40 deltagere og blev præget af en god tone og af stor interesse for og engagement i landsorganisationens aktuelle situation. Der blev givet udtryk for tilfredshed med den måde, HB har håndteret krisen på, både gennem hurtige beslutninger og god og åben kommunikation med medlemmerne. Der blev også givet udtryk for, at landsorganisationen må gøre tydeligere opmærksom på, at nu har KFUM og KFUK i Danmark brug for penge, så vi kan holde fast i visionen om, hvad vi som bevægelse er til for. Orientering om resultatet for 2008 Landsmødet 2008 vedtog et ekspansivt og optimistisk budget for årene på baggrund af de senere års gode økonomiske bidrag fra Unitas Rejser A/S. Desværre viste det sig i løbet af året, at højkonjunkturen klingede af, og endte i en decideret finanskrise. Forretningsudvalget blev sidst på året gradvist bekendt med, at årsresultatet ville blive dårligt. Derfor blev budgettet for 2009 og 2010 revideret i flere omgange, og Hovedbestyrelsen blev indkaldt til et ekstraordinært møde for i fællesskab at træffe de svære men nødvendige beslutninger i forhold til at rette op på en strukturel ubalance i KFUM og KFUKs økonomi. På indtægtssiden ligger resultatet lidt mere end kr. under forventningerne. Det er primært de offentlige tilskud, der har været mindre end forventet. Det skyldes primært en besparelse i 2007 på de internationale udgifter. Via tipsmidlerne får vi en refusion på 75 procent af disse udgifter året efter, og besparelsen i 2007 har dermed ramt os som en boomerang. På udgiftssiden har der været et overforbrug i forhold til det oprindelige budget på en lille halv million kroner. Det er de mange bække små, der her gør udslaget, men posterne internationalt arbejde og ansatte medarbejdere har i særlig grad trukket i den forkerte retning. For det internationale område ligger forklaringen primært i en uheldig kursudvikling på den tjekkiske valuta i forbindelse med YMCA Europe festivalen i Prag, august For de ansatte medarbejdere skyldes budgetoverskridelsen blandt andet udbetaling af feriepenge i forbindelse med to opsigelser, brug af rekrutteringskonsulenter i forbindelse med en uundværlig stillingsbesættelse på landskontoret, og øgede arbejdsudgifter blandt konsulenterne, herunder særligt befordringsgodtgørelse. Vores ønske om en aktiv indsats med tilstedeværelse i foreninger og distrikter koster penge. De finansielle poster udviklede sig negativt med mere en 1 million kr. som følge af kurstab på værdipapirer og stigende renteudgifter. Her viste finanskrisen i sandhed sit grimme ansigt! Slutteligt var det et samlet underskud i Unitas Forlag A/S og Unitas Rejser A/S på knap 3,5 millioner kr., der bidrog til et samlet koncernunderskud på ca. 7,5 1

2 millioner kr. Alt er alt er egenkapitalen derfor nedskrevet fra ca. 17½ millioner kr. til små 11 millioner kr. Konsekvenser af 2008resultatet Resultatet for 2008 er en kombination af mange uheldige faktorers sammenfald og en del af disse faktorer har vi ikke selv været herre over. Vi har samtidig haft en holdning om, at landsorganisationen ikke skal akkumulere kapital, men satse på nye projekter og tiltag til gavn for medlemmer og foreninger. Der er ikke nogen af de projekter og lønkroner, vi har brugt, som vi fortryder. Vi har fået resultater af det, bl.a. en internetportal, som vil komme hele organisationen til gode i mange år. Med andre ord: De penge, der er brugt, er blevet brugt godt. Der er ikke spildt eller tabt penge, og der er ingen skandaler. Pengene er bare blevet brugt for hurtigt og for tidligt det erkender vi. Derfor afføder resultatet for 2008 selvransagelse og selvkritik i landsorganisationen og herunder specielt Hovedbestyrelsen. Der er en række områder, hvor vi ikke har gjort det godt nok, og hvor vi må ændre praksis. 1. Strammere økonomistyring For det første har vi ikke længere råd til at budgettere så optimistisk. Nu budgetterer vi i 2009 og 2010 ikke længere med nogen indtægt fra vores forretninger, og herudover tilpasser vi vores egen (KFUM og KFUK i Danmarks) økonomi til den nye virkelighed. Vi foretager den strukturelle tilpasning over 2 år, så vi ikke ender i en alt for drastisk nødlanding. Konkret betyder det, at KFUM og KFUK i Danmarks indtægter og udgifter skal balancere i 2009 eksklusiv indregning af finansielle poster, og i 2010 inklusiv finansielle poster. Dernæst har der været fejl i budgetterne, så vi skal i fremtiden gå de enkelte poster og deres baggrundstal grundigere efter ved budgetlægning. Der har været et overforbrug på en række områder, som ganske vist har været til gode projekter, men velvilligheden til bevillinger ud over budgettet vil i fremtiden blive mindre. Desuden vil der blive indført en ny praksis med hensyn til løbende budgetopfølgning og økonomistyring, hvor Landskontoret og Forretningsudvalget i fællesskab følger forbruget tættere og strammer mere op ift. overforbrug. Endelig er Unitas Rejser blevet bedt om at holde os ajour med en tættere økonomiopfølgning. Signalerne om deres vigende resultat kom for sent til at vi kunne nå at reagere i 2008, og selvom resultatet fra forretningerne ikke længere indregnes i budgettet, vil deres resultat stadig påvirke KFUM og KFUKs samlede økonomi. Derfor skal udviklingen følges tæt. 2. Personalenedskæringer Den økonomiske opbremsning for at fjerne den strukturelle ubalance kan ikke gennemføres uden at medføre nedskæringer i den største post på budgettet, nemlig personale. De nedskæringer, Hovedbestyrelsen vedtog i februar, reducerede bemandingen med 4,0 årsværk, som får virkning gradvis i perioden frem til næste forår. De fordeler sig med 1,5 årsværk på Landskontoret og 2,5 på konsulenterne. På Landskontoret betyder det, at Inge Christensen går på deltid nu og går på fuld efterløn med udgangen af Desuden normeres opgaverne med reception, 2

3 ekspedition, service og medlemsbutik (Christina Kleins stilling) fra sommer til en halvtidsstilling. På konsulentområdet betyder nedskæringerne, at Dorthe Kjærgaard holder op efter afviklingen af TeenEvent i slutningen af marts. Det er en nedskæring på ungeområdet, som fremover skal dækkes af Gitte Boye Sandbjerg sammen med børnedisko og Ten Sing (med studentermedhjælp). Tove Simonsens stilling som konsulent på familieområdet på halv tid blev ligeledes nedlagt, og Tove er siden blevet ansat igen i en nydefineret stilling i KFUM og KFUK i Ikast, og det er meget glædeligt. Samtidig er det aftalt, at Michael Bager fra 1. august går på deltid for at udvikle sit eget konsulentfirma ved siden af, indtil den faste ansættelse udløber ved udgangen af hans kontrakt i Da den ene kommunikationsstilling allerede blev nedlagt ved Astrid Bjørg Mortensens opsigelse pr. 1. januar 2009, vil det næste sommer betyde, at antallet af landsansatte konsulenter samlet set er skåret ned fra 8,5 til 5,0. Derfor vil der snart være dobbelt så mange lokalt ansatte konsulenter, som der er landsansatte. 3. Mere fundraising En anden konsekvens er, at vi vil intensivere fundraising både internt og eksternt. Derfor vil man i fremtiden opleve flere og mere direkte opfordringer til at give gaver til KFUM og KFUK det drejer sig om opfordringer både til medlemmer, bagland og til foreninger og distrikter. Navnlig vil landsorganisationen tage kontakt til foreninger med store formuer, som står hen som inaktive midler, der ikke er i spil til aktiviteter og foreningsarbejde. Disse foreninger vil vi opfordre til at give gaver til landsorganisationen. Bidrag, som bliver givet, skal først og fremmest styrke vores egenkapital, så vi igen får en stødpude. De vil også i et vist omfang blive brugt til igen at øge udvalgenes budgetter, som lige nu er blevet beskåret temmelig kraftigt hvilket er ærgerligt, fordi meget af det vigtige udviklingsarbejde, projekter og inspiration har deres udspring i udvalgene. Resultatet er dybt utilfredsstillende og meget kritisk for landsbevægelsen, men ikke katastrofalt. KFUM og KFUK skal nok klare sig, men der er brug for at stå sammen om landsorganisationen, og at alle gode kræfter bidrager med økonomisk støtte, i det omfang det er muligt. Vi har en vision om at børn og unge skal vide, de kan tro på Gud og at Gud tror på dem, som vi skal ud at dele med omverdenen. Til det formål har vi brug for al mulig støtte! Spørgsmål fra salen: Får nedskæringerne indflydelse på landsarrangementers økonomi? Landsarrangementer har hele tiden skullet balancere, og landsorganisationen har givet underskudsgaranti. Sådan vil det også være i fremtiden, men vi skal være mere opsøgende ift. alternative finansieringsmuligheder, og der vil blive set mere på, om budgetterne er realistiske. 3

4 Kommer der kontingentstigninger? De nuværende kontingentsatser står ved magt i 2009 og På landsmødet skal der vedtages nye kontingenter, og det er muligt, at der vil blive en regulering men det ville under alle omstændigheder være helt naturlig ift. den generelle løn og prisudvikling. Kontingenterne blev sat ned i 2006 for at lægge flere penge tilbage i foreningerne og har ikke været justeret siden. Bliver der tænkt i alternative indtægtskilder? Ja, en økonomigruppe er nedsat af Hovedbestyrelsen til at arbejde på forslag til organisationens fremtidige økonomi og indtægtsmuligheder herunder alternative indtægtsmuligheder ift. de nuværende. Det er meget godt med fundraising, men det rammer lokale/distriktsindsamlinger Der kan opstå en interessekonflikt mellem landsorganisationens fundraising, f.eks. med phonerkampagner, og lokal indsamling af midler til f.eks. lokale ansættelser. Landsorganisationen instruerer phonere om, at det skal respekteres, hvis givere støtter eller ønsker at støtte lokalt frem for på landsplan. Men en kommentar var, at det ikke altid virker sådan. Er der stadig egenkapital i Unitas Rejser A/S og hvad med udlodning af overskud? Ja, Unitas Rejser har stadig en egenkapital, men det er vigtigt, at rejsebureauet får forretningen til at balancere i Det er ikke ligegyldigt, om vore egen medlemmer prioriterer at rejse med Unitas. Hvis det ikke er det allerbilligste tilbud, så er det i hvert fald samtidig en måde at støtte KFUM og KFUK i Danmark på! Unitas Rejser er et aktieselskab, der ligesom forlaget ejes 100% af KFUM og KFUK i Danmark. Et enkelt års overskud udloddes over en periode på typisk 3 år. Sidste år modtog KFUM og KFUK i Danmark 1 million kr. fra rejserne på baggrund af et meget flot resultat i Udlodningen af overskud vedtages på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, som angivet i det reviderede årsregnskab. En udlodning kan ikke trækkes tilbage, og KFUM og KFUK i Danmark kan ikke ad den vej hjælpe rejserne i den nuværende situation. Er landsorganisationen interesseret i lån/formuepleje for foreninger? Som udgangspunkt er det ikke en vej, HB ønsker at forfølge. Det er vurderingen, at resultatet af en sådan ordning ikke står mål med den ressourcemæssige indsats, der ville skulle lægges heri. Omvendt vil HB ikke afskrive sig mulighed for at indgå i relevante forsøgsprojekter med enkelte foreninger, der skal have forrentet en meget stor kapital. Vil landskontoret fortsat administrere løn for lokalt ansatte? Ja, Landskontoret administrerer fortsat løn og tager kr. pr. år for en ansat, der får løn hver måned og 500 kr. for ansatte, der får løn f. eks. en gang i kvartalet. 4

5 Hvordan ser det ud med medlemstallet? Status er nu at tallet pr er medlemmer, hvor af er under 30 år. Vi har allerede fraregnet 196 medlemmer, som foreningerne har oplyst ikke har betalt kontingent. Ved 5000 medlemmer stiger vi et trin i tipstildeling, hvilket vil udløse kr. ekstra, som ikke er medregnet i det revidere budget Vores revisor tjekker udvalgte foreninger, og der er plads til en fejlprocent på 9 10 uden at det vil gå ud over et forøget tipstilskud. Hvad giver ordningen med OK Benzin? Ordningen giver omkring kr. om året, men der ydes først bidrag fra OK, når man har købt 500 l benzin. Der er potentiale for meget meget mere. Der kom forslag om, ordningen skal promoveres lokalt overfor medlemmerne, og at foreningen lokalt bør have del i bidraget for at få ejerskab til ordningen (samme princip som skrabelodder). Hvordan bliver den kommende tilknytning mellem distrikter og konsulenter? Det er der ikke noget endeligt svar på endnu, men HB skal arbejde med flere muligheder i løbet af foråret. 5

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere