Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler"

Transkript

1 Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med deltagelse primært af andre af kommunens borgere. En forudsætning for at imødekomme ønske om lån af lokale vil være at lokalet anses for egnet til det ansøgte formål at benyttelsen er forenelig med lokalets primære anvendelse at arrangementet ikke har privat karakter at en myndig person påtager sig ansvar for, at lokalet afleveres i samme stand, som det modtages, og påtager sig et eventuelt erstatningsansvar i tilfælde af krav om betaling af leje, at den ansvarlige person erklærer sig indforstået med at betale det forlangte beløb for skolelokalers vedkommende, at benyttelse mandag til fredag kan være tilendebragt senest kl samt at lokalerne i almindelighed ikke udlånes på helligdage eller i ferier med mindre andet er aftalt for idrætshaller alle ugens dage senest kl med mindre andet er aftalt. at borgere der ansøger om lokaler på lørdage og søndage, kan anvises en anden skole end den ansøgte, med det formål at samle aktiviteterne. 2. Anvisning af lokaler I henhold til Folkeoplysningsloven gælder der en udvidet anvisningsforpligtigelse over for initiativtagere inden for den frie folkeoplysende virksomhed. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed. Anvisning sker efter følgende prioritering: Tidsrum Haller, gymnastiksale og øvrige lokaler 1. Kommunale institutioner (børn og unge) a. skoler b. øvrige

2 3. Folkeoplysende voksenundervisning Tidsrum samt weekends Haller og gymnastiksale 1. Ungdomsskolen 3. Folkeoplysende voksenundervisning Øvrige lokaler 1. Kommunale institutioner (børn og unge) a. den kommunale musikskole b. den kommunale ungdomsskole 3. Folkeoplysende voksenundervisning Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. 3. Benyttelse af kommunale lokaler Vederlagsfri benyttelse Benyttelse af lokaler efter denne ordning er i princippet vederlagsfri for kommunale institutioner og foreninger hjemmehørende i Sønderborg Kommune, når følgende betingelser er opfyldt: arrangementet må ikke være kommercielt til arrangementet må der ikke kræves entré undtaget er enkeltstående arrangementer afholdt af en lokal folkeoplysende forening med det formål at skaffe midler til foreningens arbejde (se også det kommenterede takstblad). Betaling for benyttelse Hvis der anvises lokaler til foreninger, der ikke er hjemmehørende i Sønderborg Kommune, til foreningers specielle og/eller kommercielle arrangementer samt til privatejede institutioner/virksomheder, opkræves et lejebeløb som kompensation for udgifter til varme, el og vand, for slitage af udstyr samt eventuel rengøring og pedelbistand eller lignende udgifter, som påføres den kommunale institution som følge af udlånet.

3 Ved arrangementer der kan påføre den kommunale institution væsentlige øgede udgifter, kan der opkræves et beløb til dækning af udgifterne. Ved overnatnings- og stævnearrangementer kan den kommunale institution opkræve et beløb til dækning af udgifterne. Priser for leje fremgår af et kommenteret takstblad (vedlagt som bilag), som det respektive fagudvalg godkender. Takstbladet revideres hvert år i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Lejebeløbet opkræves af den kommunale institution og indtægtsføres til fordel for denne institution. 4. Ordensregler Lokaler og udstyr skal afleveres i opryddet og forsvarlig stand. Brugerne skal følge de ordensregler, der er fastlagt for de lokaler, der anvises. Den ansvarlige for lokalelånet skal gøres bekendt med disse regler i forbindelse med udlånet. For så vidt angår inventar og udstyr, kan låneren benytte, hvad der er tilgængeligt i lokalet, såfremt dette er aftalt. Alle lokaler er omfattet af Sønderborg Kommunes rygeregler. Øl, vin og spiritus må ikke forhandles eller indtages i de lånte lokaler og anlæg uden særlig tilladelse. Tilladelse skal gives af institutionen. Herudover skal låner selv sørge for at indhente eventuel fornøden spiritusbevilling ved politiet. Derudover kan der gælde særlige regler for køb fra eventuelle cafeterier. 5. Procedure for udlån Enkeltstående udlån Ansøgning om lån af et lokale foretages så vidt muligt mindst 14 dage før tidspunktet for lånet ved henvendelse til institutionen. Sæsonudlån Ved ansøgning om lokalelån, der strækker sig over en hel sæson, er der centralt fastsatte ansøgningsfrister. Der annonceres hvert år om denne frist. Sæsonen strækker sig fra august til juni med mindre andet er aftalt. Skal et lokale i den periode, hvori det af folkeoplysningsudvalget er anvist til folkeoplysende virksomhed, undtagelsesvis benyttes til dets primære brug, skal

4 institutionen senest 14 dage før varsle det til den forening, der har fået lokalet stillet til rådighed. Nærmere kriterier for tildeling af timer i lokaler, gymnastiksale og haller er udarbejdet som særskilt bilag. Åbne-lukke funktion Institutionen har ansvaret for tilgængeligheden til de anviste lokaler. 6. Kompetence til at udlåne lokaler Enkeltstående udlån Anvisning af lokaler, sale og haller varetages af institutionen. Sæsonudlån Anvisning af sale og haller foregår ved koordination mellem institutionen, Idrætsrådet og Fagcenter Kultur & Fritid. Anvisning af andre lokaler foregår ved ansøgning til skolen/institutionen. Afmelding af tildelte timer Ansøgere, der har fået tildelt lokaler, har pligt til at meddele institutionen, hvis der ikke gøres brug af lokalerne. Meddelelsen gives så snart ansøger er klar over, at lokalet ikke skal benyttes. Folkeoplysningsudvalget kan efter skriftligt varsel inddrage tilladelsen til at benytte lokaler, hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang. Klage Klager vedrørende udlån forelægges Folkeoplysningsudvalget til afgørelse. Klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Kultur og Fritidsudvalget. 7. Misligholdelse Udelukkelse Institutionen/kommunen har kompetencen til at udelukke lånere, såfremt disse har gjort sig skyldige i misbrug, aftalebrud m.v.

5 Erstatning Institutionen fastsætter eventuel erstatning for skader forvoldt af låneren i forbindelse med det enkelte udlån. Dog kan Fagcenter Kultur & Fritid træffe beslutning om visse erstatningskrav (større, af principiel karakter el. lign.). Eventuel erstatning opkræves af institutionen. Der henvises i øvrigt til gældende forsikringsforhold. 8. Særlige forhold vedrørende selvejende institutioner Ovenstående retningslinjer gælder også selvejende haller. Afsluttende bemærkninger: Nærværende retningslinjer er godkendt af Folkeoplysningsudvalget d. 10. september 2008 og vedtaget i Kultur og Fritidsudvalget d. 7. oktober 2008 samt i Byrådet d. 20. oktober Retningslinjerne træder i kraft d. 1. januar Bilag til retningslinjerne: Takster for leje af kommunale lokaler Kriterier for timetildeling i lokaler, haller og sale samt svømmehaller.

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis lokaler til deres

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere