Ydelse af økonomisk bistand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelse af økonomisk bistand"

Transkript

1 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8

2 Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån Forbuddet i SL 210, stk. 1. Formålet med og baggrunden for forbuddet Den af forbuddet omfattede personkreds Undtagelserne fra forbuddet De af forbuddet omfattede dispositioner Økonomisk bistand/selvfinansiering Begreb og formål Hovedregel forbud Særligt om efterfinansiering Undtagelser til forbuddet den lovlige selvfinansiering Sanktioner overtrædelse af forbuddene

3 Økonomisk bistand/aktionærlån Forbuddet i SL 210, stk. 1 SL 210, stk. 1 (aktionærlån/økonomisk bistand) Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt. ved ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særlig nær.

4 Økonomisk bistand/aktionærlån Formålet med og baggrunden for forbuddet i SL 210, stk. 1 Den historiske baggrund Beskyttelse af kreditorerne

5 Økonomisk bistand/aktionærlån Den af FORBUDDET omfattede personkreds Forbuddet mod at lade selskabet yde økonomisk bistand/yde aktonærlån omfatter følgende personer: (1) Kapitalejere i selskabet eller kapitalejere i et til selskabet EU/EØS/OECD (kl. 0 og 1) moderselskab Gælder både fysiske og juridiske personer Gælder uanset størrelsen af vedkommendes aktiepost Gælder uanset om lånet er ydet på markedsvilkår og om der er stillet betryggende sikkerhed (2) Ledelsen i selskabet og ledelsen i et til selskabet EU/EØS/OECD (kl. 0 og 1) moderselskab Hvilke personer er omfattet af ledelsen og dermed forbuddet? (3) Kapitalejere og ledelse i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet Hvilke virksomheder kunne det være? (4) Nærtstående Hvilke personer er nærtstående i i SL 210, stk. 1 s forstand? Er selskaber eller andre juridiske enheder omfattet af nærtstående-begrebet? Personlig ansvarlig for låntagerens forpligtelser hvad så?

6 Økonomisk bistand/aktionærlån Undtagelser fra FORBUDDET Undtagelser fra forbuddet i SL 210, stk. 1 Lån til en kapitalejer, der er et EU/EØS/OECD (kl. 0 og 1) moderselskab Moderselskabsdefinitionen Danske selskaber (SL 5, nr. 20 samt 6 og 7) Udenlandske moderselskaber (SL 211, stk. 1.) Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner (SL 212) Hvilke dispositioner? Betingelser? Cash Poll-ordninger? Lån til kapitalejere eller ledelsen i datterselskaber og lån til søsterselskaber

7 Økonomisk bistand/aktionærlån Undtagelser fra FORBUDDET Undtagelser fra forbuddet i SL 210, stk. 1 (fortsat) Lån m.v. i forbindelse med selskabets erhvervelse af kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller i et datterselskab Betingelser Ordningens karakter Kræver frie reserver (SL 214, stk. 3) Medarbejderbegrebet- hvem er omfattet? 210, stk. 2: Forbuddet i 210, stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der er tale om lovlig selvfinansiering jf HUSK : Selv om om lånet m.v. er lovligt /omfattet af undtagelserne, skal DVL være opmærksom på, om om det i øvrigt er forsvarligt at yde lånet eller stille sikkerheden.

8 Økonomisk bistand/aktionærlån Omfattede dispositioner Forbuddet mod økonomisk bistand/aktionærlån omfatter bl.a. følgende dispositioner: (1) Lån til X* Fx checks, veksler, aktier, obligationer og andre omsættelige værdipapirer Omfatter dog ikke selskabets udlån af et sommerhus, en båd eller en bil til fx en ansat direktør (maskeret udbytte) (2) Selskabets overtagelse af en fordring mod X Se fx U H Gælder også tilfælde hvor X har stillet sikkerhed for fordringen (3) Selskabets sikkerhedsstillelse for X s forpligtelser Omfatter enhver form for sikkerhed, herunder pantsætning og kaution * X = personer omfattet af forbuddet mod aktionærlån

9 Økonomisk bistand/aktionærlån Omfattede dispositioner Tidspunktet for dispositionens gennemførelse Se på, hvordan forholdene var, da lånet eller sikkerhedsstillelsen blev etableret Hvis personen ikke er fx aktionær i det långivende selskab på det tidspunkt, hvor lånet ydes, men bliver det på et senere tidspunkt, er der ikke tale om et ulovligt aktionærlån Forudsætter dog, at lånevilkårene ikke ændres væsentlige efterfølgende (og at der ikke er tale om omgåelse) Hvis personen derimod er fx aktionær på tidspunktet for lånets optagelse, men herefter afhænder sin fulde aktiepost i selskabet, indebærer det ikke, at lånet dermed bliver lovligt

10 Selvfinansiering Begreb og formål Begreb Hvad er selvfinansiering? Formål Hvorfor selvfinansiering? Set fra selskabets perspektiv Set fra tredjemands perspektiv

11 Selvfinansiering Hovedregel - forbud HR: 206, stk. 1. Selskab må ikke direkte eller indirekte stiller midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab. Hvilke dispositioner Omfatter både kontantbeløb og overførsel af aktiver som led i et aktiekøb (hvad enten overdragelsen sker før eller efter aktiekøbet) Omfatter både sikkerhedsstillelse i form af selskabets egne aktiver og stillelse af en bankgaranti Se på, hvad formålet med sikkerhedsstillelsen er» Det er selve dispositionens indhold (og formål), der er afgørende for, om der er tale om ulovlig selvfinansiering og ikke den form ( dragt ), som dispositionen måtte være iklædt Ikke krav om tilbagebetaling (sikkerhedsstillelse i sig selv er nok)

12 Selvfinansiering Særligt om efterfinansiering Efterfinansiering Det antages, at selskabslovenes regler om udbytte, kapitalnedsættelse, likvidation og fusion har forrang for forbuddet mod selvfinansiering i SL 206, stk. 1 Dette indebærer, at midler kan føres ud af selskabet efter erhvervelse af dette i overensstemmelse med de specielle bestemmelser, der måtte gælde herfor, uden at dette bringer dispositionen i strid med forbuddet mod selvfinansiering (beror ALTID på en konkret vurdering) I sådanne tilfælde tillægges de relevante lex specialis regler altså forrang

13 Selvfinansiering Lovlig selvfinansiering undtagelserne til forbuddet U: Selvfinansiering er tilladt, hvis undtagelsesbetingelserne i 206, stk. 2. og 3, er opfyldte det vil sige selvfinansiering er tilladt, hvis Generalforsamlingen på forhånd godkender den konkrete disposition på grundlag af en skriftlig redegørelse (SL 207, stk. 1.) om baggrunden for forslaget fra selskabets ledelse Redegørelsen skal efter generalforsamlingens godkendelse offentliggøres i Erhvervsog Selskabsstyrelsens it-system (SL 207, stk. 3) Finansieringen kan rummes inden for de frie reserver i årsrapport (ordinært udbytte) og være forsvarligt (SL 208) Finansieringen ydes på samme betingelser, som en uafhængig kreditor ville tilbyde (markedsvilkår) (sikkerhed i aktier) (SL 209) Kreditvurdering foretages af låntageren (SL 206, stk. 3)

14 Selvfinansiering Lovlig selvfinansiering undtagelserne til forbuddet Undtagelser (forsat) Ledelsens skriftlige redegørelse til generalforsamlingen skal i h.t. SL 207 indeholde: - baggrunden for forslaget - selskabets interesse i dispositionen - betingelser - konsekvenser for likviditet og solvens - den pris tredjemand skal betale for kapitalandelene

15 Aktionærlån og selvfinansiering Overtrædelse af forbuddene mod aktionærlån og selvfinansiering (sanktioner) SL 215, stk. 3 Sikkerhedsstillelse i strid med forbuddene mod økonomisk bistand/aktionærlån og selvfinansiering er bindende, hvis medkontrahenten var i god tro Dette indebærer dog ikke, at sikkerhedsstillelsen dermed bliver lovlig Ond tro hos fx banken indebærer omvendt, at sikkerhedsstillelsen ikke er bindende (pant m.v kan forlanges tilbageleveret) Se på, om banken har eller burde have undersøgt de faktiske forhold i forbindelse med sikkerhedsstillelsen

16 Aktionærlån og selvfinansiering Overtrædelse af forbuddene mod aktionærlån og selvfinansiering (sanktioner) SL 215, stk. 1 Udbetalinger fra selskabet, der er foretaget i forbindelse med overtrædelse af forbuddene mod økonomisk bistand/aktionærlån eller selvfinansiering, skal tilbagebetales med tillæg af morarenter

17 Selskabsret - kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner af MORTEN WISTOFT Formålet med denne afhandling er at redegøre for rækkevidden af selvfinansieringsforbuddet særligt med henblik på efterfølgende

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere