Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv."

Transkript

1 Finanstilsynet Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv Finanstilsynet har den 28. juni 2013 sendt udkast til lovforslag i høring, der indebærer ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love. hilser muligheden for at kommentere på udkastet til lovforslag velkommen. har følgende bemærkninger: Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Udmøntning af anbefalingerne fra udvalg om erhvervsobligationer Generelle bemærkninger Lovforslaget udmønter anbefalinger fra udvalg om erhvervsobligationer og giver dermed nogle nye muligheder for investorerne. Forslaget giver mulighed for, at der kan anvendes repræsentanter (trustees) i forbindelse med obligationsudstedelser, og at pengeinstitutter kan oprette refinansieringsregistre med henblik på at udstede erhvervsobligationer. Formålet er at udvikle markedet for erhvervsobligationer udstedt af virksomheder i Danmark og at øge virksomhedernes adgang til finansiering. Helle Gade Chefkonsulent Dir Pensionsvirksomhederne er positivt indstillet over for at bidrage til finansieringen af erhvervsvirksomheder via investering i erhvervsobligationer. Det gør vi allerede - også i Danmark. Vi er som investorer klar til at bakke op, men det forudsætter, at afkastet matcher risikoen på erhvervsobligationerne, og at der er den fornødne transparens om konstruktionen bag erhvervsobligationerne, så vi har sikkerhed for, hvad det er, vi investerer i. Det sidste er vigtigt og fornuftigt, og det er i tråd med de krav, som stilles til os i 158 i lov finansiel virksomhed. Heraf fremgår, at forsikrings- og pensionsvirksomheder i deres investeringspolitik skal sikre en forsvarlig formueforvaltning. Det indgår også, at forsikrings- og pensionsselskaber først og fremmest skal varetage forsikringstagernes interesser i deres investeringspolitik. Dette er ensbetydende med, at selskaberne er forpligtet til at investere med henblik på at opnå det højest mulige afkast givet investeringens risikoprofil. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Dette krav er ikke snævert knyttet til danske investeringer. Investeringer i mindre danske virksomheder skal derfor også vurderes i forhold til lignende udenlandske investeringer. Pensionsvirksomhedernes afkastkrav vil blive påvirket af afkastet på lignende investeringer, fx pantebreve, capital release transactions og securitized bank loans, som i øjeblikket findes med afkast i intervallet 6-12 pct. afhængig af risikoen. Enkeltudstedelser af erhvervsobligationer og repræsentanter Det danske marked for erhvervsobligationer er allerede inde i en gunstig udvikling. Hvor det for få år siden kun var store virksomheder, der brugte erhvervsobligationer som finansiering, bliver de i dag brugt af mellemstore virksomheder. Siden december 2012 har 6 danske mellemstore virksomheder bl.a. Danish Crown, AMBU og Haldor Topsøe tilsammen hentet ca. 5 mia. kr. fra obligationssalg. Danske Bank vurderer, at om få år vil 25 pct. af hver lånt krone i de danske virksomheder stamme fra erhvervsobligationer, jf. Børsen d. 27. juni Danske pensionsselskaber kan være potentielle købere af disse enkeltudstedelser af obligationer som de allerede er det i dag, hvis forholdet mellem afkast og risiko er fornuftigt - og vil dermed være med til at finansiere erhvervslån. Udvalget om erhvervsobligationer har vurderet, at også udviklingen af et dansk marked for enkeltudstedelser af erhvervsobligationer via en repræsentant (trustee) - kan betyde, at flere danske virksomheder vil benytte sig af erhvervsobligationer som finansieringskilde frem for at tage lån i et pengeinstitut. Det kan medvirke til, at pengeinstitutterne får større kapacitet til udlån til bl.a. mindre virksomheder, og vil således være til gavn for adgangen til finansiering for virksomheder i alle størrelser. vurderer i den sammenhæng forslaget om at kunne anvende repræsentanter ved udstedelser af erhvervsobligationer positivt. Det kan bl.a. vise sig nyttigt i en eventuel konkurssituation, og det vil give investorerne nogle nye muligheder, som allerede findes i nogle af vore nabolande. Begrænsningen i forhold til investor kan være, at udmøntningen af rammen allerede er fastlagt, hvis udsteder på forhånd har udpeget repræsentanten og på forhånd har fastlagt vilkårene for hver enhed af obligationer. Det fremgår af kommentarerne til loven, at markedet vil regulere, hvordan det kommer til at foregå i praksis. Synspunktet er rigtigt nok, men det forekommer ikke hensigtsmæssigt at bruge ressourcer på et produkt, hvis man ender med et produkt, der ikke efterspørges i praksis. Vi er derfor ikke sikre på, at markedet kan regulere dette. Det er også uklart, om alle investorer i en udstedelse skal anvende en repræsentant? Der kan være situationer, hvor en udstedelse har flere store professionelle investorer og færre mindre investorer. En repræsentant vil jo altid være en ekstra omkostning og større investorer vil derfor muligvis foretrække at varetage opgaven selv. Som udgangspunkt vil en repræsentant formodentlig være mest relevant for high yield udstedelser, som har størst konkursrisiko. Side 2

3 Hvis det endvidere er repræsentanten og ikke ejeren, som står i tingbogssystemet, så er det uklart, hvordan påvirkningen bliver på de registrerede aktiver i et pensionsselskab? Udstedelse af erhvervsobligationer ved sekuritisering Samlelovforslaget giver også pengeinstitutter muligheder for at oprette refinansieringsregistre for at foretage såkaldt sekuritisering, dvs. udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i puljer af lån og kreditter til erhvervsvirksomheder. Det fremgår af lovforslaget, at det især ventes at gavne mindre virksomheder, der ikke på egen hånd har mulighed for at udstede erhvervsobligationer. Det er i sagens natur vanskeligt at vurdere potentialet for sekuritiseringer. Omfanget vil selvfølgelig afhænge af, om pengeinstitut og investor kan blive enige om en pris på værdipapirerne og dermed den underligende pulje af lån og kreditter til virksomheder - som begge parter kan være tjent med. Der er dog en lang række udfordringer ved sekuritiseringsmodellen knyttet til asymmetrisk information mellem investor og pengeinstitut, som ikke kendes fra enkeltudstedelser af erhvervsobligationer. For investor er det vigtigt, at der er en høj grad af transparens i fht. den underliggende pulje af lån og kreditter. Som bekendt var financial engineering og sekuritiseringer med til at udløse den finansielle krise i USA (sub prime) som følge af manglende transparens om de underliggende værdipapirer. Da pengeinstitutterne endvidere bevarer kundeforholdet til de virksomheder, hvis lån frasælges, er det også vigtigt for investor, at der er klarhed om pengeinstituttets opfølgning på fx manglende afdrag og generelt skred i kreditkvaliteten. Hvis det skulle vise sig svært at løse problemerne i forhold til incitamenter og asymmetrisk information, vil det afspejle sig i prisen på obligationerne. Det kan gøre en sådan løsning dyr og i sidste ende uattraktiv for enten låntager eller pengeinstitut. Lovforslaget sikrer ikke regulering af eller stiller krav til de lån, der kommer ind i refinansieringsregistrene. Som forslaget foreligger, berører det stort set kun etablering af rammen for at kunne udbyde erhvervsobligationer og regulering af forholdet mellem pengeinstitut, berettiget enhed, tilsynsførende og eventuelle repræsentanter efter værdipapirhandelsloven. Forslaget mangler således fundamentalt hensyntagen til investorbeskyttelse herunder bl.a. sikring af, at prisfastsættelsen sker på et objektivt grundlag, sikring af at investor kan påse, at aftaler efterleves og aktivernes kvalitet ved udskiftning lever op til målene i prospektet, jf. nedenfor. Det forekommer bemærkelsesværdigt, når hensigten med lovforslaget som bekendt er at skabe et produkt, som vil blive efterspurgt af investorerne i markedet og dermed være med til at aflaste pengeinstitutternes balance ved afløftning af lån. Om dette vil ske afhænger af, om produktet er attraktivt, og om investorerne kan have tillid til det. Vi har følgende mere specifikke bemærkninger til nogle væsentlige områder, hvor vi vurderer, at sekuritiseringsmodellen er problematisk, og hvad der kan gøres for at gøre modellen mere attraktiv for investorerne: Side 3

4 Manglende transparens og investorbeskyttelse: Det nævnes forskellige steder i lovforslaget, at investorerne vil reagere på utilsigtede forhold ved ikke at købe produkterne. Det ser vi en klar risiko for. Alternativet til ikke at købe kan være et højere afkastkrav. Generelt karakteriserer det risikoen ved manglende transparens og investorbeskyttelse, at eventuelle uhensigtsmæssigheder først viser sig efter køb hvor investorerne i værste fald allerede har lidt et tab. Dette forstærkes af, at når investor ikke må kende produktets detaljer, så kan investor ikke vide, om de sekuritiserede kunders lån behandles anderledes end øvrige lån. Det giver derfor ikke mening, når det på side 38 i forslaget nævnes, at investor kan sikre dette ved aftale. Dertil kommer, at manglende transparens vil gøre det vanskeligt for investorerne at vurdere obligationernes aktuelle værdi. Pensionsselskaberne skal i den løbende opgørelse af deres solvens kunne redegøre for og retfærdiggøre de anvendte priser på selskabets aktiver. Dette kræver god indsigt i debitorforhold og adfærd. Også af hensyn til investorernes løbende værdiansættelse er det derfor vigtigt, at det også sikres, at investor løbende kan få de nødvendige oplysninger om kreditkvaliteten baseret på en uvildig vurdering. Incitamentsstruktur: Det er et fornuftigt princip, at dem der bevilger lånene, som indgår i refinansieringsregistret, også selv påtager sig en del af risikoen. Det giver en hensigtsmæssig incitamentsstruktur. Umiddelbart kræves det kun, at pengeinstitutterne skal eje 5 pct. af transaktionen. Der er tale om et minimumskrav, som om muligt kan aftales højere. Kravet fremstår dog ikke helt klart af lovforslaget. Det anføres på side 32, at pengeinstituttet formodentlig vil skulle opretholde en del af risikoen på de solgte lån. Det anføres videre på side 33, at reglerne om kapitaldækning indeholder bestemmelser med henblik på at sikre, at pengeinstitutter mindst påtager sig 5 pct. af risikoen på sekuritiserede aktiver, hvis de udstedte obligationer er horisontalt trancherede. Det er ikke klart ud fra dette, om det er hensigten, at pengeinstituttet skal holde en del af risikoen på obligationsudstedelsen eller på de underliggende lån i obligationsudstedelsen eller begge dele? Derudover er det ikke klart, hvad der menes med horisontalt trancherede aktiver? Hvis man forlader sig på dette minimumskrav, giver det mulighed for, at nogle konstruktioner potentielt kan vise sig at være ret usikre konstruktioner. Hvis transparensen ikke er i top, kan det være fristende for et pengeinstitut med en del dårlige lån at sælge 95 pct. af risikoen. Vi betragter derfor de 5 pct. som et absolut minimum. Prisfastsættelse og kvalitet: I relation til prisfastsættelse bør der, af hensyn til investorbeskyttelse, ske en skærpelse af tilsynsførendes opgaver. Det er således vigtigt, at tilsynsførende forpligtes til at påse, at indleverede aktiver er handlet til en objektiv korrekt kurs. Side 4

5 Lovforslaget lægger desuden op til, at den berettigede enhed og pengeinstituttet løbende kan udskifte aktiver i registreret. Investor har ikke tilsvarende mulighed for af egen drift at overvåge, at den aftalte kvalitet af de enkelte aktiver i en lånepulje opretholdes. For at sikre symmetri mellem såvel købers som sælgers interesser, bør investor sikres, at der er kontrol af pris og kvalitet på enkeltlån i hele løbetiden, således at pengeinstituttet ikke fristes til at bytte ud med lån af dårligere kvalitet på investors bekostning. Dette kan ske ved, at tilsynsførende får pligt til at overvåge, at den aftalte kvalitet af de enkelte aktiver i en lånepulje opretholdes og ret til at tilbagelevere aktiver, der ikke lever op til kriterierne for kreditkvalitet dvs. handlet til markedspris ud fra objektive kriterier. Ovenstående skal desuden ses i lyset af, at pengeinstituttet fortsat fremstår som legitimeret overfor kunden, og kunden kan betale til pengeinstituttet med frigørende virkning. Det betyder, at både kunde og tredjemand kan agere direkte i forhold til pengeinstituttet som om, aktivet ikke var solgt. Det er derfor af stor betydning, at investor navnlig pensionsinstitutter har reel mulighed for at sikre sig, at aktiverne giver en betryggende sikkerhed og dermed kan sikre opfyldelse af forpligtelserne overfor egne kunder i overensstemmelse med reglerne herom i lov om finansiel virksomhed. Øvrige bemærkninger: Det fastsættes i 152 k, stk. 1, at den berettigede enhed kan være et pengeinstitut, et forsikringsselskab eller en firmapensionskasse. Det er ikke umiddelbart klart, om forsikringsselskaber også omfatter pensionskasser? Forslag til forbedringer: Vi foreslår, at investorerne får mulighed for reel indflydelse på, hvordan deres interesser bliver varetaget og får mulighed for at reagere aktivt. Det kan fx ske ved på forhånd at sikre den nødvendige transparens på følgende områder: Prisfastsættelsen sikring af at den sker på et objektivt grundlag såvel ved oprindelige køb som ved senere udskiftninger. Retningslinjer for behandling af de enkelte lån i porteføljen herunder i låntagers konkurs. Sikring af mulighed for at investor selv kan knytte en tredjemand til registret, der jf. 152q kan få aktindsigt, og dermed påse at aftaler bliver efterlevet på samme måde, som det i øvrigt er anvendt praksis på investorområdet. Indflydelse på hvem der udfører tilsyn fx ved mulighed for at kræve den tilsynsførende udskiftet. Skærpe den tilsynsførendes opgaver til også at påse, at aktivernes kvalitet fortsat lever op til mål, der er nævnt i prospektet, at de ved udskiftning erstattes med aktiver af samme kvalitet, og at den tilsynsførende af egen drift kan kræve aktiver udskiftet. Tage højde for CRD IV og beskrive minimumskravet om, at pengeinstituttet mindst holder 5 pct. af en obligationsudstedelse baseret på sekuritisering. Sikre at pensionskasser også kan få mulighed for at være en berettiget enhed efter lovforslaget på linje med pengeinstitutter, forsikringsselskaber og firmapensionskasser. Side 5

6 Dette vil gøre sekuritiseringsmodellen mere attraktiv fra et investorsynspunkt, men det er naturligvis ikke en garanti for, at der vil komme investeringer. Dette vil og bør generelt afhænge af, at markedsdeltagerne kan nå enighed om konstruktioner, der er attraktive for alle parter. Dertil kommer, at der kan være hindringer på andre områder f.eks. i de skatteregler, som gælder for sekuritiseringskonstruktionen. Det er heller ikke af lovforslaget klart, hvordan obligationerne risikomæssigt optages i henhold til Solvens II. Dette bør undersøges nærmere. 2. Definition af forsikringsholdingvirksomhed mv. I relation til bestemmelserne om indførelse af forsikringsholdingvirksomhed samt blandet forsikringsholdingvirksomhed er vi overordnet set positivt stemt overfor, at de førnævnte begreber indføres. I udkastet er der lagt op til en implementering af begreber i forsikringsgruppedirektivet (direktiv 98/78/EF), som også anvendes i Solvens II sammenhæng. Tilsvarende anvendes der begreber fra konglomeratdirektivet i Solvens II direktivet. For at tage højde for en kommende implementering af Solvens II direktivet foreslår vi, at dette følges meget stringent. Det medfører et behov for at ændre ordlyden af den nuværende 5, stk. 1, nr. 10 fra definitionen af finansielt holdingselskab til i stedet at være blandet finansielt holdingselskab. En sådan ændring vil bringe lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med konglomeratdirektivet. Det vil skabe ensartethed i forhold til øvrige europæiske lande og sikre, at der ikke opstår en konflikt eller modstrid med den regulering, der vil følge når Solvens II indføres. Der vil herefter restere 3 kategorier af betydning for forsikring; Forsikringsholding Blandet forsikringsholding Blandet finansiel holding Sidstnævnte er i modsætning til den nuværende finansielle holding konstruktion karakteriseret ved, at koncernen har ejerskab såvel til bank som forsikringsvirksomhed. Derved adskiller den sig fra den nuværende definition. I relation til definitionen af forsikringsholdingvirksomhed har vi ikke bemærkninger til udkast til lovtekst, men mener, det bør fremgå af bemærkningerne, hvordan forsikringsvirksomhed afgrænses. Det er afgørende, at det præciseres, hvordan det skal forstås, at en modervirksomheds hovedvirksomhed er at erhverve og besidde kapitalandele, samt at dattervirksomhederne udelukkende eller hovedsagelig er forsikrings- eller genforsikringsvirksomheder. Vi foreslår derfor, at det i lovbemærkningerne til FIL 5, stk. 1, nr. 13, præciseres, hvad der forstås ved hovedvirksomhed/hovedsagelig, og at det fremgår, at der her skal ses på modervirksomhedens balance, hvilket også følger af brugen af ordet modervirksomhed i bestemmelsen. Side 6

7 Det bør desuden præciseres, at der ved hovedvirksomhed og hovedsagelig forstås, at forsikringsaktiviteten (opført til bogført værdi) udgør væsentligt over 50 % (70-80 %) af modervirksomhedens balancesum. Dette følger i øvrigt af gældende praksis for de øvrige sektorspecifikke holdingselskaber (pengeinstitutholding og realkreditholding). Definitionen af blandet forsikringsholdingvirksomhed giver anledning til bemærkninger, idet definitionen i det foreliggende udkast er afgrænset negativt af forsikringsholding og finansiel holding, mens det i konglomeratdirektivet afgrænses negativt af forsikringsholdning og blandet finansiel holdning. Hvis den nuværende ordlyd gennemføres vil indførelsen af de to nye definitioner give et overlap mellem forsikringsholding, blandet forsikringsholding og finansiel holding, der ikke har været tiltænkt hverken i gruppeforsikringsdirektivet eller i konglomeratdirektivet. Det er derfor væsentligt at ændre finansiel holding til blandet finansiel holdning og derved gennemføre den fulde implementering af de tre definitioner, der kendes fra gruppeforsikringsdirektivet og konglomeratdirektivet. Da blandet forsikringsholding afgrænses negativt af de to øvrige holding definitioner, vil implementeringen ikke være korrekt, hvis de to definitioner, der afgrænser blandet forsikringsholdning, ikke er korrekt/i overensstemmelse med EU-direktiverne. Som løsningsforslag til at opnå en stringent implementering af konglomeratdirektivet og en afgrænsning af blandet forsikringsholdingvirksomhed, der svarer til gruppeforsikringsdirektivet og konglomeratdirektivet og dermed også Solvens II definitionen, foreslås det, at den nuværende definition af finansiel holdingvirksomhed i 5, stk. 1, nr. 10 litra a og b udgår og erstattes med definitionen af blandet finansiel holdingvirksomhed, som det er defineret i konglomerat direktivet. Derved opnås såvel en stringent implementering af reguleringen af blandede forsikringsholdingselskaber som af blandede finansielle holdningsselskaber. 3. Udvidelse af anvendelsesområdet for 70 og 71 i FIL Med lovforslaget lægges der op til at udvide ledelsesbekendtgørelsens område ( 64, 70 og 71 i FIL) til også at gælde for finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. Det fremgår af lovbemærkningerne, at man ved indførelsen af reglerne vil tage hensyn til arten og virksomheden af holdingselskabet. Det fremgår således: Finanstilsynet (vil) foretage en vurdering af, hvilke af bekendtgørelsernes krav, der vil være relevante at sætte i kraft for finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. er enig i, at ledelsesreglerne i FIL langt fra altid vil være relevant for disse virksomheder. Det foreslås derfor, at bestemmelserne formuleres, således, at tilsynet får hjemmel til at fastsætte relevante og proportionale regler for disse virksomheder. Ellers er der risiko for, at der opbygges unødvendige dobbeltkompetencer i virksomhederne. Det kan i værste fald så tvivl om placeringen af ansvaret. Det bemærkes endvidere, at de administrative byrder, som følge af disse ændringsforslag ikke klart fremgår. Side 7

8 Det skal bemærkes, at det er korrekt, at IAIS har guidelines på dette område. Disse er dog ikke særligt specifikke og må logisk set ses i sammenhæng med den meget detaljerede ledelsesregulering, der er fastsat for de enkelte virksomheder under tilsyn. Endelig bemærkes, at IAIS guidelines ikke er underlagt parlamentarisk kontrol. 4. Aktiver overdraget til en central clearing modpart ifm. clearing Bestemmelsen har til formål at sikre, at aktiver, der er overført af clearingmedlemmer til en central modpart (CCP) til sikkerhed for clearingmedlemmets kundes forpligtelser, er sikret mod retsforfølgning fra clearingmedlemmets kreditorer, og at denne sikkerhed kan gøres gældende af kunder til danske clearingmedlemmer. er i tvivl om, hvorvidt sikkerheden skal gøres gældende i aktiverne, sådan som man gør det i lovforslaget. Den model, som fx ses fra London Clearing House (LCH), går ud på, at LCH underskriver et Deed of Assignment, som bevirker, at LCH ikke kan foretage tilbagebetalinger til clearingmedlemmet fra kontoen i LCH, der er øremærket clearingmedlemmets kunder, før, at det er klart, at kundens forpligtelser er opfyldt. I dag er det sådan, at det er værdien af indestående, der udbetales, og selvom man fx har indbetalt det hele i værdipapirer, så kan man godt få sit krav udbetalt i fx engelske sterling. I en juridisk betragtning kan man derfor godt stille spørgsmålstegn ved, om man så har sikkerhed i selve aktiverne? Det bør derfor overvejes, om lovforslaget bør ændres, så det udtrykker, at clearingmedlemmet har sikret sig, at den denuntiation, som LCH foretager, vil blive respekteret af clearingmedlemmets konkursbo. Altså at det senere konkursbo accepterer, at LCH kan betale direkte til clearingmedlemmets kunder uden, at konkursboet kan anfægte dette. Derudover er loven formuleret, så den alene gælder for danske medlemmer af en CCP, der tilbyder clearing til deres kunder. Loven regulerer ikke den situation, hvor danske forsikrings- eller pensionsselskaber indgår aftaler med ikkedanske medlemmer af en CCP. forudsætter, at lovbestemmelsen ikke forhindrer danske forsikrings- eller pensionsselskaber i at indgå aftaler om clearing med ikke-danske clearingmedlemmer af en CCP. 5. Ligebehandling af mænd og kvinder bakker op om tilpasningen af lov om ligebehandling af mænd og kvinder, som udbreder ligebehandling også til de valgfri dele af en arbejdsmarkedspension. Ændringen, som også har efterspurgt, er nødvendig for at få en konsistent retstilstand og undgå spekulation i markedet. 6. Øvrige bemærkninger I lovforslagets 1 nr. 50 indsættes der i FIL 181 stk. 1 et nyt nr. 3) blandede forsikringsholdingvirksomheder. Det følger imidlertid allerede af den gældende ordlyd af 181, at koncerninterne transaktioner mellem en finansiel virksomhed og dennes direkte eller indirekte modervirksomhed er omfattet af bestemmelsen. Blandede forsikringsholdingvirksomheder er modervirksomheder for finan- Side 8

9 sielle virksomheder og vil således være omfattet af bestemmelsen. Det synes derfor overflødigt at indsætte en særskilt henvisning til blandede forsikringsholdingvirksomheder. Med venlig hilsen Helle Gade Side 9

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

sig om indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

sig om indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven,

Læs mere

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 Direktionen for Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K 29. april 2010 Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 1. Finanstilsynets afgørelse Danske Bank og BNP Paribas

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard

www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard Indholdsfortegnelse Baggrund Sekuritisering Erhvervsobligationer Salg af aktiver Side

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere