Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) 1 I lov om Vækstfonden, som ændret ved 1 i lov nr. 525 af 7. juni 2006, 9 i lov nr. 576 af 6. juni 2007 og 9 i lov nr af 16. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, affattes således:»vækstfondens formål er at fremme vækst og fornyelse i iværksættervirksomheder samt små og mellemstore virksomheder for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast.«2. I 2, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter»kreditinstitutters«:»og andre udlåns- eller finansieringsvirksomheders«. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

2 2/10 Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1. Baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Vækstfondens formål Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2 Tilpasning af vækstkautionsordningen Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Høring 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Med lovforslaget ændres Vækstfondens formålsbestemmelse, således at det præciseres, at Vækstfondens målgruppe både omhandler iværksættere, nye små og mellemstore virksomheder samt eksisterende små og mellemstore virksomheder. Lovforslaget sikrer således, at både iværksættervirksomheder og såvel nye som eksisterende små og mellemstore virksomheder har mulighed for at kunne drage nytte af de låne- og kautionsordninger samt øvrige finansieringsmuligheder, der foreligger i regi af Vækstfonden. Vækstfondens indsats skal generelt afspejle konjunkturudviklingen samt udviklingen i udbud af og efterspørgsel efter risikovillig kapital, således at Vækstfondens aktivitetsniveau m.h.t. medfinansieringstilsagn er højere under en lavkonjunktur end under en højkonjunktur. Formålet med Vækstfonden er således at supplere de eksisterende finansierings- og venturemarkeder, hvor disse markeder ikke formår at fungere tilfredsstillende. 1.1 Baggrund De danske små og mellemstore virksomheder står for to tredjedele af beskæftigelsen og værdiskabelsen i den private sektor og samtidig er deres bidrag til værdiskabelsen højere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er således centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private

3 3/10 sektor. Efter finanskrisen oplever iværksættere og små og mellemstore virksomheder imidlertid at blive begrænset i deres vækst- og udviklingsaktiviteter på grund af manglende adgang til kapital. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne (forligskredsen) har derfor indgået aftale om risikovillig kapital mv. Aftalens forskellige elementer sikrer en forbedret adgang for iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Som led i aftalen vil der blive igangsat initiativer med henblik på at styrke brugertilfredsheden med Vækstfonden, ligesom Vækstfondens struktur og organisering justeres, så fonden er gearet til at varetage de nye opgaver og funktioner. Aftalen har således dannet grundlag for, at regeringen og Forsikring & Pension, ATP og LD er blevet enige om at stille yderligere 5 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital for iværksættere og etablerede vækstvirksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Aftalen vil bidrage betydeligt til at skabe flere vækstvirksomheder. Aftalen indebærer, at Økonomi- og Erhvervsministeriet stifter et investeringsselskab, (Dansk Vækstkapital), der har juridisk status af et kommanditselskab (K/S). Dansk Vækstkapital vil fungere på et fuldt ud kommercielt og privatretligt grundlag. Økonomi- og Erhvervsministeriet fører tilsyn med Dansk Vækstkapital, herunder afholdes et årligt møde med Dansk Vækstkapitals bestyrelse, og der modtages mindst en gang årligt en afrapportering fra Dansk Vækstkapital. Rigsrevisorlovens 4 finder anvendelse på Dansk Vækstkapital, hvorfor Rigsrevisor har adgang til gennemgang af Dansk Vækstkapitals årsrapport. Dansk Vækstkapital ledes af en professionel bestyrelse, som nedsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsen har ansvaret for ledelse og drift af Dansk Vækstkapital, herunder at træffe investeringsbeslutninger. Det fremgår af aftalen mellem regeringen, Forsikring og Pension, ATP og LD, at det er aftalt mellem parterne, at Vækstfonden fungerer som sekretariat for Dansk Vækstkapital. Der indgås aftale mellem de enkelte pensionsinstitutter og Dansk Vækstkapital om tilsagn om indskud af ny kapital til Dansk Vækstkapital. Det sker efter den model, at minimum 25 pct. af de midler, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed, indskydes som egenkapital (tilsagn) i Dansk Vækstkapital, mens max. 75 pct. vil være tilsagn om lån til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital. Vækstfonden har således mulighed for at optage lån fra pensionsinstitutterne med henblik på at skyde kapital ind i Dansk Vækstkapital. Tilsagnene udbetales først til Dansk Vækstkapital i takt med, at Dansk Vækstkapital gennemfører inve-

4 4/10 steringerne. I den forbindelse vil der ske en gennemstrømning af midler i Vækstfonden, hvor lån videreformidles som egenkapital i Dansk Vækstkapital. Dansk Vækstkapital skal investere i både venturefonde, smallcap fonde, midcap fonde og mezzaninkapitalfonde og andre ansvarlige lånefonde. Disse forskellige typer fonde har en forskellig risikoprofil. Dansk Vækstkapital vil have en bredere investeringspolitik end Vækstfonden. Dansk Vækstkapital kan således give tilsagn til investeringsfonde, der investerer i virksomheder, der rækker ud over det område som Vækstfondens investeringer skal tilgodese. Det er de private forvaltere af investeringsfondene, der på kommercielt grundlag gennemfører den konkrete vurdering af investerings- og finansieringsemner. Derved sikres, at kun sunde virksomheder og projekter kommer i betragtning. Bestyrelsen for Dansk Vækstkapital fastlægger den nærmere fordeling af midler på de forskellige typer af investeringsfonde. Kun en mindre del (ca. 20 pct.) rettes mod ventureområdet, mens den største part skal gå til vækstvirksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Det er bestyrelsen for Dansk Vækstkapital, der beslutter selskabets investeringskriterier og investeringspolitik, og hele Vækstfondens indskud i selskabet kan anvendes i overensstemmelse hermed. Ordningen er midlertidig. Dansk Vækstkapitals mulighed for at give nye tilsagn til investeringsfonde løber således i 5 år til udgangen af Som led i den overordnede strategi om at forbedre mulighederne for tilvejebringelse af kapital og finansiering til danske iværksættere og små og mellemstore virksomheder, indeholder den politiske aftale, ud over gennemførelsen af ovennævnte aftale om risikovillig kapital og etableringen af Dansk Vækstkapital, også en udvidelse Vækstfondens formål. Fremover gælder det således, at der i anvendelsen af fondens kapital og fondens håndtering af garanti- og kautionsordningerne m.v. er fokus på såvel iværksættere som små og mellemstore virksomheder, der kan medvirke til at skabe vækst og fornyelse og derigennem et samfundsøkonomisk afkast. Endelig udvides kredsen af finansieringsvirksomheder, hvis finansiering kan blive sikret af en garanti fra Vækstfonden. Fremover vil også f.eks. leasingselskaber, mezzanin-lånevirksomheder og andre finansieringsvirksomheder, der tilvejebringer forskellige former for risikovillig fremmedkapital, kunne søge om en garanti fra Vækstfonden. Kravet om en behørig kreditvurdering af kunderne i de enkelte finansieringsvirksomheder videreføres. Økonomi- og Erhvervsministeriet etablerer samtidig med oprettelsen af Dansk Vækstkapital en vækstlåneordning for iværksættervirksomheder samt to udbygninger (vinduer) af den eksisterende Vækstkautionsordning

5 5/10 under Vækstfonden, som særligt små og mellemstore virksomheder vil have gavn af. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Vækstfondens formål Det følger af de gældende regler, at Vækstfonden som offentlig erhvervsfremmeinstitution har til formål at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast. Formålsbestemmelsen for fonden er redaktionelt ændret senest i 2001, men indholdsmæssigt er fondens formål uændret siden etableringen Gældende ret Efter Vækstfondslovens 2 er fondens nuværende fokus medfinansiering af især små og mellemstore virksomheders omkostninger til gennemførelse af perspektivrige og risikobetonede udviklingsprojekter inden for forskning og udvikling af produkter, produktionsmetoder eller serviceydelser. Vækstfonden kan også deltage i finansieringen af projekter i større virksomheder, herunder de såkaldte»spin-off«-virksomheder, der er nærmere defineret i 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 17. august 2007 (med senere ændringer) om Vækstfondens virke. Ud over kapitaltilførsel til små og mellemstore virksomheder kan Vækstfonden også medfinansiere de såkaldte udviklingsselskaber, dvs. selskaber, der tilfører kapital og kompetence til innovation og fornyelse af enkeltvirksomheder. Herudover kan Vækstfonden med henblik på at understøtte finansieringen af udviklingsprojekter tage initiativer, der sigter på at formidle kontakt mellem private investorer og små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden kan også tage andre initiativer, som kan understøtte fondens muligheder for at fremme udviklingen af et velfungerende marked for finansiering af innovation og fornyelse. Endvidere kan økonomi- og erhvervsministeren henlægge varetagelsen af andre statslige erhvervsfremmeordninger vedrørende formidling af risikovillig kapital til innovation og fornyelse til Vækstfonden, hvilket fx har været tilfældet med ordningerne for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån. Finansieringsinstrumenterne som Vækstfonden kan benytte er følgende: lånegarantier for pengeinstitutters udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder, tilskud, lån med forskellige former for tilbagebetalingsvilkår, kapitalindskud, herunder erhvervelse af aktier,

6 6/10 garantier og andre lignende finansieringsinstrumenter, hvorom økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser efter forslag fra Vækstfonden Den foreslåede ordning Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og fornyelse i den private sektor. Det er imidlertid kun en lille andel af de danske små og mellemstore virksomheder, der kommer ind i solide vækstforløb. Det kendetegner ofte succesfulde vækstvirksomheder, at de baserer sig på et nyt produkt, nye processer eller ny forretningsmodel. Flere undersøgelser viser endvidere, at især små og mellemstore virksomheder stadig har udfordringer med at opnå finansiering til vækst og udvikling. Små og mellemstore virksomheder er mere afhængige af adgang til finansiering gennem pengeinstitutterne end store virksomheder, der typisk har flere finansieringsmuligheder såsom at udstede aktier eller virksomhedsobligationer. Samtidig har små og mellemstore virksomheder ofte en mindre egenkapital set i forhold til virksomhedens størrelse, der kan finansiere nye vækstinitiativer. Det foreslås derfor at præcisere Vækstfondens formålsbestemmelse således at det fremgår, at Vækstfonden har til opgave at fremme vækst og fornyelse i iværksættervirksomheder, og i såvel nye som eksisterende små og mellemstore virksomheder for derigennem at opnå et større samfundsøkonomisk afkast. Med lovforslaget og med etableringen af de nye låne-, og kautionsordninger i forbindelse med aftalen om risikovillig kapital styrker Vækstfonden sit fokus på finansiering af nye forretningsplaner for etablerede virksomheder. Vækstfonden får med lovforslaget samlet set et bredere fokus for sine aktiviteter på tværs af brancher og størrelse af virksomheder. For såvel iværksættere som for etablerede små og mellemstore virksomheder vil der således med lovforslaget gælde en udvidet adgang til de medfinansieringsmuligheder, der foreligger i regi af Vækstfonden. Finansieringsmulighederne vil således være tilgængelige for en bred målgruppe af virksomheder med vækstpotentiale for eksempel inden for industri, handel, service samt nye teknologibaserede virksomheder. 2.2 Tilpasning af vækst kautionsordningen Gældende ret Det fremgår af den gældende lov at alene udlån fra pengeinstitutter, realkreditsinstitutter og Danmarks Skibskredit A/S kan sikres med Vækstkaution. Videre følger det af lov nr. 410 af den 31. maj 2000, der danner grundlag for vækstkautionsordningen, at alene virksomheder med op til 100 medarbejdere kan opnå Vækstkaution.

7 7/ Den foreslåede ordning Forslaget giver mulighed for, at lån ydet af en bredere kreds af finansieringsvirksomheder f.eks. leasingselskaber eller selskaber, der stiller mezzaninlån til rådighed for vækstvirksomheder kan opnå Vækstkaution. Endvidere udvides målgruppen af virksomheder, hvis lån kan sikres med Vækstkaution, så også virksomheder med mere end 100 medarbejdere kan opnå Vækstkaution, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage en kaution. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget skønnes ikke at have nogen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet [Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsReguleringen (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget er derfor ikke forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel.] Forslaget indebærer ingen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke nogen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Høring Forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden har forud for fremsættelsen været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter

8 8/10 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten [Afventer CKR] [Afventer CKR] [Afventer CKR] [Afventer CKR]. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås at præcisere Vækstfondens formålsbestemmelse således at det fremgår, at Vækstfonden har til opgave at fremme vækst og fornyelse i iværksættervirksomheder, og i såvel nye som eksisterende små og mellemstore virksomheder for derigennem at opnå et større samfundsøkonomisk afkast. Med lovforslaget og med etableringen af de nye låne-, og kautionsordninger i forbindelse med aftalen om risikovillig kapital styrker Vækstfonden sit fokus på finansiering af nye forretningsplaner for etablerede virksomheder. Vækstfonden får med lovforslaget samlet set et bredere fokus for sine aktiviteter på tværs af brancher og størrelse af virksomheder end hvad der gælder i dag. Nyaffattelse af formålsbestemmelsen ændrer ikke ved hensigten bag det samfundsøkonomiske afkast. Det gælder således fortsat, at Vækstfonden i sin vurdering af projekter og aktiviteter tager hensyn til, om der kan forventes andet udbytte af den offentlige medfinansiering end den rent privatøkonomiske fordel, som den støttede virksomhed må antages at opnå. Til nr. 2 For at sikre bedst mulig adgang til finansiering for iværksættere og små og mellemstore virksomheder og samtidig en effektiv udnyttelse af de garanti- og kautionsordninger, som Vækstfonden administrerer, foreslås det at udvide kredsen af finansieringsvirksomheder, hvis finansiering kan blive sikret af en garanti fra Vækstfonden. Udover pengeinstitutter, realkreditinstitutter og Danmarks Skibskredit A/S, som i dag er omfattet af bestemmelsen, foreslås det, at også f.eks. leasingselskaber, mezzaninlånevirksomheder og andre finansieringsvirksomheder, der tilvejebringer forskellige former for risikovillig fremmedkapital, skal kunne søge om en garanti fra Vækstfonden. Det vil dog være en betingelse, at der fortsat

9 9/10 sker en behørig kreditvurdering af kunderne i de enkelte finansieringsvirksomheder. Den begrænsning i definitionen af små og mellemstore virksomheder, som i visse sammenhænge har været gældende for virksomheder, som Vækstfonden kan bistå med finansiering i form af garantier, ophæves. Dette betyder, at Vækstfondens kan bistå alle små og mellemstore virksomheder med finansieringsgarantier indenfor de garantivilkår, som Vækstfonden løbende beslutter og i øvrigt de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige og EU-retlige rammer. Til 2 Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli Til 3 Da lov om Vækstfonden ikke gælder for Færøerne og Grønland foreslås det, at forslagets ændringer ligeledes ikke gælder for Færøerne og Grønland, og at de ikke kan sættes i kraft for disse landsdele.

10 10/10 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret ved 27 i lov nr af 21. december 2005, 1 i lov nr. 525 af 7. juni 2006, 9 i lov nr. 576 af 6. juni 2007, 19 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og 9 i lov nr af 16. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1 affattes således: 1, stk. 1. VækstFondens formål er at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast.» 1 stk. 1. Vækstfondens formål er at fremme vækst og fornyelse i iværksættervirksomheder samt små og mellemstore virksomheder for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast.«2, stk. 4, 1. pkt. Stk. 4, 1. pkt. VækstFondens formål tilgodeses endvidere gennem lånegarantier for kreditinstitutters udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder. 2. I 2, stk. 4, 1.pkt., indsættes efter»kreditinstitutter«:»og andre udlånseller finansieringsvirksomheder«.

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere