Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008."

Transkript

1 Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008.

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2

3 Indledning Dette er notat er udarbejdet i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Biokraft A/S, den 24. juli Bornholms Regionskommune har endvidere bedt BDO Kommunernes Revision om nogle foreløbige bemærkninger, til brug for den kommende behandling i kommunalbestyrelsen. At de er foreløbige, skal ses i lyset af, at der har været meget kort tid til udarbejdelse, at det er foregået i en typisk feriemåned, og at det har været svært at tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger. Belysning af det tekniske område beror alene på vurderingsrapport fra GasCon, notat af 9. juli omhandlende direktionens planer for optimering af Biokraft A/S, samt ledelsens yderligere betragtninger ved mail af Poul Erik Sjøberg, dateret den 7. juli Derfor indgår det tekniske område kun sekundært i dette notat. Som det er nævnt ovenfor, bygger notatet alene på de meget begrænsede oplysninger, som det har været muligt at indhente, hvorfor administrationens og revisionens analyse, vurderinger og anbefalinger ikke bør stå alene. En efterprøvelse og yderligere analyse og vurderinger ses derfor også nødvendige. På grundlag af ovenstående er der selvfølgelig naturlige forbehold at tage i dette notat. Kun en yderligere bearbejdning og efterprøvning vil kunne kvalificere notatet. Kenth Halfdan Ferning Kommunaldirektør 3

4 Notat fra BDO Kommunernes Revision BDO Kommunernes Revision, ved Palle Mose Thomsen, har udarbejdet notat på grundlag af de fremsendte materialer: Vedtægter for selskaberne Årsrapporter for Østkraftselskaber for 2007 Årsrapporter for Biokraft A/S for 2006 og 2007 samt perioderegnskab for perioden 1. januar til 51. maj 2008 Likviditetsbudget for Biokraft A/S Vurderingsrapport Biokraft A/S udarbejdet af GasCon Aps Udkast til møde den 24. juli 2008 i Bornholms Regionskommune Det har kun i begrænset omfang været muligt, at foretage efterprøvelser af de anførte kommentarer og en nærmere efterprøvelse ses derfor som en naturlig forudsætning, forinden de enkelte punkter indgår i et endeligt beslutningsgrundlag. Notatet Koncernregnskabets virksomheder Konsolidering Årsrapporten for Østkraft 2007 indeholder en konsolidering af følgende selskaber Østkraft Net A/S Østkraft Produktion A/S Østkraft Forsyning A/S Østkraft EnergiService A/S Det fremgår af årsrapporten for 2007 for Østkraft Produktion A/S, at i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser er der for disse 2 selskaber ikke udarbejdet, men at begge selskaber indgår i moderselskabet Net A/S. Der er i årsrapporten for 2007 en omtale af årsrapporterne for Østkraft Net A/S, Østkraft Produktion A/S, Østkraft Forsyning A/S og Østkraft EnergiService A/S. Omtalen af Biokraft A/S findes under Østkraft Produktion A/S. Eventualforpligtelser Der fremgår af side 15 i Østkraft Produktion A/S, at selskabet overfor Nordea har afgivet selvskyldnerkaution på maksimalt 35 mio. kr. vedrørende lån ydet til datterselskabet Biokraft A/S. 4

5 Statsautoriseret revisor Jesper Blom Blem, Bornholms Revision oplyser, at selvskyldnerkautionerne ikke oplyses, idet den samlede forpligtelse i koncernen er optaget i koncernbalancen herunder også gælden optaget i Biokraft A/S. Dette er en korrekt måde, at præsentere dette forhold. Statsautoriseret revisor Jesper Blom Blem, Bornholms Revision kunne supplerende oplyse, at Østkraft Produktion A/S i april 2008 havde afgivet en kaution på 50 mio. kr. til afløsning af kautionen på 35 mio. kr. i forbindelse med en låneomlægning. Herudover har Østkraft Produktion A/S - ligeledes i april afgivet en kaution for Biokraft A/S for en kassekredit på 10 mio. kr. Østkraft selskabernes muligheder for at kunne stille kreditfaciliteter og kautioner til rådighed Østkraftselskaberne er 100 % ejede kommunale selskaber, der alle er oprettet i henhold til elloven. Det er dog generelt således, at kommuner ikke ved etablering af selskaber kan bringe sig udenfor de kommunalretlige regler (kommunalfuldmagten) udover hvad særloven tillader. I dette tilfælde, at drive el-virksomhed. Der fremgår af side 15 i Østkraft Produktion A/S årsrapport for 2007, at selskabet overfor Nordea har afgivet selvskyldnerkaution på maksimalt 35 mio. kr. vedrørende lån ydet til datterselskabet Biokraft A/S og har en mellemregning med Biokraft A/S på 2,3 mio. kr. Det sidste formentlig ikke fra almindelig samhandel. Der er således tale om at Østkraft Produktion A/S har kautioneret for lån optaget i et ikke 100 % ejet kommunal aktieselskab samt stillet en kreditfacilitet til rådighed. I forhold til kommunalfuldmagtens regler må en kommune ikke udover hvad der følger af lovgivningen varetage opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage. Det er almindelig antaget, at vedrørende kommunal erhvervsvirksomhed gælder den uskrevne hovedregel, at kommuner er afskåret fra alene eller i samarbejde med andre at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Det er min vurdering at de indgåede kautioner og lånearrangementet bør vurderes nærmere i forhold hertil. Biokraft A/S`s egenkapital Biokraft A/S har i regnskabsåret 2006, 2007 samt perioderegnskab pr. 31. maj 2008 viser alle underskud. Der har i denne periode ikke kunnet udvise en positiv forrentning af driften. Dette betyder, at de investeringer, der er i virksomheden ikke har været lønsomme. Dette understreges også af vurderingsrapporten fra februar 2008 udarbejdet af GasCon A/S. I henhold til årsregnskabslovens bestemmelser skal et selskabs aktiver værdiansættes således, at driften kan udvise en almindelig forrentning af den investerede kapital. I modsat fald skal aktiver nedskrives således, at der kommer balance mellem investering og afkast. 5

6 Statsautoriseret revisor Jesper Blom Blem, Bornholms Revision oplyser, at denne vurdering er foretaget i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2007 og at på dette tidspunkt forelå der lovende budgetter, som havde bevirket, at der ikke blev foretaget en nedskrivning af aktivmassen. Biokraft A/S`s vedtægter Det fremgår af bl.a. af forslaget til dagorden til mødet den 24. juli 2008 i Bornholms Regionskommune, at der er tale om en udviklingsmæssig og samfundsmæssig investering. Det rejser spørgsmålene om hvorvidt denne ændring af formålet for Biokraft A/S kan rummes indenfor selskabet vedtægter, der er formuleret således: Selskabets formål er at producere elektricitet gennem etablering og drift af biogasanlæg. Selskabet skal herudover drive biproduktion med forarbejdning og afsætning af biprodukter på markedsvilkår samt hvorvidt Bornholms regionskommune kan yde støtte (direkte eller indirekte) en udviklingsmæssig og samfundsmæssig investering. Disse forhold bør vurderes nøjere. Biokraft A/S`s fremtid Det er påkrævet, at der bringes balance mellem den investerede kapital og den opnåede forrentning. Som det fremgår af det uarbejdede materiale særligt vurderingsrapporten fra februar 2008 udarbejdet af GasCon A/S at der har været investeringer, der er fejlslagne og kan tilskrives at der er tale om et helt nyt koncept for udvindelse af gasser. Herunder anbefales også at der udføres konsekvensberegninger af de nødvendige investeringer sammenholdt med havd det vil betyde, hvis selskabet fortsætter med reduceret kapacitet. Disse beregninger vil også kunne få indvirkning på værdiansættelsen af de anlægsaktiver, der allerede er optaget i selskabets balance. Det bør derfor overvejes, at selskabets aktiver nedskrives til den reelle værdi set i forhold til en almindelig forrentning af den investerede kapital. Dette vil også bevirke, at Biokraft A/S kan fastholde sit nuværende formål, at producere el fremfor at overgå til at være en udviklingsmæssig og samfundsmæssig investering. Dette betyder selvfølgelig, at Østkraft Produktion A/S må indkassere et tab på sin aktiebeholdning. Biokraft A/S`s besparelsesmuligheder Det fremgår af vurderingsrapporten fra februar 2008 udarbejdet af GasCon A/S at enten er det højteknologiske anlæg meget resurcekrævende eller også kan der eventuelt være mulighed for en reduktion af disse omkostninger. 6

7 Det fremgår af årsrapporten for Biokraft A/S, at der ikke er tilknyttet medarbejdere til denne virksomhed og medarbejderne det derfor antages de lånes hos andre. Det bør undersøgers om dette indlån afregnes på markedsvilkår. 7

8 Anbefalinger Bemærkninger i relation til bemærkninger i notat fra BDO Kommunernes Revision 1. Det er BDO Kommunernes Revisions vurdering at de indgåede kautioner og lånearrangementet bør vurderes nærmere i forhold hertil. Det er også administrationens vurdering, at dette ligger udenfor normal praksis, og skal søges bragt i overensstemmelse med praksis. Dette betyder først og fremmest yderligere analyse. Dernæst betyder det, at det bestående engagement fortsætter til det kan korrigeres. Hvorimod nye engagementer må analyseres. 2. BDO Kommunernes Revisions vurdering af Biokraft A/S`s egenkapital er, at i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser skal et selskabs aktiver værdiansættes således, at driften kan udvise en almindelig forrentning af den investerede kapital. I modsat fald skal aktiver nedskrives således, at der kommer balance mellem investering og afkast. Dette er ikke sket på grundlag af en vurdering foretaget i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2007, hvor der forelå lovende budgetter, som havde bevirket, at der ikke blev foretaget en nedskrivning af aktivmassen. Det er administrations vurdering, at dette ikke kan finde sted fortsat, da der på intet tidspunkt har været positiv drift, og at der heller ikke på kort sigt er udsigt til positiv drift. Der vil derfor skulle finde nedskrivning af aktiverne sted, også på kort sigt. 3. BDO Kommunernes Revision vurderer, at Biokraft A/S vedtægter, bør vurderes nøjere. I forhold til hvorvidt Bornholms regionskommune kan yde støtte (direkte eller indirekte) til en udviklingsmæssig og samfundsmæssig investering. Hertil kommer også finansieringsforholdet. Det er administrationens vurdering, at det ikke er muligt at yde støtte på ovenstående grundlag. Forslag til det beskrevne og situationen omkring fremtiden for Biokraft A/S 1. Nedskrivning af aktiver, som har to formål. For det første bringes der balance mellem den investerede kapital og den opnåede forrentning. Dernæst vil det dog også bevirke, at Biokraft A/S kan fastholde sit nuværende formål, at producere el frem for at overgå til at være en udviklingsmæssig og samfundsmæssig investering. 8

9 Dette betyder selvfølgelig, at Østkraft Produktion A/S må indkassere et tab på sin aktiebeholdning. Dette vil få samme betydning for andre investorer med aktiebeholdning. Denne anbefaling vil også imødegå fremadrettet og kontinuerlig debat og kritik af manglende sammenhæng mellem investeret kapital og opnået forrentning. Det vil give ro om selskabet og den fremadrettede drift. 2. Det er en forudsætning for en midlertidig fortsættelse, at den igangværende aktieudvidelse fortsættes, og Østkraft bidrager med 7,5 mio. kr. ud af de tegnede 12,4 mio. kr. Alternativet er konkurs. Hvis aktieudvidelsen fortsættes, er der reelt kun en vej videre frem, og det er en yderligere udvidelse af engagementet, som skal finde sted via en endnu aktieudvidelse, på op til 30 mio. kr., hvoraf Østkraft skal bidrage med mio. kr. Siger man ja til fortsættelsen af den igangværende aktieudvidelse, bør yderligere aktieudvidelse ske under forudsætning af nedenstående anbefalinger. 3. Det anbefales, at der udføres konsekvensberegninger af de nødvendige investeringer. Også sammenholdt med hvad det vil betyde, hvis selskabet fortsætter med reduceret kapacitet. Disse beregninger vil også kunne få indvirkning på værdiansættelsen af de anlægsaktiver, der allerede er optaget i selskabets balance. 4. Det anbefales, at der udarbejdes realistiske budgetter i henhold til det eksisterende projekt, og i henhold til revideret projekt. 5. Det anbefales, at der arbejdes videre med søgning af samarbejdspartnere, som kan bidrage til drift og anlæg, men også yderligere investorer. 6. Der bør ske yderligere efterprøvelse, analyse og vurderinger, med henblik på kvalificering af fremtidige beslutninger og en fortsættelse af projektet. Generelt bør det bemærkes, at yderligere investeringer ofte aldrig kan stå alene. Yderligere investeringer er ikke en løsning i sig selv. Produktivitet og effektivitet i anlæg og drift kræver ofte også fokus på selve driften, anlæggets optimering, rådgivere, samarbejdspartnere, ledelse og andre, men væsentlige faktorer. Endelig skal det betones, at ansvaret for tidligere beslutninger, samt de ovenfor beskrevne, hviler i bestyrelsen for Østkraft, og ikke i kommunalbestyrelsen, hvilket man kan få opfattelsen af i medierne. 9

10 Bilag 1. Vedtægter for selskaberne 2. Årsrapporter for Østkraftselskaber for Se selskabets hjemmeside 3. Årsrapporter for Biokraft A/S for Årsrapporter for Biokraft A/S for Perioderegnskab for perioden 1. januar til 51. maj 2008 i Biokraft A/S 6. Likviditetsbudget for Biokraft A/S 7. Vurderingsrapport Biokraft A/S udarbejdet af GasCon ApS 8. Redegørelse fra formanden for Østkraft, med bilag a. Forløbsoversigt b. Handlingsplan 9. Østkrafts revisors udtalelse i forbindelse med kapitalforhøjelse 10. Østkrafts revisors notat om økonomiske konsekvenser 11. Mail af 7. juli

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere