FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv."

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11 Rejser og repræsentation mv.

2 Bind 11 Rejser og repræsentation m.v. Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 11 Kapitel 15 Pensionistrejser Kapitel 16 Bertelsmann og Cities of Tomorrow Kapitel 17 Udgifter til rejser og repræsentation Kapitel 18 Dispositioner til gavn for partier og personer Indholdsfortegnelse 15. Pensionistrejser Den retlige ramme Kommunalfuldmagten Lov om social service 79, tidligere Skattemæssige forhold Farum Kommunes pensionistrejser Den politiske beslutning Kommunens aftale med Bjarne Jensen Consult v/bjarne Jensen Aftalen med Alletiders Rejser Spørgsmålet om beskatning Aflønning af Farum-værter Farum Kommunes udgifter Forklaringer Sammenfatning og vurdering Bertelsmann og Cities of Tomorrow Indledning

4 16.2. Medieomtale Nomineringen til Carl Bertelsmann prisen Kriterier for pristildelingen Den nordiske indstilling til nominering Præstation og demokrati i lokalstyret Bertelsmann interne evaluering Bertelsmanns beretning vedrørende pristildelingen i Cities of Tomorrow Efterforløbet Sammenfatning og vurdering Rejser og repræsentation Indledning Medieomtale Den retlige ramme Rejse- og repræsentationsudgifter Bilagsfesten i Kommunernes Revision inddrages Borgmesterens redegørelse af 27. februar Oppositionens krav om bilagsgennemgang Behandling af nye regler og bilagsgennemgang Oppositionens redegørelse om bilagsgennemgang Nye retningslinjer i Bilagsgennemgang i øvrigt Forklaringer Byrådsmedlemmer Revisorer Kommunens undersøgelse af evt. erstatningskrav

5 Kommunens behandling af tilbagebetalings- og erstatningskrav Igangsatte undersøgelser Administrativ opfølgning Byrådets politik for sagsbehandlingen Byrådets opfølgning og status Høringsprocedure Udsættelse af domstolsbehandling Tilsynsrådet Forklaringer Generelt Summariske konklusioner Delrapport Delrapport Delrapport Budget og regnskab mv Udgifter og opdeling af funktionsområder Anvisningsregler og forretningsgange Revision KR s revisionsrapport om repræsentation Revisionskritiske bemærkninger HLB s rapport Forklaringer Byrådsmedlemmer Embedsmænd Repræsentation Restaurationsbesøg Bertelsmann konferencen i Repræsentationsudgifter i øvrigt Indkøb af vin hos vinhandler

6 Receptioner og personalearrangementer Mødeforplejning (byrådsgrupper) Tilskud og gaver mv Andre udgifter Repræsentationsudgifter udskilt fra byggeregnskaber Bilagsgennemgang i øvrigt Forklaringer Rejser Generelt Rejser vedr. Bertelsmann/Cities of Tomorrow Litauen rejser Udvalgs- og studierejser Andre rejser Skolerejser Gran Canaria rejser Øvrige rejser Øvrige rejser - utilstrækkeligt oplyst Private rejser Forklaringer Bertelsmann/Cities of Tomorrow Litauen-rejser Udvalgsrejser Rejser sammen med erhvervsfolk Farum Erhvervsforening

7 Farum & Erhverv Erhvervssamarbejde i øvrigt Andre rejser Anlagte og hævede retssager Oversigt over anlagte, men senere hævede erstatningssager Repræsentation Rejser Beslutning om at hæve anlagte erstatningssager Domme og praksis i lyset heraf Farum Venstreforening Sport & Event International v/bjarne Jensen Straffesagens forhold 6-7 og erstatningskrav Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 2. juni Samråd i Folketingets Kommunalvalg - Uafhængigt tilsyn Efterforløbet i øvrigt Anvisning og attestation Retningslinjer for repræsentation mv Revisionens opfølgning Borgmesterbil Anskaffelse og afhændelse Tilsynsrådets sag Forklaringer Forklaringer Sammenfatning og vurdering Det kommunale formål og økonomisk forsvarlighed Bevilling og regnskab Særligt om borgmesterbil Dispositioner til gavn for partier og personer

8 18.1. Indledning Den retlige ramme Oplysninger fra vælgerforeningerne/kandidatlisterne Forklaringer Sammenfatning og vurdering

9 Kapitel Pensionistrejser Den retlige ramme Kommunalfuldmagten Kommunalfuldmagten betegner bl.a. det forhold, at en kommune uden egentlig lovhjemmel kan foretage visse dispositioner af økonomisk karakter 1. Det fremgår af Indenrigsministeriets praksis, at der med hjemmel i kommunalfuldmagten lovligt kan foretages dispositioner, der er begrundet i hensyn til sundhedsfremmende foranstaltninger. Der kan således foretages tildeling af ydelser til grupper af personer, forudsat at afgrænsningen af de ydelsesberettigede personer sker efter saglige kriterier i forhold til formålet med pågældende disposition. Det fremgår ligeledes af Indenrigsministeriets praksis, at kommuner i tilknytning til de opgaver på ældreområdet, som kommunen er tildelt efter skreven lovgivning, har adgang til at realisere ældrepolitik på grundlag af den ulovbestemte kommunalfuldmagt Lov om social service 79, tidligere 65 Ifølge lov om social service 79, tidligere 65, kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Af den dagældende vejledning nr. 59 af 6. marts 1998 fremgår bl.a.: 120. Kommunalbestyrelsen kan efter 65 iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. 1 Se fx Garde og Revsbech, Kommunalret, s

10 De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forringelse og sikre vedligeholdelse af helbredstilstanden. Aktiviteters betydning for funktionsevnen har i de senere år været genstand for en omfattende forskning. Denne viser, at aktive ældre har en bedre fysik, og at livskvalitet, livslængde og kondition hører sammen. Målgruppe 121. Kommunalbestyrelsen har med bestemmelsen en hjemmel til at kunne iværksætte eller yde tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er kommunalbestyrelsen, der - afhængigt af kommunale forhold - træffer beslutning om målgruppen for tilbudene. Tilbudene kan fx omfatte en bestemt aldersgruppe. Indhold 122. Tilbudene omfatter aktivitetsprægede tilbud. Formålet med tilbudene er at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv. Kommunalbestyrelsen afgør ud fra lokale forhold, om, og i hvilket omfang, den vil udnytte muligheden for at iværksætte tilbud, der generelt stilles til rådighed for bestemte persongrupper. Tilbudene kan derfor variere fra kommune til kommune. Som eksempler på generelle aktiverende og forebyggende tilbud kan nævnes aktiviteter i form af klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde, gymnastik og anden form for motion. Det skal nævnes, at når der efter anden lovgivning om fx undervisning ydes tilskud til pensionister, kan der ikke efter servicelovens 65 ydes tilskud til pensionister til samme form for undervisning. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes. Undgå omklamring 125. Det er erfaringsmæssigt mest befordrende for initiativer fra og virkelyst hos de ældre, hvis de selv står for og styrer egne aktiviteter. Det kan virke passiviserende på de ældre, hvis alle initiativer og beslutninger udgår fra kommunens ansatte. Kommunen bør derfor være opmærksom på at undgå at»omklamre«de ældres aktiviteter. Kommunalbestyrelsen kan tilskynde ældre-, pensionist- og idrætsforeninger m.fl. til at påtage sig de aktiverende opgaver. Der henvises til bind 2, kapitel 3, om frivilligt arbejde blandt ældre

11 135. Kommunen kan træffe beslutning om at fastsætte betalingen til et lavere beløb end de faktiske udgifter eller helt undlade at opkræve betaling. En sådan beslutning skal i givet fald omfatte alle modtagere af det pågældende tilbud Skattemæssige forhold Ydelser efter lov om social service 79, tidligere 65, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens 7, nr. 9, tidligere 7, litra j Farum Kommunes pensionistrejser Den politiske beslutning Den 1. august 1999 præsenterede Peter Brixtofte i Berlingske Tidende et forslag om at sende alle pensionister i kommunen sydpå i 14 dage - på kommunens regning. Peter Brixtofte udtalte til avisen: De skal sendes derned i vinterperioden, og de skal også tilbydes massage og andre behandlinger. Opholdet vil gøre, at de bliver mindre syge, at de bliver gladere, og at de får et bedre netværk. 1 Ideen fik den følgende dag udførlig omtale i de fleste landsdækkende aviser. 2 Sagen blev behandlet på et ekstraordinært møde i socialudvalget i Farum Kommune den 3. august og på et byrådsmøde senere samme dag, hvor et flertal besluttede at undersøge mulighederne for at tilbyde Farums alderspensionister et helbredsforebyggende kurophold på 14 dage i sydens sol i vinterperioden. Det blev besluttet at afsætte 7,5 mio. kr. til formålet i budgettet for Af budgetbemærkningerne fremgår, at rejserne har et aktiverende og forebyggende sigte og tilrettelægges efter regler i Lov om Social Service pgf. 65. I 1999 er der 1800 borgere over 67 år. Det anslås 1 Kommune vil betale ældres charterferie (Berlingske Tidende 1. august 1999, 1. sektion, side 1). 2 Grisefest (B.T. 2. august 1999, 1. sektion, side 16); Ned i solen - far betaler (Ekstra Bladet 2. august 1999, 1. sektion, side 4); Kommune vil sende ældre på ferie (Jyllands-Posten 2. august 1999, 1. sektion, side 2); Farum vil give gratis pensionistrejser (Politiken 2. august 1999, 1. sektion, side 3) ,f7,b ,f2,b

12 at ca borgere vil gøre brug af ordningen. Udgiften omfatter tillige rejsen for hjælpere, hvor borgere er afhængige af hjælp til personlig pleje. 1. Ældrerådet i Farum Kommune blev orienteret om beslutningen og takkede ved brev af 17. august 1999 for borgmesterens og byrådets initiativ, som ældrerådet glædede sig til at være med til at drøfte de nærmere rammer for. Ældrerådet så tilbuddet om kurophold som et led i en forebyggelsespolitik for de ældre, der dels kunne være med til at højne livskvaliteten og dels kunne spare samfundet for store helbreds- og plejeomkostninger. 2 Farum Kommune nedsatte et rejseudvalg, der med deltagelse af Peter Brixtofte, Marianne Helslev, Jørgen Larsen, Leif Frimand Jensen, Bjarne Jensen, Søren Hjorth, Karen Schur og Lone Puge holdt møde den 25. august Det blev besluttet at iværksætte en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Ældresagen rettet mod alle borgere over 67 år i kommunen. Spørgeskemaerne blev udsendt den 15. september 1999 med spørgsmål om blandt andet de adspurgtes interesse i at deltage i de påtænkte rejser. 4 Kommunen udarbejdede herefter Tilbudsbetingelser - oplæg til gennemførelse af pensionistrejser, der blev udsendt til fem større rejsebureauer, herunder Alletiders Rejser Kommunens aftale med Bjarne Jensen Consult v/bjarne Jensen 6 Den 1. oktober 1999 indgik Farum Kommune en aftale med Bjarne Jensen Consult v/ Bjarne Jensen om konsulentarbejde i forbindelse med kommunens pensionistrejser. Bjarne Jensen, der også drev virksomheden Sport & Event, skulle efter aftalen have en generel rådgivende funktion over for Farum Kommune med hensyn til afviklingen af pensionistrejserne. Han skulle også etablere og bemande et service- og informationskontor med henblik på at yde service til kommunens pensionister vedrørende pensionistrejserne. Endvidere havde Bjarne Jensen det overordnede ansvar for kvalitetssikring af pensionistrejserne, og han skulle holde opsyn med pensionistrejsernes form, indhold og afvikling. Desuden skulle han foretage research på nye velfærdsrejsemål. For disse ydelser modtog Bjarne Jensen af Farum Kommune pr , f4,b ,b60f ,b ,b ,f1,b143ff 6 Aftalen er nærmere omtalt i bind 5, kapitel 7, afsnit

13 måned kr. eksklusiv moms. 1 Herudover modtog Bjarne Jensen en såkaldt agentprovision på 8 % af prisen på pensionistrejserne. Om denne provision skrev Bjarne Jensen den 14. marts 2001 til direktionen i Alletiders Rejser: Da der tilsyneladende hersker lidt tvivl og lidt forvirring i AR omkring dele af vores aftale, så skal jeg her kort redegøre for status og historik på vores 8 % aftale. Efter at undertegnede havde accepteret pris, services og vilkår m.h.t. Jeres tilbud på pensionistrejserne, så aftalte vi, at samtlige regninger skulle pålægges en ekstra afgift/provision på 8 %. Midlerne bruges til etablering til en speciel fond og indbetales på en speciel konto i regi af Sport & Event efter aftale med opdragsgiver på projektet. Under den senere straffesag forklarede Bjarne Jensen: Han har indgået aftalen om de 8 % direkte med Brixtofte. Hverken Frimand Jensen eller Poul Erik Madsen har deltaget i disse drøftelser, men han har fortalt Alletiders Rejser om de 8 %, enten til Poul Erik Madsen eller Lindhardt. At han fra Farum Kommune fik både et konsulenthonorar og en provision var udtryk for, at han udover at give Farum Kommune adgang til sin knowhow lagde en stor del af sin arbejdskraft til gavn for Farum Kommune. At han ikke fik de 8 % udbetalt direkte fra kommunen, men fra Alletiders Rejser, som kunne lægge det på prisen til Farum Kommune, skyldes, at denne provision var koblet direkte til den samlede omsætning, hvorfor det var lettere at lade Alletiders Rejser beregne beløbet Aftalen med Alletiders Rejser Ved telefax af 4. oktober 1999 indbød Farum Kommune Alletiders Rejser til nærmere forhandlinger om indgåelse af en aftale på grundlag af et af selskabet afgivet tilbud. På rejseudvalgets møde den samme dag blev udvalget orienteret om, at der ville blive afviklet en prøverejse til Gran Canaria med Alletiders Rejser for udvalgets medlemmer fra den 27. til den 30. oktober Efter hjemkomst fra prøverejsen takkede borgmester Peter Brixtofte ved brev af 3. november 1999 koncerndirektør Poul Erik Madsen, Alletiders Rejser, for en velgennemført besigtigelsesrejse: , f2, b ,b

14 På vegne af hele Farum delegationen fremsender jeg herved en stor tak for en meget veltilrettelagt og meget fint gennemført besigtigelsesrejse til Gran Canaria. Det var for os alle en stor glæde at møde ikke kun dine professionelle destinationschefer Dorte, Hanne samt Birgitte, men også Elke Gade fra Virum kontoret. Vi har fået et Alletiders indtryk af disse medarbejdere. Under Jørgen Lindhardts ledelse føler vi os ganske sikre på, at vi i de næste 3 år vil få et godt og frugtbart samarbejde til gavn for vore pensionister. For at vise vor seriøsitet har vi, under vort ophold besluttet at invitere dine 3 destinationsmedarbejdere til Farum, således forstået, at I klarer flytransporten og vi står for deres ophold og fortæring. Jeg kunne forestille mig, at de rejste ligesom vi gjorde, det vil sige en onsdag og retur lørdag. Formålet med denne rejse ville bl.a. være at give dem The grande Tour of Farum, så de får et førstehåndskendskab til hvor vores pensionister kommer fra. Jeg glæder mig til snarest at møde dig og Jørgen Lindhardt igen, og vil foreslå, at det bliver tirsdag den 9. november kl med efterfølgende frokost. 1 Ved brev af samme dato indkaldte Peter Brixtofte rejseudvalget til møde på Bregnerød Kro den 9. november 1999 kl Aftale mellem Farum Kommune og Alletiders Rejser blev herefter indgået ved Peter Brixtoftes og Poul Erik Madsens underskrifter på et pristilbud fremsat af Alletiders Rejser. På dokumentet er med håndskrift tilføjet: Til nedenstående priser tillægges den aftalte agent provision til Sport & Event. og Aftalen gælder for 3 år 2000, 2001 og En forlængelse heraf aftales senest 1/ Med ikrafttræden 1. januar 2000 blev der endvidere mellem Alletiders Rejser og Farum Boldklub A/S indgået en treårig reklameaftale hvorved Alletiders Rejser påtog sig et produktsponsorat til boldklubben på kr. årligt. 4 Om sponsoraftalen henvises til bind 7, kapitel 11, afsnit , og om sponsor-sagen, der vedrørte et pristillæg på 500 kr. pr. rejse henvises til bind 16, kapitel 28, afsnit Dommene i sponsorsagen er medtaget i beretningens bilag Den første rejse med deltagelse af 48 pensionister fandt sted med afgang den 19. januar Yderligere 903 personer deltog i pensionistrejser med Alletiders Rejser i 2000 og 579 deltog i ,b ,b ,f1,b ,f1,b56ff

15 På rejserne deltog mindst to såkaldte Farum-værter - byrådsmedlemmer eller kommunalt ansatte - hvis opgave bl.a. var at byde velkommen på byrådets vegne, deltage i de forskellige aktiviteter, hjælpe med praktiske småting og i øvrigt sikre, at alle så vidt muligt befandt sig godt. Værternes rejseudgifter blev betalt af Farum Kommune, der også udbetalte diæter til værterne. 2 På den første rejse deltog Peter Brixtofte selv som Farum-vært, og rejsen fik omfattende positiv medieomtale, 3 men der var også kritik af kommunens prioriteringer Spørgsmålet om beskatning Også spørgsmålet om eventuel beskatning hos pensionisterne af rejsens værdi blev rejst i dagspressen, og der blev i Folketinget stillet spørgsmål til skatteministeren herom. Skatteministeren svarede, at ifølge ligningslovens 7, litra j, medregnes ydelser efter lov om social service til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren ikke til den skattepligtige indkomst. Efter Farum kommunes opfattelse gives rejserne med hjemmel i lov om social service, nærmere bestemt 65. Spørgsmålet om beskatning afhænger således af, om rejserne er omfattet af lov om social services 65. Det er imidlertid et ligningsmæssigt spørgsmål, om rejserne er skattefrie, og da der ikke fra praksis findes nogle tilsvarende sager, har jeg anmodet Told- og Skattestyrelsen om at forelægge spørgsmålet om den skattemæssige behandling af rejserne for Ligningsrådet. 5 Told- og Skattestyrelsen anmodede herefter ved brev af 2. februar 2000 Socialministeriet om en udtalelse. 6 Til brug for besvarelsen anmodede Socialministeriet ved brev af 14. februar 2000 Farum Kommune om en udtalelse. 7 Farum Kommune svarede ved brev af 15. marts 2000 bl.a.: ,f1,b ,b3ff 3 B.T. 19. januar 2000: Freddie på ferie med Brixtofte tours ; Ekstra Bladet 20. januar 2000: I Brixtoftes paradis; Politiken 20. januar 2000: Kurrejse i Blitzlys; B.T. 21. januar 2000: Ediths store kurbade-dag; Jyllands-Posten 21. januar 2000: Ellevilde pensionister; B.T. 22. januar 2000: Skåååålllll, Brixtofte; Berl. Tidende 23. januar 2000: Rejsekongen. 4 Aktuelt 22. januar 2000: Vrede over forholdene på Brixtoftes plejehjem; Politiken 22. januar 2000: Hun kom ikke med på rejsen ; Jyllandsposten 23. januar 2000: Behandling af demente i Farum kritiseres; Jyllandsposten 24. januar 2000: Pårørende er rystet over Farum-plejehjem ,b ,b ,b ,b55ff

16 I anledning af Socialministeriets forespørgsel skal Farum Byråd oplyse følgende: a) Karakteren af kommunens tilbud: Der er tale om sædvanlige tilbud, som efter aftalerettens almindelige regler er bindende for kommunen ved accept fra tilbudsmodtager med forbehold af de rammer, som hotel- og lejlighedskapaciteten på Gran Canaria afsætter. Byrådet har rettet en generel henvendelse til alle kommunens borgere over 67 år. Tilbuddet er således ikke forbundet med nogen visitation eller anden form for konkret behovsvurdering. Med tilbudsskrivelsen følger tilmeldingsblanket samt en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Disse dokumenter vedlægges til ministeriets orientering. b) Baggrunden for kommunens tilbud: Byrådet besluttede den 3. august 1999 at iværksætte en undersøgelse om mulighederne for at tilbyde Farums alderspensionister et helbredsforebyggende kurophold på 14 dage i sydens sol i vinterperioden. Byrådet besluttede at afsætte økonomiske midler til at gennemføre rejserne. Svarene på en i efteråret 1999 foretagen spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens alderspensionister viste, at ca. tre fjerdedele udtrykte ønske om en vinterrejse til sydens sol. Herefter blev de første 500 pensionister tilbudt rejse i januarmarts c) Tilbudets konkrete indhold: Det retter sig til pensionister i kommunen på 67 år og derover. I tilbudet indgår bustransport på afrejsedagen fra Farum Rådhus til Københavns Lufthavn i Kastrup og tilbage på hjemkomstdagen, transport med fly til og fra Gran Canaria, 14 dages ophold i vedkommende hotel eller lejlighed, velkomst- og afskedsmiddag, en halv dags kurbad på et af kommunen udvalgt kurbadsted samt syge- og bagageforsikring. Under opholdet tilbydes deltagerne gymnastik, og udflugter gratis. Der tilbydes forskellige foredrag med tilknytning til Spanien: om Spaniens historie, befolkningens levevis, om madtraditioner, forevisning i hvordan man laver nationalretter, dans, foredrag af sundhedsoplysende karakter samt sang- og musikaftener mv. På opholdsstederne er der adgang til Internettet, så deltagerne kan følge med i dansk presse. Foruden denne lange række af tilbud om gratis aktiviteter tilbydes supplerende arrangementer af mere underholdende karakter, mod betaling. d) Deltagernes indflydelse og medvirken: Rejsemålet er som nævnt fastsat på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med 6 repræsentanter blandt byens ældreborgere, som har medvirket til at anbefale aktiviteter og udforme programmet, ligesom formanden for Ældrerådet har besigtiget og godkendt lokaliteterne inden de første rejser. Der kan vælges mellem 10 afrejsetidspunkter og 2 rejsemål (Puerto Rico og Maspaladomas) på Gran Canaria. Modtagerne kan angive 3 prioriterede ønsker. Deltagerne vælger selv, hvilke tilbud de vil benytte sig af under opholdet. De opfordres til at bidrage aktivt til underholdningen i form af foredrag, musikudøvelse og lign. Inden hver afrejse arrangerer kommunen et informationsmøde, og efter hjemkomsten arrangeres en sammenkomst for deltagerne. Kommunen lægger megen vægt på at lytte til deltagernes bedømmelse af rejsearrangementet i dets helhed, således at eventuelle mangler kan blive rettet inden afviklingen af efterårsrejserne

17 e) Udgifter: Bortset fra velkomst- og afskedsmiddagen dækker deltagerne egne kostudgifter. Der kan tilmeldes en gæst (ægtefælle eller samlever) mod egenbetaling på 3985,- kr. Al transport betales af kommunen bortset fra deltagernes individuelle transportbehov under opholdet på Gran Canaria. Kommunens velfærds-pensionistrejser har hjemmel i Servicelovens 65. Det er et generelt tilbud med aktiverende, forebyggende og netværksskabende sigte. Nogle af aktiviteterne under opholdet på Gran Canaria er i øvrigt udtrykkelig omtalt i bemærkningerne til forslaget til lov om social service. Da bemærkningerne imidlertid alene skal forstås som en eksemplifikation, har Byrådet ikke ment sig afskåret fra at tilbyde andre foranstaltninger end dem, der er omtalt i disse. Byrådet har som påbudt i loven fastsat retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan deltage. Den fastsatte betaling har hjemmel i 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 26 af 14.januar Ved brev af 23. juni 2000 til Told- og Skattestyrelsen udtalte Socialministeriet herefter bl.a.: 1 På det foreliggende grundlag finder Socialministeriet, at flere af de aktiviteter, som Farum Kommune tilbyder pensionisterne under opholdet i Spanien, umiddelbart er omfattet af servicelovens 65, hvorimod det er mere usikkert om den udgift, der er forbundet med transporten til og ophold i Spanien, falder inden for de formål, der har været tænkt med 65. Samlet set vurderes Farum Kommunes fortolkning af 65 således ikke at være klart i strid med formålet med loven. Ligningsrådet traf afgørelse i sagen den 15. august 2000 og udtalte bl.a.: 2 Efter ligningslovens 7, litra j er ydelser efter bl.a. lov om social service og lov om aktiv socialpolitik skattefri for modtageren, når ydelserne går til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren. Socialministeriet har i forbindelse med spørgsmålets vurdering udtalt, at udgifterne er afholdt med hjemmel i 65 i lov om social service. Det er Ligningsrådets opfattelse, at sådan som rejserne og de ydelser, der er givet pensionisterne i Farum Kommune, er beskrevet i Socialministeriets udtalelse, er de skattefri for modtagerne med hjemmel i ligningslovens 7, litra j. Af en orientering til skatteministeren om Ligningsrådets behandling af sagen fremgår blandt andet: ,b32f ,b ,b2-15 -

18 Flere medlemmer fandt ikke resultatet særlig rimeligt. Men der var enighed om, at som 7, litra j er formuleret, er det Socialministeriets opgave at sige fra over for anvendelse af midler efter servicelovens 65. Rådet har selvfølgelig ikke en selvstændig prøvelsesret over for anvendelse af sociale ydelser Aflønning af Farum-værter Økonomiudvalget i Farum besluttede den 8. februar 2000, at der skulle ske aflønning af byrådsmedlemmer, som havde et indtægtstab i forbindelse med deltagelse i pensionistrejserne som Farum-værter. 1 Spørgsmålet blev herefter behandlet i et notat af 22. februar 2000 fra forvaltningen, hvori det hed: 2 Forslag til aflønning af byrådsmedlemmer, som deltager som værter/hjælpere på kurrejser med pensionister. Byrådsmedlemmer, som har et indtægtstab i forbindelse med at deltage som værter/hjælpere på kurrejser med pensionister ansættes som honorarlønnede konsulenter. Aflønningen foreslås fastsat efter følgende regler: Lønnen sættes til et beløb, der svarer til den gældende aflønning indenfor den sociale overenskomst som socialformidler/afdelingsleder på løntrin 45. Lønnen foreslås således beregnet ud fra en løn, der p.t. udgør kr./mdr. uden pension og inkl. feriegodtgørelse. Der sker aflønning for den periode af tiden som udsendt vært/hjælper, hvor det enkelte byrådsmedlem har indtægt fra anden side. Der vil således kunne blive tale om en delaflønning for den udsendte periode, hvis byrådsmedlemmet har delvis indtægt. Oplysning om tabt arbejdsfortjeneste kræver i første omgang ikke skriftlig dokumentation, men afgives på tro og love. Nærværende ordning er tiltrådt af økonomiudvalget og er gældende indtil videre. Notatet bar følgende påtegning af 13. marts 2000 fra Kommunernes Revisionsafdeling: Ifølge aftale med E. Geert Pedersen kan vi oplyse, at vi ikke finder, at foranstående forslag om aflønning af byrådsmedlemmer, der deltager som værter/hjælpere på kurrejser med pensionister, er i strid med gældende lovgivning ,f2,b ,f1,b

19 Helsingør, den 13. marts 2000 Kommunernes Revisionsafdeling Ulrik Klausen / Robert Knudsen På økonomiudvalgets møde den 11. april 2000 blev notatet taget til efterretning Farum Kommunes udgifter I marts 2001 opsagde Alletiders Rejser aftalen med Farum Kommune om udførelse af pensionistrejserne. 2 Rejserne blev herefter udført af henholdsvis det af Poul Erik Madsen nystiftede ABC Rejser og Star Tours. Den 15. april 2002 anbefalede Farum Ældreråd i en pressemeddelelse, at pensionistrejserne blev sat i bero. På byrådsmøde den 11. juni 2002 besluttede et flertal at aflyse pensionistrejserne til udlandet med øjeblikkelig virkning, og socialudvalget blev pålagt at undersøge, om forudbetalte beløb til rejser og indkvartering kunne kræves tilbagebetalt. 3 Det fremgår af Farum Kommunes budgetter og regnskaber i perioden fra 2000 til 2002, at pensionistrejserne fra begyndelsen var præget af budgetoverskridelser. I Farum Kommunes budget for 2000 blev der som nævnt ovenfor afsat 7,5 mio. kr. til pensionistrejserne 4. Af Farum Kommunes regnskab for 2000 fremgår det, at der var et merforbrug på kr. i forhold til det budgetterede beløb. I noterne er anført: Udgifterne til velfærdsrejser har i det første år været større end det budgetterede pga. engangsudgifter til etableringen af rejsemål. Prisen pr. rejse blev desuden højere end forudsat. 5 Af budgettet for 2001 fremgår, at der også dette år blev afsat 7,5 mio. kr. til pensionistrejserne 6. Af kommunens regnskab for 2001 fremgår, at der var et merforbrug i forhold til budgettet på 12 mio. kr. 7 Der ses ikke at have foreligget bevilling til merforbruget ,f2,b ,f1,b ,4,f4,b ,f4,b ,f6,b ,f2,b ,f3,b5-17 -

20 I Farum Kommunes budget 2002 blev der afsat 12 mio. kr. til pensionistrejserne 1. Det fremgår af regnskabet 2002, at der var en mindreudgift til pensionistrejserne, idet der blev afholdt udgifter for i alt kr. 2 Denne mindreudgift må dog ses i sammenhæng med, at pensionistrejserne ophørte midt i Forklaringer Byrådsmedlem Flemming Oppfeldt (V) har forklaret: 3 Vidnet blev ringet op af Peter Brixtofte i slutningen af juli Han havde fået en genial idé om pensionistrejser. Vidnet sagde til Peter Brixtofte, at det var en rigtig dårlig beslutning, og hertil svarede Peter Brixtofte, at vidnet var den eneste i byrådet, som var imod. Vidnet sagde til Venstregruppen, at det var knald i låget, når der var flere og flere rige pensionister i kommunen, og så skulle man hellere bruge pengene på skattelettelser. Vidnet ville dog stemme for, forudsat det var en forsøgsordning, og der kom en opfølgning derefter. Vidnet prøvede politisk at skaffe flertal imod forsøgsordningen, men det fik han ikke, alle var begejstrede for ordningen. Peter Brixtofte har forklaret: 4 Foreholdt vidnet Flemming Oppfeldts forklaring 5 om pensionistrejserne forklarede vidnet, at det er muligt, at beskrivelsen er korrekt. Det var jo diskuteret indbyrdes, inden det kom i byrådet, og der var mange uformelle samtaler i byrådet, som ikke stod i byrådsreferater. Vidnet husker ikke lige telefonsamtalen med Flemming Oppfeldt, men formentlig har vidnet ringet rundt til hele byrådet. Pensionistrejserne var vidnets idé - og det ville han gerne tage æren for - og det var det bedste, vidnet nogen sinde havde været med til. I lørdags var vidnet til en tidligere økonomidirektørs 90 år fødselsdag i Farum Park. Hver tredje gæst var en ven, som fødselaren havde mødt på velfærdsrejser. Der er stadig et godt netværk imellem pensionisterne. Man bliver ikke nødvendigvis senil, bare fordi man bliver ældre, og et frivilligt netværk kan give en utrolig aflastning af det offentlige system, f.eks. ved at de ældre spørger hinanden i stedet for at spørge kommunen. Det var ikke sådan, at de fattige pensionister skulle rejse først og de rige senere. Det skulle være sådan, at alle pensionisterne kunne rejse og bo samme sted og derved opbygge et netværk, og det netværk betød meget for de ældre efterfølgende. Der blev skabt venskaber igennem rejserne, og vidnet havde viet 4 par efter rejser. Vidnet kunne godt se budgetoverskridelser på rejserne, og det kunne diskuteres, men han ville gøre det igen i morgen. Der blev lavet en tilfredsheds ,f2,b ,f4,b , navnlig b

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere