Tillæg nr. 17 til spildevandsplan for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling Sags Id

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling. 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461"

Transkript

1 Tillæg nr. 17 til spildevandsplan for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling Miljø Rådhusgade Odder Sags Id Dok id Side 1/5 Hvis du vil vide mere om Odder Kommune eller benytte muligheden for selvbetjening, så klik ind på

2 Tillæg nr. 17 til spildevandsplan for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4. Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip - status og plan 6. Afgivelse af areal og tinglysning 7. Betalings- og ejerforhold 8. Påvirkning af renseanlæg 9. Tidsplan 10. Offentliggørelse 11. Endelig vedtagelse og ikrafttræden Bilag 1. Oversigtskort 2. Miljøvurdering screening 3. Oplandsskemaer 4. Renseanlægsskemaer

3 1. Baggrund og indledning Dette tillæg nr. 17 til spildevandsplan for Odder Kommune er udarbejdet med henblik på at separere regnvand og spildevand i de dele af Gylling, hvor regnvand og spildevand løber i et fælles ledningssystem. Separeringen af regnvand og spildevand i Gylling sker i henhold til Odder Spildevands strategiplan for 2012 til Odder Spildevand har en målsætning om at spare 20 % på driftsbudgettet inden 2016 og vil i den forbindelse nedlægge de 3 største renseanlæg udenfor Odder deriblandt Gylling Renseanlæg. Gylling Renseanlæg modtager i dag regnvand og spildevand fra bl.a. Gylling. En separering vil medføre, at det kun er spildevandet, som skal pumpes til rensning på Odder Renseanlæg. Regnvandet kan med fordel udledes lokalt. Tillægget til spildevandsplanen omfatter ejendommene i opland E1 se bilag 1. Berørte ejendomme for anlæggelse af forsinkelsesbassin fremgår under punkt 4 i nedenstående tekst. Spildevandsplan for Odder Kommune og tillæg nr. 17 til spildevandsplan for Odder Kommune er det planmæssige grundlag for tiltag på spildevandsområdet. Tillægget er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning og planlægning. Spildevandsplanens tekstdel ændres ikke med tillægget. 2. Lovgrundlag Tillægget er udarbejdet med baggrund i følgende lovgrundlag: Lov om miljøbeskyttelse, LBK 879 af 26. juni 2010 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, LBK 633 af 7. juni Lov om afgift af spildevand, LBK 636 af 21. august 1998 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. BEK 1448 af 11. december 2007 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. BEK 1022 af 25. august 2010 ejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. EJ nr. 5 fra Miljøstyrelsen, ejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg. EJ 1241 af 1. januar Lov om miljøvurdering af planer og programmer. LBK 936 af 24. september Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/07/2013) er der foretaget en screening af tillæggets indvirkning på miljøet.

4 Tillægget til spildevandsplanen vurderes at være omfattet af lovens 3 stk. 1, idet den fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 4, punkt 10 b, som omhandler infrastrukturprojekter, hvilket betyder, at der som udgangspunkt skal foretages en miljøvurdering. Da spildevandstillægget dog kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan betyder det jf. lovens 3 stk. 2, at der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis tillægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor gennemført en screening for at afgøre, om tillægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen er vedlagt som bilag 2. På baggrund af screeningen er det vurderet, at tillægget til spildevandsplanen ikke omfatter forhold, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet eller, som bør vurderes mere indgående. På baggrund heraf har Odder Kommune besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Tillæg nr. 17 til spildevandsplan for Odder Kommune. 4. Areal og ejerforhold Berørte matrikler og ejere ved anlæggelse af bassiner er: Matrikel 17cs, Gylling by, Gylling, Torben Jensgaard Jakobsen, Mantelenvej 40, Gylling 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip - status og plan I status er oplandet E1 fælleskloakeret. Her ledes regn- og spildevand til rensning på Gylling Renseanlæg. I plan separeres regn- og spildevand i opland E1 og spildevand fra Gylling ledes til en pumpestation ved det nedlagte Gylling Renseanlæg. Fra pumpestationen pumpes spildevandet til Odder Renseanlæg, hvor det renses og udledes via en udløbsledning til Saksild Bugt. Regnvand udledes lokalt via regnvandsbassiner til Malskær Bæk. Oplande og kloakeringsprincip fremgår af oversigtskortet bilag 1 og ændringer i oplandene fremgår af bilag Afgivelse af areal og tinglysning I forbindelse med den offentlige kloakering kan det vise sig nødvendigt at etablere ledningsanlæg, herunder pumpestationer på private arealer. Generelt gælder det, at offentlige ledningsanlæg, der etableres udenfor offentlige vejareal, sikres ved tinglysning af en deklaration på de enkelte ejendomme. Grundejere som pålægges servitut kontaktes skriftligt under detailprojekteringen. 7. Betalings- og ejerforhold Tillægget omfatter ændrede tilslutninger for grundejere i opland E1. Grundejere i det opland skal forvente, at de indenfor 3-6 måneder

5 pålægges at adskille regn- og spildevand på egen grund og tilslutte til skelbrønde, som Odder Spildevand etablerer på ejendommen. Tillægget omfatter ikke nye eller ændrede betalingsforhold eller ejerforhold. 8. Påvirkning af Odder Renseanlæg For Odder Renseanlæg betyder separeringen af kloakken i Gylling en øget spildevandsbelastning. Den øgede spildevandsmængde er indeholdt i anlæggets kapacitet, samt udledningstilladelse til Odder Renseanlæg. 9. Tidsplan Anlægsarbejdet med separering af kloakken i Gylling forventes påbegyndt i foråret 2014 og afsluttet i foråret Offentliggørelse Tillægget er i offentlig høring i 8 uger fra den 18. september 2013 til den 13. november 2013 ved offentliggørelse i Odder Avis og på Oddernettet. Naturstyrelsen underrettes om tillægget. 11. Endelig vedtagelse og ikrafttræden Tillægget træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse. Tillæg nr. 17 til spildevandsplan for Odder Kommune er vedtaget af Odder byråd den 9. december Tillægget træder i kraft på datoen for annoncering af vedtagelsen, den 18. december Odder Kommune, den 10. december 2013

6 HD008U KB003.3U OT007.3U OT007.1U KØ003.3U KJ009U KJ007U N Signaturforklaring: Oplandsgrænse Spildevandsledning Fællesledning Regnvandsledning STATUS R R PLAN Forsinkelsesbassin Sparebassin E12 E17 E2 HD008U FISKERGADE E7 P E8 E13 HOEDGADEN GY1.1U GY1.2U GY1.3U SAMSØGADE E5 E3 E11 GYLLING SKOLEGADE O OT007.1U E16 OTTO MØLLERSGADE GYLLING ØSTERGADE E1 Gylling E15 E10 GUNNAR M ADSENSGADE E18 E4 P E18 E6 E6 E6 E6 E6 SPLIDHOLM EJ E10 STATUS Trykledning spildevand Trykledning fælles Trykledning regnvand Spildevandsudløb Regnvandsudløb andløb Oplandsnummer RENSEANLÆGSTYPER: Mekanisk biologisk nitrifikation kemisk filter/ Mekanisk biologisk nitrifikation denitrifikation kemisk/ Mekanisk biologisk nitrifikation denitrifikation kemisk filter Mekanisk biologisk kemisk/ Mekanisk biologisk nitrifikation/ Mekanisk biologisk kemisk lagune Mekanisk biologisk/ Biologisk sandfilter P P P O Pumpestation Spildevand Pumpestation Regnvand Pumpestation Fællessystem Overløbsbygværk Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret ejafvanding E9 SCT.ANNAGADE KAREN JEPPESGADE KB003.3U 1 Rev. Beskrivelse Revideret Kontrol Dato KROGSGADE E14 KROGEN KØBM AGERGADE AASTRÆ DET O P KØ003.3U GY21U 2 Gylling Renseanlæg Renseanlæg nedlægges i plan KJ007U Sag ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling Rådhusgade Odder Telefon Telefa Tillæg til spildevandsplan TÆREJEN Emne Gylling Sagsnr Målforhold Kotesystem 1:4000 Dato Projektleder Projekteret Tegnet Kontrol Godkendt Tegn. nr. Rev MKPE NEE KGBO JAGR FLHE Bilag 1 0 ORBICON A/S Telefon: Jens Juuls ej 18. DK iby J. kgbo :10:09 T:\Projects\133\2012\ Odder Spildevand - Fælles sag\geo\90_tillæg-til-spv\tegninger\tillæg-gylling.dgn

7 Bilag 2 Miljøvurdering screening Der er nedenfor foretaget en screening af indvirkning på miljøet ved implementering af tillæg nr. 17 til spildevandsplan for Odder Kommune vedrørende separering af regnvand og spildevand i dele af Gylling. Formålet med screeningen er at afgøre, hvorvidt implementeringen af tillægget vil påvirke miljøet væsentligt, og eventuelt afgrænse problemstillingerne i en efterfølgende miljøvurdering. I screeningen er de miljøtemaer gennemgået, som en miljøvurdering skal omfatte ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). TRIN 1 INDLEDENDE SCREENING JA NEJ BEMÆRKNINGER Planen fastlægger rammerne for fremtidige projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 eller 4? Bilag 4, nr. 10.b: Infrastrukturprojekter. Planen kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt? Planen vurderes at påvirke Natura 2000 område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for Endelave og Natura 2000 område nr. 59 Kysing Fjord. Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. Projektet fastlægger kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, og jf. 3, stk. 2, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Side 1

8 TRIN 2 INDLEDENDE SCREENING PLANENS INDIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Negativ indvirkning Neutral indvirkning Positiv indvirkning o + BEMÆRKNINGER Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Ingen bemærkninger. Sundhedstilstand Ingen bemærkninger. Svage grupper (f.eks. handicappede) Eventuelle midlertidige gener og begrænsninger under anlægsarbejderne vil blive afhjulpet ved anvisning af alternative ruter. Friluftsliv/rekreative interesser Projektet ligger ikke inden for områder, der i Odder Kommuneplan er udpeget til rekreative anlæg. Ledningerne nedgraves hovedsageligt i eksisterende vejareal og hvor grønne områder krydses retableres beplantningen efterfølgende. Materielle goder Ingen bemærkninger. Begrænsninger og gener over for befolkningen Eventuelle midlertidige gener og begrænsninger under anlægsarbejderne vil blive afhjulpet ved anvisning af alternative ruter. Biologisk mangfoldighed Nærliggende Natura 2000 områder Planen medfører, at udledning af renset og urenset spildevand fra Gylling via Gylling Renseanlæg og Malskær Bæk til Natura 2000 område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for Endelave stopper og, at udledningen af renset spildevand fra Odder Renseanlæg til Saksild Bugt og Odder Å forøges, hvilket vil øge fosfor- og kvælstofbelastningen af åen og dermed af Natura 2000 område nr. 59 Kysing Fjord. Side 2

9 PLANENS INDIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Negativ indvirkning Neutral indvirkning Positiv indvirkning o + BEMÆRKNINGER Nærliggende Natura 2000 områder Miljøpåvirkningerne ved udledningen af spildevand fra Gylling via Odder Renseanlæg til Saksild Bugt, Odder Å og Natura 2000 område Kysing Fjord er vurderet indgående i forbindelse med Odder Renseanlægs udledningstilladelse af 11. december Påvirkningen af recipienterne vurderes at være minimal og uden væsentlig miljømæssig betydning. Der er ikke i tillæg nr. 17 til spildevandsplanen ændringer i de forhold, der ligger til grund for vurderingerne i udledningstilladelsen, og påvirkningen vurderes derfor som uden væsentlig miljømæssig betydning. Beskyttet natur Det nye ledningstracé krydser to steder et beskyttet vandløb, Malskær Bæk. Begge krydsninger vil blive udført med en opgravningsfri metode (no-dig) og vurderes derfor ikke at påvirke bækken væsentligt. Planen berører ikke i øvrigt områder, som er beskyttet jf. 3 i Naturbeskyttelsesloven. Planteliv Planen berører hovedsageligt vejarealer og byområder. Et nyt regnvandsbassin anlægges på landbrugsarealer i udkanten af Gylling ved Gylling Østergade. Planen vurderes ikke at kunne påvirke planteliv væsentligt. Dyreliv Planen berører hovedsageligt vejarealer og byområder. Et nyt regnvandsbassin anlægges på landbrugsarealer i udkanten af Gylling ved Gylling Østergade. Planen vurderes ikke at kunne påvirke dyreliv væsentligt. Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Spredningskorridorer, barrierer Der findes ikke specifikke registreringer af sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr (herunder bilag I arter) samt planter eller naturtyper inden for de berørte arealer. Planen berører ikke økologiske spredningskorridorer. Side 3

10 PLANENS INDIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Negativ indvirkning Neutral indvirkning Positiv indvirkning o + BEMÆRKNINGER Skovrejsning/skovnedlæggelse Ingen bemærkninger. Fredskov Planen berører ikke områder med fredskov. Fredning Planen berører ikke fredede områder. Strandbeskyttelseslinie Planen berører ikke arealer inden for strandbeskyttelseslinjen. Å- og søbeskyttelseslinie Anlægsarbejder vil i begrænset omfang blive udført inden for åbeskyttelseslinien for Malskær Bæk, men vil kun medføre kortvarige og forbigående ændringer, der ikke vurderes at være af miljømæssig betydning. Landskab og jordbund Landskabelig værdi Planen berører ikke områder med landskabelige interesser. Det nye ledningstracé har forløb inden for kirkeindsigtsområdet og kulturmiljøer omkring Gylling Kirke og omkring Købmagergade. Da ledningerne nedgraves og arealerne retableres efter anlægsarbejderne påvirkes kulturmiljøerne eller kirkeindsigtsområdet ikke. Geologiske særpræg Planen berører ikke områder med geologiske interesser. Jordforurening Planen berører ikke kortlagte forurenede arealer eller arealer områdeklassificerede som lettere forurenede. Jordhåndtering / flytning I forbindelse med anlægsarbejderne vil overskudsjord så vidt muligt blive genanvendt. Håndtering af og flytning af vejjord vil ske i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen og i overensstemmelse med kommunens regler og anvisninger. Risiko for ny jordforurening Der er ikke større risiko for jordforurening i forbindelse med planen. Side 4

11 PLANENS INDIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Negativ indvirkning Neutral indvirkning Positiv indvirkning o + BEMÆRKNINGER and Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder eller hav Planen medfører, at udledning af renset og urenset spildevand fra Gylling via Gylling Renseanlæg til Malskær Bæk og videre til Kattegat stopper. Herved mindskes stofudledningen til Malskær Bæk og videre til Kattegat. Endvidere fjernes risikoen for overløb af urenset spildevand fra eksisterende overløbsbygværker ved gennemførelse af planen, der medfører sløjfning af bygværkerne. Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder eller hav, fortsat Regnvand vil fortsat via et forsinket regnvandsbassin blive afledt til Malskær Bæk. Påvirkning af Malskær Bæk som følge af nedlæggelse af Gylling Renseanlæg er vurderet i forbindelse med miljøvurdering af tillæg nr. 15 til spildevandsplanen for Odder Kommune. Påvirkningen er vurderet uden væsentlig miljømæssig betydning. Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder eller hav, fortsat Udledningen af renset spildevand fra Odder Renseanlæg til Saksild Bugt og Odder Å forøges, hvilket vil øge fosfor- og kvælstofbelastningen af åen og Norsminde Fjord/Kysing Fjord. Miljøpåvirkningerne ved udledningen af spildevand fra Gylling via Odder Renseanlæg til Saksild Bugt, Odder Å og Natura 2000 område Kysing Fjord er vurderet indgående i forbindelse med Odder Renseanlægs udledningstilladelse af 11. december Påvirkningen af recipienterne vurderes at være minimal og uden væsentlig miljømæssig betydning. Der er ikke i tillæg nr. 16 til spildevandsplanen ændringer i de forhold, der ligger til grund for vurderingerne i udledningstilladelsen, og påvirkningen vurderes derfor som uden væsentlig miljømæssig betydning. Side 5

12 PLANENS INDIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Negativ indvirkning Neutral indvirkning Positiv indvirkning o + BEMÆRKNINGER Udledning af spildevand Se ovenfor. Grundvandsforhold Planen berører et område med drikkevandsinteresser, som endvidere er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Risiko for forurening af grundvandsressourcen og drikkevandsindvinding Planen medfører at en del af spildevandsnettet i Gylling renoveres og erstattes af spildevandsledninger, der er mere tætte end de eksisterende, hvorved risikoen for forurening af grundvandsressourcen mindskes betydeligt. Nærmeste drikkevandsindvinding er Gylling andværks indvindingsboringer, som ligger Søbyvej 8 i Gylling. Odder Kommune er p.t. i gang med at beregne indvindingsoplande for drikkevandsindvindingerne, udarbejde indsatsplaner og fastlægge boringsnære beskyttelseszoner. I forbindelse hermed vil grundvandets og drikkevandsindvindingens sårbarhed blive vurderet, og der vil blive udført risikovurdering af kilder til forurening. Hvis nødvendigt, fastlægges tiltag der mindsker risikoen, som f.eks. ekstra sikring af spildevandsledninger eller kontrol med ledningernes tæthed. Oversvømmelsesrisiko ed etablering af regnvandsbassin mindskes oversvømmelsesrisikoen. andstandsændringer andstandsændringer som følge af nedlæggelse af Gylling Renseanlæg er vurderet i forbindelse med miljøvurdering af tillæg nr. 15 til spildevandsplanen for Odder Kommune. Påvirkningen er vurderet uden væsentlig miljømæssig betydning. Luft Luftforurening (støv, lugt og andre emissioner) I anlægsfasen vil der kunne forekomme støvgener. Generne vil være forbigående og kortvarige og vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. Side 6

13 PLANENS INDIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Negativ indvirkning Neutral indvirkning Positiv indvirkning o + BEMÆRKNINGER Emissioner fra trafik til og fra området Planen vil medføre forøget arbejdskørsel forbindelse med anlægsarbejderne. Øget emission fra arbejdskørslen vil være begrænset og forbigående og vurderes derfor ikke som væsentlig. Støj Støj og vibrationer Planen vil medføre forøget støjbelastning og påvirkning med vibrationer i forbindelse med anlægsarbejderne. Påvirkningen vil være begrænset og kortvarig og vurderes derfor ikke som væsentlig. Trafik og infrastruktur Trafikafvikling / belastning Se ovenfor. Planen medfører ikke ændringer i trafikbelastning eller afvikling ud over anlægsfasen. Støj Se ovenfor. Energiforbrug Planen medfører kun få mindre anlægsarbejder, som vurderes at være underordnet på regionalt niveau. Sikkerhed Ingen bemærkninger. Risiko for ulykker Ingen bemærkninger. Klimatiske forhold Eventuel påvirkning af klima Planen vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af klimaet. Kulturarv Fortidsminder Planen berører ikke fortidsminder eller områder inden for disses beskyttelseslinier. Beskyttede sten- og jorddiger Planen berører ikke beskyttede sten- og jorddiger. Side 7

14 PLANENS INDIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Negativ indvirkning Neutral indvirkning Positiv indvirkning o + BEMÆRKNINGER Arkitektoniske værdier Ingen bemærkninger. Arkæologiske værdier ides ikke. Såfremt det af Moesgård Museum vurderes påkrævet, vil der blive foretaget en arkæologisk forundersøgelse, hvor planen berører åben mark. Kirker og deres omgivelser En del af ledningstraceet ligger inden for kirkebyggelinien for Gylling Kirke. Da ledningerne nedgraves i eksisterende vejareal påvirkes kirkebyggelinien ikke. Fredede / bevaringsværdige bygninger Planen berører ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger. Ressourcer og affald Arealforbrug Arealforbruget øges ikke væsentligt. Energiforbrug, anlæg og drift Fremstilling af rør og andre materialer til projektet forbruger energi, men energiforbruget vurderes at være begrænset og ikke af væsentlig betydning for miljøet. andforbrug Ingen bemærkninger. Produkter, materialer, råstoffer, fornybar. Etableringen af nye spildevandsledninger vil medføre forbrug af materialer og råstoffer. Forbruget vurderes at være begrænset og ikke af væsentlig betydning for miljøet. Kemikalier, miljøfremmede stoffer, olieprodukter Ingen bemærkninger. Affald, genanvendelse Generering af affald i forbindelse med udførelse af planen forventes at være meget begrænset både i anlægs- og i driftsfasen. Overskudsjord genanvendes i videst muligt omfang. Øvrigt affald bortskaffes efter gældende regler. Side 8

15 PLANENS INDIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Negativ indvirkning Neutral indvirkning Positiv indvirkning o + BEMÆRKNINGER Forhold til andre planer Odder kommuneplan og forslag til kommuneplan Ingen bemærkninger. Natur- og vandplaner De statslige vandplaner er i høring. Landsplandirektiver (Tidligere Ingen bemærkninger. regionplanstema) Regional udviklingsplan Ingen bemærkninger. Lokalplaner Ingen bemærkninger. Råstofplan Ingen bemærkninger. Spildevandsplan Udgangspunkt for tillægget. Side 9

16 2013 Oplandsskema for Gylling Udskrevet den Side 1 Opl.nr. Ejer Plan Oplandsnavn Kloak- Oplandsstørrelse Tørvejrsmængde: Regnvandsbetingede udløb [Ja] type Areal A-koef. Bef.ar. Bolig Erhverv Total Qspv Qind Total Ra. Type Udløbsnr. Recipientnavn Bemærkning [ha] [ha] [p.e.] [p.e.] [p.e.] [l/s] [l/s] [l/s] nr Status E1 O JA Gylling F 23,24 0,29 6, ,6 1,2 2,8 2 O KØ003.3U Malskær Bæk E10 O JA Gunnar Madsensgade S 2,47 0,41 1, ,1 0,1 0,2 2 SE KJ007U Malskær Bæk E11 O JA Otto Møllersgade S 2,91 0,32 0, ,7 0,3 1,0 2 SE HD008U Malskær Bæk E13 O ejareal ej-t 0,29 1,00 0, ,0 0,0 0,0 GY21U Malskær Bæk ejafvanding E14 O JA ejareal S 0,18 1,00 0, ,0 0,0 0,0 2 SE KB003.3U Malskær Bæk E16 O JA Otto Møllersgade S 2,55 0,25 0, ,1 0,0 0,1 2 RB OT007.1U Malskær Bæk E18 O JA Søbyvej mod Søby Spv-N 0, ,0 0,0 0,0 2 Alt regnvand nedsives E2 O JA Gylling, nordvest Spv-N 0, ,0 0,0 0,1 2 Alt regnvand nedsives E5 O JA Hovedgaden S 1,17 0,53 0, ,2 0,0 0,2 2 SE HD008U Malskær Bæk E12 O JA Gylling Ptræstegård Spv-N 1, ,0 0,0 0,0 2 Alt regnvand nedsives E3 O JA Otto Møllersgade S 0,67 0,30 0, ,0 0,0 0,0 2 SE HD008U Malskær Bæk E4 O JA OK Renseriet Spv-N 0, ,0 0,0 0,0 2 Alt regnvand nedsives E7 O JA Gylling S 0,05 0,25 0, ,0 0,0 0,0 2 SE GY1.1U Malskær Bæk E8 O JA Gylling S 0,03 0,25 0, ,0 0,0 0,0 2 SE GY1.2U Malskær Bæk E9 O JA Gylling S 0,07 0,25 0, ,6 1,2 2,8 2 SE GY1.3U Malskær Bæk Sum 37,36 10, ,4 3,0 7,4 Planlægning E1 O JA Gylling S 23,24 0,29 6, ,6 1,2 2,8 1 RB GY21U Malskær Bæk E10 O JA Gunnar Madsensgade S 2,47 0,41 1, ,1 0,1 0,2 1 RB GY21U Malskær Bæk E11 O JA Otto Møllersgade S 2,91 0,32 0, ,7 0,3 1,0 1 SE HD008U Malskær Bæk E14 O JA ejareal S 0,18 1,00 0, ,0 0,0 0,0 1 SE KB003.3U Malskær Bæk E15 O Søbyvej S 2,03 0,25 0, ,1 0,0 0,1 1 SE KJ007U Malskær Bæk E16 O JA Otto Møllersgade S 2,55 0,25 0, ,1 0,0 0,1 1 RB GY21U Malskær Bæk E17 O Fallingvej S 0,26 0,25 0, ,0 0,0 0,0 1 RB GY21U Malskær Bæk E18 O JA Søbyvej mod Søby Spv-N 0, ,0 0,0 0,0 1 Alt regnvand nedsives E2 O JA Gylling, nordvest Spv-N 0,89 0,40 0, ,0 0,0 0,1 1 Alt regnvand nedsives E5 O JA Hovedgaden S 1,17 0,53 0, ,2 0,0 0,2 1 SE HD008U Malskær Bæk E12 O JA Gylling Ptræstegård Spv-N 1, ,0 0,0 0,0 1 Alt regnvand nedsives E3 O JA Otto Møllersgade S 0,67 0,30 0, ,0 0,0 0,0 1 SE HD008U Malskær Bæk

17 2013 Oplandsskema for Gylling Udskrevet den Side 2 Opl.nr. Ejer Plan Oplandsnavn Kloak- Oplandsstørrelse Tørvejrsmængde: Regnvandsbetingede udløb [Ja] type Areal A-koef. Bef.ar. Bolig Erhverv Total Qspv Qind Total Ra. Type Udløbsnr. Recipientnavn Bemærkning [ha] [ha] [p.e.] [p.e.] [p.e.] [l/s] [l/s] [l/s] nr E4 O JA OK Renseriet Spv-N 0, ,0 0,0 0,0 1 Alt regnvand nedsives E7 O JA Gylling S 0,05 0,25 0, ,6 1,2 2,8 1 SE GY1.1U Malskær Bæk E8 O JA Gylling S 0,03 0,25 0, ,6 1,2 2,8 1 SE GY1.2U Malskær Bæk E9 O JA Gylling S 0,07 0,25 0, ,6 1,2 2,8 1 SE GY1.3U Malskær Bæk E6 O Søbyvej mod Søby Spv-N 0, ,0 0,0 0,0 1 Alt regnvand nedsives Sum plan 40,09 11, ,7 5,5 13,2 Sum uændrede oplande 0,29 0, ,0 0,0 0,0 Sum total 40,38 11, ,7 5,5 13,2

18 2013 Udløbsskema for Gylling Udskrevet den Side 1 Udløbsnr. Ejer Plan Recipientnavn Kobl. Opl.nr. Type Befæst. Ma. regnv. Afløbs- Bassin Rense- Årlige gennemsnitsværdier Bemærkning [Ja] nedstrøm areal til recipient vandfør. volumen foranst. Afl. and COD N P [ha] [l/s] [l/s] [m³] [stk] [m³] [kg] [kg] [kg] Status OT007.1U O Malskær Bæk E16 RB 0, , GY1.3U P JA Malskær Bæk E9 SE 0, GY1.2U P JA Malskær Bæk E8 SE 0, GY1.1U P JA Malskær Bæk E7 SE 0, KØ003.3U O Malskær Bæk E1 O 6, KJ007U O JA Malskær Bæk E10 SE 1, KB003.3U O JA Malskær Bæk E14 SE 0, HD008U * O Malskær Bæk E11 SE 1, udløb 10, Planlægning GY21U * O JA Malskær Bæk E1 RB 8,75 0 0, GY1.3U P JA Malskær Bæk E9 SE 0, GY1.2U P JA Malskær Bæk E8 SE 0, GY1.1U P JA Malskær Bæk E7 SE 0, KJ007U * O JA Malskær Bæk E10 SE 0, KB003.3U O JA Malskær Bæk E14 SE 0, udløb Sum plan 9, udløb Sum uændrede oplande 9, udløb Sum total 18,

19 2013 Renseanlægsskema Udskrevet den Side 1 Nr Navn Plan Type Ejer Kapacitet Spildevandsbelastning Regnvandsbelastning [Ja] Antal Tørvejr Regn By/opland Antal Qsp Qind Total COD N P and COD N P [p.e.] [l/s] [l/s] [p.e.] [l/s] [l/s] [l/s] [m³/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] [m³/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] Status Falling og Persievej 222 0,4 0,4 0, Fensten 65 0,2 0,1 0, Gosmer 116 0,2 0,2 0, Gylling ,4 3,0 7, Ørting ,2 1,9 4, Ålstrup 80 0,1 0,0 0, Gylling Renseanlæg MBNDK O Plan Ørting 2 0,0 0,0 0, Gylling Renseanlæg MBNDK O

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Forslag 22. januar 2015 FAXE KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Tillæg til Spildevandsplan 2012 2015 Separering af Nylandsvej og Alfavej samt enkelte ejendomme langs Hovedgaden, Gartnerhaven,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbek. nr. 936 af 24. september 2009 Screeningsskema, Planens navn og nr. Tårnby kommunes Spildevandsplan for 2015-2027

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af Kommuneplantillæg 7 for Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014. Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Natur

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-09-2013 Sags Id. 727-2013-6543 Dok id. 727-2013-36223 Side 1/16

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene Delopland 274.1 Forslaget er behandlet i Teknisk Udvalg den 19.08.2015. Forslaget er vedtaget af Byrådet til 8 ugers offentlig

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering kommune By og Landskab, Plan Dato: 15. oktober 2014 Sagsnr.: 14/32541 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 4.14 Orø Havn og Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 I

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 06.30 for en del af Kregme Lokalcenter Dato februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Meyling og Jørgen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.01 for butikker i Nørregade Nord Dato april 2010 Deltagere ved screeningsmøde Inge Hansen,

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplantillæg nr. 20 for Kregme Lokalcenter Dato Februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Vitt Meyling

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Odder Kommune. Afskæring af spildevand fra Hundslund Renseanlæg til Odder Renseanlæg

Tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Odder Kommune. Afskæring af spildevand fra Hundslund Renseanlæg til Odder Renseanlæg Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Afskæring af spildevand fra Hundslund Renseanlæg til Odder Renseanlæg Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 19-11-2013 Sags Id. 727-2013-14912 Dok

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Etablering af solenergianlæg Etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Maj 2015 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solcelleanlæg ved Haderupvej i Hadsund Syd GST Kommuneplantillæg 6 Baggrund

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan for Odder Kommune Ondrup. Indholdsfortegnelse

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan for Odder Kommune Ondrup. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Ondrup Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Areal og ejerforhold 4. Ændring af spildevandsafledning - status og plan

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 27 og lokalplanforslag 10.09 og forslag til tillæg 3 til OSD redegørelsen. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr.

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og naturplaner Den regionale udviklingsplan Råstofplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Kloakering af Ll. Egebjerg, samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde Juni 2016 Offentliggørelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 Tillæg nr. 4

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 Tillæg nr. 4 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-P15-2-12 Ref.: Bjarke Uffe Jensen Direkte tlf. 97113637 bjjen@mariagerfjord.dk

Læs mere