Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015"

Transkript

1 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd kan kvalificere løsningen af kerneopgaven. Professor Lotte Bøgh Andersen gav sit bud på, hvordan resultatbaseret ledelse motiverer medarbejderne, mens blandt andet dagtilbudslederne Kristine Schroll og Birte Grønbæk (billedet) fortalte, at data kan bruges i arbejdet med konkrete mål i praksis.

2 2 STORE LEDERDAG Ledelse skal sætte retning og motivere Retning, motivation og evaluering er afgørende faktorer for, hvor godt og effektivt vi løser vores opgave. Professor Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet satte på Store Lederdag fokus på hvordan ledelsesadfærd bidrager til at kvalificere kerneydelsen og medarbejdernes motivation. En effektiv løsningen af kerneopgaven og motiverede medarbejdere, der trives og føler, at de gør en forskel Det er, hvad de fleste offentlige ledere og organisationer drømmer om. Med afsæt i studier af især offentlige organisationer og sammenhængene mellem ledelsesadfærd og succes i løsningen af kerneopgaven, har professor Lotte Bøgh Andersen et bud på, hvad der skal til, for at lykkes som leder. Hun fremhæver især en tydelig retning og vision, motivation og systematisk brug af evaluering som væsentlige redskaber for god ledelsesadfærd. Forudsætning for at udstikke retning er dog, at vi ved, hvor vi er aktuelt. Det er svært at udstikke kursen mod Rom, hvis ikke vi ved, om vi befinder os øst eller vest for byen. Derfor skal vi evaluere og bruge resultatinformationen som basis for, at vi som ledere kan opsætte troværdige visioner. Vi skal bruge vores viden om, hvordan vi performer, til at skabe visioner som både er troværdige og gennemsigtige for medarbejderne, siger Lotte Bøgh Andersen. For langt de fleste medarbejdere især i den offentlige sektor er optaget af at gøre en forskel og motiveres af klar og tydelig retning med konkrete mål. Motivation er en afgørende faktor for, hvor god og effektiv vores kerneydelse er. Skal vi motivere medarbejdere, så skal de også kende de konkrete mål. Vi kan se en direkte sammenhæng mellem lederens evne til at sætte retning, medarbejdernes motivation og kvaliteten af den ydelse, som leveres. Lederens rolle er central for, at vi lykkes med opgaven, siger Lotte Bøgh Andersen. Fælles vision lokalt råderum Selvom de fleste mennesker gerne vil have autonomi i deres arbejde, så viser studier, at det samtidig er afgørende med et overordnet mål, en fælles vision. Det gælder for medarbejderen, men også for lederen. Det er væsentligt for de decentrale ledere at have et lokalt råderum. Men den ledelsesmæssige autonomi skal være i forhold til midler - ikke målet. Faktisk er det en forudsætning for, at vi måler det gode resultat, at vi ved hvilket mål, vi stræber efter, siger Lotte Bøgh Andersen og nævner Børn og Unges fire effektmål Sundhed og Trivsel, Læring og Udvikling, Forældresamarbejde og Rummelighed - som klare ledetråde for hele organisationen, som den enkelte leder kan navigerer efter. Når den overordnet ramme er givet, er det vigtigt, at vi giver lederen decentralt en stor portion frihed til at løse opgaven med de midler, som vurderes bedst i den lokale kontekst. Der skal være rum til lokal oversættelse. Ellers bliver rammerne demotiverende for lederen såvel som medarbejderne, mener Lotte Bøgh Andersen. Lotte Bøgh Andersen, professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet samt KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, er aktuelt i gang med et forskningsprojekt - LEAP - som skal afdække ledelsesadfærd og performance, og hvor ledere motiverer ledere medarbejderne til at opnå organisationens mål? I projektet indgår blandt andet grundskoler og daginstitutioner i Aarhus.

3 3 STORE LEDERDAG Data gør klogere Dataindsamling i dagtilbud På dagtilbudsområdet er der ikke så stor erfaring med at arbejde systematisk med data i form af tal, som der er på skoleområdet. Undersøgelser har vist, at seks procent af en årgang er sprogligt udfordrede, uden det bliver identificeret. Det kan være ellers sprogligt dygtige børn, som for eksempel har udfordringer med sprogforståelsen eller har et lille ordforråd. Sprogvurderingen afdækker, hvilke særlige eller fokuserede indsatser et barn har brug for. Efter anbefalinger fra Center for Børnesprog har dagtilbudsledere og områdechef fra område Grenåvej Vest besluttet at sprogvurdere alle treårige. Projektet startede som et pilotprojekt i 2012, og de første sprogvurderede børn begynder i skole til sommer. Kristine Schroll er dagtilbudsleder i Vejlby dagtilbud, som er en del af projektet. Når vi arbejder med data, får vi hjælp til, hvordan vi skal lægge vores fokus, og hvor det er væsentligt at sætte ind. Hvis mange børn for eksempel har problemer med forholdsord, så har vores medarbejdere fokus på at bruge ord som på, over og under, siger Kristine Schroll. Også Hårup-Elev dagtilbud er med i projektet. Her er Birte Grønbæk dagtilbudsleder. Når den første sprogvurderede årgang begynder i skole til sommer, håber vi på at kunne se en forskel. Vi håber på, at data og tilbagemeldinger fra skolerne viser, at vores indsats virker, siger Birte Grønbæk. Dagtilbuddene anvender begreber fra forebyggelsesstrategien, som er kendt fra skolerne. På den måde får skolerne og dagtilbuddene et fælles sprog, som kan bruges i fællesevalueringen af indsatserne. Projektet startede som et pilotprojekt, men område Grenåvej Vest har besluttet fortsat Skoleleder fra N.J. Fjordsgades Skole Jette Bjørn Hansen oplever, at dataindsamlingen om elevernes søvn gør en forskel. at arbejde med dataindsamling på dagtilbudsområdet. Dataindsamling på søvn På N.J. Fjordsgades Skole indsamler de data på, hvor meget søvn eleverne får, og hvor trætte eleverne er i løbet af en skoleuge. Skoleleder fra N.J. Fjordsgades Skole Jette Bjørn Hansen oplever, at dataindsamlingen om elevernes søvn gør en forskel. Medarbejderne kan se, at snakken om søvn har en effekt. De siger, at de kan mærke i klasserne, hvis vi lige har haft et forældremøde, hvor vi har drøftet emnet, siger Jette Bjørn Hansen. Hun lægger samtidig vægt på, at forældrene skal inddrages. Vi skal have forældrene på banen. Børnene kommer ikke selv i tanke om, at de trænger til mere søvn. Vi har endnu ikke fremlagt de direkte data over for forældrene, men jeg tænker, at vi skal gøre det. På den måde kan forældrene se, at der er et problem, og at det ikke bare er noget, vi siger, fortæller Jette Bjørn Hansen.

4 4 NYHEDSNOTER KICK-OFF LOKE kick-off Nye krav og stigende forventninger til ledelse skaber behov for øget fokus på teamledelse, ledelse på effekt og ledelse af tværfaglighed. Med et fælles kick-off på Børn og Unges nye uddannelsesprogram, LOKE, har alle skoleledelser taget hul på første etape. Først skolerne, så dagtilbuddene og fritidsog ungdomsskoleområdet. Børn og Unges nye uddannelsesprogram, LOKE, har fokus på ledelsesteams bredt i Børn og Unge. Som ledelse skal vi kunne navigere målrettet i en stadig mere kompleks og foranderlig virkelighed, der stiller krav om at udvikle kvaliteten i kerneopgaven, sideløbende med effektiviseringer. For at lykke med den øvelse kræver det, at vi er sammen om opgaven som organisation. Med LOKE ønsker vi at understøtte ledelsesteam med at komme de nye krav i møde gennem den nyeste viden og med afsæt i praksis, sagde chef for HRKT, Søren Aakjær, da han præsenterede skolerne for LOKE. Jeg forventer, at vi gennem LOKE kan skabe en større synlighed om ledelsesopgaven. Vi kan samtidig få vejledning og feedback, der kan gøre os skarpere på vores arbejde. Både individuelt og som ledelsesteam. Mette Nielsen, afdelingsleder for specialklasserne, Vorrevangskolen At LOKE i første omgang er målrettet skolerne skyldes det aktuelle arbejde med skolereformen og de midler fra Undervisningsministeriet, som følger med til udviklingen af skoleledelse. Vide, hvad der virker Målet med LOKE er at udvikle ledelsesteamet til i stadig højere grad at udnytte det lokale råderum og styrke det fælles fundament, koordinationen og samarbejdet om børn og unges læring og trivsel. De nye reformer af folkeskolen og erhvervsuddannelserne samt Børn og Unges fælles mål for tidlig indsats på 0-6 års området skærper fokus på, at alle børn og unges trives og bliver så dygtige, de kan, uanset social baggrund. Derfor skal lederne blive bedre til at arbejde med at lede på effekt og systematisk forholde sig til børn og unges læring, så der opsamles viden om, hvad der virker, og hvornår indsatsen lykkedes. Foruden fokus på ledelse på effekter der også øget opmærksomhed på at kunne lede det tværfaglige samarbejde, for eksempel i forbindelse med understøttende undervisning og tidlig indsats. Det tværfaglige samarbejde skal intensiveres i et 0-18 års perspektiv for at Børn og Unge kan nå det fælles forpligtende mål: At skabe glade, sunde og robuste børn med et højt fagligt niveau. Med LOKE får lederne nye værktøjer og bud på, hvordan de kan arbejde målrettet med opgaven. Udannelsens forløb Med LOKE kick-off har skolerne taget hul på uddannelsesprogrammet, som omfatter fire moduler med fokus på henholdsvis: Ledelse, Organisation, Kommunikation og Effekt. Hvert modul indeholder et fælles undervisningsforløb efterfulgt af coaching for skolelederen og ledelsesteamet. Øvebanen for ledelserne er i praksis det er lokalt i skolens daglige praksis, at lederne skal øve sig og udvikle deres ledelse i tæt samspil med medarbejderne. LOKE kan hjælpe os med at få en fælles forståelse af, hvordan vi kan arbejde målrettet med effekt. Vi skal arbejde videre med, hvad vi kan måle på, og hvordan vi kan bruge de data, som vi får. På Strandskolen er vi samtidig meget optaget af den sammenhæng, vi ser mellem LOKE og projektet Pædagogiske Læringsfællesskaber n (støttet af A.P. Møller Fonden). Det spiller godt sammen. Peter Sørensen, administrerende leder, Strandskolen Skolerne forventes færdigt i august 2016, hvorefter det er dagtilbuddenes og FU-områdets tur. For LOKE er et program, som skal have effekt bredt i Børn og Unge, hvilket Søren Aakjær også fastslog under kick-off: Ambitionen er, at ledelserne lokalt får forankret den fælles læringsproces i hverdagen. Og at vi som organisation får skabt et samlet løft med varig effekt. Læse mere om LOKE på BUportalen under Ledelse Kontakt: Programleder Ann Brix Bjerregaard Tlf.:

5 ANTIRADIKALISERING BU Nyt marts 5 TIDLIG INDSATS 30 sundhedsplejersker og pædagoger skal samarbejde i ny enhed De kender både børnene og forældrene og er tæt på dem i hverdagen de 12 sundhedsplejersker og 18 pædagoger, som fra efteråret vil danne en ny enhed, der kan samarbejde med og rekvireres af dagtilbuddene. Enheden skal arbejde systematisk med opsporing, sundhedsfremme og handlekompetencer. Fokus er på opsporing af børn, som er udfordrede i forhold til tidlig relationsdannelse, motorik og sprog, samt på udvikling og udbredelse af pædagogiske metoder inden for bevægelse, udholdenhed og robusthed. Med foråret dukker konturerne op til det nye og banebrydende samarbejde i Børn og Unge: 30 stillinger vil blive slået op, så 12 sundhedsplejersker og 18 pædagoger fra Børn og Unge kan frikøbes 15 timer ugentligt til den nye sundhedsfaglige og pædagogiske enhed. De 30 medlemmer af enheden vil gennemgå et kompetenceudviklingsforløb og fra efteråret 2015 begynde i deres nye udgående funktion blandt kolleger, børn og forældre i Børn og Unges dagtilbud. Den sundhedsfaglige og pædagogiske enhed skal særligt bistå kolleger, forældre og ledelser med opsporing og indsatser i forhold til: Relationsdannelse Motorik Sprog Forældresamarbejde Konkrete indsatser og forløb vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i en fælles skabelon med plads til lokal tilpasning for eksempel med udgangspunkt i de lokale kvalitetsrapporter og lokale strategier. Indsatsen vil både involvere pædagogisk personale og forældre. Fakta Den nye tværgående og tværfaglige enhed er skabt som følge af, at Aarhus Byråd har afsat 8,5 mio. kroner årligt til styrkede sundhedsfaglige og pædagogiske indsatser i dagtilbud, samt 2 mio. kroner i 2015 til et tværfagligt kompetenceudviklingsforløb. Enheden har base i Sundhed og Trivsel og organiseres også i forvaltningen tværfagligt med en koordinationsgruppe på tværs af Pædagogisk Afdeling samt ledelsesbackup fra ledelse i såvel Sundhed og trivsel som Dagtilbudslederforeningen i Aarhus. Udviklingsarbejdet omkring enheden koordineres via en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet BUPL, Dansk Sygeplejeråd og Dagtilbudslederforeningen i Aarhus. Stillingerne slås op i foråret Rasmus Bak-Møller, Børn og Unge-chef, Pædagogisk Afdeling: Når vi sikrer, at flere børn inkluderes i de almene fællesskaber, ved vi fra forskningen, at det øger deres chance for at udvikle sig positivt til glade, sunde og robuste børn og unge. Med den nye tværgående enhed vil vi samle de bedste erfaringer og følge effekten af tidlig opsporing og indsats med det mål at udvikle den fællesfaglige kompetence i organisationen. På længere sigt skal enheden være med til at udvikle et fælles fagligt sprog og nye opsporings- og handlekompetencer. Enheden skal også sikre, at der i Børn og Unge er de nødvendige kompetencer i forhold til tidlig opsporing af børn med udfordringer. Den vil komme til at arbejde efter konkrete mål, og indsatsen vil blive effektevalueret. Sine Louise Iversen, pædagogisk chef, Sundhed & Trivsel: For at lykkes med en tidlig indsats, er vi afhængige af tidligt at opspore behovet hos børn og forældre. Det gælder både en tidlig opsporing i forhold til børnenes alder og ved tegn på mistrivsel hos barnet eller familien. Den nye enhed skal understøtte det pædagogiske personales indsats og handlekompetence. Kontakt: Lis Fenger, Pædagogisk Afdeling Mail:

6 6 REN ENERGI Skoletaget producerer ren energi 20 Aarhus-skoler går nu ind i kampen for at gøre Aarhus CO2-neutral. Per 30. marts begynder solcellerne på skolernes tage at producere ren energi. Det sker som et led i kommunens overordnede målsætning om at blive CO2-neutral fra Tagene på 18 af de 20 skoler i Aarhus Kommune begynder i slutningen af marts at producere ren energi gennem solcelleanlæg. De sidste to forventes at blive sat i drift per 1. oktober En af de 20 skoler er Sølystskolen i Egå. Her blev solcelleanlæggene sat op lige før nytår, og de er ligesom resten af skolernes anlæg klar til at producere energi per 30. marts. Teknisk Serviceleder Egon Schmidt fra Sølystskolen var med i processen omkring etablering af solcelleanlæggene. Med smartboards i alle klasser, stadigt flere computere og infotavler på gangene er vores strømforbrug stigende. Blandt andet derfor valgte vi at gå med i projektet, fortæller Egon Schmidt. Fakta 20 skoler i Aarhus Kommune får solcelleanlæg På Sølystskolen har de 650 m2 solcelleanlæg på tagene Det dyreste solcelleanlæg: Mårslet Skole på cirka 2 mio. kroner Det billigste solcelleanlæg: Skåde skole på cirka 0,5 mio. kroner 18 af anlæggene kommer i brug per 30. marts 2015 De sidste to forventes at komme i brug per 1. oktober Fakta om Aa+: Aa+ er et energirenoveringsprojekt i Aarhus Kommune Projektet løber fra AA+ gennemgår 650 kommunale bygninger Målet med projektet er en CO2 reduktion på 40 % Projektet skal hjælpe Aarhus i vejen mod at blive CO2 neutral i CO2-neutral fra 2030 Solcelleanlæggene er en del af energirenoveringsprojektet Aa+, der arbejder for at reducere CO2 på de kommune bygninger. Målsætningen med Aa+ er, at kommunens bygninger opnår en CO2-reduktion på 40 %. Alle kommunens bygninger skal inden 2019 gennemgås for at se, hvordan de hver især kan bidrage til at nedbringe CO2-belastningen. På skolerne er det for eksempel bedre isolering, skiftning af vinduer og modernisering af klimaanlæg. Det er de indsatser, der nu bliver suppleret med solceller på 20 skoler. Gennem 20 megawatt-puljen søgte Aa+ om lov til at etablere solcelleanlægge på op til 40 skoler. De søgte om megawatt, hvad der svarede til skoler og fik i første omgang tilsagn om 18 skoler. I februar 2015 fik de tilsagn om endnu to skoler, så der nu i alt er blevet opsat solcelleanlæg på 20 skoler i kommunen. Aa+ og skolernes solceller er et skridt i retningen mod Aarhus Kommunes overordnede målsætning om at være CO2-neutral fra Læs mere: Kontakt: Tina Krøgh Jeppesen Mail: Kontakt: Jacob Hansen Beuschau Mail:

7 7 LEDIGE STILLINGER LEDIGE STILLINGER Læs mere på Børn og Unges LinkedIn, på aarhus.dk under Børn og Unge eller på aarhus.dk/job. Her finder du også de fulde jobopslag og stillingsbeskrivelser. Områdechef til område Silkeborgvej Børn og Unge søger en helhedsorienteret og samarbejdende områdechef med stærke ledelsesmæssige kompetencer. Vi tilbyder et udviklingsorienteret job, hvor du har en afgørende rolle i, at vi lykkes med at skabe trivsel, udvikling og læring for alle børn og unge. Pædagogisk leder til den integrerede insititution Troldehøjen Som kommende leder i Troldehøjen skal du gå forrest, skabe overblik og have fokus på god trivsel for både børn og voksne. To nye lederprofiler til PPR og Specialpædagogik Som nye kolleger i vores ledergruppe vil I indgå i et konstruktivt samarbejde og bidrage til udvikling af de faglige og strategiske opgaver. NYT OM NAVNE På Læssøesgades Skole er Lisbeth Schmidt Andersen konstitueret som skoleleder. Hun kommer fra en stilling som pædagogisk leder på Solbjergskolen. Efter mere end 25 år som pædagog, leder og afdelingsleder for utallige børn og unge på den pædagogisk ledede legeplads, Skolemarken, har Tommy Thorning valgt at gå på efterløn pr. 1/ Tommy har gjort en stor indsats som vi takker ham for, og ønsker ham al held og lykke fremover. Tak for indsatsen En institution takker af Irena Kjærgaard, Pædagogisk konsulent, Pædagogik & Integration Fritidshjempædagogen fornægter sig ikke, når Irena Kjærgaard som én af sine opgaver, hjælper de 31 unge i Børne- og Ungebyrådet gennem vanskelige diskussioner om forhold for unge. Fokus er altid på kerneopgaven børnene og de unge og på hvordan man bedst lytter til de unge og tager dem med på råd. Efter fire årtier i kommunens og børnenes tjeneste takker pædagogisk konsulent Irena Kjærgaard nu af, og det er en bredt favnende, fagligt velfunderet og vellidt kollega, som Pædagogik & Integration sammen med resten af Børn og Unge siger farvel til. Irena bevæger sig hjemvant rundt blandt de unge, men har i sit virke en bred berøringsflade, hvor alle altid husker smilet og den omfavnende venlighed. Det gælder også i dialogen mellem generationer, hvor Irena er i front som ansvarlig for brobygningsprojektet mellem generationer. Hun er uddannet fritidshjempædagog fra Jydsk Fritidshjems-Seminarium i 1975 og har lige siden haft ansættelse i Aarhus Kommune først i Beder, hvor hun bor siden fra 1983 som pladsanviser i det daværende områdekontor Holme og fra 1995 som pædagogisk konsulent.

8 8 NYHEDSNOTER BU AKADEMI - KURSER & EVENTS KURSER & EVENTS Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal: Kontakt: Kursus Startdato Tilmelding Tidlig indsats - tværfaglig enhed Orienteringsmøde om de 30 stillinger i ny tværfaglig enhed - tidlig indsats 7. april 1. april Informationsmøde: Arbejdsmiljøorganiseringen - Hold 01 og 02 2½ times møde for arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og MED-udvalg Hold 01: 10. april Hold 02: 10. april 8. april Trio workshop - nyt skoleår - Hold 04 Heldagskursus for administrative ledere på skoler 16. april 8. april Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2-dages suppleringsuddannelse - Hold 06 2-dages kursus til nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupper i 1. funktionsår. 21. april 7. april Kursus og workshop i styringsværktøjet - Hold 05 Halvdagskursus i basisfunktionaliteterne i styringsværktøjet for administrativt personale og ledere 22. april 8. april Grundkursus i rapportudtræk i Rollebaseret Indgang Halvdagskursus for nye brugere af rapporter i Rollebaseret Indgang 22. april 8. april Fyraftensmøde - Introduktion til visuel støtte og sociale historier - Hold 02 Fyraftensmøde er pædagoger og lærere 29. april 4. april Svømmebeviskursus Obligatorisk kursus for pædagogisk personale, der forestår svømmeundervisning, badning og andre vandaktiviteter ved Børn og Unge. Nye hold i april, maj og juni - Se kursusdatoer i Se frister på Førstehjælp og brandslukning for ansatte i BU - Grundkursus Heldagskursus særligt målrettet ansatte som arbejder med børn. Nye hold i maj og juni - Se kursusdatoer i Se frister på Førstehjælp for ansatte i BU - Repetitionskursus Førstehjælpskurset skal fornyes inden 36 måneder med et repetitionskursus. Nye hold i maj og juni - Se kursusdatoer i Se frister på Grundkursus i brug af tablet som pædagogisk redskab - Hold 06 og 07 2-dages grundkursus for uddannede pædagoger i dagtilbud Hold 06: 20. maj Hold 07: 14. august Hold 06: 8. maj Hold 02: 14. august Arbejdsmiljøuddannelsen i Børn og Unge - Hold 10 og 12 Obligatorisk 3-dages grunduddannelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Hold 10: 17. august Hold 12: 15. Sept. Hold 10: 27. juli Hold 12: 25. august MED-grunduddannelse - Nye hold i efteråret dages obligatorisk grunduddannelse for hele MED-udvalg Se kursusdatoer i Se frister på

9 9 NYHEDSNOTER KORT NYT Ung i Aarhus og skolerne løftede teatersamarbejde i fællesskabt I anledning af skolernes 200 års jubilæum har cirka 80 unge fra flere skoler i Aarhus Kommune samarbejdet på tværs for at vise skolens udvikling gennem tiden. I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag besøger regentparret og hele den kongelige familie Aarhus onsdag den 8. april. Fødselsdagsmarkeringen starter med karettur gennem centrale dele af Aarhus ledsaget af Gardehusarregimentet og Den Kgl. Stald-Etat. Karetturen slutter ved Aarhus Rådhus, hvor byens borgere og gæster har mulighed for at hylde fødselaren, når hun træder frem på balkonen på Aarhus Rådhus klokken 12. Mens regentparret og hele den kongelige familie spiser frokost på Aarhus Rådhus, inviterer magistratsafdelingerne for Sundhed og Omsorg og Børn og Unge på fødselsdagskage for byens borgere og gæster i Ridehuset. Det store fødselsdags-kagebord leveres af Aarhus og Omegns Bagerlaug. En flok unge har gennem den seneste tid fået undervisning i skoletiden af ungdomsskolen, så de sammen med Filurens teaterskole kunne sætte et teaterstykke op om skolernes udvikling. Gennem teaterprojektet har Ung i Aarhus og skolerne været med til at bygge noget værdifuldt op på tværs af byen, og det har de unge taget godt til sig: - Vi er en flok unge mennesker, der interesserer os for at udtrykke sig. Vi forstår hinanden og er en god gruppe på tværs. Vi møder nogle fra andre skoler, som vi lærer at kende, fordi vi har noget til fælles. Jeg snakker med de andre og lærer fra dem, fortæller Frej Bruun på 15 år fra Sabro-Korsvejens skole. Rådmænd byder aarhusianere på fødselsdagskage Det er festdag i Aarhus. Jeg håber, at rigtig mange aarhusianere vil være med til at ønske vores dronning et stort tillykke med fødselsdagen. Derfor vil vi også gerne gøre det ekstra festligt ved at byde på fødselsdagskage. Der bliver sikkert også lejlighed til at synge en fødselsdagssang for majestæten på Rådhuspladsen, siger rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek. Mens regentparret og den kongelige familie er til middag på Aarhus Rådhus, tager Gardehusarregimentets 52 heste og Den Kgl. Stald-Etats seks heste opstilling på Officerspladsen bag Ridehuset. Så det er muligt at komme helt tæt på de 58 flotte heste og den kongelige karet. Se hele programmet for dagen, der løbende bliver opdateret Teaterstykket har spillet på Filurens scene i Musikhuset for de unges klassekammerater, og deres bedsteforældre har også været inviteret til at se stykket, der blandt andet bød på en tidsrejse gennem syngende lussinger, vals, rockmusik og rundkredspædagogik. Der forskes i effekten af Familieiværksætterne Familieiværksætterne er et forældreforberedende forløb, der tilbydes par, som venter deres første barn. Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder, i deres nye livssituation som børnefamilie. For første gang i Danmark forskes der i Aarhus i effekten af Familieiværksætterne. Alle par, som venter deres første barn, bliver spurgt, om de vil deltage i forskningsprojektet, når de er til scanning på Aarhus Universitetshospital. Forskningsprojektet er opstået på initiativ fra afdelingen for Sundhed og Trivsel i Aarhus Kommune. Det afvikles i samarbejde med forskere tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter og udføres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. I en video på lidt under 10 minutter fortælles om Familieiværksætterne og forskningsprojektet. Se video her

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Pædagogiske ildsjæle styrker inklusionsarbejdet

Pædagogiske ildsjæle styrker inklusionsarbejdet nr. 2 januar 2015 SUNDHEDS- PLEJEN: FOKUS PÅ TIDLIG INDSATS s. 3 HMU: DIGITALISERING OG SYGEFRAVÆR s. 5 Pædagogiske ildsjæle styrker inklusionsarbejdet Vi skal inkludere flere med særlige behov til gavn

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Forældre og frivillige drøfter sprog og ansvar

Forældre og frivillige drøfter sprog og ansvar nr. 4 marts 2015 Skulderklap til Aarhus-modellen s. 3 Ny grønspættebog skal lette administration Forældre og frivillige drøfter sprog og ansvar 2 NYHEDSNOTER SPROGSTIMULERING Forældre tager ansvar for

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder. Gilbjergskolen. Gribskov Kommune. Den 27. januar 2015

Job- og personprofil. Skoleleder. Gilbjergskolen. Gribskov Kommune. Den 27. januar 2015 Job- og personprofil Skoleleder Gilbjergskolen Gribskov Kommune Den 27. januar 2015 Denne job- og personprofil for Gilbjergskolens skoleleder indeholder: Introduktion Jobbet - Rammer og ansvarsområder

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Bliv ekspert i at forstå børn

Bliv ekspert i at forstå børn Bliv ekspert i at forstå børn Ulla Dyrløv og Charlotte Bjerregård fra Familiepsykologisk Praksis på Frederiksberg tilbyder et kursus til lærere og pædagoger, der ønsker at blive eksperter i at forstå børn

Læs mere

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Hasle 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge...

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere