Peter Holdt Christensen. Motivation i organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Holdt Christensen. Motivation i organisationer"

Transkript

1 Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer

2 Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer

3 Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer 1. udgave 2013 Samfundslitteratur og forfatteren 2013 E-bogen er udgivet i 2015 SATS SL grafik OMSLAG Imperiet (Annette Borsbøl) E-BOGSPRODUKTION SL grafik ISBN E-BOG ISBN TRYKT UDGAVE Samfundslitteratur Rosenørns Allé Frederiksberg C www. samfunfundslitteratur.dk Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY- DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

4 INDHOLD Kapitel 1 Motivation 7 DEL I Hvorfor motiveres mennesker? 19 Kapitel 2 Motivation og mennesker 21 Kapitel 3 Automatisk adfærd 29 Kapitel 4 Økonomisk adfærd 35 Kapitel 5 Behovsdrevet adfærd 51 Kapitel 6 Sammenlignende adfærd 71 Kapitel 7 Positiv adfærd 83 Kapitel 8 Derfor motiveres mennesker 95

5 DEL 2 Hvordan påvirker organisationer menneskers motivation? 103 Kapitel 9 Arbejdsopgavernes indhold 105 Kapitel 10 Arbejdsopgavernes struktur 129 Kapitel 11 Kollektiv motivation i organisationer 143 Kapitel 12 Konklusion: motivation i organisationer 153 Litteratur 175 Indeks 183

6 Kapitel 1 7 KAPITEL 1 MOTIVATION Når mennesker vælger en given adfærd, er det, fordi de er motiverede til at vælge denne adfærd. Men hvorfor er de motiverede, og hvad er det, der motiverer dem? Det kan være alt lige fra interesse, penge, tvang og vaner for blot at nævne nogle af de mange elementer, der kan motivere. Der er nemlig mange måder at motivere mennesker på, men de fleste af disse måder er hverken helt rigtige eller helt forkerte. De er lidt rigtige, således at de overfor nogle mennesker og i nogle situationer virker godt, mens de overfor andre mennesker og i andre situationer virker mindre godt. Formålet med denne bog er at analysere, diskutere og forklare de mange måder at motivere mennesker på for dermed for det første at understrege, hvorfor de mange måder at motivere på kun er lidt rigtige. Med udgangspunkt i dette indblik i hvorfor og hvordan mennesker motiveres, er bogens andet formål at give svar på, hvordan mennesker ikke kun kan motiveres lidt rigtigt, men mere rigtigt. Motivation er blevet undersøgt i mange sammenhænge. Lige fra hvad der motiverer mennesker til at ændre kostvaner, over hvad der kan motivere dem til i højere grad at sortere deres husholdningsaffald og til, hvordan økonomiske belønninger på arbejdspladsen motiverer de ansatte. I denne bog fokuserer jeg på, hvad der motiverer mennesker i organisationer. På arbejdspladsen er der en række betingelser for menneskers adfærd, som adskiller sig fra andre sammenhænge. Der er bl.a. en leder, der kan bestemme, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, og der er kolleger, som man skal arbejde sammen med. Forskningen i, og litteraturen om, motivation i organisationer er efterhånden meget omfattende. Når ordene Motivation i virksom-

7 8 Motivation heder og Motivation i organisationer googles, dukker der ikke mindre end 4 millioner hits op, og i den mest benyttede artikeldatabase på Copenhagen Business School, Business Source Complete, er der næsten tilgængelige forskningsartikler om emnet. 1 Der er således mange anvisninger, begreber og teorier om, hvad der virker motiverende. Derfor oplever organisationer også blandede, uventede og i mange tilfælde ligefrem uønskede konsekvenser, når de forsøger at motivere mennesker (DeMatteo, Eby og Sundstrom 1998). Det kan nemlig være svært at forstå alle nuancer, modsætninger og muligheder i motivation og dermed også være svært at vælge den bedste måde at motivere på. Den diskussion, der oftest dukker op, når mennesker på arbejdspladsen skal motiveres, fokuserer på, om mennesker motiveres bedst gennem økonomiske belønninger, som fx bonusordninger, eller gennem blødere former for belønninger såsom oplevelsen af, at arbejdet er meningsfuldt. I de seneste årtier er der dukket flere forskningsresultater op, som tyder på, at de økonomiske incitamenter langt fra kan motivere alene, og at de i nogle tilfælde skader mere, end de gavner. Eksempelvis gennemførte den amerikanske adfærdsforsker Dan Ariely i 2009 en række eksperimenter, hvor han bad en forsøgsperson om at samle en Lego Bionicle-figur (Ariely 2010). Forsøgspersonen fik udleveret en æske, og for at motivere ham til at samle figuren fik han en betaling på 10 kroner. Efter han havde samlet figuren, roste forsøgslederen hans arbejde, udbetalte de 10 kroner, skilte figuren ad og spurgte derefter forsøgspersonen, om han for lidt færre end 10 kroner havde lyst til at samle figuren. Lønnen var nu lidt mindre, fordi forsøgspersonen allerede havde erfaring med at samle figuren og derfor skulle bruge mindre tid til det. Forsøgspersonen svarede ja, samlede igen figuren, fik ros og sine penge, hvorefter forsøgslederen skilte figuren ad og igen spurgte, om forsøgspersonen havde lyst 1 Lokaliseret d. 12. juni 2013.

8 Kapitel 1 9 til på ny at samle figuren. Sådan blev eksperimentet ved, indtil forsøgspersonen sagde nej tak til på ny at samle figuren. I en anden række eksperimenter blev forsøgspersonen ligeledes spurgt, om han havde lyst til at samle en Lego Bionicle-figur for 10 kroner, og efter at han havde samlet figuren, roste forsøgslederen indsatsen, udbetalte pengene og satte figuren op på en hylde. Herefter tog forsøgslederen en ny æske frem og spurgte, om forsøgspersonen havde lyst til igen for lidt færre end 10 kroner at samle en ny figur. Igen samlede forsøgspersonen figuren, blev rost, fik sine penge, og figuren blev sat over på hylden, hvorefter forsøgslederen tog en ny æske frem og spurgte, om forsøgspersonen havde lyst til at fortsætte arbejdsindsatsen. Også dette eksperiment fortsatte, indtil forsøgspersonen ikke ønskede at samle flere figurer. I begge eksperimenter fik forsøgspersonerne den samme økonomiske belønning for at samle figurerne, men i det sidste eksperiment samlede forsøgspersonerne i gennemsnit 50 % flere figurer, fordi de oplevede arbejdsopgaven som mere meningsfuld (Ariely 2010: 71). Med andre ord var det ikke motiverende, eller i hvert fald mindre motiverende, at opleve figuren blive skilt ad for efterfølgende at skulle samle den igen selvom forsøgspersonen modtog betaling for det. Så økonomiske incitamenter er ikke altid tilstrækkelige. Det er også vigtigt for motivationen at man kan se en mening med arbejdsopgaven. Mennesker kan også godt lide selv at have kontrol over tingene. Et dramatisk eksempel på dette viste sig i en række eksperimenter på et plejehjem. En gruppe beboere fik en stueplante, som de selv skulle passe (disse beboere var altså i høj grad i kontrol), mens en anden gruppe beboere fik en stueplante, som blev passet af personalet (disse beboere var altså slet ikke i kontrol). Efter seks måneder var 30 % af beboerne uden kontrol døde. Til sammenligning var kun 15 % af beboerne med en høj grad af selvkontrol døde (Gilbert 2006: 22-23). En fortolkning af dette eksperiment er, at når mennesker er med til at bestemme, holder det dem i live i længere tid. Eller med andre ord: medbestemmelse motiverer.

9 10 Motivation Den samme konklusion nåede Weinstein og Ryan (2010) frem til i et studie af, hvad der motiverer mennesker til frivilligt arbejde, og ikke mindst om mennesker, der selv vælger at udføre frivilligt arbejde, udfører det bedre end mennesker, der er underlagt et socialt pres og dermed oplever det frivillige arbejde som en pligt. I studiet konkluderer Weinstein og Ryan (2010), at selvbestemmelse, som de også kalder autonomi, ganske klart motiverer individet til at yde en bedre arbejdsindsats, og at den person, der er modtager af den frivillige arbejdsindsats, oplever denne indsats som meget bedre, når personen, der udfører arbejdet, har en høj grad af selvbestemmelse. Dette er blot nogle af de mange forklaringer på, hvad der motiverer mennesker, og motivation er lidt af en paraplybetegnelse (Grant et al. 2007), der dækker over mange forskellige antagelser og teorier om, hvad der motiverer mennesker. Det kan derfor være vanskeligt at danne sig et overblik over alle motivationsteorier, deres forskelligheder og sammenhænge, og hvordan de i praksis kan øge menneskers motivation. De mange motivationsteorier indeholder ikke blot anvisninger og forklaringer på, hvad der motiverer mennesker, men også antagelser om, hvorfor mennesker motiveres. Eksempelvis understreger Maslows behovspyramide, at mennesker har en række grundlæggende behov, og at motivation af mennesker handler om at opfylde disse behov (jf. kapitel 5). I denne teori er en central antagelse, at menneskers motivation er drevet af opfyldelse af disse behov. På tilsvarende måde antager teorier om økonomiske belønninger, at mennesker først og fremmest er drevet af ønsket om økonomisk maksimering. Det er altså udsigten til at modtage penge, der motiverer (jf. kapitel 4). En væsentlig pointe i denne bog er derfor, at de forskellige motivationsteorier baserer sig på forskellige antagelser om, hvad der motiverer mennesker. Et godt overblik over, og ikke mindst brug af, motivationsteorier forudsætter en forståelse af dette (Rousseau, Manning og Denyer 2008). I bogens første del analyserer og diskuterer jeg derfor motivationsteorierne ud fra, hvilke antagelser de har om, hvorfor mennesker motiveres.

10 Kapitel 1 11 I bogens anden del analyserer og diskuterer jeg, hvordan mennesker i organisationer motiveres. Det kan fx foregå ved, at individet efter en veludført arbejdsopgave modtager en økonomisk belønning, eller ved at sikre at individet i udførslen af sit arbejde har en vis grad af medbestemmelse. I organisationer er der mange forskellige motivationsfaktorer. Nogle af dem er mere synlige og tydelige end andre. Økonomiske belønninger er meget tydelige. Men i organisationer er der også strukturer, der fx beskriver de måder, mennesker skal arbejde sammen på, og disse strukturer påvirker også menneskers motivation. I bogen argumenterer jeg således for, at der eksisterer både aktive og passive motivationsfaktorer, der beskriver henholdsvis de (bevidste) tiltag, organisationer gør, når de søsætter motivationsfaktorer (som fx bonusordninger), og fx de strukturer, enhver organisation har og som også mange gange ubemærket påvirker motivationen. Derudover argumenterer jeg også for, at indsatsen med at motivere ikke kun bør fokusere på det enkelte individ, men derimod på gruppen af individer. Det er nødvendigt med kollektiv motivation, der sikrer, at alle individer i gruppen forstår betydningen af og motiveres gennem fællesskabets arbejdsindsats. Bogens udgangspunkt er således, at motivation i organisationer for det første handler om at forstå, hvorfor mennesker motiveres for dermed for det andet bedre at vide, hvordan individet og kollektivet, gennem det arbejde der tilbydes, og den måde dette arbejde tilrettelægges og struktureres på, kan motiveres. I bogen er jeg ikke fortaler for, at der kun findes én god måde at motivere på. Mennesker motiveres på mange forskellige måder og befinder sig i mange forskellige arbejdssituationer, hvilket betyder, at økonomiske belønninger nogle gange er en god måde at motivere på, mens blødere belønninger, som fx medbestemmelse og socialt samvær, i andre arbejdssituationer og overfor nogle mennesker fungerer langt bedre end penge. Bogen består udover dette indledende kapitel af 11 kapitler. I bogens første del, Hvorfor motiveres mennesker?, præsenterer jeg i ka-

11 12 Motivation pitel 2 fem antagelser om menneskers adfærd. Disse antagelser uddyber jeg i de efterfølgende fem kapitler ved at præsentere og diskutere, hvilke motivationsteorier der bygger på de enkelte antagelser. Herefter opsummerer jeg i kapitel 8, hvorfor mennesker motiveres. I bogens anden del, Hvordan påvirker organisationer menneskers motivation?, analyserer jeg, hvordan motivation i organisationer som forskningsfelt har udviklet sig, og derefter hvordan arbejdsopgavernes indhold og struktur på både godt og ondt påvirker menneskers motivation. I bogens afsluttende kapitel 12 diskuterer jeg, hvordan mennesker i organisationer kan motiveres. Før jeg i bogens første del præsenterer og diskuterer motivationsteorierne, uddyber jeg i det følgende afsnit, hvad motivation er. MOTIVATION SOM TILSTAND OG PROCES Ordet motivation har rødder i de latinske ord motio, moveo, movere, movus og motivus, som kan oversættes til bevægelse, sætte i bevægelse eller en bevægende årsag (Christensen 2007). Som McClelland (1987: 32) understreger, er der efterhånden teorier om motivation i enhver handling, som mennesker kan forestille sig at kaste sig ud i. Eksempelvis forskes der i, hvad der motiverer mennesker til at gå i skole, lege, spise og selvfølgelig også gå på arbejde, men da mennesker er forskellige, kan det være vanskeligt at pege på, hvad der i den enkelte aktivitet motiverer forskellige mennesker. Således har de seneste årtiers forskning i motivation produceret adskillige definitioner på, hvad motivation er, og nogle af alle disse definitioner er gengivet i boks 1.1. Selvom definitionerne kommer fra forskellige forskere, og nogle af definitionerne har flere år på bagen end andre, minder de alligevel om hinanden. Således understreger de fleste af definitionerne, at den adfærd, der motiveres til, skal have den ønskede retning, intensitet og varighed. Med andre ord dur det ikke at motivere mennesker til at yde en stor og langvarig indsats, hvis individet har kastet sig over den forkerte arbejdsopgave, ligesom det heller ikke er optimalt, hvis

12 Kapitel 1 13 individet kaster sig over den rigtige arbejdsopgave, men ikke yder en god arbejdsindsats. Boks 1.1. Definitioner på motivation When the hypothetical man on the street asks, What motivates behavior? he is asking to have identified one or a combination of three kinds of things: (1) an environmental determinant which precipitated the behavior in question the application of some irresistible force which of necessity led to this action; (2) the internal urge, wish, feeling, emotion, drive, instinct, want, desire, demand, purpose, interest, aspiration, plan, need, or motive which gave rise to the action: or (3) the incentive, goal, or object value which attracted or repelled the organism. (Cofer og Appley 1964: 5) The study of motivation is the exploration of the energization and direction of behavior. (Deci og Ryan 1985: 3) The concept of motivation refers to internal factors that impel action and to external factors that can act as inducements to action. The three aspects of action that motivation can affect are direction (choice), intensity (effort), and duration (persistence). (Locke og Latham 2004: 388) Incentives are the various money and non-money ways managers use to incite action within firms, namely, work and cooperation [ ] Incentives are necessarily ubiquitous in any firm, since without the motivation they provide, there would be little hope of getting the vast majority of workers to make the needed extra effort and to take the requisite risks that every successful enterprise requires. (McKenzie og Lee 1998: viii) Work motivation is a set of energetic forces that originate both within as well as beyond an individual s being, to initiate work-related behavior and to determine its form, direction, intensity, and duration. (Pinder 2008: 11) The study of motivation concerns those processes that give behavior its energy and direction. Energy implies that behavior has strength that it is relatively strong, intense, and persistent. Direction implies that behavior has purpose that it is aimed or guided toward achieving some particular goal or outcome [ ] The processes that energize and direct behavior emanate from forces in the individual and in the environment. (Reeve 2009: 8) Ligeledes understreger definitionerne, at motivation til en given adfærd både kommer indefra, som eksempelvis en lyst eller vilje, og

13 14 Motivation udefra i form af fx økonomiske belønninger. Samtidig kan motivation opstå, mens man udviser en given adfærd (fx fordi man oplever, at det her-og-nu er spændende at udføre arbejdsopgaven), eller efter en given adfærd i form af en økonomisk betaling for en veludført arbejdsopgave. Når et individ er motiveret til en given adfærd, er det således et udtryk for, at noget påvirker individet til lige netop at vælge denne givne adfærd frem for en hvilken som helst anden adfærd, og det er derfor interessant at afdække, hvad dette noget er. For hvis nu en leder kan finde svaret på, hvad der motiverer en medarbejder, så kan lederen jo såfremt medarbejderen mister sin motivation søsætte initiativer, der sørger for igen at motivere medarbejderen. Motivation kan således betragtes som en tilstand, der sikrer valg af en given adfærd, mens processen med at motivere tilstræber at bringe individet i denne tilstand. Motivation af mennesker handler derfor både om tilstande og processer. Men hvad afgør så, om individet er motiveret? For at motivere individet altså bringe individet i en tilstand hvor han er motiveret er det nødvendigt at vide, hvorfor individet motiveres og således søsætte en række motivationsfaktorer. Udover økonomiske belønninger kan det fx være, hvorvidt den måde arbejdet er tilrettelagt på giver mulighed for, at individet modtager feedback på det arbejde, han/hun præsterer. Det kan også være de normer, der eksisterer på arbejdspladsen om at hjælpe kolleger, som motiverer individet til at tage sig tid til at hjælpe kollegerne. Forklaringerne på motivation skal derfor findes i samspillet mellem både individet og individets omgivelser (Barrick, Mount og Li 2013). Hvert individ har nogle unikke træk, der forklarer, hvorfor og dermed hvordan han motiveres. Disse træk kaldes også for bl.a. indre drivkræfter eller et operativt system (Pink 2011). Det er ikke altid, at vi kender til, eller kan se, disse indre drivkræfter, og derfor gør vi os nogle antagelser om, hvad der motiverer mennesker, og de påvirker naturligvis de måder, som vi forsøger at motivere mennesker på. I første del af bogen uddyber jeg, hvordan motivationsteori-

14 Kapitel 1 15 erne kan opdeles i fem antagelser om, hvorfor mennesker motiveres. Individers omgivelser kan være både befordrende og blokerende for motivation. I organisationen kan man fx påvirke motivationen ved, at medarbejdernes arbejdsopgaver tilrettelægges, så de opfylder de menneskelige behov. Det kunne eksempelvis være behovet for gennem sit arbejde at føle sig fagligt kompetent, som jeg vender tilbage til i kapitel 10. Der er ikke nødvendigvis en sekventiel sammenhæng mellem menneskers indre drivkræfter og individets omgivelser, således at individet fx erkender et udækket behov og derfor i sit arbejde søger efter at få dækket dette behov. Det kan sagtens være, at individet i sit arbejde uden egentlig at tænke over det får dækket et behov og derfor oplever arbejdet som motiverende. Med andre ord er mennesker ikke altid selv opmærksomme på årsagerne til deres motivation. Ligesom organisationer heller ikke altid er opmærksomme på, hvad der forklarer menneskers motivation. Når individet er motiveret eller er blevet motiveret fører det til en bestemt adfærd, og dermed er motivation forstået som både en proces og en tilstand, altså forudsætninger for at individet netop udviser den konkrete adfærd. Motivation fører til adfærd, og både individet og individets omgivelser påvirker individets motivation. Et væsentligt formål med organisationers arbejde med motivation er, at de ansatte yder mere eller yder en bedre kvalitativ arbejdsindsats. Som Pinder (2008: 268) understreger, kan det selvfølgelig også forekomme, at en organisation ganske enkelt ønsker at forbedre menneskers jobtilfredshed uden at have bagtanker, som eksempelvis at den øgede jobtilfredshed fører til en øget arbejdsindsats. I bogen tager jeg dog udgangspunkt i, at uanset hvordan organisationer arbejder med at påvirke menneskers motivation, er formålet med dette arbejde en øget eller bedre arbejdsindsats hvad enten denne forbedring er kvalitativ eller kvantitativ. Når der skal arbejdes med motivation, skal organisationen være opmærksom på, hvad medarbejderne skal motiveres til. Skal de motiveres til at yde en god arbejdsindsats, eller skal de i højere grad motiveres til at være hjælpsomme kolleger, der altid yder lidt ekstra og

15 16 Motivation dermed er med til at skabe et bedre socialt sammenhold? Smither (2012) skelner således mellem task performance, hvor menneskers adfærd fører til en bedre (konkret) arbejdsindsats, og contextual performance, hvor individet er mere motiveret til at omtale arbejdspladsen positivt, oftere hjælper kolleger og er mere samarbejdsvillig. Selvom der ikke nødvendigvis er den store forskel på at motivere til en konkret arbejdsindsats eller en højere grad af vilje til at hjælpe kollegerne, forudsætter ethvert tiltag til motivation en afklaring af, hvad der motiveres til. Simpelthen fordi motivation kræver ressourcer. For at vurdere om disse ressourcer bliver brugt på en fornuftig måde, er det nødvendigt at kunne evaluere, om indsatsen med motivation har indfriet forventningerne. Altså om indsatsen er lykkedes med at frembringe en ønsket adfærd. En væsentlig udfordring i organisationers arbejde med motivation er derfor vurderingen af, om mennesker er motiverede, og dermed om indsatsen med at motivere dem er lykkedes. Motivation er vanskelig at måle, hvilket udfordrer de organisatoriske tiltag til at motivere. For hvordan skal mennesker motiveres, og kan organisationen overhovedet være sikker på, at motivationsfaktorerne også virker efter hensigten? Motivation kan heller ikke observeres. Det kan kun konsekvenserne ved at være motiveret i form af fx en ønsket adfærd, og selv denne adfærd er der langt fra altid enighed om. Mange organisationer foretager årligt undersøgelser om medarbejdernes arbejdstilfredshed. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at disse trivselsundersøgelser er holdningsundersøgelser. De kan føre til ændret adfærd, men gør det ikke med sikkerhed, for som Pinder (2008: 277) understreger, viser en del forskning, at den glade medarbejder ikke nødvendigvis er den produktive medarbejder, netop fordi den glade medarbejder kun er et udtryk for en holdning. Selvom de ansatte i en måling (som fx den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse) svarer, at de i høj grad er motiverede til deres arbejde, fx ved generel høj arbejdsglæde eller jobtilfredshed, er denne måling udelukkende et udtryk for en holdning og derfor ikke

16 Kapitel 1 17 en garanti for, at motivation også fører til den ønskede adfærd (Fishbein og Ajzen 2010). BLANDEDE OG UVENTEDE KONSEKVENSER Spørgsmålet om, hvorfor mennesker vælger at gøre, som de nu engang gør, kræver et komplekst svar (Barrick, Mount og Li 2013). Motivation af mennesker handler derfor ikke kun om at vælge en motivationsfaktor frem for en anden, men snarere om at bruge mange forskellige motivationsfaktorer og i øvrigt være opmærksom på, om de komplementerer eller ødelægger hinanden. Både i praksis og teori er motivation forbundet med en række udfordringer, hvilket er med til at gøre det til et af de mest interessante områder inden for ledelse og organisation. Det er eksempelvis bemærkelsesværdigt, at selvom mennesker motiveres på mange forskellige måder, benytter mange arbejdspladser sig stadig udelukkende af økonomiske belønninger. Dette kan ikke alene føre til, at væsentlige muligheder for at motivere mennesker overses. De økonomiske belønningssystemer risikerer også at ødelægge menneskers naturlige motivation, fordi de ikke er velegnede til alle typer af arbejdsopgaver, som jeg vender tilbage til senere i bogen. En anden udfordring er, at selvom organisationens omkostninger ved at motivere medarbejdere er meget store, kan det, som jeg var inde på ovenfor, mange gange være svært at gennemskue, om motivationsindsatsen virker efter hensigten. Motivation af mennesker kan føre til en bedre arbejdsindsats, men kræver et godt kendskab til de muligheder og faldgruber, som motivation indeholder. Bogens formål er at give både et overblik over de motivationsteorier, der eksisterer, og en forståelse af de udfordringer, som disse teorier indeholder. Når jeg i bogens første del introducerer forskellige teorier, skyldes det, at enhver sortering i teorier ikke alene forudsætter kendskab til de teorier, der vælges, men også kendskab til de teorier, der fravælges. Desuden kan tematiseringen af teorierne forklare mange af de

17 18 Motivation dilemmaer, der dukker op, når man skal arbejde med at motivere. Således er diskussionen af teorierne en forudsætning for arbejdet med at diagnosticere, hvorfor organisationers indsats med at motivere mennesker kan føre til blandede, uventede og i nogle tilfælde ligefrem uønskede konsekvenser.

18 DEL I Hvorfor motiveres mennesker? Denne del præsenterer og diskuterer de forskellige teorier om motivation og udviklingen af dem. Hermed anskueliggøres forskellige opfattelser af, hvorfor mennesker motiveres til at vælge en bestemt adfærd.

19 Kapitel 2 21 KAPITEL 2 MOTIVATION OG MENNESKER Selvom der er skrevet tusindvis af artikler og bøger om, hvordan mennesker i organisationer motiveres, er det kun lidt over hundrede år siden, de første systematiske analyser af, hvordan mennesker på arbejdspladsen motiveres, blev gennemført. Trods disciplinens unge alder indeholder den mange forskellige antagelser, anvisninger, teorier og udfordringer. En væsentlig forudsætning for at motivere andre er viden om, hvad der får mennesker til at vælge at gøre, som de gør. Mennesker er programmeret på forskellige måder og har dermed, hvad Barrick, Mount og Li (2013) kalder for forskellige personlige agendaer. De forskellige antagelser om, hvad der får mennesker til at vælge adfærd, er derfor den væsentligste nøgle til at forstå, hvordan mennesker motiveres. I kapitlet præsenterer og diskuterer jeg fem antagelser om menneskers valg af adfærd, og disse antagelser anvender jeg i de efterfølgende fem kapitler til at strukturere præsentationen og diskussionen af motivationsteorierne. Der er mange begreber og teorier, men en systematisk tilgang til alle disse begreber og teorier kan hjælpe med til at skabe et overblik og ikke mindst en forståelse af, hvad de enkelte teorier kan bidrage med, samt hvordan mennesker i organisationer kan motiveres. Formålet med de mange teorier om motivation i bogens første del er ikke at udvælge den bedste teori eller at etablere en superteori om motivation. Formålet er at gøre læseren bekendt med en lang række teorier om motivation og dermed nuancere forståelsen af, hvilke teorier der findes. Herudover skal første del anskueliggøre, at de enkelte teorier hver især har nogle antagelser om, hvad der får mennesker til at vælge en given adfærd. Disse antagelser er, som nævnt,

20 22 Motivation og mennesker nøglen til ikke alene at forstå teorien, men også til at forstå, hvorfor der eksisterer mange motivationsteorier, og hvorfor der er mange måder at motivere mennesker i organisationer på. VALG AF ADFÆRD OM MENNESKERS DRIVKRÆFTER I en af de allerførste lærebøger om motivation understreger Cofer og Appley (1964: 5), at kilderne til menneskers motivation kan komme fra mennesket selv i form af bl.a. behov, følelser og interesser. Disse kilder til motivation siger noget om, hvordan mennesker grundlæggende fungerer og dermed noget om, hvad der kan sætte dem i bevægelse. Eller med andre ord: motivere dem. Jeg argumenterer for, at der ud fra motivationsteorierne kan udledes fem antagelser om, hvorfor mennesker motiveres til en given adfærd (Pinder 2008: 66). Disse antagelser kalder jeg for: Automatisk adfærd Økonomisk adfærd Behovsdrevet adfærd Sammenlignende adfærd Positiv adfærd Med disse fem typer af adfærd understreger jeg ikke kun, at motivationsteorierne har forskellige forklaringer på, hvorfor mennesker påvirkes til en given adfærd. Jeg understreger også, at motivation og adfærd hænger uløseligt sammen. Som understreget i forrige kapitel er en væsentlig grund til overhovedet at fokusere på, hvorfor mennesker motiveres, en forventning om, at motivation fører til en bestemt og for organisationen oftest selvfølgelig ønskelig adfærd. Således forudsætter fx den økonomiske adfærd, at individet motiveres af økonomiske belønninger. Med andre ord bliver penge det væsentligste input til motivation, og når individet netop motiveres (en proces) med penge, opnås motivation (en tilstand), der fører til en

21 Kapitel 2 23 ønsket adfærd. Denne adfærd kalder jeg økonomisk adfærd, og denne adfærd er altså et resultat af økonomiske motivationsfaktorer. Som Deci (1975) understreger, kan menneskers adfærd være automatisk. Det vil sige, at de ikke gør sig overvejelser om, hvorfor de vælger en bestemt adfærd. De tænker ikke over, hvilken adfærd der for dem er mest hensigtsmæssig, men udviser blot en adfærd. Denne automatiske adfærd er især blevet diskuteret inden for behaviorismen, som tager udgangspunkt i, at mennesket stort set er en adfærdsbeholder. Behavioristerne mener, at man for at fremme en given adfærd hos et menneske skal oplære ham eller hende til at udvise denne adfærd, nærmest ligesom man gør med dyr. Mennesket lærer således at forbinde positive konsekvenser med en bestemt adfærd. På arbejdspladsen kunne det fx være i form af at være i stand til at løse en arbejdsopgave inden for en bestemt tidsramme. Fordi adfærden forbindes med en positiv respons, gentager mennesket efterfølgende denne tillærte adfærd i lignende situationer. Autopiloten bliver med andre ord sat til, fordi den tidligere har vist sig at føre til det ønskede resultat. Fundamentet for den automatiske adfærd er en form for oplæring. Det kan fx være, at kolleger har oplært en ny kollega til en given adfærd, eller det kan være, at individet gennem egen erfaring har tillært sig en bestemt måde at udføre arbejdsopgaverne på. På mange måder er den automatiske adfærd både gennemskuelig og praktisk. Således kommer motivation til at handle om at oplære mennesker til at udføre givne arbejdsopgaver på bestemte måder, fx gennem normer, rutiner og vaner. I modsætning hertil forudsætter den økonomiske adfærd, at mennesker foretager et valg mellem flere alternative måder at opføre sig på og netop vælger den adfærd, der for dem er økonomisk mest fordelagtig. Menneskets drivkræfter er økonomiske, og mennesket beskrives som et homo economicus, der er både rationelt og økonomisk. Masser af forskning og eksempler fra hverdagen dokumenterer de positive effekter ved at anvende økonomiske belønninger til

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget MOTIVATION - for ledere i anlægsgartnerfaget Hvad er dét der motiverer, når man vælger, at blive anlægsgartner? Rapporten giver svar på dette spørgsmål og giver lederen nogle regler, som man kan arbejde

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

FØR JEG ER SÅ MEGET ANDET, ER JEG LÆRER - en undersøgelse af betydningen af ledelsens implementering af OK13 for lærernes motivation på to gymnasier

FØR JEG ER SÅ MEGET ANDET, ER JEG LÆRER - en undersøgelse af betydningen af ledelsens implementering af OK13 for lærernes motivation på to gymnasier FØR JEG ER SÅ MEGET ANDET, ER JEG LÆRER - en undersøgelse af betydningen af ledelsens implementering af OK13 for lærernes motivation på to gymnasier Louise Ranum EKSAMENSNR: 320642 Vejleder: Marianne Abrahamsen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45 Motivation i matematikundervisningen Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 - Indledning 3 1.1 Læsevejledning 5 1.2 Afgrænsning 5 2 Metode 6 2.1 Empiri 6 2.1.1 Elevernes

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere