Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015"

Transkript

1 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd kan kvalificere løsningen af kerneopgaven. Professor Lotte Bøgh Andersen gav sit bud på, hvordan resultatbaseret ledelse motiverer medarbejderne, mens blandt andet dagtilbudslederne Kristine Schroll og Birte Grønbæk (billedet) fortalte, at data kan bruges i arbejdet med konkrete mål i praksis.

2 2 STORE LEDERDAG Ledelse skal sætte retning og motivere Retning, motivation og evaluering er afgørende faktorer for, hvor godt og effektivt vi løser vores opgave. Professor Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet satte på Store Lederdag fokus på hvordan ledelsesadfærd bidrager til at kvalificere kerneydelsen og medarbejdernes motivation. En effektiv løsningen af kerneopgaven og motiverede medarbejdere, der trives og føler, at de gør en forskel Det er, hvad de fleste offentlige ledere og organisationer drømmer om. Med afsæt i studier af især offentlige organisationer og sammenhængene mellem ledelsesadfærd og succes i løsningen af kerneopgaven, har professor Lotte Bøgh Andersen et bud på, hvad der skal til, for at lykkes som leder. Hun fremhæver især en tydelig retning og vision, motivation og systematisk brug af evaluering som væsentlige redskaber for god ledelsesadfærd. Forudsætning for at udstikke retning er dog, at vi ved, hvor vi er aktuelt. Det er svært at udstikke kursen mod Rom, hvis ikke vi ved, om vi befinder os øst eller vest for byen. Derfor skal vi evaluere og bruge resultatinformationen som basis for, at vi som ledere kan opsætte troværdige visioner. Vi skal bruge vores viden om, hvordan vi performer, til at skabe visioner som både er troværdige og gennemsigtige for medarbejderne, siger Lotte Bøgh Andersen. For langt de fleste medarbejdere især i den offentlige sektor er optaget af at gøre en forskel og motiveres af klar og tydelig retning med konkrete mål. Motivation er en afgørende faktor for, hvor god og effektiv vores kerneydelse er. Skal vi motivere medarbejdere, så skal de også kende de konkrete mål. Vi kan se en direkte sammenhæng mellem lederens evne til at sætte retning, medarbejdernes motivation og kvaliteten af den ydelse, som leveres. Lederens rolle er central for, at vi lykkes med opgaven, siger Lotte Bøgh Andersen. Fælles vision lokalt råderum Selvom de fleste mennesker gerne vil have autonomi i deres arbejde, så viser studier, at det samtidig er afgørende med et overordnet mål, en fælles vision. Det gælder for medarbejderen, men også for lederen. Det er væsentligt for de decentrale ledere at have et lokalt råderum. Men den ledelsesmæssige autonomi skal være i forhold til midler - ikke målet. Faktisk er det en forudsætning for, at vi måler det gode resultat, at vi ved hvilket mål, vi stræber efter, siger Lotte Bøgh Andersen og nævner Børn og Unges fire effektmål Sundhed og Trivsel, Læring og Udvikling, Forældresamarbejde og Rummelighed - som klare ledetråde for hele organisationen, som den enkelte leder kan navigerer efter. Når den overordnet ramme er givet, er det vigtigt, at vi giver lederen decentralt en stor portion frihed til at løse opgaven med de midler, som vurderes bedst i den lokale kontekst. Der skal være rum til lokal oversættelse. Ellers bliver rammerne demotiverende for lederen såvel som medarbejderne, mener Lotte Bøgh Andersen. Lotte Bøgh Andersen, professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet samt KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, er aktuelt i gang med et forskningsprojekt - LEAP - som skal afdække ledelsesadfærd og performance, og hvor ledere motiverer ledere medarbejderne til at opnå organisationens mål? I projektet indgår blandt andet grundskoler og daginstitutioner i Aarhus.

3 3 STORE LEDERDAG Data gør klogere Dataindsamling i dagtilbud På dagtilbudsområdet er der ikke så stor erfaring med at arbejde systematisk med data i form af tal, som der er på skoleområdet. Undersøgelser har vist, at seks procent af en årgang er sprogligt udfordrede, uden det bliver identificeret. Det kan være ellers sprogligt dygtige børn, som for eksempel har udfordringer med sprogforståelsen eller har et lille ordforråd. Sprogvurderingen afdækker, hvilke særlige eller fokuserede indsatser et barn har brug for. Efter anbefalinger fra Center for Børnesprog har dagtilbudsledere og områdechef fra område Grenåvej Vest besluttet at sprogvurdere alle treårige. Projektet startede som et pilotprojekt i 2012, og de første sprogvurderede børn begynder i skole til sommer. Kristine Schroll er dagtilbudsleder i Vejlby dagtilbud, som er en del af projektet. Når vi arbejder med data, får vi hjælp til, hvordan vi skal lægge vores fokus, og hvor det er væsentligt at sætte ind. Hvis mange børn for eksempel har problemer med forholdsord, så har vores medarbejdere fokus på at bruge ord som på, over og under, siger Kristine Schroll. Også Hårup-Elev dagtilbud er med i projektet. Her er Birte Grønbæk dagtilbudsleder. Når den første sprogvurderede årgang begynder i skole til sommer, håber vi på at kunne se en forskel. Vi håber på, at data og tilbagemeldinger fra skolerne viser, at vores indsats virker, siger Birte Grønbæk. Dagtilbuddene anvender begreber fra forebyggelsesstrategien, som er kendt fra skolerne. På den måde får skolerne og dagtilbuddene et fælles sprog, som kan bruges i fællesevalueringen af indsatserne. Projektet startede som et pilotprojekt, men område Grenåvej Vest har besluttet fortsat Skoleleder fra N.J. Fjordsgades Skole Jette Bjørn Hansen oplever, at dataindsamlingen om elevernes søvn gør en forskel. at arbejde med dataindsamling på dagtilbudsområdet. Dataindsamling på søvn På N.J. Fjordsgades Skole indsamler de data på, hvor meget søvn eleverne får, og hvor trætte eleverne er i løbet af en skoleuge. Skoleleder fra N.J. Fjordsgades Skole Jette Bjørn Hansen oplever, at dataindsamlingen om elevernes søvn gør en forskel. Medarbejderne kan se, at snakken om søvn har en effekt. De siger, at de kan mærke i klasserne, hvis vi lige har haft et forældremøde, hvor vi har drøftet emnet, siger Jette Bjørn Hansen. Hun lægger samtidig vægt på, at forældrene skal inddrages. Vi skal have forældrene på banen. Børnene kommer ikke selv i tanke om, at de trænger til mere søvn. Vi har endnu ikke fremlagt de direkte data over for forældrene, men jeg tænker, at vi skal gøre det. På den måde kan forældrene se, at der er et problem, og at det ikke bare er noget, vi siger, fortæller Jette Bjørn Hansen.

4 4 NYHEDSNOTER KICK-OFF LOKE kick-off Nye krav og stigende forventninger til ledelse skaber behov for øget fokus på teamledelse, ledelse på effekt og ledelse af tværfaglighed. Med et fælles kick-off på Børn og Unges nye uddannelsesprogram, LOKE, har alle skoleledelser taget hul på første etape. Først skolerne, så dagtilbuddene og fritidsog ungdomsskoleområdet. Børn og Unges nye uddannelsesprogram, LOKE, har fokus på ledelsesteams bredt i Børn og Unge. Som ledelse skal vi kunne navigere målrettet i en stadig mere kompleks og foranderlig virkelighed, der stiller krav om at udvikle kvaliteten i kerneopgaven, sideløbende med effektiviseringer. For at lykke med den øvelse kræver det, at vi er sammen om opgaven som organisation. Med LOKE ønsker vi at understøtte ledelsesteam med at komme de nye krav i møde gennem den nyeste viden og med afsæt i praksis, sagde chef for HRKT, Søren Aakjær, da han præsenterede skolerne for LOKE. Jeg forventer, at vi gennem LOKE kan skabe en større synlighed om ledelsesopgaven. Vi kan samtidig få vejledning og feedback, der kan gøre os skarpere på vores arbejde. Både individuelt og som ledelsesteam. Mette Nielsen, afdelingsleder for specialklasserne, Vorrevangskolen At LOKE i første omgang er målrettet skolerne skyldes det aktuelle arbejde med skolereformen og de midler fra Undervisningsministeriet, som følger med til udviklingen af skoleledelse. Vide, hvad der virker Målet med LOKE er at udvikle ledelsesteamet til i stadig højere grad at udnytte det lokale råderum og styrke det fælles fundament, koordinationen og samarbejdet om børn og unges læring og trivsel. De nye reformer af folkeskolen og erhvervsuddannelserne samt Børn og Unges fælles mål for tidlig indsats på 0-6 års området skærper fokus på, at alle børn og unges trives og bliver så dygtige, de kan, uanset social baggrund. Derfor skal lederne blive bedre til at arbejde med at lede på effekt og systematisk forholde sig til børn og unges læring, så der opsamles viden om, hvad der virker, og hvornår indsatsen lykkedes. Foruden fokus på ledelse på effekter der også øget opmærksomhed på at kunne lede det tværfaglige samarbejde, for eksempel i forbindelse med understøttende undervisning og tidlig indsats. Det tværfaglige samarbejde skal intensiveres i et 0-18 års perspektiv for at Børn og Unge kan nå det fælles forpligtende mål: At skabe glade, sunde og robuste børn med et højt fagligt niveau. Med LOKE får lederne nye værktøjer og bud på, hvordan de kan arbejde målrettet med opgaven. Udannelsens forløb Med LOKE kick-off har skolerne taget hul på uddannelsesprogrammet, som omfatter fire moduler med fokus på henholdsvis: Ledelse, Organisation, Kommunikation og Effekt. Hvert modul indeholder et fælles undervisningsforløb efterfulgt af coaching for skolelederen og ledelsesteamet. Øvebanen for ledelserne er i praksis det er lokalt i skolens daglige praksis, at lederne skal øve sig og udvikle deres ledelse i tæt samspil med medarbejderne. LOKE kan hjælpe os med at få en fælles forståelse af, hvordan vi kan arbejde målrettet med effekt. Vi skal arbejde videre med, hvad vi kan måle på, og hvordan vi kan bruge de data, som vi får. På Strandskolen er vi samtidig meget optaget af den sammenhæng, vi ser mellem LOKE og projektet Pædagogiske Læringsfællesskaber n (støttet af A.P. Møller Fonden). Det spiller godt sammen. Peter Sørensen, administrerende leder, Strandskolen Skolerne forventes færdigt i august 2016, hvorefter det er dagtilbuddenes og FU-områdets tur. For LOKE er et program, som skal have effekt bredt i Børn og Unge, hvilket Søren Aakjær også fastslog under kick-off: Ambitionen er, at ledelserne lokalt får forankret den fælles læringsproces i hverdagen. Og at vi som organisation får skabt et samlet løft med varig effekt. Læse mere om LOKE på BUportalen under Ledelse Kontakt: Programleder Ann Brix Bjerregaard Tlf.:

5 ANTIRADIKALISERING BU Nyt marts 5 TIDLIG INDSATS 30 sundhedsplejersker og pædagoger skal samarbejde i ny enhed De kender både børnene og forældrene og er tæt på dem i hverdagen de 12 sundhedsplejersker og 18 pædagoger, som fra efteråret vil danne en ny enhed, der kan samarbejde med og rekvireres af dagtilbuddene. Enheden skal arbejde systematisk med opsporing, sundhedsfremme og handlekompetencer. Fokus er på opsporing af børn, som er udfordrede i forhold til tidlig relationsdannelse, motorik og sprog, samt på udvikling og udbredelse af pædagogiske metoder inden for bevægelse, udholdenhed og robusthed. Med foråret dukker konturerne op til det nye og banebrydende samarbejde i Børn og Unge: 30 stillinger vil blive slået op, så 12 sundhedsplejersker og 18 pædagoger fra Børn og Unge kan frikøbes 15 timer ugentligt til den nye sundhedsfaglige og pædagogiske enhed. De 30 medlemmer af enheden vil gennemgå et kompetenceudviklingsforløb og fra efteråret 2015 begynde i deres nye udgående funktion blandt kolleger, børn og forældre i Børn og Unges dagtilbud. Den sundhedsfaglige og pædagogiske enhed skal særligt bistå kolleger, forældre og ledelser med opsporing og indsatser i forhold til: Relationsdannelse Motorik Sprog Forældresamarbejde Konkrete indsatser og forløb vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i en fælles skabelon med plads til lokal tilpasning for eksempel med udgangspunkt i de lokale kvalitetsrapporter og lokale strategier. Indsatsen vil både involvere pædagogisk personale og forældre. Fakta Den nye tværgående og tværfaglige enhed er skabt som følge af, at Aarhus Byråd har afsat 8,5 mio. kroner årligt til styrkede sundhedsfaglige og pædagogiske indsatser i dagtilbud, samt 2 mio. kroner i 2015 til et tværfagligt kompetenceudviklingsforløb. Enheden har base i Sundhed og Trivsel og organiseres også i forvaltningen tværfagligt med en koordinationsgruppe på tværs af Pædagogisk Afdeling samt ledelsesbackup fra ledelse i såvel Sundhed og trivsel som Dagtilbudslederforeningen i Aarhus. Udviklingsarbejdet omkring enheden koordineres via en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet BUPL, Dansk Sygeplejeråd og Dagtilbudslederforeningen i Aarhus. Stillingerne slås op i foråret Rasmus Bak-Møller, Børn og Unge-chef, Pædagogisk Afdeling: Når vi sikrer, at flere børn inkluderes i de almene fællesskaber, ved vi fra forskningen, at det øger deres chance for at udvikle sig positivt til glade, sunde og robuste børn og unge. Med den nye tværgående enhed vil vi samle de bedste erfaringer og følge effekten af tidlig opsporing og indsats med det mål at udvikle den fællesfaglige kompetence i organisationen. På længere sigt skal enheden være med til at udvikle et fælles fagligt sprog og nye opsporings- og handlekompetencer. Enheden skal også sikre, at der i Børn og Unge er de nødvendige kompetencer i forhold til tidlig opsporing af børn med udfordringer. Den vil komme til at arbejde efter konkrete mål, og indsatsen vil blive effektevalueret. Sine Louise Iversen, pædagogisk chef, Sundhed & Trivsel: For at lykkes med en tidlig indsats, er vi afhængige af tidligt at opspore behovet hos børn og forældre. Det gælder både en tidlig opsporing i forhold til børnenes alder og ved tegn på mistrivsel hos barnet eller familien. Den nye enhed skal understøtte det pædagogiske personales indsats og handlekompetence. Kontakt: Lis Fenger, Pædagogisk Afdeling Mail:

6 6 REN ENERGI Skoletaget producerer ren energi 20 Aarhus-skoler går nu ind i kampen for at gøre Aarhus CO2-neutral. Per 30. marts begynder solcellerne på skolernes tage at producere ren energi. Det sker som et led i kommunens overordnede målsætning om at blive CO2-neutral fra Tagene på 18 af de 20 skoler i Aarhus Kommune begynder i slutningen af marts at producere ren energi gennem solcelleanlæg. De sidste to forventes at blive sat i drift per 1. oktober En af de 20 skoler er Sølystskolen i Egå. Her blev solcelleanlæggene sat op lige før nytår, og de er ligesom resten af skolernes anlæg klar til at producere energi per 30. marts. Teknisk Serviceleder Egon Schmidt fra Sølystskolen var med i processen omkring etablering af solcelleanlæggene. Med smartboards i alle klasser, stadigt flere computere og infotavler på gangene er vores strømforbrug stigende. Blandt andet derfor valgte vi at gå med i projektet, fortæller Egon Schmidt. Fakta 20 skoler i Aarhus Kommune får solcelleanlæg På Sølystskolen har de 650 m2 solcelleanlæg på tagene Det dyreste solcelleanlæg: Mårslet Skole på cirka 2 mio. kroner Det billigste solcelleanlæg: Skåde skole på cirka 0,5 mio. kroner 18 af anlæggene kommer i brug per 30. marts 2015 De sidste to forventes at komme i brug per 1. oktober Fakta om Aa+: Aa+ er et energirenoveringsprojekt i Aarhus Kommune Projektet løber fra AA+ gennemgår 650 kommunale bygninger Målet med projektet er en CO2 reduktion på 40 % Projektet skal hjælpe Aarhus i vejen mod at blive CO2 neutral i CO2-neutral fra 2030 Solcelleanlæggene er en del af energirenoveringsprojektet Aa+, der arbejder for at reducere CO2 på de kommune bygninger. Målsætningen med Aa+ er, at kommunens bygninger opnår en CO2-reduktion på 40 %. Alle kommunens bygninger skal inden 2019 gennemgås for at se, hvordan de hver især kan bidrage til at nedbringe CO2-belastningen. På skolerne er det for eksempel bedre isolering, skiftning af vinduer og modernisering af klimaanlæg. Det er de indsatser, der nu bliver suppleret med solceller på 20 skoler. Gennem 20 megawatt-puljen søgte Aa+ om lov til at etablere solcelleanlægge på op til 40 skoler. De søgte om megawatt, hvad der svarede til skoler og fik i første omgang tilsagn om 18 skoler. I februar 2015 fik de tilsagn om endnu to skoler, så der nu i alt er blevet opsat solcelleanlæg på 20 skoler i kommunen. Aa+ og skolernes solceller er et skridt i retningen mod Aarhus Kommunes overordnede målsætning om at være CO2-neutral fra Læs mere: Kontakt: Tina Krøgh Jeppesen Mail: Kontakt: Jacob Hansen Beuschau Mail:

7 7 LEDIGE STILLINGER LEDIGE STILLINGER Læs mere på Børn og Unges LinkedIn, på aarhus.dk under Børn og Unge eller på aarhus.dk/job. Her finder du også de fulde jobopslag og stillingsbeskrivelser. Områdechef til område Silkeborgvej Børn og Unge søger en helhedsorienteret og samarbejdende områdechef med stærke ledelsesmæssige kompetencer. Vi tilbyder et udviklingsorienteret job, hvor du har en afgørende rolle i, at vi lykkes med at skabe trivsel, udvikling og læring for alle børn og unge. Pædagogisk leder til den integrerede insititution Troldehøjen Som kommende leder i Troldehøjen skal du gå forrest, skabe overblik og have fokus på god trivsel for både børn og voksne. To nye lederprofiler til PPR og Specialpædagogik Som nye kolleger i vores ledergruppe vil I indgå i et konstruktivt samarbejde og bidrage til udvikling af de faglige og strategiske opgaver. NYT OM NAVNE På Læssøesgades Skole er Lisbeth Schmidt Andersen konstitueret som skoleleder. Hun kommer fra en stilling som pædagogisk leder på Solbjergskolen. Efter mere end 25 år som pædagog, leder og afdelingsleder for utallige børn og unge på den pædagogisk ledede legeplads, Skolemarken, har Tommy Thorning valgt at gå på efterløn pr. 1/ Tommy har gjort en stor indsats som vi takker ham for, og ønsker ham al held og lykke fremover. Tak for indsatsen En institution takker af Irena Kjærgaard, Pædagogisk konsulent, Pædagogik & Integration Fritidshjempædagogen fornægter sig ikke, når Irena Kjærgaard som én af sine opgaver, hjælper de 31 unge i Børne- og Ungebyrådet gennem vanskelige diskussioner om forhold for unge. Fokus er altid på kerneopgaven børnene og de unge og på hvordan man bedst lytter til de unge og tager dem med på råd. Efter fire årtier i kommunens og børnenes tjeneste takker pædagogisk konsulent Irena Kjærgaard nu af, og det er en bredt favnende, fagligt velfunderet og vellidt kollega, som Pædagogik & Integration sammen med resten af Børn og Unge siger farvel til. Irena bevæger sig hjemvant rundt blandt de unge, men har i sit virke en bred berøringsflade, hvor alle altid husker smilet og den omfavnende venlighed. Det gælder også i dialogen mellem generationer, hvor Irena er i front som ansvarlig for brobygningsprojektet mellem generationer. Hun er uddannet fritidshjempædagog fra Jydsk Fritidshjems-Seminarium i 1975 og har lige siden haft ansættelse i Aarhus Kommune først i Beder, hvor hun bor siden fra 1983 som pladsanviser i det daværende områdekontor Holme og fra 1995 som pædagogisk konsulent.

8 8 NYHEDSNOTER BU AKADEMI - KURSER & EVENTS KURSER & EVENTS Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal: Kontakt: Kursus Startdato Tilmelding Tidlig indsats - tværfaglig enhed Orienteringsmøde om de 30 stillinger i ny tværfaglig enhed - tidlig indsats 7. april 1. april Informationsmøde: Arbejdsmiljøorganiseringen - Hold 01 og 02 2½ times møde for arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og MED-udvalg Hold 01: 10. april Hold 02: 10. april 8. april Trio workshop - nyt skoleår - Hold 04 Heldagskursus for administrative ledere på skoler 16. april 8. april Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2-dages suppleringsuddannelse - Hold 06 2-dages kursus til nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupper i 1. funktionsår. 21. april 7. april Kursus og workshop i styringsværktøjet - Hold 05 Halvdagskursus i basisfunktionaliteterne i styringsværktøjet for administrativt personale og ledere 22. april 8. april Grundkursus i rapportudtræk i Rollebaseret Indgang Halvdagskursus for nye brugere af rapporter i Rollebaseret Indgang 22. april 8. april Fyraftensmøde - Introduktion til visuel støtte og sociale historier - Hold 02 Fyraftensmøde er pædagoger og lærere 29. april 4. april Svømmebeviskursus Obligatorisk kursus for pædagogisk personale, der forestår svømmeundervisning, badning og andre vandaktiviteter ved Børn og Unge. Nye hold i april, maj og juni - Se kursusdatoer i Se frister på Førstehjælp og brandslukning for ansatte i BU - Grundkursus Heldagskursus særligt målrettet ansatte som arbejder med børn. Nye hold i maj og juni - Se kursusdatoer i Se frister på Førstehjælp for ansatte i BU - Repetitionskursus Førstehjælpskurset skal fornyes inden 36 måneder med et repetitionskursus. Nye hold i maj og juni - Se kursusdatoer i Se frister på Grundkursus i brug af tablet som pædagogisk redskab - Hold 06 og 07 2-dages grundkursus for uddannede pædagoger i dagtilbud Hold 06: 20. maj Hold 07: 14. august Hold 06: 8. maj Hold 02: 14. august Arbejdsmiljøuddannelsen i Børn og Unge - Hold 10 og 12 Obligatorisk 3-dages grunduddannelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Hold 10: 17. august Hold 12: 15. Sept. Hold 10: 27. juli Hold 12: 25. august MED-grunduddannelse - Nye hold i efteråret dages obligatorisk grunduddannelse for hele MED-udvalg Se kursusdatoer i Se frister på

9 9 NYHEDSNOTER KORT NYT Ung i Aarhus og skolerne løftede teatersamarbejde i fællesskabt I anledning af skolernes 200 års jubilæum har cirka 80 unge fra flere skoler i Aarhus Kommune samarbejdet på tværs for at vise skolens udvikling gennem tiden. I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag besøger regentparret og hele den kongelige familie Aarhus onsdag den 8. april. Fødselsdagsmarkeringen starter med karettur gennem centrale dele af Aarhus ledsaget af Gardehusarregimentet og Den Kgl. Stald-Etat. Karetturen slutter ved Aarhus Rådhus, hvor byens borgere og gæster har mulighed for at hylde fødselaren, når hun træder frem på balkonen på Aarhus Rådhus klokken 12. Mens regentparret og hele den kongelige familie spiser frokost på Aarhus Rådhus, inviterer magistratsafdelingerne for Sundhed og Omsorg og Børn og Unge på fødselsdagskage for byens borgere og gæster i Ridehuset. Det store fødselsdags-kagebord leveres af Aarhus og Omegns Bagerlaug. En flok unge har gennem den seneste tid fået undervisning i skoletiden af ungdomsskolen, så de sammen med Filurens teaterskole kunne sætte et teaterstykke op om skolernes udvikling. Gennem teaterprojektet har Ung i Aarhus og skolerne været med til at bygge noget værdifuldt op på tværs af byen, og det har de unge taget godt til sig: - Vi er en flok unge mennesker, der interesserer os for at udtrykke sig. Vi forstår hinanden og er en god gruppe på tværs. Vi møder nogle fra andre skoler, som vi lærer at kende, fordi vi har noget til fælles. Jeg snakker med de andre og lærer fra dem, fortæller Frej Bruun på 15 år fra Sabro-Korsvejens skole. Rådmænd byder aarhusianere på fødselsdagskage Det er festdag i Aarhus. Jeg håber, at rigtig mange aarhusianere vil være med til at ønske vores dronning et stort tillykke med fødselsdagen. Derfor vil vi også gerne gøre det ekstra festligt ved at byde på fødselsdagskage. Der bliver sikkert også lejlighed til at synge en fødselsdagssang for majestæten på Rådhuspladsen, siger rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek. Mens regentparret og den kongelige familie er til middag på Aarhus Rådhus, tager Gardehusarregimentets 52 heste og Den Kgl. Stald-Etats seks heste opstilling på Officerspladsen bag Ridehuset. Så det er muligt at komme helt tæt på de 58 flotte heste og den kongelige karet. Se hele programmet for dagen, der løbende bliver opdateret Teaterstykket har spillet på Filurens scene i Musikhuset for de unges klassekammerater, og deres bedsteforældre har også været inviteret til at se stykket, der blandt andet bød på en tidsrejse gennem syngende lussinger, vals, rockmusik og rundkredspædagogik. Der forskes i effekten af Familieiværksætterne Familieiværksætterne er et forældreforberedende forløb, der tilbydes par, som venter deres første barn. Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder, i deres nye livssituation som børnefamilie. For første gang i Danmark forskes der i Aarhus i effekten af Familieiværksætterne. Alle par, som venter deres første barn, bliver spurgt, om de vil deltage i forskningsprojektet, når de er til scanning på Aarhus Universitetshospital. Forskningsprojektet er opstået på initiativ fra afdelingen for Sundhed og Trivsel i Aarhus Kommune. Det afvikles i samarbejde med forskere tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter og udføres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. I en video på lidt under 10 minutter fortælles om Familieiværksætterne og forskningsprojektet. Se video her

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Tidlig indsats og forebyggelse 0-18 år

Tidlig indsats og forebyggelse 0-18 år Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. juni 2014 Tidlig indsats og forebyggelse 0-18 år 1. Resumé Forventningerne til børn og unges faglige niveau, trivsel og udviklingsmuligheder

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 Lokale spørgsmål indberettes i perioden 22. august

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SKOLELEDER SØDALSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SKOLELEDER SØDALSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB OG, www.soedalskolen.dk TIL Sødalskolen søger en inspirerende og nærværende leder, som kan tegne skolen og derigennem fastholde den positive udvikling skolen er i samt sikre

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I TIDLIG, RETTIDIG INDSATS OG FOREBYGGELSE HELHEDSSYN PÅ BØRNENE OG DE UNGE VIDENSBASERET UDVIKLING AF VORES PRAKSIS SAMSKABELSE MED OG FOR BØRNENE

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

TRIVSELSMÅLINGER ESBJERG KOMMUNE 1 ESBJERG KOMMUNE TRIVSELSVURDERINGER I DAGTILBUD OG SKOLER TILBUD

TRIVSELSMÅLINGER ESBJERG KOMMUNE 1 ESBJERG KOMMUNE TRIVSELSVURDERINGER I DAGTILBUD OG SKOLER TILBUD TRIVSELSMÅLINGER ESBJERG KOMMUNE 1 ESBJERG KOMMUNE TRIVSELSVURDERINGER I DAGTILBUD OG SKOLER TILBUD NOVEMBER 2014 TRIVSELSMÅLINGER ESBJERG KOMMUNE 2 INDLEDNING Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll)

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Tema 2 Ledelse og Metoderne

Tema 2 Ledelse og Metoderne Tema 2 Ledelse og Metoderne Genbesøg i : Oplæg; kort præsentation af modellens redskaber. v/ projektleder Britta Hilding Jeppesen, Viborg kommune Tidlig opsporing og indsats VIL: At alle børn og unge skal

Læs mere

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen:

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen: Notat Sagsnr.: 2015/0001189 Dato: 27. februar 2015 Titel: Udkast til handleplan for evidensbaserede indsatser Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Med henblik på at styrke fagligheden på hele

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten for Børn og Unge 2015

Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten for Børn og Unge 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. februar 2016 0BStyrket trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten

Læs mere

SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE. Første måling, december 2013

SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE. Første måling, december 2013 SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE Første måling, december 2013 OPLÆG FRA ULLERUP BÆK SKOLEN 1. Oplæg om LSP undersøgelsen for medarbejderne på UBS (Jan) Indledning

Læs mere