Skandia Danmarks lønpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skandia Danmarks lønpolitik"

Transkript

1 Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring A/S Version: 2 Dato: Ansvarlig: Udarbejdet af: Ansvarlig for ajourføring: Klassifikation 17. juni 2014 (SAMF) og 18. juni 2014 (øvrige) HR/Koncernjura HR og Koncernjura på baggrund af regler om aflønning i den finansielle sektor: Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 934, af 2. juli 2013, som senest ændret ved Lov nr. 263 af 25. marts 2014 ( FIL ) Bekendtgørelse nr. 285 af 27. marts 2014 ( Bekendtgørelsen ) HR/Koncernjura Offentlig Finanssektorens kodeks om lønpolitik

2 1. INDLEDNING I henhold til FIL 71, stk. 1, 9), samt 77-77x, skal finansielle virksomheder have en lønpolitik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Derudover stiller reglerne bl.a. en række begrænsninger for brug af variable løndele. Denne politik, der er fastsat af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen i de berørte selskaber, implementerer lovgivning og øvrige regler omkring aflønning samt beskriver hvordan disse regler skal håndteres i selskaberne Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S Skandia Livsforsikring A A/S og Skandia Link Livsforsikring A/S, (herefter Skandia Danmark ). Politikken finder anvendelse i forhold til aflønning af bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, såkaldte væsentlige risikotagere samt medarbejdere i kontrolfunktioner jf. nedenfor. Denne politik finder anvendelse på beslutninger vedr. aflønning i forhold til de angivne personer, der træffes efter 1. januar 2011, dvs. aftaler der indgås, forlænges eller fornyes efter 1. januar 2011 og som relaterer sig til optjeningsåret 2011 og fremefter. Bestyrelsen har besluttet, at der p.t. ikke opereres med bonusprogram. Om variabel løn og bonus se i øvrigt punkt 2, næstsidste afsnit. 2. LØNFASTSÆTTELSE Formålet med denne lønpolitik er at sikre, at principperne for tildeling af variabel løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, og at sikre, at man kan tiltrække, fastholde og motivere medarbejdere i overensstemmelse med Skandias aflønningsstrategi. Denne aflønningspolitik skal samtidig medvirke til at sikre, at variabel aflønning ikke fører til overdreven risikoadfærd, men understøtter en langsigtet værdiskabelse for Skandia. Variabel løn bruges som et aktivt redskab i virksomhedens strategiske ledelse, og honorerer medarbejderens kvalifikationer og funktioner. Lønpolitikken understøtter virksomhedens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål. Lønpolitikken skelner mellem at fastsætte henholdsvis de faste løndele, der primært skal afspejle relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar og variable løndele, som skal afspejle vedvarende og risiko justerede resultater samt resultater udover, hvad der kan forventes i henhold til den ansattes relevant erhvervserfaring organisatorisk ansvar. Der stilles krav om en passende balance mellem fast og variabel løn. Den faste løndel skal udgøre en så høj andel af den samlede løn, så det er muligt at have en fleksibel lønpolitik for den variable del herunder at det er muligt at undlade at udbetale variabel løn.

3 Variabel løn fastsættes generelt på grundlag af en kombination af 1) modtagers egne resultater, herunder hensyn også til ikke-økonomiske kriterier såsom overholdelse af interne regler og procedurer samt Skandias retningslinier og forretningsgange for forholdet til kunder og investorer, 2) resultater i modtagers afdeling samt 3) Skandias resultater. Aftaler, der indgås med ansatte, skal være forenelige med denne politik, lovgivningens regler samt kollektive overenskomster for de ansatte. Aflønningen i Skandia Danmark kan bestå af en fast og en variabel løndel, og omfatter en eller flere af følgende: Månedlig løn, dvs. en fast løn, der udbetales hver måned som fastsættes så den afspejler relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar Bonus (Skandianen, Danmarks bonus model i performance management ), Skandianen er baseret på en kombination af den ansattes præstation samt på virksomhedens samlede præstation.. Som regel udbetales disse vederlag årligt på grundlag af resultaterne i forhold til målopfyldelsen Provision: Medarbejdere med helt eller delvist ansvar for indtegning/rekvisition af nye firmapensionskunder til Skandia Danmark Bonus, Medarbejdere med ansvar for afholdelse af rådgivningssamtaler samt medarbejdere med ansvar for fastholdelse af firmapensionskunder, samt medarbejdere ansvarlig for salg i Instiutional Sales Pension og forsikringer Andre fordele, herunder fri bil, avis, sundhedsforsikring mv. I øvrigt henvises til den fælles Nordiske lønpolitik. 3. AFGRÆNSNING 3.1. Personkreds Denne lønpolitik, der har til hensigt at regulere Skandias variable løn til personer, der kan påvirke virksomhedens risikoprofil, omfatter bestyrelsen, direktion, ansatte hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Skandias risikoprofil (i det følgende væsentlige risikotagere ) samt medarbejdere i kontrolfunktoner Særligt om aflønning af bestyrelse og direktion I det omfang et medlem af bestyrelsen aflønnes, sker det med et fast honorar. Der anvendes ikke aflønning med variable løndele til bestyrelsen. Direktionen aflønnes med et fast honorar. Der anvendes ikke bonusprogram i relation til aflønning af direktionen Særligt om væsentlige risikotagere Bestyrelsen har på baggrund af indstilling fra direktionen, vurderet hvilke medarbejdere, der konkret er væsentlige risikotagere i Skandia.

4 Bestyrelsens vurdering, begrundelse og oversigt over omfattede medarbejdere, fremgår af bilag Særligt om ansatte i kontrolfunktioner For ansatte i kontrolfunktioner, der ikke samtidig er defineret som væsentlige risikotagere, gælder, at i det omfang en sådan ansat er omfattet af en lønordning med variabel løndel, kan en variabel løndel ikke være afhængig af resultatet i den afdeling, den pågældende fører kontrol med. Disse ansatte er ikke underlagt de øvrige begrænsninger om udskydelse, tilbageholdelse mv. i denne lønpolitik. De omhandlede ansatte i kontrolfunktioner fremgår af bilag Overenskomstansatte Som udgangspunkt er overenskomstansatte omfattet af overenskomsten mellem FA og DFL og ydes overenskomstmæssig løn. De er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af denne politik. For overenskomstansat er der udover den fastsatte løn i overenskomsten, mulighed for at opnå yderligere tillæg, det kan f.eks. være bonus i henhold til performance management. Hvis en overenskomstansat får et variabel løntillæg som ligger udover hvad der kan udbetales i henhold til overenskomsten, og i øvrigt anses som væsentlig risikotager, vil medarbejderen være omfattet af denne politik for så vidt angår denne del af lønnen. 3.5 Variabel løn for sælgere og pensionsrådgivere Som udgangspunkt er sælgere og ud-kørende pensionsrådgivere omfattet af rammeoverenskomsten for Assurandører, indgået af FA og Finansforbundet. De ydes overenskomstmæssig løn med mulighed for præstationsafhængig løn som f.eks. bonus eller provision. Hvis en overenskomstansat får variabelt løntillæg, som ligger udover hvad der kan udbetales i henhold til overenskomsten, og i øvrigt anses som væsentlig risikotager, vil medarbejderen være omfattet af denne politik for så vidt angår denne variable del af lønnen. 4. AFLØNNING 4.1 Løndele underlagt begrænsning Ved variable løndele forstås aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, herunder bonusordninger, resultatkontrakter og andre lignende ordninger og karakteriseret ved, at variable løndele, særligt sammenkoblet til virksomhedens resultater, vil kunne give incitament til at handle uhensigtsmæssigt for at opnå bestemte resultater og dermed risiko for overdreven risikovillighed hos den pågældende.

5 Pensionsydelser, der helt eller delvist kan sidestilles med variabel løn, samt fratrædelsesordninger, der ikke er omfattet af lov eller overenskomster, er også at betragte som variable løndele og underlagt samme begrænsninger som disse. 4.2 Loft over variabel løn Der fastsættes i Skandia følgende loft for variable løndele; For direktionen kan den variable løndel udgøre (op til) 50% af den faste grundløn inkl. pension. For væsentlige risikotagere kan den variable løndel udgøre (op til) 40% af honoraret og den fastsatte grundløn inkl. pension. Fastsættelsen af størrelsen sker konkret og efter forhandling i forhold til den enkelte medarbejders aktiviteter. 4.3 Sammensætning af variabel løn 50% af den variable løn til direktionen og til væsentlige risikotagere, skal bestå af aktiebaserede instrumenter, eksempelvis fantomaktier, efterstillet gæld eller lign. ifht. gældende lovgivning. I Skandia Danmark anvendes instrumentet efterstillet gæld., I henhold til danske regler gælder, at aktieoptioner og lignende instrumenter højest kan udgøre 12,5% af det samlede honorar og den faste grundløn inkl. pension Aktieoptioner variabel Aktier variabel Kontant variabel Fast løn 0 Eksempel 1 Eksempel Udskydelse af udbetaling For direktionen og væsentlige risikotagere udskydes som udgangspunkt 40% af den variable løndel. Er der tale om, større beløb, udskydes dog 60% af den variable løndel. Ved større beløb forstås som udgangspunkt lønninger, hvor den variable løn udgør mere end 40% af fast grundløn incl. pension.

6 Udskydelsen sker for væsentlige riskotagere over 3 år, for direktionen over 4 år.. Perioden for udskydelsen påbegyndes et år efter beregningstidspunktet og udbetalingen af den udskudte del af den variable løn sker med ligelig fordeling over henholdsvis 3 eller 4 år. Kravet om, at 50% af den variable løndel skal være efterstillet gæld, gælder ligeledes for udskudte løndele. For udskudte løndele gælder, at disse udbetales ved beregningstidspunktet, ved at Skandia udsteder gældsbrev til den berettigede, på den del af den variable løndel, der forfalder ved beregningstidspunktet. 4.5 Tilbageholdelse Efterstillet gæld, der er en del af den variable løn, for hvilken der udstedes gældsbrev, må ikke afhændes i i en periode på 1 år, hvor modtageren ikke må foretage riskoafdækning af den risko, der knytter sig til instrumenterne. Det betyder, at efterstillet gæld, der udbetales umiddelbart i forbindelse med beregningstidspunktet ved udstedelse af gældsbrev, først er til fri disposition 1 år efter erhvervelsen. Tilsvarende gælder at efterstillet gæld først vil være til fri disposition året efter udskydelsesperioden, dvs. henholdsvis efter 1 5 år efter beregningstidspunktet. 5. UDBETALING AF VARIABEL LØN 5.1. Generelt Ved udbetaling af variabel løn, skal de kriterier der oprindelig dannede grundlag for beregningen af den variable løn, være opfyldt på udbetalingstidspunktet, og betinget af at den pågældende ikke har deltage i eller været ansvarlig for en adfærd, der har resulteret i betydelige tab for virksomheden, eller ikke har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed. Det gælder både ved udbetaling af den variable løndel, der ikke udskydes, og den del, der udskydes. Det betyder, at der ved hver udbetaling skal foretages en vurdering af, hvorvidt de oprindelige kriterier fortsat er opfyldt samt om vedkommende har deltaget i eller været ansvarlig for en adfærd, der har

7 resulteret i betydelige tab for virksomheden, eller ikke har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed jf. denne bestemmelses første punktum samt FIL 77, stk. 4. Udbetaling af den ikke udskudte del kan ske umiddelbart efter beregningstidspunktet, dog er den del, der udgør efterstillet gæld, tilbageholdt i 1 år. Beregningstidspunktet er det tidspunkt, hvor Skandia opgør den variable løn. Udbetaling af den udskudte del af den variable løn begynder som udgangspunkt et år efter beregningstidspunktet. Den udskudte del af den variable løn udbetales i intervaller med et års mellemrum. For efterstillet gæld dog således, at de først er til fri disposition og først kan udbetales efter 1 år. Det betyder, at efterstillet gæld først er til modtagerens frie rådighed efter1 års udskydelse og 1 års tilbageholdelse, dvs. efter 2 år. Modtageren af variable løndele må i henhold til lovgivningen om variabel aflønning, ikke afdække den risiko, der knytter sig til den efterstillede gæld iht. gældende lovgivning Særlige udbetalingsbegrænsninger Den udskudte og/eller båndlagte del af den variable løn udbetales/overdrages dog alene, hvis det på udbetalingstidspunktet er holdbart set i forhold til Skandias økonomiske situation. Skandia kan undlade udbetaling af enhver form for variabel løn, hvis Skandia på udbetalingstidspunktet ikke overholder kapitalkrav, solvenskrav eller Finanstilsynet vurderer nærliggende risiko herfor. Undladelsen, der kræver påbud fra Finanstilsynet, kan være hel eller delvis, ligesom udbetaling kan udskydes til et senere tidspunkt Særligt vedrørende solvenskrav og udbetaling til direktionen Skandia må ikke udbetale variabel løn til direktionen, i den periode som aftalen vedrører og indtil beregningstidspunktet, såfremt Finanstilsynet fastsætter frist til overholdelse af solvenskrav (og for forsikringsselskaber krav om genoprettelsesplan). I den situation bortfalder den variable løn, såvel aktuel som udskudt og/eller båndlagt, fuldstændig og udbetaling vil ikke kunne ske senere. 5.3 Claw Back Skandia kan kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalt variabel løn, hvis udbetalingen hviler på dokumenteret fejlagtige resultater og modtageren er i ond tro. 6. AFLØNNINGSUDVALG Skandia har ikke nedsat eget aflønningsudvalg.

8 7. PENSIONSPOLITIK særlige udbetalingsbegrænsninger I det omfang Skandias bestyrelse, direktion eller væsentlige risikotagere tildeles en pensionsydelse, som helt eller delvist kan sidestilles med variable løndele, tilbageholder Skandia den del af pensionsydelsen, som i henhold til lovgivningen skal tilbageholdes, og behandler i det hele pensionsydelsen i overensstemmelse med lovgivningen herom. Dette indebærer bl.a. for pensionsydelser, som kan sidestilles med variabel løn, hvor modtageren forlader Skandia før pensionstidspunktet, at Skandia skal tilbageholde denne del af pensionsydelsen i 5 år i form af efterstillet gæld.. Kriterierne der har dannet grundlag for beregning af denne pensionsydelse. skal være opfyldt på udbetalingstidspunktet og Skandias økonomiske situation må ikke da være væsentligt forringet i forhold til beregningstidspunktet. Ved pensionsydelser, hvor modtageren forlader Skandia ved pensionsalderen, udbetaler Skandia den variable del af pensionsydelsen i form af efterstillet gæld uden mulighed for afhændelse eller udnyttelse i en periode på 5 år. Også i denne periode gælder, at modtageren er underlagt reglerne om claw back, se disse nedenfor. 8. FRATRÆDELSE OG SIGN ON Reglerne om variable løndele gælder som udgangspunkt også i fratrædelsessituationen og berører den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der ikke er omfattet af lov eller overenskomst. Reglerne kan imidlertid være fraveget ved aftale som følge af funktionærlovens eller aktieoptionslovens regler. Ved forhandling om fratrædelsesgodtgørelse skal størrelsen af godtgørelsen være afhængig af de resultater, der er opnået over en periode på min. 2 år forud for udbetaling af godtgørelsen og kan maksimalt udgøre 2 års vederlag. Ved tildeling af nyansættelsesgodtgørelse (sign-on) tilstræbes, at denne fastsættes så den ikke anses som variabel løn. Ligeledes søges lønpakker, der er knyttet til kompensation eller frikøb fra andre kontrakter i forbindelse med tidligere beskæftigelse, tilpasset virksomhedens interesser på lang sigt, i overensstemmelse med Bekendtgørelsens. 9. LØBENDE FORPLIGTELSE Bestyrelsen gennemgår og revurderer lønpolitikken én gang årligt, med henblik på at tilpasse lønpolitikken til Skandias udvikling. Bestyrelsen har ansvaret for at foretage eventuelle og nødvendige tilpasninger af lønpolitikken og for at forelægge den reviderede lønpolitik for generalforsamlingen. Compliance fører kontrol med overholdelsen af denne politik og afrapporterer en gang årligt til bestyrelsen om overholdelse af lønpolitikken efter retningslinier fastsat af bestyrelsen.

9 Retningslinierne, der er fastsat i bilag 2 til denne aftale, indebærer bl.a. at der foretages stikprøvekontrol af et antal konkrete aftaler, herunder lønaftaler indeholdende aftaler med variable løndele. Der foretages gennemgang af opfyldelsen af øvrige formelle krav til lønpolitikken. Resultatet af denne kontrol rapporteres af Compliance til bestyrelsen en gang årligt. 11. VEDTAGELSE Denne politik er godkendt af bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen, der også godkender retningslinjer for tildeling af variabel løn og retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser. De generelle bestemmelser om aflønning får virkning for aftaler, der indgås, forlænges eller fornyes fra den 1. januar 2011 og frem. 12. OFFENTLIGGØRELSE OG INDBERETNING Skandia offentliggør en gang årligt oplysninger vedrørende lønpolitik på Skandia Danmarks hjemmeside. I årsrapporten offentliggøres det samlede vederlag, som består af både fast og variabel løn/honorar inkl. pension, der betales til hvert enkelt medlem af bestyrelsen og til direktionen, som led i hvervet som bestyrelsesmedlem eller direktør på individniveau. For så vidt angår eventuel variabel aflønning angives tillige optjente beløb. I forbindelse med aflæggelsen af årsrapport og senest 1. maj hvert år, indberetter Skandia antallet af personer, der som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem, har modtaget en samlet løn inkl. pension, der overstiger 1 mio. euro, samt den enkelte unavngivne persons samlede løn inkl. pension. Det er HR-afdelingen, der i samarbejde med direktionen, udarbejder og indsender denne oversigt. Størrelsen af individlønningerne skal oplyses på anonym basis. Formanden for bestyrelsen redegør i sin beretning for generalforsamlingen, for aflønning af bestyrelsen og direktionen i det foregående regnskabsår, forventninger i indeværende regnskabsår og forventninger til det kommende regnskabsår. Bestyrelsen bemyndiger direktionen til at afgøre, på hvilken måde, der skal ske offentliggørelse af de til lønpolitikken relaterede oplysninger. Offentliggørelsen skal opfylde de til enhver tid værende krav i lovgivningen herom, herunder særligt bekendtgørelsens 15.

10 Bilag 2 Bestyrelsens instruks for kontrol med overholdelse af Skandia Danmarks aflønningspolitik I henhold til Skandia Danmarks aflønningspolitik pkt. 9. skal Compliance føre kontrol med overholdelse af aflønningspolitikken. Dette skal ske således: 1. Kontrolperioden følger et kalenderår. Første år vil være Compliance skal hvert år udvælge et antal aftaler, herunder minimum 2 lønaftaler med variable løndele, til kontrol, således at alle medarbejdere omfattet af denne aflønningspolitik, inden for en 5-årig periode bliver kontrolleret. 3. Compliance gennemgår de udvalgte aftaler og påser, at disse overholder alle formelle krav fastsat i aflønningspolitikken. 4. Hvis gennemgangen af aftalerne giver anledning til behov for yderligere belysning eller dokumentation, kan Compliance bede om yderligere relevante oplysninger. HR-funktionen bistår Compliance med fremskaffelse af aftaler og yderligere relevante oplysninger efter behov. 5. Ved kontrollens afslutning udarbejder Compliance en erklæring, der indeholder resultatet af den foretagne kontrol, som forelægges bestyrelsen på et ordinært bestyrelsesmøde.

Norli Pension Livsforsikring A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S Klassifikation Side Intern 1/11 Type af regelsæt Politik Dato 2. marts 2016 Norli Pension Livsforsikring A/S LØNPOLITIK Besluttet af Norli Pension Livsforsikring A/S Dato for beslutning 2015-06-03 Erstatter

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr.

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. Lønpolitik For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. 55 83 49 11 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Pensionskassen

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S)

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitikken i Sparekassen Fyn A/S og Sparekassen Sjælland A/S (herefter koncernen), omfatter alle koncernens medarbejdere,

Læs mere

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitikken i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen (herefter sparekassen), omfatter alle sparekassens medarbejdere, herunder også direktion, bestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013:

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave januar 2011

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012:

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

Luxor A S. Investeringsselskabet VEDERLAGSPOLITIK FOR INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S

Luxor A S. Investeringsselskabet VEDERLAGSPOLITIK FOR INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S VEDERLGPOLITIK FOR INVETERINGELKBET LUXOR / Denne vederlagspolitik er fastlagt af elskabets bestyrelse og godkendt på generalforsamlingen den 30. januar 2015. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 I medfør af 77 i og 373, stk. 4 og 10, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1) BEK nr 1583 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen

Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen Aflønningsrapport 2015 Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen Formål Denne aflønningsrapport indeholder aflønningspraksis samt hovedprincipperne herfor i Realkredit Danmark koncernen. Realkredit

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP-02-02-29680 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Formål Danske Bank-koncernens ("koncernens") aflønningspolitik gælder for alle ansatte i koncernen. Bestyrelsen har vedtaget aflønningspolitikken efter

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5 Antal/beløb I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder, ATP og LD A.

Læs mere

Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen

Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen Aflønningsrapport 2016 Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen Formål Denne aflønningsrapport indeholder aflønningspraksis samt hovedprincipperne herfor i Realkredit Danmark koncernen. Realkredit

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

DS/16/26 Den 25. februar 2016

DS/16/26 Den 25. februar 2016 DS/16/26 Den 25. februar 2016 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 1. april 2016 31. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 3 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen...

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Aflønning 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Politik for aflønning jf. lov om finansiel virksomhed 71 stk. 1 nr. 9 samt 77a & d. Hjemmelsgrundlag Bekendtgørelse 818 af 27. juni 2014

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016 Dette er en oversættelse af Danske Bank Group's Remuneration Policy, March 2016. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version er den engelske version gældende. Danske Bank-koncernens

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion v/peter Albrechtsen, advokat (L) AnsættelsesAdvokater Erfa-gruppe 4 25. maj 2011 Corporate governance - Definition: - Det system, som anvendes

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring (Udeladt) 17. december 2014 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring A/S Finanstilsynet har i juni 2014 foretaget en funktionsundersøgelse af aflønningsområdet i Alm. Brand Forsikring A/S (herefter

Læs mere

Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor

Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 2012 Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor Indholdsfortegnelse 1. Indledende bemærkninger om benchmark-analysen...3 2. Kvantitative aflønningsoplysninger vedrørende bestyrelse,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Lønpolitik for Saxo Privatbank A/S

Ordinær generalforsamling Lønpolitik for Saxo Privatbank A/S Lønpolitik Ordinær generalforsamling 06-04-2017 - Lønpolitik for Saxo Privatbank A/S Den for Saxo Privatbank A/S gældende lønpolitik er udarbejdet på engelsk. Dette dokument udgør en for Saxo Privatbank

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Indledning I henhold til 139 i selskabsloven samt regler og bestemmelser for aktier noteret på Nasdaq OMX skal bestyrelsen

Læs mere