Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33"

Transkript

1 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

2 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke ligger med bølgene let skrånende sider. Ejerlavet til Valdemars Slot domineres af markante skovbryn og kraftige hegn. I horisonten Bregninge Bakke og Kirke. Nøglekarakter Markante skovbryn og tætte sammenhænge hegn, som betinger et lukket middel- til småskala landskab med dyrkede marker i bølget og let skrånende terræn hvorfra der er vide udsigter. Tåsinge. Det afgrænses mod nordvest og nordøst af henholdsvis Svendborg Sund henholdsvis Thurø Sund. Mod sydvest og sydøst grænser området op til et fladt morænelandskab fra sidste istid, som udgør den sydlige del af Tåsinge. Samlet dækker karakterområdet et areal på omkring 22ha. Beliggenhed og afgrænsning Dette karakterområde udgør den nordlige del af øen Landskabstype Yngre morænelandskab / Dyrket / Klasse 2 2

3 Naturgrundlag Bogstavkode: Aga (Morænelandskab fra sidste istid, moræneler, bølget) Geomorfologi Bregninge Bakke ligger som en markant morænebakke på den nordlige del af Tåsinge. Der er delte meninger om hvorvidt den centrale del af Bregninge Bakke er en morænebakke fra forrige istid eller om der er tale om en grusbakkeformation dannet under sidste istid Jordtype Den dominerende jordtype er moræneler. Kun centralt på Bregninge Bakke findes et mindre område med aflejringer af smeltevandssand. Terræn Toppen af Bregninge Bakke ligger centralt placeret i området med en maksimal højde på 70 m.o.h. På den centrale del af bakkeformationen findes terrænhældninger på Herfra falder det let bølgede terræn jænvt til alle sider. Mod den sydlige del af Tåsinge falder terrænet til en højde på 10 m.o.h Kompleksitet På baggrund af forekomsten af terrænhældninger på 6-12 central på Bregninge Bakke klassificeres området som moderat komplekst Hydrologi Området afgrænses imod nordvest af Svendborg Sund og imod øst af Thurø Sund. Ved østkysten af området, bag Valdemars Slot findes et inddæmmet og drænet område på omkring 17ha. Mellem Vindeby og halvøen Vindeby Øre, ved områdets nordlige spids findes lavbundsområder på omkring 20ha. Arealanvendelse og landskabselementer Dyrkningsform Jorden i området bærer bræg af intensiv dyrkning. Enkelte svinegårde af moderat størrelse ligger i områdets sydvestlige del, ellers præges området af små gårde og beboelse stedvist med præg af fritidsbedrifter. Bevoksningsstruktur Langs kysten ligger de større skovområder Horseskov, Bregninge Skov og Nørreskov på 0,75km 2, 0,78 km 2 og 2,8 km 2. Centralt i området og på den østlige side af Bregninge Bakke ligger en række mindre skov og småbeplantninger. De dyrkede marker adskilles typisk af kraftige, tætte og sammenhængende løvtræshegn. De er oftest klippet op til et par meter over jorden og har en ikke klippet, kronedannende top. Landskabskarakteren Landskabskarakteren er især betinget af det bølgede let skrånende terræn, de tætte og sammenhægende hegn samt de markante skovbryn og de dyrkede marker. Levende hegn og skovbryn skaber velafgrænsede lukkede landskabsrum af lille til middel skala. De skalamæssige forhold understøttes af de hyppigt forekommende huse og små til middelstore gårde. Det er endvidere karakteristisk at der fra de centrale dele af området omkring Bregninge Bakke findes vide udsigter ud over landskabet. Disse udsigter går ofte på tværs af de omkringliggende vandflader til de modstående kyster, hvor skove danner den overordnede afgrænsning. Bregninge Kirke ligger markant på toppen af Bregninge Bakke og kan ses fra hele karakterområdet samt tilstødende karakterområder. I karakterområdets østlige del ligger herregården Valdemars Slot med tilhørende ejerlav. Landskabet omkring Valdemars Slot fremstår enkelt med markante skovbryn, kraftige hegn, allé og enkeltstående træer og tilnærmelsesvist uden bebyggelse. Bygningsmassen med hovedbygning, porthuse og avlsbygninger fremstår oprindeligt og sammenhængende. Skipperbyen Troense og Valdemars Slot fremstår som en sammenhængende visuel oplevelse med Troenses gamle bindingsværkshuse, den oprindelige byrand mod Valdemars Slots ejerlav samt poppel alleen, der forbinder byen med hovedbygningen til Valdemars Slot. Karakterområdets nordlige og nordvestlige del er præget af Vindebys nye beboelseskvarterer, hovedvej A9, Svendborg By på den modstående kyst samt parcelhuskvarteret omkring Eskær vest for Troense. Generelt fremstår de karaktergivende elementer i god vedligeholdelsesmæssig tilstand og uden markante tekniske anlæg. Dog står en telemast meget tydeligt placeret på toppen af Bregninge Bakke ved siden af Bregninge Kirke. Bebyggelsen i området omgives oftest af tæt løvtræsbevoksning. Vejen fra Vindeby til Eskær omkranses af en markant linde alle af gamle store lindetræer. Bebyggelsesmønster Landsbyerne Bjernemark, Knudsbølle, Bregninge og Gammel Nyby ligger spredt i områdets mere centrale dele mens Vindeby og Troense ligger ved kysten i den nordlige 3

4 del af området. De to sidstnævnte landsbyer er vokset en del i størrelse. Især Vindeby, der oprindeligt bestod af en mindre samling huse omkring færgelejet er i dag vokset markant og domineres af parcelhuse. Troense er vokset i nordvestlig retning ved Eskær og har bevaret sin oprindelige struktur fra kysten ved Pilekrog og mod øst/sydøst. De øvrige landsbyer er kun i begrænset omfang påvirket af nyere bebyggelse. Bebyggelsen i det åbne land domineres primært af middelstore gårde hvoraf størstedelen fungerer som beboelse. Enkelte gårde er dog stadig i funktion, heraf nogle med svineproduktion. Gårdene med tilknytning til landbruget findes primært i områdets sydvestlige del. Områdets østlige del domineres af hovedgården Valdemars Slot med dens ubebyggede jorde. Langs hovedvejen fra Bregninge mod syd, som udgør den vestlige grænse for ejerlavet til Valdemars Slot, ligger en række af tætliggende statshusmandsbrug fra starten af 1900-tallet. Kulturhistoriske mønstre og anlæg Syd for Hestehaveskov ligger voldstedet efter en tidligere middelalderlig hovedgård Kærstrup. Kærstrup eksisterede frem til 1639, hvor opførelsen af det nuværende Valdemars Slot begyndte ca. 2 km mod nordøst ved kysten. Valdemars Slot ligger oprindelig i grundplan med hovedbygning fra 1600-tallet og avlsbygninger og tepavilion fra 1700-tallet endnu i deres oprindelige form med et ejerlav der fremstår uforandret i forhold til dets oprindelige udbredelse og struktur. Ambrosius Egen, en ca. 800 år gammel eg, er opkaldt efter digteren Ambrosius Stub, der fungerede som huslære på Valdemarsslot står endnu ca. 1 km vest for hovedbygningen. Nord for Valdemarksslot ligger Skipperbyen Troense, som igennem tiden og dens udviklingshistorie har været tæt knyttet til godset. Strukturen og byranden af Troense er endnu oprindelig i byens østlige del, som grænser op til ejerlavet til Valdemars Slot. Valdemars Slot og Troense forbindes af en alle af søjle popler. Langs hovedvejen fra Bregninge mod syd ligger en række velbevarede 1900-tals statshusmandsbrug. På Bregninge Bakke ligger gravhøjen Ingershøj. Den er dog afskærmet fra det omkringliggende landskab af træer. Tekniske anlæg Området gennemskæres af den kraftigt befærdede landevej fra Svendborg til Langeland i nord-/sydgående retning. På toppen af Bregninge Bakke ved siden af Bregninge Kirke står en telemast der er synlig fra hele karakterområdet samt naboområderne. meget dominerende og synlige. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen. Anlæggelsen af Valdemars Slot og dets ejerlav går dog tilbage til 1600-tallet. Rumlige og visuelle forhold Landskabselementer af betydning for de rumlige, visuelle forhold er især terrænformen, skovene og de kraftige levende hegn. Hegn og skovområder skaber lukkede velafgrænsede landskabsrum af middel til lille skala. De skalamæssige forhold understøttes af de middelstore gårde og husmandssteder, der ligger langs vejene eller i mindre landsbyer. Det skrånende terræn betinger at der flere steder i området er mulighed for vide udsigter på langs og ud af landskabskarakterområdet. Dette betinger stedvist mere åbne rumlige forhold. Det er karakteristisk at udsigterne i området strækker sig på tværs af de omkringliggende vandområder og afgrænses af en modstående kyst. Svendborg Sund og Thurø Sund er begge ganske smalle, omkring 0,5 km, hvilket betinger markante visuelle sammenhænge mellem Tåsinge og de modstående kyster på Fyn og Thurø. Bregninge Kirke på toppen af Bregninge Bakke fungerer som landsmark dels indenfor selve karakterområdet dels i tilstødende karakterområder også på tværs af de omkringliggende vandflader. I karakterområdets østlige del ligger Valdemars Slot med tilhørende ejerlav. Ejerlavet til Valdemars Slot fremstår med en meget enkel landskabskarakter med markante rumlige afgrænsninger betinget af kraftige skovbryn og levende hegn. Hovedbygning med tilhørende porthuse, tepavilion og driftsbygninger fremstår oprindelige og i vedligeholdelsesmæssig god tilstand. Skipperbyen Troense ligger nord for ejerlavet til Valdemars Slot med mange bindingsværkshuse og sin oprindelige struktur og afgrænsning mod det omkringliggende landskab som intakt. De karaktergivende landskabselementer hegn, skove og bebyggelsen fremstår velplejede og uden tegn på forfald. Overordnet fremstår karakterområdet uforstyrret af tekniske anlæg. En telemast, som er placeret på toppen af Bregninge Bakke ved siden af Bregninge Kirke kan dog ses i langt størstedelen af karakterområdet samt fra tilstødende karakterområder. Ved Vindeby Øre er bygningsmassen på Svendborg Havn 4

5 Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser Nøglefunktioner Landskabskarakteren iform af de dyrkede marker og kraftige hegn er betinget af landbrugsmæssig drift. Størstedelen af bebyggelsen i området fungerer dog i dag som beboelse uden direkte tilknytning til jordbruget. Vindeby og Troense, der tidligere fungerede som henholdsvis færgeleje henholdsvis udskibningssted og skipperby, har bevaret deres tilknytning til havet dog i noget ændret form. I dag fungerer havnefaciliteterne som et af mange centre i den fritidssejlads, som knytter sig til det Sydfynske Øhav. Udviklingstendenser Beliggenheden i det Sydfynske Øhav nær Svendborg har betinget at en stor del af bebyggelsen i området fungerer som beboelse. Det må forventes at området fortsat vil have interesse som beboelsesområde for folk uden tilknytning til landbruget. Endvidere må det forventes på baggrund af udpegningerne i Regionplan 2005 at Vindeby vil vokse imod syd og øst. Lokalplanlagt byzone Regionplan 2005 Den sydlige og østlige rand af Vindeby er omgivet af et smalt bælte af lokalplanlagt byzone, som endnu ikke er bebygget eller hvor ny beboelse er under opførelse. Skovrejsning uønsket Den centrale del af Bregningen Bakke samt et langt sammenhængende bælte fra Vindeby mod syd, vest om Bregninge Bakke til Lunkebugten er udpeget som områder hvor skovrejsning er uønsket. Landskabskvalitetsvurdering Skårup Moræneflade Vurdering af karakterstyrke Særligt karakteristisk Troense og Valdemars Slot De karaktergivende landskabselementer og rumlige/visuelle forhold iform af markante skovbryn og kraftige levende hegn som skaber et middelskala landskab med velafgrænsede lukkede rum fremstår tydeligt i denne del af karakterområdet. Fra den øvre del af Bregninge Bakke lige vest for landsbyen Bregninge findes endvidere de for området karakteristiske lange kig ud over landskabet og omkringliggende vandflader. Beliggenheden af de karaktergivende elementer fremstår uforandret sammenholdt med forholdene, som afspejles på de historiske kort fra midten af 1800-tallet. Den østlige del af skipperbyen Troense, fra Pilekrog og mod øst, fremstår ligeledes uforandret i struktur og byggestil. En samling rækkehuse er kommet til centralt i den østligste del af Troense. Byranden ud mod det omkringliggende landskab og dermed ejerlavet til Valdemars Slot er dog stadig uforandret og understreger den kulturhistoriske sammenhæng som findes mellem Slottet og byen. Samlet vurderes området som særligt karakteristisk. Karakteristisk Bregninge Bakke samt områderne vest og nord herfor De karaktergivende forhold fremstår tydeligt også i denne del af karakterområdet. Der er dog spredt i området kommet en del nyere bebyggelse, spredtliggende plantager og enkelte tekniske anlæg til som betyder at landskabskarakteren fremstår mindre intakt. Derfor vurderes området samlet som karakteristisk. Vurdering af visuelle oplevelsesmuligheder Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Troense og Valdemars Slot I dette område suppleres de udsigter som giver visuelle oplevelsesmuligheder i hele karakterområdet af kulturhistorien i området. Ejerlavet til Valdemars Slot samt bygningerne og deres omgivelser fremstår intakt og velholdt. Troense har i sin udvikling været tæt knyttet til Valdemars Slot. Byranden af Troense ligger stadig i sin oprindelige form med velplejede bindingsværkshuse op til ejerlavet til Valdemars Slot. En poppel allé fra Troense til Valdemars Slot betinger en landskabelig sammenhæng mellem de to kulturmiljøer. På baggrund af udsigtsmuligheder og kulturmiljø vurderes området at indeholde særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Området mellem Eskær og Vindeby I dette lille område mellem Vindeby og Eskær findes en af de mange udsigter over vandet og til modstående kyst. I dette tilfælde over Svendborg Sund til Svendborg på den modstående kyst. Imod øst afgrænses udsigtskilen af en gammel og meget markant linde alle, der i sig selv må betragtes som en oplevelsesmulighed. Samlet vurderes det at dette lille område indeholder særlige visuelle oplevelsesmuligheder. 5

6 Visuelle oplevelsesmuligheder Hele karakterområdet Fra de centrale dele af karakterområdet findes, som tidligere beskrevet, vide udsigter over landskabet de omkringliggende vandflader og modstående kyster. Mod sydøst og sydvest strækker udsigten sig til fjernere liggende kyststrækninger mens de modstående kyster mod nordøst og nordvest ligger tæt på. Enkelte steder erkendes vandfladen ikke og den modstående kyst fremstår som en del af nærværende karakterområde. Områder mellem de centrale dele af karakterområdet og kysten har ikke disse udsigter pga. terræn- og beplantningsmæssige forhold. Men nær kysten findes igen de vide udsigter. Omkring Svendborg Sund og Thurø Sund danner kysten, vandfladen og den modstående kyst et sammenhængende landskabsrum. På baggrund af disse hyppigt forekommende udsigter vurderes hele karakterområdet at indeholde visuelle oplevelsesmuligheder. Vurdering af tilstand God Hele karakterområdet med undtagelse af den nordvestlige del Landskabskarakteren fremstår tilnærmelsesvist intakt. Kun få nye huse er kommet til i tilknytning til landbyerne Bregninge, Knudsbølle og Bjernemark og enkelte frugtplantager er kommet til spredt i området. Hegn, skovbryn og bebyggelse fremstår i vedligeholdelsesmæssig god tilstand og udsigterne, som betinger visuelle oplevelsesmuligheder fremstår tilnærmelsesvist uforstyrrede af tekniske anlæg. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende landskabselementer samt de visuelle oplevelsesmuligheder er således god. Samlet vurderes tilstanden som god. Tilstanden af karakteren samt de visuelle oplevelsesmuligheder i dette område vurderes derfor som middel. Sårbarhed Sårbarheden af karakteren knytter sig primært til udsigtsmulighederne i området. Dvs. at markante ændringer i landskabskarakteren uanset placering i området vil kunne erkendes i større eller mindre grad. Det skrånende landskab betyder endvidere af hele karakterområdet kan ses fra de omkringliggende vandflader samt modstående kyster. Denne visuelle sammenhæng mellem karakterområdet, de omkringliggende vandflader samt de modstående kyster, betinger at ændringer i landskabskarakteren vil kunne få betydning ikke kun indenfor karakterområdets grænser men på tværs af disse til naboområderne. Ændringer i naboområderne vil ligeledes have betydning for den landskabelige oplevelse i karakterområdet. De modstående kyster er præget af høj andel af skovområder, der fungerer som den overordnede rumlige afgrænsning også bag Svendborg by. Disse forhold bør inddrages i overvejelserne omkring byudvikling omkring Svendborg. Troense samt dens afgrænsning i forhold til det omkringliggende landskab fremstår intakt i forhold til dets oprindelige form. Denne struktur er sårbar overfor ny bebyggelse, yderligere tilplantning eller andre markante ændringer i de givne forhold. Som beskrevet tidligere fremstår ejerlavet til Valdemars Slot samt bygningsmassen til Valdemars Slot intakt. Denne intakthed er betinget af landskabselementer med lang regenereringstid, som f.eks. alletræer, de kraftige levende hegn og markante løvskovsbryn. Endvidere findes der fra de øvre dele af Bregninge Bakke udsigt over ejerlavet. Disse forhold betinger tilsammen en vis sårbarhed overfor ændringer. Middel tilstand Den nordlige og nordvestlige del af karakterområdet omkring Vindeby samt Eskær Vindeby er vokset markant i størrelse i forhold til dens oprindelse som en række huse omkring et færgeleje. Byen udvides fortsat med nye parcelhusområder, hvilket forstyrrer intaktheden af landskabskarakteren lokalt omkring byranden. Vindby Øre domineres i dag af en campingplads omkranset af løvtræsbeplantninger samt opvækst af krat på lavbundsområderne. På de historiske kort fremstår området frit for træer og med engsignatur. Intaktheden af området vurderes derfor som mindre god. Endvidere påvirkes området kraftigt af høje betonbygninger som ligger på Svendborg havn på den modstående kyst. Registreringspunkt: X: Y: Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: BMT, SGJ 6

7 Vurdering af karakter mmelev Ørritslev Skovhuse Ølund Daugstrup Gerskov Østrup O D E N S E F J O R D Mesinge Salby Viby Klintebjerg Tårup Bregnør Lumby Torp Lumby Dræby Munkebo Drigstrup Skattely Kerteminde KERTEM Stige Seden Strand Bullerup Seden Agedrup Rosenlund Vester Kærby KERTINGE NOR Kertinge Kølstrup Fiskerhuse KERTEMINDE FJORD Ladby Revninge Vollsmose Holev Bækskov Hundslev Nymarkshuse Skovhuse Åsum Marslev Rynkeby Mullerup Lan Rudskovgård Birkende Urup Flødstrup Odense Fraugde - Kærby Dalum Neder Holluf Over Fraugde Holluf Langeskov Ullerslev T KLEMENS Lindved Rønninge Stenløse Volderslev kilometer Højby 0 2,5 5 Allerup Allerup Torup Davinde Kappendrup Skellerup Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 7

8 Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Brudager Oure rup Vejstrup Øster Åby Skårup Tved Sørup Åbyskov Svendborg Egense Skovsbo Vindeby Thurø By Thurø Ballen Rantzausminde Troense Eghavn Gammel Nyby Bregninge Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet Lundby Ny Vemmenæs Gesinge Bjerreby 0 2,5 5 kilometer Vårø Stjovl Rifbjerg Kassebø Peløkke Kulepile Rudkøbing Simm Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 8

9 Vurdering af tilstand Brudager Oure rup Vejstrup Øster Åby Tved Skårup Sørup Åbyskov Svendborg Egense Skovsbo Vindeby Thurø By Thurø Ballen Rantzausminde Troense Eghavn Gammel Nyby Bregninge Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet Lundby Ny Vemmenæs Gesinge Bjerreby 0 2,5 5 kilometer Vårø Stjovl Rifbjerg Kassebø Peløkke Kulepile Rudkøbing Simm God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 9

10 Vurdering af sårbarhed Brudager Oure trup Vejstrup Øster Åby Tved Skårup Sørup Åbyskov Svendborg Egense Skovsbo Vindeby Thurø By Thurø Ballen Rantzausminde Troense Eghavn Gammel Nyby Bregninge Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet Lundby Ny Vemmenæs Gesinge Bjerreby 0 2,5 5 kilometer Vårø Stjovl Rifbjerg Kasseb Peløkke Kulepile Rudkøbing Simm Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36

Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36 Langeskov-Seden Hedeslette Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36 Hovedgårdslandskabet med alleen op til hovedgården. Fra registreringspunktet set mod øst. Fra det nordlige delområde

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 Svindinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Store sammenhængende skove,

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Odense Kommune. Odense

Odense Kommune. Odense Kommune Kosterslev Ørritslev Stensby Lunde Fremmelev Daugstrup Østrup Gerskov O D N S F J O R D Klintebjerg Vigerslev Vedby eldringe Farstrup Lumby Torp Lumby Munkebo Allese Dræby redbjerg Næsbyhoved-roby

Læs mere

otterup - odense Gyldig pr. 19. februar 2017

otterup - odense Gyldig pr. 19. februar 2017 0 otterup - odense Gyldig pr.. februar Vellinge Bederslev Nørre Højrup Norup Østerballe Bogensø 0 kort / stoppesteder Hasmark Uggerslev Kappendrup Egense M y jerg up jlstrup erud er Rostrup Ullerup Søndersø

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen d1 LKM metoden og Haderslev kommune Poul Jørgen Christensen Erfaring Lokalplanlægning Kommuneplanlægning Regionplanlægning Sektorplanlægning Administration af landskabsudpegninger mmmm Ingen erfaring (før

Læs mere

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr.

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr. Manstrup Kulturmiljø nr. 71 Tema Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Bosættelse landet Emne(-r) Landsby, forteby Manstrup ligger ca. 2 km. fra Limfjorden i syd og omkring 8 km i fugleflugt

Læs mere

Skårup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 28

Skårup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 28 Skårup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 28 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Middelskala jordbrugslandskab med lukkede til transparent afgrænsede landskabsrum. Konstrasterende

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

odense - faaborg Gyldig pr. 7. august 2016

odense - faaborg Gyldig pr. 7. august 2016 odense - faaborg Gyldig pr.. august 0 Vigerslev Vejrup Gudskov Klintebjerg Tårup Farstrup Bregnør Gamby St. Veflinge Vedby Skovsgårde Lumby Drigstrup y Indslev Torp Torp Harndrup Munkebo Allesø Lumby 0

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplan 2009-2021 Informationsfolder Forslag til Kommuneplan 2009-2021 Information om svendborgs kommuneplanforslag 2009-2021 Forslag til Kommuneplan 2009 til 2021 er nu offentliggjort og kan nu ses på internettet. Det

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009 40 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder

Læs mere

svendborg - ørbæk - odense

svendborg - ørbæk - odense svendborg - ørbæk - odense Gyldig pr.. august Ta teleruten, når bussen ikke kører! Skal du rejse mellem og Rosengårdscentret om aftenen eller i weekenden? Så kan du tage teleruten, når bus - ikke kører.

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Herregården Mejlgård ligger i et stort kystnært skovområde mellem Fjellerup Strand og Bønnerup Strand.

Beliggenhed og afgrænsning Herregården Mejlgård ligger i et stort kystnært skovområde mellem Fjellerup Strand og Bønnerup Strand. Karakterområde 16 Mejlgård herregårdslandskab Nyere avlsbygninger ved Mejlgård Slot. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Mejlgård ligger i et stort kystnært skovområde mellem Fjellerup Strand og Bønnerup

Læs mere

De små godshuse til gårdens folk og særlige funktioner Småbebyggelser langs skove og kyster samt ved Havnemark og Forskov

De små godshuse til gårdens folk og særlige funktioner Småbebyggelser langs skove og kyster samt ved Havnemark og Forskov Titel Lerchenborg området Tema Sted Tid Beskrivelse Hovedgården blev oprettet under navnet Østergård i 1704 ved nedlæggelse af landsbyen Østrups 8 gårde og blev senere udvidet med anden jord. Gården indgik

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Dejret Emne: Landsby Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Dejret Dejret ligger højt i et frugtbart

Læs mere

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Broholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Fotos fra registreringspunkt Udsigt til havet, den nordlige del. 2 Nøglekarakter Bølget terræn, blandede landbrugstyper, tætte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere