Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV"

Transkript

1 Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

2 Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke evalueringen og effektmålingen af strukturfondsindsatsen i Danmark. Erhvervsstyrelsen beder derfor alle strukturfondsprojekter om hvert halve år at levere en opdateret liste over samtlige virksomheder og personer, som det enkelte projekt må forventes at have en effekt på. Virksomheder Styrelsen skal som minimum have oplyst CVR nummer og adresse på samtlige virksomheder, der optræder som følgende: Partnere i projektet (dvs. virksomheder, der afholder udgifter i projektet og har udfyldt en partnerskabserklæring). Bemærk, at tilsagnsmodtager altid er partner i projektet. Virksomheder, der modtager statsstøtte i projektet (enten de minimis eller under gruppefritagelsesordningen) Virksomheder, der modtager lån i projektet (gælder kun lånefondsprojekter) Alle projekter er i henhold til tilsagnsbrevet forpligtede til at kunne levere ovenstående oplysninger. Der kan imidlertid også være virksomheder, der får gavn af jeres projekt uden at være partner, modtage statsstøtte eller lån. Disse virksomheder vil vi også gerne have oplyst. Det kan fx være private virksomheder, der deltager i et klyngenetværk, uden at modtage tilskud, men hvor klyngenetværket alligevel må forventes at have betydning for virksomhedernes omsætning, eksport, beskæftigelse, produktivitet el. lign. Som hovedregel vil en virksomhed skulle have deltaget forholdsvist aktivt i projektet, før det kan forventes, at projektet har en mærkbar effekt. Personer Projektet skal oplyse CPR nummer på alle de personer, der deltager i projektet som partnere (dvs. afholder udgifter i projektet og har udfyldt en partnerskabserklæring med påført CPR nummer). Det er kun ganske få projekter, der har personer som partnere. De fleste projekter vil derfor IKKE skulle indrapportere personer overhovedet. Bemærk, at hvis man har indrapporteret CVR nummer for en virksomhed, jf. ovenfor, skal man IKKE indrapportere personer, som er ansat i denne virksomhed. Socialfondsprojekter, som indrapporterer personer i de såkaldte start- og ophørsskemaer, skal fortsætte med at gøre det og disse personer skal IKKE indrapporteres i projektrapporteringsværktøjet, Indsamlingen af CVR og CPR numre sker i skemaerne på de følgende sider. Det er muligt at importere oplysninger fra egne databaser til skemaerne (se vejledninger på de næste sider). Bemærk, at import fra egne databaser overskriver tidligere indrapporteringer. Det er derfor vigtigt, at man indrapporterer alle virksomheder og personer, som projektet har effekt på, inkl. dem man eventuelt har indrapporteret tidligere. De indsamlede oplysninger vil blive videregivet til Danmarks Statistik, som herefter kan bruge deres registre til at trække en række oplysninger om de pågældende virksomheder (beskæftigelse, omsætning, eksport mv.) og personer (bopæl, uddannelse, løn mv.). Oplysningerne vil blive brugt til at tegne et faktuelt billede af, hvilke virksomheder og personer der påvirkes af strukturfondsindsatsen, og til udvalgte effektmålinger af indsatsen (fx til at måle om virksomheder, der deltager i et eksportprogram, får en større eksport end sammenlignelige virksomheder). Danmarks Statistiks diskretionshensyn sikrer, at der ikke videregives oplysninger om hverken enkeltvirksomheder eller -personer. De efterspurgte oplysninger erstatter den liste over projektets partnere, som tidligere er indsendt til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelse, men skal i øvrigt ikke betragtes som erstatning for den evaluering, projektet selv har påtænkt at foretage. Oplysningerne om virksomheder og personer vil skulle indrapporteres hvert halve år, hvorfor det anbefales, at man løbende og omhyggeligt registrerer oplysningerne i projektrapporteringsværktøjet. Evt. spørgsmål bedes stillet til Lone Klærke på eller på tlf

3 Virksomheder Virksomheder skal her forstås bredt og omfatter både private virksomheder, offentlige virksomheder, regioner, kommuner, andre offentlige myndigheder, offentligt lignende institutioner, fonde eller andre institutter, uddannelses- og videninstitutioner, centre eller organisationer mv.. For hver virksomhed skal følgende oplyses: Virksomhedens navn Virksomhedens adresse NB: Det er adressen på de virksomheder (arbejdssteder), som påvirkes af projektet, der skal oplyses (ikke fx et administrativt hovedkontor under samme CVR nummer). Virksomhedens CVR nummer Hvordan deltager virksomheden i projektet? Der skal vælges mindst 1 af følgende 4 muligheder: 1. Virksomheden er partner i projektet (dvs. afholder udgifter i projektet og har udfyldt en partnerskabserklæring). NB: Samtlige partnere i projektet skal indrapporteres, da de indtastede oplysninger ikke kun bruges til effektmåling, men også til kontrolformål. Det er derfor vigtigt, at oplysninger vedrørende samtlige virksomheder, kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og andre, som har udfyldt en partnerskabserklæring, indrapporteres. Bemærk at tilsagnsmodtager altid er partner. 2. Virksomheden modtager statsstøtte i projektet (enten de minimis eller under gruppefritagelsesordningen) 3. Virksomheden modtager lån i projektet (gælder kun lånefondsprojekter) 4. Øvrige: Virksomheden påvirkes af projektet, men er ikke partner og modtager heller ikke statsstøtte eller lån. Det kan fx være virksomheder, som deltager i et klyngenetværksprojekt, hvor de offentlige tilskud alene gives til en videninstitution. NB: Mulighederne 1, 2 og 3 er ikke gensidigt udelukkende. Det er vigtigt, at der sættes kryds i alle relevante felter. Hvis en virksomhed fx både er partner og modtager statsstøtte og lån i projektet, skal der afkrydses tre felter ud for den pågældende virksomhed. Mulighed 4 kan ikke vælges, hvis en eller flere af mulighederne 1, 2 og 3 er valgt. Oplysningerne om virksomhederne indsættes i et skema. Man kan enten indtaste oplysningerne direkte i skemaet, eller hvis man allerede har oplysningerne indtastet i egne regneark eller databaser - importere oplysningerne herfra til skemaet, Hvis man importerer fra egne regneark eller databaser, vil eventuelle tidligere indrapporteringer blive overskrevet, hvorfor man skal medtage alle virksomheder og personer, som projektet har effekt på, inkl. dem man eventuelt har indrapporteret tidligere.. De næste sider indeholder en vejledning til begge muligheder.

4 Indtastning af virksomheder direkte i skemaet Forud for indtastning skal det sikres, at du står i "EDIT" tilstand. Hvis ikonet med blyanten har en rød streg henover sig, er du i "EDIT IKKE" tilstand. Klik på blyanten, hvorefter den røde streg over blyanten forsvinder EDIT tilstand. Ved at klikke på knappen Tilføj indsættes en ny række i skemaet, og de relevante celler udfyldes i henhold til ovennævnte vejledning om, hvilke virksomheder der skal indrapporteres. Du kan skifte mellem indtastningsfelterne ved at dobbeltklikke med musen på feltet, eller ved at bruge TAB på tastaturet. Ønsker man at slette en virksomhed, markeres virksomheden i skemaet, og der klikkes herefter på knappen Slet, eller ved at trykke på Delete knappen på tastaturet. Hold Delete knappen nede, hvis du ønsker at slette flere virksomheder. De fire sidste kolonner i skemaet refererer til, hvordan virksomheden deltager i projektet. Markér med kryds dér hvor det er relevant. Det er vigtigt, at alle relevante kolonner udfyldes, jf. ovennævnte vejledning. Kolonnen "Øvrige" kan ikke vælges, hvis en eller flere af kolonnerne Partner", "Statsstøtte" og "Lån" er valgt. Vigtigt: Du afleverer indrapporteringen ved at trykke på knappen Indsend rapport i venstre side af projektrapporteringsværktøjet. Når Erhvervsstyrelsen har modtaget din rapport korrekt, vil du kort efter modtage en kvitteringsmail fra styrelsen. Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail, bedes du kontakte styrelsen. Man kan også importere informationer, hvis du har dem i et regneark, som eksempelvis Excel. Se næste afsnit for trin for trin vejledning vedrørende import. Virksomheder som projektet forventes at have effekt på: Virksomhedens navn Vej og nr. Virksomhedens adresse Virksomhedens CVR nummer Hvordan deltager virksomheden i projektet (sæt x) Postnummer By Partner Modtager statsstøtte Modtager lån Øvrige

5 Import af virksomhedsoplysninger fra regneark Hvis du allerede har et regneark med oplysningerne, kan du importere disse. Sådan gør du: Trin 1: Sørg først for at ordne oplysningerne i regnearket, så de passer med kolonnerne: Virksomhedens navn Vej og nr. Postnr. By CVR nummer Partner Statsstøtte Lån Øvrige Sørg for at du har alle kolonnerne i regnearket. Start med at give kolonnerne en overskrift som ovenfor, så er du sikker på at kolonnerne kan importeres, selvom nogle af kolonnerne ikke indeholder information (er tomme for indhold). Dette vil typisk være gældende for de sidste fire kolonner, hvor der eksempelvis skal være et tomt felt i kolonnen statsstøtte, hvis virksomheden ikke modtager statsstøtte i projektet. Informationer i de sidste fire kolonner importeres, hvis der er et kryds i kolonnen (enten et lille x eller et stort X). Bemærk, at import fra egne databaser overskriver tidligere indrapporteringer. Det er derfor vigtigt, at man indrapporterer alle virksomheder og personer, som projektet har effekt på, inkl. dem man eventuelt har indrapporteret tidligere.

6 Trin 2: Gem dit regneark som unicode tekst (som *.txt fil).

7 Trin 3: Log in i projektrapporteringsværktøjet. Gå til registrering af virksomheder og personer. Tryk på import (Husk at trykke på blyanten så systemet er i EDIT tilstand). Tryk på vælg fil og fremsøg den gemte unicode fil. Vælg filen og tryk på åben.

8 Trin 4: Informationerne omkring virksomhederne er nu importeret i værktøjet. Slet den øverste importerede linje med overskrifterne. Dette gøres ved at markere linjen og trykke på slet. Hvis der ikke er sat kryds i nogle af felterne i de sidste fire kolonner er de tomme efter import, og du kan senere gå ind og færdiggøre dem. Du vil ikke kunne sende rapporten, hvis ikke du har sat kryds i mindst én af de sidste fire kolonner. Såfremt der ikke er importeret noget, så har der været en fejl ved indlæsningen. Typiske eksempler på fejl kan være: Regnearkets opsætning er ikke identisk med beskrivelsen under trin 1 Manglende kolonner i regnearket Manglende kryds i en af de sidste fire kolonner. Regnearket er ikke gemt som unicode txt fil Vigtigt: Du afleverer indrapporteringen ved at trykke på knappen Indsend rapport i venstre side af projektrapporteringsværktøjet. Når Erhvervsstyrelsen har modtaget din rapport korrekt, vil du kort efter modtage en kvitteringsmail fra styrelsen. Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail, bedes du kontakte styrelsen.

9 Personer Projekt skal oplyse CPR nummer på alle de personer, der deltager i projektet som partnere (dvs. afholder udgifter i projektet og har udfyldt en partnerskabserklæring med påført CPR-nummer). Det er kun ganske få projekter, der har personer som partnere. De fleste projekter vil derfor IKKE skulle indrapportere personer overhovedet. Bemærk, at hvis man har indrapporteret CVR nummer for en virksomhed, jf. ovenfor, skal man IKKE indrapportere personer, som er ansat i denne virksomhed. Socialfondsprojekter, som indrapporterer personer i de såkaldte start-ophør -skemaer, skal fortsætte med at gøre det og disse personer skal IKKE indrapporteres i projektrapporteringsværktøjet, Oplysningerne om personerne indsættes i et skema. Man kan enten indtaste oplysningerne direkte i skemaet, eller hvis man allerede har oplysningerne indtastet i et regneark eller database - importere oplysningerne herfra til skemaet. Nedenfor er en vejledning til begge muligheder. Indtastning af personoplysninger direkte i skemaet Forud for indtastning skal det sikres, at du står i "EDIT" tilstand. Hvis ikonet med blyanten ovenfor har en rød streg henover sig, er du i "EDIT IKKE" tilstand (kun læseadgang). Klik på blyanten for at skifte tilstand. Ved at klikke på knappen Tilføj indsættes en ny række i skemaet og CPR-nummeret indtastes. Ønsker man at slette en person, markeres personen i skemaet, og der klikkes herefter på knappen Slet, eller ved at trykke på Delete knappen på tastaturet. Vigtigt: Du afleverer indrapporteringen ved at trykke på knappen Indsend rapport i venstre side af projektrapporteringsværktøjet. Du skal første trykke på denne knap, når du også har indrapporteret de virksomheder, som dit projekt har effekt på. Når Erhvervsstyrelsen har modtaget din rapport korrekt, vil du kort efter modtage en kvitteringsmail fra styrelsen. Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail, bedes du kontakte styrelsen.

10 Import af personoplysninger fra regneark Hvis du allerede har et regneark med oplysningerne, kan du importere disse. Sådan gør du: Hav en kolonne i regnearket med CPR numrene. Gem denne som en unicode tekstfil. Log ind i projektrapporteringsværktøjet og gå ind på siden, hvor CPR numrene registreres. Tryk på blyanten, så du kommer i edit tilstand. Tryk på knappen importer. Fremsøg den gemte unicode tekstfil via den stifinder der åbner. Vælg filen og tryk åben. Cpr-numrene importeres nu. Vigtigt: Du afleverer indrapporteringen ved at trykke på knappen Indsend rapport i venstre side af projektrapporteringsværktøjet. Du skal første trykke på denne knap, når du også har indrapporteret de virksomheder, som dit projekt har effekt på. Når Erhvervsstyrelsen har modtaget din rapport korrekt, vil du kort efter modtage en kvitteringsmail fra styrelsen. Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail, bedes du kontakte styrelsen.

11 Ændring af oplysninger i forhold til tidligere rapporteret Ændring af virksomheder og personer direkte i skemaet: 1. Log ind i projektværktøjet 2. Tryk på menupunktet Registrering af virksomheder og personer 3. Inde i menuen trykkes på blyanten med rød streg over ( Edit ikke ), så den ændres til blyant uden rød streg ( Edit ) 4. Gå til side 2 med skemaet Virksomheder, som projektet forventes at have effekt på 5. Ønsker man at slette en virksomhed, markeres virksomheden i skemaet, og der klikkes herefter på knappen Slet, eller ved at trykke på Delete knappen på tastaturet. Hold delete knappen nede, hvis du ønsker at slette flere virksomheder 6. Der er fire afkrydsningsmuligheder i dette skema: Partner, Statsstøtte, Lån, Øvrige 7. Bemærk: Er en virksomhed en gang registreret som partner, skal virksomheden vedblive at være registreret som partner i resten af projektperioden jf. retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter 8. Er der kryds i Øvrige og skal dette ændres, skal krydset i Øvrige først slettes før man kan sætte kryds i Partner, Statsstøtte og/eller Lån. Dette gøres ved at dobbeltklikke med musen i feltet Øvrige og vælge den tomme mulighed i rullegardin. Herefter kan man sætte kryds i Partner, Statsstøtte og/eller Lån 9. Er der tale om en adresseændring klikkes på virksomheden og adressen ændres 10. Når ændringerne er foretaget indsendes rapporten igen ( Indsend Rapport ) Ændring via regneark: 1. Uploade den tidligere anvendte Excelfil med tilføjelser (Gemt i Unicode txt) Eller 2. Upload en excelfil med de nye virksomheder (Gemt i Unicode txt) Det anbefales at enkelte ændringer fx adresseændringer foretages manuelt HUSK: Har et projekt ikke ændringer til tidligere rapporteret, skal projektet blot trykke på sendknappen

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere