Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentanter ved kollektive gældsforhold"

Transkript

1 Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents) ved kollektive gældsforhold. Men hvad betyder det i praksis, og hvilke praktiske konsekvenser og tiltag har en regulering af dette område affødt? Denne artikel har fokus på repræsentantordningens omfang for så vidt angår kollektive gældsforhold samt udvalgte beslægtede praktiske problemstillinger, herunder tinglysning af pant. 1. Indledning Den 1. januar 2014 trådte lov nr af 26. december 2013 ( Loven ) i kraft. Loven, der er baseret på anbefalingerne fra november 2012 fra Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder ( Udvalget ), 1 indfører bl.a. en regulering af et refinansieringsregister med en tilknyttet repræsentant (tilsynsførende), og der fastsættes regler for anvendelse af repræsentanter 2 ved udstedelser af erhvervsobligationer. Derudover indføres der regler om anvendelse af repræsentanter ved kollektive gældsforhold (herunder syndikerede lån). 1.1 Baggrund for lovændringen Lovens overordnede formål er at gøre det mere attraktivt for pengeinstitutter at låne ud til virksomheder. Ved at oprette et refinansieringsregister er det bl.a. hensigten at lette adgangen til sekuritisering 3 af erhvervslån, hvorved et pengeinstituts lån til virksomheder kan flyttes fra pengeinstituttets balance (hvormed lånene ikke længere udgør en kreditrisiko) og dermed øge pengeinstituttets likviditet. 4 Disse regler for anvendelsen af repræsentanter ved erhvervsobligationer skal smidiggøre kommunikationen mv. mellem udstederen og erhververne af obligationerne, da der blot vil være et enkelt point of contact for obligationsejerne. Samtidig er det tanken, at den omfattede delegering af beslutningskompetence fra obligationsejerne til repræsentanten vil give langt større fleksibilitet i beslutningsprocessen. 1.2 Ændring af eksisterende lovgivning I lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 5 blev med Loven indsat som nye bestemmelser 152 i 152 y, der regulerer refinansieringsregisteret, og der skete derudover en række mindre ændringer og konsekvensændringer i FIL. I lov om værdipapirhandel ( VPHL ) 6 blev indsat et nyt kapitel 2a vedrørende anvendelsen af repræsentan- 1 Udvalgets anbefalinger er tilgængelige på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside via oem/pdf/2012/pressemeddelelser-2012/ udvalget-om-erhvervsobligationer/rapport-udvalget-om-erhvervsobligationer ashx 2 I den angelsaksiske retstradition betegnet trustees og i Norge kendt som Tillitsmann. 3 Sekuritisering kan defineres som en transformering af gæld til værdipapirer. Sekuritisering er således et finansielt virkemiddel, hvor gæld/fordringer overdrages til et særligt selskab, som finansierer dette køb ved at udstede obligationer til investorer. Disse obligationer udstedes med sikkerhed i den overdragne portefølje af fordringer. 4 Se Bemærkningerne side 11, 1. spalte, nederst. 5 Lov nr. 453 af 10. juni 2003 med senere ændringer. 6 Lov nr af 20. december 1995 med senere ændringer. Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

2 ter ved obligationsudstedelse mv. Derudover medførte Loven, at der blev foretaget mindre tilpasninger af både lov om finansiel stabilitet 7 og lov om tinglysning ( TL ). 8 Enkelte af reglerne om repræsentanter ved obligationsudstedelser, der er blevet til på baggrund af Udvalgets anbefalinger, gælder også ved kollektive gældsforhold, 9 jf. VPHL 4g. Baggrunden herfor er, at tilsvarende udfordringer gør sig gældende i begge situationer, eksempelvis i forbindelse med varetagelsen af relevante sikringsakter ved ændringer blandt långiverne i kollektive gældsforhold. 10 Selvom der ikke ændres i gældsbrevsloven, 11 skal det indledningsvis bemærkes, at Loven, med indførelsen af muligheden for salg og lån via refinansieringsregisteret, indebærer en fravigelse af udgangspunktet i gældsbrevslovens 31, hvorefter overdragelse af et simpelt gældsbrev til eje eller pant kræver denuntiation over for skyldneren Artiklens fokusområde En gennemgang af Udvalgets rapport og bemærkningerne til lovforslaget 13 ( Bemærkningerne og Lovforslaget ) viser, at reguleringen af repræsentanter ved kollektive gældsforhold ikke er Lovens væsentligste reguleringsområde. Det er dog alligevel denne del af Loven, der vil være i fokus i denne artikel, da vi er stødt på forskellige problemstillinger vedrørende anvendelsen af repræsentanter ved syndikerede lån, som vi umiddelbart forventer kan håndteres mere fleksibelt efter Lovens ikrafttræden. Der er dog efter vores opfattelse fortsat anledning til at stille spørgsmålstegn ved forskellige forhold efter Lovens ikrafttræden. Det skal indledningsvis bemærkes, at de nye regler reelt er udtryk for en anerkendelse af et fuldmagtsforhold udadtil, som det også tidligere har været muligt at indgå långiverne imellem i et kollektivt gældsforhold, jf. afsnit 2.2 nedenfor. Hidtil har det langt hen ad vejen været nødvendigt at dokumentere fuldmagtsforholdet udadtil, hvilket ifølge Bemærkningerne ikke længere vil være nødvendigt. De mere konkrete følger af dette, nu lovbestemte fuldmagtsforhold, samt den forventede håndtering heraf i praksis i forskellige situationer og forskellige instanser vil blive behandlet i denne artikel. Artiklen vil således ikke omhandle de øvrige lovændringer som følge af Loven, herunder reglerne vedrørende anvendelse af repræsentanter ved obligationsudstedelser. Repræsentantordningen ved obligationsudstedelser er blandt andet behandlet i Repræsentanter ved obligationsudstedelse Et nyt fuldmagtsinstitut i dansk ret af Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller i Erhvervsjuridisk Tidsskrift (herefter ET ). 14 Der vil dog blive draget paralleller til reglerne for repræsentanter ved obligationsudstedelser samt foretaget en afgræsning hertil. 1.4 Artiklens struktur Artiklen er opbygget således, at retsstillingen inden lovens ikrafttræden vil blive gennemgået i de følgende afsnit. Herefter vil de med Loven indførte regler blive beskrevet, og forskellene i forhold til reglerne for repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser blive belyst. De med Loven indførte reglers påvirkning på en række udvalgte situationer, eksempelvis tinglysning af pant, fuldbyrdelse af pantet, pantsætters konkurs, udskiftning af repræsentanten, repræsentantens konkurs og repræsentantens erstatningsansvar, vil blive behandlet efterfølgende. Afslutningsvis vil der blive samlet op på de forventede implikationer af Loven samt de belyste problemsituationer og mulige løsninger, der har været diskuteret igennem artiklen. 7 Lov nr af 10. oktober 2008 med senere ændringer. 8 Lov nr. 111 af 31. marts 1926 med senere ændringer. 9 Herved forstås låneforhold, hvor der er to eller flere långivere. 10 Bemærkningerne side 23, 2. spalte, over midten. 11 Lov nr. 146 af 13. april 1938 med senere ændringer. 12 Bemærkningerne side 15, 1. spalte, nederst. 13 Lovforslag nr. 46 af 31. oktober Se også Nye danske regler om sekuritisering og repræsentanter ved udstedelse af erhvervsobligationer af Jesper Münther i Erhvervsjuridisk Tidsskrift Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

3 2. Retstilstanden før Lovens ikrafttræden 2.1 Anvendelse af repræsentanter Det er i kollektive gældsforhold (herunder syndikerede lån) praksis at opbygge strukturen således, at långiverne udadtil og over for låntageren repræsenteres af en udpeget repræsentant (agent/security agent). Især ved kollektive gældsforhold, hvor kredsen af långivere løbende skifter og kan være inddelt i forskellige grupper/niveauer, er dette praktisk. En security agent kan eksempelvis underskrive underliggende sikkerhedsdokumenter på vegne af samtlige långivere. Mængden af sådanne underliggende dokumenter er ofte omfangsrig, og der kan også være behov for at foretage småændringer, som er langt nemmere at gennemføre rent praktisk, når ikke samtlige långivere skal involveres og underskrive. Långivernes indbyrdes forhold, herunder en security agents beføjelser, reguleres typisk i en såkaldt Intercreditor Agreement. For så vidt angår pant i fast ejendom og diverse løsøre foretages selve sikkerhedsstillelsen ofte ved brug af ejerpantebreve. Fra 1. juli 2013 blev det derudover muligt at anvende ejerpantebrev ved tinglysning af virksomhedspant, 15 hvorfor det er nærliggende at forvente, at virksomhedspant vil blive hyppigere anvendt i de tilfælde, hvor den pågældende finansiering bliver sikret ved en såkaldt sikkerhedspakke, der også omfatter fast ejendom og/eller diverse løsøre. 16 Anvendelsen af ejerpantebreve har indtil indførelsen af det digitale tinglysningssystem været forholdsvis ligetil, idet en security agent blot var meddelelseshaver på ejerpantebrevet og fik dette i håndpant og således holdt pantet på de samlede långiveres (det samlede syndikats) vegne. Med indførelsen af det digitale tinglysningssystem blev dette dog besværliggjort, idet hvert enkelt underpant skal tinglyses særskilt. Långiverne er som oftest en blanding af både danske og primært udenlandske banker mv., som hverken har NemID eller digital signatur. For at kunne registrere tinglysningen kræver Tinglysningsretten derfor som udgangspunkt indsendelse af originale fuldmagter fra samtlige underpanthavere samt dokumentation for de tegningsberettigede for hver underpanthaver, hvilket til tider ikke kan fremskaffes, da mange lande ikke har et register svarende til CVR-registret. Det er i praksis sjældent en hverken holdbar eller brugbar løsning, hvis der skal indsamles og indsendes op mod originale fuldmagter fra hele verden til Tinglysningsretten inden for den normale frist på 2 uger, og til tider har det endda gjort det noget nær umuligt at få sikkerhed for syndikerede lån i fast ejendom. Det er ikke som sådan en juridisk problemstilling, men derimod skaber det en stor mængde administrativt arbejde, som alt sammen påfører de involverede parter yderligere omkostninger (i praksis vil disse omkostninger typisk være pålagt låntager). Derudover er der en række øvrige problematikker i forhold til brugen af ejerpantebreve efter indførelsen af det digitale tinglysningssystem, herunder overdragelse af underpant som i praksis skal ske ved at tinglyse et nyt underpant, hvilket nu også kræver låntagerens tiltrædelse, førend det tidligere underpant kan aflyses Kodificering af gældende ret eller nye regler? Det fremgår af Bemærkningerne, at der med Loven var tiltænkt en præcisering af muligheden for at anvende repræsentanter i kollektive gældsforhold, 18 og at det efter ikrafttrædelsen eksplicit fremgår af lovgivningen, at sådanne repræsentanter kan holde pant på vegne af flere skiftende långivere. 19 Det må skulle forstås således, at det er lovgivers opfattelse, at repræsentanter i kollektive gældsforhold allerede inden Lovens ikrafttræden også burde have været anerkendt udadtil, herunder i forbindelse med pantsætning. Som det fremgår af afsnit 2.1 ovenfor, lader dette imidlertid ikke til at have været tilfældet i praksis. Der er dog kendskab til et enkelt tilfælde, hvor Tinglysningsretten anerkendte en security agent. Baggrunden herfor var dog formentlig, (i) at der var ganske kort tid mellem digitaliseringen (af det i forvejen tinglyste pantebrev) og frigivelsen samt (ii) at der forelå en oversat Intercreditor Agreement. Tanken med anvendelsen af repræsentanter på lovbestemt grundlag må imidlertid 15 Ved lov nr. 519 af 28. maj En hyppigt anvendt sikkerhedspakke omfatter pant i aktier, pant i fordringer og pant i bankkonti, hvilket ikke indebærer tinglysning. 17 Dette er også beskrevet af Advokat Marcel Goldin i artiklen Hvad skal vi med ejerpantebreve? i Magasinet Ejendom, nr. 2 februar 2012, s. 56 f. 18 Der er reelt tale om et fuldmagtsforhold og den i mellemmandsretten anvendte terminologi kunne derfor også være blevet anvendt i artiklen. Imidlertid har vi valgt at anvende repræsentantbegrebet, idet dette er Lovens terminologi. 19 Bemærkningerne s. 23, 2. spalte. Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

4 antages at være, at den pågældende repræsentant som udgangspunkt ikke behøver at fremvise dokumentation for sine beføjelser, når repræsentanten er registreret som sådan i tinglysningssystemet. Dermed fremstår det uafklaret, hvorvidt retstilstanden forud for lovændringen rent faktisk var således, at en security agent udadtil anerkendtes som sådan uden fremvisning af dokumentation. Umiddelbart må det kunne forventes, at der nu efter Lovens ikrafttræden vil være en forskel i forhold til kravet om fremvisning af dokumentation, når repræsentanten er registreret som sådan i tinglysningssystemet, eftersom der nu er tale om en lovbestemt beføjelse for en security agent, men det må stadigvæk forventes, at en security agent i visse situationer skal kunne fremvise en form for dokumentation, hvilket fortsat kan være problematisk. 3. Indholdet af den nye lovgivning 3.1 De konkrete bestemmelser Som nævnt reguleres anvendelsen af repræsentanter ved kollektive gældsforhold ved indsættelsen af VPHL 4g, hvorefter bestemmelsen i VPHL 4f, stk. 1 (om repræsentanter ved udstedelse af erhvervsobligationer) finder tilsvarende anvendelse ved kollektive gældsforhold. Det er dermed fastslået ved lov, at det er muligt for en repræsentant at holde pant (optræde som panthaver i enhver henseende) på vegne af andre ved kollektive gældsforhold. 20 Et væsentligt formål med indsættelsen af VPHL 4g var som nævnt ovenfor at skabe juridisk klarhed om adgangen til at anvende en repræsentant ved kollektive gældsforhold, og ved en lovbestemt fuldmagt opnås dette formål i udgangspunktet. Det er kun 4f, stk. 1, der også finder anvendelse ved kollektive gældsforhold. Det skal fremhæves, at 4f, stk. 1 omfatter alle typer sikkerheder, herunder også kautioner, garantier mv. Det er desuden væsentligt at bemærke, at de særlige krav til repræsentanten, eksempelvis registreringskravet hos Finanstilsynet, og obligationsudstedelsens tilknytning til Danmark ikke finder anvendelse ved kollektive gældsforhold. 21 Denne afgrænsning i forhold til repræsentanter ved obligationsudstedelser er behandlet nærmere i afsnit 3.2 nedenfor. De øvrige regler i kapitel 2a i VPHL finder således ikke anvendelse ved kollektive gældsforhold. Den lovbestemte fuldmagt til en repræsentant må forventes at medføre en større fleksibilitet for långivere i kollektive gældsforhold, idet repræsentanten vil kunne benytte sin fuldmagt udadtil, herunder i forhold til tinglysning og foretagelse af øvrige sikringsakter. Det fremstår imidlertid ikke klart, hvordan dette vil blive håndteret i praksis af de forskellige instanser såsom Tinglysningsretten. Det er hensigten med reguleringen, at repræsentanten skal være berettiget til både at holde pantet, træde til pantet og modtage provenu på vegne af långiverne ved fuldbyrdelse af pantet. Det er derimod ikke hensigten, at repræsentanten på baggrund af bestemmelsen skal kunne indgive konkursbegæring mod låntageren, jf. afsnit 4.3 nedenfor, omend denne bemyndigelse kan aftales internt mellem långiverne og tillægges repræsentanten. Hvor sikringsakten er denuntiation, vil dette skulle foregå som hidtil, idet der gives meddelelse både til opfyldelse af sikringsakten og af hensyn til legitimation af repræsentanten. Hvis sikringsakten er tinglysning, er det hensigten, at repræsentanten kan blive tinglyst som den berettigede alene, således at repræsentanten fremstår som panthaver i enhver henseende Repræsentanter ved kollektive gældsforhold kontra repræsentanter ved obligationsudstedelser Ikke krav om registrering, etc. Som nævnt i afsnit 3.1 er der en række krav til repræsentanter ved obligationsudstedelser, der ikke gælder for repræsentanter i kollektive gældsforhold, idet det kun er VPHL 4f, stk. 1, som finder anvendelse ved kollektive gældsforhold, jf. VPHL 4g. Kravet om en tilknytning til Danmark 23 (jf. VPHL 4a, stk. 1) finder ikke anvendelse ved kollektive gældsforhold. Tilsvarende gælder der heller ikke et krav om, at 20 Bemærkningerne side 23, 2. spalte, over midten og s. 54, 2. spalte, nederst. 21 Bemærkningerne side 23, 2. spalte, under midten. 22 Bemærkningerne, s. 54, 2. spalte, nederst. 23 Tilknytningskravene, hvoraf mindst 1 ud af 3 skal være opfyldt for repræsentanter ved obligationsudstedelser, omfatter tilknytning i form af 1) markedsføring af udstedelsen i Danmark, 2) udsteder er en virksomhed med hjemsted i Danmark og 3) udstedelsen har i øvrigt nær tilknytning til Danmark. 56 Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

5 repræsentanten skal være registreret hos Finanstilsynet (jf. VPHL 4a, stk. 1, jf. 4b), at repræsentanten skal være etableret i en bestemt selskabsform (jf. VPHL 4b, stk. 2, nr. 1), eller at repræsentanten skal have hjemsted inden for visse bestemte jurisdiktioner (jf. VPHL 4b, stk. 2, nr. 2). Derudover indebærer dette også, at der ikke er krav om fastsættelse af en procedure for at udskifte repræsentanten (jf. VPHL 4b, stk. 2, nr. 4) uanset om dette sker med eller uden repræsentantens samtykke. Dette vil være et forhold, der typisk er reguleret i Intercreditor Agreement, jf. også afsnit 4.4 nedenfor. Baggrunden for at VPHL 4f, stk. 1 tillige gælder ved kollektive gældsforhold, er ifølge bemærkningerne til det vedtagne lovforslag 24 at der ved kollektive gældsforhold opstår tilsvarende udfordringer ved en repræsentants varetagelse af sikringsakter ved udskiftning blandt långiverne. Der er dog også en række andre situationer, hvor repræsentanten ved kollektive gældsforhold kan tænkes at stå over for tilsvarende udfordringer som en repræsentant ved obligationsudstedelse, men hvor lovgiver har valgt, at reglerne for repræsentanter ved kollektive gældsforhold ikke skal være gældende. Især spørgsmålet om repræsentantens søgsmålskompetence på vegne af samtlige långivere er værd at overveje nærmere Manglende søgsmålskompetence En repræsentants uanset om der er tale om en repræsentant ved obligationsudstedelser eller ved kollektive gældsforhold søgsmålskompetence på vegne af den gruppe, vedkommende repræsenterer, bygger som udgangspunkt på dansk rets almindelige fuldmagtsregler. Der har hidtil hersket tvivl om, hvorvidt repræsentanten har søgsmålskompetence på gruppens vegne, og tvivlen er ikke blevet mindre i det tilfælde, hvor en af gruppens medlemmer har overdraget sin fordring og dermed forbundne rettigheder til en tredjemand, siden fuldmagten til repræsentanten blev givet, og tredjemand ikke efter sin indtræden har bekræftet fuldmagten over for repræsentanten. 25 Derudover kan der opstå uhensigtsmæssige situationer, hvis repræsentanten ikke selv har et krav mod udstederen af obligationen (eksempelvis fordi repræsentanten ikke selv er blandt långiverne), idet repræsentantens retlige interesse i en sag mod låntageren herved bortfalder, og kravet i sidste ende kan forhindre, at repræsentanten bliver fyldestgjort for et eventuelt krav mod låntageren. Disse spørgsmål har hverken været behandlet i dansk lovgivning eller retspraksis, og derfor er tvivlen herom ikke blevet afklaret før Lovens ikrafttræden. Efter VPHL 4d, stk. 4, nr. 3 kan det i vilkårene for obligationsudstedelsen eller en aftale knyttet hertil 26 være reguleret, hvorvidt repræsentanten er bemyndiget til at anlægge en sag på vegne af obligationsejerne for så vidt angår spørgsmål, der vedrører obligationerne. Som tidligere nævnt er det kun VPHL 4f, stk. 1, der også finder anvendelse ved kollektive gældsforhold. VPHL 4d, stk. 4 opremser en række forhold, udover søgsmålkompetence, som kan være omfattet af repræsentantens dispositionsret. At denne bestemmelse ikke finder anvendelse, ej heller delvist, ved kollektive gældsforhold virker umiddelbart uhensigtsmæssigt, især henset til at begrundelsen for, at 4f, stk. 1, finder anvendelse, er, at tilsvarende situationer gør sig gældende ved kollektive gældsforhold. Modsat kan det anføres, at VPHL 4d, stk. 4, blot er en opremsning af eksempler og således for så vidt er overflødig, da den hverken er tiltænkt som en deklaratorisk eller præceptiv bestemmelse. 27 Hvis bestemmelsen tilsvarende var gældende for kollektive gældsforhold, kunne dette bidrage til en afgrænsning af omfanget af repræsentantens beføjelser, da det i så fald ville være klart, at søgsmålskompetencen rent faktisk kunne uddelegeres til repræsentanten. Derudover har det hidtil været uafklaret, hvorvidt det under dansk ret er muligt at indgå såkaldte no-action clauses. Ved obligationsudstedelser ville dette indebære, at obligationsejerne kunne fraskrive sig retten til individuelt at forfølge et krav mod obligationsudstederen, således at det kun er repræsentanten, der vil kunne rejse et krav mod obligationsudstederen på vegne af gruppens medlemmer. Ved VPHL 4d, stk. 5, er der gjort op med denne usikkerhed, idet det kan følge af vilkårene for obligationerne, at obligationsejerne ikke individuelt 24 Bemærkningerne side 23, 2. spalte, midt for. 25 Bemærkningerne side 20, 2. spalte, nederst (fortsættes på den følgende side). 26 En reference til vilkårene for obligationsudstedelsen eller obligationsvilkårene vil herefter også omfatte andre aftaler knyttet til vilkårene for obligationsudstedelsen. 27 Dette synspunkt gøres gældende i ET Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

6 kan udøve de beføjelser, som repræsentanten er blevet tildelt, jf. VPHL 4d, stk. 4. Ligeledes for så vidt angår denne bestemmelse kan antages det synspunkt, at denne bestemmelse er overflødig og unødvendig, idet det må antages at skulle kræve en positiv lovbestemmelse imod, førend et sådant vilkår ikke kunne aftales. 28 VPHL 4d, stk. 4 og 5, der skal bidrage til at fastlægge omfanget af repræsentantens fuldmagt, gælder som nævnt ifølge Loven kun ved obligationsudstedelser. Dermed er rækkevidden af repræsentantens fuldmagt ved kollektive gældsforhold stadigvæk usikkert for de forhold, der ikke vedrører pantsætning. 29 Ved kollektive gældsforhold må det derfor anbefales, at långiverne tager udtrykkeligt stilling til eksempelvis repræsentantens søgsmålskompetence i en Intercreditor Agreement, men for at repræsentanten på nuværende tidspunkt kan udøve sin eventuelle søgsmålskompetence, må det formodes, at det stadigvæk vil indebære, at den pågældende Intercreditor Agreement (eller i det mindste fuldmagtsdelen heraf) vil skulle oversættes (hvis nødvendigt) og fremlægges i forbindelse med en retssag. 4. Udvalgte problemstillinger 4.1 Tinglysning Som beskrevet ovenfor i afsnit 2 er ejerpantebrevet et ofte brugt instrument i kollektive gældsforhold. Både i forbindelse med sikkerhed i fast ejendom, men også som sikkerhed i løsøre, eksempelvis immaterielle rettigheder såsom varemærker, patenter, design og domænenavne. Som beskrevet er denne mulighed blevet besværliggjort betydeligt efter introduktionen af det digitale tinglysningssystem. Det er hensigten, at repræsentanten fremover skal kunne registreres i tinglysningssystemet som den berettigede alene og således fremstå som panthaver, jf. afsnit 3.1. Derudover fremgår det af Bemærkningerne, at det er tanken, at det i tinlysningssystemet vil blive muligt at anføre i et bemærkningsfelt, hvem der er panthaverrepræsentant. 30 Tinglysningssystemet kunne indrettes således, at fuldmagtens omfang kunne beskrives nærmere i et kommentarfelt, der dog også vil fremgå af tingbogsudskrifter, eller alternativt i form af en check-the-box løsning, der ligeledes ville fremgå af tingbogsudskrifter. I praksis lader denne hensigt ikke til at være slået igennem ved Tinglysningsretten, i hvert fald ikke i skrivende stund. Ved henvendelse til Tinglysningsretten spurgte vi, hvordan tinglysning af underpant med registrering af en panthaverrepræsentant skulle foretages korrekt i forhold til denne nye regulering, og hvilke tiltag Tinglysningsretten ville sætte i værk for at tage højde for denne nye lovgivning. Tinglysningsretten har oplyst, at der ikke vil blive foretaget ændringer i det digitale tinglysningssystem på baggrund af Loven. Tinglysningsretten oplyste derudover, at repræsentanten foreslås anført som kreditor i tinglysningssystemet. På baggrund af Tinglysningsrettens tilbagemelding må vi konkludere, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget højde for anvendelsen af repræsentanter i det digitale tinglysningssystem, og at der ikke er planlagt ændringer. Den eneste mulighed er at angive oplysningerne i feltet, hvor meddelelser til Tinglysningsretten skal angives. Hvad der angives i dette felt svarer imidlertid blot til, hvad man før det digitale tinglysningssystem ville skrive i et følgebrev til Tinglysningsretten, og det i feltet angivne vil således ikke fremgå af det konkrete ejerpantebrev eller det registrerede underpant i tingbogen. En repræsentant vil typisk også blive registreret som meddelelseshaver 31 på ejerpantebrevet. Imidlertid har en meddelelseshaver ikke de samme bemyndigelser, som det ifølge Bemærkningerne er hensigten, at en repræsentant skal have. I kollektive gældsforhold er det ikke usædvanligt, at der er et begrænset antal såkaldte oprindelige (originale) långivere, og at disse alle bliver tinglyst som underpanthavere, idet der typisk ikke er udskiftning iblandt disse. I en sådan situation vil det være hensigtsmæssigt, såfremt repræsentanten ligeledes er berettiget til alene at aflyse underpantet for disse originale långivere, hvis dette måtte blive aktuelt, eksempelvis i forbindelse med indgåelse af en ny låneaftale, eller foretage øvrige påtegninger alene på vegne af den samlede långiverkreds på trods 28 Jf. tillige ET Bemærkningerne, side 21, 1. spalte, midt for. 30 Bemærkningerne, s. 54, 2. spalte, nederst. 31 Modtager af retslige meddelelser i henhold til Retsplejelovens (lov nr. 90 af 11. april 1916 med senere ændringer) kap. 51 (for så vidt angår fast ejendom) samt øvrige meddelelser, der i henhold til Retsplejeloven skal sendes til pantekreditor. 58 Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

7 af at flere långivere er registreret som underpanthavere. Det fremgår ikke af Bemærkningerne, hvorledes dette skal håndteres ved Tinglysningsretten. Ud fra en formålsfortolkning heraf må det være en del af hensigten med repræsentantordningen, at en sådan situation også skal omfattes, og derfor skal det også kunne håndteres af Tinglysningsretten. 4.2 Realisation af pantet Repræsentanten skal, som beskrevet i afsnit 3.1, kunne tvangsrealisere pantet på vegne af den samlede långiverkreds. 32 Dette må skulle forstås således, at repræsentanten udadtil er legitimeret til at gennemføre en tvangsfuldbyrdelse på sædvanlig vis, det vil sige i form af sædvanlig individualforfølgning. Man kan forestille sig, at det långiverne imellem er aftalt, at der eksempelvis skal opnås et provenu svarende til en vis procentdel af et ejerpantebrevs hovedstol. I så fald må den aftalte begrænsning i repræsentantens rettigheder være et forhold långiverne imellem, og at repræsentanten udadtil (herunder over for fogedretten) under henvisning til den lovbestemte fuldmagt er berettiget til at gennemføre og acceptere en tvangsauktion med et lavere provenu. For så vidt angår repræsentantens potentielle erstatningsansvar over for låntagerne henvises der til afsnit 4.6. Fogedretten må med andre ord kunne stole på, at repræsentanten handler i overensstemmelse med sin bemyndigelse. Ligeledes er det hensigten, at fogedretten skal kunne udbetale provenuet til repræsentanten, 33 hvorfor repræsentanten også i den forbindelse vil fremstå som umiddelbart legitimeret over for fogedretten. Repræsentantens fuldmagt er på den måde, for så vidt angår bemyndigelse og legitimation, ikke anderledes end ved et almindeligt fuldmagtsforhold, dog er legitimationen i dette tilfælde lovbestemt. 4.3 Låntagers konkurs Som beskrevet i afsnit 3.1 er det ikke hensigten, at repræsentanten på baggrund af VPHL 4g skal kunne indgive konkursbegæring mod låntageren. Af Bemærkningerne 34 fremgår det, at repræsentanten ikke kan indgive konkursbegæring af udsteder. Udsteder må imidlertid i denne sammenhæng være ment som låntager, idet denne bemærkning er til 4g, som kun vedrører kollektive gældsforhold. Det er ikke nærmere beskrevet, hvorfor repræsentantens rettigheder begrænses i forhold til konkursbegæring. Et nærliggende argument for at foretage denne afgrænsning er, at en konkursbegæring alt andet lige er mere indgribende for både låntageren, långiverne og andre kreditorer, end en tvangsfuldbyrdelse af et pantsat aktiv. Modsat kan det anføres, at en konkursbegæring kan være et naturligt skridt at tage for den samlede långiverkreds i et kollektivt gældsforhold. Samtidig skal Bemærkningerne vel næppe forstås således, at en repræsentant, der som oftest også selv er kreditor, ikke kan indgive konkursbegæring mod låntager i sin egenskab af individuel kreditor, medmindre repræsentanten i sin egenskab af kreditor er bundet af en no action clause. Det kan i den forbindelse ikke være afgørende, om repræsentanten efter omstændighederne indgiver begæringen på vegne af den samlede långiverkreds eller kun på egne vegne. Såfremt repræsentanten ikke selv er kreditor (hvilket især kan tænkes ved obligationsudstedelser), er der tale om en begrænsning for repræsentanten, eftersom repræsentanten ikke kan indgive en konkursbegæring mod obligationsudstederen. Ved en konkursbehandling af en låntager vil repræsentanten ofte være bemyndiget af de øvrige långivere til at repræsentere den samlede långiverkreds i forhold vedrørende konkursen. Det vil typisk være i forhold til anmeldelse af krav i boet, realisation af pantsatte aktiver, modtagelse af dividende mv., idet det dog må forventes, at boet/kurator vil efterspørge dokumentation for fuldmagtsforholdet. Det kan imidlertid også tænkes at omfatte søgsmål vedrørende krav i boet, hvilket som beskrevet ovenfor i afsnit 3.2 begrænses af, at søgsmålskompetence ikke er omfattet af den lovbestemte fuldmagt. Det må derfor på det nuværende lovgrundlag skulle dokumenteres, at repræsentanten har den fornødne søgsmålskompetence og bagvedliggende bemyndigelse. Det kan ligeledes overvejes, hvorvidt forhold såsom forkyndelse og procesfuldmagt ved afvisnings- og/ eller omstødelsessager er omfattet eller ej, idet dette dog ikke vil blive behandlet yderligere i denne artikel. 32 Bemærkningerne, s. 55, 2. spalte, lige over midten. 33 Bemærkningerne, s. 55, 2. spalte, lige over midten. 34 Bemærkningerne, s. 55, 2. spalte, over midten. Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

8 4.4 Udskiftning af repræsentanten For repræsentanter ved obligationsudstedelser følger det af VPHL 4d, stk. 1, jf. VPHL 4b, stk. 2, nr. 4, at der i obligationsvilkårene skal fastsættes procedurer for udskiftning af repræsentanten. I forbindelse med registrering af repræsentanten, jf. VPHL 4b, stk. 2, nr. 4, påser Finanstilsynet, at kravet iagttages, men Finanstilsynet foretager ikke en vurdering af hensigtsmæssigheden af proceduren. 35 Såfremt der ikke er fastsat en procedure for udskiftning af repræsentanten, vil Finanstilsynet nægte at registrere repræsentanten. Udskiftning af repræsentanten vil skulle ske i overensstemmelse med den herom fastsatte procedure i obligationsvilkårene. Hvis repræsentanten udskiftes, indebærer dette forskellige skridt i forhold til de sikringsakter, som den forhenværende repræsentant har iagttaget. Der vil således eksempelvis skulle ske påtegning om udskiftning af repræsentanten i tingbogen, og i andre situationer vil der på ny skulle denuntieres for at sikre den nye repræsentants legitimation. Det skal i den forbindelse fremhæves, at en udskiftning af repræsentanten ikke vil blive anset for at være en overdragelse af de stillede sikkerheder. 36 Indtil de forskellige meddelelser og registreringer er iagttaget, vil retsvirkningen af udskiftningen af repræsentanten kun være gældende inter partes mellem obligationsejerne og den nye repræsentant (samt tredjemænd, der er vidende om udskiftningen). I kollektive gældsforhold vil en udskiftning af repræsentanten i hovedreglen være reguleret i Intercreditor Agreement. Ligesom ved repræsentanter ved obligationsudstedelser vil der ved udskiftning af en repræsentant i kollektive gældsforhold skulle gives meddelelse etc. om udskiftning af repræsentant for at sikre dennes legitimation. Det ovenfor anførte vedrørende påtegning om udskiftningen i tingbogen og andre registre, og at der ved udskiftningen ikke er tale om en overdragelse af sikkerhederne, finder tilsvarende anvendelse ved kollektive gældsforhold. Det kan overvejes, om udskiftning af repræsentanten vil have betydning for en eventuel omstødelsesperiode, eftersom der eksempelvis foretages ændring af registreringen i tinglysningssystemet og denuntieres på ny. Disse ændringer og denuntiationer vil ikke have karakter af en ny sikringsakt, og dermed er der intet, der peger på, at udskiftning af repræsentanten skulle medføre andet end henholdsvis udtræden og indtræden for den afgående og tiltrædende repræsentant, og der er derfor heller ikke grundlag for, at dette skulle have indflydelse på omstødelsesperioden. 4.5 Repræsentantens konkurs, obligationsejers konkurs og udenlandske repræsentanter For at kunne blive godkendt af Finanstilsynet som repræsentant ved obligationsudstedelser er det en forudsætning, at repræsentanten er etableret som et kapitalselskab (eller en tilsvarende udenlandsk selskabsform), jf. VPHL 4b, stk. 2, nr. 1. Herved sikres det, at repræsentanter ved obligationsudstedelser har en vis organisation og kapital. Der stilles derudover visse krav til kapitalselskabernes egenkapital, regnskaber samt ledelsesform. 37 Den krævede procedure for udskiftning af repræsentanten, jf. VPHL 4d, stk. 1, jf. VPHL 4b, stk. 2, nr. 4, skal indeholde bestemmelser om udskiftning af repræsentanten i tilfælde af dennes konkurs. 38 Ved repræsentantens konkurs følges de almindelige fuldmagtsregler, 39 hvorefter konkursboet ikke omfatter aktiver, der holdes på vegne af andre, jf. konkurslovens og 82. Konkursboet indtræder dermed heller ikke i fuldmægtigens rolle og har således ikke råderet over obligationerne. 41 Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke gælder en pligt til at udpege en ny repræsentant for obligationsejerne, medmindre den konkursramte repræsentant eksempelvis netop har holdt pant på vegne af obligationsejerne. 42 Da ovenstående vedrørende obligationsudstedelser bygger på de almindelige fuldmagtsregler i tilfælde af fuldmægtigens konkurs, vil dette også være gældende 35 Dette behandles mere indgående i ET Bemærkningerne, s. 55, 1. spalte, midt for. 37 Bemærkningerne, s. 22, 1. spalte, under midt. 38 Bemærkningerne, s. 51, 2. spalte, over midten. 39 Bemærkningerne, s. 51, 2. spalte, midt på. 40 Lov nr. 298 af 8. juni 1977 med senere ændringer. 41 Bemærkningerne, s. 51, 2. spalte, midt på. 42 Bemærkningerne, s. 51, 2. spalte, under midten. 60 Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

9 for repræsentanter i kollektive gældsforhold, medmindre långiverne har aftalt andet i Intercreditor Agreement, der ikke strider mod præceptive regler, da VPHL 4g ikke indeholder en særlig regulering herom. Eftersom VPHL 4d, stk. 2, 2. led, (om adskillelse af repræsentantens aktiver fra obligationsejernes aktiver) ikke finder anvendelse ved kollektive gældsforhold, kan det overvejes, om der kunne opstå problemer i en situation, hvor repræsentanten oppebærer provenu på vegne af obligationsejerne/ långiverne, som er blevet sammenblandet med repræsentantens likvide midler, således at det pågældende provenu kan blive omfattet af konkursmassen. Det vil selvfølgelig afhænge af de konkrete omstændigheder, men en sådan situation kan formentlig ikke udelukkes. Adskillelse af aktiver og midler virker yderst relevant ligeledes i forbindelse med repræsentanter ved kollektive gældsforhold, hvor repræsentanten netop er bemyndiget til at oppebære provenu. Derfor havde det umiddelbart været hensigtsmæssigt, at VPHL 4d, stk. 2, i sin helhed ligeledes fandt anvendelse, eftersom hensynet bag og formålet med det 1. led af bestemmelsen, der fastlår, at repræsentanten skal varetage obligationsejernes interesser i forhold til udstederen, umiddelbart uden videre også er relevant ved kollektive gældsforhold. I tilfælde af en fuldmagtsgivers (hvilket på baggrund af Lovens udgangspunkt vil være en obligationsejers) konkurs, er det dansk rets udgangspunkt, at fuldmægtigen ikke vil kunne disponere over konkursmassen, herunder eventuelle obligationer, jf. aftalelovens og Fuldmagtens nærmere omfang vil dog ofte være usikkert, når der er udenlandske obligationsejere involveret. 45 Med Loven fraviges dette udgangspunkt, idet det følger direkte af VPHL 4c, stk. 5, at udpegningen af repræsentanten (herunder eventuelle udskiftninger af repræsentanten i overensstemmelse med obligationsvilkårene) er bindende for konkursboet i tilfælde af en obligationsejers konkurs. 46 Bestemmelsen i VPHL 4c, stk. 5, finder ikke anvendelse i forbindelse med kollektive gældsforhold, og medmindre parterne har aftalt andet, gælder aftalelovens bestemmelser således ved kollektive gældsforhold. Fuldmagtshaveren mister dermed råderetten over fordringen mod låntager på vegne af fuldmagtsgiveren, idet fuldmagtsgiveren fra konkursdekretets afsigelse mister råderetten over sine aktiver (jf. konkurslovens 29), og fordringen mod låntager bliver en del af konkursmassen (jf. konkurslovens 32). I tillæg til ovennævnte krav om selskabsform mv. for repræsentanter ved obligationsudstedelser, skal repræsentanten have hjemsted i Danmark, et andet EU-land eller et land som EU har indgået aftale med på det finansielle område, jf. VPHL 4b, stk. 2, nr I VPHL 4b, stk. 5 er der indsat en bemyndigelse for Erhvervsog Vækstministeren til at udvide listen med godkendte lande. Selvom repræsentanten ikke kommer fra Danmark, kan repræsentanten blive registreret i det Centrale Virksomhedsregister, jf. VPHL 4f, stk Ingen af disse begrænsninger finder anvendelse for repræsentanter i kollektive gældsforhold, og der ses ikke umiddelbart grundlag for, at disse forhold skulle være lovreguleret for kollektive gældsforhold. 4.6 Repræsentantens erstatningsansvar Dette afsnit vedrørende repræsentantens erstatningsansvar bygger på en forudsætning om, at erstatningsansvaret skal vurderes efter dansk ret, uanset om dette følger af en lovvalgsaftale eller de internationale privatretlige regler. Især syndikerede låneaftaler vil generelt indeholde en lovvalgs- og voldgiftsklausul, hvorefter aftalen ofte vil være underlagt engelsk eller amerikansk ret. Det følger af VPHL 4d, stk. 3, at repræsentantens handlinger har umiddelbar retsvirkning over for obligationsejerne, hvilket indebærer, at repræsentanten ikke skal indhente obligationsejernes samtykke eller give meddelelse om sine handlinger til obligationsejerne, medmindre et krav herom følger af obligationsvilkårene. 49 Ob- 43 Lov nr. 242 af 8. maj 1917 med senere ændringer. 44 Bemærkningerne, s. 21, 1. spalte, over midten. 45 Bemærkningerne, s. 21, 1. spalte, midt for. 46 Bemærkningerne, s. 22, 2. spalte, over midten og Bemærkningerne, s. 53, 1. spalte, midt for. 47 På nuværende tidspunkt er dette Schweiz, Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan og USA. 48 Det fremgår af Bemærkningerne, s. 55, 1. spalte, nederst, at dette forventes at kunne rummes inden for rammerne af 11, stk. 6 i lov nr. 417 af 22. maj 1996 med senere ændringer (CVR-loven). 49 Bemærkningerne, s. 53, 2. spalte, under midten. Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

10 ligationsvilkårene eller låneaftalen indeholder typisk en ret eller måske endda en pligt for repræsentanten til at handle ved indtræden af i forvejen fastsatte situationer (såkaldte events of default ), eksempelvis ændringer i kontrol eller bestemmende indflydelse, betalingsmisligholdelse eller ændring af forretningsområde. Hvis repræsentanten tillægges en ret til at handle, vil dette kunne sammenlignes med en situation, hvor repræsentanten er enekreditor. Det er således op til repræsentanten at vurdere, hvilke skridt (om nogen) der skal iværksættes over for obligationsudstederen henholdsvis låntageren. Repræsentanten skal dog til enhver tid varetage obligationsejernes samlede interesser, jf. VPHL 4d, stk. 2 (der ikke gælder ved kollektive gældsforhold). Ved kollektive gældsforhold vil dette være reguleret i Intercreditor Agreement, og i dansk ret følger dette desuden af fuldmagtslæren. 50 Det ses til tider, at repræsentanten skal indhente samtykke fra obligationsejerne eller långiverne enten ved enstemmighed eller ved opfyldelse af en fastsat majoritet før repræsentanten må skride til handling i tilfælde af obligationsudstederens henholdsvis låntagerens overtrædelse af de aftalte vilkår. Man kunne også forestille sig en situation, hvor repræsentantens handling kræver samtykke fra samtlige de oprindelige (originale) långivere. Repræsentantens manglende overholdelse af en sådan samtykkebestemmelse vil naturligvis være erstatningspådragende for repræsentanten. Loven indeholder ikke særlige regler til regulering af repræsentantens erstatningsansvar over for obligationsejerne. Såfremt repræsentanten overtræder omfanget af sin fuldmagt (legitimation), vil dansk rets almindelige erstatningsregler regulere dette, medmindre andet følger af obligationsvilkårene. 51 Ved kollektive gældsforhold er det sædvanligt, at repræsentantens beføjelser (legitimation) er reguleret i Intercreditor Agreement, som også typisk vil indeholde en høj grad af ansvarsfraskrivelser og skadesløsholdelse til fordel for repræsentanten. I mangel af aftale om andet, vil repræsentantens ansvarspådragende handlinger dog skulle vurderes efter dansk rets almindelige erstatningsregler (såfremt forholdet konkret er underlagt dansk ret). Med andre ord vil repræsentantens handlinger skulle vurderes ud fra en uagtsomhedsvurdering (culpa norm), herunder aftalelovens Både i forbindelse med obligationsudstedelser og ved kollektive gældsforhold må det forventes, at repræsentanten i hovedparten af tilfældene vil være en professionel aktør, hvilket medfører at uagtsomhedsvurderingen i disse tilfælde vil være baseret på et professionsansvar. 53 Professionsansvaret indebærer, at repræsentantens handlinger eller undladelser skal vurderes i forhold til, hvordan en professionel havde ageret i stedet for den traditionelle bonus pater vurdering. 54 Til tider er det blevet anført i den juridiske litteratur, at vurderingen ikke skulle baseres på en almindelig professionel på området, men derimod i forhold til den dygtigste inden for faget (optimus standard). 55 Dette synspunkt ses dog ikke at have fundet udtryk i retspraksis, og vurderingsgrundlaget må derfor antages at være en almindelig god professionel aktør. 56 Herved er der tale om en objektivering af den almindelige culpa norm, idet ansvarsvurderingen vil ske på baggrund af branchestandarden. 57 Bevisbyrden påhviler dog ikke repræsentanten, og der foreligger dermed ikke en formodning for et erstatningsansvar (præsumptionsansvar) i tilfælde af et tab. 58 Det bemærkes, at professionsansvarsnormen ikke er afhængig af, hvorvidt repræsentanten faktisk er en professional aktør, men derimod finder anvendelse, såfremt repræsentanten har slået sig op på at være en professionel aktør eller i øvrigt har givet udtryk for at være eller har ageret som en professionel aktør. 50 Aftaler og Mellemmænd af Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen, 6. udgave, Karnov Group, side Bemærkningerne, s. 23, 1. spalte, nederst og Bemærkningerne, s. 55, 1. spalte, midt for. 52 Ifølge denne bestemmelse er en fuldmægtig erstatningsansvarlig overfor tredjemand som følge af, at fuldmægtigen ikke har oplyst om fuldmagten. 53 Jf. tillige ET Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar af Vibe Ulfbeck, 2. udgave, DJØF, 2010 (herefter Vibe Ulfbeck ), s Vibe Ulfbeck, s Vibe Ulfbeck, s Vibe Ulfbeck, s Vibe Ulfbeck, s Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

11 Et nærliggende spørgsmål er, hvorvidt repræsentanten kan ifalde erstatningsansvar, såfremt dennes indsats ikke medfører et resultat. Medmindre andet er aftalt eller utvivlsomt fremgår af omstændighederne, vil repræsentanten kun være underlagt en indsatsforpligtelse og ikke en resultatforpligtelse. 59 Dette indebærer, at såfremt repræsentanten på baggrund af de kendte omstændigheder, samt eventuelt efter yderligere undersøgelser, hvis dette må anses for nødvendigt, eller der foreligger en særlig anledning hertil, har vurderet, at iværksættelse af visse foranstaltninger vil opnå det ønskede resultat, vil repræsentanten som udgangspunkt ikke ifalde et erstatningsansvar over for långiverne, uanset om det ønskede resultat bliver opnået. I stedet for at kunne kræve erstatning på baggrund af et dokumenteret tab, hvilket er dansk rets udgangspunkt, vil en bodsbestemmelse kunne indgå i obligationsvilkårene eller Intercreditor Agreement. Dette indebærer, at repræsentanten tilpligtes at betale en bod, såfremt denne ikke overholder de for repræsentanten gældende vilkår. Det bemærkes desuden, at en generel ansvarsfraskrivelse ikke accepteres under dansk ret. Der er dog intet til hinder for, at repræsentanten fraskriver sig erstatningsansvar for indirekte tab, force majeure etc., som det accepteres under dansk ret. 60 Over for en tredjemand vil dansk rets almindelige erstatningsregler også finde anvendelse ved kollektive gældsforhold. Udgangspunktet vil derfor også i denne situation være en culpa-vurdering af repræsentantens adfærd, jf. ovenfor om professionsansvaret. 5. Sammenfatning Indførelsen af VPHL 4g har skabt juridisk klarhed om muligheden for at anvende repræsentanter til at holde sikkerheder på vegne af andre ved kollektive gældsforhold. Det er dog endnu uvist, hvordan dette i praksis vil blive håndteret af bl.a. Tinglysningsretten. Det er hensigten, at det i tinglysningssystemet vil blive muligt at anføre i et bemærkningsfelt, hvem der er panthaverrepræsentant. I praksis lader denne hensigt ikke til at være slået igennem ved Tinglysningsretten, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, da der ikke i det digitale tinglysningssystem er taget højde for anvendelsen af repræsentanter. En repræsentant vil typisk også blive registreret som meddelelseshaver på ejerpantebrevet. Imidlertid har en meddelelseshaver ikke de samme bemyndigelser, som det ifølge Bemærkningerne er hensigten, at en repræsentant skal have. I stedet kunne tinglysningssystemet med fordel indrettes således, at fuldmagtens omfang og repræsentantens beføjelser kunne beskrives nærmere i et kommentarfelt, der dog også vil fremgå af tingbogsudskrifter, eller alternativt i form af en check-the-box løsning, der ligeledes ville fremgå af tingbogsudskrifter. Selvom baggrunden for indførelsen af VPHL 4g er at tage højde for situationer, hvor der er tilsvarende problemstillinger ved obligationsudstedelser og kollektive gældsforhold, begrænses de nye bestemmelsers anvendelse ved kollektive gældsforhold ved, at bestemmelsen i VPHL 4g kun henviser til VPHL 4f, stk. 1. Der er dog en række forhold, hvor det efter vores opfattelse vil være nærliggende at overveje, hvorvidt reglerne for repræsentanter ved obligationsudstedelse ikke også burde finde anvendelse ved kollektive gældsforhold, eksempelvis repræsentantens søgsmålskompetence på vegne af långiverne. Der ses ikke at være væsentlige argumenter, der taler imod anvendelsen af eksempelvis VPHL 4d, stk. 4, som angiver en række forhold, der kan være omfattet af repræsentantens dispositionsret, ved kollektive gældsforhold. Derudover gør VPHL 4d, stk. 5 op med usikkerheden i dansk ret om anerkendelsen af no action clauses, idet det herefter kan følge af obligationsvilkårene, at obligationsejerne ikke individuelt kan udøve de beføjelser, som er blevet tillagt repræsentanten. Rækkevidden af en repræsentants fuldmagt ved kollektive gældsforhold er således stadigvæk usikker for så vidt angår andre forhold end pantsætning. Repræsentanten kan ikke på baggrund af VPHL 4g tildeles kompetence til at indgive konkursbegæring mod låntager på vegne af långiverne, men dette hindrer ikke repræsentanten i at indgive konkursbegæring mod låntager i sin egenskab af individuel kreditor. Det skal dog bemærkes, at såfremt repræsentanten ikke selv er kreditor, er der tale om væsentlig indskrænkning i repræsentantens fuldmagtsforhold. VPHL 4c, stk. 5 indebærer, at udpegning af repræsentanten er bindende for en obligationsejers konkursbo. 59 Vibe Ulfbeck, s Vibeke Krag og Andreas Tamasauskas (2004). Securisation i Danmark Udvalgte juridiske problemstillinger: Repræsentation af obligationsejere. I: L. Lynge Andersen (red.), Erhvervskreditretlige emner (s ). København: Gads Forlag Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

12 Denne fravigelse af dansk rets udgangspunkt finder dog ikke anvendelse ved kollektive gældsforhold. I kollektive gældsforhold vil en långivers konkurs derfor medføre, at fuldmagtshaveren mister råderetten over fordringen mod låntageren, da råderetten ved långivers konkurs falder tilbage til konkursboet (dvs. kurator). Samlet set er det meget positivt, at der med Loven er gjort op med usikkerheden om, hvorvidt repræsentanter ved kollektive gældsforhold anerkendes. Det tyder på, at repræsentantordningen ved kollektive gældsforhold ikke har været fokusområdet ved det forberedende arbejde med Loven. Dermed fremstår det ikke klart, på hvilken baggrund, lovgiver har valgt at begrænse anvendelsesområdet af denne repræsentantordning set i forhold til ved obligationsudstedelser. Er begrænsningen foretaget ud fra en betragtning om, at området i forvejen er tilstrækkeligt aftalereguleret, at yderligere lovregulering ikke er hensigtsmæssig, eller skyldes begrænsningen ene og alene det forhold, at denne repræsentantordning er en mindre tilføjelse, som ikke har været i fokus? Eftersom årsagen ikke fremgår af forarbejderne, må man være tilbøjelig til at tro på sidstnævnte. I første omgang er det således interessant at se, hvorvidt de i denne artikel belyste problematikker bliver aktuelle, og hvordan de i så fald vil blive håndteret i praksis. 64 Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral

Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral Industriministeriets arbejdsgruppe vedrørende Værdipapircentralen Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral BETÆNKNING MR. 948 Industriministeriet, 24. marts 1982 Side Kapitel

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Ejendomsret 2.1, 2.4 og 2.9 Tinglysning 11.2, 11.3, 11.9 og 15.9 Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Artiklen redegør for den tingsretlige kategorisering af begreberne forkøbs- og køberet

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere