Fælles Indsats status november 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Indsats status november 2018"

Transkript

1 Fælles Indsats status november 2018 Baseret på projektets baseline marts 2016

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til projekt Fælles Indsats...3 Projektets målgruppe...3 Fælles Indsats tværfaglig indsats...3 Fælles Indsats indtil nu...4 Børn i Fælles Indsats...4 Kommunikation med forældre...4 Signs of Safety uddannelse...4 Kort status på resultatmål / indikationer...4 Projekt Fælles Indsats fremadrettet...5 Udvikling af nye tilbud til børn og deres familier...5 Signs of Safety et dialogværktøj...5 Resultatmål Indikator Underretninger og børnefaglige undersøgelser Indikator Flere forebyggende og færre anbringende sager Indikator Hvad oplever personer omkring barnet?...9 Sundhedsplejens kategorisering af småbørn...10 Side 2 af 11

3 Introduktion til projekt Fælles Indsats Det overordnede formål med projekt Fælles Indsats (FI) er at understøtte det tværfaglige arbejde om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i Rebild Kommune. I projektets baseline (marts 2016) fremgår det, at Rebild Kommune modtager flest underretninger på børn over 9 år. Målet er at sikre en tidligere indsats, således at disse og andre børn kan støttes i at opnå god trivsel tidligere i livet. Ambitionen med projekt Fælles Indsats er, at der på sigt skal være en fælles tilgang i alle faglige indsatser for børn og unge i Rebild Kommune. Den fælles indsats, hvor barnet/den unge er i centrum, skal være ledetråd i både tilgang og den konkrete opgaveløsning. Projektets målgruppe Projektet er målrettet børn og unge i alderen 0-16 år, idet vi rent erfaringsmæssigt ved, at den helt tidlige indsats kan skabe den største forskel for barnet og dets positive udvikling fremadrettet, har projektets opstart været fokuseret på de mindste børn. Fra september 2019 er Fælles Indsats begyndt udrullet på skoleområdet (6-16 årige), og alle kommunens skoler har nu afholdt indledende møde med deres FI-team, og de fleste har derudover holdt FI-møder med deltagelse af forældre. Fælles Indsats tværfaglig indsats På FI møderne indgår fagpersonale fra hverdagen omkring barnet eller den unge (fx pædagog, dagplejer eller lærer) samt de tre fagpersoner der indgår i FI-teamet en socialrådgiver, en psykolog og (skole-) sundhedsplejerske. Tilbuddet om Fælles Indsats omfatter også børn i privat dagpleje og privat skole- og dagtilbud. På FI-møderne drøftes og afdækkes, hvordan barnets udfordringer håndteres bedst muligt, således barnets trivsel kan forbedres. Hvis forældrene vælger ikke at deltage på møderne, har pædagog/skolens fagpersonale eller dagplejer mulighed for at modtage anonym sparring, med henblik på at kunne håndtere og støtte barnet i dets hverdag, for at øge barnets trivsel. Side 3 af 11

4 Fælles Indsats indtil nu Siden august 2016 er der afholdt løbende tværfaglige FI-møder med alle dagtilbud og sidenhen alle skoler i Rebild Kommune. FI-forløbet omkring det enkelte barn kan bestå af op til fem møder, men typisk afsluttes forløbet efter to-tre møder, da udfordringerne på det tidspunkt oftest er håndteret. Børn i Fælles Indsats Der er nu afholdt mere end 300 FI-møder, hvoraf langt størstedelen af møderne er med deltagelse af barnets forældre: FI-møde med deltagelse af barnets forældre 247 (Af disse er 12 af møderne for de større børn på 6-16 år) FI-møde med anonym drøftelse af et barn 59 Ud af de afholdte FI-møder afsluttes langt størstedelen i FI regi - anslået afsluttes ca. 70% af sagerne i Fælles Indsats. Kommunikation med forældre Informationsmateriale om Fælles Indsats er at finde på kommunens biblioteker, lægehuse og er af dagtilbud uddelt til alle forældre med børn i alderen 0-5 år. Skolerne uddeler ved behov informationsmateriale til forældre. Fælles Indsats er et tilbud, som alle børn i kommunen kan få glæde af, uanset om de er tilknyttet et kommunalt eller privat pasnings- eller undervisningstilbud. Signs of Safety uddannelse Signs of Safety er et dialogredskab, der understøtter den tværfaglige dialog, som udgør rygraden i projekt Fælles Indsats. I løbet af 2017 og 2018 er 60 af kommunens fagpersoner, blevet uddannet i dialogredskabet Signs of Safety (SoS). I løbet af 2019 uddannes yderligere 60 af kommunens fagpersoner, og derudover uddannes 4 superbrugere til at fastholde og videreformidle Signs of Safety metoden. Kort status på resultatmål / indikationer Projektets nuværende resultatmål uddybes under kapitlet Resultatmål. Her er en kort opsummering af status ift. projektets 3 resultatmål og indikationer: Side 4 af 11

5 Kurven for underretninger flytter sig, så der kommer flere underretninger på småbørnsområdet Der er generelt indkommet et stigende antal underretninger i årets første 3 kvartaler siden projektets opstart i Der er sket en signifikant stigning i underretninger på børn under 1 år, og derudover en generel stigning i antal underretninger fordelt på de fleste aldersgrupper. Vi får flere forebyggende sager og færre anbringende sager. Vi har siden 2016 et øget antal forebyggende sager, men også en øgning i anbringelser. Som beskrevet i projektets baseline, forventes der på længere sigt et fald i de anbringende sager. Dette er endnu ikke målbart. Forældre og fagpersoner omkring barnet oplever, at Fælles Indsats har medført en positiv forskel i barnets liv. Ifølge midtvejsevalueringen fra 2017 oplevede både forældre og fagpersoner, at Fælles Indsats bidrog til en positiv forskel i barnets liv. I foråret 2019 udarbejdes en ny evaluering med særlig fokus på skoleområdet. Denne vil indgå i næste status på FI. Projekt Fælles Indsats fremadrettet Projekt Fælles Indsats er forlænget indtil ultimo 2019, og er i 2. halvdel af 2018 begyndt at udrulle på skoleområdet. Et fokus i denne indsats er blandt andet skolevægring, da skolelivet er helt afgørende for de unges positive udvikling. Det er betydningsfulde år, som går til spilde, hvis barnet ikke opnår en stabil og positiv skolegang. Udvikling af nye tilbud til børn og deres familier Der er i 2018 blevet udviklet to nye og borgerrettede tilbud i FI til børn i alderen 0-5 år og deres familie: 11 Konkret pædagogisk vejledning. Dette er en pædagogisk vejledning, som vil finde sted i hjemmet hos de forældre, der måske ikke har fordel af en dialogbaseret tilgang i forhold til håndtering af et barns udfordringer. ICDP-forløb til familier. Formålet med et ICDP-forløb er at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne med henblik på at gøre voksne mere lydhøre over for barnets behov. Der bliver anvendt små filmklip og konkrete øvelser, hvor forældrene er sammen med deres barn, hvorefter der tales med forældrene om, hvad de gør godt, og hvad der eventuelt kan forbedres. Signs of Safety et dialogværktøj Signs of Safety er en systematisk og løsningsfokuseret metode, hvor det overordnede mål handler om at skabe et samarbejde med familien, med henblik på at udarbejde en løsning, som kan skabe sikkerhed og trivsel for barnet. SOS-metoden lægger vægt på at inkludere forældre og netværk omkring barnet, i håndteringen af de bekymringer der er i forhold til barnet/den unge. Side 5 af 11

6 I projekt Fælles Indsats arbejdes der med Signs of Safety metoden for understøttelse og kvalificering af den tværfaglige indsats omkring barnet og samarbejdet med familierne. 60 af kommunens medarbejdere har allerede har modtaget grunduddannelsen i SoS, og i løbet af 2019 modtager yderligere 60 af kommunens fagpersonale Signs of Safety grunduddannelsen. Resultatmål 1. Indikator Underretninger og børnefaglige undersøgelser - Kurven for underretninger flytter sig, så der kommer flere underretninger på småbørnsområdet. Det er her vigtigt at understrege, at målet i sig selv ikke er at modtage flere underretninger, men at få underretninger på det rette tidspunkt, således det er muligt at give en indsats, hvor der gribes mindst muligt ind med størst mulig effekt. Nedenstående diagram viser antallet af underretninger fordelt på alder fra 2015, hvor Fælles Indsats endnu ikke var igangsat. Diagrammet viser, at langt de fleste underretninger i 2015 er tilgået Center Familie og Handicap efter barnets 9. leveår. Til sammenligning viser følgende graf underretninger fordelt på barnets alder indgået til Center Familie og Handicap i de første 3 kvartaler af henholdsvis 2015 og 2018 altså nuværende år sammenlignet med året for projektets baseline: Side 6 af 11

7 Her ses en markant stigning i underretninger på børn op til 1 år, og derudover en generel stigning i antallet af underretninger indenfor de fleste alderstrin. Der er siden 2015 sket en stigning i antallet af underretninger indgået årets 3 første kvartaler på 73,5%: Det kan ikke konkluderes, at denne stigning i antallet af underretninger fra kan tilskrives projekt Fælles Indsats. Det er dog sandsynligt, at der er en sammenhæng idet arbejdet med Fælles Indsats generelt stiller skarpt på børnenes eventuelt manglende trivsel. Dagtilbud, dagplejere og nu også skoler har mulighed for at afholde anonyme drøftelser med FI teamet, og disse er ofte foranlediget af en bekymring, der kan ende ud i en underretning til forvaltningen. Der ses derfor også en tendens til, at der efter opstart af Fælles Indsats i højere grad end tidligere underrettes om bekymringer af mindre akut Side 7 af 11

8 karakter. Dette vurderes af forvaltningen som en positiv udvikling, idet det vidner om en øget opmærksomhed på - og bevidsthed om - børnenes trivsel. 2. Indikator Flere forebyggende og færre anbringende sager Målet er, at børnene/de unge bevæger sig ned af trinene på indsatstrappen (mod venstre), og at indsatsen griber mindst muligt ind med størst effekt. Der kan af indsatstrappen aflæses en øgning i antal af både sager og udgifter til indsatser. Det er bemærkelsesværdigt, at 11 indsatser (forebyggende) er næsten fordoblet i antal fra 2015 til Samtidig er der sket en stigning i antallet af anbragte i hhv. netværksplejefamilie, plejefamilie og opholdssteder fra samlet set 46 i 2015 til 62 i Det er endnu ikke muligt at aflæse et fald i antallet af anbringende sager, som en følge af Fælles Indsats. I nedenstående graf kan det dog aflæses, at der har været en signifikant stigning i antal indsatser for de 0-9 årige, mens der i samme periode ( ) forekommer en svagere stigning i antallet af indsatser for de årige. Side 8 af 11

9 Herunder ses en opgørelse af regnskabstal ift. forebyggende og anbringende indsatser i Rebild Kommune i 2017, med angivelse af lignende opgørelse på landsplan, regionalt og med sammenlignelige kommuner: Sammenligning regnskab 2017 Rebild Kommune Saml. Gruppe* Region Nordjylland Hele landet Nettoudgifter pr årig ekskl. særlige dagtilbud kr kr kr kr Procentvis fordeling af udgifter: Andel af udgifter til anbringelser og døgnophold 57,9% 57,5% 68,2% 56,9% Andel af udgifter til forebyggelse 36,1% 34,8% 27,4% 36,8% Andel af udgifter til sikrede døgninstitutioner 1,1% 3,0% 1,2% 2,2% Andel af udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 4,8% 4,7% 3,1% 4,1% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kilde: Eco-nøgletal * Sammenligningsgruppen består af: Rebild, Favrskov, Vejle, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Hedensted, Syddjurs Her placerer Rebild Kommune sig i samklang med de øvrige opgørelsesområder indenfor de fleste parametre, og fremstår ikke med markante afvigelser i hverken forebyggende eller anbringende indsatser. Udgiftsmæssigt placerer Rebild Kommune sig dog med den laveste nettoudgift pr årig. 3. Indikator Hvad oplever personer omkring barnet? Denne indikator bliver belyst ved næste status til fagudvalgene, idet der er foråret 2019 vil blive udarbejdet en evaluering der både inddrager fagpersoner og forældre. Størstedelen af FI-møderne er med deltagelse af forældrene, hvor en lavere andel af møderne bliver afholdt som anonyme drøftelser mellem FI-teamet og barnets dagtilbud. FI-forløbet omkring et barn kan bestå af op til fem møder, men oftest afsluttes forløbet efter to-tre møder, da udfordringerne på det tidspunkt er håndteret. Ud af de afholdte FI-møder afsluttes langt størstedelen som FI-sager, og anslået overgår omkring 30% til børnesager på socialområdet eller i PPR. Side 9 af 11

10 Sundhedsplejens kategorisering af småbørn En af de kommunale indikatorer, som kan måle børns trivsel og livssituation, er Sundhedsplejens kategorisering af børn. Sundhedsplejen på spæd- og småbørnsområdet kategoriserer børnene, hver gang de leverer en ydelse. Kategorierne defineres således: A - Børn i almindelighed B - Børn i faldende trivsel C - Børn med specifikke behov D - Børn med væsentlige behov for støtte og børn med åbenbar risiko for varig skade Ved første registrering i Sundhedsplejens journalsystem i forbindelse med Fælles Indsats fordeler børnene sig således: Til sammenligning vurderes ca. 70% af kommunens børn i kategori A. Der er altså ingen tvivl om, at de børn der indgår i Fælles Indsats, har et mere udfordret udgangspunkt end det gennemsnitlige barn i Rebild Kommune. Antallet af registreringer i Sundhedsplejens journalsystem på de omfattede børn i månederne før og efter den første ydelse i Fælles Indsats: Side 10 af 11

11 I måned 0 (hvor første ydelse i Fælles Indsats forekommer) er der flest registreringer fra Sundhedsplejen. Men i månederne op til (-3 til -1) sker der en markant stigning i antallet af registreringer. Efter at børnene er startet i Fælles Indsats, sker der et fald i antallet af registreringer og dermed ydelser fra Sundhedsplejen. Kurven med den stigende tendens i månederne op til opstarten knækkes således. Og i året efter opstarten er der i gennemsnit 27% færre ydelser i Sundhedsplejen til børnene end før indsatsen påbegyndtes. Dette indikerer, at Fælles Indsats har den effekt, at en stor del af børnene enten ophører med at få ydelser, eller får færre ydelser fra Sundhedsplejen. Side 11 af 11

Fælles Indsats status maj 2019

Fælles Indsats status maj 2019 Fælles Indsats status maj 2019 Baseret på projektets baseline marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til projekt Fælles Indsats...3 Fælles indsats indgår i kontraktmål for

Læs mere

Status på Projekt Fælles Indsats november 2017

Status på Projekt Fælles Indsats november 2017 Status på Projekt Fælles Indsats november 2017 Baseret på projektets baseline af marts 2016 Indholdsfortegnelse Introduktion til projekt Fælles Indsats...3 Projektets målgruppe...3 Opbygning af projekt

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats December 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Status på Projekt Fælles indsats oktober 2016

Status på Projekt Fælles indsats oktober 2016 Status på Projekt Fælles indsats oktober Baseret på projektets baseline af marts Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fælles Indsats - Vision, formål og mål... 3 Status på Fælles Indsats... 3 Resultatmål

Læs mere

Projekt Fælles Indsats - projektbeskrivelse

Projekt Fælles Indsats - projektbeskrivelse Projekt Fælles Indsats - projektbeskrivelse Gældende for 2018-2019 Fælles Indsats tværfaglig, tidlig forebyggende indsats Baggrund for projektet I projektets baseline (marts 2016) fremgår det, at Rebild

Læs mere

Status på Projekt Fælles Indsats april 2017

Status på Projekt Fælles Indsats april 2017 Status på Projekt Fælles Indsats april 2017 Baseret på projektets baseline af marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om projekt Fælles Indsats...3 Fælles Indsats indtil nu...3 Resultatmål...8

Læs mere

Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området

Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Udvikling i udgifterne I perioden fra 2011 til 2015 har udgifterne på det specialiserede socialområde

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder. Bilag 1 Nøgletal på strategiplanen for Familieområdet Strategiplanen for Familieområdet 2015-2018 blev vedtaget af Udvalget for Børn og Unge i maj 2015. Administrationen er blevet anmodet om en årlig status

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Forandringsteori for.kommune i Projekt Forebyggelseskommuner

Forandringsteori for.kommune i Projekt Forebyggelseskommuner Forandringsteori for.kommune i Projekt Forebyggelseskommuner Formål 1. Underretning sikre at alle indkomne underretninger bliver sagsbehandlet ens og hurtigt på et højt fagligt niveau Aktiviteter Alle

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet

Læs mere

Børn og Families Strategiplan

Børn og Families Strategiplan Børn og Families Strategiplan 2017-2019 KERNEOPGAVEN Kerneopgaven i Børn og Familie er at skabe udvikling, sundhed, læring og trivsel for børn og unge i Ringkøbing- Skjern Kommune på et højere niveau,

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Børne- og Ungestrategien BAL og Fællesskabsmodellen

Børne- og Ungestrategien BAL og Fællesskabsmodellen Børne- og Ungestrategien BAL og Fællesskabsmodellen Februar 2017 Program for i dag 1. Vores Børne- og Ungestrategi 2. Fællesskabsmodellen (FM) 3. Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) 4. En ny fælles

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Børne- og Socialministeriet Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Styrket Indsats på skoleområdet Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Rebild Kommune

Læs mere

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning .kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Familier, som er fraflyttet anden kommune (herunder såkaldte nomadefamilier):

Familier, som er fraflyttet anden kommune (herunder såkaldte nomadefamilier): Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Dato 25. marts 2015 Sagsnr. 15/5446 Løbenr. 55154/15 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. halvår 218 Politikere & Udvalg Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, september 218. Indhold Læsevejledning... 3 Baseline... 4 Nettodriftsudgifter,

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

1. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen

1. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen April 0 Indhold. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik.... Underretninger

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Myndigheds- og foranstaltningsområdet Børnesocialrådgivningen. Undervisnings- og Børneudvalgsmøde august 2014.

Myndigheds- og foranstaltningsområdet Børnesocialrådgivningen. Undervisnings- og Børneudvalgsmøde august 2014. Myndigheds- og foranstaltningsområdet Børnesocialrådgivningen Undervisnings- og Børneudvalgsmøde august 2014. Børn og ungechef & Souschef Sekretariat Økonomi & Administration Tværgående udvikling & strategisk

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 150 Offentligt Sagsnr. 2018-453 Doknr. 540018 Dato 31-01-2018 Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Dette notat viser centrale

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Notat. Halvårsrapport for myndighedsområdet, Center for Social Service 2015

Notat. Halvårsrapport for myndighedsområdet, Center for Social Service 2015 Notat Vedrørende: Halvårsrapport for myndighedsområdet, Center for Social Service 2015 Præsentation Halvårsrapporten på myndighedsområdet har til formål at beskrive udviklingen i de vigtigste borgerrettede

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Orientering om Underretning 1. halvår 2017

Orientering om Underretning 1. halvår 2017 Punkt 3. Orientering om Underretning 1. hvår 7 7-041575 Familie- og Beskæftigelsesforvtningen fremsender til Familie- og sociudvgets orientering underretning 1. hvår 7. Familie- og Sociudvget Møde den

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 218 Politikere & Udvalg Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 218. Indhold Læsevejledning... 3 Baseline Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Orientering om Underretninger 1. halvår 2018

Orientering om Underretninger 1. halvår 2018 Punkt 3. Orientering om Underretninger -058400 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering status på Underretninger for. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir. Ca. XX min.

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir. Ca. XX min. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 619 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål V og W Dato /

Læs mere

lige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI

lige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI lige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI Hvidovre Kommune har, som en del af et partnerskabsprojekt med Socialstyrelsen, gennemført et lokalt udviklingsarbejde. Det lokale

Læs mere

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Resultatmål og nøgletalskataloget. Workshop 7 D. 9. juni 2016

Resultatmål og nøgletalskataloget. Workshop 7 D. 9. juni 2016 Resultatmål og nøgletalskataloget Workshop 7 D. 9. juni 2016 Program for workshop Velkomst og præsentation af oplægsholdere Præsentation af nøgletalskataloget Erfaringer fra Herning og Brønderslev Kommune

Læs mere

Justering praktisk pædagogisk støtte

Justering praktisk pædagogisk støtte Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk

Læs mere

Tidlig opsporing ved at kombinere data fra skoleog socialområdet

Tidlig opsporing ved at kombinere data fra skoleog socialområdet Tidlig opsporing ved at kombinere data fra skoleog socialområdet Indhold a) Hvorfor dette projekt b) Hvordan gjorde vi c) Hvilke resultater fik vi d) Hvad gav projektet anledning til e) Hvilke udfordringer

Læs mere

Børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i

Læs mere

Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen

Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 3. kvartal 217 Politikere & Udvalg Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, september 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune

Hjørring Kommune. Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Kend din kommune Hjørring Kommune Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-02-2019 Side 1. 00.30.00-Ø00-1-19 Kend din kommune I dette notat gennemgås KL nøgletal fra publikationen Kend din kommune - brug nøgletal

Læs mere

Børnehuset Fjelleruphus

Børnehuset Fjelleruphus Børnehuset Fjelleruphus type: Fagområde Med etableringen af et børnehus i Fjellerup vil børn og unge fra den øvre del af kommunen have et botilbud tæt på deres dag- og undervisningstilbud samt deres familie.

Læs mere

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Sagsnr. 2018-2515 Doknr. 566281 Dato 15-05-2018 Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Læs mere

GADEPLAN. Det gule Team - Gadeplan HVEM ER VI?

GADEPLAN. Det gule Team - Gadeplan HVEM ER VI? GADEPLAN Det gule Team - Gadeplan HVEM ER VI? Center for Børn og Familie 2 Målgruppe: Det gule team arbejder efter Servicelovens 11. Det er en forebyggelsesparagraf som åbner mulighed for at tilbyde familierelaterede

Læs mere

Introduktion til Familiegruppearbejdet. Familiegruppen Centrum Badehusvej

Introduktion til Familiegruppearbejdet. Familiegruppen Centrum Badehusvej Introduktion til Familiegruppearbejdet Familiegruppen Centrum Badehusvej 11 16.02.18 Familiegruppernes rammer De politiske fastsatte mål og rammer: o Lovgivning (primært Serviceloven) instruktion (en myndighedsafdeling)

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Plejebørns computerforhold

Plejebørns computerforhold Antal sider 1 af 6 Plejebørns computerforhold En kvantitativ undersøgelse af hvor mange børn anbragt i plejefamilie i alderen 0-17 år, der har deres egen bærbare computer. Plejebørns computerforhold -

Læs mere

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed...

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5 NOTAT Dato: 19. december 2018 Oversigt over ændringer fra de gældende serviceniveausbeskrivelser til de kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune Sagstal mv. i 201 Børne- og Familierådgivningen Februar 201 Indhold 1. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling...3 3. Underretningsstatistik... 3.1 Underretninger fordelt pr. måned...

Læs mere

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 2 1 FORORD I Dragør Kommune bliver der

Læs mere

3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning Børne- og Familierådgivning

3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning Børne- og Familierådgivning 3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning 2018 Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Børne- og Familierådgivningen a. Organisering i Børne- og Familierådgivningen

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Indsatstrappen i Københavns Kommune

Indsatstrappen i Københavns Kommune Notat Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden for Tæt på Familien Hans Skov Kloppenborg og Rasmus Højbjerg Jacobsen Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden 2015-2017 Børne- og Familieudvalget 20. juni 2018 Publikationen Film om omlægning til en

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen

Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Skæringsdato 30. september 2017 1 Introduktion I denne ledelsesinformationsrapport

Læs mere

Fælles Børn - Fælles Indsats

Fælles Børn - Fælles Indsats Fælles Børn - Fælles Indsats PIXIUDGAVE TIL FAGPROFESSIONELLE Faglig Strategi 2018-2022 Børne- og Familieområdet Opgaveløsningen i Fælles Børn - Fælles Indsats hører under Lov om Social Service. Derudover

Læs mere

Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2017

Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2017 Statistik på underretningsområdet pr. 3. juni 17 Side 1 af 9 Følgende statistikker er udarbejdet på underretningsområdet: 1. Antal underretninger i perioden 7 3. juni 17. Oversigt over underretningstyper

Læs mere

Statistik på underretningsområdet 2017

Statistik på underretningsområdet 2017 Statistik på underretningsområdet Side 1 af 9 Følgende statistikker er udarbejdet på underretningsområdet: 1. Antal underretninger i perioden 27 2. Oversigt over underretningstyper i. Tidsforbrug i perioden

Læs mere

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion 1 21-06-2010 N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion De kvantitative indikatorer (nøgletal) er blevet udarbejdet i samarbejde mellem KL og 10 kommuner i projektet Udsatte

Læs mere

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation NOTAT Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation Status for Familieafdelingen Dette udkast til politisk ledelsesinformation er et oplæg til udvalgets drøftelse af ønskerne til

Læs mere

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen

Kvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune Kvartalsorientering. kvartal 208 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen April 208 Indhold. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik...6.

Læs mere