Skandia Danmarks lønpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skandia Danmarks lønpolitik"

Transkript

1 Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring A/S Version: 2 Dato: Ansvarlig: Udarbejdet af: Ansvarlig for ajourføring: Klassifikation 17. juni 2014 (SAMF) og 18. juni 2014 (øvrige) HR/Koncernjura HR og Koncernjura på baggrund af regler om aflønning i den finansielle sektor: Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 934, af 2. juli 2013, som senest ændret ved Lov nr. 263 af 25. marts 2014 ( FIL ) Bekendtgørelse nr. 285 af 27. marts 2014 ( Bekendtgørelsen ) HR/Koncernjura Offentlig Finanssektorens kodeks om lønpolitik

2 1. INDLEDNING I henhold til FIL 71, stk. 1, 9), samt 77-77x, skal finansielle virksomheder have en lønpolitik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Derudover stiller reglerne bl.a. en række begrænsninger for brug af variable løndele. Denne politik, der er fastsat af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen i de berørte selskaber, implementerer lovgivning og øvrige regler omkring aflønning samt beskriver hvordan disse regler skal håndteres i selskaberne Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S Skandia Livsforsikring A A/S og Skandia Link Livsforsikring A/S, (herefter Skandia Danmark ). Politikken finder anvendelse i forhold til aflønning af bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, såkaldte væsentlige risikotagere samt medarbejdere i kontrolfunktioner jf. nedenfor. Denne politik finder anvendelse på beslutninger vedr. aflønning i forhold til de angivne personer, der træffes efter 1. januar 2011, dvs. aftaler der indgås, forlænges eller fornyes efter 1. januar 2011 og som relaterer sig til optjeningsåret 2011 og fremefter. Bestyrelsen har besluttet, at der p.t. ikke opereres med bonusprogram. Om variabel løn og bonus se i øvrigt punkt 2, næstsidste afsnit. 2. LØNFASTSÆTTELSE Formålet med denne lønpolitik er at sikre, at principperne for tildeling af variabel løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, og at sikre, at man kan tiltrække, fastholde og motivere medarbejdere i overensstemmelse med Skandias aflønningsstrategi. Denne aflønningspolitik skal samtidig medvirke til at sikre, at variabel aflønning ikke fører til overdreven risikoadfærd, men understøtter en langsigtet værdiskabelse for Skandia. Variabel løn bruges som et aktivt redskab i virksomhedens strategiske ledelse, og honorerer medarbejderens kvalifikationer og funktioner. Lønpolitikken understøtter virksomhedens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål. Lønpolitikken skelner mellem at fastsætte henholdsvis de faste løndele, der primært skal afspejle relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar og variable løndele, som skal afspejle vedvarende og risiko justerede resultater samt resultater udover, hvad der kan forventes i henhold til den ansattes relevant erhvervserfaring organisatorisk ansvar. Der stilles krav om en passende balance mellem fast og variabel løn. Den faste løndel skal udgøre en så høj andel af den samlede løn, så det er muligt at have en fleksibel lønpolitik for den variable del herunder at det er muligt at undlade at udbetale variabel løn.

3 Variabel løn fastsættes generelt på grundlag af en kombination af 1) modtagers egne resultater, herunder hensyn også til ikke-økonomiske kriterier såsom overholdelse af interne regler og procedurer samt Skandias retningslinier og forretningsgange for forholdet til kunder og investorer, 2) resultater i modtagers afdeling samt 3) Skandias resultater. Aftaler, der indgås med ansatte, skal være forenelige med denne politik, lovgivningens regler samt kollektive overenskomster for de ansatte. Aflønningen i Skandia Danmark kan bestå af en fast og en variabel løndel, og omfatter en eller flere af følgende: Månedlig løn, dvs. en fast løn, der udbetales hver måned som fastsættes så den afspejler relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar Bonus (Skandianen, Danmarks bonus model i performance management ), Skandianen er baseret på en kombination af den ansattes præstation samt på virksomhedens samlede præstation.. Som regel udbetales disse vederlag årligt på grundlag af resultaterne i forhold til målopfyldelsen Provision: Medarbejdere med helt eller delvist ansvar for indtegning/rekvisition af nye firmapensionskunder til Skandia Danmark Bonus, Medarbejdere med ansvar for afholdelse af rådgivningssamtaler samt medarbejdere med ansvar for fastholdelse af firmapensionskunder, samt medarbejdere ansvarlig for salg i Instiutional Sales Pension og forsikringer Andre fordele, herunder fri bil, avis, sundhedsforsikring mv. I øvrigt henvises til den fælles Nordiske lønpolitik. 3. AFGRÆNSNING 3.1. Personkreds Denne lønpolitik, der har til hensigt at regulere Skandias variable løn til personer, der kan påvirke virksomhedens risikoprofil, omfatter bestyrelsen, direktion, ansatte hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Skandias risikoprofil (i det følgende væsentlige risikotagere ) samt medarbejdere i kontrolfunktoner Særligt om aflønning af bestyrelse og direktion I det omfang et medlem af bestyrelsen aflønnes, sker det med et fast honorar. Der anvendes ikke aflønning med variable løndele til bestyrelsen. Direktionen aflønnes med et fast honorar. Der anvendes ikke bonusprogram i relation til aflønning af direktionen Særligt om væsentlige risikotagere Bestyrelsen har på baggrund af indstilling fra direktionen, vurderet hvilke medarbejdere, der konkret er væsentlige risikotagere i Skandia.

4 Bestyrelsens vurdering, begrundelse og oversigt over omfattede medarbejdere, fremgår af bilag Særligt om ansatte i kontrolfunktioner For ansatte i kontrolfunktioner, der ikke samtidig er defineret som væsentlige risikotagere, gælder, at i det omfang en sådan ansat er omfattet af en lønordning med variabel løndel, kan en variabel løndel ikke være afhængig af resultatet i den afdeling, den pågældende fører kontrol med. Disse ansatte er ikke underlagt de øvrige begrænsninger om udskydelse, tilbageholdelse mv. i denne lønpolitik. De omhandlede ansatte i kontrolfunktioner fremgår af bilag Overenskomstansatte Som udgangspunkt er overenskomstansatte omfattet af overenskomsten mellem FA og DFL og ydes overenskomstmæssig løn. De er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af denne politik. For overenskomstansat er der udover den fastsatte løn i overenskomsten, mulighed for at opnå yderligere tillæg, det kan f.eks. være bonus i henhold til performance management. Hvis en overenskomstansat får et variabel løntillæg som ligger udover hvad der kan udbetales i henhold til overenskomsten, og i øvrigt anses som væsentlig risikotager, vil medarbejderen være omfattet af denne politik for så vidt angår denne del af lønnen. 3.5 Variabel løn for sælgere og pensionsrådgivere Som udgangspunkt er sælgere og ud-kørende pensionsrådgivere omfattet af rammeoverenskomsten for Assurandører, indgået af FA og Finansforbundet. De ydes overenskomstmæssig løn med mulighed for præstationsafhængig løn som f.eks. bonus eller provision. Hvis en overenskomstansat får variabelt løntillæg, som ligger udover hvad der kan udbetales i henhold til overenskomsten, og i øvrigt anses som væsentlig risikotager, vil medarbejderen være omfattet af denne politik for så vidt angår denne variable del af lønnen. 4. AFLØNNING 4.1 Løndele underlagt begrænsning Ved variable løndele forstås aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, herunder bonusordninger, resultatkontrakter og andre lignende ordninger og karakteriseret ved, at variable løndele, særligt sammenkoblet til virksomhedens resultater, vil kunne give incitament til at handle uhensigtsmæssigt for at opnå bestemte resultater og dermed risiko for overdreven risikovillighed hos den pågældende.

5 Pensionsydelser, der helt eller delvist kan sidestilles med variabel løn, samt fratrædelsesordninger, der ikke er omfattet af lov eller overenskomster, er også at betragte som variable løndele og underlagt samme begrænsninger som disse. 4.2 Loft over variabel løn Der fastsættes i Skandia følgende loft for variable løndele; For direktionen kan den variable løndel udgøre (op til) 50% af den faste grundløn inkl. pension. For væsentlige risikotagere kan den variable løndel udgøre (op til) 40% af honoraret og den fastsatte grundløn inkl. pension. Fastsættelsen af størrelsen sker konkret og efter forhandling i forhold til den enkelte medarbejders aktiviteter. 4.3 Sammensætning af variabel løn 50% af den variable løn til direktionen og til væsentlige risikotagere, skal bestå af aktiebaserede instrumenter, eksempelvis fantomaktier, efterstillet gæld eller lign. ifht. gældende lovgivning. I Skandia Danmark anvendes instrumentet efterstillet gæld., I henhold til danske regler gælder, at aktieoptioner og lignende instrumenter højest kan udgøre 12,5% af det samlede honorar og den faste grundløn inkl. pension Aktieoptioner variabel Aktier variabel Kontant variabel Fast løn 0 Eksempel 1 Eksempel Udskydelse af udbetaling For direktionen og væsentlige risikotagere udskydes som udgangspunkt 40% af den variable løndel. Er der tale om, større beløb, udskydes dog 60% af den variable løndel. Ved større beløb forstås som udgangspunkt lønninger, hvor den variable løn udgør mere end 40% af fast grundløn incl. pension.

6 Udskydelsen sker for væsentlige riskotagere over 3 år, for direktionen over 4 år.. Perioden for udskydelsen påbegyndes et år efter beregningstidspunktet og udbetalingen af den udskudte del af den variable løn sker med ligelig fordeling over henholdsvis 3 eller 4 år. Kravet om, at 50% af den variable løndel skal være efterstillet gæld, gælder ligeledes for udskudte løndele. For udskudte løndele gælder, at disse udbetales ved beregningstidspunktet, ved at Skandia udsteder gældsbrev til den berettigede, på den del af den variable løndel, der forfalder ved beregningstidspunktet. 4.5 Tilbageholdelse Efterstillet gæld, der er en del af den variable løn, for hvilken der udstedes gældsbrev, må ikke afhændes i i en periode på 1 år, hvor modtageren ikke må foretage riskoafdækning af den risko, der knytter sig til instrumenterne. Det betyder, at efterstillet gæld, der udbetales umiddelbart i forbindelse med beregningstidspunktet ved udstedelse af gældsbrev, først er til fri disposition 1 år efter erhvervelsen. Tilsvarende gælder at efterstillet gæld først vil være til fri disposition året efter udskydelsesperioden, dvs. henholdsvis efter 1 5 år efter beregningstidspunktet. 5. UDBETALING AF VARIABEL LØN 5.1. Generelt Ved udbetaling af variabel løn, skal de kriterier der oprindelig dannede grundlag for beregningen af den variable løn, være opfyldt på udbetalingstidspunktet, og betinget af at den pågældende ikke har deltage i eller været ansvarlig for en adfærd, der har resulteret i betydelige tab for virksomheden, eller ikke har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed. Det gælder både ved udbetaling af den variable løndel, der ikke udskydes, og den del, der udskydes. Det betyder, at der ved hver udbetaling skal foretages en vurdering af, hvorvidt de oprindelige kriterier fortsat er opfyldt samt om vedkommende har deltaget i eller været ansvarlig for en adfærd, der har

7 resulteret i betydelige tab for virksomheden, eller ikke har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed jf. denne bestemmelses første punktum samt FIL 77, stk. 4. Udbetaling af den ikke udskudte del kan ske umiddelbart efter beregningstidspunktet, dog er den del, der udgør efterstillet gæld, tilbageholdt i 1 år. Beregningstidspunktet er det tidspunkt, hvor Skandia opgør den variable løn. Udbetaling af den udskudte del af den variable løn begynder som udgangspunkt et år efter beregningstidspunktet. Den udskudte del af den variable løn udbetales i intervaller med et års mellemrum. For efterstillet gæld dog således, at de først er til fri disposition og først kan udbetales efter 1 år. Det betyder, at efterstillet gæld først er til modtagerens frie rådighed efter1 års udskydelse og 1 års tilbageholdelse, dvs. efter 2 år. Modtageren af variable løndele må i henhold til lovgivningen om variabel aflønning, ikke afdække den risiko, der knytter sig til den efterstillede gæld iht. gældende lovgivning Særlige udbetalingsbegrænsninger Den udskudte og/eller båndlagte del af den variable løn udbetales/overdrages dog alene, hvis det på udbetalingstidspunktet er holdbart set i forhold til Skandias økonomiske situation. Skandia kan undlade udbetaling af enhver form for variabel løn, hvis Skandia på udbetalingstidspunktet ikke overholder kapitalkrav, solvenskrav eller Finanstilsynet vurderer nærliggende risiko herfor. Undladelsen, der kræver påbud fra Finanstilsynet, kan være hel eller delvis, ligesom udbetaling kan udskydes til et senere tidspunkt Særligt vedrørende solvenskrav og udbetaling til direktionen Skandia må ikke udbetale variabel løn til direktionen, i den periode som aftalen vedrører og indtil beregningstidspunktet, såfremt Finanstilsynet fastsætter frist til overholdelse af solvenskrav (og for forsikringsselskaber krav om genoprettelsesplan). I den situation bortfalder den variable løn, såvel aktuel som udskudt og/eller båndlagt, fuldstændig og udbetaling vil ikke kunne ske senere. 5.3 Claw Back Skandia kan kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalt variabel løn, hvis udbetalingen hviler på dokumenteret fejlagtige resultater og modtageren er i ond tro. 6. AFLØNNINGSUDVALG Skandia har ikke nedsat eget aflønningsudvalg.

8 7. PENSIONSPOLITIK særlige udbetalingsbegrænsninger I det omfang Skandias bestyrelse, direktion eller væsentlige risikotagere tildeles en pensionsydelse, som helt eller delvist kan sidestilles med variable løndele, tilbageholder Skandia den del af pensionsydelsen, som i henhold til lovgivningen skal tilbageholdes, og behandler i det hele pensionsydelsen i overensstemmelse med lovgivningen herom. Dette indebærer bl.a. for pensionsydelser, som kan sidestilles med variabel løn, hvor modtageren forlader Skandia før pensionstidspunktet, at Skandia skal tilbageholde denne del af pensionsydelsen i 5 år i form af efterstillet gæld.. Kriterierne der har dannet grundlag for beregning af denne pensionsydelse. skal være opfyldt på udbetalingstidspunktet og Skandias økonomiske situation må ikke da være væsentligt forringet i forhold til beregningstidspunktet. Ved pensionsydelser, hvor modtageren forlader Skandia ved pensionsalderen, udbetaler Skandia den variable del af pensionsydelsen i form af efterstillet gæld uden mulighed for afhændelse eller udnyttelse i en periode på 5 år. Også i denne periode gælder, at modtageren er underlagt reglerne om claw back, se disse nedenfor. 8. FRATRÆDELSE OG SIGN ON Reglerne om variable løndele gælder som udgangspunkt også i fratrædelsessituationen og berører den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der ikke er omfattet af lov eller overenskomst. Reglerne kan imidlertid være fraveget ved aftale som følge af funktionærlovens eller aktieoptionslovens regler. Ved forhandling om fratrædelsesgodtgørelse skal størrelsen af godtgørelsen være afhængig af de resultater, der er opnået over en periode på min. 2 år forud for udbetaling af godtgørelsen og kan maksimalt udgøre 2 års vederlag. Ved tildeling af nyansættelsesgodtgørelse (sign-on) tilstræbes, at denne fastsættes så den ikke anses som variabel løn. Ligeledes søges lønpakker, der er knyttet til kompensation eller frikøb fra andre kontrakter i forbindelse med tidligere beskæftigelse, tilpasset virksomhedens interesser på lang sigt, i overensstemmelse med Bekendtgørelsens. 9. LØBENDE FORPLIGTELSE Bestyrelsen gennemgår og revurderer lønpolitikken én gang årligt, med henblik på at tilpasse lønpolitikken til Skandias udvikling. Bestyrelsen har ansvaret for at foretage eventuelle og nødvendige tilpasninger af lønpolitikken og for at forelægge den reviderede lønpolitik for generalforsamlingen. Compliance fører kontrol med overholdelsen af denne politik og afrapporterer en gang årligt til bestyrelsen om overholdelse af lønpolitikken efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.

9 Retningslinierne, der er fastsat i bilag 2 til denne aftale, indebærer bl.a. at der foretages stikprøvekontrol af et antal konkrete aftaler, herunder lønaftaler indeholdende aftaler med variable løndele. Der foretages gennemgang af opfyldelsen af øvrige formelle krav til lønpolitikken. Resultatet af denne kontrol rapporteres af Compliance til bestyrelsen en gang årligt. 11. VEDTAGELSE Denne politik er godkendt af bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen, der også godkender retningslinjer for tildeling af variabel løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser. De generelle bestemmelser om aflønning får virkning for aftaler, der indgås, forlænges eller fornyes fra den 1. januar 2011 og frem. 12. OFFENTLIGGØRELSE OG INDBERETNING Skandia offentliggør en gang årligt oplysninger vedrørende lønpolitik på Skandia Danmarks hjemmeside. I årsrapporten offentliggøres det samlede vederlag, som består af både fast og variabel løn/honorar inkl. pension, der betales til hvert enkelt medlem af bestyrelsen og til direktionen, som led i hvervet som bestyrelsesmedlem eller direktør på individniveau. For så vidt angår eventuel variabel aflønning angives tillige optjente beløb. I forbindelse med aflæggelsen af årsrapport og senest 1. maj hvert år, indberetter Skandia antallet af personer, der som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem, har modtaget en samlet løn inkl. pension, der overstiger 1 mio. euro, samt den enkelte unavngivne persons samlede løn inkl. pension. Det er HR-afdelingen, der i samarbejde med direktionen, udarbejder og indsender denne oversigt. Størrelsen af individlønningerne skal oplyses på anonym basis. Formanden for bestyrelsen redegør i sin beretning for generalforsamlingen, for aflønning af bestyrelsen og direktionen i det foregående regnskabsår, forventninger i indeværende regnskabsår og forventninger til det kommende regnskabsår. Bestyrelsen bemyndiger direktionen til at afgøre, på hvilken måde, der skal ske offentliggørelse af de til lønpolitikken relaterede oplysninger. Offentliggørelsen skal opfylde de til enhver tid værende krav i lovgivningen herom, herunder særligt bekendtgørelsens 15.

10 Bilag 2 Bestyrelsens instruks for kontrol med overholdelse af Skandia Danmarks aflønningspolitik I henhold til Skandia Danmarks aflønningspolitik pkt. 9. skal Compliance føre kontrol med overholdelse af aflønningspolitikken. Dette skal ske således: 1. Kontrolperioden følger et kalenderår. Første år vil være Compliance skal hvert år udvælge et antal aftaler, herunder minimum 2 lønaftaler med variable løndele, til kontrol, således at alle medarbejdere omfattet af denne aflønningspolitik, inden for en 5-årig periode bliver kontrolleret. 3. Compliance gennemgår de udvalgte aftaler og påser, at disse overholder alle formelle krav fastsat i aflønningspolitikken. 4. Hvis gennemgangen af aftalerne giver anledning til behov for yderligere belysning eller dokumentation, kan Compliance bede om yderligere relevante oplysninger. HR-funktionen bistår Compliance med fremskaffelse af aftaler og yderligere relevante oplysninger efter behov. 5. Ved kontrollens afslutning udarbejder Compliance en erklæring, der indeholder resultatet af den foretagne kontrol, som forelægges bestyrelsen på et ordinært bestyrelsesmøde.

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP-02-02-29680 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget Indhold 1 Principiel dom fra Højesteret om ansættelsesbeviser 2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget 3 Ret til bonus var ikke længere privilegeret 4 Orientering om immigration

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013 Danske Andelskassers Bank Generalforsamling, 29. april 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab

Læs mere

JUNI 2014. NR. 1. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI

JUNI 2014. NR. 1. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI NU JUNI 2014. NR. 1. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI Mariane Dissing, adm. dir. FA Når Finanstilsynet kommer forbi... Finanstilsynet har siden 1919 ført tilsyn med finansielle

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Bestyrelsens og direktionens ansvar for handlinger under finanskriser

Bestyrelsens og direktionens ansvar for handlinger under finanskriser Bestyrelsens og direktionens ansvar for handlinger under finanskriser Advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud, Danmark Emnet for dette indlæg om bestyrelsens og direktionens ansvar for handlinger under finanskriser

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN På den ordinære generalforsamling mandag den 27. april 2015 kl. 11.00 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

Læs mere

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance)

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere