Bedre sent end aldrig...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre sent end aldrig..."

Transkript

1 Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger Skattefri rejsegodtgørelse Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse... 6 Parcelhusreglen... 7 det bemærkes... 8 Arbejdsmarkedsbidraget har givet anledning til mange problemer i årenes løb, og der har været ført adskillige sager ved domstolene. I denne omgang er det tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag af blandt andet sygedagpenge, der har givet anledning til en dom, hvorefter skatteyderne får penge tilbage. Det interessante er, at dommen blev afsagt af Østre Landsret for mere end ét år siden men skatteyderne har ikke kunnet få pengene tilbage, idet der manglede et cirkulære fra skattemyndighederne. Nu er cirkulæret dukket op, og pengene kan udbetales. Nogle skatteydere kan så glæde sig over, at dele af tilbagebetalingen bliver skattefri som følge af forældelse. Der udbetales også rente af skatteydernes tilgodehavende, så ud over den lange ventetid skulle der blive kompenseret for det offentliges lån af pengene. Det vigtigste er, at man er opmærksom på sit eventuelle tilgodehavende og at man får rejst kravet over for skattemyndighederne. Det tilbagebetalte beløb kunne måske passende anvendes til indbetaling på en pensionsordning. På denne måde får man et skattefradrag for tilbagebetalingen, og den bliver investeret i noget, man senere kan få glæde af. Ofte er pensionsordninger koblet sammen med sundhedsforsikringer. Herudover har Ligningsrådet slået fast, at udgifter til generelle sundhedsundersøgelser af en virksomheds personale er skattefrie for lønmodtageren. Der er ikke tale om det store og gennemgribende sundhedstjek men om måling af nogle få nøgletal for éns helbred samt en samtale om éns situation rent helbredsmæssigt. Når pensionen indtræder, skal parcelhuset måske realiseres. Der har været lidt tvivl om fortolkningen af rækkevidden af den normale skattefrihed ved salg af den private bolig, og i FACIT giver vi et overblik. Mange ting skal planlægges. Det gælder pensionen, det gælder salget af parcelhuset, og det gælder også vedligeholdelsen af helbredet. Det sidste kan være lidt svært her ind under jul, hvor der er en tendens til at mene, at man har fortjent at skeje lidt ud med helbredet. Det skal ikke være fedtfattigt alt sammen og hvis det var, kunne tilværelsen synes lidt trist. God jul og godt nytår med et forhåbentlig passende FACIT for 2004.

2 Pensionsordninger Det er nødvendigt og fordelagtigt at foretage pensionsopsparing - artiklen gennemgår nogle problemstillinger på pensionsområdet Incitament til indbetaling Detaljeret lovgivning Pensionsopsparing er en individuel sag. Nogle foretrækker at spare så meget op, at der er råd til en næsten uændret livsstil efter pensioneringen. Andre skærer ned på forbruget ved pensioneringen og fl ytter måske til et mindre og billigere hus. Skattereglerne giver et vigtig incitament til at indbetale på pensionsordninger. Specielt, hvis man får fuldt fradrag i topskatten af pensionsindbetalingerne og kun beskattes med mellemskat af udbetalingerne. Hvis man imidlertid et kort øjeblik ser bort fra skattereglerne, skal de samlede indbetalinger i den erhvervsaktive periode svare til de ønskede udbetalinger under pensioneringen. Eller lidt forenklet: Hvis man ønsker at få kr. udbetalt om måneden i 20 år, må man også indbetale næsten kr. om måneden i tilsvarende 20 år. Kun næsten, fordi afkastet efter skat i pensionsordningen set over en længere årrække som regel er højere end infl ationen. Arbejdsgiveradministrerede ordninger Skattelovgivningen om pensionsopsparing er meget detaljeret og må nødvendigvis beskrive både de nugældende pensionsordninger og de forhenværende, herunder detaljerede og specifi kke regler for pensionsordninger oprettet i henholdsvis forsikringsselskaber og banker. For arbejdsgiveradministrerede ordninger er der nogle væsentlige forskelle i forhold til pensionsordninger tegnet i privat regi. Der gælder en såkaldt bortseelsesret for arbejdsgivers indbetaling til en medarbejders pensionsordning. Medarbejderen skal ikke selvangive fradrag for pensionsindbetalinger. I stedet sker fradraget indirekte ved, at arbejdsgiveren fratrækker pensionsindbetalingen før indberetning af A-indkomst. Pensionsindbetalinger reducerer også grundlaget for AM-bidrag. Pensionsselskabet (forsikringsselskab eller pengeinstitut) skal betale AM-bidrag af de indbetalte beløb. Derudover skal pensionsselskabet indberette eventuelle beløb, der indbetales til en kapitalpension. Sådanne beløb tillægges grundlaget for beregning af topskat. Der er i ordningens oprettelsesår en særlig mulighed for at få konverteret allerede udbetalt beløb til pension inden årets udgang. Medarbejderen indbetaler et beløb efter skat, og via lønsedlen sker der en rettelse i det allerede indberettede beløb, således at skatten er med til at fi - nansiere pensionsindbetalingen. Det kræver, at medarbejderens løn hos den pågældende arbejdsgiver er stor nok til at rumme pensionsindbetalingen. Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke benytte bortseelsesretten for indbetalinger på deres pensionsordninger, selv om de benytter virksomhedsordningen. De er ikke arbejdsgivere i relation til sig selv, da virksomhedsordningen ikke er en selvstændig juridisk person, men en skatteberegningsmodel. Selvstændigt erhvervsdrivende må derfor fratrække pensionsindbetalinger på normal vis. Fra 2004 er der kommet mere fl eksible muligheder for selvstændigt erhvervsdrivende, idet de nu kan indbetale og fradrage op til 30% af virksomhedens løbende skattemæssige resultat. Lån til opsparing? Lanceringen af afdragsfrie lån har medført en øget interesse for lånefi nansierede indskud på pensionsordninger. Ideen er, at man optager et afdragsfrit lån med sikkerhed i den faste ejendom. Lånet anvendes til indskud på eksempelvis en ratepension. I den afdragsfrie periode (for eksempel 10 år) får man en skattebesparelse, som overstiger ydelsen på lånet. Når pensionen til sin tid bliver udbetalt, skulle de løbende udbetalinger efter skat gerne overstige ydelserne efter skat på lånet. Rentabiliteten af en lånefi nansieret opsparing afhænger i høj grad af personens øvrige indkomster, herunder størrelsen af både kapitalindkomst og personlig indkomst før og efter pensioneringen. Lånet til opsparing kan kun anbefales i følgende situationer: 2

3 1. Positiv nettokapitalindkomst i opsparingsperioden. 2. Indkomsten er over grænsen for topskat i opsparingsperioden, men under grænsen for topskat ved pensioneringen. For eksempel hvis man overvejende har tegnet kapitalpensioner, mens det var fordelagtigt. 3. Lånerenten er mindre end den garanterede rente fra pengeinstitutterne. 4. Det kan forudses, at man får positiv nettokapitalindkomst ved pensioneringen. For eksempel som følge af forrentningen af store engangsudbetalinger fra kapitalpensioner. I alle andre tilfælde er det tvivlsomt, om lånefi - nansierede indskud på pensionsordninger kan betale sig. Det kræver i hvert fald grundige overvejelser og beregninger. Ophørspension Fra 2001 blev der åbnet mulighed for, at selvstændigt erhvervsdrivende herunder hovedaktionærer kan indskyde ekstraordinært store beløb på pensionsordninger i forbindelse med afståelse af deres erhvervsvirksomhed. Betingelserne herfor er følgende: 1. Pensionsordningen skal oprettes efter salg af egen eller ægtefælles virksomhed eller hovedaktionærselskab. 2. Salget må tidligst ske efter det fyldte 55. år. 3. Den pågældende person eller en afdød ægtefælle skal have drevet virksomhed i personligt regi eller via et hovedaktionærselskab i mindst 10 år forud for det år, hvori pensionsordningen oprettes. 4. Virksomheden må ikke i overvejende grad have bestået af fi nansiel virksomhed, udlejning af fast ejendom eller leasingvirksomhed. Bortforpagtning af landbrugsejendomme med videre anses ikke for at være udlejning af fast ejendom. Virksomheden anses for at drive fi nansiel virksomhed, hvis mindst 50% af indtægterne eller 50% af aktiverne er fi nansielle. 5. Pensionsordningen skal være en livrente eller en ratepension. 6. Der kan højst indbetales et beløb svarende til den skattepligtige avance, der konstateres ved salget, og højst kr. i 2004 og kr. i Indbetalingen skal ske senest 10 år efter virksomhedens salg. Fradraget fås i den personlige indkomst i indbetalingsåret. Man kan dog vælge at få fradraget i aktieindkomsten. Hvis indbetalingerne sker senest ved selvangivelsesfristen (normalt den 1. juli i året efter salget), kan fradraget fås allerede i salgsåret. 8. Udbetalingen af en ratepension kan tidligst ske 5 år efter oprettelsen. Drift af virksomhed i mindst 10 år Fradrag i salgsåret Skattefri rejsegodtgørelse Landsskatteretten fortolker rejsebegrebet snævert Landsskatteretten er blevet meget restriktiv i sin bedømmelse af skattefri rejsegodtgørelse efter, at to landsskatteretskendelser er blevet indbragt for domstolene i I begge sager var afstanden mellem hjemmet og arbejdsstedet mellem 60 og 100 km hver vej - begge sager resulterede i, at de udbetalte godtgørelser blev betragtet som skattepligtige. Rejsegodtgørelse I skattemæssig henseende anses en medarbejder for at være på rejse i følgende tilfælde: 1. Når arbejdsgiveren midlertidigt udsender medarbejderen til et andet sted end hans sædvanlige arbejdsplads, og dette medfører, at medarbejderen ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl de såkaldte tjenesterejser. 2. Når medarbejderen på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Tjenesterejser givere normalt ikke anledning til tvivl. Betingelser 3

4 Almindelige transportmidler Som anført under punkt 2 på foregående side opstår fortolkningsproblemerne ved andre rejser end tjenesterejser. For disse gælder, at det skal være arbejdet og afstanden til det midlertidige arbejdssted, der nødvendiggør overnatning ude ikke at den ansatte af den eller anden grund fi nder overnatningen behagelig. Bedømmelsen sker blandt andet ud fra en vurdering af, om den ansatte ved hjælp af et eller fl ere almindelige transportmidler, for eksempel bil, bus eller tog, vil kunne tilbagelægge strækningen mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted inden for et tidsrum, der muliggør overnatning hjemme på bopælen. I bedømmelsen indgår arbejdsgiverens arbejdsmæssigt begrundede instruktioner til medarbejderen, herunder for eksempel tilkaldevagt eller lange/skiftende arbejdstider. Endvidere kan arbejdsmarkedslovgivning have betydning, herunder hviletidsbestemmelser. Såfremt turen til det midlertidige arbejdssted ikke kan kategoriseres som en rejse, kan der ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse. Begrundelsen kan kort opsummeres via citat fra en landsskatteretskendelse: Efter det oplyste om afstanden mellem bopælen og det midlertidige arbejdssted samt efter det oplyste i sagen om klagerens arbejdsforhold, er det ikke godtgjort, at overnatning ved det midlertidige tjenestested er nødvendiggjort af arbejdet, og ikke har været et udslag af et privat valg. Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift Mulighed for skattefrihed ved sundhedsundersøgelser Ligningsrådet har godkendt en ordning, hvor ansatte, der deltager i en sundhedsundersøgelse, som gennemføres på arbejdsgiverens foranledning og i arbejdsgiverens regi, ikke skal beskattes i den anledning. Undersøgelserne rummer tilvejebringelse af data gennem spørgeskema og test, tolkning af data samt tilbagemelding. Gældende regler Forebyggelse eller behandling Hvis en arbejdsgiver afholder udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader, er der efter gældende regler skattefrihed for den ansatte. Generel rådgivning og ikke-arbejdsrelaterede helbredsundersøgelser, hvor der ikke er tale om individuel lægehenvisning i øvrigt, er ikke skattefri, og den skattepligtige værdi af sådanne ydelser skal ansættes til markedsværdien. Sundhedsundersøgelse Ligningsrådet har i den konkrete sag lagt vægt på, at der er tale om en overordnet, generel sundhedsundersøgelse af virksomhedens personale, blandt andet med det formål at forbedre arbejdsmiljøet og derigennem nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne. Der indgår hverken en egentlig helbredsundersøgelse eller en lægelig behandling af den enkelte medarbejder i ordningen. Spørgeskemaet fokuserer på den subjektive oplevelse af sundhed, livsstil (herunder rygning og motion), vurderingen af arbejdsmiljøets indvirkning på egen krop og egenopfattelsen af muligheden for at påvirke eget helbred. Herudover måles medarbejdernes kolesterol, blodtryk, blodsukker, højde og vægt. Dataene tolkes videnskabeligt, og der tegnes en sundhedsprofi l. Ideen er at se på risiko og sundhed under ét. 4

5 Tilbagemeldingen sker via en dialog med medarbejderen. Dialogen sikrer, at den undersøgte tager viden og beslutningskompetence vedrørende egen sundhed med sig. Hvor undersøgelserne påviser behov for supplerende undersøgelser eller behandling, henvises til egen læge. Ligningsrådets begrundelse Den påtænkte ordning har efter Ligningsrådets opfattelse karakter af en overordnet generel sundhedsundersøgelse af virksomhedens personale, blandt andet med det formål at forbedre arbejdsmiljøet og derigennem at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne. Der er således ikke tale om, at den enkelte medarbejder gennemgår en egentlig helbredsundersøgelse eller en egentlig lægelig behandling. Det var derfor Ligningsrådets opfattelse, at den pågældende sundhedsundersøgelse, der gennemføres på arbejdsgiverens foranledning og i arbejdsgiverens regi, ikke er skattepligtig for de medarbejdere, der deltager i undersøgelsen. Forbedret arbejdsmiljø Tilbagebetaling af AM-bidrag Selvstændigt erhvervsdrivende kan nu få AM-/SP-bidrag og lønsumsafgift af sygedagpenge tilbagebetalt Det længe ventede genoptagelsescirkulære angående AM-bidrag med videre af sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende er nu en realitet. Cirkulæret er en følge af Østre Landsrets dom af 24. september 2003, hvor Landsretten fandt, at der ikke var hjemmel til opkrævning af AM-bidrag med videre af sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende. Genoptagelse kan ske fra og med indkomståret 1995, og anmodning herom skal indgives senest den 1. juni Hvem er omfattet? Persongruppen er selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller. Dette gælder, uanset om virksomhedsskatteordningen har været anvendt eller ej. Tilbagebetaling kan ske, hvor overførselsindkomster efter hidtidig praksis fejlagtigt har været medregnet til virksomhedens indkomst. Følgende ydelser er således ikke længere en del af virksomhedens indkomst: sygedagpenge barselsdagpenge forældre- og uddannelsesorlovsydelse iværksætterydelse og etableringsydelse Ydelserne til selvstændigt erhvervsdrivende skal derfor beskattes som bidragsfri, personlig indkomst. Sygedagpenge med videre til en medarbejdende ægtefælle skal heller ikke medregnes til virksomhedens indkomst, men beskattes som bidragsfri, personlig indkomst hos den ægtefælle, der har modtaget udbetalingen. Tilbagebetaling kan ske for indkomståret 1995 og senere. Skattekrav er omfattet af en regel om 5-årig forældelsesfrist. Det fremgår af cirkulæret, at Toldog Skattestyrelsen ikke anser forældelsesfristen for suspenderet. Det betyder, at indkomstårene er forældet. Konklusionen er derfor, at for meget betalte bidrag for 1995 og fremefter tilbagebetales, og at alene tilbagebetaling for 1999 og senere påvirker indkomstansættelsen. Rente af for meget betalt AM- og SP-bidrag er skattefri. Rente af for meget betalt lønsumsafgift er skattepligtig. Når skatteansættelsen ændres, gælder de almindelige regler om 7%-tillæg og renter. Anmodning om tilbagebetaling Anmodning om tilbagebetaling af AM-bidrag med videre skal indgives til den lokale told- og skatteregion. Der skal sendes en del materiale ved anmodning om tilbagebetaling, og det er derfor en forholdsvis tidskrævende proces. Hvis det drejer sig om små beløb, står de anvendte ressourcer sandsynligvis ikke mål med resultatet. 5 års forældelsesfrist Tidskrævende proces 5

6 Generelle regler om genoptagelse Hvornår kan en person få genoptaget skatteansættelsen for tidligere år? Hovedreglen Der skelnes mellem to typer af genoptagelser; den ordinære genoptagelse og den ekstraordinære genoptagelse. Ordinær genoptagelse Hovedreglen for ordinær genoptagelse medfører, at den skattepligtige har krav på genoptagelse, hvis der fremlægges oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af skatteansættelsen. Anmodningen skal således være begrundet i nye faktiske oplysninger eller en anden retlig vurdering, som hvis de var fremført tidligere ville have medført en anden skatteansættelse. Er disse betingelser opfyldt, har man krav på genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i år 4 efter det aktuelle indkomstårs udløb. Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2001 skal således være modtaget af skatteforvaltningen senest den 1. maj I disse tilfælde kan genoptagelse foretages til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis. Dette sidste skal forstås således, at man altid kan gå 5 år tilbage. Hvis for eksempel praksis underkendes i 2005 og den aktuelle ansættelse vedrører indkomståret 2001, kan man med henvisning til praksisændring gå tilbage til og med En anden mulighed, man bør være opmærksom på, er, at skatteministeren kan give tilladelse til ændring af en skatteansættelse som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder, eksempelvis hvor selv politikere kan se det urimelige i en beskatning, der kunne være undgået. En fælles betingelse for ekstraordinær genoptagelse er, at anmodningen om genoptagelse fremsættes inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor man er kommet til kundskab om det eller de forhold, der kan begrunde en fravigelse af den almindelige frist for ordinær genoptagelse. Skatteministeren har også her en dispensationsmulighed, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hidtidig praksis er underkendt 1 Ekstraordinær genoptagelse Ekstraordinær genoptagelse omfatter især situationer, hvor hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en landsskatteretskendelse, ved skatteministerens beslutning eller ved en praksisændring, der er offentliggjort af Skatteministeriet. Praksisændring Ved praksisændring udsender Told- og Skattestyrelsen ofte et genoptagelsescirkulære, hvori det anføres, fra hvilket år genoptagelse kan ske. Endvidere angives fristen for, hvornår anmodning om genoptagelse skal være fremsat vedrørende de indkomstår, hvori reglen om ordinær genoptagelse ikke i sig selv kan fi nde anvendelse. Da Told- og Skattestyrelsen erfaringsmæssigt ikke udsender et genoptagelsescirkulære i forbindelse med enhver praksisændring, får man ikke altid kendskab til mulighederne for genoptagelse og fristerne herfor. I disse situationer skal man være opmærksom på, at fristen på 6 måneder gælder fra offentliggørelsen af den afgørelse, der danner grundlag for praksisændringen. 6

7 Parcelhusreglen Fortsat risiko for fortolkningsproblemer Der har det sidste par år været en række sager om rækkevidden af den såkaldte parcelhusregel i forbindelse med salg af enfamiliehuse og stuehuse til landbrugsejendomme. I korte træk går reglen ud på, at man ikke skal betale skat ved salg af et hus, man har boet i, eller for så vidt angår sommerhuse et hus, man har anvendt privat. Betingelser For at kunne anvende reglerne, skal man opfylde mindst én af følgende betingelser: Ejendommens grundareal skal være mindre end kvadratmeter. Der må ikke kunne udstykkes fra grunden. ToldSkat har erklæret, at udstykning vil medføre en væsentlig værdiforringelse. De sager, der har været, drejer sig primært om to problemområder. Den ene type sager er af bevismæssig karakter, nemlig spørgsmålet om, hvad det vil sige, at bo i en ejendom eller at anvende den privat. Efter de hidtidige regler skulle man enten bo i en ejendom eller anvende den privat i 2 år i løbet af ejertiden for at opnå skattefrihed. I de nugældende regler er der ikke nogen tidsmæssige begrænsninger, og der har da også været sager, hvor selv en meget kort beboelse af en ejendom er blevet godkendt som værende tilstrækkelig. Til gengæld har der også været sager, hvor ejeren havde svært ved at bevise, at huset rent faktisk havde fungeret som hjem for den pågældende. Her kan det have betydning, om man også har andre huse til rådighed, og om man kan dokumentere forbrug af el, vand og varme og de andre typer af udgifter, der normalt er i forbindelse med, at man bor i en ejendom. Hvis man for eksempel fl ytter til det solgte hus umiddelbart op til salget og herefter fl ytter tilbage til det hjem, man kom fra, kan det være særligt vanskeligt at bevise anvendelsen som bolig. Den anden type sager drejer sig om ejendommens anvendelse på salgstidspunktet. Her er det afgørende, at der på salgstidspunktet er tale om en beboelsesejendom og ikke en erhvervsejendom. De lærde strides stadig om sondringen. For eksempel blev skatteyderen i en sag dømt skattepligtig, selvom der ikke var tvivl om, at den pågældende havde boet i ejendommen. Ejendommen var på salgstidspunktet udlejet til en institution. Havde den været udlejet til beboelse, ville salget have været skattefrit. Det er i tvivlstilfælde en god ide at rette henvendelse til ligningsmyndigheden og bede denne afgive et bindende forhåndssvar, så man er sikker på den skattemæssige behandling af salget, før man sælger. Det koster kun 300 kr., som kan være givet godt ud. Stuehuse til landbrugsejendomme Der er også kommet ny praksis vedrørende stuehuse til landbrugsejendomme. Disse kan enten være vurderet som stuehus som en del af den samlede vurdering (kode 05) for landbrugsejendommen eller som parcelhus (kode 01). Normalt bliver ejendomme af den pågældende karakter overført til kode 01, når den erhvervsmæssige virksomhed ophører. Er det ikke sket, bør man selv gøre myndighederne opmærksom på det. I en konkret sag accepterede ToldSkat ved sagens behandling ved domstolene at parcelhusreglen fandt anvendelse, idet skatteyderen kunne dokumentere, at ejendommen ikke blev anvendt erhvervsmæssigt. Samtidig var de øvrige betingelser for skattefrihed opfyldt. Bindende forhåndssvar Henvendelse til myndighederne 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten for hele kalenderåret 2004 udgør 3% p.a. Diskonto: ,50% ,25% ,75% ,25% ,75% ,50% ,00% Aktuelle datoer 30. december 2004 Sidste frist for indbetaling på kapitalpension og ratepension for indkomståret Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2004 ud over kr. Bemærk, at pengeinstitutter holder lukket og ikke formidler betalinger den 31. december Sidste bankdag i 2004 er den 30. december. 31. december 2004 Sidste frist for at anmode om tilbagebetaling af for meget betalt skat for indkomståret marts 2005 Sidste frist for ubegrænset indbetaling af restskat for Der betales et tillæg på 2% af beløb over kr. Tillægget anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden indbetalingen godskrives den skattepligtige. Udlæg i andelsboliger Igennem fl ere år har andele i andelsboligforeninger ikke kunnet gøres til genstand for udlæg i fogedretten. Folketinget vedtog umiddelbart før sommerferien en lovændring, der fremover gør det muligt at foretage udlæg i andelsboliger og efterfølgende kræve disse bortsolgt. Dette gælder uanset, om andelsboligforeningens vedtægter indeholder et forbud mod udlæg eller lignende, hvilket er tilfældet i mange andelsboligforeninger. Vedligeholdelsesudgifter i nyerhvervede udlejningsejendomme Landsskatteretten godkender fradrag for vedligeholdelsesudgifter efter procentreglen for nyerhvervede ejendomme, selv om der har været tale om udlejning til erhverv. Dette er en ændring af den praksis Landsskatteretten lagde for dagen i For at få en praktisk arbejdsregel for nyerhvervede ejendomme i de første 3 ejerår har Ligningsrådet fastsat, at der i almindelighed kan anerkendes fradrag for istandsættelsesudgifter inden for 35% af den årlige lejeindtægt for udlejede en- og tofamiliehuse og 25% for andre udlejningsejendomme. I 2000 traf Landsskatteretten en afgørelse gående ud på, at procentreglen kun gjaldt for beboelsesejendomme. Denne praksis er nu ændret ved en ny kendelse fra Landsskatteretten, hvorefter procentreglen også kan anvendes, når der er tale om blandet benyttede ejendomme. Forenklet inkassoproces Den 1. januar 2005 indføres der en forenklet proces vedrørende mindre inkassosager. Det betyder, at sagsbehandlingen hos domstolene begrænses, når der er tale om fordringer med en værdi på mindre end kr. under forudsætning af, at debitor ikke har indsigelser mod kravet. Sagerne vil i princippet blive sendt direkte i fogedretten, medmindre debitor skriftligt gør indsigelse over for retten. Momsfradrag for hjemmepc er godkendt Landsskatteretten har slået fast, at virksomheder selv skal vurdere momsfradraget, når de giver deres ansatte hjemme-pc er, og hvis vurderingen er inden for rimelighedens grænser, skal ToldSkat acceptere denne. Virksomheden skal have dokumentation for argumenterne og kan ikke blot anvende en vilkårlig sats for den erhvervsmæssige anvendelse af pc erne. December er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen I/S Statsautoriserede revisorer Århus / Skanderborg cityrevision statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer I/S Holstebro / Struer Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten / Mørke Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriseret revisionsinteressentskab København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm Revision Syd Statsautoriserede revisorer I/S Nykøbing F PKF Revisorsamvirket Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Horsens Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 12. november Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten.

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten. Nyt fra fronten INDHOLD: Forårspakken 2004... 2 Klar besked om skat... 3 Holdingselskaber får momsfradrag... 4 På efterløn med pengetank... 4 Kapitalpensioner kan nu hæves successivt... 5 Skattemappen...

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Stå ej til søs... Det hører til sjældenhederne, at vi her i FACIT kan skrive om en ny lovgivning for revisorer.

Stå ej til søs... Det hører til sjældenhederne, at vi her i FACIT kan skrive om en ny lovgivning for revisorer. Stå ej til søs... INDHOLD: Ny revisorlov... 2-4 Statsskatteloven fylder 100 år... 4 Nye fristregler... 5 Frie goder... 6-7 Klar besked om skat... 7 - det bemærkes... 8 Det hører til sjældenhederne, at

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører.

Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører. Ved julelampens skær INDHOLD Skattemæssige overvejelser inden nytår... 2-3 Lavere skat på arbejde... 3-4 E-indkomst - en administrativ udfordring... 5 Begunstigede på pensioner/forsikringer... 5-6 Barsel.dk...

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere