Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv."

Transkript

1 Finanstilsynet Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv Finanstilsynet har den 28. juni 2013 sendt udkast til lovforslag i høring, der indebærer ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love. hilser muligheden for at kommentere på udkastet til lovforslag velkommen. har følgende bemærkninger: Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Udmøntning af anbefalingerne fra udvalg om erhvervsobligationer Generelle bemærkninger Lovforslaget udmønter anbefalinger fra udvalg om erhvervsobligationer og giver dermed nogle nye muligheder for investorerne. Forslaget giver mulighed for, at der kan anvendes repræsentanter (trustees) i forbindelse med obligationsudstedelser, og at pengeinstitutter kan oprette refinansieringsregistre med henblik på at udstede erhvervsobligationer. Formålet er at udvikle markedet for erhvervsobligationer udstedt af virksomheder i Danmark og at øge virksomhedernes adgang til finansiering. Helle Gade Chefkonsulent Dir Pensionsvirksomhederne er positivt indstillet over for at bidrage til finansieringen af erhvervsvirksomheder via investering i erhvervsobligationer. Det gør vi allerede - også i Danmark. Vi er som investorer klar til at bakke op, men det forudsætter, at afkastet matcher risikoen på erhvervsobligationerne, og at der er den fornødne transparens om konstruktionen bag erhvervsobligationerne, så vi har sikkerhed for, hvad det er, vi investerer i. Det sidste er vigtigt og fornuftigt, og det er i tråd med de krav, som stilles til os i 158 i lov finansiel virksomhed. Heraf fremgår, at forsikrings- og pensionsvirksomheder i deres investeringspolitik skal sikre en forsvarlig formueforvaltning. Det indgår også, at forsikrings- og pensionsselskaber først og fremmest skal varetage forsikringstagernes interesser i deres investeringspolitik. Dette er ensbetydende med, at selskaberne er forpligtet til at investere med henblik på at opnå det højest mulige afkast givet investeringens risikoprofil. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Dette krav er ikke snævert knyttet til danske investeringer. Investeringer i mindre danske virksomheder skal derfor også vurderes i forhold til lignende udenlandske investeringer. Pensionsvirksomhedernes afkastkrav vil blive påvirket af afkastet på lignende investeringer, fx pantebreve, capital release transactions og securitized bank loans, som i øjeblikket findes med afkast i intervallet 6-12 pct. afhængig af risikoen. Enkeltudstedelser af erhvervsobligationer og repræsentanter Det danske marked for erhvervsobligationer er allerede inde i en gunstig udvikling. Hvor det for få år siden kun var store virksomheder, der brugte erhvervsobligationer som finansiering, bliver de i dag brugt af mellemstore virksomheder. Siden december 2012 har 6 danske mellemstore virksomheder bl.a. Danish Crown, AMBU og Haldor Topsøe tilsammen hentet ca. 5 mia. kr. fra obligationssalg. Danske Bank vurderer, at om få år vil 25 pct. af hver lånt krone i de danske virksomheder stamme fra erhvervsobligationer, jf. Børsen d. 27. juni Danske pensionsselskaber kan være potentielle købere af disse enkeltudstedelser af obligationer som de allerede er det i dag, hvis forholdet mellem afkast og risiko er fornuftigt - og vil dermed være med til at finansiere erhvervslån. Udvalget om erhvervsobligationer har vurderet, at også udviklingen af et dansk marked for enkeltudstedelser af erhvervsobligationer via en repræsentant (trustee) - kan betyde, at flere danske virksomheder vil benytte sig af erhvervsobligationer som finansieringskilde frem for at tage lån i et pengeinstitut. Det kan medvirke til, at pengeinstitutterne får større kapacitet til udlån til bl.a. mindre virksomheder, og vil således være til gavn for adgangen til finansiering for virksomheder i alle størrelser. vurderer i den sammenhæng forslaget om at kunne anvende repræsentanter ved udstedelser af erhvervsobligationer positivt. Det kan bl.a. vise sig nyttigt i en eventuel konkurssituation, og det vil give investorerne nogle nye muligheder, som allerede findes i nogle af vore nabolande. Begrænsningen i forhold til investor kan være, at udmøntningen af rammen allerede er fastlagt, hvis udsteder på forhånd har udpeget repræsentanten og på forhånd har fastlagt vilkårene for hver enhed af obligationer. Det fremgår af kommentarerne til loven, at markedet vil regulere, hvordan det kommer til at foregå i praksis. Synspunktet er rigtigt nok, men det forekommer ikke hensigtsmæssigt at bruge ressourcer på et produkt, hvis man ender med et produkt, der ikke efterspørges i praksis. Vi er derfor ikke sikre på, at markedet kan regulere dette. Det er også uklart, om alle investorer i en udstedelse skal anvende en repræsentant? Der kan være situationer, hvor en udstedelse har flere store professionelle investorer og færre mindre investorer. En repræsentant vil jo altid være en ekstra omkostning og større investorer vil derfor muligvis foretrække at varetage opgaven selv. Som udgangspunkt vil en repræsentant formodentlig være mest relevant for high yield udstedelser, som har størst konkursrisiko. Side 2

3 Hvis det endvidere er repræsentanten og ikke ejeren, som står i tingbogssystemet, så er det uklart, hvordan påvirkningen bliver på de registrerede aktiver i et pensionsselskab? Udstedelse af erhvervsobligationer ved sekuritisering Samlelovforslaget giver også pengeinstitutter muligheder for at oprette refinansieringsregistre for at foretage såkaldt sekuritisering, dvs. udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i puljer af lån og kreditter til erhvervsvirksomheder. Det fremgår af lovforslaget, at det især ventes at gavne mindre virksomheder, der ikke på egen hånd har mulighed for at udstede erhvervsobligationer. Det er i sagens natur vanskeligt at vurdere potentialet for sekuritiseringer. Omfanget vil selvfølgelig afhænge af, om pengeinstitut og investor kan blive enige om en pris på værdipapirerne og dermed den underligende pulje af lån og kreditter til virksomheder - som begge parter kan være tjent med. Der er dog en lang række udfordringer ved sekuritiseringsmodellen knyttet til asymmetrisk information mellem investor og pengeinstitut, som ikke kendes fra enkeltudstedelser af erhvervsobligationer. For investor er det vigtigt, at der er en høj grad af transparens i fht. den underliggende pulje af lån og kreditter. Som bekendt var financial engineering og sekuritiseringer med til at udløse den finansielle krise i USA (sub prime) som følge af manglende transparens om de underliggende værdipapirer. Da pengeinstitutterne endvidere bevarer kundeforholdet til de virksomheder, hvis lån frasælges, er det også vigtigt for investor, at der er klarhed om pengeinstituttets opfølgning på fx manglende afdrag og generelt skred i kreditkvaliteten. Hvis det skulle vise sig svært at løse problemerne i forhold til incitamenter og asymmetrisk information, vil det afspejle sig i prisen på obligationerne. Det kan gøre en sådan løsning dyr og i sidste ende uattraktiv for enten låntager eller pengeinstitut. Lovforslaget sikrer ikke regulering af eller stiller krav til de lån, der kommer ind i refinansieringsregistrene. Som forslaget foreligger, berører det stort set kun etablering af rammen for at kunne udbyde erhvervsobligationer og regulering af forholdet mellem pengeinstitut, berettiget enhed, tilsynsførende og eventuelle repræsentanter efter værdipapirhandelsloven. Forslaget mangler således fundamentalt hensyntagen til investorbeskyttelse herunder bl.a. sikring af, at prisfastsættelsen sker på et objektivt grundlag, sikring af at investor kan påse, at aftaler efterleves og aktivernes kvalitet ved udskiftning lever op til målene i prospektet, jf. nedenfor. Det forekommer bemærkelsesværdigt, når hensigten med lovforslaget som bekendt er at skabe et produkt, som vil blive efterspurgt af investorerne i markedet og dermed være med til at aflaste pengeinstitutternes balance ved afløftning af lån. Om dette vil ske afhænger af, om produktet er attraktivt, og om investorerne kan have tillid til det. Vi har følgende mere specifikke bemærkninger til nogle væsentlige områder, hvor vi vurderer, at sekuritiseringsmodellen er problematisk, og hvad der kan gøres for at gøre modellen mere attraktiv for investorerne: Side 3

4 Manglende transparens og investorbeskyttelse: Det nævnes forskellige steder i lovforslaget, at investorerne vil reagere på utilsigtede forhold ved ikke at købe produkterne. Det ser vi en klar risiko for. Alternativet til ikke at købe kan være et højere afkastkrav. Generelt karakteriserer det risikoen ved manglende transparens og investorbeskyttelse, at eventuelle uhensigtsmæssigheder først viser sig efter køb hvor investorerne i værste fald allerede har lidt et tab. Dette forstærkes af, at når investor ikke må kende produktets detaljer, så kan investor ikke vide, om de sekuritiserede kunders lån behandles anderledes end øvrige lån. Det giver derfor ikke mening, når det på side 38 i forslaget nævnes, at investor kan sikre dette ved aftale. Dertil kommer, at manglende transparens vil gøre det vanskeligt for investorerne at vurdere obligationernes aktuelle værdi. Pensionsselskaberne skal i den løbende opgørelse af deres solvens kunne redegøre for og retfærdiggøre de anvendte priser på selskabets aktiver. Dette kræver god indsigt i debitorforhold og adfærd. Også af hensyn til investorernes løbende værdiansættelse er det derfor vigtigt, at det også sikres, at investor løbende kan få de nødvendige oplysninger om kreditkvaliteten baseret på en uvildig vurdering. Incitamentsstruktur: Det er et fornuftigt princip, at dem der bevilger lånene, som indgår i refinansieringsregistret, også selv påtager sig en del af risikoen. Det giver en hensigtsmæssig incitamentsstruktur. Umiddelbart kræves det kun, at pengeinstitutterne skal eje 5 pct. af transaktionen. Der er tale om et minimumskrav, som om muligt kan aftales højere. Kravet fremstår dog ikke helt klart af lovforslaget. Det anføres på side 32, at pengeinstituttet formodentlig vil skulle opretholde en del af risikoen på de solgte lån. Det anføres videre på side 33, at reglerne om kapitaldækning indeholder bestemmelser med henblik på at sikre, at pengeinstitutter mindst påtager sig 5 pct. af risikoen på sekuritiserede aktiver, hvis de udstedte obligationer er horisontalt trancherede. Det er ikke klart ud fra dette, om det er hensigten, at pengeinstituttet skal holde en del af risikoen på obligationsudstedelsen eller på de underliggende lån i obligationsudstedelsen eller begge dele? Derudover er det ikke klart, hvad der menes med horisontalt trancherede aktiver? Hvis man forlader sig på dette minimumskrav, giver det mulighed for, at nogle konstruktioner potentielt kan vise sig at være ret usikre konstruktioner. Hvis transparensen ikke er i top, kan det være fristende for et pengeinstitut med en del dårlige lån at sælge 95 pct. af risikoen. Vi betragter derfor de 5 pct. som et absolut minimum. Prisfastsættelse og kvalitet: I relation til prisfastsættelse bør der, af hensyn til investorbeskyttelse, ske en skærpelse af tilsynsførendes opgaver. Det er således vigtigt, at tilsynsførende forpligtes til at påse, at indleverede aktiver er handlet til en objektiv korrekt kurs. Side 4

5 Lovforslaget lægger desuden op til, at den berettigede enhed og pengeinstituttet løbende kan udskifte aktiver i registreret. Investor har ikke tilsvarende mulighed for af egen drift at overvåge, at den aftalte kvalitet af de enkelte aktiver i en lånepulje opretholdes. For at sikre symmetri mellem såvel købers som sælgers interesser, bør investor sikres, at der er kontrol af pris og kvalitet på enkeltlån i hele løbetiden, således at pengeinstituttet ikke fristes til at bytte ud med lån af dårligere kvalitet på investors bekostning. Dette kan ske ved, at tilsynsførende får pligt til at overvåge, at den aftalte kvalitet af de enkelte aktiver i en lånepulje opretholdes og ret til at tilbagelevere aktiver, der ikke lever op til kriterierne for kreditkvalitet dvs. handlet til markedspris ud fra objektive kriterier. Ovenstående skal desuden ses i lyset af, at pengeinstituttet fortsat fremstår som legitimeret overfor kunden, og kunden kan betale til pengeinstituttet med frigørende virkning. Det betyder, at både kunde og tredjemand kan agere direkte i forhold til pengeinstituttet som om, aktivet ikke var solgt. Det er derfor af stor betydning, at investor navnlig pensionsinstitutter har reel mulighed for at sikre sig, at aktiverne giver en betryggende sikkerhed og dermed kan sikre opfyldelse af forpligtelserne overfor egne kunder i overensstemmelse med reglerne herom i lov om finansiel virksomhed. Øvrige bemærkninger: Det fastsættes i 152 k, stk. 1, at den berettigede enhed kan være et pengeinstitut, et forsikringsselskab eller en firmapensionskasse. Det er ikke umiddelbart klart, om forsikringsselskaber også omfatter pensionskasser? Forslag til forbedringer: Vi foreslår, at investorerne får mulighed for reel indflydelse på, hvordan deres interesser bliver varetaget og får mulighed for at reagere aktivt. Det kan fx ske ved på forhånd at sikre den nødvendige transparens på følgende områder: Prisfastsættelsen sikring af at den sker på et objektivt grundlag såvel ved oprindelige køb som ved senere udskiftninger. Retningslinjer for behandling af de enkelte lån i porteføljen herunder i låntagers konkurs. Sikring af mulighed for at investor selv kan knytte en tredjemand til registret, der jf. 152q kan få aktindsigt, og dermed påse at aftaler bliver efterlevet på samme måde, som det i øvrigt er anvendt praksis på investorområdet. Indflydelse på hvem der udfører tilsyn fx ved mulighed for at kræve den tilsynsførende udskiftet. Skærpe den tilsynsførendes opgaver til også at påse, at aktivernes kvalitet fortsat lever op til mål, der er nævnt i prospektet, at de ved udskiftning erstattes med aktiver af samme kvalitet, og at den tilsynsførende af egen drift kan kræve aktiver udskiftet. Tage højde for CRD IV og beskrive minimumskravet om, at pengeinstituttet mindst holder 5 pct. af en obligationsudstedelse baseret på sekuritisering. Sikre at pensionskasser også kan få mulighed for at være en berettiget enhed efter lovforslaget på linje med pengeinstitutter, forsikringsselskaber og firmapensionskasser. Side 5

6 Dette vil gøre sekuritiseringsmodellen mere attraktiv fra et investorsynspunkt, men det er naturligvis ikke en garanti for, at der vil komme investeringer. Dette vil og bør generelt afhænge af, at markedsdeltagerne kan nå enighed om konstruktioner, der er attraktive for alle parter. Dertil kommer, at der kan være hindringer på andre områder f.eks. i de skatteregler, som gælder for sekuritiseringskonstruktionen. Det er heller ikke af lovforslaget klart, hvordan obligationerne risikomæssigt optages i henhold til Solvens II. Dette bør undersøges nærmere. 2. Definition af forsikringsholdingvirksomhed mv. I relation til bestemmelserne om indførelse af forsikringsholdingvirksomhed samt blandet forsikringsholdingvirksomhed er vi overordnet set positivt stemt overfor, at de førnævnte begreber indføres. I udkastet er der lagt op til en implementering af begreber i forsikringsgruppedirektivet (direktiv 98/78/EF), som også anvendes i Solvens II sammenhæng. Tilsvarende anvendes der begreber fra konglomeratdirektivet i Solvens II direktivet. For at tage højde for en kommende implementering af Solvens II direktivet foreslår vi, at dette følges meget stringent. Det medfører et behov for at ændre ordlyden af den nuværende 5, stk. 1, nr. 10 fra definitionen af finansielt holdingselskab til i stedet at være blandet finansielt holdingselskab. En sådan ændring vil bringe lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med konglomeratdirektivet. Det vil skabe ensartethed i forhold til øvrige europæiske lande og sikre, at der ikke opstår en konflikt eller modstrid med den regulering, der vil følge når Solvens II indføres. Der vil herefter restere 3 kategorier af betydning for forsikring; Forsikringsholding Blandet forsikringsholding Blandet finansiel holding Sidstnævnte er i modsætning til den nuværende finansielle holding konstruktion karakteriseret ved, at koncernen har ejerskab såvel til bank som forsikringsvirksomhed. Derved adskiller den sig fra den nuværende definition. I relation til definitionen af forsikringsholdingvirksomhed har vi ikke bemærkninger til udkast til lovtekst, men mener, det bør fremgå af bemærkningerne, hvordan forsikringsvirksomhed afgrænses. Det er afgørende, at det præciseres, hvordan det skal forstås, at en modervirksomheds hovedvirksomhed er at erhverve og besidde kapitalandele, samt at dattervirksomhederne udelukkende eller hovedsagelig er forsikrings- eller genforsikringsvirksomheder. Vi foreslår derfor, at det i lovbemærkningerne til FIL 5, stk. 1, nr. 13, præciseres, hvad der forstås ved hovedvirksomhed/hovedsagelig, og at det fremgår, at der her skal ses på modervirksomhedens balance, hvilket også følger af brugen af ordet modervirksomhed i bestemmelsen. Side 6

7 Det bør desuden præciseres, at der ved hovedvirksomhed og hovedsagelig forstås, at forsikringsaktiviteten (opført til bogført værdi) udgør væsentligt over 50 % (70-80 %) af modervirksomhedens balancesum. Dette følger i øvrigt af gældende praksis for de øvrige sektorspecifikke holdingselskaber (pengeinstitutholding og realkreditholding). Definitionen af blandet forsikringsholdingvirksomhed giver anledning til bemærkninger, idet definitionen i det foreliggende udkast er afgrænset negativt af forsikringsholding og finansiel holding, mens det i konglomeratdirektivet afgrænses negativt af forsikringsholdning og blandet finansiel holdning. Hvis den nuværende ordlyd gennemføres vil indførelsen af de to nye definitioner give et overlap mellem forsikringsholding, blandet forsikringsholding og finansiel holding, der ikke har været tiltænkt hverken i gruppeforsikringsdirektivet eller i konglomeratdirektivet. Det er derfor væsentligt at ændre finansiel holding til blandet finansiel holdning og derved gennemføre den fulde implementering af de tre definitioner, der kendes fra gruppeforsikringsdirektivet og konglomeratdirektivet. Da blandet forsikringsholding afgrænses negativt af de to øvrige holding definitioner, vil implementeringen ikke være korrekt, hvis de to definitioner, der afgrænser blandet forsikringsholdning, ikke er korrekt/i overensstemmelse med EU-direktiverne. Som løsningsforslag til at opnå en stringent implementering af konglomeratdirektivet og en afgrænsning af blandet forsikringsholdingvirksomhed, der svarer til gruppeforsikringsdirektivet og konglomeratdirektivet og dermed også Solvens II definitionen, foreslås det, at den nuværende definition af finansiel holdingvirksomhed i 5, stk. 1, nr. 10 litra a og b udgår og erstattes med definitionen af blandet finansiel holdingvirksomhed, som det er defineret i konglomerat direktivet. Derved opnås såvel en stringent implementering af reguleringen af blandede forsikringsholdingselskaber som af blandede finansielle holdningsselskaber. 3. Udvidelse af anvendelsesområdet for 70 og 71 i FIL Med lovforslaget lægges der op til at udvide ledelsesbekendtgørelsens område ( 64, 70 og 71 i FIL) til også at gælde for finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. Det fremgår af lovbemærkningerne, at man ved indførelsen af reglerne vil tage hensyn til arten og virksomheden af holdingselskabet. Det fremgår således: Finanstilsynet (vil) foretage en vurdering af, hvilke af bekendtgørelsernes krav, der vil være relevante at sætte i kraft for finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. er enig i, at ledelsesreglerne i FIL langt fra altid vil være relevant for disse virksomheder. Det foreslås derfor, at bestemmelserne formuleres, således, at tilsynet får hjemmel til at fastsætte relevante og proportionale regler for disse virksomheder. Ellers er der risiko for, at der opbygges unødvendige dobbeltkompetencer i virksomhederne. Det kan i værste fald så tvivl om placeringen af ansvaret. Det bemærkes endvidere, at de administrative byrder, som følge af disse ændringsforslag ikke klart fremgår. Side 7

8 Det skal bemærkes, at det er korrekt, at IAIS har guidelines på dette område. Disse er dog ikke særligt specifikke og må logisk set ses i sammenhæng med den meget detaljerede ledelsesregulering, der er fastsat for de enkelte virksomheder under tilsyn. Endelig bemærkes, at IAIS guidelines ikke er underlagt parlamentarisk kontrol. 4. Aktiver overdraget til en central clearing modpart ifm. clearing Bestemmelsen har til formål at sikre, at aktiver, der er overført af clearingmedlemmer til en central modpart (CCP) til sikkerhed for clearingmedlemmets kundes forpligtelser, er sikret mod retsforfølgning fra clearingmedlemmets kreditorer, og at denne sikkerhed kan gøres gældende af kunder til danske clearingmedlemmer. er i tvivl om, hvorvidt sikkerheden skal gøres gældende i aktiverne, sådan som man gør det i lovforslaget. Den model, som fx ses fra London Clearing House (LCH), går ud på, at LCH underskriver et Deed of Assignment, som bevirker, at LCH ikke kan foretage tilbagebetalinger til clearingmedlemmet fra kontoen i LCH, der er øremærket clearingmedlemmets kunder, før, at det er klart, at kundens forpligtelser er opfyldt. I dag er det sådan, at det er værdien af indestående, der udbetales, og selvom man fx har indbetalt det hele i værdipapirer, så kan man godt få sit krav udbetalt i fx engelske sterling. I en juridisk betragtning kan man derfor godt stille spørgsmålstegn ved, om man så har sikkerhed i selve aktiverne? Det bør derfor overvejes, om lovforslaget bør ændres, så det udtrykker, at clearingmedlemmet har sikret sig, at den denuntiation, som LCH foretager, vil blive respekteret af clearingmedlemmets konkursbo. Altså at det senere konkursbo accepterer, at LCH kan betale direkte til clearingmedlemmets kunder uden, at konkursboet kan anfægte dette. Derudover er loven formuleret, så den alene gælder for danske medlemmer af en CCP, der tilbyder clearing til deres kunder. Loven regulerer ikke den situation, hvor danske forsikrings- eller pensionsselskaber indgår aftaler med ikkedanske medlemmer af en CCP. forudsætter, at lovbestemmelsen ikke forhindrer danske forsikrings- eller pensionsselskaber i at indgå aftaler om clearing med ikke-danske clearingmedlemmer af en CCP. 5. Ligebehandling af mænd og kvinder bakker op om tilpasningen af lov om ligebehandling af mænd og kvinder, som udbreder ligebehandling også til de valgfri dele af en arbejdsmarkedspension. Ændringen, som også har efterspurgt, er nødvendig for at få en konsistent retstilstand og undgå spekulation i markedet. 6. Øvrige bemærkninger I lovforslagets 1 nr. 50 indsættes der i FIL 181 stk. 1 et nyt nr. 3) blandede forsikringsholdingvirksomheder. Det følger imidlertid allerede af den gældende ordlyd af 181, at koncerninterne transaktioner mellem en finansiel virksomhed og dennes direkte eller indirekte modervirksomhed er omfattet af bestemmelsen. Blandede forsikringsholdingvirksomheder er modervirksomheder for finan- Side 8

9 sielle virksomheder og vil således være omfattet af bestemmelsen. Det synes derfor overflødigt at indsætte en særskilt henvisning til blandede forsikringsholdingvirksomheder. Med venlig hilsen Helle Gade Side 9

Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr af 26.

Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr af 26. Finanstilsynet 23. maj 2014 JURA J.nr.1068-0031 /BYA Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr. 1613 af 26. december 2013 1. Indledning

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber Finanstilsynet Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning Styrkelse af markedet

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse.

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse. Tórshavn 17. juli 2017 Journalnr.: 16/00163-2 Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Forsikringstilsynet

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 119 Bilag 6 Offentligt Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg 1240 København K Folketingets Erhvervs- Vækst og eksport udvalg - Omvalgsbonus

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade København Ø

Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade København Ø Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til Christian Turley på cht@ftnet.dk FIL - Implementering af Solvens II direktivet -

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Ledelsens rolle i kreditinstitutter under finanskrisen Der er mange pengeinstitutter, som er kommet i vanskeligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde Amaliegade 8 B, 2. sal 1256 København K sek@fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 Fax (+45) 3543 7104 /UWK A F G Ø R E L S E a f 4. juli 2017 KLAGER: INDKLAGEDE: Hellerup Finans A/S Reference: KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att: Jens Anton Vestergaard København, den 13. april 2009 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade 110, 2100 København Ø København, den 7. december 2011 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade København Ø Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar

Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade København Ø Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar 22.11.2013 har modtaget udkast til lovforslag om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere