37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00"

Transkript

1 37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 10. december 2013, kl Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. oktober Punkter til beslutning: a) Budget 2014 (bilag). b) Fagudbud (bilag). 3. Punkter til drøftelse: a) Ændring af vedtægt for Kolding HF og VUC? b) Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt (bilag). c) Temapunkt iht. Årshjul: Skolens udmøntning af ny overenskomst for 2013 på GL-området samt udmøntning af lovindgreb på AVU-området. 4. Punkter til orientering: a) Status byggeri b) VEU center Trekanten. c) Nyt fra Kursistrådet Kirsten træder ud af bestyrtelsen, så vi siger farvel. Eventuelt. Der serveres drikkevarer/frugt mv. i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 3. november 2013 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand rektor Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Cvr.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 10. december 2013, kl , 37. møde Deltagere: Fraværende: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Mia Teut (uden stemmeret), Kirsten Skaastrup, Vibeke Cock Nielsen (stemmeret), H.C. Jensen, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (referent). Kim Hansen, Andreas Holm (stemmeret) Dagsorden 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 29. oktober Punkter til beslutning: a) Budget 2014 (bilag) b) Fagudbud (bilag) 3. Punkter til drøftelse: a) Ændring af vedtægt for Kolding HF og VUC? b) Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt (bilag). c) Temapunkt iht. Årshjul: Skolens udmøntning af ny overenskomst for 2013 på GL-området samt udmøntning af lovindgreb på AVU-området. 4. Punkter til orientering: a) Status byggeri b) VEU center Trekanten c) Nyt fra Kursistrådet Kirsten Skaastrup Eventuelt Kurt Nielsen-Dharmaratne bød velkommen til mødet. Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig for Mia Teut, der er indtrådt i bestyrelsen som kursistrepræsentant uden stemmeret. Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 30. august 2013 Da der ikke var bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet den 29. oktober 2013, blev referatet godkendt og underskrevet. Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning Side 2

3 Ad.2. a) Budget 2014 Budget 2014 bestående af resultatbudget, balancebudget samt likviditetsbudget for 2014 samt overslagsår var udsendt som bilag til mødet. Aktivitetsbudget for 2014 og overslagsår blev omdelt på mødet Morten W. Frederiksen omdelte bilaget Aktivitetsbudget for 2014 og overslagsår, og orienterede om, at bilaget indeholder de aktivitetsmæssige budgetforudsætninger, der blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde. Eneste ændring er aktiviteten på Gymnasiale Suppleringskurser, som nu er budgetteret med et fald fra sommeren 2014, der slår fuldt igennem i 2015 og frem. I forbindelse med finansloven omlægges taxameter til gymnasiale suppleringskurser, så vi fremover først modtager taxameter, når en kursist har færdiggjort forløbet. Indtil nu har vi modtaget taxameter i løbet af kursistens uddannelsesforløb, hvilket har afbødet konsekvenser af frafald. Med det nye taxameter får vi ingen indtægter, hvis ikke kursisterne gennemfører, og selvom det ikke er den mest frafaldstruede kursistgruppe, forventer vi alligevel at taxameteromlægningen får konsekvenser for, hvor mange kursister vi kan modtage tilskud for. I anden lovgivning reguleres muligheden for at udbyde gymnasiale suppleringskurser, så der fremover kun er mulighed for at udbyde dem som komprimerede forløb (såkaldte turbokurser). Tidligere har GSK-kursister fulgt undervisningen på vores enkeltfagshold. VI forventer dog ikke at ændringen af udbudsreglerne får aktivitetsmæssige konsekvenser. Samlet set indeholder forslag til finansloven (vi kender endnu ikke de præcise konsekvenser af den vedtagne finanslov) en række taxameterbesparelser, der medfører reducerede taxameterindtægter i perioden 2014 til 2017, hvilket stiller krav om en løbende effektivisering. Posten Deltagerbetaling og andre indtægter forventes ligeledes at falde fra 2014 og i overslagsårene. Posten indeholder blandt andet afregning med kommunerne for de uddannelsesforløb ledige modtager hos os, som led i en handleplan. Da afregningen følger de finanslovsfastsatte takster, vil kommunerne i perioden skulle betale mindre for den samme ydelse. Herudover indeholder posten ligeledes indtægter for et forsøg vedrørende undervisning af indsatte i Kolding Arrest. Forsøget forventes afsluttet i På omkostningssiden forventer vi et fald i udgifter til undervisningens gennemførelse. Det er navnlig lønudgiften, der forventes at falde. Vi har i øjeblikket rigtigt mange pædagogikumkandidater, hvilket medfører en række midlertidige ansættelser til at dække den undervisningen, som pædagogikumkandidaterne ikke kan gennemfører som følge af deres kurser. Fra august 2014 forventer vi et mere normalt niveau af pædagogikumkandidater og dermed et fald i lønudgiften. På AVU har vi i foråret 3 midlertidige ansættelser på fuld tid, som forventes at bortfalde med mindre der sker en ikke-budgetteret aktivitetsstigning. Posten Markedsføring er sat lidt højere i 2014 end i overslagsårene, fordi vi skal have ny hjemmeside samt en informationskampagne omkring vores flytning. Posten Ledelse og administration falder ligeledes lidt fra Dette skyldes dels, at vi er nødt til at foretage en række softwareinvesteringer i 2014 med henblik på en reducering af papir, der skal opbevares i fysisk form. Side 3

4 Posten Bygningsdrift er høj i perioden som følge af ekstraudgifter i forbindelse med flytning til ny bygning, møbelindkøb mv. Vi forventer at fremrykke enkelte investeringer til 2014, mens der vil være en række ekstraordinære engangsomkostninger i forbindelse med flytning i Herudover skal vi betale dobbelt husleje i en del af I 2016 er der afsat penge til bygningsændringer/inventarindkøb, fordi vi forventer at der umiddelbart efter flytningen vil opstå nogle behov for mindre justeringer. Posten aktiviteter med særligt tilskud indeholder en række meget forskellige omkostninger, herunder omkostninger til projekter, fleksjobansættelser og mellemregning med Undervisningsvisningsministeriet omkring støtteordningen SPS. Morten W. Frederiksen oplyst, at der er lagt luft ind i budgettet til en ekstra fleksjobansættelse fra 2015 efter indflytningen i vores nye hus. Samlet set er der budgetteret med driftsomkostninger for ca. 59 mio. kr. i 2014 faldende til ca. 52,5 mio. kr. i Herudover vil vi fra 2014 have finansielle omkostninger, der i første omgang udgør udgifter til byggelån og herefter udgør udgifter realkreditlån. Samlet set, er der budgetteret med et overskud på knapt kr. i 2014, et underskud i 2015 på ca. 2,3 mio. kr. i forbindelse med flytningen, samt overskud i henholdsvis 2016 og 2017 på ca Morten W. Frederiksen gennemgik herefter balancebudgettet, der består af henholdsvis en aktiv side og en passiv side. Overordnet set sker der i perioden 2013 til 2015 en ændring, fordi vi tidligere har haft vores aktiver som likvidbeholdning (der blandt andet skulle dække huslejeudgiften) til i stedet at have vores aktiver som henholdsvis en grund og et hus. På aktivsiden kommer vores nye bygning ind fra 2014 primært som igangværende projekt, mens det fra 2015 står som et samlet aktiv, som vi begynder at afskrive på. Der er budgetteret med at vi forsat beholder vores værdipapirsbeholdning og i stedet optager et lidt større realkreditlån. Vi følger dog løbende med i om det bedst kan betale sig, at fastholde værdipapirer eller i stedet sælge dem og bruge pengene til at nedbringe gælden. De resterende aktivposter vedrører primært mellemregninger af taxametertilskud mellem os, vores driftsoverenskomstsparter og undervisningsministeriet. Samlet set forventes aktivsiden at ligge på ca. 125 mio. kr. i 2014 faldende til 120 mio. kr. i Passivsiden indeholder ud over egenkapitalen lånefinansieringen af bygningen. Herudover indeholder passivsiden primært forudbetalte tilskud fra Undervisningen som fysisk modtages i regnskabsåret før. Likviditetsbudgettet for 2014 er opdelt i to hvoraf den øverste del alene vedrører skolens drift. Skolens primosaldo forventes at ligge på ca. 5,6 mio. kr. I beløbet er der en række driftsindtægter og driftsudgifter og herudover forventer vi at finansiere ca kr. af byggeriet med egne likvider. Ultimosaldoen udgør således ca. 8 mio. kr. Side 4

5 Herunder følger et likviditetsbudget for byggeriet i Vi regner med at afholde byggeomkostninger for ca. 86,5 mio. kr. Vi får nogle indtægter til byggeriet i form af tilskuddet fra Undervisningsministeriet på ca. 40 mio. kr. og kompensation af anlægsmomsudgifter på yderligere 21,6 mio. kr. Herudover trækkes der 23,9 mio. kr. på byggelånet, hvilket bringer byggelånet op på ca. 49 mio. kr. ved udgangen af Den sidste del af byggeomkostningerne dækkes ved egenfinansieringen. Beslutning Bestyrelsen vedtog budgettet for 2014 og overslagsår. Ad.2. b) Fagudbud for skoleåret 2014/2015 AVU fagudbud for 2014/2015 samt HF fagudbud for 2014/2015 var udsendt som bilag til mødet Verner Rylander-Hansen oplyste, at mens aktivitetsbudgettet tegner det overordnede billede af hvordan vi forventer aktivitetsudviklingen er fagudbuddet bud på, hvordan udviklingen bliver i 2014/2015 i prosaform med hensyn til udbud af undervisningen. Vi har forsøgt at omlægge FVU-undervisningen, så alle AVU-kursister får gavn af FVUundervisningen, og det forsætter vi med i skoleåret 2014/2015. Herudover kører der som nævnt et forsøg med undervisning for indsatte i Kolding Arrest. Forsøget fortsætter 2014 ud, og vi håber på at ordningen bliver permanentgjort fra Med hensyn til ordblindeundervisningen er Sprogskolen begyndt at udbyde ordblindeundervisning, og herudover forventer vi at kunne fortsætte den stigning i ordblindeaktiviteten som vi har oplevet i På GSK vil man ikke længere kunne få SU, ved som tidligere at følgen undervisningen på enkeltfag over et helt år. Dette vil sandsynligvis betyde at vi vil forsøge at iværksætte nogle turbohold, der følger komprimeret undervisningsforløb over kortere tid. På enkeltfag forventer vi status quo i aktiviteten, og forandringerne skyldes forskydninger i, hvilke fag kursisterne vil have. På 2-årigt Hf har vi nu 10 fulde klasser, med mulighed for at udbyde en yderligere klasse fra sommeren Kolding gymnasium har meddelt, at de fremover kun vil køre 2 klasser, hvilket kan gøre det relevant med oprettelsen af en yderligere klasse. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, hvordan en yderligere øgning af antallet af klasser på det 2-årige HF hænger sammen med pladsen i den nye skole. Verner fortalte, at det hænger dårligt sammen, og derfor ser vi meget på, hvordan vi skemalægger, og hvilke initiativer vi ellers kan tage for at få plads til alle. Kirsten Skaastrup spurgte til den såkaldte pædagogpakke. Verner Rylander-Hansen oplyste, at det er en af de mest stabile aktiviteter vi har, idet vi stort set hvert år optager 32 kursister, hvoraf de 28 kursister gennemfører. Kirsten Skaastrup oplyste, at en meget stor del af pædagogseminariets kvote 2-ansøgere kommer fra Kolding HF og VUC s pædagogpakke. Side 5

6 Verner Rylander-Hansen informerede om, at vi stadig fastholder spor-opdelingen på det 2 årige HF. Kirsten Skaastrup spurgte til, hvordan Kolding HF & VUC har taget højde for Kolding Kommunes designprofilen? Verner Rylander-Hansen fortalte, at det fungerer rigtigt godt med at indarbejde profilen. Vi har omlagt store dele af billedkunstundervisningen til undervisning i design, hvilket kursisterne er rigtigt glade for. Beslutning Bestyrelsen vedtog fagudbuddet for skoleåret 2014/2015 og bemyndigede rektor til at foretaget den konkrete udmøntning af fagudbud for skoleåret 2014/2015 på baggrund af tilmeldinger mv. Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse Ad. 3. a) Ændring af vedtægt for Kolding HF og VUC? Verner Rylander-Hansen oplyste, at hvis vi laver nye vedtægter skal vi bruge en skabelon for standardvedtægter, som Undervisningsministeriet udsender. Bestyrelsen kommer sandsynligvis til at vedtage nogle nye vedtægter på bestyrelsesmødet i marts, men der er altså ikke mulighed for de store afvigelser i forhold til den fastlagte skabelon. Proceduren er endvidere lavet om, så undervisningsministeriet ikke længere skal godkende vedtægtsændringer med mindre, at institutionen vil skifte navn. I forbindelse med vedtægtsændringer skal vi dog skal tage stilling til er, hvor mange bestyrelsesmedlemmer udvalgt ved selvsupplering, vi vil have i bestyrelsen. I øjeblikket har vi et medlem, der er udvalgt ved selvsupplering: Kim Hansen. Kim Hansen har oplyst, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen efter bestyrelsesmødet i marts Kurt Nielsen-Dharmaratne er i øjeblikket udpeget af Business Kolding og efter marts 2014 er vores vurdering, at Kurt Nielsen-Dharmaratne skal fortsætte som selvsupplerende medlem. Verner Rylander-Hansen oplyste, at det i forbindelse med erhvervsskolereformen mv. kan være interessant at styrke fokus på vores aftagerinstitutioner. Her har vi specifikt tænkt på en repræsentant fra erhvervsakademiet. Herudover deltager H.C. Jensen i mødet i marts 2014 og erstattes herefter af Christian Haugk. Desuden udtræder Kirsten Skaastrup med udgangen af 2013 og erstattes af ny rektor på pædagogseminariet. Business Kolding skal udpege en ny repræsentant efter marts Generelt er kadencen, at politikere samt medlemmer valgt ved selvsupplering vælges for en periode svarende til perioden mellem to kommunalvalg. Medlemmer valgt ved selvsupplering kan maksimalt sidde i 2 perioder i bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter vælges for en tilsvarende periode. Medlemmer udpeget af henholdsvis Business Kolding og UC Syddanmark sidder så længe den udpegende institution ønsker at have dem udpeget, og disse medlemmer kan udskiftes løbende. Side 6

7 Kursistrepræsentanter udpeges hvert år. Ad. 3. b) Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt (bilag) Bilaget Udkast Værdigrundlag og Pædagogisk udgangspunkt 2013 var udsendt som bilag til mødet Verner Rylander-Hansen informerede om, at mens værdigrundlaget vedtages af bestyrelsen, skal pædagogisk udgangspunkt vedtages af Pædagogisk Råd. Efter bestyrelsen har drøftet udkastet, vil det blive hørt i Pædagogisk Råd sammen med bestyrelsens bemærkninger til udkastet. Vi forventer, at værdigrundlaget kan besluttes af bestyrelsen på mødet i marts H.C. Jensen nævnte, at hvis et værdigrundlag skal læses, huskes og bruges, så skal det være kort. Det er prisværdigt at udkastet til nyt værdiggrundlag og pædagogisk udgangspunkt er både præcist og kort. Kirsten Skaastrup spurgte, om der ligger nogle overvejelser bag rækkefølgen de 4 afsnit/linjer i værdigrundlaget? Kirsten Skaastrup lagde mærke til at undervisningen først bliver nævnt sidst. Verner Rylander-Hansen fortalte, at grunden til at undervisningen kommer til sidst, er at det skal danne bindeled mellem skolens værdier og det pædagogiske grundlag. Tanken er, at værdierne for hele institutionen kommer først, og at værdierne for undervisningen udledes heraf. Kirsten Skaastrup fremførte hun synes at punktet omkring undervisningen skal kommer tidligere for at understrege, at vi er en uddannelsesinstitution. H.C. Jensen mente, at de tre første pinde er forudsætningen for den sidste linje Vibeke Cock Nielsen mente at afsnit 2 og 3 hænger sammen. Til gengæld bliver det lettere at læse, at når linjeren er skilte ad. Kurt Nielsen-Dharmaratne fremførte, at det er lidt sjovt, at der er så stor sammenhæng mellem pædagogisk sammenhæng og værdigrundlag, når de skal vedtages af to forskellige instanser. Ad. 3. c) Temapunkt iht. Årshjul: Skolens udmøntning af ny overenskomst for 2013 på GL-området samt udmøntning af lovindgreb på AVU-området. Verner Rylander-Hansen omdelte bilaget Skoleudvikling , Kolding HF og VUC på mødet. Verner Rylander-Hansen fortalte at bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om overenskomst Som det fremgik at budgetterne giver taxameterudviklingen os nogle udfordringer. Målet fra Undervisningsministeriets side er, at lærere skal undervise mere. Hvis lærerne skal bruge en større del af deres tid på at undervise, må vi så ude på skolerne finde ud af, hvilke opgaver de skal bruge mindre tid på. Ministeriets krav er at både kvalitet og produktivt skal højnes for færre penge. Kodeordet er samarbejde og vidensdeling. Lærerne bliver nødt til at dele deres produktivitet, så den enkelte lærer ikke selv skal lave alting. Side 7

8 Lærerne skal både forholde sig til en ny måde at tænke på, en høj grad af tilstedeværelse på skolen og herudover skal de forholde sig til en anden måde at organisere deres undervisning på. Der er selvfølgelig mange følelser involveret, men omvendt er der ikke så meget tvivl om, at der skal ske noget, når man ser på taxameterudviklingen. Hvis vi ikke gør noget ender vi med at gå konkurs. For at forstå de følelser, der er i klemme, skal man huske på, at GL-siden har indgået en overenskomst, som 90 % af GL-lærerne stemte imod, og som kun blev stemt igennem, fordi GL var en del af en større forhandlingsorganisation, der samlet set stemte ja, til de nye overenskomster. På AVU var der i første omgang lockout, hvor lærerne først mistede en månedsløn og herefter fik trukket et lovindgreb ned over hovedet. Lærerne er noget forbitret i øjeblikket, og det er der i og for sig ikke noget at sige til. Vi har traditionelt haft en meget høj medarbejdertilfredshed, men hvis man foretog en måling lige nu, ville der nok være nogen utilfredshed. Vi prøver at have så meget åbenhed omkring de beslutninger, der bliver truffet, og vi er i dialog med en hel masse mennesker i organisationen om en hel masse ting. Kirsten Skaastrup spurgte til, hvordan lærerne opfatter, at de skal vidensdele og samarbejde om forberedelsen. Vibeke Cock Nielsen fortalte, at det oplevede hun egentligt ikke der var en stor modstand imod, men der er en vis usikkerhed om, hvordan det præcist skal gennemføres i praksis. Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi forsøger at få lavet nogle standarder, så eksempelvis alle lærere i en faggrupper har noget standardiseret undervisningsmateriale og nogle standardiserede forløb. Det tager tid at få de forskellige initiativer op at stå. Vi har skabt nogle fysiske rammer, og hver enkelte lærer har fået sin egen arbejdsplads på skolen, hvor man skal være mindst 30 timer om ugen. Resten af timerne kan lærerne selv disponere over. Det er blevet tydeligt, hvor vigtigt det er, at den enkelte lærer budgetterer deres arbejdstid. De bliver på forhånd nødt til at tænke over, hvor meget tid de skal bruge på eksaminer i slutningen af skoleåret, når de disponerer deres arbejdstid først på skoleåret. Her i efteråret har vi haft en fikstid mellem 10 og 14, hvor lærerne skal være på skolen. Det afskaffer vi fra 1. januar, fordi det ikke giver så meget mening, men vi fastholder kravet om 30 timers ugentlig tilstedeværelse. Vi forsøger at være pragmatiske i vores tilgang til arbejdet. Virtuelle møder og hjemmearbejdsplads er faktisk en meget fornuftig løsning på nogle punkter. Vi har evalueret processen løbende, og Verner Rylander-Hansen har opfattelsen af, at der generelt er en god stemning. Side 8

9 Verner Rylander-Hansen fremhævede at vi endnu ikke har fundet løsninger på alle problemer. De lærere, der har meget skriftligt arbejde har en udfordring som vi skal have set på. Da AVU-lærerne skal omfattes af den nye overenskomst fra , har vi iværksat et udviklingsprojekt med AVU-lærerne for at introducere nogle af elementerne løbende. Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi har lavet en evaluering, hvor det var AVU-lærerne der var mest utilfredse med de ændringer, der er gennemført, til trods for at det var GLlærerne, der var mest ramt af forandringerne. Ad. Punkt 4. Punkter til orientering Ad. Punkt 4.a) Status byggeri Verner Rylander-Hansen fortalte at byggeprocessen grundlæggende kører efter planen og skrider fornuftigt fremad. Vi har brugt omkring kr. af uforudsete udgifter. Vi har i øjeblikket gang i et belysningsprojekt, hvor vi ser på om de lys-armaturer, som var skrevet ind i projektet, skal erstattes af LED-belysning. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte om, muligheden for at se et referencebygger, hvor de pågældende LED-armaturer var brugt. Kurt Nielsen-Dharmaratne opfordrede samtidigt til, at beslutningen om udskiftning til LED-belysning træffes hurtigt for at sikre at afledte konsekvenser i forhold til loftsplan og placering af ventilationsrør mv. bliver ordentligt indarbejdet. Man skal se på, om lyset spredes på samme måde mv. når man ændrer armaturer, for at sikre sig, at vi ikke lige pludselig skal have ekstraarmaturer ind, der giver problemer i forhold til ventilationsføringen. Verner Rylander-Hansen oplyste, at der er kalkuleret med en tilbagebetalingstid på ca. 5 år ved at bruge LED-belysning frem for lysrørsarmaturer. Ad. Punkt 4.c) VEU center Trekanten Kirsten Skaastrup fortalte, at der ikke havde været indkaldt til møder. Verner Rylander-Hansen fortalte, at AMU-uddannelserne er rigtigt hårdt ramt af besparelser for tiden og det har blandt andet været en medvirkende årsag til at VEUcenteret ikke er så offensivt i øjeblikket. Verner Rylander-Hansen fortalte, at de prøver at revitalisere centeret med blandt store annoncekampagner i december. Det projekt vedrørende opsøgende FVU-aktiviteter, som de tre VUC er i samarbejdet har ansvaret for kører uden problemer. Ad. Punkt 4.d) Nyt fra kursistrådet Mia Teut fortalte, at hun var blevet valgt som næstformand i kursistrådet. Der var et stort ønske om en mobil dankortterminal til kursistfester og fredagsbarer. Kusistrådet har afholdt julefest i fredags. Den tekniske serviceleder var meget tilfreds med afviklingen af festen og kursistrådets arbejde med festen. Side 9

10 Ad. Punkt 5 Kirsten Skaastrup udtræder af bestyrelsen Kirsten Skaastrup orienterede om, at hun udtræder af bestyrelsen, da hun har fået ny job i organisationen som følge af organisationsændringer, hvor man går fra campusorganisering til institutledere for hver uddannelse på tværs af campusser. Den nye udpegede for UC i Kolding er institutleder for pædagoguddannelserne i hele UC Syddanmark. Kirsten Skaastrup benyttede lejligheden til at takke bestyrelsen og skolen for det gode samarbejde. Ad. Punkt 6. Eventuelt Verner Rylander-Hansen oplyste at der er julegaver til alle bestyrelsesmedlemmer. Mødet sluttede kl Næste møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse er tirsdag den 25. marts 2014, kl Referatet læst og godkendt: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Vibeke Cock Nielsen H.C. Jensen Mia Teut Kirsten Skaastrup Andreas Holm Kim Hansen Verner Rylander-Hansen (Rektor) Side 10

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2012 2. Punkter til beslutning: a) Indgåelse

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20.

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. 29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts 2012 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00 25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober, kl. 15.00 ca. 17.00 Dagsorden: 1. Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, udpeget af kursistrådet. 2. Punkter til

Læs mere

39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00

39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00 39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. 1. 2. Velkomst til 5 nye bestyrelsesmedlemmer, med en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole.

Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole. 35. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Fredag den 30. juni 2013, kl. 13.45-18.00 Endelig dagsorden: Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole. 1. Godkendelse

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 18.marts 2010 kl. 14.30 18.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. PriceWaterhouseCoopers ved Niels Villadsen og Hanne Jansfort

Læs mere

34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19.

34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. 34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. marts 2013 2. Punkter til beslutning: a) 1.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. december 2012, kl

32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. december 2012, kl 32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 11. december 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: Af hensyn til Henrik foreslås det, at punkterne 2 og 3 byttes rundt. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7.

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. 24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. juni 2011 2. Punkter til beslutning: a) Organisationsplan

Læs mere

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00 Kollegiekontoret i Aarhus 18. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skjoldhøjkollegiet Møde nr. 174 fredag den 11. marts 2016 kl. 10.00 Referat af møde 174 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014 2. Punkter til beslutning: a) Udmøntning

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Jesper Clausen, medlem udpeget af bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00

Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00 Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Nina Kofoed-Jakobsen, Vagn Bech, Lene Omann og Jannie

Læs mere

Vilh. Kiers Kollegium

Vilh. Kiers Kollegium KOLLEGIEKONTORET 17. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vilh. Kiers Kollegium Møde nr. 37 tirsdag den 15. marts 2016 Referat af møde nr. 37 i Vilh. Kiers Kollegiums

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Økonomi... 2 2.1 BR2015... 2 2.2 Formueplejevurdering... 2 2.3 FL2016... 2 2.4 B2016... 4 3 Fagudbud... 4 3.1 Fagudbud i januar 2016... 4 3.2 Godkendelse af fagudbud...

Læs mere

Tandlægekollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00

Tandlægekollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00 Kollegiekontoret i Aarhus 18. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Tandlægekollegiet Møde nr. 55 fredag den 11. marts 2016 kl. 13.00 Referat af møde 55 i Tandlægekollegiets

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet. 1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 18.00. Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Konstituering med nye i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 3.2 B2015... 3 4 Fagudbud 2015/2016... 3 5 Fravær... 3 5.1 HF i Grenaa 2013/2014... 3 5.2 AVU

Læs mere

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 26. marts 2009 kl. 9.00-11.00 mødet fortsætter med strategidag

Læs mere

23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 7. juni 2011, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22.

23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 7. juni 2011, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. 23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. marts 2011 2. Punkter til beslutning: a) Strategien

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning 112 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Brian Stein Kenneth Foersom Iversen Morten Nielsen Peter Thorning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 11.12.2013 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 11.12.2013 på Innovationsfabrikken i Kolding 209 Referat af bestyrelsesmøde den 11.12.2013 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 10.10.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering

Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering 4. november 2010/CL Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering Med mail af 27. oktober har Undervisningsministeriet udsendt udkast til tilsynsundersøgelse af erhvervsakademierne. DE-L har

Læs mere

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 3 Overenskomster... 2 3.1 GL overenskomst... 2 3.2 AVU overenskomst... 3 4 HF2... 3 5 Fastholdelses konference... 3 6 VUC Erhverv... 4 7 VEU... 4 8 Personale,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23.06.2014 på IBC Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 23.06.2014 på IBC Innovationsfabrikken i Kolding 219 Referat af bestyrelsesmøde den 23.06.2014 på IBC Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Selvsupplering 3. Konstituering 3.1. Formand og næstformand 3.2. Godkendelse

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. marts 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Afbud: Arne Kjær Statsautoriseret revisor Allan Hess Andersen fra PwC deltager ved behandlingen af punkt

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Direktionen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: alh@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Februar 2015 J. nr. 11/12879 Ref: alh Referat af fællesmødet fredag den

Læs mere

33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 19. marts 2013, kl

33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 19. marts 2013, kl 33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: Revisionen deltager under punkt 2a. Jeg vil derfor foreslå, at vi begynder med dette punkt. 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Kim Overbye, Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Stine Mortensen, Ingrid Bason, Dorthe Schmidt

Læs mere

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. august 2014 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Mødet blev afholdt i Nykøbing F. Bridgeklub. Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Til stede: Benny Jakobsen og Hanne Hartmann (Bridgeklubben Præstø), Karin Bech og Jørgen Lyngså Larsen (Faxe

Læs mere

Bestyrelsesreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.10.december 2013

Bestyrelsesreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.10.december 2013 Bestyrelsesreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.10.december 2013 Til stede: John Gothjelpsen, Tobias Weische, Emilie Tang, Martin Götz, Atle Troels Børsting, Torben Theilgaard, Klaus Kørvell, Vibeke Brask,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 10. september 2014

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 10. september 2014 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 10. september 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Christian Holm Donatsky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 15. december 2015

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 15. december 2015 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 15. december 2015 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Ressourcedirektør i Københavns Kommune, BUF, Steen Enemark Kildesgaard Centerleder

Læs mere

Referat 13. marts 2013

Referat 13. marts 2013 Referat 13. marts 2013 Bestyrelsesmøde nr. 30, onsdag den 13. marts 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Isabella

Læs mere

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager I henhold til vedtægternes 9 er der indkaldt til repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2010 kl. 9.00. Referat 24.04-10 (DER ER YDERLIGERE REFERAT FRA ONSDAG DEN 26. MAJ 2010 INDSAT I BUNDEN AF DETTE

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 172 torsdag den 12. marts 2015 kl. 9.00

Skjoldhøjkollegiet. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 172 torsdag den 12. marts 2015 kl. 9.00 Kollegiekontoret i Aarhus 17. marts 2015 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skjoldhøjkollegiet Møde nr. 172 torsdag den 12. marts 2015 kl. 9.00 Referat af møde 172 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 Tilstede Tilde Bork (udpeget af region Midtjylland) Jonna Jensen (udpeget af skolelederne i Herning kommune) Kenneth Mikkelsen (udpeget af Herning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00 fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbyparken afdeling 24

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbyparken afdeling 24 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbyparken afdeling 24 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 32 den 15. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Binh Nguyen Simon Lyngbo Nielsen Kenneth Jensen

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt.

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 12. december klokken 15.00 18.00 i mødelokalet på VUC i Holstebro. Der serveres en let traktement klokken 17.00. Afbud: Asbjørn Heide Holstebro den 5. december 2012

Læs mere

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Referat fra Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Formanden bød velkommen og opdaterede deltagerlisten. Der var 22 deltagere tilstede.

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Esbjerg, den 18. apnl2010. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sædding Strandvej afholdt den 15. april 2010. Formand MaxWolthers indledte

Læs mere

Referat. Der er ikke modtaget nogen indsigelser i forhold til det udsendte referat. Referatet godkendt.

Referat. Der er ikke modtaget nogen indsigelser i forhold til det udsendte referat. Referatet godkendt. 1 Referat Møde Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.08.2009 kl. 16.00-18.00 Mødelokale A+B Deltagere: Kurt Pedersen Marianne Jensen Dorte Tind Jørgensen Alis Jensen

Læs mere

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr.

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr. Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Finn Andersen, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF. torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF. torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Marianne Jerslev, repræsentant for medarbejderne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge.

Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge. Organisationsbestyrelsesmøde 22. juni 2011 Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Køge onsdag, den 22. juni 2011, i Søparkens Fælleshus, Nylandsvej, Køge. Til stede var organisationsbestyrelsesmedlemmerne,

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Samarbejdsudvalgsmøde 5-05/08 Dato Mandag, den 25. juni kl. 17.00. Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Forbundsledelsen: Jan F. Ludvigsen, Annie Nielsen, Peter

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde. Punkter til beslutning

REFERAT. Bestyrelsesmøde. Punkter til beslutning REFERAT Bestyrelsesmøde Tidspunkt: Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Skive afdelingen lokale 14 Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz, Ulla Møller Thomsen, Kurt Thinggaard, Ole Christensen,

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017.

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2016-17 125 Undervisningsministeriet. København, den 19. juni. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at HF og VUC Fyn opfører en ny undervisningsbygning

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG

Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Bøgildvej 2, 7430 Ikast. Sted: Mødelokale (indgang gennem tårn i gården) Tid: 13. december 2011, kl. 15.15 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrivning af referat

Læs mere

Dagsorden og indkomne forslag til afdelingsmødet den 6. november 2013.

Dagsorden og indkomne forslag til afdelingsmødet den 6. november 2013. Dagsorden og indkomne forslag til afdelingsmødet den 6. november 2013. 3. oktober 2013 Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde den 6. november 2013. kl. 18.30 i beboerlokalerne hos afdeling 187. Med følgende

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015 Fællesmøde i regionen torsdag den 8. januar. Vejgaard Bibliotek. Møde tidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup Jette Søndergaard Jan Jørgensen Hanne Koldkjær Bente Sand Per K. Nielsen Thomas Kaldsen Poul

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 29. oktober 2013, kl

36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 29. oktober 2013, kl 36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. august 2013 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere