Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder Souschef Eva Hoffland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune."

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med læreplanen... 7 Barnets alsidige personlige udvikling - læringsmål Barnets alsidige personlige udvikling - handlinger Sociale kompetencer - læringsmål Sociale kompetencer - handlinger Sproglig udvikling - læringsmål Sproglig udvikling - handlinger Krop og bevægelse - læringsmål Krop og bevægelse - handlinger Naturen og naturfænomener - læringsmål Naturen og naturfænomener - handlinger Kulturelle udtryksformer og værdier - læringsmål Kulturelle udtryksformer og værdier - handlinger Dokumentation

3 Oplysninger Dagtilbud: Børnehaven Grønnegården Områdeinstitutionen består af følgende afdelinger: Den selvejende børnehave Grønnegården Antal pladser: 68 børnehavepladser Vi taler: dansk, tysk, engelsk og tegnsprog / tegn til tale Daginstitutionsleder/ Områdeleder Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Betina Smedegaard Souschef Eva Hoffland Pædagogisk leder Pædagogisk leder Pædagogisk leder 3

4 Politiske mål Dagtilbudsloven formål Formål for dagtilbud Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg samt pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. 4

5 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for temaerne: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 5

6 Politiske mål Børn- og Ungepolitik Esbjerg Kommune har udarbejdet en Børn og Ungepolitik, der har fokus på at skabe helhed i indsatsen og tilbuddene til kommunens børn og unge. Politikken skal sikre, at alle børn og unge får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Byrådet har fastlagt fem tværgående politiske temaer, der skal arbejdes med: Inklusion af børn i almensystemet Udsatte børn og unge i sociale fællesskaber (indsatser tager afsæt i Paradigmeskifte 2.0) Forældresamarbejde Samspillet mellem Esbjerg Kommune og de frivillige Læring og science Byrådet målsætninger for temaerne indeholder følgende: Læring og science kompetenceudvikling i forhold til udviklingstrin tværfagligt samarbejde progression i læring læring via leg naturvidenskabelig metode og læringsmiljø Inklusion barnets tarv i centrum fælles indsats sociale fællesskaber tværfaglig viden og samarbejde sammenhæng og helhed Barnet Udsatte børn Paradigmeskifte langsigtede forløb del af sociale fællesskaber plads til forskellighed inddragelse af barn, forældre, netværk mm. tværgående samarbejde Frivillige organisationer samarbejde og sammenhæng mellem tilbud inddragelse af frivillige ressourcer udvikle nye tilbud Forældresamarbejde forældreressourcer dialog og kommunikation ligeværdighed inddragelse og involvering forældrebestyrelser 6

7 Pædagogisk tilgang til arbejdet med læreplanen Den pædagogiske læreplan er det pædagogiske personales arbejdsredskab til at sikre, at der bliver sat fokus på barnets trivsel, udvikling og læring. Forudsætningen for at arbejde med barnets udvikling og læring er, at barnet trives i det læringsmiljø, det opholder sig. Det betyder, at barnets tilknytning til andre børn og voksne, barnets inklusion i børnefællesskabet og barnets generelle trivsel er grundlaget for, at barnet får et godt udbytte af de lege- og læringsaktiviteter det indgår i. Afsættet for et udviklende læringsmiljø er, at barnet er omgivet af nærværende og engagerede voksne, der kommunikerer anerkendende og ligeværdigt med barnet. De pædagogiske læreprocesser skal respektere børnenes forskelligheder, individuelle vilkår og tage udgangspunkt i barnets ressourcer og muligheder. Barnet lærer af de aktiviteter, det deltager i og de udfordringer det bliver stillet over for, men også ved at barnet selv er undersøgende og eksperimenterende. Læring finder derfor både sted i planlagte og voksenstrukturerede aktiviteter, som i hverdagens praktiske og spontane gøremål samt i barnets leg og udforskning. I princippet er alle situationer mulige læringssituationer. Det pædagogiske personale skal derfor tænke læring ind i de forskellige typer aktiviteter som barnet involveres i. Desuden skal det pædagogiske personale tilstræbe, at barnet aktiveres og alle sanser kommer i spil ved enhver aktivitet ud fra antagelsen: Den, der aktivt deltager, lærer noget. Et stimulerende og udfordrende læringsmiljø bærer præg af, at det pædagogiske personale har gjort sig klare overvejelser om mål, indhold og egen rolle i de pædagogiske aktiviteter med børnene. En målrettet og systematisk tilgang til børnenes læring indebærer en bevidst planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis. Dagtilbuddet udgør de første erfaringer i en række af forskellige institutionelle læringsmiljøer i barnets liv. Det er derfor af stor betydning, at barnet har en positiv oplevelse og et godt udbytte af dagtilbuddet. Ud over at udvikle barnets kompetencer, er det af afgørende betydning, at dagtilbuddet understøtter barnets lyst til at lære og glæden ved at kunne mestre nyt. Dette fundament er helt centralt for barnets møde med nye læringsmiljøer. Her tænkes specielt på overgang fra dagpleje til daginstitution og overgang fra daginstitution til skole og SFO. I samarbejdet mellem tilbuddene skal dagtilbuddet derfor være med til at skabe trygge og sammenhængende overgange, der bygger på læringsmæssig kontinuitet og progression for barnet. Med afsæt i den overordnede pædagogiske tilgang kan dagtilbuddets pædagogiske tilgang indskrives. Kompetencemål for Gul og Grøn stue de 3 årige børn Kompetencehjulet og SMITTE modellen benyttes som værktøj, således at det hele barn bliver set og tilbudt læringsrum ud fra barnets forudsætninger. Der tages løbende stilling til, om der er behov for ekstra tiltag. Grønnegårdens personale arbejder bevidst med anerkendende pædagogik som metode, med bevidsthed om, at hvert barn og voksen skal inkluderes i vores børnehave. 7

8 Der er særlig fokus på barnet når det starter i børnehaven, derfor er der udarbejdet særlige mål herfor. At barnet oplever tryghed og tillid i deres relationer til børn og voksne. Barnet oplever inklusion At børnene hjælper hinanden og er omsorgsfulde At børnene ikke driller/mobber og slår hinanden At børnene lærer at lytte til hinanden Praktiske mål: Toiletbesøg vaske hænder Spisning Sove sørge for en positiv oplevelse / situation i forbindelse med søvn / hvile. Følger barnet ind til sin soveplads. Garderoben hjælpe/vejlede barnet ved af og påklædning. På legepladsen hvor må barnet lege gå til På stuen guide dem i, hvor de må lege, at de må lege på andre stuer hvilken stue er barnet knyttet til. Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener - Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Forældre og børn skal opleve, at ved start på Gul eller Grøn stue, arbejdes der bevidst med målene - se ovenstående tekst 8

9 Kompetencemål de 4 årige børn på Gul og Grøn stue Kompetencehjulet og SMITTE modellen benyttes som værktøjer, således at det hele barn - bliver set og tilbudt læringsrum uf fra barnets forudsætninger. Der tages løbende stilling til, om der er behov for ekstra tiltag. Grønnegårdens personale arbejder bevidst med anerkendende pædagogik som metode, med bevidsthed om, at hvert barn og voksen skal inkluderes i vores børnehave. Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser at indgå i samspil med andre Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber at være kreativ Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. - Stuepædagogen overdrager det han/hun mener, er vigtigt om et barn til storbørnsgruppens pædagoger. - Forældre og børn skal opleve, at der på Gul og Grøn stue arbejdes bevidst med målene se ovenstående tekst Kompetencemål for storbørnsgruppen Kompetencehjulet og SMITTE modellen benyttes som værktøj, således at det hele barn bliver set og tilbudt læringsrum ud fra barnets forudsætninger. Der tages løbende stilling til, om der er behov for ekstra tiltag. Grønnegårdens personale arbejder bevidst med anerkendende pædagogik som metode, med bevidsthed om, at hvert barn og voksen skal inkluderes i vores børnehave. 9

10 Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser At etablere og fastholde venskaber at indgå i samspil med andre at handle i sociale fællesskaber Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler At forstå og bruge sproget situations-uafhængigt at eksperimentere og tilegne sig begyndende viden om anvendelse af skriftssproget. Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber At være kreativ at forstå egen og andres kultur at forstå etiske og moralske emner og dilemmaer Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust at tage vare på egen personlig integritet Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser at mestre koordinering af grundbevægelserne Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener At eksperimentere med naturens materialer at have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. - Stuepædagogen overdrager det hun/han mener, er vigtigt om et barn, til den skole, hvor barnet skal have sin skolegang. NB: er der tilknyttet en ressourcepædagog til barnet, er ressourcepædagogen med til overdragelsesmødet. Forældre og børn skal opleve, at ved start i storbørnsgruppen, arbejdes der fokuseret hen mod at gøre alle børn skoleparate. 10

11 Barnets alsidige personlige udvikling - læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: I dagtilbud skal børn kunne opleve relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer. Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af fællesskabet. Her kan eventuelt suppleres med egne mål. Delmål for børnenes læring: Med afsæt i de overordnede mål udarbejdes konkrete læringsmål for børnene i dagtilbuddet. Der skal udarbejdes læringsmål for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i alderen 3 år til skolestart. Mål for Børnehaven Grønnegården. - At give plads til at barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person, der kan tage initiativer. - At skabe mulighed for at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i, og medskaber af et socialt og kulturelt fællesskab. - At sigte mod at banet kan begå sig i et samfund under konstant udvikling og forandring. - At barnet lærer, at tackle de mange forskellige konflikter og følelser, der opstår i et fællesskab, herunder at kunne mærke egne grænser og stå ved dem, at kunne aflæse, hvor andres grænser går og respektere dem, og kunne føle empati. - At lære barnet, at møde andre børn og voksne med anden nationalitet med en positiv tilgang. - At lære at have respekt for forskelligheder Målene skal have fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). - Ovenstående mål er for det enkelte barn, men vi har fokus på, at alle børn i Børnehaven Grønnegården kan begå sig blandt jævnaldrende. Har et barn øvrige udfordringer, sættes der foranstaltninger i gang, der medfører at barnet i videst muligt omfang inkluderes i børnegruppen. 11

12 Barnets alsidige personlige udvikling Kompetencemål for Gul og Grøn stue de 3 årige børn Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Kompetencemål de 4 årige børn på Gul og Grøn stue Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser at indgå i samspil med andre Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber at være kreativ Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse 12

13 At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Kompetencemål for storbørnsgruppen Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser At etablere og fastholde venskaber at indgå i samspil med andre at handle i sociale fællesskaber Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler At forstå og bruge sproget situations-uafhængigt at eksperimentere med skriftsproget Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber At være kreativ at forstå egen og andres kultur at forstå etiske og moralske emner og dilemmaer Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust at tage vare på egen personlig integritet Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser at mestre koordinering af grundbevægelserne Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener At eksperimentere med naturens materialer at have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. 13

14 Barnets alsidige personlige udvikling - handlinger Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Det skal fremgå hvilke relevante pædagogiske metoder og aktiviteter der iværksættes for børn med særlige behov. Hvor det er relevant, skal de pædagogiske handlinger indbefatte beskrivelser af hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Handlingerne skal beskrives i forhold til 0-2 årige og 3 år til skolestart. Handlinger på: Barnets alsidige personlige kompetenceudvikling Det gør vi bl.a. ved - At en voksen i børnehaven hilser på børnene ved, at nævne deres navn når de møder ind i børnehaven. - At respektere det enkelte barn og give sig tid til at lytte, når barnet vil fortælle om sine oplevelser, vise at vi er nærværende. - At skabe bindeled i barnets opvækst og styrke dets tryghed, ved at supplere barnets bog med billeder, tegninger, sange, indbydelser til fødselsdag, postkort og lignende. - At inddrage de børn, som har anden nationalitet end dansk, hvor den voksne er nærværende og tilgængelig for børnene ved legen. - At vi bestræber os på, at forstå kommunikationen med forældrene i videst mulig omfang. Børn med særlige behov. - Vi har fokus på, at give hvert barn de rammer, som giver dem mulighed for udvikling. - Vi finder frem til barnets ressourcer / møder det enkelte barn, hvor det er. - Vi styrker og støtter det enkelte barn i dets individuelle udvikling. - Vi skubber på, så barnet udfordres. - Vi spiser i små grupper. - Vi går ture i lokalområdet med en lille gruppe børn. Det gør vi bl.a. ved - At vi i tæt samarbejde med forældre og fagpersoner afdækker barnets ressourcer og problematikker. - Indstiller barnet til Tværs møde. Deltagerne i TVÆRS mødet er: psykologen, sundhedsplejersken, stuepædagogen, lederen samt forældre. - Dernæst udarbejdes en handleplan, der beskriver barnets behov for støtte, guidning, vejledning i dagligdagen. 14

15 - At pædagogernes opgave er at være tovholder i forhold til, at de pædagogiske handlinger gennemføres. - At vi, i særlige tilfælde, hvor det hjælper og støtter barnet, tager billeder af en situation barnet har været i, som forældrene kan snakke med barnet om derhjemme. - At bruge en kontaktbog mellem børnehaven og hjemmet. - At spørge indtil barnets aktivitet uden for børnehaven fx Hvordan gik turen med mormor? - At billeddokumenterer på skærmen i køkkenet. Vores overvejelser om det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. - Vi har fokus på, at der er fysik rum til planlagte lege. Vi benytter vores fællesrum, hvor der er trampolin, klatrestativ, motorikbjælke til div. redskaber, et hjørne der er indrettet til dialogisk læsning. Vores uderum er indrettet med overvejelser om, at børnene få gode motoriske udfordrende. Huset er specielt indrettet med støjdæmpende gulve, lofter og tavler, og der er specielbelysning i alle rum. - Vi prioriterer ro i dagligdagen, de børn, som har brug for at råbe højt, arrangeres der aktiviteter for såvel ude som ind. - Vi prioriterer små legekroge, som barnet kan vælge til og fra. Der er indrettet legekroge de enkelte steder på legepladsen og på de enkelte stuer. 15

16 Sociale kompetencer - læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til. Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand til mobning, drilleri og usynlig udskilning. Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser. Her kan eventuelt suppleres med egne mål. Kompetencemål for Gul og Grøn stue de 3 årige børn Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Kompetencemål de 4 årige børn på Gul og Grøn stue Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser at indgå i samspil med andre Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler 16

17 Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber at være kreativ Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Kompetencemål for storbørnsgruppen Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser At etablere og fastholde venskaber at indgå i samspil med andre at handle i sociale fællesskaber Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler At forstå og bruge sproget situations-uafhængigt at eksperimentere med skriftsproget Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber At være kreativ at forstå egen og andres kultur at forstå etiske og moralske emner og dilemmaer Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust at tage vare på egen personlig integritet Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser at mestre koordinering af grundbevægelserne Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener 17

18 At eksperimentere med naturens materialer at have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål udarbejdes konkrete læringsmål for børnene i dagtilbuddet. Der skal udarbejdes læringsmål for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i alderen 3 år til skolestart. Mål for Børnehaven Grønnegården. - At give barnet mulighed for at udvikle den sociale forståelse og adfærd i leg så dets evne til at samarbejde udvikles. - At støtte barnet i at turde udfolde sig, tro på sig selv og blive accepteret for den jeg er og ikke kun for det jeg gør. - At give barnet tid og rum til leg og fordybelse, hvorved barnet kan udvikle sig i sit eget tempo. - At give barnet oplevelser, der udfordrer barnets udvikling, fantasi og kreativitet. - At der er respekt for forskelligheder. Målene skal have fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Ovenstående mål er for det enkelte barn, men vi har fokus på, at alle børn i Børnehaven Grønnegården kan begå sig blandt jævnaldrende. Har et barn øvrige udfordringer, sættes der foranstaltninger i gang, der medfører at barnet i videst muligt omfang inkluderes i børnegruppen. 18

19 Sociale kompetencer handlinger Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Det skal fremgå hvilke relevante pædagogiske metoder og aktiviteter der iværksættes for børn med særlige behov. Hvor det er relevant, skal de pædagogiske handlinger indbefatte beskrivelser af hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Handlingerne skal beskrives i forhold til 0-2 årige og 3 år til skolestart. Handlinger på: Sociale kompetencer Det gør vi bl.a. ved - At barnets i samlingsstunden lærer at lytte til de andre, modtage informationer og vente på tur, samt at udtrykke egne meninger og ønsker ud fra egen fortælling. - At sidde sammen og spise og opleve dette fællesskab positivt herigennem er der også mulighed for at hyggesnakke, samt lære normer og regler (også kaldt bordskik ). - At spise udenfor på legepladsen eller på tur, væk fra institutionen. - At lade børnene smage forskellige ting hos hinanden (bytte mad fra madpakken) - At give børnene mulighed for at spise i små grupper uden en voksen, det kan være indendørs, men også ude på legepladsen. - At hjælpe barnet til at få venskaber i hele børnehaven uanset alder, køn og nationalitet. - Lade barnet skifte stue, hvis vi kan se fordele ved det, for barnet (en god ven på den anden stue) - At barnet får lov til at øve sig i konfliktløsning med relevant støtte fra den voksne. - At lære, at have respekt for forskelligheder. - At hjælpe børnene med, at kontakte hinanden lege sammen hjemme eller her i børnehaven. (legeaftaler) - At der er mulighed for at en mindre gruppe børn leger alene ude eller inde. - At bruger Mobbekufferten. - At lære barnet respekt for egen og andres kropslighed. Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. - Skabe rum for at der fysisk er plads til, at børnene kan lege og udforske venskaber indrette rummene så det er spændende at være i. - Indrette de fysiske rammer således, at børnene føler sig trykke og inspireret til leg. - Være opmærksomme på, at der er mulighed for leg, som passer til de børn, som vi har i børnehaven. - Skaber muligheder for, at små grupper af børn kan leger alene inde eller ude. 19

20 Børn med særlige behov. - Have fokus på, at give hvert barn de rammer, som giver dem størst mulighed for udfordring - udvikling. - At styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling. Det gør vi bl.a. ved - At vi i tæt samarbejde med forældre og fagpersoner afdækker barnets ressourcer og problematikker. - Indstiller barnet til Tværs møde, deltagerne i TVÆRS møderne er: psykologen, sundhedsplejersken, stuepædagogen, lederen samt forældre. - Dernæst udarbejdes en handleplan, der beskriver barnets behov for støtte, guidning, vejledning i dagligdagen. - At pædagogernes opgave er at være tovholder i forhold til, at de pædagogiske handlinger gennemføres. - At vi sætter billeder, postkort fra ferier m.m. i barnets bog. (Postkortet hænges op på den enkelte stuer, hvor børnene komme i dialog med andre om ferieoplevelserne) - At vi i enkelte tilfælde, hvor det hjælper og støtter barnet, tager billeder af en situation barnet har været i, som forældrene kan snakke med barnet om derhjemme. - Skønner pædagogen det er godt givet ud, bruger vi kontaktbog mellem børnehaven og hjemmet. - At spørge indtil barnets aktivitet uden for børnehaven fx Hvordan gik turen med mormor? At billeddokumenterer på skærmen i køkkenet. 20

21 Sproglig udvikling - læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre. Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med computere. Her kan eventuelt suppleres med egne mål. Kompetencemål for Gul og Grøn stue de 3 årige børn Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Kompetencemål de 4 årige børn på Gul og Grøn stue Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser at indgå i samspil med andre 21

22 Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber at være kreativ Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Kompetencemål for storbørnsgruppen Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser At etablere og fastholde venskaber at indgå i samspil med andre at handle i sociale fællesskaber Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler At forstå og bruge sproget situations-uafhængigt at eksperimentere med skriftsproget Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber At være kreativ at forstå egen og andres kultur at forstå etiske og moralske emner og dilemmaer Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust at tage vare på egen personlig integritet Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser at mestre koordinering af grundbevægelserne Naturen og naturfænomener 22

23 At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener At eksperimentere med naturens materialer at have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål udarbejdes konkrete læringsmål for børnene i dagtilbuddet. Der skal udarbejdes læringsmål for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i alderen 3 år til skolestart. Mål for Børnehaven Grønnegården. - At give barnet et sprog, så det har mulighed for at udtrykke sig og kommunikere med andre. - At udfordre barnet til sproglig kreativitet på forskellige måder så det udvider sit ordforråd, begrebsverden og sprogopfattelse. - At støtte og udvikle barnets situationer for nysgerrighed, i forhold til støtte til tegn, symboler, bogstaver og tal. - At give barnet fornemmelsen af, at få taletid. - At gøre barnet sproglig nysgerrig. - At barnet får mulighed for, at danne sproglig sammenhæng. Målene skal have fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Ovenstående mål er for det enkelte barn, men vi har fokus på, at alle børn i Børnehaven Grønnegården kan begå sig blandt jævnaldrende, og der hvor det kan knibe, sættes der foranstaltninger ind, som gør, at barnet i videst mulig omfang kan inkluderes i børnegruppen. 23

24 Sproglig udvikling - handlinger Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Det skal fremgå hvilke relevante pædagogiske metoder og aktiviteter der iværksættes for børn med særlige behov. Hvor det er relevant, skal de pædagogiske handlinger indbefatte beskrivelser af hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Handlingerne skal beskrives i forhold til 0-2 årige og 3 år til skolestart. Handlinger på: Sproglig kompetenceudvikling Det gør vi bl.a. ved - At tage på ture, hvor barnets erfaringsgrundlag og kommunikation styrkes. - At give tilbud om sang, musik, rytmiske lege, rim og remser, højtlæsning, teater så barnet hører og bruger sproget i forskellige sammenhænge. - At tage billeder af børnene i hverdagen, som printes ud og bruges til samtale med børn og forældre. Bruges også som dokumentation. - At barnet oplever at være i mindre grupper, hvor det har større mulighed for at bruge sproget. Den voksne lytter til barnet med forståelse og anerkendelse. Barnet får derved mulighed for at udtrykke det, som barnet er i tvivl om, glad for eller ked af, sådan at følelser, tanker og meninger frit kan udtrykkes. - At barnet får mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige kommunikationsformer; talesprog, skriftsprog, støttetegn, kropssprog og billedsprog. - At oprette sproggruppe, med de børn, som har ekstra behov for sproglig opmærksomhed. - At have dialogisk læsning i små grupper. - At gennemføre tematisk sprogarbejde. - At bruge tablets med div. sprog programmer. - At uddanne pædagogerne løbende med udviklingen omkring sprog. - At være i dialog med talepædagogen som kommer i huset. - At Læseleg kufferten anvendes som pædagogisk redskab i mindre grupper af børn. - At give forældre sparring i forhold til sprogarbejdet. Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. - Vi har fokus på, at støjdæmpe stuerne og indrette legekroge, som naturligt deler børnenes leg op i små gruppelege af max 5 børn. Vi udvikler og bruger vores fællesrum til motorisk udfoldelse. Legepladsen er indrettet til aktiv leg, hvor der er fokus på, at udfordre det enkelte barn. - Vi er opmærksomme på de børn, som råber i stedet for at tale til omverdenen. Det er mere hensigtsmæssigt, at kommunikationen foregår via tale frem for råb. 24

25 - Vi er bevidste om, at der skal være rart at være i børnehaven, plads til fordybelse og hjemlig indretning. Børn med særlige behov. - Vi har fokus på, at give hvert barn de rammer, som giver dem mulighed for udfordring - udvikling. - At styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling. Det gør vi bl.a. ved - At vi i tæt samarbejde med forældre og fagpersoner afdækker barnets ressourcer og problematikker. - Indstiller barnet til Tværs møde, deltagerne i TVÆRS møderne er: psykologen, sundhedsplejersken, stuepædagogen, lederen samt forældre. - Dernæst udarbejdes en handleplan, der beskriver barnets behov for støtte, guidning, vejledning i dagligdagen. - At pædagogernes opgave er at være tovholder i forhold til, at de pædagogiske handlinger gennemføres. - At vi sætter billeder, postkort fra ferier m.m. i barnets bog. (Postkortet hænges op på den enkelte stuer, hvor børnene komme i dialog med andre om ferieoplevelserne) - At vi i særlige tilfælde, hvor det hjælper og støtter barnet, tager billeder af en situation barnet har været i, som forældrene kan snakke med barnet om derhjemme. - Skønner pædagogen det er godt givet ud, bruger vi kontaktbog mellem børnehaven og hjemmet. - At spørge indtil barnets aktivitet uden for børnehaven fx Hvordan gik turen med mormor? - At sætte ord på vores daglige handlinger. At billeddokumenterer på skærmen i køkkenet. 25

26 Krop og bevægelse - læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop, og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagt fysiske udfordringer. Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som hygiejne, ernæring og aktiv livsstil. Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser. Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed. Her kan eventuelt suppleres med egne mål. Kompetencemål for Gul og Grøn stue de 3 årige børn Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Kompetencemål de 4 årige børn på Gul og Grøn stue Sociale kompetencer 26

27 At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser at indgå i samspil med andre Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber at være kreativ Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Kompetencemål for storbørnsgruppen Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser At etablere og fastholde venskaber at indgå i samspil med andre at handle i sociale fællesskaber Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler At forstå og bruge sproget situations-uafhængigt at eksperimentere med skriftsproget Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber At være kreativ at forstå egen og andres kultur at forstå etiske og moralske emner og dilemmaer Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust at tage vare på egen personlig integritet Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser at mestre koordinering af grundbevægelserne 27

28 Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener At eksperimentere med naturens materialer at have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål udarbejdes konkrete læringsmål for børnene i dagtilbuddet. Der skal udarbejdes læringsmål for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i alderen 3 år til skolestart. Mål for Børnehaven Grønnegården. - At barnet oplever glæde ved, accept og forståelse af deres egen krop og at barnet oplever glæden ved at være i bevægelse. - At det i dagtilbuddet er muligt at styrke barnets fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. - At barnet med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden. - At videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i fri leg og i tilrettelagte fysiske udfordringer. - At barnet får kendskab til kroppens grundlæggende funktioner. - At få forståelse for egne og andres kropslighed. - At der arrangeres ture ud af huset for at møde andre fysiske udfordringer. - At puderummet nævnes som en mulighed for fysisk udfoldelse. - At legepladsen og nærområdet indtages som et rum for motorisk tilegnelse. Målene skal have fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Ovenstående mål er for det enkelte barn, men vi har fokus på, at alle børn i Børnehaven Grønnegården kan begå sig blandt jævnaldrende, og der hvor det kan knibe, sættes der foranstaltninger ind, som gør, at barnet i videst mulig omfang kan inkluderes i børnegruppen. 28

29 Krop og bevægelse - handlinger Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Det skal fremgå hvilke relevante pædagogiske metoder og aktiviteter der iværksættes for børn med særlige behov. Hvor det er relevant, skal de pædagogiske handlinger indbefatte beskrivelser af hvordan der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Handlingerne skal beskrives i forhold til 0-2 årige og 3 år til skolestart. Handlinger på: Krop og bevægelse Det gør vi bl.a. ved - At barnet har mulighed for, at blive udfordret i varierende bevægelsesmiljøer, f.eks. ved at gynge, klatre, løbe, bygge huler, ligge i hængekøje og cykle på flere forskellige slags cykler. - At bruge vores fællesrum med trampolin, reb, gynge, hængekøje, ribbe. Vi benytter os af Rørkjær hallen til grovmotoriske aktiviteter. - At indrette legepladsen med forskellige fysiske udfordringer. - At tage på tur til strand eller skov for at bevæge os i det ujævne terræn, for at møde andre fysiske udfordringer. - At barnet lærer at sætte egne grænser for nærhed samt at udvikle respekt for andres kropslige udtryk og reaktioner. Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. - Vi har fokus på, at der er fysik rum til planlagte lege. Vi benytter værkstedet til materialeforståelse og større fysiske udfordringer. Vi har det store fællesrum med trampolin, klatrestativ, gynge og hængekøje, og uderummet med vores motoriske udfordrende legeplads, samt puderum og øvrige rum i huset. - Udfordringerne er i forskellige sværhedsgrader, så barnet altid kan finde en leg, som det magter. - Ude og inde rum er indrettet således, at alle børn kan benytte sig af faciliteterne i eget tempo og derved udfordre alle kroppens muskler og sanser. Børn med særlige behov. - Vi har fokus på, at give hvert barn de rammer, som giver dem mulighed for udfordring - udvikling. - At styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling. Det gør vi bl.a. ved 29

30 - At vi i tæt samarbejde med forældre og fagpersoner afdækker barnets ressourcer og problematikker. - Indstiller barnet til Tværs møde, deltagerne i TVÆRS møderne er: psykologen, sundhedsplejersken, stuepædagogen, lederen samt forældre. - Dernæst udarbejdes en handleplan, der beskriver barnets behov for støtte, guidning, vejledning i dagligdagen. - At pædagogernes opgave er at være tovholder i forhold til, at de pædagogiske handlinger gennemføres. - At vi sætter billeder, postkort fra ferier m.m. i barnets bog. (Postkortet hænges op på den enkelte stuer, hvor børnene komme i dialog med andre om ferieoplevelserne) - At vi i særlige tilfælde, hvor det hjælper og støtter barnet, tager billeder af en situation barnet har været i, som forældrene kan snakke med barnet om derhjemme. - Skønner pædagogen det er godt givet ud, bruger vi kontaktbog mellem børnehaven og hjemmet. - At spørge indtil barnets aktivitet uden for børnehaven fx Hvordan gik det til gymnastik? - At sørge for optimal siddekomfort fx Trip Trap stole og evt. kuglepuder til disse. At billeddokumenterer på skærmen i køkkenet. 30

31 Naturen og naturfænomener - læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø. Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter. Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden. Her kan eventuelt suppleres med egne mål. Kompetencemål for Gul og Grøn stue de 3 årige børn Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Kompetencemål de 4 årige børn på Gul og Grøn stue Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser at indgå i samspil med andre Sproglig udvikling 31

32 At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber at være kreativ Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener at efterleve adfærdsregler i naturen Science At få kenskab til forskning hvor mange kugler kan der være i et glas, spand, strikhue udforske muligheder i de ting de bliver nysgerrig på. Kompetencemål for storbørnsgruppen Sociale kompetencer At etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser At etablere og fastholde venskaber at indgå i samspil med andre at handle i sociale fællesskaber Sproglig udvikling At etablere sproglig kontakt at kommunikere med sin omverden at forstå sprogets regler At forstå og bruge sproget situations-uafhængigt at eksperimentere med skriftsproget Kulturelle udtryksformer og værdier At være kreativ at være opmærksom på egen kultur at deltage i kulturelle fællesskaber At være kreativ at forstå egen og andres kultur at forstå etiske og moralske emner og dilemmaer Alsidig personlig udvikling At have indlevelsesevne i andre at handle selvstændigt at være psykisk robust at tage vare på egen personlig integritet Krop og bevægelse At være selvhjulpen i hverdagen at være kropsbevidst bruger af sine grundbevægelser at mestre koordinering af grundbevægelserne Naturen og naturfænomener At have glæde ved oplevelser i naturen at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener 32

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Hjemmeside: http://www.groennegaarden.esbjergkommune.dk/default.aspx

Hjemmeside: http://www.groennegaarden.esbjergkommune.dk/default.aspx 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Grundlæggende værdier... 5 Læringssyn pædagogisk tilgang... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Sociale

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Børnenes Kontors Daginstitution. Malerier lavet af førskolebørn 2016 emne: mig og min familie.

Børnenes Kontors Daginstitution. Malerier lavet af førskolebørn 2016 emne: mig og min familie. Børnenes Kontors Daginstitution Malerier lavet af førskolebørn 2016 emne: mig og min familie. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Antal Pladser: 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Antal Pladser: 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Dagplejens. Læreplan 2013

Dagplejens. Læreplan 2013 Dagplejens 1 Læreplan 2013 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 3 Læringssyn pædagogisk tilgang... 3 Barnets alsidige personlige udvikling... 3 Barnets alsidige personlige

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere