FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv."

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11 Rejser og repræsentation mv.

2 Bind 11 Rejser og repræsentation m.v. Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 11 Kapitel 15 Pensionistrejser Kapitel 16 Bertelsmann og Cities of Tomorrow Kapitel 17 Udgifter til rejser og repræsentation Kapitel 18 Dispositioner til gavn for partier og personer Indholdsfortegnelse 15. Pensionistrejser Den retlige ramme Kommunalfuldmagten Lov om social service 79, tidligere Skattemæssige forhold Farum Kommunes pensionistrejser Den politiske beslutning Kommunens aftale med Bjarne Jensen Consult v/bjarne Jensen Aftalen med Alletiders Rejser Spørgsmålet om beskatning Aflønning af Farum-værter Farum Kommunes udgifter Forklaringer Sammenfatning og vurdering Bertelsmann og Cities of Tomorrow Indledning

4 16.2. Medieomtale Nomineringen til Carl Bertelsmann prisen Kriterier for pristildelingen Den nordiske indstilling til nominering Præstation og demokrati i lokalstyret Bertelsmann interne evaluering Bertelsmanns beretning vedrørende pristildelingen i Cities of Tomorrow Efterforløbet Sammenfatning og vurdering Rejser og repræsentation Indledning Medieomtale Den retlige ramme Rejse- og repræsentationsudgifter Bilagsfesten i Kommunernes Revision inddrages Borgmesterens redegørelse af 27. februar Oppositionens krav om bilagsgennemgang Behandling af nye regler og bilagsgennemgang Oppositionens redegørelse om bilagsgennemgang Nye retningslinjer i Bilagsgennemgang i øvrigt Forklaringer Byrådsmedlemmer Revisorer Kommunens undersøgelse af evt. erstatningskrav

5 Kommunens behandling af tilbagebetalings- og erstatningskrav Igangsatte undersøgelser Administrativ opfølgning Byrådets politik for sagsbehandlingen Byrådets opfølgning og status Høringsprocedure Udsættelse af domstolsbehandling Tilsynsrådet Forklaringer Generelt Summariske konklusioner Delrapport Delrapport Delrapport Budget og regnskab mv Udgifter og opdeling af funktionsområder Anvisningsregler og forretningsgange Revision KR s revisionsrapport om repræsentation Revisionskritiske bemærkninger HLB s rapport Forklaringer Byrådsmedlemmer Embedsmænd Repræsentation Restaurationsbesøg Bertelsmann konferencen i Repræsentationsudgifter i øvrigt Indkøb af vin hos vinhandler

6 Receptioner og personalearrangementer Mødeforplejning (byrådsgrupper) Tilskud og gaver mv Andre udgifter Repræsentationsudgifter udskilt fra byggeregnskaber Bilagsgennemgang i øvrigt Forklaringer Rejser Generelt Rejser vedr. Bertelsmann/Cities of Tomorrow Litauen rejser Udvalgs- og studierejser Andre rejser Skolerejser Gran Canaria rejser Øvrige rejser Øvrige rejser - utilstrækkeligt oplyst Private rejser Forklaringer Bertelsmann/Cities of Tomorrow Litauen-rejser Udvalgsrejser Rejser sammen med erhvervsfolk Farum Erhvervsforening

7 Farum & Erhverv Erhvervssamarbejde i øvrigt Andre rejser Anlagte og hævede retssager Oversigt over anlagte, men senere hævede erstatningssager Repræsentation Rejser Beslutning om at hæve anlagte erstatningssager Domme og praksis i lyset heraf Farum Venstreforening Sport & Event International v/bjarne Jensen Straffesagens forhold 6-7 og erstatningskrav Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 2. juni Samråd i Folketingets Kommunalvalg - Uafhængigt tilsyn Efterforløbet i øvrigt Anvisning og attestation Retningslinjer for repræsentation mv Revisionens opfølgning Borgmesterbil Anskaffelse og afhændelse Tilsynsrådets sag Forklaringer Forklaringer Sammenfatning og vurdering Det kommunale formål og økonomisk forsvarlighed Bevilling og regnskab Særligt om borgmesterbil Dispositioner til gavn for partier og personer

8 18.1. Indledning Den retlige ramme Oplysninger fra vælgerforeningerne/kandidatlisterne Forklaringer Sammenfatning og vurdering

9 Kapitel Pensionistrejser Den retlige ramme Kommunalfuldmagten Kommunalfuldmagten betegner bl.a. det forhold, at en kommune uden egentlig lovhjemmel kan foretage visse dispositioner af økonomisk karakter 1. Det fremgår af Indenrigsministeriets praksis, at der med hjemmel i kommunalfuldmagten lovligt kan foretages dispositioner, der er begrundet i hensyn til sundhedsfremmende foranstaltninger. Der kan således foretages tildeling af ydelser til grupper af personer, forudsat at afgrænsningen af de ydelsesberettigede personer sker efter saglige kriterier i forhold til formålet med pågældende disposition. Det fremgår ligeledes af Indenrigsministeriets praksis, at kommuner i tilknytning til de opgaver på ældreområdet, som kommunen er tildelt efter skreven lovgivning, har adgang til at realisere ældrepolitik på grundlag af den ulovbestemte kommunalfuldmagt Lov om social service 79, tidligere 65 Ifølge lov om social service 79, tidligere 65, kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Af den dagældende vejledning nr. 59 af 6. marts 1998 fremgår bl.a.: 120. Kommunalbestyrelsen kan efter 65 iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. 1 Se fx Garde og Revsbech, Kommunalret, s

10 De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forringelse og sikre vedligeholdelse af helbredstilstanden. Aktiviteters betydning for funktionsevnen har i de senere år været genstand for en omfattende forskning. Denne viser, at aktive ældre har en bedre fysik, og at livskvalitet, livslængde og kondition hører sammen. Målgruppe 121. Kommunalbestyrelsen har med bestemmelsen en hjemmel til at kunne iværksætte eller yde tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er kommunalbestyrelsen, der - afhængigt af kommunale forhold - træffer beslutning om målgruppen for tilbudene. Tilbudene kan fx omfatte en bestemt aldersgruppe. Indhold 122. Tilbudene omfatter aktivitetsprægede tilbud. Formålet med tilbudene er at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv. Kommunalbestyrelsen afgør ud fra lokale forhold, om, og i hvilket omfang, den vil udnytte muligheden for at iværksætte tilbud, der generelt stilles til rådighed for bestemte persongrupper. Tilbudene kan derfor variere fra kommune til kommune. Som eksempler på generelle aktiverende og forebyggende tilbud kan nævnes aktiviteter i form af klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde, gymnastik og anden form for motion. Det skal nævnes, at når der efter anden lovgivning om fx undervisning ydes tilskud til pensionister, kan der ikke efter servicelovens 65 ydes tilskud til pensionister til samme form for undervisning. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes. Undgå omklamring 125. Det er erfaringsmæssigt mest befordrende for initiativer fra og virkelyst hos de ældre, hvis de selv står for og styrer egne aktiviteter. Det kan virke passiviserende på de ældre, hvis alle initiativer og beslutninger udgår fra kommunens ansatte. Kommunen bør derfor være opmærksom på at undgå at»omklamre«de ældres aktiviteter. Kommunalbestyrelsen kan tilskynde ældre-, pensionist- og idrætsforeninger m.fl. til at påtage sig de aktiverende opgaver. Der henvises til bind 2, kapitel 3, om frivilligt arbejde blandt ældre

11 135. Kommunen kan træffe beslutning om at fastsætte betalingen til et lavere beløb end de faktiske udgifter eller helt undlade at opkræve betaling. En sådan beslutning skal i givet fald omfatte alle modtagere af det pågældende tilbud Skattemæssige forhold Ydelser efter lov om social service 79, tidligere 65, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens 7, nr. 9, tidligere 7, litra j Farum Kommunes pensionistrejser Den politiske beslutning Den 1. august 1999 præsenterede Peter Brixtofte i Berlingske Tidende et forslag om at sende alle pensionister i kommunen sydpå i 14 dage - på kommunens regning. Peter Brixtofte udtalte til avisen: De skal sendes derned i vinterperioden, og de skal også tilbydes massage og andre behandlinger. Opholdet vil gøre, at de bliver mindre syge, at de bliver gladere, og at de får et bedre netværk. 1 Ideen fik den følgende dag udførlig omtale i de fleste landsdækkende aviser. 2 Sagen blev behandlet på et ekstraordinært møde i socialudvalget i Farum Kommune den 3. august og på et byrådsmøde senere samme dag, hvor et flertal besluttede at undersøge mulighederne for at tilbyde Farums alderspensionister et helbredsforebyggende kurophold på 14 dage i sydens sol i vinterperioden. Det blev besluttet at afsætte 7,5 mio. kr. til formålet i budgettet for Af budgetbemærkningerne fremgår, at rejserne har et aktiverende og forebyggende sigte og tilrettelægges efter regler i Lov om Social Service pgf. 65. I 1999 er der 1800 borgere over 67 år. Det anslås 1 Kommune vil betale ældres charterferie (Berlingske Tidende 1. august 1999, 1. sektion, side 1). 2 Grisefest (B.T. 2. august 1999, 1. sektion, side 16); Ned i solen - far betaler (Ekstra Bladet 2. august 1999, 1. sektion, side 4); Kommune vil sende ældre på ferie (Jyllands-Posten 2. august 1999, 1. sektion, side 2); Farum vil give gratis pensionistrejser (Politiken 2. august 1999, 1. sektion, side 3) ,f7,b ,f2,b

12 at ca borgere vil gøre brug af ordningen. Udgiften omfatter tillige rejsen for hjælpere, hvor borgere er afhængige af hjælp til personlig pleje. 1. Ældrerådet i Farum Kommune blev orienteret om beslutningen og takkede ved brev af 17. august 1999 for borgmesterens og byrådets initiativ, som ældrerådet glædede sig til at være med til at drøfte de nærmere rammer for. Ældrerådet så tilbuddet om kurophold som et led i en forebyggelsespolitik for de ældre, der dels kunne være med til at højne livskvaliteten og dels kunne spare samfundet for store helbreds- og plejeomkostninger. 2 Farum Kommune nedsatte et rejseudvalg, der med deltagelse af Peter Brixtofte, Marianne Helslev, Jørgen Larsen, Leif Frimand Jensen, Bjarne Jensen, Søren Hjorth, Karen Schur og Lone Puge holdt møde den 25. august Det blev besluttet at iværksætte en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Ældresagen rettet mod alle borgere over 67 år i kommunen. Spørgeskemaerne blev udsendt den 15. september 1999 med spørgsmål om blandt andet de adspurgtes interesse i at deltage i de påtænkte rejser. 4 Kommunen udarbejdede herefter Tilbudsbetingelser - oplæg til gennemførelse af pensionistrejser, der blev udsendt til fem større rejsebureauer, herunder Alletiders Rejser Kommunens aftale med Bjarne Jensen Consult v/bjarne Jensen 6 Den 1. oktober 1999 indgik Farum Kommune en aftale med Bjarne Jensen Consult v/ Bjarne Jensen om konsulentarbejde i forbindelse med kommunens pensionistrejser. Bjarne Jensen, der også drev virksomheden Sport & Event, skulle efter aftalen have en generel rådgivende funktion over for Farum Kommune med hensyn til afviklingen af pensionistrejserne. Han skulle også etablere og bemande et service- og informationskontor med henblik på at yde service til kommunens pensionister vedrørende pensionistrejserne. Endvidere havde Bjarne Jensen det overordnede ansvar for kvalitetssikring af pensionistrejserne, og han skulle holde opsyn med pensionistrejsernes form, indhold og afvikling. Desuden skulle han foretage research på nye velfærdsrejsemål. For disse ydelser modtog Bjarne Jensen af Farum Kommune pr , f4,b ,b60f ,b ,b ,f1,b143ff 6 Aftalen er nærmere omtalt i bind 5, kapitel 7, afsnit

13 måned kr. eksklusiv moms. 1 Herudover modtog Bjarne Jensen en såkaldt agentprovision på 8 % af prisen på pensionistrejserne. Om denne provision skrev Bjarne Jensen den 14. marts 2001 til direktionen i Alletiders Rejser: Da der tilsyneladende hersker lidt tvivl og lidt forvirring i AR omkring dele af vores aftale, så skal jeg her kort redegøre for status og historik på vores 8 % aftale. Efter at undertegnede havde accepteret pris, services og vilkår m.h.t. Jeres tilbud på pensionistrejserne, så aftalte vi, at samtlige regninger skulle pålægges en ekstra afgift/provision på 8 %. Midlerne bruges til etablering til en speciel fond og indbetales på en speciel konto i regi af Sport & Event efter aftale med opdragsgiver på projektet. Under den senere straffesag forklarede Bjarne Jensen: Han har indgået aftalen om de 8 % direkte med Brixtofte. Hverken Frimand Jensen eller Poul Erik Madsen har deltaget i disse drøftelser, men han har fortalt Alletiders Rejser om de 8 %, enten til Poul Erik Madsen eller Lindhardt. At han fra Farum Kommune fik både et konsulenthonorar og en provision var udtryk for, at han udover at give Farum Kommune adgang til sin knowhow lagde en stor del af sin arbejdskraft til gavn for Farum Kommune. At han ikke fik de 8 % udbetalt direkte fra kommunen, men fra Alletiders Rejser, som kunne lægge det på prisen til Farum Kommune, skyldes, at denne provision var koblet direkte til den samlede omsætning, hvorfor det var lettere at lade Alletiders Rejser beregne beløbet Aftalen med Alletiders Rejser Ved telefax af 4. oktober 1999 indbød Farum Kommune Alletiders Rejser til nærmere forhandlinger om indgåelse af en aftale på grundlag af et af selskabet afgivet tilbud. På rejseudvalgets møde den samme dag blev udvalget orienteret om, at der ville blive afviklet en prøverejse til Gran Canaria med Alletiders Rejser for udvalgets medlemmer fra den 27. til den 30. oktober Efter hjemkomst fra prøverejsen takkede borgmester Peter Brixtofte ved brev af 3. november 1999 koncerndirektør Poul Erik Madsen, Alletiders Rejser, for en velgennemført besigtigelsesrejse: , f2, b ,b

14 På vegne af hele Farum delegationen fremsender jeg herved en stor tak for en meget veltilrettelagt og meget fint gennemført besigtigelsesrejse til Gran Canaria. Det var for os alle en stor glæde at møde ikke kun dine professionelle destinationschefer Dorte, Hanne samt Birgitte, men også Elke Gade fra Virum kontoret. Vi har fået et Alletiders indtryk af disse medarbejdere. Under Jørgen Lindhardts ledelse føler vi os ganske sikre på, at vi i de næste 3 år vil få et godt og frugtbart samarbejde til gavn for vore pensionister. For at vise vor seriøsitet har vi, under vort ophold besluttet at invitere dine 3 destinationsmedarbejdere til Farum, således forstået, at I klarer flytransporten og vi står for deres ophold og fortæring. Jeg kunne forestille mig, at de rejste ligesom vi gjorde, det vil sige en onsdag og retur lørdag. Formålet med denne rejse ville bl.a. være at give dem The grande Tour of Farum, så de får et førstehåndskendskab til hvor vores pensionister kommer fra. Jeg glæder mig til snarest at møde dig og Jørgen Lindhardt igen, og vil foreslå, at det bliver tirsdag den 9. november kl med efterfølgende frokost. 1 Ved brev af samme dato indkaldte Peter Brixtofte rejseudvalget til møde på Bregnerød Kro den 9. november 1999 kl Aftale mellem Farum Kommune og Alletiders Rejser blev herefter indgået ved Peter Brixtoftes og Poul Erik Madsens underskrifter på et pristilbud fremsat af Alletiders Rejser. På dokumentet er med håndskrift tilføjet: Til nedenstående priser tillægges den aftalte agent provision til Sport & Event. og Aftalen gælder for 3 år 2000, 2001 og En forlængelse heraf aftales senest 1/ Med ikrafttræden 1. januar 2000 blev der endvidere mellem Alletiders Rejser og Farum Boldklub A/S indgået en treårig reklameaftale hvorved Alletiders Rejser påtog sig et produktsponsorat til boldklubben på kr. årligt. 4 Om sponsoraftalen henvises til bind 7, kapitel 11, afsnit , og om sponsor-sagen, der vedrørte et pristillæg på 500 kr. pr. rejse henvises til bind 16, kapitel 28, afsnit Dommene i sponsorsagen er medtaget i beretningens bilag Den første rejse med deltagelse af 48 pensionister fandt sted med afgang den 19. januar Yderligere 903 personer deltog i pensionistrejser med Alletiders Rejser i 2000 og 579 deltog i ,b ,b ,f1,b ,f1,b56ff

15 På rejserne deltog mindst to såkaldte Farum-værter - byrådsmedlemmer eller kommunalt ansatte - hvis opgave bl.a. var at byde velkommen på byrådets vegne, deltage i de forskellige aktiviteter, hjælpe med praktiske småting og i øvrigt sikre, at alle så vidt muligt befandt sig godt. Værternes rejseudgifter blev betalt af Farum Kommune, der også udbetalte diæter til værterne. 2 På den første rejse deltog Peter Brixtofte selv som Farum-vært, og rejsen fik omfattende positiv medieomtale, 3 men der var også kritik af kommunens prioriteringer Spørgsmålet om beskatning Også spørgsmålet om eventuel beskatning hos pensionisterne af rejsens værdi blev rejst i dagspressen, og der blev i Folketinget stillet spørgsmål til skatteministeren herom. Skatteministeren svarede, at ifølge ligningslovens 7, litra j, medregnes ydelser efter lov om social service til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren ikke til den skattepligtige indkomst. Efter Farum kommunes opfattelse gives rejserne med hjemmel i lov om social service, nærmere bestemt 65. Spørgsmålet om beskatning afhænger således af, om rejserne er omfattet af lov om social services 65. Det er imidlertid et ligningsmæssigt spørgsmål, om rejserne er skattefrie, og da der ikke fra praksis findes nogle tilsvarende sager, har jeg anmodet Told- og Skattestyrelsen om at forelægge spørgsmålet om den skattemæssige behandling af rejserne for Ligningsrådet. 5 Told- og Skattestyrelsen anmodede herefter ved brev af 2. februar 2000 Socialministeriet om en udtalelse. 6 Til brug for besvarelsen anmodede Socialministeriet ved brev af 14. februar 2000 Farum Kommune om en udtalelse. 7 Farum Kommune svarede ved brev af 15. marts 2000 bl.a.: ,f1,b ,b3ff 3 B.T. 19. januar 2000: Freddie på ferie med Brixtofte tours ; Ekstra Bladet 20. januar 2000: I Brixtoftes paradis; Politiken 20. januar 2000: Kurrejse i Blitzlys; B.T. 21. januar 2000: Ediths store kurbade-dag; Jyllands-Posten 21. januar 2000: Ellevilde pensionister; B.T. 22. januar 2000: Skåååålllll, Brixtofte; Berl. Tidende 23. januar 2000: Rejsekongen. 4 Aktuelt 22. januar 2000: Vrede over forholdene på Brixtoftes plejehjem; Politiken 22. januar 2000: Hun kom ikke med på rejsen ; Jyllandsposten 23. januar 2000: Behandling af demente i Farum kritiseres; Jyllandsposten 24. januar 2000: Pårørende er rystet over Farum-plejehjem ,b ,b ,b ,b55ff

16 I anledning af Socialministeriets forespørgsel skal Farum Byråd oplyse følgende: a) Karakteren af kommunens tilbud: Der er tale om sædvanlige tilbud, som efter aftalerettens almindelige regler er bindende for kommunen ved accept fra tilbudsmodtager med forbehold af de rammer, som hotel- og lejlighedskapaciteten på Gran Canaria afsætter. Byrådet har rettet en generel henvendelse til alle kommunens borgere over 67 år. Tilbuddet er således ikke forbundet med nogen visitation eller anden form for konkret behovsvurdering. Med tilbudsskrivelsen følger tilmeldingsblanket samt en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Disse dokumenter vedlægges til ministeriets orientering. b) Baggrunden for kommunens tilbud: Byrådet besluttede den 3. august 1999 at iværksætte en undersøgelse om mulighederne for at tilbyde Farums alderspensionister et helbredsforebyggende kurophold på 14 dage i sydens sol i vinterperioden. Byrådet besluttede at afsætte økonomiske midler til at gennemføre rejserne. Svarene på en i efteråret 1999 foretagen spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens alderspensionister viste, at ca. tre fjerdedele udtrykte ønske om en vinterrejse til sydens sol. Herefter blev de første 500 pensionister tilbudt rejse i januarmarts c) Tilbudets konkrete indhold: Det retter sig til pensionister i kommunen på 67 år og derover. I tilbudet indgår bustransport på afrejsedagen fra Farum Rådhus til Københavns Lufthavn i Kastrup og tilbage på hjemkomstdagen, transport med fly til og fra Gran Canaria, 14 dages ophold i vedkommende hotel eller lejlighed, velkomst- og afskedsmiddag, en halv dags kurbad på et af kommunen udvalgt kurbadsted samt syge- og bagageforsikring. Under opholdet tilbydes deltagerne gymnastik, og udflugter gratis. Der tilbydes forskellige foredrag med tilknytning til Spanien: om Spaniens historie, befolkningens levevis, om madtraditioner, forevisning i hvordan man laver nationalretter, dans, foredrag af sundhedsoplysende karakter samt sang- og musikaftener mv. På opholdsstederne er der adgang til Internettet, så deltagerne kan følge med i dansk presse. Foruden denne lange række af tilbud om gratis aktiviteter tilbydes supplerende arrangementer af mere underholdende karakter, mod betaling. d) Deltagernes indflydelse og medvirken: Rejsemålet er som nævnt fastsat på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med 6 repræsentanter blandt byens ældreborgere, som har medvirket til at anbefale aktiviteter og udforme programmet, ligesom formanden for Ældrerådet har besigtiget og godkendt lokaliteterne inden de første rejser. Der kan vælges mellem 10 afrejsetidspunkter og 2 rejsemål (Puerto Rico og Maspaladomas) på Gran Canaria. Modtagerne kan angive 3 prioriterede ønsker. Deltagerne vælger selv, hvilke tilbud de vil benytte sig af under opholdet. De opfordres til at bidrage aktivt til underholdningen i form af foredrag, musikudøvelse og lign. Inden hver afrejse arrangerer kommunen et informationsmøde, og efter hjemkomsten arrangeres en sammenkomst for deltagerne. Kommunen lægger megen vægt på at lytte til deltagernes bedømmelse af rejsearrangementet i dets helhed, således at eventuelle mangler kan blive rettet inden afviklingen af efterårsrejserne

17 e) Udgifter: Bortset fra velkomst- og afskedsmiddagen dækker deltagerne egne kostudgifter. Der kan tilmeldes en gæst (ægtefælle eller samlever) mod egenbetaling på 3985,- kr. Al transport betales af kommunen bortset fra deltagernes individuelle transportbehov under opholdet på Gran Canaria. Kommunens velfærds-pensionistrejser har hjemmel i Servicelovens 65. Det er et generelt tilbud med aktiverende, forebyggende og netværksskabende sigte. Nogle af aktiviteterne under opholdet på Gran Canaria er i øvrigt udtrykkelig omtalt i bemærkningerne til forslaget til lov om social service. Da bemærkningerne imidlertid alene skal forstås som en eksemplifikation, har Byrådet ikke ment sig afskåret fra at tilbyde andre foranstaltninger end dem, der er omtalt i disse. Byrådet har som påbudt i loven fastsat retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan deltage. Den fastsatte betaling har hjemmel i 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 26 af 14.januar Ved brev af 23. juni 2000 til Told- og Skattestyrelsen udtalte Socialministeriet herefter bl.a.: 1 På det foreliggende grundlag finder Socialministeriet, at flere af de aktiviteter, som Farum Kommune tilbyder pensionisterne under opholdet i Spanien, umiddelbart er omfattet af servicelovens 65, hvorimod det er mere usikkert om den udgift, der er forbundet med transporten til og ophold i Spanien, falder inden for de formål, der har været tænkt med 65. Samlet set vurderes Farum Kommunes fortolkning af 65 således ikke at være klart i strid med formålet med loven. Ligningsrådet traf afgørelse i sagen den 15. august 2000 og udtalte bl.a.: 2 Efter ligningslovens 7, litra j er ydelser efter bl.a. lov om social service og lov om aktiv socialpolitik skattefri for modtageren, når ydelserne går til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren. Socialministeriet har i forbindelse med spørgsmålets vurdering udtalt, at udgifterne er afholdt med hjemmel i 65 i lov om social service. Det er Ligningsrådets opfattelse, at sådan som rejserne og de ydelser, der er givet pensionisterne i Farum Kommune, er beskrevet i Socialministeriets udtalelse, er de skattefri for modtagerne med hjemmel i ligningslovens 7, litra j. Af en orientering til skatteministeren om Ligningsrådets behandling af sagen fremgår blandt andet: ,b32f ,b ,b2-15 -

18 Flere medlemmer fandt ikke resultatet særlig rimeligt. Men der var enighed om, at som 7, litra j er formuleret, er det Socialministeriets opgave at sige fra over for anvendelse af midler efter servicelovens 65. Rådet har selvfølgelig ikke en selvstændig prøvelsesret over for anvendelse af sociale ydelser Aflønning af Farum-værter Økonomiudvalget i Farum besluttede den 8. februar 2000, at der skulle ske aflønning af byrådsmedlemmer, som havde et indtægtstab i forbindelse med deltagelse i pensionistrejserne som Farum-værter. 1 Spørgsmålet blev herefter behandlet i et notat af 22. februar 2000 fra forvaltningen, hvori det hed: 2 Forslag til aflønning af byrådsmedlemmer, som deltager som værter/hjælpere på kurrejser med pensionister. Byrådsmedlemmer, som har et indtægtstab i forbindelse med at deltage som værter/hjælpere på kurrejser med pensionister ansættes som honorarlønnede konsulenter. Aflønningen foreslås fastsat efter følgende regler: Lønnen sættes til et beløb, der svarer til den gældende aflønning indenfor den sociale overenskomst som socialformidler/afdelingsleder på løntrin 45. Lønnen foreslås således beregnet ud fra en løn, der p.t. udgør kr./mdr. uden pension og inkl. feriegodtgørelse. Der sker aflønning for den periode af tiden som udsendt vært/hjælper, hvor det enkelte byrådsmedlem har indtægt fra anden side. Der vil således kunne blive tale om en delaflønning for den udsendte periode, hvis byrådsmedlemmet har delvis indtægt. Oplysning om tabt arbejdsfortjeneste kræver i første omgang ikke skriftlig dokumentation, men afgives på tro og love. Nærværende ordning er tiltrådt af økonomiudvalget og er gældende indtil videre. Notatet bar følgende påtegning af 13. marts 2000 fra Kommunernes Revisionsafdeling: Ifølge aftale med E. Geert Pedersen kan vi oplyse, at vi ikke finder, at foranstående forslag om aflønning af byrådsmedlemmer, der deltager som værter/hjælpere på kurrejser med pensionister, er i strid med gældende lovgivning ,f2,b ,f1,b

19 Helsingør, den 13. marts 2000 Kommunernes Revisionsafdeling Ulrik Klausen / Robert Knudsen På økonomiudvalgets møde den 11. april 2000 blev notatet taget til efterretning Farum Kommunes udgifter I marts 2001 opsagde Alletiders Rejser aftalen med Farum Kommune om udførelse af pensionistrejserne. 2 Rejserne blev herefter udført af henholdsvis det af Poul Erik Madsen nystiftede ABC Rejser og Star Tours. Den 15. april 2002 anbefalede Farum Ældreråd i en pressemeddelelse, at pensionistrejserne blev sat i bero. På byrådsmøde den 11. juni 2002 besluttede et flertal at aflyse pensionistrejserne til udlandet med øjeblikkelig virkning, og socialudvalget blev pålagt at undersøge, om forudbetalte beløb til rejser og indkvartering kunne kræves tilbagebetalt. 3 Det fremgår af Farum Kommunes budgetter og regnskaber i perioden fra 2000 til 2002, at pensionistrejserne fra begyndelsen var præget af budgetoverskridelser. I Farum Kommunes budget for 2000 blev der som nævnt ovenfor afsat 7,5 mio. kr. til pensionistrejserne 4. Af Farum Kommunes regnskab for 2000 fremgår det, at der var et merforbrug på kr. i forhold til det budgetterede beløb. I noterne er anført: Udgifterne til velfærdsrejser har i det første år været større end det budgetterede pga. engangsudgifter til etableringen af rejsemål. Prisen pr. rejse blev desuden højere end forudsat. 5 Af budgettet for 2001 fremgår, at der også dette år blev afsat 7,5 mio. kr. til pensionistrejserne 6. Af kommunens regnskab for 2001 fremgår, at der var et merforbrug i forhold til budgettet på 12 mio. kr. 7 Der ses ikke at have foreligget bevilling til merforbruget ,f2,b ,f1,b ,4,f4,b ,f4,b ,f6,b ,f2,b ,f3,b5-17 -

20 I Farum Kommunes budget 2002 blev der afsat 12 mio. kr. til pensionistrejserne 1. Det fremgår af regnskabet 2002, at der var en mindreudgift til pensionistrejserne, idet der blev afholdt udgifter for i alt kr. 2 Denne mindreudgift må dog ses i sammenhæng med, at pensionistrejserne ophørte midt i Forklaringer Byrådsmedlem Flemming Oppfeldt (V) har forklaret: 3 Vidnet blev ringet op af Peter Brixtofte i slutningen af juli Han havde fået en genial idé om pensionistrejser. Vidnet sagde til Peter Brixtofte, at det var en rigtig dårlig beslutning, og hertil svarede Peter Brixtofte, at vidnet var den eneste i byrådet, som var imod. Vidnet sagde til Venstregruppen, at det var knald i låget, når der var flere og flere rige pensionister i kommunen, og så skulle man hellere bruge pengene på skattelettelser. Vidnet ville dog stemme for, forudsat det var en forsøgsordning, og der kom en opfølgning derefter. Vidnet prøvede politisk at skaffe flertal imod forsøgsordningen, men det fik han ikke, alle var begejstrede for ordningen. Peter Brixtofte har forklaret: 4 Foreholdt vidnet Flemming Oppfeldts forklaring 5 om pensionistrejserne forklarede vidnet, at det er muligt, at beskrivelsen er korrekt. Det var jo diskuteret indbyrdes, inden det kom i byrådet, og der var mange uformelle samtaler i byrådet, som ikke stod i byrådsreferater. Vidnet husker ikke lige telefonsamtalen med Flemming Oppfeldt, men formentlig har vidnet ringet rundt til hele byrådet. Pensionistrejserne var vidnets idé - og det ville han gerne tage æren for - og det var det bedste, vidnet nogen sinde havde været med til. I lørdags var vidnet til en tidligere økonomidirektørs 90 år fødselsdag i Farum Park. Hver tredje gæst var en ven, som fødselaren havde mødt på velfærdsrejser. Der er stadig et godt netværk imellem pensionisterne. Man bliver ikke nødvendigvis senil, bare fordi man bliver ældre, og et frivilligt netværk kan give en utrolig aflastning af det offentlige system, f.eks. ved at de ældre spørger hinanden i stedet for at spørge kommunen. Det var ikke sådan, at de fattige pensionister skulle rejse først og de rige senere. Det skulle være sådan, at alle pensionisterne kunne rejse og bo samme sted og derved opbygge et netværk, og det netværk betød meget for de ældre efterfølgende. Der blev skabt venskaber igennem rejserne, og vidnet havde viet 4 par efter rejser. Vidnet kunne godt se budgetoverskridelser på rejserne, og det kunne diskuteres, men han ville gøre det igen i morgen. Der blev lavet en tilfredsheds ,f2,b ,f4,b , navnlig b

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer)

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) 1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0092 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Star

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2009/0169 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Palermo, Sicilien. 13.7.-27.7.2009 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 10.636 kr. Utilfredsstillende

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere