Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013"

Transkript

1 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

2 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA Torben Holm Pedersen, Birger Plovsing, Claus Backalarz og Guillaume le Ray Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2013 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje

3 Indhold Forord... 4 Konklusion og sammenfatning... 5 Summary and Conclusion Indledning Metode Geneundersøgelser Kastka s undersøgelse Miedema s undersøgelse Andre resultater Diskussion Konklusion Referencer Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 3

4 Forord Miljøstyrelsen har foretaget en evaluering af regeringens vejstøjstrategi fra Evalueringen er offentliggjort som arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1/2010. I forbindelse med evalueringen er et større antal kommuner blevet interviewet om deres arbejde med vejstøj. Under interviewene har flere kommuner givet udtryk for, at de oplever flere borgere, der klager over støj fra motorveje, end der er klager over støj fra bygader og andre kommuneveje. Der synes at være en opfattelse af, at motorvejsstøj er særligt generende. Derfor har Miljøstyrelsen ønsket at afdække, om der er et fagligt belæg for denne opfattelse, ved at det undersøges, om der er forskellig sammenhæng mellem støjpåvirkning og oplevet gene når støjen stammer fra tæt befærdede motorveje, hvor bilerne kører hurtigt, og når støjen kommer fra andre veje med mere spredt trafik. Undersøgelsen blev udført af DELTA i Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje

5 Konklusion og sammenfatning De generelle dosis-responskurver, som kendes fra EU s position paper, og som ofte anvendes ved vurdering af støjgene fra veje, jernbaner og flyvepladser, er blevet til ved indsamling af data fra mange forskellige geneundersøgelser. For vejtrafikstøj drejer det sig om næsten individuelle interviews fra 26 forskellige undersøgelser. Det giver på den ene side en meget velunderbygget sammenhæng mellem støjniveau og gene, men da dosis-responskurven på den anden side er et gennemsnit, der dækker over meget forskellige situationer, er den bedst egnet til at beskrive en generel samfundsstøjgene fra vejtrafik. Støjniveauet for veje karakteriseres både i Danmark og i Europa i forbindelse med strategisk støjkortlægning ved Lden-værdien, som er årsmiddelværdien af støjen med særlige vægtninger af støjen i aften- og natperioden. Selv om forskellige veje trafikeres af de samme støjkilder, afhænger støjens karakteristika meget af bl.a. trafiktætheden, hastigheden og afstanden til vejen. Man kan således have samme Lden-værdi langt fra en trafikeret motorvej, hvor støjen høres som en næsten konstant summen, som tæt på en mindre befærdet vej eller gade, hvor støjen fra de enkelte biler tydeligt kan identificeres i form af en stor variation i støjniveauet. Beboernes holdning til de store gennemgående motorveje kan også tænkes at være anderledes end til det lokale vejnet. Sådanne forhold kan betyde, at dosis-responskurverne ikke er de samme for forskellige typer af veje. Formålet med nærværende arbejde har været at belyse, om der er forskel på dosis-responskurverne for motorveje og andre veje. Undersøgelsen er baseret på eksisterende viden beskrevet i litteraturen. Denne er gennemsøgt med henblik på at finde undersøgelser, som kan vise, om der er forskel i støjgenen fra motorveje og andre veje, og om muligt give oplysninger om, hvor stor forskellen er. Gennemgangen af litteraturen har vist, at der findes et ret begrænset antal undersøgelser, som belyser denne problemstilling, og at der kun er fundet to større undersøgelser, som direkte kan anvendes til at kvantificere forskellen. Ud over at bestemme om der er forskel i gene, har det også være ønskeligt at få belyst, hvordan resultaterne i de to fundne geneundersøgelser ligger i forhold til EU s generelle dosis-responskurve for vejtrafikstøj (kaldes kort for EU-kurven i det følgende). For at opnå dette har det været nødvendigt at omregne både gene og støjmål, så de svarer til de metrikker, der anvendes i EUkurven. På baggrund af undersøgelserne omtalt i denne rapport er der ikke tvivl om, at støj fra motorveje er mere generende end støj fra andre veje. Den ene af de to undersøgelser viser, at en given gene for motorveje optræder ved et ca. 5 db lavere støjniveau end forudsagt af EU-kurven, mens den anden undersøgelse viser et af størrelsesorden 10 db lavere støjniveau. Tilsvarende viser den første af de to undersøgelser en gene for andre veje, som er stort set som forudsagt af EU-kurven. Den anden undersøgelse viser for veje i byer omtrent samme gene som forudsagt EU-kurven ved høje støjniveauer (Lden større end 70 db), men ved lavere støjniveauer en lavere gene end forudsagt af EU-kurven. På baggrund af de to undersøgelser kan det konkluderes, at forskellen i gene fra motorveje og andre veje svarer til mindst 5 db men kan være større (op til af størrelsesorden 10 db), og at forskellen i forhold til lettere trafikerede veje i byer endda kan være endnu større. Desuden viser analysen, at Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 5

6 EU-kurven bedst svarer til genen fra andre veje, mens motorveje derfor giver anledning til en gene, som er større end forudsagt af EU-kurven. 6 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje

7 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 7

8 Summary and Conclusion The general dose response relationships known from the position paper of the European Commission and often used when assessing noise annoyance from aircraft, road and rail traffic are based on data from several surveys. For road traffic the relationship is based on 20,000 individual responses in 26 surveys. Therefore, the result is a well founded relationship between noise and annoyance but since it is an average of varying conditions it is mostly suited for describing the community annoyance. In Denmark as well in the European Union (strategic noise mapping) the noise level used for roads is Lden defined as the yearly average of the noise level with penalties for noise in the evening and night time. Although the noise sources on different roads basically are the same, the character of the noise depends among other things very much on traffic density, speed and distance to road. It is possible to obtain the same Lden value far from a heavily trafficked highway where the noise is almost constant as close to a less trafficked road or street where the noise of each vehicle easily can be identified leading to large variations in the noise level. Also the attitude to the different types of roads may vary. Therefore, it is very likely that the dose response relationships differ for highways and other types of roads. The aim of the present work is to clarify whether there is a difference in the dose response relationships of highways and other roads. The present work is based on existing knowledge described in literature. The literature has been searched with the purpose of identifying annoyance surveys which can be used to determine whether there is a difference in noise annoyance of highways and other roads and if possible also to estimate the magnitude of the difference. The search has given a very limited number of usable investigations and only two of them can be used to quantify the difference. In excess of investigating the difference in annoyance of the two types of roads it has been desirable also to compare the dose response relationships found in two investigations with the EU dose response curve (shortly denoted the EU-curve below). To do this it has been necessary to convert annoyance as well as noise level used in the investigations to the metrics used in the EU-curve. On basis of the results from the considered investigations it can be concluded that noise from highways in general is more annoying than noise from other roads. One of the investigations shows that a specified annoyance from a highway occurs at a 5 db lower noise level than predicted by the EU-curve while the other investigation indicates approximately a 10 db lower noise level. Correspondingly, the first of the two investigations shows that annoyance from other roads by and large is as predicted by the EU-curve while the other investigation for city roads agrees with the EUcurve for high noise levels (Lden above 70 db) but shows a lower annoyance at lower noise levels than predicted by EU-curve. It can be concluded that the difference in noise annoyance of highways and other roads corresponds to at least 5 db and may be larger (up to in the order of 10 db) and that the difference when highways are compared to sparsely trafficked city roads might be even larger. Furthermore, the analysis shows than EU-curve almost corresponds to the noise annoyance of other roads which means that the annoyance from highways is larger than predicted by the EU-curve. 8 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje

9 1. Indledning De generelle dosis-responskurver, som bl.a. kendes fra EU s position paper [1] er blevet til ved indsamling af data fra mange forskellige geneundersøgelser. For vejtrafikstøj drejer det sig om næsten individuelle interviews fra 26 forskellige undersøgelser. Det giver på den ene side en meget velunderbygget sammenhæng mellem støjniveau og gene, men da kurven på den anden side er et gennemsnit, der dækker over meget forskellige situationer, er den bedst egnet til at beskrive en generel samfundsstøjgene (community annoyance). Støjniveauet for veje karakteriseres både i Danmark og i Europa i forbindelse med strategisk støjkortlægning ved Lden-værdien. Selv om vejtrafikstøj for forskellige typer af veje grundlæggende har de samme støjkilder, afhænger støjens karakteristika dog meget af bl.a. trafiktætheden, hastigheden og afstanden til vejen. Man kan således have samme Lden-værdi langt fra en trafikeret motorvej, hvor støjen høres som en konstant summen, som tæt på en mindre befærdet vej eller gade, hvor støjen fra de enkelte biler tydeligt kan identificeres i form af en stor niveauvariation. Beboernes holdning til de store gennemgående motorveje kan også tænkes at være anderledes end til det lokale vejnet. Sådanne forhold kan betyde, at dosis-responskurverne ikke er de samme for forskellige typer af veje. Formålet med nærværende arbejde er at belyse, om der er forskel på dosis-responskurverne for motorveje og andre veje. Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 9

10 2. Metode Nærværende undersøgelse af, om dosis-responskurven kan tænkes at være forskellig for motorveje og for andre veje, er baseret på eksisterende viden beskrevet i litteraturen. Der er derfor gennemført en gennemgang af eksisterende litteratur med henblik på at finde materiale, som kan belyse dette. Litteraturgennemgangen har i høj grad været baseret på rapporten An updated catalog of 628 social surveys of resident s reaction to environmental noise ( ) [2], som indeholder en stort set komplet liste over de hidtil udførte feltundersøgelser af støjgene samt en liste med rapporter og artikler om dette emne. Ref. [2] er en for nyligt opdateret udgave af NASA s katalog fra 1991 [3]. Gennemgangen af litteraturen viste, at der findes et ret begrænset antal undersøgelser, som direkte belyser denne problemstilling. De fundne undersøgelser er beskrevet i Afsnit 3. For at kunne sammenligne resultaterne med EU s dosis-responskurve for vejtrafikstøj [1] (kaldes i det følgende ofte blot for EU-kurven) har det været nødvendigt at omregne den rapporterede gene i en af de omtalte undersøgelser til Annoyance score anvendt i EU-kurven. Metoden for omregning er omtalt i Afsnit Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje

11 3. Geneundersøgelser To større undersøgelser, hvor det har været muligt at kvantificere forskellen på gene fra motorveje og andre veje, vil blive omtalt i Afsnit 3.1 og 3.2. Derudover vil andre resultater og oplysninger af mere kvalitativ karakter fundet under litteratursøgningen blive omtalt i Afsnit Kastka s undersøgelse Denne undersøgelse, som er beskrevet i en artikel The long term effect of noise protection barriers on the annoyance response of residents [4] handler primært om genen af støj fra motorveje (highways) før og efter opførelse af støjskærme langs en række motorveje. Før -undersøgelsen er udført i 1976, og efter -undersøgelsen er udført i 1988, 8-10 år efter opførelsen af skærmene. Artiklen indeholder dog også en sammenligning med to geneundersøgelser af støj fra veje i byer (urban roads), som er udført med samme metodik som motorvejsundersøgelserne. Den første byundersøgelse er udført i 1974 og den anden i 1988, dvs. på ca. samme tidspunkter som motorvejsundersøgelserne. Artiklen indeholder ikke en detaljeret beskrivelse af byundersøgelserne herunder en beskrivelse hvilke type af veje, der indgår i undersøgelsen, men der er tale om støjniveauer LAeq(dag) mellem godt 55 db og knapt 80 db. Resultatet af Kastka s undersøgelser kan ses i Figur 1, som er en figur fra artiklen [4]. FIGUR 1 FIGUR 13 FRA KASTKA S ARTIKEL [4] MED DEN ORIGINALE FIGURTEKST Kastka udtrykker genen (kaldet disturbance) på en skala med fem responskategorier: None (1), A little (2), Moderate (3), Strong (4), Very strong (5). I undersøgelsen analyseres sammenhængen Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 11

12 mellem genen og støjniveauet udtrykt ved LAeq(D) i dagperioden defineret som kl Hans resultater viser næsten ens dosis-responskurver i byundersøgelserne fra 1974 og Motorvejsundersøgelsen i 1988 efter opstilling af skærme viser derimod lavere gene ved samme støjniveau end fundet i før -undersøgelsen, specielt ved høj støjbelastning. Efter -undersøgelsen viser i det hele taget en dårlig korrelation mellem støj og gene. I artiklen nævnes det, at gruppen af personer, der har deltaget i både før og efter -undersøgelsen, viser en meget dårlig korrelation mellem støj og gene og en større reduktion i gene selv efter 8-10 år end forventet ud fra dosisreponskurven fra før -situationen og den aktuelle reduktion af støjniveauet. Det nævnes også i artiklen, at svarene fra tilflytterne i efter -undersøgelsen viser en bedre korrelation mellem støjniveau og gene end fundet for gruppen af personer, der har oplevet reduktionen i støjniveauet. På denne baggrund af dette virker det mest hensigtsmæssigt ikke at lægge vægt på efter - undersøgelsen for motorveje i dette arbejde. For at kunne sammenligne Kastka s resultater med EU s dosis-responskurve må der foretages en omregning af både støjniveau og gene. Artiklen angiver ud over LAeq(D) også LAeq(N) om natten (kl ). Herefter er Ldn beregnet på basis de opgivne værdier af LAeq(D) og LAeq(N), og Lden er bestemt ved at addere 0,2 db til Ldn som anbefalet i [1]. Genen er omregnet fra den 5-punktsskala, som Kastka anvender, til annoyance-skalaen fra (annoyance score) anvendt i [1]. Som beskrevet i [5] regnes sidstnævnte skala at svare til skalaen i ISO [10], som går fra 0-10 med fem verbale betegnelser på skalaen gående fra Not at all (0) til Extremely (10). Da Extremely må forventes at svare til en stærkere gene end Very strong er de verbale skalaer sammenlignet, og skalaen er blevet omregnet, idet det skønnes, at disturbance = 1 svarer til annoyance = 0, og disturbance = 5 svarer til annoyance = 80. Figur 2 viser efter omregning af data som beskrevet ovenfor sammenhængen mellem Lden og gene, når resultatet af motorvejsundersøgelsen fra 1988 med skærme udelades. Det er valgt at bruge logistisk regression (se definition i [5]), som giver en bedre sammenhæng mellem dosis og respons end de lineære regressionslinier, som Kastka har angivet i sin figur. I regressionsanalysen er observationerne vægtet med antal respondenter i de enkelte områder. Figur 3 viser de samme kurver som Figur 2 men viser også kurvernes 95% konfidensgrænser. Det ses, at genen fra motorveje i Kastka s undersøgelse er signifikant højere end genen fra almindelige veje i byer ved samme støjniveau i området db. Andelen af forklaret varians R 2 er angivet i Tabel Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje

13 Annoyance Score Lden FIGUR 2 SAMMENHÆNG FUNDET VED LOGISTISK REGRESSION MELLEM LDEN OG GENE FOR MOTORVEJE UDEN SKÆRME(RØD KURVE) OG FOR VEJE I BYER (GRØN KURVE). PUNKTERNE VISER MED SAMME FARVE GENEN I DE ENKELTE OMRÅDER I KASTKA S UNDERSØGELSER Annoyance Score Lden FIGUR 3 SAMMENHÆNG FUNDET VED LOGISTISK REGRESSION MELLEM LDEN OG GENE FOR MOTORVEJE UDEN SKÆRME(RØD KURVE) OG FOR VEJE I BYER (GRØN KURVE) SOM I FIGUR 2. DE PUNKTEREDE LINIER ER 95% KONFIDENSGRÆNSER FOR HVER KURVE. Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 13

14 Kurverne i Figur 2 og 3 er baseret på den logistiske funktion vist i Formel (1), hvor A er responsen (Annoyance Score), Lden er det anvendte støjmål, s er hældningen af den inverse logit funktion, og f er støjen svarende til A = 50. Konstanterne s og f er for de to typer veje angivet Tabel A = 1 s + e ( L f ) den (1) Konstanter i logistisk funktion s f R 2 Motorveje 0, , Veje i byer 0, ,2 0,77 EU s dosis-responskurve 0, ,4 - TABEL 1 KONSTANTER FRA DEN LOGISTISKE REGRESSION ANVENDT TIL BESTEMMELSE AF KURVERNE I FIGUR 2 OG 3 OG EU S DOSIS-RESPONSKURVE FOR STØJ FRA VEJE (BEREGNET I [5]) SAMT ANDEL AF FORKLARET VARIANS R2 Til sammenligning med kurverne fra Figur 2 viser Figur 4 også den logistiske tilnærmelse til EU s dosis-responskurve for støj fra veje (konstanter vist i Tabel 1 og beregnet i [5]). Figuren viser desuden den logistiske sammenhæng, hvis data for motorveje og veje i byer analyseres samlet (som et simpelt fit uden hensyn til antal respondenter i områderne), og hvis data for motorveje også omfatter 1988-undersøgelsen, hvor de undersøgte områder var beliggende bag skærme. Det ses, at sammenhængen for motorveje og veje i byer samlet (HW+UR) ligger i nærheden af EUkurven, men det vides ikke, om den herved fremkomne tilfældige blanding af motorvej og almindelig vej svarer til blandingen i EU-kurven. Det ses også, at forskellen i gene fra motorveje i forhold til veje i byer mindskes lidt, hvis 1988-undersøgelsen for motorveje inkluderes, men at forskellen stadig er betydelig. 14 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje

15 Annoyance Score Lden (db) HW HW( ) UR HW+UR EU FIGUR 4 SAMMENHÆNG FUNDET VED LOGISTISK REGRESSION MELLEM LDEN OG GENE FOR MOTORVEJE (HW), MOTORVEJE MED 1988-UNDERSØGELSEN INKLUDERET (HW( )), VEJE I BYER (UR), BLANDING AF HW OG UR (HW+UR) OG SAMMENLIGNET MED EU S DOSIS-RESPONSKURVE FOR VEJE (EU). 3.2 Miedema s undersøgelse Denne undersøgelse, som er beskrevet i rapporten Response functions for environmental noise in residential areas [6] indeholder en analyse af et større antal geneundersøgelser for forskellige støjkildetyper som fly, veje, jernbaner og stationære kilder (industri). For kunne sammenligne undersøgelserne er de bragt på fælles form bl. a. ved hjælp af den annoyance skala (0-100) som senere anvendes i [1]. Formålet med undersøgelsen er at belyse forskelle i gene fra de forskellige støjkildetyper, men i belysningen af støj fra veje skelnes der mellem motorveje og andre veje. På den ene side er resultaterne i undersøgelsen let anvendelige, fordi genen er udtrykt som annoyance på skalaen 0-100, og fordi de beregnede dosis-responskurverne bl. a. udtrykkes ved Ldn, som kun afviger lidt fra Lden. På den anden side er dosis-responskurverne bestemt ved lineær regression med annoyance og ved at tvinge regressionskurverne for alle støjkildetyper igennem samme støjniveau svarende annoyance lig med 0. Det blev overvejet, om de angivne sammenhænge kunne omregnes til logistiske funktioner for at lette sammenligningen med Kastka s resultater og EU-kurven, men da rapporten ikke indeholder de rå data, som regressionerne er baseret på, kunne et sådant forsøg let føre til misvisende kurver specielt ved lave og høje geneværdier specielt på grund af det tvungne 0-punkt i regressionen. Figur 5 viser den i rapporten angivne lineære sammenhæng mellem støjniveau og gene til sammenligning med EU-kurven fra Figur 1 og Figur 2. De lineære sammenhænge er kun tegnet ned til 50 db svarende en til en annoyance score omkring 20, fordi sammenligningen af lineær og Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 15

16 logistisk funktion ikke giver mening under denne værdi. Det ses, at kurven for andre veje stort svarer EU-kurven, idet der dog er en afvigelse ved lave støjniveauer, som muligvis kan skyldes af det tvungne 0-punkt i regressionen. Det fremgår af figuren, at støjen fra motorveje giver anledning til en højere gene ved samme støjniveau, eller udtrykt på anden vis at en given gene fra motorveje opnås ved et ca. 5 db lavere støjniveau i forhold til andre veje Annoyance Score Lden (db) Highway (lineær) Other roads (lineær) EU FIGUR 5 SAMMENHÆNG MELLEM LDEN OG GENE FOR MOTORVEJE OG ANDRE VEJE FRA MIEDEMA S UNDERSØGELSE SAMMENLIGNET MED EU S DOSIS-RESPONSKURVE 3.3 Andre resultater Der er ikke fundet anden litteratur, som direkte kan anvendes til at fastlægge forskellen i støjgene fra motorveje og andre veje. Der findes nogen litteratur, som indeholder resultatet af geneundersøgelser for enten motorveje eller andre veje, og det er muligt ved en nøje gennemgang af grundlaget for EU-kurven og evt. andre undersøgelser, at disse resultater kunne bringes på en fælles form, og at det derved var muligt at få et større statistisk materiale, som kunne belyse forskellen. Ved udarbejdelsen af [1] blev det dog valgt ikke at skelne mellem forskellige typer af veje, og selv om det måske er muligt, at en reanalyse af de data, der ligger bag EU-kurven, kunne belyse forskellen i støjgene fra motorveje og andre veje, er sådan en fremgangsmåde ikke fundet mulig inden for dette projekts økonomiske ramme. Der er fundet anden litteratur som kvalitativt støtter hypotesen om, at støjen fra motorveje er mere generende end støjen fra andre veje. I artiklen The effects of site selected variables on human responses to traffic noise, part II: Road type by socio-economic status by traffic noise level [7] er konklusionen, at støjen fra Freeways er mere generende end støjen fra Conventional roads, men 16 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje

17 resultaterne vurderes ikke egnede til at kvantificere forskellen på samme måde som i Kastka- og Miedema-undersøgelserne. I publikationen Wirkungen von Schienen- und Strassenverkehrslärm [8] nævnes det i afsnittet Innerstädtischen Strassen vs. Fernstrassen/Autobahnen, at forskellen mellem motorveje og andre veje vist af Miedema i [6] desværre ikke er medtaget i den senere analyse i [9], som danner grundlag for EU s dosis-responskurve [1]. Den tyske holdning i denne publikation er tilsyneladende, at forskellen i gene fra motorveje og andre veje er så stor, at det burde have været medtaget i EUkurverne. Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 17

18 4. Diskussion Undersøgelserne omtalt i Afsnit 3 efterlader ikke tvivl om, at støj fra motorveje er mere generende end støj fra andre veje. Der er imidlertid kun fundet to undersøgelser, som kan anvendes til at bestemme, hvor stor forskellen er, og de to undersøgelser viser forskellige resultater. I stedet for at udtrykke forskellen i gene ved samme støjniveau som vist i Figur 2 til 5 er forskellen i støjniveau ved samme gene beregnet ud fra de inverse dosis-responskurver og vist i Figur 6 for Annoyance Score i intervallet For Miedema s undersøgelse er der ikke vist værdier under 20 på grund af i undersøgelsen valgte metode (lineær sammenhæng mellem støj og gene med fastholdt nulpunkt som omtalt i Afsnit 3.2). 20 Lden i forhold til EU's dosis-responskurve (db) Annoyance Score HW, Kastka (1976) HW, Kastka ( ) UR, Kastka HW+UR, Kastka Highways, Miedema Other roads, Miedema FIGUR 6 LDEN I FORHOLD TIL EU S DOSIS-RESPONSKURVE FOR VEJTRAFIK VED SAMME GENE (ANNOYANCE SCORE) FOR FORSKELLIGE VEJTYPER I TO UNDERSØGELSER Figur 6 viser, at Andre veje i Miedema s undersøgelse kun i begrænset omfang afviger fra EUkurven. Også kurven HW+UR, hvor Kastka s resultater for motorveje (1976) og veje i byer er medtaget i samme analyse, ligger tæt på EU-kurven. 18 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje

19 For veje i byområder viser Kastka s undersøgelse ikke den store forskel i forhold til EU-kurven ved høj gene (støjniveauer Lden over 70 db), men ved lav gene skal der betydelig højere støjniveauer til for at få en gene som forudsagt af EU-kurven. Det kan skyldes, at vejtypen i områderne med lavt støjniveau og gene trafikmæssigt afviger fra de vejtyper, som indgår i EU-kurven. Der findes ikke en nærmere beskrivelse af områderne med byveje i Kastka s artikel [4], og det har inden for projektet ikke været mulighed for at få tilgang til de oprindelige tyske rapporter. For motorveje viser Miedemas undersøgelse, at en given gene optræder ved et ca. 5 db lavere støjniveau end forudsagt af EU-kurven. I Kastka s undersøgelse er denne forskel omkring 10 db men varierer lidt med graden af gene. Forskellen kan ikke umiddelbart forklares ud fra de foreliggende beskrivelser, men der kan være tale om forskellige trafikmønstre og typer af områder, og Kastka s resultat er baseret på en undersøgelse fra 1970 erne, mens Miedema s resultat er middel af flere undersøgelser udført før Medtages Kastka s motorvejsundersøgelse fra 1988 i resultatet mindskes forskellen i forhold til EU-kurven som vist i Figur 6. Som tidligere nævnt er det tvivlsomt at lægge vægt på dette resultat på grund af den lave korrelation mellem støj og gene i 1988-undersøgelsen, hvilket formodentlig er et resultat af den komplicerede respons på en ændring i støjbelastningen efter opførelse af skærmene. Der er meget muligt, at der selv inden for grupperne motorveje og andre veje er forskelle i genen for forskellige vejtyper. Det kan tænkes, at konventionelle veje med meget tæt trafik giver anledning til en gene, som minder om motorveje, mens at veje i byer med begrænset trafik med mere spredte støjhændelser kan give anledning til en lavere gene end gennemsnittet af gruppen andre veje. Ligeledes kan det tænkes, at der er forskelle i genen fra motorveje med forskelle i trafikmønster. Nogle af de forskelle, der er set i de omtalte undersøgelser, ville kunne forklares af denne hypotese, men materialet giver ikke mulighed for at konkludere, om det er korrekt. Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 19

20 5. Konklusion På baggrund af undersøgelserne omtalt i Afsnit 3 og diskussionen af resultaterne i Afsnit 4 er der ikke tvivl om, at støj fra motorveje er mere generende end støj fra andre veje. Den ene af to undersøgelser viser at en given gene for motorveje optræder ved et ca. 5 db lavere støjniveau end forudsagt af EU s dosis-responskurve, mens den anden undersøgelse viser et af størrelsesorden 10 db lavere støjniveau. Tilsvarende viser den første af de to undersøgelser en gene for andre veje, som er stort set som forudsagt af EU s dosis-responskurve, mens den anden undersøgelse for veje i byer omtrent stemmer med EU-kurven ved høje støjniveauer (Lden større end 70 db), men ved lavere støjniveauer viser en lavere gene end forudsagt af EU-kurven. På baggrund af de to undersøgelser kan det konkluderes, at forskellen i gene fra motorveje og andre veje svarer til mindst 5 db men kan være større (op til af størrelsesorden 10 db), og at forskellen i forhold til lettere trafikerede veje i byer endda kan være endnu større. Desuden viser analysen, at EU s dosis-responskurve hovedsageligt svarer til genen fra andre veje, mens motorveje derfor giver anledning til en gene, som er større end forudsagt af EU-kurven. I diskussionen er det nævnt, at der inden for grupperne motorveje og andre veje kan være variationer i genen for forskellige vejtyper. Hypotesen ville kunne forklare nogle af de observerede forskelle i de betragtede undersøgelser, men materialet giver ikke mulighed for at konkludere, om hypotesen er korrekt. Ved gennemgang af den relevante litteratur i forbindelse med nærværende undersøgelse er der fundet indikationer på, at dosis-responskurverne kan være forskellige for skærmede og uskærmede situationer. Specielt i situationer, hvor respondenterne oplever en ændring i støjen på grund af opførelse af skærme, ser det ud til at responsen kan påvirkes af andre forhold ud over støjniveauet. 20 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje

21 Referencer [1] European Commission: Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance, ISBN , 2002 [2] R. Bassarab, B. Sharp, and B. Robinette: An updated catalog of 628 social surveys of resident s reaction to environmental noise ( ), Wyle Report WR 09-18, 2009 [3] J. M. Fields: An updated catalog of 318 social surveys of resident s reaction to environmental noise ( ), NASA TM , 1991 [4] J. Kastka, E. Buchta, U. Ritterstadt, R. Paulsen and U. Mau: The long term effect of noise protection barriers on the annoyance response of residents, Journal of Sound and Vibration 184(5), , 1995 [5] T. Holm Pedersen: The Genlyd noise annoyance model. Dose-response relation-ships modelled by logistic functions, DELTA Acoustics Report AV 1102/07, 2007 [6] H. M. E. Miedema: Response functions for environmental noise in residential areas, NIPG-report Nr , 1992 [7] J. S. Bradley and B. A. Jonah: The effects of site selected variables on human responses to traffic noise, part II: Road type by socio-economic status by traffic noise level, Journal of Sound and Vibration 67(3), , 1979 [8] Wirkungen von Schienen- und Strassenverkehrslärm, Publikation med bidrag af R. Guski, R. Schuemer, D. Schreckenberg, U. Felscher-Suhr, Ulrich Möhler og B. Griefahn Udgivet af R. Schuemer, D. Schreckenberg og U. Felscher-Suhr, ZEUS GmbH, Bochum, 2003 [9] H. M. E. Miedema and C. G. M. Oudshoorn: Annoyance on transportation noise : Relationships with noise metrics DNL and DENL and their confidence intervals, Environmental Health Perspectives, 101(4), , 2001 [10] ISO/TS , Technical Specification: Acoustics Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys, 2003 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje 21

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse af Bo Mikkelsen og Lars Ellebjerg Larsen Danmarks TransportForskning Knuth-Winterfeldts Allé, bygning 116 Vest

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Dosis/respons-kurver for vej-, tog-, industri- og vindmøllestøj

Dosis/respons-kurver for vej-, tog-, industri- og vindmøllestøj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Dosis/respons-kurver for vej-, tog-, industri- og vindmøllestøj Hvor mange % af naboerne kan forventes at være stærkt generet

Læs mere

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 14/12 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Logistisk Regression - fortsat

Logistisk Regression - fortsat Logistisk Regression - fortsat Likelihood Ratio test Generel hypotese test Modelanalyse Indtil nu har vi set på to slags modeller: 1) Generelle Lineære Modeller Kvantitav afhængig variabel. Kvantitative

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Vejafmærkning i fht. letbaner Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Færdselsloven Lovens område 1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing

Report. Test Cases for Railway Noise Nord2000 MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER. Version 5 March 2014 Birger Plovsing DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk Report 5 March 2014 BP/ilk J. nr.: RL 4/14 Test Cases for Railway Noise Nord2000 Version 5 March

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Green Silencer Udvikling og test af grøn støjvæg Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Titel: Green Silencer Redaktion: Brian Nielsen, Green Silencer ApS Anders Theisen, Green Silencer ApS Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Befolkningsreaktioner på støjreducerende vejbelægninger. Vejdirektoratet, Rapport 442, 2013

Befolkningsreaktioner på støjreducerende vejbelægninger. Vejdirektoratet, Rapport 442, 2013 Befolkningsreaktioner på støjreducerende vejbelægninger Vejdirektoratet, Rapport 442, 2013 Befolkningsreaktioner på støjreducerende vejbelægninger forfattere: Torben Holm Petersen og Guillaume Le Ray,

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Støj, støjgene og helbredseffekter. Natur & Miljø 2017 Torben Holm Pedersen

Støj, støjgene og helbredseffekter. Natur & Miljø 2017 Torben Holm Pedersen Støj, støjgene og helbredseffekter Natur & Miljø 2017 Torben Holm Pedersen 1 Overblik Lyd Støj Støjgene Støjens virkninger Måling af støjgene Støjgene for forskellige støjkilder Nye værktøjer 2 Hvad er

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Dødelighed hos kalve af malkerace

Dødelighed hos kalve af malkerace Dødelighed hos kalve af malkerace Rapport nr. 102 Tekst Lars Arne Hjort Nielsen Anders Glasius Anders Fogh Flemming Skjøth Redaktion Korrektur Opsætning Flemming Skjøth Mette Bjerring Inger Camilla Fabricius

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 Årlige middeltemperaturer for udvalgte meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland; 1873-2002 Yearly Mean

Læs mere

Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets. Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets

Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets. Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere