Dialog til en forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog til en forandring"

Transkript

1 Dialog til en forandring

2

3 Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur

4 Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Tryk: Narayana Press, Gylling Omslag: Torben Lundsted ISBN Samfundslitteratur Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf Fax Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse. 4

5 Indhold Forord Indledning Medarbejdernes forventninger til arbejdspladsen Den vanskelige samtale hvad er det? Hensigtsmæssig kommunikation Bogens opbygning DEL Teorien bag den vanskelige samtale Det vigtige menneskesyn Den retoriske situation Den passende respons Den retoriske situation i den vanskelige samtale Motivation af medarbejdere Principper for læring Psykologisk indblik Kommunikation og forandring Ethos et middel til påvirkning Pistis og aptum to klassiske retoriske begreber Samtalens principper Facebegrebet i den vanskelige samtale Dialogens asymmetri Den vanskelige samtales fire faser Argumentationens fire faser Spørgsmålstyper Tolv handleforskrifter

6 2. DEL Den vanskelige samtale et eksempel Eksempel Magtforholdet Rollefordelingen mellem leder og medarbejder Antal ord Initiativer i samtalen Ros og anerkendelse Argumentationsformen Lederens troværdighed Spørgsmålstyperne Forudsætninger Argumentationen i den vanskelige samtale Eksempel Eksempel Sammenfatning af praksis over for teori Ligheder mellem lederens adfærd og handleforskrifterne Afvigelser mellem lederens adfærd og handleforskrifterne Konflikten mellem teori og praksis Sammenfatning Efterskrift Litteratur

7 Forord Lederes kommunikative evner har stor betydning for, om de kan opnå succesfulde forandringsprocesser. Det gælder både forandringer på organisationsplan, på afdelingsplan og på medarbejderplan, hvis en medarbejder f.eks. skal forandre sin adfærd. Alligevel er der i hvert fald i den danske litteratur ofte langt større fokus på forandringsprocesser og forandringsledelse end på det på en gang simple og komplekse spørgsmål: Hvordan gør man så? 1 Det vil jeg med denne bog forsøge at råde bod på inden for genren vanskelige samtaler. Det er et af bogens formål at give nogle konkrete svar på, hvordan man skal gøre. Endvidere giver bogen en teoretisk baggrundsforståelse for og forklaring på de mekanismer, der spiller ind, når en leder gennem en konstruktiv dialog vil forsøge at påvirke en medarbejder til at ændre adfærd. Bogen tager udgangspunkt i retorikken, hvorfor relevante retoriske begreber kort bliver gennemgået for derefter at blive koblet sammen med bogens egentlige emne. Retorikken bidrager dog ikke alene til den teoretiske forståelse af den vanskelige samtale. Også centrale psykologiske, pædagogiske og sociologiske begreber har en væsentlig plads i bogen. Det er mit håb, at denne bog vil bidrage med en vis teoretisk tyngde til genren samt med konkret indsigt i, hvordan man skal gøre. Dette skal tilsammen give en større forståelse af, hvad der skal til for, at ledere får succes med de vanskelige samtaler. Yderligere er det mit håb, at denne forståelse på sigt kan hjælpe til, at flere ledere bliver endnu bedre til at håndtere de vanskelige samtaler. Både fordi de i 1. Helle Petersen, Forandringskommunikation, p

8 højere grad forstår de fænomener, der optræder i sådan en dialog, og fordi de samtidig forstår dialogens begrænsninger og muligheder. For en god ordens skyld skal to ting nævnes: Ordet dialog kommer af det græske dialogos og betyder samtale. Når bogen derfor anvender begge disse ord, er det for at nuancere sproget ikke fordi der er tale om to forskellige begreber. Og så skriver jeg konsekvent han, når jeg refererer til en fiktiv leder i de teoretiske afsnit. Det er ikke for at udøve kønsdiskrimination, men udelukkende fordi det er nemmere med én fælles betegnelse. Charlotte Køhlert September

9 Indledning Vi modtager ikke visdom; vi må opdage den for os selv efter en rejse, som ingen anden kan tage for os eller spare os for. (Marcel Proust) Her ved begyndelsen af det nye årtusind bliver medarbejderne i større og større grad karakteriseret som virksomhedernes vigtigste ressource det nye guld i erhvervslivet. Medarbejderne er blevet en strategisk nøglefaktor, der må håndteres professionelt ligesom virksomhedens øvrige ressourcer. Medarbejdersamtaler ses som et ledelsesværktøj, der sikrer sammenhæng mellem virksomhedens strategiske udvikling og anvendelsen af de menneskelige ressourcer. Højt kvalificerede og motiverede medarbejdere er blevet en forudsætning for, at en virksomhed kan indfri sine langsigtede mål og bevare en hensigtsmæssig placering på markedet. Salg af know-how og service har fået stigende vægt i forhold til traditionel fysisk produktion, og dermed kommer medarbejderstaben i høj grad til at repræsentere selve produktionsapparatet. Der sker altså en sammensmeltning mellem virksomhedsstrategien og personalestrategien. Og hvor det tidligere var ønskeligt, at en leder kunne udøve personaleledelse, så er det i dag en nødvendighed. Dette betyder, at erhvervsledere netop nu står over for en ny ledelsesmæssig opgave. Gennem deres kommunikation skal de kunne udøve professionel og kompetent ledelse og dermed være med til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere i virksomheden. Tidligere var lederes opgave i høj grad at udstikke retningslinier, ordrer eller anvisninger, og ledere brugte forholdsvis meget tid på at kontrollere og aktivere deres medarbejdere. I disse år er der dog nogle væsentlige værdiændringer på vej. Derfor beskæftiger man sig meget 9

10 med emner som: Den lærende organisation, værdibaseret ledelse og medarbejderudvikling for netop at imødekomme disse værdiændringer. Værdiændringerne fordrer, at ledere i langt højere grad end tidligere skal kunne motivere og udvikle deres medarbejdere og fungere som sparringspartnere for dem. Dette kræver en anden ledelsesform en ledelsesform, der i meget højere grad er baseret på dialog mellem ledere og medarbejdere og ikke på monolog fra leder til medarbejder. Da ledelse gennem dialog er et af de områder, hvor ledere i de kommende år vil blive udfordret, er det nødvendigt, at ledere også bliver uddannet, så de kompetent kan løse denne ledelsesmæssige opgave. Derfor er det også påfaldende, at ledere, ifølge en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation i 1999, ikke uddanner sig ret meget indenfor medarbejderudvikling. Faktisk er det kun hver fjerde leder i det private erhvervsliv, der uddanner sig på dette område, hvor det dog er hver anden i offentligt regi. Medarbejdernes forventninger til arbejdspladsen Medarbejdernes forventninger til arbejdspladsen bliver stadigt større, hvilket betyder, at virksomhederne bliver stillet overfor voksende udfordringer i kampen om at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. I 1998 lavede Finansministeriet sammen med Centralorganisationernes Fællesudvalg en undersøgelse blandt ti arbejdspladser i Danmark. Undersøgelsen havde to overordnede formål: At finde ud af, hvad der ifølge medarbejdere gør en arbejdsplads attraktiv og at finde ud af, hvad der i fremtiden bør gøres for, at en organisation kan fastholde og tiltrække medarbejdere. Undersøgelsen viste, at det overvejende er de blødere værdier, der gør en arbejdsplads attraktiv. Holt Larsen m.fl. henviser til en lignende svensk undersøgelse, der konkluderer, at gode chefer og gode kolleger er den enkeltfaktor, folk lægger mest vægt på, når de skal vælge job. Alle andre faktorer såsom løn, arbejdstid, uddannelses- og avancementsmuligheder m.v. prioriteres lavere. En undersøgelse lavet af Personalestyrelsen i 2000 om, hvad der motiverer medarbejdere i den statslige sektor, peger ligeledes på, at medarbejderne lægger mest vægt på, at ledelsen bakker op og er 10

11 lydhør i forhold til medarbejdernes synspunkter og idéer igen de bløde værdier. Der er altså ved at ske ændringer i forhold til, hvilke forventninger, medarbejdere har, og hvilke krav, de stiller både til arbejdspladsen generelt og til, hvordan den dygtige leder skal være. Ifølge finansministeriets undersøgelse er det særligt forholdet til den nærmeste leder, der spiller en rolle for vurderingen af arbejdspladsens attraktivitet. Det kan simpelthen konstateres, at samarbejdet med nærmeste leder, den personlige og faglige feedback, lederens respekt, lydhørhed og anerkendelse og lederens evne til at tage medarbejderne med på råd har en positiv indvirkning på medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsens attraktivitet. Således kan man også læse i Ugebrevet Mandag Morgen, 2 at det mere end noget andet gælder om, at ledere gør en indsats for at lære mennesket i medarbejderen at kende. Henrik Holt Larsen m.fl. påpeger i øvrigt, at medarbejdere trods stor arbejdsløshed bliver bevidste om, at det ikke kun er dem, der er afhængige af virksomheden. Også virksomheden er afhængig af medarbejderne; specielt hvis disse har en såkaldt særegen kompetence, dvs. en kvalifikationsprofil, man ikke bare kan gå ud på gaden og hyre. Derfor står vi i dag i en situation, hvor såvel virksomheden som den enkelte medarbejder stiller større krav til sig selv og hinanden, hvor professionel personaleudvikling er blevet et must, og hvor virksomhedens overlevelse i stigende grad er et spørgsmål om dens evne til at anvende de menneskelige ressourcer optimalt. Den nutidige leder skal altså helst være fagligt dygtig, have menneskekendskab samt personlige og kommunikative kvalifikationer, der gør ham kompetent som sparringspartner for sine medarbejdere. Ledelsesstilen skal være dialogbaseret, og det er vigtigt, at lederen både kan give og modtage feedback, kan formidle de store linier samt delegere, motivere, inspirere og støtte sine medarbejdere. Dette fordrer med andre ord en tydelig retorisk kompetence hos lederne. Ovennævnte værdiændringer og forventninger skærper selvfølgelig interessen for dialogbaseret ledelse både i det daglige (sparring, coaching, vanskelige samtaler m.m.) og i forbindelse med de årlige eller januar

12 halvårlige samtaler (uddannelsessamtaler, medarbejderudviklingssamtaler, personaleudviklingssamtaler m.m.) Den vanskelige samtale hvad er det? Begrebet den vanskelige samtale dækker over alle former for samtaler mellem en leder og en medarbejder, der er problemfyldte eller vanskelige. Den vanskelige samtales omdrejningspunkt kan være alle emner, der er relevante i forhold til arbejdet. Det kan være en medarbejder, der ofte kommer for sent, har et alkoholproblem, spreder sladder eller dårlig stemning, har en uhensigtsmæssig attitude, har dårlig kemi med kolleger eller lederen, begår for mange fejl, stjæler af kassen, ikke lever op til lederens forventninger, ikke når sine målsætninger listen er uendelig. Det er vigtigt at pointere, at det ikke er sådan, at lederen kalder medarbejderen ind til en vanskelig samtale. Betegnelsen en vanskelig samtale eksisterer kun i lederens bevidsthed, fordi lederen oplever den som vanskelig. Det vanskelige ligger i, at samtalens emne som oftest vil være personligt for medarbejderen, og at medarbejderen kan opfatte samtalens indhold som et personligt angreb. Handler samtalen f.eks. om, at lederen er utilfreds med medarbejderens adfærd eller arbejdsindsats, kan lederen være usikker på eller måske endda bange for, hvordan medarbejderen vil reagere, ligesom lederen kan være bekymret for, hvilke konsekvenser samtalen kan få. To forhold kan være årsag til, at lederen må afholde en vanskelig samtale. Det ene forhold kan være, at lederen er blevet opmærksom på en uhensigtsmæssig adfærd hos medarbejderen. Samtalens mål vil derfor være at få medarbejderen motiveret til at ændre sin adfærd, så den fremover bliver mere hensigtsmæssig. Der skal altså findes en tilfredsstillende løsning, og denne skal lederen finde frem til sammen med medarbejderen. Det andet forhold kan være, at lederen allerede på forhånd har vurderet situationen og har truffet en afgørelse om, hvad medarbejderen skal gøre, og dette budskab skal lederen så have overbragt til medarbejderen på den bedst mulige måde. Således er der i bedste fald tale om en samtale, hvor lederen blot skal have afklaret nogle ting med medarbejderen, eller hvor medarbejderen alene skal 12

13 motiveres til at justere sin nuværende adfærd. I værste fald er der tale om en reel påtale, advarsel eller afskedigelse. Målet med en vanskelig samtale vil dog altid være, at lederen gennem dialogen vil forsøge at påvirke medarbejderen til en adfærdsændring. Og denne påvirkning skal gå igennem tre etaper. For det første skal medarbejderen erkende, at der overhovedet er noget uhensigtsmæssigt ved den nuværende situation. For det andet skal medarbejderen erkende, at han er årsag til eller i hvert fald har en andel i dette, og for det tredje skal medarbejderen påvirkes, så han bliver motiveret for at ændre sin nuværende adfærd til en mere hensigtsmæssig adfærd i fremtiden. Målet er altså med andre ord, at dialogen skal løse det eksisterende problem og skabe forbedringer for fremtiden. En yderligere udfordring ved den vanskelige samtale er, at lederen, udover at skulle overbringe en ubehagelig besked eller tage hul på et følsomt emne, samtidig skal sikre, at medarbejderen bevarer sin motivation, sin arbejdsglæde og sin oplevelse af at være accepteret og god nok. Denne dobbelte udfordring kan gøre det yderst penibelt at holde en vanskelig samtale. Mange ledere har svært ved at tackle de vanskelige samtaler og nogle ledere tackler dem slet ikke! For at undgå en eventuel konflikt sker der desværre ofte det, at ledere udskyder samtalen i håbet om, at problemet nok går over af sig selv. Det gør det desværre som regel ikke, og så bliver situationen bare forværret med tiden. Der kan dog også ske det, at lederen kaster sig impulsivt ud i samtalen uden nogen egentlige forudsætninger, uden at have tænkt situationen igennem og uden at have forberedt sig godt. Eller lederen holder en enetale, hvor medarbejderen ikke får et ord indført. Begge disse fremgangsmåder er uhensigtsmæssige, fordi lederen i bedste fald risikerer, at han ikke opnår det, han ønsker. I værste fald kan han forværre situationen. Det er ikke så mærkeligt, at mange ledere frygter disse vanskelige samtaler, og at mange ledere måske endda oplever, at de ikke er kompetente til at afholde dem. Ledere må således uddannes mere til at kunne tackle disse situationer. Både så de ikke frygter dem i samme omfang, og så de opnår den positive og konstruktive effekt, som er målet for samtalerne, og som lederen i realiteten ønsker. 13

14 Hensigtsmæssig kommunikation Forudsætningen for, at man kan lære at kommunikere hensigtsmæssigt, er, at man anerkender, at dét at kommunikere er en proces, som man kan forholde sig bevidst til (Whitmore, 1996). Denne erkendelse må gå forud for enhver udvikling af lederes kommunikative evner. Retorikken har i mere end 2000 år beskæftiget sig med netop den intentionelle kommunikation, hvor man forholder sig bevidst til det at kommunikere og formidle. Oprindeligt opfattede man retorik som en disciplin, der beskæftigede sig med at tale til en modtager i stedet for dialogisk at tale med en modtager. Dog har det altid været grundsubstansen i retorikken, at der var et dialogisk element i enhver henvendelse, fordi man forholder sig til sin modtager og tænker modtageren og dennes forudsætninger, reaktioner m.v. ind i enhver retorisk handling. Dette kendetegner og udmærker retorikken som videnskaben om overbevisende og hensigtsmæssig formidling. Som Fafner (1989) pointerer, bruger vi sproget til at påvirke vore medmennesker med for netop at forme deres meninger i overensstemmelse med vore egne og for at få dem til at handle på en måde, som vi finder ønskelig. Det er dette overbevisende element i sproglige handlinger, som retorikken bl.a. beskæftiger sig med, og det er netop det mål, der ligger i den vanskelige samtale. Den vanskelige samtale er et overlap mellem almindelige samtaler og retorikken. Almindelige samtaler er kendetegnet ved, at de ofte forløber uden en bevidst plan, og at de afhænger af, at samtaleparterne styrer dem, efterhånden som de udvikler sig, ved at trække på de redskaber og principper, som samtaleparterne hver især mener passer til en konversation. Retorikken er kendetegnet ved altid at være intentionel og persuasiv. Intentionel betyder, at man som afsender har en intention med sit budskab, og at man er bevidst om at ville opnå noget bestemt at ens kommunikation er hensigtsbestemt. Ordet persuasiv kommer af det latinske persuasio, der betyder, at man forsøger at tilskynde til en bestemt meningsdannelse eller handling hos sin modtager, og at man fremstiller sin sag så hensigtsmæssigt som muligt, så modtageren enten accepterer eller i hvert fald forstår budskabet. Disse to genrer almindelige samtaler og retorikken overlapper hinanden i de tilfælde, hvor en samtale har et persuasivt element, og det er i 14

15 dette overlappende felt, at den vanskelige samtale befinder sig. Lederen, der er afsender i dialogen, har et bevidst mål med dialogen, så den bevidst bliver styret i en bestemt retning. Almindelige samtaler Retorik Den vanskelige samtale Bogens opbygning Bogen er opdelt i to dele. Første del gennemgår en række retoriske, psykologiske, pædagogiske og sociologiske teorier, der er væsentlig for at forstå den vanskelige samtale og dens virkemidler. Fra retorikken hentes nogle begreber fra den retoriske situation, nogle klassiske retoriske begreber som ethos, pistis og aptum samt nogle begreber fra den retoriske argumentationsteori. Fra psykologien bliver der henvist til en motivationsteori samt til teorien bag transaktionsanalysen. Pædagogikken bidrager med en teori om principperne for læring, og til sidst er der hentet inspiration fra sociologien om faceteorien og om facetruende handlinger. Første del er endvidere suppleret med cases, der konkret illustrerer teoriens pointer. Teorien skal understøtte de efterfølgende 12 handleforskrifter for, hvordan den vanskelige samtale kan gribes an, hvis den skal lede frem til en adfærdsændring hos medarbejderen hvilket i sagens natur er lederens intention og mål. Anden del af bogen sammenholder den gennemgåede teori med et konkret eksempel på en vanskelig samtale. Denne gennemgang har det formål at give eksempler på, hvordan en leder helt konkret kan 15

16 gribe en vanskelig samtale an, så den bliver succesfuld. Eksemplet viser dog også nogle af de typiske faldgruber i samtalen, som lederen bør undgå.

17 1. del

18

19 Teorien bag den vanskelige samtale Dette kapitel indeholder som sagt en gennemgang af de teorier, der er relevante i forhold til at kunne forstå mekanismerne i de vanskelige samtaler og for at kunne afholde dem på en hensigtsmæssig måde. På baggrund af teorigennemgangen opstilles 12 konkrete handleforskrifter for, hvordan en leder kan øge sandsynligheden for, at han når sit mål, og at samtalen derved bliver en succes. Det vigtige menneskesyn I forbindelse med den vanskelige samtale er det afgørende, hvilket menneskesyn, der er det fremherskende hos lederen. Tror han på, at samtalen kan gøre en forskel? Og at mennesker kan ændre sig? Begge dele er forudsætninger for, at lederen får et succesfuldt udbytte af samtalen. Et galilæisk menneskesyn er i denne forbindelse værd at holde fast i frem for et aristotelisk menneskesyn. Aristoteles beskæftigede sig både med naturvidenskaben og retorikken, men det naturvidenskabelige element gennemsyrede hans menneskesyn. Aristoteles opfattede nemlig mennesket som en objektivitet, en kvantitet, noget statisk, noget absolut, der kan placeres i en kategori, og som ikke kan ændre sig. Galilei derimod, der ligeledes var naturvidenskabsmand og også var filosof, så mennesket som en subjektivitet, en kvalitet, noget dynamisk, noget relativt, der er præget af et kontinuum. Hans menneskesyn var derfor knap så naturvidenskabeligt, hvilket også betød, at 19

20 mennesker hverken er gode eller dårlige, men at de kan være begge dele, og at de kan udvikle sig, forandre sig og ændre sig. Således er det galilæiske menneskesyn hensigtsmæssigt som udgangspunkt for de vanskelige samtaler. Hvis man som leder ser på medarbejdere i lyset af det aristoteliske menneskesyn, vil man i en samtale betragte sig selv som autoriteten, der ser på sin medarbejder og dennes problem udefra uden forståelse, og man kan endvidere have tendens til at bedømme medarbejderens problemer ud fra en kvantitativ, statistisk sammenligning. På den måde bliver problemerne meget almindelige og derfor også af mindre betydning. Dette kan desuden bidrage til, at lederen får en tendens til at betragte menneskelige problemer som svære at løse, fordi mennesker netop ses som statiske, dvs. at de ikke kan udvikle sig eller ændre adfærd. Slutresultatet er en kategorisering, hvor lederen placerer den enkelte medarbejder i en bås. Og så bliver medarbejderen nemt fastlåst i en bestemt udgang på samtalen, og en udviklende dialog vil være besværliggjort eller i værste fald helt umulig. Med det galilæiske menneskesyn ser lederen anderledes ligeværdigt på medarbejderen. Her er begge parter fælles om en subjektiv sandhed, der bruges til at belyse det enkelte menneskes kvalitet. Hvert menneske er statistisk unikt og betydningsfuldt, og man betragter generelt menneskelige problemer som noget, der kan løses, fordi mennesker netop er dynamiske, bevægelige og relative. Ud fra dette menneskesyn kan lederen ikke placere sine medarbejdere i bestemte båse eller kategorier, men må opleve sine medarbejdere placeret på forskellige stadier af udviklingslinier, hvor målsætninger og påvirkninger får afgørende indflydelse på medarbejdernes bevægelsesretning. En retning mod stadigt bedre funktioner, flere muligheder og højere kvalitet. For at lederen kan opnå sit mål i dialogen, skal han altså tro på, at medarbejderen har større evner, end han i øjeblikket realiserer, ellers vil lederen nemlig ikke være i stand til at hjælpe medarbejderen hen imod noget nyt hen imod en udvikling, en forandring. Lederen skal med andre ord opfatte de medarbejdere, han har ansvaret for, i lyset af deres potentiale; ikke i lyset af deres nuværende præstation. 20

21 CASE I kundeserviceafdelingen i en IT-virksomhed havde kundeservicechefen et udpræget gælilæisk menneskesyn, der kom til udtryk ved en lederadfærd, der generelt var meget coachende. Coaching er en samtaleform, hvor lederen ikke selv kommer med forslag, men hvor lederen via åbne spørgsmål og en ikke-fordømmende lytteadfærd lukker op for medarbejderens potentiale, så medarbejderen kan forbedre sin situation og maksimere sine præstationer. Ved hjælp af sin coaching arbejdede kundeservicechefen sig igennem forskellige processer med sine medarbejdere. I coachingsamtalerne koncentrerede hun sig især om at finde medarbejdernes egne ressourcer, så medarbejderne kunne videreudvikle sig både personligt og fagligt. Kundeservicechefen blev derved en katalysator, der igangsatte og understøttede sine medarbejderes udviklingsproces. Denne udviklingsproces foregik på deres egne præmisser og udfra deres egne ønsker og behov selvfølgelig i overensstemmelse med virksomhedens værdier og mål. Ved at anvende denne ledelsesstil viste lederen, at hun netop så sine medarbejdere i lyset af deres potentiale og ikke kun tillagde dem de ressourcer og kompetencer, som hun så dem være i besiddelse af til daglig. RESUMÉ Det galilæiske menneskesyn bør være udgangspunktet for al ledelse og dermed for alle medarbejdersamtaler. Ledere bør se deres medarbejdere i lyset af medarbejdernes potentiale og tro på deres evner til at være dynamiske, bevægelige og relative, således at lederen ikke på forhånd mentalt låser dem fast i bestemte roller. Den retoriske situation Da Lloyd F. Bitzer i 1968 offentliggjorde sin teori om den retoriske situation, var hans mål at tage udgangspunkt i en ældre humanistisk disciplin og genoplive den til en moderne metode, der kunne bruges til problemløsning og til at træffe beslutninger med. Da den vanskeli- 21

22 ge samtale lægger op til en fremadpegende proces, der handler om at løse et nuværende problem, bliver den retoriske situation et relevant udgangspunkt for, hvornår den vanskelige samtale kan foregå. En retorisk situation kan ifølge Bitzer defineres som en kompleks sammenhæng mellem personer, begivenheder, genstande og relationer, der tilsammen udgør et påtrængende faktuelt eller potentielt problem. Et problem, som kan løses helt eller delvist ved hjælp af en sproglig indblanding, således at der træffes en beslutning eller følger en handling, som løser eller dæmper det påtrængende problem betydeligt. Gerard A. Hauser (1986) påpeger, at en retorisk situation kalder på en retorisk handling for at justere mennesker, tanker, menneskelige forhold eller andet. I en retorisk situation kan man bl.a. forandre mennesker direkte ved at overbevise dem om, at de må tænke, føle, tro, forstå eller handle på en bestemt måde. En situation er retorisk, hvis den kan løses meningsfuldt gennem brug af tale eller skrift. Problemer, der kan løses gennem en ændring af tro, attitude, eller som kræver en form for et samarbejde, er typisk problemer, hvor sproglig kompetence kan gøre en forskel. En retorisk situation kræver tre konstituerede elementer: Et påtrængende problem (exigence), en modtager (audience) og nogle tvingende omstændigheder (constraints). Et påtrængende problem er retorisk for så vidt, at det kan ændres til det bedre, og at denne forandring kræver en retorisk handling. Der kan være tale om en ufuldkommenhed, en fejl, en mangel eller en uhensigtsmæssighed, der ikke lader sig overse. En retorisk situation har derfor altid ét primært problem, der bestemmer, hvem afsenderen skal henvende sig til med sin kommunikation, og hvad formålet skal være, dvs. hvilket udbytte, der skal komme af kommunikationen. Den retoriske situation foreskriver ligeledes, hvilken retorisk respons, dvs. hvilken form for kommunikation, der vil være mest passende, og at en respons kun er passende, hvis den griber problemet an på en meningsfyldt måde. Den retoriske handling vil altså ikke opstå for sin egen skyld. Den opstår på baggrund af den retoriske situation, og dens funktion er at frembringe handling eller forandring, således at en uholdbar situation vendes til en holdbar situation og problemet bliver løst. 22

23 En modtager er kun retorisk, hvis han opfylder to kriterier: Han skal kunne påvirkes af en retorisk handling, og han skal være i stand til at skabe netop den forandring, som den retoriske handling forsøger at påvirke ham til. Modtageren skal altså være parat til at tage konsekvensen af den retoriske påvirkning, og det kræver selvsagt en vis interesse i det påtrængende problem. Før modtageren vil reagere, må han selv have en tro på, at han er i stand til at formidle en ændring gennem f.eks. sine handlinger. Hvis han ikke har den tro, vil chancen for, at han foretager sig noget, være meget lille. Det er derfor vigtigt for afsenderen af budskabet at sikre sig, at modtageren er i stand til og er klar til at formidle løsningerne ved at føre de nødvendige ændringer ud i livet. De tvingende omstændigheder, der altid er til stede i den retoriske situation, udgøres af de personer, hændelser, genstande eller relationer, som har magt til at afgrænse eller fremtvinge de beslutninger og handlinger, der er nødvendige for at afhjælpe det påtrængende problem og finde frem til nogle bedre fremtidige løsninger. Når mennesker har forbehold over for ændringer, skyldes det ofte psykiske faktorer, og det må afsenderen forstå, hvis han vil søge at komme igennem med sit budskab. Disse psykiske faktorer kan nemlig have afgørende indflydelse på, hvad modtageren beslutter sig for at gøre. Derfor står hver afsender over for en yderst vigtig opgave: Han må afdække de forbehold, modtageren har, og derefter må han udvælge de elementer, der vil kunne hjælpe hans budskab på vej, så modtageren reagerer, som afsender ønsker. Afsenderen må imødegå modtagerens forbehold, så modtageren overbevises om at gå ind på at få løst det påtrængende problem. Den passende respons For at finde frem til en passende respons (fitting response) på et retorisk problem, bør afsenderen analysere de bestanddele, som den retoriske situation består af. I den retoriske situation er det afgørende, hvordan afsenderens budskab fungerer i omgivelserne, og derfor er det vigtigt at se på, om budskabet er passende i forhold til at kunne ændre andre menneskers meninger og handlinger, så der sker foran- 23

24 dringer. Om en respons er passende eller ej bestemmes af, hvordan den harmonerer med problemet og med modtageren. Hauser opdeler modtagertyperne i fire kategorier og angiver, hvilken retorik, der er passende over for de forskellige typer: 1. Modtagere, der er interesserede og er i stand til at foretage ændringer. 2. Modtagere, der mangler interesse, men er i stand til at foretage ændringer. 3. Modtagere, der er interesserede, men som ikke er i stand til at foretage ændringer. 4. Modtagere, der mangler interesse, og som ikke er i stand til at foretage ændringer. Skematisk kan de forskellige modtagertyper opstilles således: I stand til at foretage ændringer Ikke i stand til at foretage ændringer Interesse + (type 1) ( ) (type 3) Manglende interesse (+) (type 2) ( ) (type 4) Generelt er retorik, der henvender sig til type 1, selvfølgelig passende, fordi modtageren både er i stand til at foretage en ændring og samtidig har en interesse i at gøre det. Retorik, der henvender sig til type 2, kan være passende, men kun hvis den retoriske henvendelse kan vække modtagerens interesse. Retorik, der henvender sig til type 3, kan også være passende, men kun hvis afsender samtidig sikrer, at modtageren oplever at være kompetent til at kunne foretage de nødvendige ændringer eller hvis den retoriske handling fokuserer på fremtidige problemer, hvor nuværende begrænsninger overfor at kunne udføre en handling ikke længere er til stede. Retorik, der henvender sig til type 4, kan være forgæves og derfor upassende. Hvis den ikke skal være det, kræver det, at afsenderen i meget høj grad motiverer og hjælper til, at modtageren både bliver interesseret og kompetent til at kunne 24

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere