Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015"

Transkript

1 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd kan kvalificere løsningen af kerneopgaven. Professor Lotte Bøgh Andersen gav sit bud på, hvordan resultatbaseret ledelse motiverer medarbejderne, mens blandt andet dagtilbudslederne Kristine Schroll og Birte Grønbæk (billedet) fortalte, at data kan bruges i arbejdet med konkrete mål i praksis.

2 2 STORE LEDERDAG Ledelse skal sætte retning og motivere Retning, motivation og evaluering er afgørende faktorer for, hvor godt og effektivt vi løser vores opgave. Professor Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet satte på Store Lederdag fokus på hvordan ledelsesadfærd bidrager til at kvalificere kerneydelsen og medarbejdernes motivation. En effektiv løsningen af kerneopgaven og motiverede medarbejdere, der trives og føler, at de gør en forskel Det er, hvad de fleste offentlige ledere og organisationer drømmer om. Med afsæt i studier af især offentlige organisationer og sammenhængene mellem ledelsesadfærd og succes i løsningen af kerneopgaven, har professor Lotte Bøgh Andersen et bud på, hvad der skal til, for at lykkes som leder. Hun fremhæver især en tydelig retning og vision, motivation og systematisk brug af evaluering som væsentlige redskaber for god ledelsesadfærd. Forudsætning for at udstikke retning er dog, at vi ved, hvor vi er aktuelt. Det er svært at udstikke kursen mod Rom, hvis ikke vi ved, om vi befinder os øst eller vest for byen. Derfor skal vi evaluere og bruge resultatinformationen som basis for, at vi som ledere kan opsætte troværdige visioner. Vi skal bruge vores viden om, hvordan vi performer, til at skabe visioner som både er troværdige og gennemsigtige for medarbejderne, siger Lotte Bøgh Andersen. For langt de fleste medarbejdere især i den offentlige sektor er optaget af at gøre en forskel og motiveres af klar og tydelig retning med konkrete mål. Motivation er en afgørende faktor for, hvor god og effektiv vores kerneydelse er. Skal vi motivere medarbejdere, så skal de også kende de konkrete mål. Vi kan se en direkte sammenhæng mellem lederens evne til at sætte retning, medarbejdernes motivation og kvaliteten af den ydelse, som leveres. Lederens rolle er central for, at vi lykkes med opgaven, siger Lotte Bøgh Andersen. Fælles vision lokalt råderum Selvom de fleste mennesker gerne vil have autonomi i deres arbejde, så viser studier, at det samtidig er afgørende med et overordnet mål, en fælles vision. Det gælder for medarbejderen, men også for lederen. Det er væsentligt for de decentrale ledere at have et lokalt råderum. Men den ledelsesmæssige autonomi skal være i forhold til midler - ikke målet. Faktisk er det en forudsætning for, at vi måler det gode resultat, at vi ved hvilket mål, vi stræber efter, siger Lotte Bøgh Andersen og nævner Børn og Unges fire effektmål Sundhed og Trivsel, Læring og Udvikling, Forældresamarbejde og Rummelighed - som klare ledetråde for hele organisationen, som den enkelte leder kan navigerer efter. Når den overordnet ramme er givet, er det vigtigt, at vi giver lederen decentralt en stor portion frihed til at løse opgaven med de midler, som vurderes bedst i den lokale kontekst. Der skal være rum til lokal oversættelse. Ellers bliver rammerne demotiverende for lederen såvel som medarbejderne, mener Lotte Bøgh Andersen. Lotte Bøgh Andersen, professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet samt KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, er aktuelt i gang med et forskningsprojekt - LEAP - som skal afdække ledelsesadfærd og performance, og hvor ledere motiverer ledere medarbejderne til at opnå organisationens mål? I projektet indgår blandt andet grundskoler og daginstitutioner i Aarhus.

3 3 STORE LEDERDAG Data gør klogere Dataindsamling i dagtilbud På dagtilbudsområdet er der ikke så stor erfaring med at arbejde systematisk med data i form af tal, som der er på skoleområdet. Undersøgelser har vist, at seks procent af en årgang er sprogligt udfordrede, uden det bliver identificeret. Det kan være ellers sprogligt dygtige børn, som for eksempel har udfordringer med sprogforståelsen eller har et lille ordforråd. Sprogvurderingen afdækker, hvilke særlige eller fokuserede indsatser et barn har brug for. Efter anbefalinger fra Center for Børnesprog har dagtilbudsledere og områdechef fra område Grenåvej Vest besluttet at sprogvurdere alle treårige. Projektet startede som et pilotprojekt i 2012, og de første sprogvurderede børn begynder i skole til sommer. Kristine Schroll er dagtilbudsleder i Vejlby dagtilbud, som er en del af projektet. Når vi arbejder med data, får vi hjælp til, hvordan vi skal lægge vores fokus, og hvor det er væsentligt at sætte ind. Hvis mange børn for eksempel har problemer med forholdsord, så har vores medarbejdere fokus på at bruge ord som på, over og under, siger Kristine Schroll. Også Hårup-Elev dagtilbud er med i projektet. Her er Birte Grønbæk dagtilbudsleder. Når den første sprogvurderede årgang begynder i skole til sommer, håber vi på at kunne se en forskel. Vi håber på, at data og tilbagemeldinger fra skolerne viser, at vores indsats virker, siger Birte Grønbæk. Dagtilbuddene anvender begreber fra forebyggelsesstrategien, som er kendt fra skolerne. På den måde får skolerne og dagtilbuddene et fælles sprog, som kan bruges i fællesevalueringen af indsatserne. Projektet startede som et pilotprojekt, men område Grenåvej Vest har besluttet fortsat Skoleleder fra N.J. Fjordsgades Skole Jette Bjørn Hansen oplever, at dataindsamlingen om elevernes søvn gør en forskel. at arbejde med dataindsamling på dagtilbudsområdet. Dataindsamling på søvn På N.J. Fjordsgades Skole indsamler de data på, hvor meget søvn eleverne får, og hvor trætte eleverne er i løbet af en skoleuge. Skoleleder fra N.J. Fjordsgades Skole Jette Bjørn Hansen oplever, at dataindsamlingen om elevernes søvn gør en forskel. Medarbejderne kan se, at snakken om søvn har en effekt. De siger, at de kan mærke i klasserne, hvis vi lige har haft et forældremøde, hvor vi har drøftet emnet, siger Jette Bjørn Hansen. Hun lægger samtidig vægt på, at forældrene skal inddrages. Vi skal have forældrene på banen. Børnene kommer ikke selv i tanke om, at de trænger til mere søvn. Vi har endnu ikke fremlagt de direkte data over for forældrene, men jeg tænker, at vi skal gøre det. På den måde kan forældrene se, at der er et problem, og at det ikke bare er noget, vi siger, fortæller Jette Bjørn Hansen.

4 4 NYHEDSNOTER KICK-OFF LOKE kick-off Nye krav og stigende forventninger til ledelse skaber behov for øget fokus på teamledelse, ledelse på effekt og ledelse af tværfaglighed. Med et fælles kick-off på Børn og Unges nye uddannelsesprogram, LOKE, har alle skoleledelser taget hul på første etape. Først skolerne, så dagtilbuddene og fritidsog ungdomsskoleområdet. Børn og Unges nye uddannelsesprogram, LOKE, har fokus på ledelsesteams bredt i Børn og Unge. Som ledelse skal vi kunne navigere målrettet i en stadig mere kompleks og foranderlig virkelighed, der stiller krav om at udvikle kvaliteten i kerneopgaven, sideløbende med effektiviseringer. For at lykke med den øvelse kræver det, at vi er sammen om opgaven som organisation. Med LOKE ønsker vi at understøtte ledelsesteam med at komme de nye krav i møde gennem den nyeste viden og med afsæt i praksis, sagde chef for HRKT, Søren Aakjær, da han præsenterede skolerne for LOKE. Jeg forventer, at vi gennem LOKE kan skabe en større synlighed om ledelsesopgaven. Vi kan samtidig få vejledning og feedback, der kan gøre os skarpere på vores arbejde. Både individuelt og som ledelsesteam. Mette Nielsen, afdelingsleder for specialklasserne, Vorrevangskolen At LOKE i første omgang er målrettet skolerne skyldes det aktuelle arbejde med skolereformen og de midler fra Undervisningsministeriet, som følger med til udviklingen af skoleledelse. Vide, hvad der virker Målet med LOKE er at udvikle ledelsesteamet til i stadig højere grad at udnytte det lokale råderum og styrke det fælles fundament, koordinationen og samarbejdet om børn og unges læring og trivsel. De nye reformer af folkeskolen og erhvervsuddannelserne samt Børn og Unges fælles mål for tidlig indsats på 0-6 års området skærper fokus på, at alle børn og unges trives og bliver så dygtige, de kan, uanset social baggrund. Derfor skal lederne blive bedre til at arbejde med at lede på effekt og systematisk forholde sig til børn og unges læring, så der opsamles viden om, hvad der virker, og hvornår indsatsen lykkedes. Foruden fokus på ledelse på effekter der også øget opmærksomhed på at kunne lede det tværfaglige samarbejde, for eksempel i forbindelse med understøttende undervisning og tidlig indsats. Det tværfaglige samarbejde skal intensiveres i et 0-18 års perspektiv for at Børn og Unge kan nå det fælles forpligtende mål: At skabe glade, sunde og robuste børn med et højt fagligt niveau. Med LOKE får lederne nye værktøjer og bud på, hvordan de kan arbejde målrettet med opgaven. Udannelsens forløb Med LOKE kick-off har skolerne taget hul på uddannelsesprogrammet, som omfatter fire moduler med fokus på henholdsvis: Ledelse, Organisation, Kommunikation og Effekt. Hvert modul indeholder et fælles undervisningsforløb efterfulgt af coaching for skolelederen og ledelsesteamet. Øvebanen for ledelserne er i praksis det er lokalt i skolens daglige praksis, at lederne skal øve sig og udvikle deres ledelse i tæt samspil med medarbejderne. LOKE kan hjælpe os med at få en fælles forståelse af, hvordan vi kan arbejde målrettet med effekt. Vi skal arbejde videre med, hvad vi kan måle på, og hvordan vi kan bruge de data, som vi får. På Strandskolen er vi samtidig meget optaget af den sammenhæng, vi ser mellem LOKE og projektet Pædagogiske Læringsfællesskaber n (støttet af A.P. Møller Fonden). Det spiller godt sammen. Peter Sørensen, administrerende leder, Strandskolen Skolerne forventes færdigt i august 2016, hvorefter det er dagtilbuddenes og FU-områdets tur. For LOKE er et program, som skal have effekt bredt i Børn og Unge, hvilket Søren Aakjær også fastslog under kick-off: Ambitionen er, at ledelserne lokalt får forankret den fælles læringsproces i hverdagen. Og at vi som organisation får skabt et samlet løft med varig effekt. Læse mere om LOKE på BUportalen under Ledelse Kontakt: Programleder Ann Brix Bjerregaard Tlf.:

5 ANTIRADIKALISERING BU Nyt marts 5 TIDLIG INDSATS 30 sundhedsplejersker og pædagoger skal samarbejde i ny enhed De kender både børnene og forældrene og er tæt på dem i hverdagen de 12 sundhedsplejersker og 18 pædagoger, som fra efteråret vil danne en ny enhed, der kan samarbejde med og rekvireres af dagtilbuddene. Enheden skal arbejde systematisk med opsporing, sundhedsfremme og handlekompetencer. Fokus er på opsporing af børn, som er udfordrede i forhold til tidlig relationsdannelse, motorik og sprog, samt på udvikling og udbredelse af pædagogiske metoder inden for bevægelse, udholdenhed og robusthed. Med foråret dukker konturerne op til det nye og banebrydende samarbejde i Børn og Unge: 30 stillinger vil blive slået op, så 12 sundhedsplejersker og 18 pædagoger fra Børn og Unge kan frikøbes 15 timer ugentligt til den nye sundhedsfaglige og pædagogiske enhed. De 30 medlemmer af enheden vil gennemgå et kompetenceudviklingsforløb og fra efteråret 2015 begynde i deres nye udgående funktion blandt kolleger, børn og forældre i Børn og Unges dagtilbud. Den sundhedsfaglige og pædagogiske enhed skal særligt bistå kolleger, forældre og ledelser med opsporing og indsatser i forhold til: Relationsdannelse Motorik Sprog Forældresamarbejde Konkrete indsatser og forløb vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i en fælles skabelon med plads til lokal tilpasning for eksempel med udgangspunkt i de lokale kvalitetsrapporter og lokale strategier. Indsatsen vil både involvere pædagogisk personale og forældre. Fakta Den nye tværgående og tværfaglige enhed er skabt som følge af, at Aarhus Byråd har afsat 8,5 mio. kroner årligt til styrkede sundhedsfaglige og pædagogiske indsatser i dagtilbud, samt 2 mio. kroner i 2015 til et tværfagligt kompetenceudviklingsforløb. Enheden har base i Sundhed og Trivsel og organiseres også i forvaltningen tværfagligt med en koordinationsgruppe på tværs af Pædagogisk Afdeling samt ledelsesbackup fra ledelse i såvel Sundhed og trivsel som Dagtilbudslederforeningen i Aarhus. Udviklingsarbejdet omkring enheden koordineres via en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet BUPL, Dansk Sygeplejeråd og Dagtilbudslederforeningen i Aarhus. Stillingerne slås op i foråret Rasmus Bak-Møller, Børn og Unge-chef, Pædagogisk Afdeling: Når vi sikrer, at flere børn inkluderes i de almene fællesskaber, ved vi fra forskningen, at det øger deres chance for at udvikle sig positivt til glade, sunde og robuste børn og unge. Med den nye tværgående enhed vil vi samle de bedste erfaringer og følge effekten af tidlig opsporing og indsats med det mål at udvikle den fællesfaglige kompetence i organisationen. På længere sigt skal enheden være med til at udvikle et fælles fagligt sprog og nye opsporings- og handlekompetencer. Enheden skal også sikre, at der i Børn og Unge er de nødvendige kompetencer i forhold til tidlig opsporing af børn med udfordringer. Den vil komme til at arbejde efter konkrete mål, og indsatsen vil blive effektevalueret. Sine Louise Iversen, pædagogisk chef, Sundhed & Trivsel: For at lykkes med en tidlig indsats, er vi afhængige af tidligt at opspore behovet hos børn og forældre. Det gælder både en tidlig opsporing i forhold til børnenes alder og ved tegn på mistrivsel hos barnet eller familien. Den nye enhed skal understøtte det pædagogiske personales indsats og handlekompetence. Kontakt: Lis Fenger, Pædagogisk Afdeling Mail:

6 6 REN ENERGI Skoletaget producerer ren energi 20 Aarhus-skoler går nu ind i kampen for at gøre Aarhus CO2-neutral. Per 30. marts begynder solcellerne på skolernes tage at producere ren energi. Det sker som et led i kommunens overordnede målsætning om at blive CO2-neutral fra Tagene på 18 af de 20 skoler i Aarhus Kommune begynder i slutningen af marts at producere ren energi gennem solcelleanlæg. De sidste to forventes at blive sat i drift per 1. oktober En af de 20 skoler er Sølystskolen i Egå. Her blev solcelleanlæggene sat op lige før nytår, og de er ligesom resten af skolernes anlæg klar til at producere energi per 30. marts. Teknisk Serviceleder Egon Schmidt fra Sølystskolen var med i processen omkring etablering af solcelleanlæggene. Med smartboards i alle klasser, stadigt flere computere og infotavler på gangene er vores strømforbrug stigende. Blandt andet derfor valgte vi at gå med i projektet, fortæller Egon Schmidt. Fakta 20 skoler i Aarhus Kommune får solcelleanlæg På Sølystskolen har de 650 m2 solcelleanlæg på tagene Det dyreste solcelleanlæg: Mårslet Skole på cirka 2 mio. kroner Det billigste solcelleanlæg: Skåde skole på cirka 0,5 mio. kroner 18 af anlæggene kommer i brug per 30. marts 2015 De sidste to forventes at komme i brug per 1. oktober Fakta om Aa+: Aa+ er et energirenoveringsprojekt i Aarhus Kommune Projektet løber fra AA+ gennemgår 650 kommunale bygninger Målet med projektet er en CO2 reduktion på 40 % Projektet skal hjælpe Aarhus i vejen mod at blive CO2 neutral i CO2-neutral fra 2030 Solcelleanlæggene er en del af energirenoveringsprojektet Aa+, der arbejder for at reducere CO2 på de kommune bygninger. Målsætningen med Aa+ er, at kommunens bygninger opnår en CO2-reduktion på 40 %. Alle kommunens bygninger skal inden 2019 gennemgås for at se, hvordan de hver især kan bidrage til at nedbringe CO2-belastningen. På skolerne er det for eksempel bedre isolering, skiftning af vinduer og modernisering af klimaanlæg. Det er de indsatser, der nu bliver suppleret med solceller på 20 skoler. Gennem 20 megawatt-puljen søgte Aa+ om lov til at etablere solcelleanlægge på op til 40 skoler. De søgte om megawatt, hvad der svarede til skoler og fik i første omgang tilsagn om 18 skoler. I februar 2015 fik de tilsagn om endnu to skoler, så der nu i alt er blevet opsat solcelleanlæg på 20 skoler i kommunen. Aa+ og skolernes solceller er et skridt i retningen mod Aarhus Kommunes overordnede målsætning om at være CO2-neutral fra Læs mere: Kontakt: Tina Krøgh Jeppesen Mail: Kontakt: Jacob Hansen Beuschau Mail:

7 7 LEDIGE STILLINGER LEDIGE STILLINGER Læs mere på Børn og Unges LinkedIn, på aarhus.dk under Børn og Unge eller på aarhus.dk/job. Her finder du også de fulde jobopslag og stillingsbeskrivelser. Områdechef til område Silkeborgvej Børn og Unge søger en helhedsorienteret og samarbejdende områdechef med stærke ledelsesmæssige kompetencer. Vi tilbyder et udviklingsorienteret job, hvor du har en afgørende rolle i, at vi lykkes med at skabe trivsel, udvikling og læring for alle børn og unge. Pædagogisk leder til den integrerede insititution Troldehøjen Som kommende leder i Troldehøjen skal du gå forrest, skabe overblik og have fokus på god trivsel for både børn og voksne. To nye lederprofiler til PPR og Specialpædagogik Som nye kolleger i vores ledergruppe vil I indgå i et konstruktivt samarbejde og bidrage til udvikling af de faglige og strategiske opgaver. NYT OM NAVNE På Læssøesgades Skole er Lisbeth Schmidt Andersen konstitueret som skoleleder. Hun kommer fra en stilling som pædagogisk leder på Solbjergskolen. Efter mere end 25 år som pædagog, leder og afdelingsleder for utallige børn og unge på den pædagogisk ledede legeplads, Skolemarken, har Tommy Thorning valgt at gå på efterløn pr. 1/ Tommy har gjort en stor indsats som vi takker ham for, og ønsker ham al held og lykke fremover. Tak for indsatsen En institution takker af Irena Kjærgaard, Pædagogisk konsulent, Pædagogik & Integration Fritidshjempædagogen fornægter sig ikke, når Irena Kjærgaard som én af sine opgaver, hjælper de 31 unge i Børne- og Ungebyrådet gennem vanskelige diskussioner om forhold for unge. Fokus er altid på kerneopgaven børnene og de unge og på hvordan man bedst lytter til de unge og tager dem med på råd. Efter fire årtier i kommunens og børnenes tjeneste takker pædagogisk konsulent Irena Kjærgaard nu af, og det er en bredt favnende, fagligt velfunderet og vellidt kollega, som Pædagogik & Integration sammen med resten af Børn og Unge siger farvel til. Irena bevæger sig hjemvant rundt blandt de unge, men har i sit virke en bred berøringsflade, hvor alle altid husker smilet og den omfavnende venlighed. Det gælder også i dialogen mellem generationer, hvor Irena er i front som ansvarlig for brobygningsprojektet mellem generationer. Hun er uddannet fritidshjempædagog fra Jydsk Fritidshjems-Seminarium i 1975 og har lige siden haft ansættelse i Aarhus Kommune først i Beder, hvor hun bor siden fra 1983 som pladsanviser i det daværende områdekontor Holme og fra 1995 som pædagogisk konsulent.

8 8 NYHEDSNOTER BU AKADEMI - KURSER & EVENTS KURSER & EVENTS Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal: Kontakt: Kursus Startdato Tilmelding Tidlig indsats - tværfaglig enhed Orienteringsmøde om de 30 stillinger i ny tværfaglig enhed - tidlig indsats 7. april 1. april Informationsmøde: Arbejdsmiljøorganiseringen - Hold 01 og 02 2½ times møde for arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og MED-udvalg Hold 01: 10. april Hold 02: 10. april 8. april Trio workshop - nyt skoleår - Hold 04 Heldagskursus for administrative ledere på skoler 16. april 8. april Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2-dages suppleringsuddannelse - Hold 06 2-dages kursus til nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupper i 1. funktionsår. 21. april 7. april Kursus og workshop i styringsværktøjet - Hold 05 Halvdagskursus i basisfunktionaliteterne i styringsværktøjet for administrativt personale og ledere 22. april 8. april Grundkursus i rapportudtræk i Rollebaseret Indgang Halvdagskursus for nye brugere af rapporter i Rollebaseret Indgang 22. april 8. april Fyraftensmøde - Introduktion til visuel støtte og sociale historier - Hold 02 Fyraftensmøde er pædagoger og lærere 29. april 4. april Svømmebeviskursus Obligatorisk kursus for pædagogisk personale, der forestår svømmeundervisning, badning og andre vandaktiviteter ved Børn og Unge. Nye hold i april, maj og juni - Se kursusdatoer i Se frister på Førstehjælp og brandslukning for ansatte i BU - Grundkursus Heldagskursus særligt målrettet ansatte som arbejder med børn. Nye hold i maj og juni - Se kursusdatoer i Se frister på Førstehjælp for ansatte i BU - Repetitionskursus Førstehjælpskurset skal fornyes inden 36 måneder med et repetitionskursus. Nye hold i maj og juni - Se kursusdatoer i Se frister på Grundkursus i brug af tablet som pædagogisk redskab - Hold 06 og 07 2-dages grundkursus for uddannede pædagoger i dagtilbud Hold 06: 20. maj Hold 07: 14. august Hold 06: 8. maj Hold 02: 14. august Arbejdsmiljøuddannelsen i Børn og Unge - Hold 10 og 12 Obligatorisk 3-dages grunduddannelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Hold 10: 17. august Hold 12: 15. Sept. Hold 10: 27. juli Hold 12: 25. august MED-grunduddannelse - Nye hold i efteråret dages obligatorisk grunduddannelse for hele MED-udvalg Se kursusdatoer i Se frister på

9 9 NYHEDSNOTER KORT NYT Ung i Aarhus og skolerne løftede teatersamarbejde i fællesskabt I anledning af skolernes 200 års jubilæum har cirka 80 unge fra flere skoler i Aarhus Kommune samarbejdet på tværs for at vise skolens udvikling gennem tiden. I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag besøger regentparret og hele den kongelige familie Aarhus onsdag den 8. april. Fødselsdagsmarkeringen starter med karettur gennem centrale dele af Aarhus ledsaget af Gardehusarregimentet og Den Kgl. Stald-Etat. Karetturen slutter ved Aarhus Rådhus, hvor byens borgere og gæster har mulighed for at hylde fødselaren, når hun træder frem på balkonen på Aarhus Rådhus klokken 12. Mens regentparret og hele den kongelige familie spiser frokost på Aarhus Rådhus, inviterer magistratsafdelingerne for Sundhed og Omsorg og Børn og Unge på fødselsdagskage for byens borgere og gæster i Ridehuset. Det store fødselsdags-kagebord leveres af Aarhus og Omegns Bagerlaug. En flok unge har gennem den seneste tid fået undervisning i skoletiden af ungdomsskolen, så de sammen med Filurens teaterskole kunne sætte et teaterstykke op om skolernes udvikling. Gennem teaterprojektet har Ung i Aarhus og skolerne været med til at bygge noget værdifuldt op på tværs af byen, og det har de unge taget godt til sig: - Vi er en flok unge mennesker, der interesserer os for at udtrykke sig. Vi forstår hinanden og er en god gruppe på tværs. Vi møder nogle fra andre skoler, som vi lærer at kende, fordi vi har noget til fælles. Jeg snakker med de andre og lærer fra dem, fortæller Frej Bruun på 15 år fra Sabro-Korsvejens skole. Rådmænd byder aarhusianere på fødselsdagskage Det er festdag i Aarhus. Jeg håber, at rigtig mange aarhusianere vil være med til at ønske vores dronning et stort tillykke med fødselsdagen. Derfor vil vi også gerne gøre det ekstra festligt ved at byde på fødselsdagskage. Der bliver sikkert også lejlighed til at synge en fødselsdagssang for majestæten på Rådhuspladsen, siger rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek. Mens regentparret og den kongelige familie er til middag på Aarhus Rådhus, tager Gardehusarregimentets 52 heste og Den Kgl. Stald-Etats seks heste opstilling på Officerspladsen bag Ridehuset. Så det er muligt at komme helt tæt på de 58 flotte heste og den kongelige karet. Se hele programmet for dagen, der løbende bliver opdateret Teaterstykket har spillet på Filurens scene i Musikhuset for de unges klassekammerater, og deres bedsteforældre har også været inviteret til at se stykket, der blandt andet bød på en tidsrejse gennem syngende lussinger, vals, rockmusik og rundkredspædagogik. Der forskes i effekten af Familieiværksætterne Familieiværksætterne er et forældreforberedende forløb, der tilbydes par, som venter deres første barn. Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder, i deres nye livssituation som børnefamilie. For første gang i Danmark forskes der i Aarhus i effekten af Familieiværksætterne. Alle par, som venter deres første barn, bliver spurgt, om de vil deltage i forskningsprojektet, når de er til scanning på Aarhus Universitetshospital. Forskningsprojektet er opstået på initiativ fra afdelingen for Sundhed og Trivsel i Aarhus Kommune. Det afvikles i samarbejde med forskere tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter og udføres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. I en video på lidt under 10 minutter fortælles om Familieiværksætterne og forskningsprojektet. Se video her

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere