Enke: Magrethe Jonsdatter med Laugværge Ole Poulsen Stranden. Sødsteren Kirstie Christophersdatter 35 Aar med formynder Lars C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enke: Magrethe Jonsdatter med Laugværge Ole Poulsen Stranden. Sødsteren Kirstie Christophersdatter 35 Aar med formynder Lars C."

Transkript

1 Sjøholt skifte 1788 side 65 Etter Torchild Christophersen Enke: Magrethe Jonsdatter med Laugværge Ole Poulsen Stranden Den afdødes Arvinger: Broderen Lars Christophersen Axelvolden myndig Broderen Siur Christophersen Melbust myndig Sødsteren Kirstie Christophersdatter 35 Aar med formynder Lars C. Axelvolden Sødsteren Magrethe Christophersdatter 30 Aar med formynder Knud Arnesen Øverbust. Lande skifte 11.juni 1793 side 95a Etter Peder Pedersen Enke: Anne Rasmusdatter med Laugværge Peder Søholtstrand Børn: Peder Pedersen myndig Lars Pedersen myndig Ole Pedersen myndig Anne Pedersdatter gift med Niels Lande Synneved Pedersdatter gift med Ole Øvre Lande Ragnille Pedersdatter 25 Aar med formynder Ole Waljermo Søholt i Walde side460b

2 Anno 1797 den 9.August blev paa Gaarden Søholt, efter Hr.Capitain Synnestvedts Reqvisition, som eneste myndig arving paa hans Hustrue Fru Maria Sophia fød Tauentsens Vegne,efter afdøde Velbaarne Frue Majorinde Marie Fridricha Tauensen, fød Cool, foretaget en lovlig Registrering og Vurderings-forretning over Høybemeldte Frue Majorindes efterladte Boes Midler. Velbemeldte Frue Synnestvedt er den afdødes eneste Datter og Arving, som forhen anført. Som Taxations og Vurderingsmænd vare tilstæde Hans Rørvig og Andreas Landmark. (Det var 20 riksdalar i boet, og dei gjekk med til skifte- og begravelsesomkostningar) Pladsen Søholtnøstet side65 Aar 1788 den 27.juni indfandt Skifteretten sig paa bem.te Plads Søholtnøstet for at registrere Boet efter Mads Simensen og Hustrue Alfrie Madsdatter til Rigtighed for Boets Creditorer. Som Vurderingsmænd vare tilstæde Jetmund Ottesen Glomset og Lars Olsen Søeholt. Summa Indtægter efter Auctionsforretningens udviis Og de usolgte varers Beløb Summa Gielden Igien Herfra afgaar Incassations-sallaire 3 pr.cents Disse overskydende 3mk 6skilling lønner Sorenskriveren for Forretningens Beskrivelse. Hvorefter skeer følgende Udlodning Hr. Provsten Astrup for 5rd 2mk 8s udlagt, Annammes hos Incassator Andreas Waleur 5rd 2mk 8s Zerqvean Ebbesen for laante Penger 12s udlagt Lars L.Lie for 9s udlagt Peer O. Søholtstrand for 5mk 4s udlagt 1 sønder Bagstehelle 6s 1 Dall 2s

3 1 Do 4s 1 Stamp med Laag 6s 1 Furre Halvtønde 4s Hos Inc. Waleur Ole Madtzen for 1rd 1mk 8s udlagt 1 Bøtte 2s 1 Børre liden Stamp med Laag 8s 3 Vævskeer à 2s 6s Hos Inc. Waleur Sorenskriveren tilkommer det overskydende hos Inc. Waleur med Incassator Waleur for sin Umage 3 pr. Cent Saaledes passeret Test. J.L.Bull Abelset i Walde Skibrede side 505 Anno 1800 den 15.april blev Skifteretten sadt paa det Borgersted Hellen i lodse og ladepladsen Aalesund for i overværelse af de 2de Skifte efter afgl. Madamme Anna Høyrup som døde paa Gaarden Abelset i Walde Skibrede... Lensmanden paa mine Vegne afholdt Registrerings og Vurderingsforretning som er saalydende: Anno 1799 den 4.juli indfandt jeg mig paa Gaarden Abelset.. Stervboenkemanden: Johan Herman Høyrup Den første Fuldbroder Christen Møller Abelset gift og bor paa Gaarden Abelset

4 Den afdødes Fuldsøster Madamme Charlotte Amalie Hagerup opholder sig hos sin Søn Hr Christopher Hagerup paa Gidske Den afdødes Fuldbroder afgl. Hr. Henning Abelset efterladt sig 6 Børn der er følgende: Hr. Christopher Abelset, gift bor paa Gaarden Fyllingen i Borgensund. Hr. Henning Abelset, død og efterladt sig en Søn ved Navn Henning Martin gammel 8 Aar, formynder Farbroderen Christopher Abelset Broderdatter Kirstine Margrethe gift med Sognepræst til Ørschoug Hr Nicolay Astrup Den afdødes Broderdatter Maren Abelset var gift med Kiøbmand Ole Tonning i Nordfiord død og efterladt sig 4 Børn, 1 Søn og 3 Døtre neml.: Peder Tonning gl. 18 Aar opholder sig hos Faderen Hr. Ole Tonning i Nordfiord Ældste Datter Else Catharina Tonning gl. 19 Aar Anden Datter Martha Margretha gl. 14 Aar Yngste Datter Henninge Elisabeth 12 Aar. Formynder for alle Faderen Den afdødes Broderdatter Charlotta Amalie Abelset ugift gl 38 Aar formynder Hr. Nicolay Astrup. Yngste Broderdatter Maria Margaretha Abelset gl. 36 Aar myndig i Følge Kongelig Bevilling. Rellingen i Dahle Skibrede side 529 Anno 1799 den 22.august indfandt ieg mig paa Gaarden Rellingen i Nordalens Sogn og Dahle Skibrede for i anledning av Dimitteret Capitain Hr. Ludvig Thorbjørn v. Synnestvedts dødelige avgang den 11. d.m. at foretage og avholde en lovformelig registrerings og vurderingsforretning over de Eiendeele som Velbemeldte Avdøde haver efterladt sig, til paafølgende lovlig Skifte imellem hans arvinger som dernest blev anmeldt at være av det første Ægteskab med avgangne Frue Giertrude Johanne Gidtzmann: 1 Ældste Datter Johanne været i Ægteskab med Ole Olsen boende i Ous Præstegield i Søndre Bergenhus Amt, nu død og efterladt sig eendel Børn, hvorav en Søn ved Navn Jacob Torbjørn Ludvig som er i Huset hos Capitain Synnestvedt boende paa Søholt i Ørskog Præstegjeld, de andre Børns Navne, Alder, Kiøn og Opholdelse er ubekiendt. 2 En Jomfrue Datter ved Navn Karen Synnestvedt gl. 50 Aar er hen paa.

5 3 Torbjørn Ludvig v. Synnestvedt, Capitain ved det nordre Sundmørske Compagnie, 45 Aar gl. Boende paa Gaarden Søholt i Ørskog Præstegjeld 4 Otto Christian Synnestvedt, Capitain ved Gloppenske Compagnie, 43 Aar gl. Og boende paa Gaarden Apildsæter I Nordfjord 5 Jomfru Dorothea Synnestvedt 42 Aar gl. Og opholder sig hos bemeldte Broder paa Apildsæter I Nordfjord Av det Ægteskab med afgl. Frue Anna Elisabeth Reutz: 1 Hans Jørgen Reutz Synnestvedt, Secundlieutn. Ved det norske Livregiment i Kiøbenhavn, er i sit 23de Aar 2 Jomfr. Cecilie Margrethe Synnestvedt 19 Aar gl. Og opholder sig i sin afgl. Faders Huus. 3 Magnus Urbanus v. Synnestvedt 16 Aar gl., LandCadet paa Academiet i Kiøbenhavn For Jomfru Karen Synnestvedt, Cadetten Magnus Urbanus Synnestvedt, for Dattersønnen Jacob olsen blev indsadt og beskikket Hr. Capitain Torbjørn Ludvig v. Synnestvedt paa Søholt til Formynder og til Courator for Lieutnant Hans Jørgen Reutz Synnestvedt, for Jomfr. Dorothea og Cecilia Magretha Synnestvedt blev indsadt og beskikket Hr.Capitain Otto Christian v. Synnestvedt paa Apildsæter i Nordfjord. Da den avdøde Datter Johanne Synnestvedt i Ægteskab med forbemeldte Ole Olsen sammen avlede Børn være, paa en Søn Nær, ubekiendte for de tilstedeværende av de respektive Arvinger, saa kunde dere ikke blive udnævnt formynder for dem. Knud Arnesen Dalhus i Nordals Sogn og Dahle Skibrede fremstod for Skifteretten og tilbøt at paatage sig formynderskabet for benævnte Johanne Synnestvedts Børn i Tilfælde nogen av dem skulde være umyndige naar de have legitimeret sig for Skifteretten. Søholt i Walde side 425b Anno 1790 den 26de Maii indfandt Skifte Retten sig paa bemeldte Gaard Søholt, efter Reqvisition fra Frue Majorinde Maria Fridericha sal. Tauentziens med Laugværge C. Wallin for at holde Skifte efter afgl. Major Hans Jørgen v. Tauentzien til Rigtighed for hans Creditorer. Saavidt samme Boe maatte tilstrække ommeldte Hr.Majorens eneste arving, er dette Marie Sophie Tauentzien. Vurderingsmænd Sr.Jens Brinch Poltz og Johan Herman Høyrup. Anno 1790 den 23de December sluttet. Indtægten beløber efter Auctionsforretningen til 1087 rd 2mk 7s

6 Gielden: Skifteomkostningerne Auctionsomkostningerne rd 1mk 6s Altsaa Falit: Som prioritert bliver anseet: Provstinde Tønder for obligations Capital Pigen Synneve Knudsdatter, Tienesteløn Olava Pedersdatter ligesaa Karen Parsli Sivert Christophersen Rasmus Pedersen ligesaa Wallin efter Regning for Vahrer til registrering og vurdering Johan Arent Heide for dito til Auctionen Blant de Fordringer som er anmeldte ere følgende liqvide: Hr. General Auditeur Rind Kiøbmand Jacob Holterman efter Revers Hr. Generalmajor Borch Povel Michael Finne efter Revers Tomas Hamon Corporal Lars Hove efter Beviis Corporal Rasmus Westre efter ditto Ole Østensen Øye eller Hielme Peter Nicolai Randulff efter Revers

7 For de øvrige anmeldte illiqvide Fordringer som ere følgende: Jacob Holterman for vahrer efter Regning Kiøbmand Jørgen Brunchorst Kiøbmand Martin Holbeck for vahrer efter do. Lieutenant Severin Lohman efter Regning Bager Erik Nagel for Brød Byskriver Berent Freuchen for vahrer Jomfru Christine Gierdrum L.P. Jørgen Høgh for vahrer Edvard Hamon for do. Jens Jensen Hatlen for gl. T.L. (Tieneste Løn) Størker Størkersen Øvre Lande for gl. T.L. Pigen Synneve Knudsdatter for gl. T.L. Pigen Olava ligesaa Siver Christophersen ligesaa Rasmus Pedersen ligesaa Christopher Lid, Peder Olsen Stranden, Peder Pedersen Stranden og Ole Poulsen Stranden tilkommer for en tour til Borgen Material Inspecteur Peter Jacob Gjemrøe for udlæg til Bevilgninger at sidde i uskiftet Boe. Lieut. Christian Lohman for vahrer Knud Ingebrigtsen Stranden for L.P. Kiøbmand Peter Møller for vahrer Bliver intet heraf af Boet at erholde. Ved Registreringen af 2de Kiør kaldet Dagros og Frøchenros, angav frøken Tauentzien at disse 2de Kiør skal være hende givet af hendes Forældre, som Kalver, og at disse 2de Kiør ere

8 af Forældrene for hende opfostrede. Randulff som var tilstæde ved Forretningen, angav paa Egen og en del af Creditorenes Vegne, for hvem han haver Fuldmagt at paase deres Tarv ved denne Forretning, at denne af Frøkenen gjorde angivelse, ikke er geleidet med noget Beviis, ei heller er hendes Paastand af den slags som hun paa sine Principalers og egne Vegne, kunde antage for gyldig, allerhelst da disse 2de omhandlede Kiør, ere opfostrede paa Boets Regning, og da Frøkenen aldrig, for denne Opfostring har givet Erstatning, men de har stædse været benyttet af hendes Forældre, uden nogen Fordel for Frøkenen, indlod derfor til Skifte Rettens Kiendelse, hvorvidt denne Frøkenens Paastand, kunde ansees at medføre Billighed, modsagde Frøkenens ugrunnede Paastand, allerhelst som Boet er med saa megen Gield behæftet at det ej tilstrækker, til Gieldens afbetaling, overalt ædskede fra Rettens Kiendelse, foruden i Boet bliver forsaget. EXAGTNING Seer man hen til Aarsagen, hvorfor den ved Randulff (som selv er Creditor og Fuldmægtig for endeel MedCreditorer) skeede Indsigelse angaaende disse 2de Kreature, er giort; da er der ingen anden, end saa vidt muligt at see sig og dem betrygget for Tab. Dertil er han saavel efter Loven som Billighed aldeles berettiget. Nu er det vel saa at inden IndGielden ved Auctionen er udbragt i Penge og Boet dermed som medlignet, kan det ej til fulde vides hvorvidt denne, fra Creditorerne side, brugte Forsigtighed, har været fornøden, men, foruden at den blotte Reqvisition til dette OpbudsBoets Behandling giver at formode at Creditorerne, om ej alle, saa dog de, hvis Fordringer er uprioritterede eller illiqvide, vil lide Tab, har endog Fruen Majorinden selv med Beklagelse af sin uformuenhed til Creditorernes fyldestgiørelse, bekræftet denne Formodning. Efter slige Omstændigheder grundet paa Lovens jevnført med kan Frøken Marie Sophie Tauentzien ej ansees som eier til de omtvistede 2de Kiør Dagros og Frøchenros saalenge Creditorerne derved lide Tab. Kreaturene bør altsaa, saasnart Boets paahæftede Gield ej aldeles klargiæøres, ved Auctionen udbringes til Boets beste, dog forbeholdes Frøkenen forlods Ret til den Summa, hvortil de udbringes hvis samtlige Fordringer og medgaaede Omkostninger desuden kan vorde fyldesgiorte. Nedrevoll skifte 27.mai 1789 side 155b

9 Etter Knud Ottesen Enke: Gurie Pedersdatter Den afdødes Sødskende: 1 Brodesen Jetmund Glomset myndig 2 Sødsteren Sirie Ottesdatter gift med Ole Persen Solnørdal 3 Halvbroderen Jon Knudsen Spieldnes boende i Lindager Præstegjeld i Nordhordlehns Fogderie er død og efterladt sig 4 Børn: a) Sønnen Knud Jonsen 22 Aar b) Datteren Antonitha (?) Jonsdatter gift c) Datteren Siri Jonsdatter 20 Aar d) Datteren Karie Jonsdatter 16 Aar Formynder Ole Knudsen Weddenes 3 Halvbroderen Ole Knudsen gift og boer paa Gaarden Weddenes i Wandelvens Skibrede. Apalset skifte 27.juni 1788 side 79a Etter ungkarl Jetmund Ellingsen Søster: Magnilde Ellingsdatter med formynder Ole Ellingsen Waliermoe Gjære skifte 26.juni 1788 side 50a Etter Erich Olsen Enke: Synneve Pedersdatter med Laugværge Ole Jacobsen Giedschemoe

10 Den afdødes Børn: 1 Ole Erichsen 8 Aar med formynder Knud Peersen Store Engeset 2 Else Maria Erichsdatter 4 Aar med formynder Einer Iversen Søeholt 3 Petrine Erichsdatter ½ Aar med formynder Thore Rasmussen Giære Nedre Lande skifte 15.april 1789 side 141b Etter Peder Jonsen Enke: Giertrud Peersdatter med Laugværge Knud Olsen Nedre Lande Den afdødes Børn: 1 Søn Jon Pedersen 27 Aar 2 Søn Peer Persen 20 Aar med Curator Christen Møller Abelset 3 Søn Siur Peersen 13 Aar med formynder Halvor Halvorsen Søeholt 4 Datter Inger Pedersen 25 Aar med formynder Knud Jonsen Walle 5 Datter Synneve Peersdatter 22 Aar med formynder Niels Størkersen Øvre Lande 6 Datter Marie Fridericha Peersdatter 17 Aar med formynder Einer Iversen Søeholt 7 Datter Giertrud Peersdatter 14 Aar med formynder Ole Ellingsen Waldgiermo 8 Datter Anne Pedersdatter 10 Aar med formynder Peer Peersen Lande Giskemo skifte 6.oktober 1800 side 604a Etter Siri Ellingsdatter Enkemann: Ingebrigt Jetmundsen Hendes Brødre: 1 Broderen Peder Ellingsen Amdam død og haver efterladt sig 4 Døttre:

11 a) Berte Pedersdatter 22 Aar ugift ig tiener hos sin Stiffader Lars Larsen boende paa Amdam, for hvem blev beskikket til formynder Klokker Peter O. Strømme som var tilstæde b) Inger Pedersdatter 16 Aar ugift, tiener hos Jens Knudsen Aasen i Søchelven, for hende blev beskikket til formynder Elling Walbø som var tilstæde c) Karen Petrine 7 Aar er hos forbemeldte Stiffader, for hvem blev indsat Jon Knudsen Aasen d) Marthe Pedersdatter 5 Aar ogsaa hiemme, til hvis formynder blev indsat Siur Pedersen Skarbøen her i Sognet og tilstæde. 2 Broder Paul Ellinsen boende her paa Gaarden og nærværende. Sjøholt skifte 12.november 1799 side 466b Etter Giertrud Rasmusdatter Enkemann: Hans Pedersen Børn: Peder Hansen 30 Aar Christian Hansen 20 Aar Anne Petrine Hansdatter 22 Aar Formynder Faderen Hans Pedersen Giskemo skifte 19.april 1789 side 147a Etter Karie Christensdatter Enkemann: Eberhart Pedersen Den afdødes Børn: Peter Olavus Eberhartsen 7 Aar med formynder Faderen Anna Eberhartsdatter 12 Aar med formynder Ole Olsen Giedschemoe Christie Eberhartsdatter 8 Aar med formynder Faderen

12 Braute skifte 22.desember 1799 side 491a Etter Ole Knudsen Enke: Ingeborg Povelsdatter Deres til sammen avlede Børn: 1 Knud Olsen myndig boende paa Gaarden Wæstre 2 Povel Olsen 27 Aar tilholdende her paa Gaarden 3 Marthe Olsdatter gift med Rasmus Pedersen boende paa Gaarden Søholt 4 Guri Olsdatter gift med Jetmund Olsen Wæstre 5 Elie Olsdatter 23 Aar her paa Gaarden, formynder Ole Samuelsen Hægge Lindsetvik skifte 25.juni 1788 side 74b Etter Peer Erichsen Enke: Gunild Peersdatter med Laugværge Rasmus Olsen Westre Den afdødes Arvinger: Broderen Tosten Erichsen Lien Sødsteren Guro Erichsdatter 46 Aar med formynder Christopher Peersen Lie Valgermo skifte 26.juni 1788 side 52a Etter Marthe Jetmundsdatter

13 Enkemann: Ole Ellingsen Den afdødes Børn: 1 Datter Ragnilde Olsdatter 4 Aar med formynder Peder Jetmundsen Giedskemo 2 Datter Johanne Olave Olsdatter ½ Aar med formynder Peder Jetmundsen Giedskemo Braute skifte 6.mai 1790 side 240b Etter Eli Arnesdatter Enkemann: Knud Olsen Børnene: 1 Sønnen Niels Knudsen 12 Aar med formynder Faderen Knud Olsen 2 Sønnen Bertel Knudsen 5 Aar med formynder Knud Ecrold (?) 3 Datteren Ingeborg Knudsdatter 17 Aar med formynder Arne Arnesen Lashouen 4 Datteren Else Knudsdatter 16 Aar, formynder Ole Solnørdal 5 Datteren Oline Knudsdatter 14 Aar, formynder Paul Solnørdal 6 Datteren Elie Knudsdatter 8 Aar med formynder Ole Brouthe 7 Datteren Anich Knidsdatter 3 Aar med formynder Lars Christophersen Axlevold

14 Øvre Vold skifte 30.januar 1797 side 406b Etter Lars Olsen Enke: Marthe Jørgensdatter med Laugværge Elling Olsen Øvre Vold Den afdødes Søskende: 1 Ældste Fuldbroder Anders Olsen gift og boer paa.. 2 Anden Fuldbroder Elling Olsen Paa Storsten 3 Halvbroder Peder Olsen gift og boer paa Frøse 4 Ældste Fuldsøster Ragnild Olsdatter har vært gift og boende paa Korsnes, død og efterladt sig 3 Børn: a) Knud Knudsen 19 Aar, Curator Peder Lillebø b) Olina Knudsdatter 14 Aar, formynder Ole Frøse c) Christie 12 Aar, formynder Ole Tryggestad 5 Yngste Fuldsøster Berthe Olsdatter gift og boer i Sundelven Skibrede Sjøholt skifte 5.april 1799 side 601 Etter Elie Pedersdatter Søeholt Mann: Magnus Clausen Hendes Arvinger: Moderen, 4 Brødre og 1 Søster: 1 Moderen Berte Pedersdatter med Laugværge Halvor Halvorsen Søeholt 2 Ældste Broder Siur Pedersen Skarbøe gift 3 Anden Broder Jetmund Pedersen Amdam gift 4 Tredie Broder Peder Pedersen ugift men myndig 5 Yngste Broder Iver Pedersen ligeledes ugift og myndig 6 Søsteren Ædel Pedersdatter hvis formynder er Knud Ingebrigtsen Søeholt Sjøholtstrand skifte 21.juni 1798 side 487b

15 Etter Ragnilde Jonsdatter Enkemann: Ole Poulsen Deres sammen avlede eneste Datter: Berte Olave Olsdatter 12 Aar med formynder Faderen Ole Poulsen Tøsse skifte 4.juli 1797 side 418b Etter Michel Simonden Enken: Siri Jonsdatter med Laugværge Christen Wallin Deres sammen avlede Søn: Jon Michelsen 2 ½ Aar med formynder Erich Tøsse Nedrevoll skifte 26.oktober 1797 side 465b Etter Marthe Pedersdatter Enkemann: Poul Willumsen Deres sammen avlede eneste Datter: Anne Poulsdatter 28 Aar, formynder Ole Waljermoe Lindset skifte 24.januar 1799 side 599a Etter Iver Poulsen Lindset Enke: Johanne Svendsdatter med Laugværge Elling Olsen Overvold Hans efterlevende med denne Hustrue avlede 2de Børn: Paul Iversen 3 Aar, formynder Aasmund Jonsen Hole i Sychelven Magnilde Iversdatter 8 Aar, formynder Ole Rasmusen Søeholt Videre avgav Enken at hun befandt sig frugtsommelig. (Skiftet utsett. Dottera fekk nemnet Iverine Severine, og fekk formyndaren Ole Svendsen Wiig)

16 Amdam skifte 6.april 1799 side 618a Etter Peder Ellingsen Enke: Sigtrud Knudsdatter, Laugværge den Dannemand Jetmund Pedersen Amdam Deres saman avlede 4 Døttre: 1 Berte Pedersdatter 19 Aar, formynder Peter Olaus Strømme 2 Inger Pedersdatter 15 Aar, formynder Elling Olsen Overvold 3 Karen Petrine 5 Aar, formynder Jens Knudsen Aasen 4 Marte Pedersdatter 2 Aar, formynder Siuer Pedersen Skarbøe Lid skifte 19.mai 1797 side 500b Etter Lars Andersen Lid (Falit) Stedsønn: Jetmund Jonsen Enken: Berte Jonsdatter Datter: Johanne Amdam skifte 21.juni 1798 side 512b Etter Corporal Lars Knudsen Enke: Anna Larsdatter med Laugværge Elling Walbøe

17 Deres sammen avled 3 Børn: Lars Larsen 16 Aar, formynder Ole Waljermoe Ole Larsen 14 Aar, formynder Mads Hove Anne Gurine 22 Aar, formynder Sergiant Ebbe Stavdahl Braute skifte 26.januar 1798 side 516a Etter Marthe Samundsdatter Enkemann: Knud Olsen Den afdødes Arvinger: 1 Broder Ole Egge gift 2 Broder Lars Samundsen gift i Jylland 3 Halvsøster Giertrue Samundsdatter Øvre Viset, død og efterladt sig 8 Børn: a) Gulich Knudsen Øvre Viset gift b) Iver Knudsen gift og bor i Scharbøvigen c) Erich Knudsen gift og bor paa Gaarden Lid d) Lars Knudsen myndig e) Samund Knudsen ugift men myndig f) Synneve Knudsdatter gift og bor paa Gaarden Dahle g) Marthe Knudsdatter gift og bor paa Pladsen Kaghol h) Anne Knudsdatter med formynder Ole Egge 4 Halvsøsteren Brithe Samundsdatter død og efterladt sig 3 Børn: a) Jon Hansen gift b) Hans Hansen gift i Delviigen c) Brithe Hansdatter, formynder Erich Lid

18 Reite skifte 27.januar 1797 side 374b Etter Guri Jonsdatter Enkemann: Thore Paulsen Deres sammen avlede Børn: 1 Thormoe Thorsen 20 Aar, formynder Thore Paulsen 2 Paul 18 Aar, Curator Faderen 3 Jens 15 Aar, formynder Ole Søholtstrand 4 Gunder 10 Aar, formynder Thore Waxvigen Vaksvik skifte 27.januar 1797 side 375b Etter Jon Ellingsen Enke: Elie Olsdatter med Laugværge Thore Reiten Deres sammen avlede Børn: 1 Elling myndig 2 Jon 20 Aar, formynder Thore Reite 3 Peder 16 Aar, formynder Siuer Waxvig 4 Kanutte 21 Aar, formynder Jon Barlind breche 5 Berthe 13 Aar, formynder Knud Kierkebøe 6 Olave 10 Aar, formynder Elling Hove

19 Vestre skifte 28.januar 1797 side 366b Etter Inger Paulsdatter Enkemann: Hans Olsen Børn: Arne Jonsen 18 Aar med Courator Arne Waljermoe Martha Giertru Jonsdatter 15 ½ Aar med formynder Arne Waljermoe Solnørdal skifte 31.januar 1797 side 376b Etter Siri Ottesdatter Enkemann: Ole Pedersen Deres sammen avlede Børn: 1 Otte Olsen 23 Aar, Courator Paul Solnørdal 2 Kari Olsdatter død og efterladt sig 4 Børn a) Siri Olsdatter 6 Aar, formynder Faderen Ole Solnørdal b) Berte Olsdatter 4 Aar, formynder Lars Lande c) Elina 3 Aar, formynder Ole Gidskemoe d) Petrina 1 ½ Aar, formynder Faderfaderen 3 Siri Olsdatter gift med Lars Lande 4 Johanne 18 ½ Aar, formynder Paul Solnørdal

20 Sjøholt skifte 29.september 1795 side 277a Etter Synneve Olsdatter Enkemann: Jacob Povelsen Børnene: 1 Marthe Jacobsdatter gift med Tormo Pedersen Siurslied 2 Britte Jacobsdatter 30 Aar med formynder Jacob Povelsen Søeholt 3 Magnilde Jacobsdatter 27 Aar med formynder Jacob Povelsen Søeholt Valgermo skifte 30.september 1795 side 266a Etter Kari Olsdatter Enkemann: Ole Ellingsen Børnene: Sigrie Olsdatter 4 ½ Aar med formynder Ole Pedersen Solnørdal Berthe Olina Olsdatter 3 Aar med formynder Lars Pedersen Nedre Lande Helene Olsdatter 1 ¾ Aar med formynder Ole Pedersen Giedschemoe Petrina Olsdatter 14 Dage med formynder Enkemanden Ole Ellingsen Walgiermoe Lid skifte 10.juni 1793 side 100a Etter Jon Jonsen

21 Enke: Gertrue Ellingsdatter med Laugværge Ebbe Wigen Børn: 1 Jetmund 6 Aar med formynder Anders Aurdal 2 Berte 12 Aar med formynder Aledvigen (?) 3 Johanne 9 Aar med formynder Ebbe Wigen Sjøholt skifte 27.mai 1795 side 238b Etter Olave Pedersdatter Enkemann: Rasmus Pedersen Den afdødes Arvinger: 1 Moderen Giertrud Nielsdatter Ramstad 2 Fuldsøsteren Pernille Pedersdatter gift med Hans Nielsen Ravnstad 3 Fuldsøsteren Oline Pedersdatter 27 Aar med formynder Anders Jørgensen Ravnstad 4 Halvsøsteren Karie Olsdatter 49 Aar med formynder Rasmus Pedersen Søeholt Lindsetvik skifte 23.september 1794 side 171b Etter Birthe Larsdatter Enkemann: Peder Pedersen Den afdødes Søster Anne Larsdatter med formynder Mons Jamtegaarden Sollien skifte 12.juni 1794 side 156a Etter Ole Rasmussen Enke: Inger Siursdatter med Laugværge Lars Hove Den afdødes Børn: 1 Rasmus Olsen Myndig

22 2 (?) Olsdatter gift med Lars Nedregotten 3 Sirie Olsdatter gift med Ole Sollien 4 Giertrud Olsdatter gift med Sivert Waxvig 5 Elie 33 Aar med formynder Thore Wevelsen (!) Rejte Skarbø skifte 11.juni 1793 side 85a Etter Knud Jetmundsen Den afdødes Børn: 1 Sønnen Per Knudsen myndig 2 Datteren Ingeborg 40 Aar med formynder Rasmus Westre 3 Datteren Elie Knudsdatter 42 Aar med formynder Ole Giedskemoe 4 Datteren Gurie Knudsdatter 38 Aar med formynder Ole Waljermoe Sæter skifte 2.oktober 1792 side 40a Etter Knud Ingebrigtsøn Den afdødes efterladte Børn: 1 Sønnen Knud Knudsøn 24 Aar med Curator Thore Paulsen Reite 2 Datteren Brithe Knudsdatter gift med Jon Iversen Røeset i Stordalen 3 Datteren Sigrie Knudsdatter 30 Aar med formynder Thore Paulsen Reite 4 Datteren Elie Knudsdatter 22 Aar med formynder Jacob Pedersen Hatlen

23 5 Synneve Knudsdatter 20 Aar med formynder Ole Rasmussen Sollie 6 Datteren Ragnille Knudsdatter 17 Aar med formynder Sivert Knudsen Waxvigen Lindsetvik skifte 17.november 1792 side 44a Etter John Paulsøn Enke: Gunilde Pedersdatter med Laugværge Peder Olsøn Søholt Afdødes Arvinger: 1 Broderen Arne Paulsøn Yttredal gift 2 Broderen Ole Paulsøn gift 3 Systeren Anne Paulsdatter Røbbervig (?) død og efterladt sig 2 Børn: a) Datteren Birthe Gundersdatter 20 Aar med formynder Anders Selboscar b) Datteren Malena Gundersdatter 16 Aar med formynder Christen Gundersen Tafiorden 4 Systeren Kristie Paulsdatter gift med Christen Gundersen Tafiorden Hjelle skifte 10.juli 1792 side 63b Etter Ingeleiv Jacobsdatter Enkemann: Lars Ellingsøn Den afdødes igienlevende 2 Børn: 1 Sønnen Ingebrigt Larsøn 14 Aar med formynder Lars Ellingsen Jelle 2 Datteren Kierstie Larsdatter med formynder Corporal Lars Knudsen Amdam Viset skifte 18.oktober 1788 side 112b

24 Etter Christen Jacobsen Enke: Brithe Rasmusdatter med laugværge Thore Paulsen Reite Den afdødes Børn: 1 Jacob Christensen 25 Aar 2 Iver Christensen 8 Aar med formynder Thore Rasmusen Giære 3 Ana Christensdatter 14 Aar med formynder Ole Rasmusen Stenholt 4 Sirie Christensdatter 13 Aar med formynder Hans Pedersen Søeholt Vestre skifte 5.mai 1790 side 330a Etter Gregorius Hansen Enke: Elie Knudsdatter med Laugværge Jon Ellingsen Waxvig Sønnen Eileiv Gregoriusen 16 Aar med formynder Hans Olsen Reithen Tøsse skifte 28.mai 1791 side 342a Etter Peder Pedersen Enke: Rebeke Pedersdatter med Laugværge Christopher Pedersen Lie Arvinger: 1 Sønnen Jørgen Pedersen 10 Aar med formynder Hans Pedersen Søholt 2 Datteren Bertha Pedersdatter 18 Aar med formynder Anders Olsen Lie 3 Datteren Kristiie Peersdatter 13 Aar med formynder Christen Møller Abelseth Vestre skifte 28.oktober 1788 side 104a Etter Jon Arnesen Enke: Inger Paulsdatter med Laugværge Knud Jonsen Waldermoe

25 Den afdødes Børn: 1 Arne Jonsen Wæstre 11 Aar med formynder Arne Arnesen Waldermoe 2 Martha Giertrue Jonsdatter 7 Aar med formynder Arne Arnesen Waldermoe Lindset skifte 30.september 1799 side 456b Etter Iverine Severine Iversdatter Arvinger: 1. Moderen Johanne Svendsdatter, Enke efter afgl.iver Poulsen Lindset 2. Broderen Povel Iversen 3 Aar gl., hans formynder er Anund Jonsen Hole 3. Søsteren Magnild Iversdatter 8 Aar, hvis formynder er Ole Rasmussen Søholt Ved Forretningen var tilstæde som Laugværge for Moderen Johanne Svendsdatter Elling Olsen Waldbø, der foreviste Skiftebrev efter den afdøde Fader Iver Poulsen Lindset af 26.februar 1799, hvoraf sees at den afdøde er tilholden i Fadersarv som bliver Boet til Indtægt. Nedre Lande skifte 27.mai 1790 side 246b Etter Brithe Larsdatter Enkemann: Lars Pedersen Deres Datter: Brithe Maria Larsdatter med formynder Ole Ellingsen Waldjermo

26 Lande skifte 6.mai 1790 side 252b Etter Jon Olsen Enke: Else Jacobsdatter med Laugværge Ole Ellingsen Waldjermo Deres Børn: 1 Søn Ole Jonsen 24 Aar med Courator Niels Størkersen Lande 2 Søn Jacob Jonsen 20 Aar med Courator Knud Olsen Lande 3 Søn Jon Jonsen 17 Aar med Courator Lars Peersen Lande

27

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml:

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Fleire Skifte_7 Nedrevoll skifte 24.august 1752 side 319b Etter Ole Pedersen Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Lars Olsen 3 aar med formynder

Læs mere

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede.

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede. Valbø skifte 6.nov 1732 side 23 Waldbøen udj Walde Schibbrede. Anno 1732 dend 6te Novembr. Blev efter en Enche Qvinde nafn Ragnilde Poulsdatter som opholdt sig paa Gaarden Waldbøen udj Walde Skibbr. og

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Prestens manntall 1701

Prestens manntall 1701 Prestens manntall 1701 (avskrift: Tore Gjære) Leilendingernis Gaardernis Leilending deris deris Søners deris Tienniste deris Besider sit eget Odell, har en gl. Fader Jens Waxvig Aschild 48 Aschildsen -

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Skifte 1706 etter Ingebor Ingebrigtsdatter Amdam (side 251)

Skifte 1706 etter Ingebor Ingebrigtsdatter Amdam (side 251) Skifte 1706 etter Ingebor Ingebrigtsdatter Amdam (side 251) Mann: Ole Pedersen ingen livsarvingar Hennar søsken: Fuld Broder Peder Ingebrigtsen Hoel, Jørgenfiord Fuld Søster Sal: Eleg (?) Ingebrigtsdatters

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. Anders Andersens hustru i Nørre Broby den 16. september 1731 side 22, p1. Enkemanden; Anders Andersen, Børn, Jørgen Andersen, Hans Andersen, Karen Andersdatter - Anders

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788. Udarbejdet af Ejvind Rasmussen

Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788. Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788. Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Det originale værk er

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4 BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1730 1851 BIND 1-4 Hans Christensen, Lakkendrup, 22.12.1730, I-3 ~.. Hans Christophersen, Gudbjerg Mølle, 07.06.1731, I-3 ~.. Inger Andersdatter, Vormark,

Læs mere

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Confirmerede 1796 Ingen konfirmerede 1797 1. Jens Villadsen fra Gadbjerg. 2. Peder Jørgensen af Ringgive præstegård. 3. Maren Jensdatter af Uhe. 4. Kirsten Johnsdatter

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 5 26. marts 1825 12. december 1833. Nr. 1. Side 1. 1825. 26. Marts. Mette Pedersdatter, enke, 20. Sg. Rutsker. Afg. Samuel Hansen. 1 søn. 1 dat. A: Jørgen Samuelsen,

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Pastor Myginds mandtalsliste for Råbjerg Sogn i år 1717

Pastor Myginds mandtalsliste for Råbjerg Sogn i år 1717 Side 1 af 13 sider Pastor Myginds mandtalsliste for Råbjerg Sogn i år 1717 1; 1; Råbjerg By; 1; Præstegården; Niels Jørgensen Mygind; M; intet opgivet; gift; 1; Sognepræst; husfader 2; 1; Råbjerg by; 1;

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Anders Jespersen gaardafstaaelse i Barløse den 13 april 1742 P2. side 9, Hustru;

Anders Jespersen gaardafstaaelse i Barløse den 13 april 1742 P2. side 9, Hustru; Uddrag af Brahsborg Gods Skifteprotokol, 1719-43, 1723-62. Skifte måske i 1734! sandsynligvis i Saltofte; hvor første side i skiftebrevet mangler på side 150 P1 nævnes følgende arvinger; 2 afdøde sønner

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere