FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv."

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11 Rejser og repræsentation mv.

2 Bind 11 Rejser og repræsentation m.v. Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 11 Kapitel 15 Pensionistrejser Kapitel 16 Bertelsmann og Cities of Tomorrow Kapitel 17 Udgifter til rejser og repræsentation Kapitel 18 Dispositioner til gavn for partier og personer Indholdsfortegnelse 15. Pensionistrejser Den retlige ramme Kommunalfuldmagten Lov om social service 79, tidligere Skattemæssige forhold Farum Kommunes pensionistrejser Den politiske beslutning Kommunens aftale med Bjarne Jensen Consult v/bjarne Jensen Aftalen med Alletiders Rejser Spørgsmålet om beskatning Aflønning af Farum-værter Farum Kommunes udgifter Forklaringer Sammenfatning og vurdering Bertelsmann og Cities of Tomorrow Indledning

4 16.2. Medieomtale Nomineringen til Carl Bertelsmann prisen Kriterier for pristildelingen Den nordiske indstilling til nominering Præstation og demokrati i lokalstyret Bertelsmann interne evaluering Bertelsmanns beretning vedrørende pristildelingen i Cities of Tomorrow Efterforløbet Sammenfatning og vurdering Rejser og repræsentation Indledning Medieomtale Den retlige ramme Rejse- og repræsentationsudgifter Bilagsfesten i Kommunernes Revision inddrages Borgmesterens redegørelse af 27. februar Oppositionens krav om bilagsgennemgang Behandling af nye regler og bilagsgennemgang Oppositionens redegørelse om bilagsgennemgang Nye retningslinjer i Bilagsgennemgang i øvrigt Forklaringer Byrådsmedlemmer Revisorer Kommunens undersøgelse af evt. erstatningskrav

5 Kommunens behandling af tilbagebetalings- og erstatningskrav Igangsatte undersøgelser Administrativ opfølgning Byrådets politik for sagsbehandlingen Byrådets opfølgning og status Høringsprocedure Udsættelse af domstolsbehandling Tilsynsrådet Forklaringer Generelt Summariske konklusioner Delrapport Delrapport Delrapport Budget og regnskab mv Udgifter og opdeling af funktionsområder Anvisningsregler og forretningsgange Revision KR s revisionsrapport om repræsentation Revisionskritiske bemærkninger HLB s rapport Forklaringer Byrådsmedlemmer Embedsmænd Repræsentation Restaurationsbesøg Bertelsmann konferencen i Repræsentationsudgifter i øvrigt Indkøb af vin hos vinhandler

6 Receptioner og personalearrangementer Mødeforplejning (byrådsgrupper) Tilskud og gaver mv Andre udgifter Repræsentationsudgifter udskilt fra byggeregnskaber Bilagsgennemgang i øvrigt Forklaringer Rejser Generelt Rejser vedr. Bertelsmann/Cities of Tomorrow Litauen rejser Udvalgs- og studierejser Andre rejser Skolerejser Gran Canaria rejser Øvrige rejser Øvrige rejser - utilstrækkeligt oplyst Private rejser Forklaringer Bertelsmann/Cities of Tomorrow Litauen-rejser Udvalgsrejser Rejser sammen med erhvervsfolk Farum Erhvervsforening

7 Farum & Erhverv Erhvervssamarbejde i øvrigt Andre rejser Anlagte og hævede retssager Oversigt over anlagte, men senere hævede erstatningssager Repræsentation Rejser Beslutning om at hæve anlagte erstatningssager Domme og praksis i lyset heraf Farum Venstreforening Sport & Event International v/bjarne Jensen Straffesagens forhold 6-7 og erstatningskrav Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 2. juni Samråd i Folketingets Kommunalvalg - Uafhængigt tilsyn Efterforløbet i øvrigt Anvisning og attestation Retningslinjer for repræsentation mv Revisionens opfølgning Borgmesterbil Anskaffelse og afhændelse Tilsynsrådets sag Forklaringer Forklaringer Sammenfatning og vurdering Det kommunale formål og økonomisk forsvarlighed Bevilling og regnskab Særligt om borgmesterbil Dispositioner til gavn for partier og personer

8 18.1. Indledning Den retlige ramme Oplysninger fra vælgerforeningerne/kandidatlisterne Forklaringer Sammenfatning og vurdering

9 Kapitel Pensionistrejser Den retlige ramme Kommunalfuldmagten Kommunalfuldmagten betegner bl.a. det forhold, at en kommune uden egentlig lovhjemmel kan foretage visse dispositioner af økonomisk karakter 1. Det fremgår af Indenrigsministeriets praksis, at der med hjemmel i kommunalfuldmagten lovligt kan foretages dispositioner, der er begrundet i hensyn til sundhedsfremmende foranstaltninger. Der kan således foretages tildeling af ydelser til grupper af personer, forudsat at afgrænsningen af de ydelsesberettigede personer sker efter saglige kriterier i forhold til formålet med pågældende disposition. Det fremgår ligeledes af Indenrigsministeriets praksis, at kommuner i tilknytning til de opgaver på ældreområdet, som kommunen er tildelt efter skreven lovgivning, har adgang til at realisere ældrepolitik på grundlag af den ulovbestemte kommunalfuldmagt Lov om social service 79, tidligere 65 Ifølge lov om social service 79, tidligere 65, kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Af den dagældende vejledning nr. 59 af 6. marts 1998 fremgår bl.a.: 120. Kommunalbestyrelsen kan efter 65 iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. 1 Se fx Garde og Revsbech, Kommunalret, s

10 De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forringelse og sikre vedligeholdelse af helbredstilstanden. Aktiviteters betydning for funktionsevnen har i de senere år været genstand for en omfattende forskning. Denne viser, at aktive ældre har en bedre fysik, og at livskvalitet, livslængde og kondition hører sammen. Målgruppe 121. Kommunalbestyrelsen har med bestemmelsen en hjemmel til at kunne iværksætte eller yde tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er kommunalbestyrelsen, der - afhængigt af kommunale forhold - træffer beslutning om målgruppen for tilbudene. Tilbudene kan fx omfatte en bestemt aldersgruppe. Indhold 122. Tilbudene omfatter aktivitetsprægede tilbud. Formålet med tilbudene er at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv. Kommunalbestyrelsen afgør ud fra lokale forhold, om, og i hvilket omfang, den vil udnytte muligheden for at iværksætte tilbud, der generelt stilles til rådighed for bestemte persongrupper. Tilbudene kan derfor variere fra kommune til kommune. Som eksempler på generelle aktiverende og forebyggende tilbud kan nævnes aktiviteter i form af klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde, gymnastik og anden form for motion. Det skal nævnes, at når der efter anden lovgivning om fx undervisning ydes tilskud til pensionister, kan der ikke efter servicelovens 65 ydes tilskud til pensionister til samme form for undervisning. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes. Undgå omklamring 125. Det er erfaringsmæssigt mest befordrende for initiativer fra og virkelyst hos de ældre, hvis de selv står for og styrer egne aktiviteter. Det kan virke passiviserende på de ældre, hvis alle initiativer og beslutninger udgår fra kommunens ansatte. Kommunen bør derfor være opmærksom på at undgå at»omklamre«de ældres aktiviteter. Kommunalbestyrelsen kan tilskynde ældre-, pensionist- og idrætsforeninger m.fl. til at påtage sig de aktiverende opgaver. Der henvises til bind 2, kapitel 3, om frivilligt arbejde blandt ældre

11 135. Kommunen kan træffe beslutning om at fastsætte betalingen til et lavere beløb end de faktiske udgifter eller helt undlade at opkræve betaling. En sådan beslutning skal i givet fald omfatte alle modtagere af det pågældende tilbud Skattemæssige forhold Ydelser efter lov om social service 79, tidligere 65, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens 7, nr. 9, tidligere 7, litra j Farum Kommunes pensionistrejser Den politiske beslutning Den 1. august 1999 præsenterede Peter Brixtofte i Berlingske Tidende et forslag om at sende alle pensionister i kommunen sydpå i 14 dage - på kommunens regning. Peter Brixtofte udtalte til avisen: De skal sendes derned i vinterperioden, og de skal også tilbydes massage og andre behandlinger. Opholdet vil gøre, at de bliver mindre syge, at de bliver gladere, og at de får et bedre netværk. 1 Ideen fik den følgende dag udførlig omtale i de fleste landsdækkende aviser. 2 Sagen blev behandlet på et ekstraordinært møde i socialudvalget i Farum Kommune den 3. august og på et byrådsmøde senere samme dag, hvor et flertal besluttede at undersøge mulighederne for at tilbyde Farums alderspensionister et helbredsforebyggende kurophold på 14 dage i sydens sol i vinterperioden. Det blev besluttet at afsætte 7,5 mio. kr. til formålet i budgettet for Af budgetbemærkningerne fremgår, at rejserne har et aktiverende og forebyggende sigte og tilrettelægges efter regler i Lov om Social Service pgf. 65. I 1999 er der 1800 borgere over 67 år. Det anslås 1 Kommune vil betale ældres charterferie (Berlingske Tidende 1. august 1999, 1. sektion, side 1). 2 Grisefest (B.T. 2. august 1999, 1. sektion, side 16); Ned i solen - far betaler (Ekstra Bladet 2. august 1999, 1. sektion, side 4); Kommune vil sende ældre på ferie (Jyllands-Posten 2. august 1999, 1. sektion, side 2); Farum vil give gratis pensionistrejser (Politiken 2. august 1999, 1. sektion, side 3) ,f7,b ,f2,b

12 at ca borgere vil gøre brug af ordningen. Udgiften omfatter tillige rejsen for hjælpere, hvor borgere er afhængige af hjælp til personlig pleje. 1. Ældrerådet i Farum Kommune blev orienteret om beslutningen og takkede ved brev af 17. august 1999 for borgmesterens og byrådets initiativ, som ældrerådet glædede sig til at være med til at drøfte de nærmere rammer for. Ældrerådet så tilbuddet om kurophold som et led i en forebyggelsespolitik for de ældre, der dels kunne være med til at højne livskvaliteten og dels kunne spare samfundet for store helbreds- og plejeomkostninger. 2 Farum Kommune nedsatte et rejseudvalg, der med deltagelse af Peter Brixtofte, Marianne Helslev, Jørgen Larsen, Leif Frimand Jensen, Bjarne Jensen, Søren Hjorth, Karen Schur og Lone Puge holdt møde den 25. august Det blev besluttet at iværksætte en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Ældresagen rettet mod alle borgere over 67 år i kommunen. Spørgeskemaerne blev udsendt den 15. september 1999 med spørgsmål om blandt andet de adspurgtes interesse i at deltage i de påtænkte rejser. 4 Kommunen udarbejdede herefter Tilbudsbetingelser - oplæg til gennemførelse af pensionistrejser, der blev udsendt til fem større rejsebureauer, herunder Alletiders Rejser Kommunens aftale med Bjarne Jensen Consult v/bjarne Jensen 6 Den 1. oktober 1999 indgik Farum Kommune en aftale med Bjarne Jensen Consult v/ Bjarne Jensen om konsulentarbejde i forbindelse med kommunens pensionistrejser. Bjarne Jensen, der også drev virksomheden Sport & Event, skulle efter aftalen have en generel rådgivende funktion over for Farum Kommune med hensyn til afviklingen af pensionistrejserne. Han skulle også etablere og bemande et service- og informationskontor med henblik på at yde service til kommunens pensionister vedrørende pensionistrejserne. Endvidere havde Bjarne Jensen det overordnede ansvar for kvalitetssikring af pensionistrejserne, og han skulle holde opsyn med pensionistrejsernes form, indhold og afvikling. Desuden skulle han foretage research på nye velfærdsrejsemål. For disse ydelser modtog Bjarne Jensen af Farum Kommune pr , f4,b ,b60f ,b ,b ,f1,b143ff 6 Aftalen er nærmere omtalt i bind 5, kapitel 7, afsnit

13 måned kr. eksklusiv moms. 1 Herudover modtog Bjarne Jensen en såkaldt agentprovision på 8 % af prisen på pensionistrejserne. Om denne provision skrev Bjarne Jensen den 14. marts 2001 til direktionen i Alletiders Rejser: Da der tilsyneladende hersker lidt tvivl og lidt forvirring i AR omkring dele af vores aftale, så skal jeg her kort redegøre for status og historik på vores 8 % aftale. Efter at undertegnede havde accepteret pris, services og vilkår m.h.t. Jeres tilbud på pensionistrejserne, så aftalte vi, at samtlige regninger skulle pålægges en ekstra afgift/provision på 8 %. Midlerne bruges til etablering til en speciel fond og indbetales på en speciel konto i regi af Sport & Event efter aftale med opdragsgiver på projektet. Under den senere straffesag forklarede Bjarne Jensen: Han har indgået aftalen om de 8 % direkte med Brixtofte. Hverken Frimand Jensen eller Poul Erik Madsen har deltaget i disse drøftelser, men han har fortalt Alletiders Rejser om de 8 %, enten til Poul Erik Madsen eller Lindhardt. At han fra Farum Kommune fik både et konsulenthonorar og en provision var udtryk for, at han udover at give Farum Kommune adgang til sin knowhow lagde en stor del af sin arbejdskraft til gavn for Farum Kommune. At han ikke fik de 8 % udbetalt direkte fra kommunen, men fra Alletiders Rejser, som kunne lægge det på prisen til Farum Kommune, skyldes, at denne provision var koblet direkte til den samlede omsætning, hvorfor det var lettere at lade Alletiders Rejser beregne beløbet Aftalen med Alletiders Rejser Ved telefax af 4. oktober 1999 indbød Farum Kommune Alletiders Rejser til nærmere forhandlinger om indgåelse af en aftale på grundlag af et af selskabet afgivet tilbud. På rejseudvalgets møde den samme dag blev udvalget orienteret om, at der ville blive afviklet en prøverejse til Gran Canaria med Alletiders Rejser for udvalgets medlemmer fra den 27. til den 30. oktober Efter hjemkomst fra prøverejsen takkede borgmester Peter Brixtofte ved brev af 3. november 1999 koncerndirektør Poul Erik Madsen, Alletiders Rejser, for en velgennemført besigtigelsesrejse: , f2, b ,b

14 På vegne af hele Farum delegationen fremsender jeg herved en stor tak for en meget veltilrettelagt og meget fint gennemført besigtigelsesrejse til Gran Canaria. Det var for os alle en stor glæde at møde ikke kun dine professionelle destinationschefer Dorte, Hanne samt Birgitte, men også Elke Gade fra Virum kontoret. Vi har fået et Alletiders indtryk af disse medarbejdere. Under Jørgen Lindhardts ledelse føler vi os ganske sikre på, at vi i de næste 3 år vil få et godt og frugtbart samarbejde til gavn for vore pensionister. For at vise vor seriøsitet har vi, under vort ophold besluttet at invitere dine 3 destinationsmedarbejdere til Farum, således forstået, at I klarer flytransporten og vi står for deres ophold og fortæring. Jeg kunne forestille mig, at de rejste ligesom vi gjorde, det vil sige en onsdag og retur lørdag. Formålet med denne rejse ville bl.a. være at give dem The grande Tour of Farum, så de får et førstehåndskendskab til hvor vores pensionister kommer fra. Jeg glæder mig til snarest at møde dig og Jørgen Lindhardt igen, og vil foreslå, at det bliver tirsdag den 9. november kl med efterfølgende frokost. 1 Ved brev af samme dato indkaldte Peter Brixtofte rejseudvalget til møde på Bregnerød Kro den 9. november 1999 kl Aftale mellem Farum Kommune og Alletiders Rejser blev herefter indgået ved Peter Brixtoftes og Poul Erik Madsens underskrifter på et pristilbud fremsat af Alletiders Rejser. På dokumentet er med håndskrift tilføjet: Til nedenstående priser tillægges den aftalte agent provision til Sport & Event. og Aftalen gælder for 3 år 2000, 2001 og En forlængelse heraf aftales senest 1/ Med ikrafttræden 1. januar 2000 blev der endvidere mellem Alletiders Rejser og Farum Boldklub A/S indgået en treårig reklameaftale hvorved Alletiders Rejser påtog sig et produktsponsorat til boldklubben på kr. årligt. 4 Om sponsoraftalen henvises til bind 7, kapitel 11, afsnit , og om sponsor-sagen, der vedrørte et pristillæg på 500 kr. pr. rejse henvises til bind 16, kapitel 28, afsnit Dommene i sponsorsagen er medtaget i beretningens bilag Den første rejse med deltagelse af 48 pensionister fandt sted med afgang den 19. januar Yderligere 903 personer deltog i pensionistrejser med Alletiders Rejser i 2000 og 579 deltog i ,b ,b ,f1,b ,f1,b56ff

15 På rejserne deltog mindst to såkaldte Farum-værter - byrådsmedlemmer eller kommunalt ansatte - hvis opgave bl.a. var at byde velkommen på byrådets vegne, deltage i de forskellige aktiviteter, hjælpe med praktiske småting og i øvrigt sikre, at alle så vidt muligt befandt sig godt. Værternes rejseudgifter blev betalt af Farum Kommune, der også udbetalte diæter til værterne. 2 På den første rejse deltog Peter Brixtofte selv som Farum-vært, og rejsen fik omfattende positiv medieomtale, 3 men der var også kritik af kommunens prioriteringer Spørgsmålet om beskatning Også spørgsmålet om eventuel beskatning hos pensionisterne af rejsens værdi blev rejst i dagspressen, og der blev i Folketinget stillet spørgsmål til skatteministeren herom. Skatteministeren svarede, at ifølge ligningslovens 7, litra j, medregnes ydelser efter lov om social service til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren ikke til den skattepligtige indkomst. Efter Farum kommunes opfattelse gives rejserne med hjemmel i lov om social service, nærmere bestemt 65. Spørgsmålet om beskatning afhænger således af, om rejserne er omfattet af lov om social services 65. Det er imidlertid et ligningsmæssigt spørgsmål, om rejserne er skattefrie, og da der ikke fra praksis findes nogle tilsvarende sager, har jeg anmodet Told- og Skattestyrelsen om at forelægge spørgsmålet om den skattemæssige behandling af rejserne for Ligningsrådet. 5 Told- og Skattestyrelsen anmodede herefter ved brev af 2. februar 2000 Socialministeriet om en udtalelse. 6 Til brug for besvarelsen anmodede Socialministeriet ved brev af 14. februar 2000 Farum Kommune om en udtalelse. 7 Farum Kommune svarede ved brev af 15. marts 2000 bl.a.: ,f1,b ,b3ff 3 B.T. 19. januar 2000: Freddie på ferie med Brixtofte tours ; Ekstra Bladet 20. januar 2000: I Brixtoftes paradis; Politiken 20. januar 2000: Kurrejse i Blitzlys; B.T. 21. januar 2000: Ediths store kurbade-dag; Jyllands-Posten 21. januar 2000: Ellevilde pensionister; B.T. 22. januar 2000: Skåååålllll, Brixtofte; Berl. Tidende 23. januar 2000: Rejsekongen. 4 Aktuelt 22. januar 2000: Vrede over forholdene på Brixtoftes plejehjem; Politiken 22. januar 2000: Hun kom ikke med på rejsen ; Jyllandsposten 23. januar 2000: Behandling af demente i Farum kritiseres; Jyllandsposten 24. januar 2000: Pårørende er rystet over Farum-plejehjem ,b ,b ,b ,b55ff

16 I anledning af Socialministeriets forespørgsel skal Farum Byråd oplyse følgende: a) Karakteren af kommunens tilbud: Der er tale om sædvanlige tilbud, som efter aftalerettens almindelige regler er bindende for kommunen ved accept fra tilbudsmodtager med forbehold af de rammer, som hotel- og lejlighedskapaciteten på Gran Canaria afsætter. Byrådet har rettet en generel henvendelse til alle kommunens borgere over 67 år. Tilbuddet er således ikke forbundet med nogen visitation eller anden form for konkret behovsvurdering. Med tilbudsskrivelsen følger tilmeldingsblanket samt en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Disse dokumenter vedlægges til ministeriets orientering. b) Baggrunden for kommunens tilbud: Byrådet besluttede den 3. august 1999 at iværksætte en undersøgelse om mulighederne for at tilbyde Farums alderspensionister et helbredsforebyggende kurophold på 14 dage i sydens sol i vinterperioden. Byrådet besluttede at afsætte økonomiske midler til at gennemføre rejserne. Svarene på en i efteråret 1999 foretagen spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens alderspensionister viste, at ca. tre fjerdedele udtrykte ønske om en vinterrejse til sydens sol. Herefter blev de første 500 pensionister tilbudt rejse i januarmarts c) Tilbudets konkrete indhold: Det retter sig til pensionister i kommunen på 67 år og derover. I tilbudet indgår bustransport på afrejsedagen fra Farum Rådhus til Københavns Lufthavn i Kastrup og tilbage på hjemkomstdagen, transport med fly til og fra Gran Canaria, 14 dages ophold i vedkommende hotel eller lejlighed, velkomst- og afskedsmiddag, en halv dags kurbad på et af kommunen udvalgt kurbadsted samt syge- og bagageforsikring. Under opholdet tilbydes deltagerne gymnastik, og udflugter gratis. Der tilbydes forskellige foredrag med tilknytning til Spanien: om Spaniens historie, befolkningens levevis, om madtraditioner, forevisning i hvordan man laver nationalretter, dans, foredrag af sundhedsoplysende karakter samt sang- og musikaftener mv. På opholdsstederne er der adgang til Internettet, så deltagerne kan følge med i dansk presse. Foruden denne lange række af tilbud om gratis aktiviteter tilbydes supplerende arrangementer af mere underholdende karakter, mod betaling. d) Deltagernes indflydelse og medvirken: Rejsemålet er som nævnt fastsat på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med 6 repræsentanter blandt byens ældreborgere, som har medvirket til at anbefale aktiviteter og udforme programmet, ligesom formanden for Ældrerådet har besigtiget og godkendt lokaliteterne inden de første rejser. Der kan vælges mellem 10 afrejsetidspunkter og 2 rejsemål (Puerto Rico og Maspaladomas) på Gran Canaria. Modtagerne kan angive 3 prioriterede ønsker. Deltagerne vælger selv, hvilke tilbud de vil benytte sig af under opholdet. De opfordres til at bidrage aktivt til underholdningen i form af foredrag, musikudøvelse og lign. Inden hver afrejse arrangerer kommunen et informationsmøde, og efter hjemkomsten arrangeres en sammenkomst for deltagerne. Kommunen lægger megen vægt på at lytte til deltagernes bedømmelse af rejsearrangementet i dets helhed, således at eventuelle mangler kan blive rettet inden afviklingen af efterårsrejserne

17 e) Udgifter: Bortset fra velkomst- og afskedsmiddagen dækker deltagerne egne kostudgifter. Der kan tilmeldes en gæst (ægtefælle eller samlever) mod egenbetaling på 3985,- kr. Al transport betales af kommunen bortset fra deltagernes individuelle transportbehov under opholdet på Gran Canaria. Kommunens velfærds-pensionistrejser har hjemmel i Servicelovens 65. Det er et generelt tilbud med aktiverende, forebyggende og netværksskabende sigte. Nogle af aktiviteterne under opholdet på Gran Canaria er i øvrigt udtrykkelig omtalt i bemærkningerne til forslaget til lov om social service. Da bemærkningerne imidlertid alene skal forstås som en eksemplifikation, har Byrådet ikke ment sig afskåret fra at tilbyde andre foranstaltninger end dem, der er omtalt i disse. Byrådet har som påbudt i loven fastsat retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan deltage. Den fastsatte betaling har hjemmel i 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 26 af 14.januar Ved brev af 23. juni 2000 til Told- og Skattestyrelsen udtalte Socialministeriet herefter bl.a.: 1 På det foreliggende grundlag finder Socialministeriet, at flere af de aktiviteter, som Farum Kommune tilbyder pensionisterne under opholdet i Spanien, umiddelbart er omfattet af servicelovens 65, hvorimod det er mere usikkert om den udgift, der er forbundet med transporten til og ophold i Spanien, falder inden for de formål, der har været tænkt med 65. Samlet set vurderes Farum Kommunes fortolkning af 65 således ikke at være klart i strid med formålet med loven. Ligningsrådet traf afgørelse i sagen den 15. august 2000 og udtalte bl.a.: 2 Efter ligningslovens 7, litra j er ydelser efter bl.a. lov om social service og lov om aktiv socialpolitik skattefri for modtageren, når ydelserne går til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren. Socialministeriet har i forbindelse med spørgsmålets vurdering udtalt, at udgifterne er afholdt med hjemmel i 65 i lov om social service. Det er Ligningsrådets opfattelse, at sådan som rejserne og de ydelser, der er givet pensionisterne i Farum Kommune, er beskrevet i Socialministeriets udtalelse, er de skattefri for modtagerne med hjemmel i ligningslovens 7, litra j. Af en orientering til skatteministeren om Ligningsrådets behandling af sagen fremgår blandt andet: ,b32f ,b ,b2-15 -

18 Flere medlemmer fandt ikke resultatet særlig rimeligt. Men der var enighed om, at som 7, litra j er formuleret, er det Socialministeriets opgave at sige fra over for anvendelse af midler efter servicelovens 65. Rådet har selvfølgelig ikke en selvstændig prøvelsesret over for anvendelse af sociale ydelser Aflønning af Farum-værter Økonomiudvalget i Farum besluttede den 8. februar 2000, at der skulle ske aflønning af byrådsmedlemmer, som havde et indtægtstab i forbindelse med deltagelse i pensionistrejserne som Farum-værter. 1 Spørgsmålet blev herefter behandlet i et notat af 22. februar 2000 fra forvaltningen, hvori det hed: 2 Forslag til aflønning af byrådsmedlemmer, som deltager som værter/hjælpere på kurrejser med pensionister. Byrådsmedlemmer, som har et indtægtstab i forbindelse med at deltage som værter/hjælpere på kurrejser med pensionister ansættes som honorarlønnede konsulenter. Aflønningen foreslås fastsat efter følgende regler: Lønnen sættes til et beløb, der svarer til den gældende aflønning indenfor den sociale overenskomst som socialformidler/afdelingsleder på løntrin 45. Lønnen foreslås således beregnet ud fra en løn, der p.t. udgør kr./mdr. uden pension og inkl. feriegodtgørelse. Der sker aflønning for den periode af tiden som udsendt vært/hjælper, hvor det enkelte byrådsmedlem har indtægt fra anden side. Der vil således kunne blive tale om en delaflønning for den udsendte periode, hvis byrådsmedlemmet har delvis indtægt. Oplysning om tabt arbejdsfortjeneste kræver i første omgang ikke skriftlig dokumentation, men afgives på tro og love. Nærværende ordning er tiltrådt af økonomiudvalget og er gældende indtil videre. Notatet bar følgende påtegning af 13. marts 2000 fra Kommunernes Revisionsafdeling: Ifølge aftale med E. Geert Pedersen kan vi oplyse, at vi ikke finder, at foranstående forslag om aflønning af byrådsmedlemmer, der deltager som værter/hjælpere på kurrejser med pensionister, er i strid med gældende lovgivning ,f2,b ,f1,b

19 Helsingør, den 13. marts 2000 Kommunernes Revisionsafdeling Ulrik Klausen / Robert Knudsen På økonomiudvalgets møde den 11. april 2000 blev notatet taget til efterretning Farum Kommunes udgifter I marts 2001 opsagde Alletiders Rejser aftalen med Farum Kommune om udførelse af pensionistrejserne. 2 Rejserne blev herefter udført af henholdsvis det af Poul Erik Madsen nystiftede ABC Rejser og Star Tours. Den 15. april 2002 anbefalede Farum Ældreråd i en pressemeddelelse, at pensionistrejserne blev sat i bero. På byrådsmøde den 11. juni 2002 besluttede et flertal at aflyse pensionistrejserne til udlandet med øjeblikkelig virkning, og socialudvalget blev pålagt at undersøge, om forudbetalte beløb til rejser og indkvartering kunne kræves tilbagebetalt. 3 Det fremgår af Farum Kommunes budgetter og regnskaber i perioden fra 2000 til 2002, at pensionistrejserne fra begyndelsen var præget af budgetoverskridelser. I Farum Kommunes budget for 2000 blev der som nævnt ovenfor afsat 7,5 mio. kr. til pensionistrejserne 4. Af Farum Kommunes regnskab for 2000 fremgår det, at der var et merforbrug på kr. i forhold til det budgetterede beløb. I noterne er anført: Udgifterne til velfærdsrejser har i det første år været større end det budgetterede pga. engangsudgifter til etableringen af rejsemål. Prisen pr. rejse blev desuden højere end forudsat. 5 Af budgettet for 2001 fremgår, at der også dette år blev afsat 7,5 mio. kr. til pensionistrejserne 6. Af kommunens regnskab for 2001 fremgår, at der var et merforbrug i forhold til budgettet på 12 mio. kr. 7 Der ses ikke at have foreligget bevilling til merforbruget ,f2,b ,f1,b ,4,f4,b ,f4,b ,f6,b ,f2,b ,f3,b5-17 -

20 I Farum Kommunes budget 2002 blev der afsat 12 mio. kr. til pensionistrejserne 1. Det fremgår af regnskabet 2002, at der var en mindreudgift til pensionistrejserne, idet der blev afholdt udgifter for i alt kr. 2 Denne mindreudgift må dog ses i sammenhæng med, at pensionistrejserne ophørte midt i Forklaringer Byrådsmedlem Flemming Oppfeldt (V) har forklaret: 3 Vidnet blev ringet op af Peter Brixtofte i slutningen af juli Han havde fået en genial idé om pensionistrejser. Vidnet sagde til Peter Brixtofte, at det var en rigtig dårlig beslutning, og hertil svarede Peter Brixtofte, at vidnet var den eneste i byrådet, som var imod. Vidnet sagde til Venstregruppen, at det var knald i låget, når der var flere og flere rige pensionister i kommunen, og så skulle man hellere bruge pengene på skattelettelser. Vidnet ville dog stemme for, forudsat det var en forsøgsordning, og der kom en opfølgning derefter. Vidnet prøvede politisk at skaffe flertal imod forsøgsordningen, men det fik han ikke, alle var begejstrede for ordningen. Peter Brixtofte har forklaret: 4 Foreholdt vidnet Flemming Oppfeldts forklaring 5 om pensionistrejserne forklarede vidnet, at det er muligt, at beskrivelsen er korrekt. Det var jo diskuteret indbyrdes, inden det kom i byrådet, og der var mange uformelle samtaler i byrådet, som ikke stod i byrådsreferater. Vidnet husker ikke lige telefonsamtalen med Flemming Oppfeldt, men formentlig har vidnet ringet rundt til hele byrådet. Pensionistrejserne var vidnets idé - og det ville han gerne tage æren for - og det var det bedste, vidnet nogen sinde havde været med til. I lørdags var vidnet til en tidligere økonomidirektørs 90 år fødselsdag i Farum Park. Hver tredje gæst var en ven, som fødselaren havde mødt på velfærdsrejser. Der er stadig et godt netværk imellem pensionisterne. Man bliver ikke nødvendigvis senil, bare fordi man bliver ældre, og et frivilligt netværk kan give en utrolig aflastning af det offentlige system, f.eks. ved at de ældre spørger hinanden i stedet for at spørge kommunen. Det var ikke sådan, at de fattige pensionister skulle rejse først og de rige senere. Det skulle være sådan, at alle pensionisterne kunne rejse og bo samme sted og derved opbygge et netværk, og det netværk betød meget for de ældre efterfølgende. Der blev skabt venskaber igennem rejserne, og vidnet havde viet 4 par efter rejser. Vidnet kunne godt se budgetoverskridelser på rejserne, og det kunne diskuteres, men han ville gøre det igen i morgen. Der blev lavet en tilfredsheds ,f2,b ,f4,b , navnlig b

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Man stilles op på en liste til kommunalvalget, men indvælges som person. Dette er udgangspunktet for måden, arbejdet i Byråd og udvalg fungerer

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer)

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) 1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0092 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Star

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. januar 2013 blev der i sag 179-2012 KK mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 9. april 2012 har KK indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse

Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse NOTAT Til Socialudvalget Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse Notatet giver en status til Socialudvalget på udviklingen

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468

Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468 Pkt.nr. 2 Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere