Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC"

Transkript

1 Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Formål Stk. 1. Copenhagen Tomahawks formål er at gøre det muligt for medlemmer at dyrke amerikansk fodbold (tackle) og flag football, skabe et socialt netværk omkring sporten, samt at udbrede kendskabet til sporten primært i Københavns Kommune og sekundært resten af Danmark. Derudover er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 3 Tilknytning Stk. 1. Foreningen er tilsluttet specialforbundet Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Derudover er det Copenhagen Tomahawks hensigt at tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger. 4 Medlemskab Stk. 1. Følgende retningslinjer er gældende for alle medlemmer og tilknyttede personer af Copenhagen Tomahawks. Stk. 2. Aktivt medlemskab kan opnås af alle, der tilslutter sig foreningens formål. Stk. 3. Passivt medlemskab kan opnås af alle. Passivt medlemskab giver stemmeret og valgbarhed til generalforsamling(er). Giver dog ingen adgang til idrætsudøvelse Stk. 4. Flagmedlemskab giver adgang til træning, til idrætsudøvelse til kampe og valgbarhed til generalforsamling(er). Dog ikke adgang til idrætsudøvelse til tacklekampe. Stk. 5. Som medlem af foreningen og spiller på holdet bærer man ansvar for foreningens billede udadtil gennem egen opførsel og adfærd både på og uden for banen, under kampe, træning og andre foreningsarrangementer. Stk. 6. Medlemmer forventes at være en aktiv del at foreningens virke og varetage en funktion som frivillig til opgaver, som tilrettelægges af bestyrelsen og medlemmerne. Opgaverne beskrives i det eksterne dokument Arbejdsopgaver i Copenhagen Tomahawks. Såfremt et medlem ikke varetager en frivillig funktion, fraskriver medlemmet sig retten til at deltage aktivt i træning og kampe. 5 Coaches og Team Captains Stk. 1. Copenhagen Tomahawks coaches styrer træning suverænt og er den øverste autoritet på banen Stk. 2. Foreningens coaches kan til enhver tid bortvise en spiller fra træningsfaciliteter med henvisning til 4. Stk. 3. Det er foreningens coaches, der suverænt afgør hvilke medlemmer, der spiller og hvilke positioner disse spiller på banen både under kampe og træning. Stk. 4. Team captains udvælges af Copenhagen Tomahawks coaches og bliver udvalgt på baggrund af deres motivation, indsats, evner og engagement til holdet. Stk. 5. Team captains deltager aktivt som ledere under træningen.

2 6 Indmeldelse Stk. 1. Indmeldelse skal ske skriftlig på indmeldelsesblanket til bestyrelsen. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af en forælder eller en værge. Stk. 2. Ved indmeldelse betales der ved den 1. i førstkommende måned, der betales for den andel af halvåret, der resterer på dette tidspunkt, såfremt det ikke er på en af nedenstående halvårsbetalingsdatoer. Stk. 3. Hvis man begynder at indbetale penge til foreningen, ses det som en indmeldelse og man binder sig derfor til at overholde vedtægterne. 7 Udmeldelse Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Stk. 2. Udmeldelsen træder først i kraft den førstkommende 1. efter udmeldelsen er et bestyrelsesmedlem i hænde. Stk. 3 Ved udmeldelse skal evt. restance i kontingentbetaling betales, ellers bliver ens licens låst hos DAFF og DIF. Der refunderes ikke betalt kontingent ved udmeldelse. 8 Kontingent Stk. 1. Kontingenter foreslås af bestyrelsen på baggrund af et budget for det kommende regnskabsår og godkendes af generalforsamlingen. Stk. 2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen kan fritage enkelte medlemmer for kontingent. Stk. 4. Kontingent indeholder transport til udekampe, hvor der køres samlet i bus, licens og generelle klubomkostninger. Stk. 5 Ved indmeldelse indenfor 12 måneder efter en udmeldelse betragtes dette som en fortrydelse af udmeldelsen og kontingentet for hele perioden skal betales. Stk. 6. Bestyrelsen kan dispensere for ovenstående, så spilleren kan indgå aftale omkring indog udmeldelse inden for en begrænset periode, såfremt der er en ekstraordinær grund til dette, såsom midlertidig flytning, udstationering eller længere rejser. 9 Restance Stk. 1 Bestyrelsen kan fravige nedenstående regler for det enkelte medlem, men kun således at reglerne lempes, ikke skærpes. Stk. 2 Ved kontingentrestance i 1 måned uden aftale med kasseren suspenderes medlemmet automatisk fra deltagelse i idrætsudøvelsen. 10 Suspension og eksklusion Stk. 1 Bestyrelsen kan fravige nedenstående regler for det enkelte medlem, men kun således at reglerne lempes, ikke skærpes. Stk. 2. Et medlem kan suspenderes eller ekskluderes såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser med henvisning til 4.

3 Stk. 3. Stk. 4. I sager om suspension har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Bliver et medlem ekskluderet af bestyrelsen kan pågældende medlem anke eksklusionen ved først kommende generalforsamling og ved absolut flertal i afstemningen få eksklusionen enten stadfæstet eller omstødt. 11 Ordinær Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i fjerde kvartal og indvarsles mindst 21 dage forud til alle medlemmer skriftligt. Stk. 3. Dagsorden udsendes med indkaldelsen, og forslag dertil samt kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 4. Indkaldelsen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside. Stk. 5. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse ligeledes på klubbens hjemmeside, sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab senest 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 6 Stemmeberettiget er alle medlemmer af foreningen, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance eller suspenderet. Stk. 7. Medlemmer der endnu ikke er fyldt 18 år kan bemyndige deres legale værge til at stemme på deres vegne ved personligt fremmøde på en generalforsamling. Stk. 8. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller en skriftlig medbragt fuldmagt. Stk. 9. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. 17 og 18 Stk. 10. Ønskes der fra et medlem skriftlig (anonym) afstemning skal dette imødekommes Stk. 11. Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende emner: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskabet og budget 4. Fastsættelse af kontingent 5. Valg af bestyrelse a. Valg af formand og kasserer b. Valg af seks øvrige bestyrelsesmedlemmer c. Valg af suppleanter 6. Valg af revisorer 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt 12 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. En ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, eller efter 3/5 af medlemmernes anmodning til bestyrelsen med angivelse af formål. Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringen er bestyrelsen i hænde. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 13 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen leder og fordeler aktiviteterne og arbejdet i foreningen og fører foreningens regnskaber.

4 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af formand, næstformand, kasserer og op til fem øvrige medlemmer. Valg af formand, næstformand og kasserer sker ved direkte valg. Øvrige medlemmer vælges ved almindeligt flertalsvalg. Bestyrelsens medlemmer vælges for perioden til næste ordinære generalforsamling. Hvis et ordinært bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder den suppleant, der fik flest stemmer på generalforsamlingen for resten af valgperioden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab over for den øvrige bestyrelse samt den foreningsvalgte revisor. Adgang til foreningens økonomiske midler har kun kassereren og formanden. Kassereren har desuden fuldmagt til at betale forekommende eller almindelige driftsudgifter, samt foretage økonomiske dispositioner der vedrører indkøb og udlæg, der er nødvendige for foreningens sportslige aktiviteter. Dispositioner over DKK 5.000, eller beløb der bringer foreningens likvide beholdning under DKK , skal kontrasigneres af formanden og bringes op på det næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan med 2/3 stemmeflertal oprette nye medlemskaber, både enkeltmedlemskaber og gruppemedlemskaber. Bestyrelsen fastsætter kontingentet af disse. Foreningen skal underrettes om disse medlemskaber ved førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme den gældende. 14 Regnskab Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Stk. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. november afgive årsregnskabet for det foregående år til revisoren. Stk. 3. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Stk. 4. Årsregnskabet offentliggøres senest 7 dage før den ordinære generalforsamling sammen med den endelige dagsorden. 15 Revisor Stk. 1. Generalforsamlingen vælger op til to interne revisorer. Revisor vælges for et år af gangen og afgøres ved simpelt flertal. Stk. 2. Den valgte revisor må ikke være involveret i bestyrelsen eller dens arbejde. Stk. 3. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 16 Tegningsregler og hæftelse Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.

5 Stk. 2 Stk. 3. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Hvis bestyrelsen skal foretage dispositioner, der bringer foreningens likvide midler i minus, skal dette godkendes af en generalforsamling. 17 Vedtægtsændringer Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 absolut flertal på en generalforsamling hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på. 18 Opløsning af Copenhagen Tomahawks AFC Stk. 1. En eventuel opløsning af foreningen kan finde sted, når mindst 2/3 af foreningens samlede medlemmer stemmer herfor på en ordinær generalforsamling. Stk. 2. Fuldmagter er gyldige i spørgsmål om foreningens opløsning. Fuldmagter skal fremvises på generalforsamlingen. Stk. 3. Forslag til en opløsning af foreningen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 31 dage før den ekstraordinære eller ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at forelægge forslag herom til medlemmer i foreningen senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 4. Ved en opløsning af foreningen er bestyrelsen forpligtet til at give Københavns Kommune besked. Stk. 5. Ved foreningens nedlæggelse skal eventuelle midler sælges og pengene herfra gå til andet relevant ungdomsarbejde i Københavns Kommune.

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere