Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning"

Transkript

1 Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok /12 vapl/sufa Varde den

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit 6.3 Afsnit 6.4 Indsatskapacitet generelt Risikopolitik Serviceniveau Målsætning for indsatskapacitet I krise og krig Det fredsmæssige redningsberedskab Indsatskapacitet (afhjælpning) Indsatsledelse Generelt om brandstationer og brandmænd Personlig udrustning og værnemidler Serviceniveau for udrykningstider Brandslukningsaftaler med nabokommuner Samarbejde med miljømyndigheden Større og længevarende hændelser 6 Kommunal indsatskapacitet Indsatsledere Brand & Rednings biler, der indgår i indsatsledervagten Brand & Rednings biler, der benyttes til møder, brandsyn m.m Håndtering af pressen Det frivillige Beredskab Oversigtskort med slukningsområder i kommunen 13 Entrepriseberedskabets indsatskapacitet ved alarmer Indsatskapacitet Køretøjer på brandstationerne 14 Brandhaner i Varde Kommune Brandhaner i Varde Kommune Brandhaner på privat grund 16 2

3 6.1 Indsatskapacitet generelt Risikopolitik Varde Kommunes indbyggere skal sikres en tilfredsstillende beskyttelse gennem en forsvarlig afhjælpende indsats i forhold til de lokale risici Serviceniveau Det er Varde Kommunes mål at levere borgere, erhvervsliv, turister m.m. en god service indenfor det afhjælpende indsatsområde. Brand & Redning fremlægger hvert år årsberetning for Beredskabskommissionen. Her vil det fremgå, hvorledes målene fastlagt i serviceniveauerne er nået for det forgangne år. Serviceniveauer, der indgår i årsberetningen er i de følgende afsnit markeret i en boks Målsætning for indsatskapacitet har følgende målsætninger: Opretholde et dagligt redningsberedskab, der hurtig kan begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø. Kunne varetage de opgaver, der er pålagt Brand & Redning i henhold til Beredskabslovens bestemmelser og de opgaver, der er pålagt af Byrådet. Kunne rådgive kommunens borgere og erhvervsliv i forbindelse med en afhjælpende indsats. Sikre de ansatte et højt uddannelsesniveau med anvendelse af de seneste uddannelsesmæssige erfaringer og teknikker. Det frivillige beredskab skal styrkes gennem uddannelse, oplysning og kvalitet med opgaver svarende til deres uddannelse. Det skal være muligt at måle de leverede serviceydelser indenfor indsatskapaciteten. Det skadesbegrænsende og afhjælpende redningsberedskab skal til stadighed være tilpasset kommunens risikoprofil og er kendetegnet ved tidssvarende udstyr og materiel I krise og krig. Brand & Redning skal - ud over fredstidsopgaver, der bl.a. omfatter at man skal kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte - i henhold til Beredskabslovens bestemmelser - under krise og krig, kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet. Det forudsættes, at aktiveringen af redningsberedskabet bl.a. vil omfatte: Alarmering af personel samt iværksætte og løse de beredskabsforanstaltninger der udsendes fra Beredskabsstyrelsen. Redningsberedskabet kan iværksættes øjeblikkelig, dog kræver en iværksættelse af indkvarterings- og forplejningstjenesten 1-3 timers varsel Det fredsmæssige redningsberedskab. er placeret i Afdelingen Plan og Byg, og udgør et af i alt 4 Teams. 3

4 Den daglige ledelse af beredskabet varetages af Beredskabschefen og i dennes fravær af Plan- og Byggechefen. Indsatsledelsen varetages af. Opgaven vedrørende brandslukning m.v. har i perioden fra 1. januar 2008 til 30. juni 2013 været løst pr. kontrakt af privat entreprenør. Det operative redningsberedskab udbydes primo 2013 gældende for perioden 1. juli 2013 til 31. december 2018 og med en option på yderligere 2 x 12 måneder. Desuden råder kommunen over frivillige kommunale kontraktansatte, hvortil der pt. er tilknyttet ca. 20 frivillige Indsatskapacitet (afhjælpning) Selvom beredskabsloven pålægger kommunerne at have et vist beredskab til rådighed, kan intet redningsberedskab dimensioneres til at kunne klare enhver hændelse, hvis ikke der afsættes helt ekstraordinære ressourcer. Dette er ikke samfundsmæssigt rimeligt og derfor er kommunerne også en del af det samlede totalforsvar. Der er en arbejdsdeling imellem staten, regionerne og kommunerne, der på dette område sikrer, at der i en given situation kan opbygges et tilstrækkeligt beredskab til løsning af den givne opgave. Udrykningernes sammensætning af køretøjer og mandskab i Varde Kommune er fastsat ud fra den udførte risikoanalyse i kapitel 3. Det fremgår af tabel i kapitel 3, hvilke køretøjer og hvilket mandskab, der skal afgå til alle picklistemeldinger. Redningsberedskabet er fra 1. januar 2013 opdelt i 2 niveauer: Niveau 1: Det kommunale redningsberedskab, der skal kunne løse almindeligt forekomne opgaver, evt. med assistance fra naboberedskab. Niveau 2: De statslige beredskabscentre, hvor særligt meget materiel og personel kan stilles til rådighed i forbindelse med meget store og omfattende hændelser. Niveau 2 vil især blive iværksat i forbindelse med de særligt udarbejdede alarmerings- og mødeplaner f.eks. Nybro Gasbehandlingsanlæg m.fl. efter anmodning fra Indsatsleder-Brand. Hertil kommer eventuel assistance fra forsvaret m.fl., der kan stilles til rådighed via politiets koordinerende ledelse. Endelig giver beredskabsloven også mulighed for og bemyndigelse til, at redningsberedskabet kan rekvirere og indsætte privat materiel. Idet der fra den 1. januar 2013 skete ændringer i det niveaudelte beredskab, hvor støttepunkterne i Danmark er nedlagt, vil det få en indflydelse på dimensioneringen af niveau 1 beredskabet i kommunerne Indsatsledelse Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, 8 stk. 1, skal den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet varetages efter kommunalbestyrelsens bestemmelse af en indsatsleder eller af en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Varetages den tekniske ledelse af indsatsen af en indsatsleder, udøver denne sin kommando gennem holdledere for det fremmødte mandskab. Hvis den tekniske ledelse af indsatsen varetages af en holdleder, skal denne, jf. 8 stk. 2, tilkalde en indsatsleder, når holdlederen vurderer, at der er behov herfor. 4

5 En holdleder, der varetager den tekniske ledelse, skal ifølge bekendtgørelsen have de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. For at modsvare dette krav om supplerende uddannelse af holdlederen, tilbyder Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole kurset Holdleder som teknisk leder. Trods en risikobaseret tilgang til redningsberedskabets dimensionering, er der ikke ændret på det grundlæggende forhold, at en holdleder, der varetager den tekniske ledelse, stadig er holdleder og, at han hverken kan lede flere hold eller andre holdledere. En holdleder kan således kun varetage den tekniske ledelse af førsteindsatsen og ved ukomplicerede indsatser. Kravet til indsatsledelse er de seneste år blevet øget. Udover de rent brandmæssige operationelle krav, skal indsatslederen i højere grad træffe forvaltningsmæssige afgørelser. Sådanne afgørelser kan have store økonomiske konsekvenser for kommunen. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt, at indsatsledervagten fortrinsvis varetages af fastansatte i kommunens redningsberedskab Generelt om brandstationer og brandmænd På det afhjælpende område er det som udgangspunkt valgt ikke at komme med løsningsmodeller, der medfører lukning af stationer. En lukning af en station vil betyde, at serviceniveauet vil blive meget uensartet i de forskellige dele af Varde Kommune. Det vil endvidere medføre helt uacceptable responstider i visse dele af kommunen, også set i forhold til nuværende krav. Det kan bl.a. medføre, at brande udvikler sig mere med større tab af værdier og evt. menneskeliv til følge. Før sammenlægningen af de gamle kommuner til ny Varde Kommune blev udrykningsområderne justeret således, at det beredskab, der havde den korteste responstid, udførte slukningsarbejdet m.m. I forbindelse med justeringen af slukningsområdernes afgrænsning blev der også indsat en redningsvogn på Station Varde, som kører til redningsopgaver i hele Varde Kommune. Ligeledes er bådberedskabet placeret på Station Oksbøl. Det kan ligeledes forventes, at en stor del af deltidsbrandmændene i et område med en stationslukning vil være tabt for beredskabet. Dette vil være særdeles uheldigt, idet det i forvejen er blevet vanskeligere at rekruttere deltidsbrandmænd - især i dagtimerne. Man bør i denne forbindelse være mere opmærksom i forbindelse med nyansættelser i kommunale virksomheder. Er der mulighed for ansættelse af personale, der også har et ønske om ansættelse som deltidsbrandmænd, skal dette overvejes. Når kommunen har aftale om brandslukning m.v. med ekstern entreprenør, er det entreprenøren, der hverver, ansætter og uddanner deltidsbrandmænd herunder holdledere og holdledere som Teknisk leder. Brandmændene skal i den forbindelse deltage i 12 årlige øvelser, hvor Beredskabsstyrelsen fastlægger indholdet af disse øvelser. Ved en del af især større hændelser, hvor der ikke er udarbejdet mødeplaner, er førsteudrykningen fra den enkelte brandstation ikke tilstrækkelig, hvilket risikoanalysen også viser. Der skal derfor på sigt udarbejdes alarmerings- og mødeplaner for disse objekter. Der er i statistikkerne fundet såkaldte samtidighedsproblemer. Det vil sige situationer, hvor der er 2 samtidige uheld i Varde Kommune. Det har her været tale om især naturbrande, som har optrådt i visse perioder af året Personlig udrustning og værnemidler Alt personale, der befinder sig på et skadested, skal være iklædt godkendt indsatsdragt, hjelm, støvler og handsker. Der skal herudover anvendes særlige værnemidler efter ordre og i henhold til gældende regler. 5

6 Alle indsatte enheder skal kunne kommunikere med indsatsleder og vagtcentral. Der skal være radioforbindelse mellem indsatsleder og holdleder samt de enkelte køretøjer. Alle røgdykkerhold skal være udstyret med røgdykkerradio for kontakt til holdleder. Der anvendes SINE-radioer i henhold til fleet-map Serviceniveau for udrykningstider. Det afhjælpende beredskab (brandmænd) i Varde Kommune skal afgå hurtigst muligt og indenfor 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen, jf. 7 i Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Redningsberedskabet skal i 95% af tilfældene være fremme på skadestedet indenfor 10 min. i tættere bebyggede områder (Agerbæk, Nørre Nebel, Oksbøl, Varde og Ølgod). I landområder skal Brand & Redning i 95 % af tilfældene være fremme på skadestedet indenfor 20 min. Ovenstående tider er baseret på normale trafikale og vejrmæssige forhold, hvilket indbefatter normale, daglige udsving i trafikale forhold samt normale skift i danske vejrforhold Brandslukningsaftaler med nabokommuner Der er indgået brandslukningsaftaler med Vejen (Glejbjerg-Hovborg området) og Ringkøbing-Skjern kommune (Bork området), hvor redningsberedskabet fra Varde Kommune kan være før fremme en de andre kommuners redningsberedskaber. Indsatsleder fra Varde Kommune afgår ikke til opgaver i Vejen og Ringkøbing-Skjern Kommuner. I en mindre del af Varde Kommune (Kærbæk og Kvie området) alarmeres beredskabet i Billund Kommune, herunder stationen i Grindsted. Indsatsleder Øst fra Varde Kommune afgår altid, når stationen i Grindsted bliver alarmeret Samarbejde med miljømyndigheden I forbindelse med en akut miljøforurening tilkalder vagthavende indsatsleder en medarbejder fra Team miljø indenfor normal arbejdstid. Hvis den akutte forurening er uden for normal arbejdstid, kontaktes Teamlederen for miljø, hvis det er muligt. I tilfælde, hvor der ikke opnås kontakt til Team Miljø, orienteres/fremsender vagthavende indsatsleder en udrykningsrapport til Team miljø snarest herefter Større og længevarende hændelser Afløsning af indsatspersonel Ved længevarende indsatser kan der blive behov for at afløsning af indsatsmandskab. Afløsning aftales mellem indsatsleder og holdleder. Indsatsleder skal i denne situation vurdere om assistance/afløsning fra naboberedskaber eller Beredskabsstyrelsen er en mulighed. Afløsning af indsatsleder aftales mellem ISL og afløsende ISL evt. i samråd med beredskabschefen Etablering af stabsfunktionen Såfremt en hændelse er af en sådan karakter, at politiet beslutter at oprette kommandostade (KST), kan der blive behov for etablering af stabsfunktionen for redningsberedskabet. Denne stabsfunktion kan f.eks. etableres mobilt i forbindelse med skadestedet eller på Bytoften i Varde. Funktionen omfatter nødvendige kommunikationsmidler (telefon, radio, computer mv.) og bemandes af ledelsespersonale fra efter aftale med beredskabschefen Etablering af krisestaben Såfremt krisestaben skal etableres skal det foregå i henhold til Beredskabsplan for Varde Kommune. 6

7 6.2 Kommunal indsatskapacitet Indsatsledere Beredskabschefen har det overordnede ansvar for indsatsledelsen. Beredskabschefen indgår ikke i den faste indsatsledervagtordning, men kan afløse i tilfælde af sygdom, ferie m.m. Beredskabschefen kan afgå i tilfælde af større hændelser, hvor han og vagthavende indsatsleder vurderer dette er nødvendigt og hvor der evt. er behov for etablering af krisestaben. I tilfælde af, at Beredskabschefen ikke kan kontaktes, tages der kontakt til Plan og Byggechef eller Direktør for Plan, Kultur og Teknik via mobiltelefon. Orientering af beredskabschefen skal ske i henhold til følgende: Hændelse Handling i forhold til beredskabschefen Hverdagshændelser uden indsatsleder Ingen orientering Hverdagshændelse med indsatsleder Ingen orientering Store hændelser Orienteres Ved indsættelse af mere end 2 slukningstog Orienteres Ved tilskadekomst af indsatsleder Tilkaldes Ved tilskadekomst af personel fra entrepriseberedskab Orienteres Ekstraordinær hændelse del af krisestab indkaldt Tilkaldes Indsatsledervagten blev pr. 1. april 2011 ændret fra 5 til 2 indsatsledervagter i Varde. Slukningsområderne blev delt i henholdsvis et østlig (Agerbæk, Varde, Ølgod) og et vestlig (Nørre Nebel, Oksbøl) slukningsområde. Det betyder: at vagthavende indsatsleder Øst normalt afgår fra Varde by, at vagthavende indsatsleder Vest normalt afgår fra Nørre Nebel/Oksbøl by, at de 2 vagthavende indsatsledere er bagvagt for hinanden. Agerbæk Nørre Nebel Oksbøl Varde Ølgod Dækkes af indsatslederne fra Varde 2 kommunale indsatsledere 3 kommunale indsatsledere 3 kommunale indsatsledere ansat i Brand & Redning Dækkes af indsatslederne fra Varde Det blev ligeledes besluttet, at vagthavende indsatsleder ikke alarmeres til samtlige alarmeringer i slukningsområder Øst. Der henvises til bilag 1: Instruks for Holdleder som Teknisk leder Samtlige holdledere ved Station Agerbæk og Station Ølgod har fået uddannelsen til Holdleder som Teknisk leder. Vagthavende indsatsleder kan altid alarmeres, hvis teknisk leder vurderer dette er nødvendigt. Beredskabschef og samtlige Beredskabsinspektører har hele brandinspektøruddannelsen, suppleret med diverse supplerings- og vedligeholdelseskurser. 7

8 Der er i medfør af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet (BEK nr 1395 af 10/12/2010) kommet et krav om, at samtlige indsatsledere der er uddannet før 1. januar 2009 inden den 1. januar 2015 skal have gennemgået den nye overgangsuddannelse, beredskabsfaglige del (2 uger) og overgangsuddannelsen, tværfaglige del (1 uge). 7 af de 8 ansatte indsatsledere mangler overgangsuddannelsen. Såfremt eksamenen ikke bestås kan vedkommende miste kompetencen som indsatsleder. Udgifterne til den supplerende overgangsuddannelse, herunder kommunens udgifter til rejse, ophold, forplejning og løn/løntab afholdes af Beredskabsstyrelsen for i alt 344 kursuspladser (samtlige kommuner). Det vil sige, at Varde Kommune sandsynligvis kan forvente at få samtlige udgifter dækket for de 3 første indsatsledere, der kommer på kursus. Alle indsatsledere skal være opmærksomme på, at det ved længerevarende indsatser kan være nødvendigt at overdrage skadesstedet til anden indsatsleder. Beredskabschefen kan til enhver tid overdrage indsatsen til anden indsatsleder Udrykningstider for indsatsledere med vagt i Nørre Nebel (Vest) og Varde (Øst). Signaturer: Grøn: 10 min. udrykning, Gul: 15 min. udrykning, Rød: 20 min. udrykning. Forudsætninger: 1 min. afgangstid, 130 km/t på hovedvej og 80 km/t på byvej. 8

9 Udrykningstider for indsatsledere med vagt i Oksbøl (Vest) og Varde (Øst). Signaturer: Grøn: 10 min. udrykning, Gul: 15 min. udrykning, Rød: 20 min. udrykning. Forudsætninger: 1 min. afgangstid, 130 km/t på hovedvej og 80 km/t på byvej Brand & Rednings biler, der indgår i indsatsledervagten Øst (Varde) I1 Reservebil I3 Vest (OksbølNr.Nebel) I2 KF KF Ford Kuga Ford Kuga Suzuki Grand Vitara Mobil nr SINE mobil terminal SINE håndholt 1/ / / / Materiel i indsatslederbiler: 1 stk. røgdykkerapparat 1 stk. 6 kg. pulverslukker 1 stk. 6 kg. Co2-slukker Gasdetektor Div. kortmateriale Varde Kommune Telefonbøger 9

10 6.2.4 Brand & Rednings biler, der benyttes til møder, brandsyn m.m. P2 KF Suzuki Grand Vitara GPS Tom Tom SINE-terminal Håndtering af pressen Såfremt pressen henvender sig på skadestedet eller pr. telefon, kan udtalelse ske i henhold til følgende retningslinjer: Hændelse Hvem udtaler sig Hverdagshændelser uden indsatsleder Teknisk leder på skadestedet Hverdagshændelse med indsatsleder Indsatsleder på skadestedet Store hændelser Beredskabschefen Ved indsættelse af mere end 2 slukningstog Indsatsleder / Beredskabschef Ved tilskadekomst af indsatspersonel Indsatsleder / Beredskabschef Ekstraordinær hændelse del af krisestab indkaldt Virksomhedsleder / Beredskabschef Det Frivillige Beredskab. Til Det Frivillige Beredskab er der tilknyttet ca. 20 frivillige. Personalet bliver p.t. hovedsageligt brugt til stormflodsberedskab, samariter- & brandvagt, forplejning af indsatspersonel m. m. I de situationer, hvor indsatslederen vurderer, at det tilkaldte materiel og mandskab fra brandstationerne ikke er tilstrækkeligt, samt ved definerede specialopgaver, skal indsatslederen kunne alarmere Det Frivillige Beredskab. De skal først og fremmest kunne aflaste, supplere eller bistå det lønnede personale især ved større indsatser og specialopgaver. Af sådanne kan nævnes naturbrande, sne katastrofer, oversvømmelser skybrud, pludselig tøvejr, stormvejr, stormflod, forplejning, indkvartering, mange tilskadekomne, personeftersøgning m.m Fysisk placering af Det frivillige Beredskab. De Frivillige har i dag til huse på Materielgården, Lerpøtvej i Varde, hvor de lever på lånt tid, idet grunden skal sælges. Der er ikke udsigt til, at de bliver flyttet til et mere permanent sted, hvor deres forholdsvis pladskrævende materiel kan være under trygge forhold. Samlet set udgør deres materiel også en væsentlig værdi. Økonomi er selvfølgelig også indblandet i denne beslutning, idet Det Frivillige Beredskab i overvejende grad lever af statstilskud, som bruges til og kun må bruges til uddannelse, og vedligehold af uddannelse Opgaver i Det frivillige Beredskab Det Frivillige Beredskab er en integreret del af således, at opgaver og ressourcer tilpasses. 10

11 Det Frivillige Beredskab i Varde har i adskillige år været på et vadested, og har ikke fået tilført meget nyt blod på hverken mandskabssiden, uddannelse, formål, visioner, opgaver m.m. Det har medført, at Det Frivillige Beredskab nu er nede på et minimum. Brand & Redning har besluttet at fokusere på og planlægge, hvorledes de kan bruges reelt, og hvordan vi får motivationen og antallet af frivillige op igen. I 2. halvår 2011 blev det detekteret, hvilket materiel og kapaciteter der er til rådighed i Det frivillige beredskab. Samtidig er alle aktive medlemmer blevet aktiveret - i første omgang ved at give dem ansvar og medindflydelse på afdelingens udvikling. Konkret er der blevet hanket op i undervisning, mødepligt, uniformering, vedligehold af køretøjer m.m. I efteråret 2011 blev en uddannelsesplan sat i værk og følgende kurser blev gennemført: 5 personer på Grunduddannelse Redning 5 personer på Behandlerpladsassistent 12 personer på Håndtering af Tilskadekomne. Det Frivillige Beredskabs nuværende arbejdsopgaver: Stormflodsberedskab Forplejning af indsatspersonel til større opgaver Forplejning af nødstedte eller evakuenter (op til 250 personer) Indkvartering af nødstedte eller evakuenter (op til 250 personer) Pumpeopgaver i forbindelse med vejrlig Der er i Beredskabskommissionen truffet beslutning om, at det frivillige beredskab efter nedlæggelse af støtteberedskabet skal tilføres arbejdsopgaven med levering af lys og luft på skadestedet efter ISL anmodning. Denne opgave vil blive implementeret i beredskabet primo Køretøjer i Det frivillige beredskab Reg.nr. P9 Type 2000 Personbil Toyota Corolla R8 Indhold Lastbil med lift P pers. bus Ford Transit M Lastbil 4x4 Trailer OL 4572 Boogie Trailer FH, behandlingsp lads Trailer RT8 Boogie Trailer Redning og lys Trailer RX 3829 SINE terminal SINE håndholdt , , , , Generator på hjul 11

12 Trailer Boogie Trailer Til div. materiel Kurser fremover Fremadrettet vil de frivillige blive tilbudt som Grunduddannelse Redning, Specialredning (udgravninger mm.) Funktionsuddannelse Redning, Grunduddannelse Brand og Funktionsuddannelse Brand. Samtidig er de blandt andet tilbudt uddannelser som: Trærydning i forbindelse med stormfald, Redning fra udgravninger, Tunge løft og Komplicerede afstivninger. Alle uddannelser, som de bliver tilbudt, vil give dem kompetencer i forhold til de opgaver, som de fremadrettet skal kunne løse i Varde Kommune Materiel som Det frivillige Beredskab skal kunne anvende. Det Frivillige Beredskab skal kunne anvende det kommunalt ejede materiel. Materiellet omfang fremgår af materielliste bilag nr

13 6.2.7 Oversigtskort med slukningsområder i kommunen Signaturer: Slukningsgrænser for de respektive brandstationer Slukkes af Agerbæk Brandstation Slukkes af Nørre Nebel Brandstation Slukkes af Grindsted Brandstation (Billund Kommune) Kommunegrænse 13

14 6.3 Entrepriseberedskabets indsatskapacitet ved de forskellige niveauer Indsatskapacitet I kap. 3 Risikoanalyse er listet en oversigt over udvalgte risici og scenarier (kap ). På baggrund af denne er de enkelte scenarier beskrevet i kap. 3.3 og der er udført en samlet oversigt over de fastlagte risici og scenarier i Varde Kommune i kap Her fremgår det af tabellen, hvilken indsatskapacitet, der som standard skal sendes til de forskellige pickliste-meldinger. Det fremgår også, om der skal sendes indsatsleder, eller om teknisk leder selv skal afgå med mandskab og køretøjer fra brandstationen Køretøjer på brandstationerne Automobilsprøjte Vandtank Vandtankvogn Vandtank Forureningstrailere Type Slangetender Slangetender/liftvogn Vandtank Liftrækkevide Agerbæk Nr. Nebel Oksbøl Varde Ølgod 1357 EW EW VD VP VB XX US OS Mercedes 1622D 1982/ VJ ZX RM 4487 Pmvtrailer RM 4486 Pmvtrailer XP 2805 PHVtrailer SM 4766 Pmvtrailer RM 4485 PMV III NS Toyota Landcruis. BJ NS Toyota Landcruis. BJ UM46555 Toyota Landcruis. HZJ TD Toyota Landcruis. HZJ UY m 14

15 Agerbæk Nr. Nebel Oksbøl Kabinevandtankvogn Varde 1362 SB Mercedes 1722/ Vandtank 8000 Redningsvogn Registrerings nr. Bil til redningsbåd Registrerings nr. Redningsbåd Type Bådtrailer Type Ølgod 2356 TN Mercedes Sprinter 416 CDI DT Land Rover Discovery 1997 Falcon Type OX 9703 Brænder

16 6.4 Brandhaner i Varde Kommune Brandhaner i Varde Kommune Ifølge 1, stk. 3 i Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. I henhold til tidligere gældende lovgivning (Bekendtgørelse om vandforsyning til brandslukning) skulle dette sikres ved opstilling af brandhaner pr. max. 300 meter i tættere bebyggede områder og pr. max. 150 meter i industriområder. Denne bekendtgørelse gælder dog ikke længere. Det er derfor i Brand & Redning besluttet, at der skal ske en reduktion i antallet af brandhaner i Varde Kommune, dels fordi der er en del omkostninger forbundet med vedligeholdelse af brandhane-nettet og dels fordi mange af de eksisterende brandhaner har en meget lav ydelse. Slukningsområde Agerbæk Nørre Nebel Oksbøl Varde Ølgod I ALT Brandhaner der bevares Brandhaner der fjernes Brandhaner, der vedligeholdes af vandværk (skyllehaner) Der er i juli 2012 udarbejdet en plan for vandforsyning: Plan for vandforsyning til brandslukning 2012 i Varde Kommune se bilag 3. Planen indeholder bilag med register over alle brandhaner samt kortbilag med angivelse af brandhaner, der bevares i Varde Kommune Brandhaner på privat grund Brandhaner, der er opsat på privat grund, skal vedligeholdes af virksomhedens ejer for at sikre vandforsyningen i tilfælde af brand på virksomheden. Private brandhaner skal placeres i samspil med bygherre, og vandværket. Der vil blive udarbejdet en vejledning til opstilling af private brandhaner. 16

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Varde Kommune. Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013. Mødetidspunkt: 14:00. Mødelokale 3, Bytoften

Varde Kommune. Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013. Mødetidspunkt: 14:00. Mødelokale 3, Bytoften Varde Kommune Åben Dagsorden til Beredskabskommission Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gylling Haahr, Preben Olesen,

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune

Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune 2013 Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune Brand & Redning Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Lovgivning... 5 1.2 Plan for risikobaseret dimensionering... 6 1.3 Helhedsorienteret

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Endelig udgave 12. september 2012 Revideret udgave af 12. marts 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 1 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 14. oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NORDSJÆLLANDS

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredskab Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Serviceniveau Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udarbejdelse af planen 2. Forløb for det videre arbejde 3. Konklusion

Læs mere

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds Side: 1/13 Indhold Vedligeholdelse...2 Behandlerplads...3 Eftersøgningsopgaver...4 Forplejning / Indkvartering...5 Indsats...6 Kommandostade...8 Måleberedskab...9

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Enhed Enhedstakst Grundbeløb Enhedstakst Håndslukningsmatriel, årlig vedligeholdelse af Taksterne reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for nov. året før. *) Indskrives snarest

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det fælles redningsberedskab - Beredskab & Sikkerhed

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det fælles redningsberedskab - Beredskab & Sikkerhed Beredskab & Sikkerhed Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af det fælles redningsberedskab - Beredskab & Sikkerhed 25. november 2015 Baggrund Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Ressourcekatalog. Marts 2011. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1

Ressourcekatalog. Marts 2011. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1 Ressourcekatalog Marts 2011 Side 1 er en del af det statslige redningsberedskab, og derved en del af beredskabet i Danmark. Hedehusene har ca. 300 statslige frivillige, som sammen med kommunale frivillige

Læs mere

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine From: Stine Johansen (Kommunaldirektør) Sent: 23 Nov 2015 15:24:55 +0100 To: Louise Amkær;Vivi Moseholm Subject: VS: Økonomiudvalgsmøde Helsingør Kommune 231115 Attachments: Notat om sekundære enheder,

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Tryghed og sikkerhed for borgerne

Tryghed og sikkerhed for borgerne Tryghed og sikkerhed for borgerne Tønder Brandvæsen løser mange opgaver i lokalsamfundet. Opgaver, ressourcer, mål og udfordringer er beskrevet i dimensioneringsplanen. Her får du et sammendrag af planen

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Ressourcekatalog. Marts 2012. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1

Ressourcekatalog. Marts 2012. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1 Ressourcekatalog Marts 2012 Side 1 er en del af det statslige redningsberedskab, og derved en del af beredskabet i Danmark. Hedehusene har ca. 300 statslige frivillige, som sammen med kommunale frivillige

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej SAMTANK A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2003 Foto i kapitler: Beredskabsstyrelsen og Dennis Jensen, www.denernem.dk (billede i kap. 3) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Datavej 16 DK-3460

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

Risikobaseret Dimensioneringsplan for Midtjysk Brand & Redning 2016

Risikobaseret Dimensioneringsplan for Midtjysk Brand & Redning 2016 Risikobaseret Dimensioneringsplan for Midtjysk Brand & Redning 2016 Indhold Indledningen 3 FORMÅL 4 BAGGRUND FOR PLANFORSLAGET 4 Udrykningsområdets risikoprofil 4 BELIGGENHED OG UDSTRÆKNING 4 GEOGRAFISK

Læs mere

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1 A R B E J D E O G F A G F O A FOA Brand og Redning FOAs bud på fremtidens redningsberedskab FOA Fag og Arbejde 1 FOA Brand og Redning En professionel arbejdsplads i et trygt samfund FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere