- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad"

Transkript

1 Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation Udarbejdet af Janni Karin Faxø f07020 & Christina Errendal f07026 Semester 7. semester Specialelinje Ernæring & fysisk aktivitet Uddannelsessted Suhrs Seminarium Metropol, Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Praktiksted Radiometer Danmark A/S Praktikvejleder Christian Uldal Vejledere Karen Meier Rasmussen & Flemming Pedersen Opgavetype Professions Bachelor Afleveringsdato 1. juni 2010 Antal tegn Janni Karin Faxø (JF) Christina Errendal (CE) Forsidebillede og logo er hentet fra 1

2 Forord Dette projekt er udarbejdet på baggrund af praktikforløb hos Radiometer Medical A/S. Der skal rettes en stor tak til Radiometer og deres medarbejdere, for deltagelse og lån af lokaler. Samt for at give os mulighed for at opnå erfaring med etablering, planlægning og gennemførsel af et kost- og træningsforløb på seks uger. Derudover en særlig tak til Christian Uldal, for et godt samarbejde, opbakning samt troen på os. Janni Faxø & Christina Errendal 2

3 Resumé Bachelorprojektet er baseret på et 6 ugers praktikforløb hos Radiometer Medical. Formålet med projektet er at belyse, hvordan vi igennem 6 ugers regelmæssig planlagt vejledning kan hjælpe medarbejderne på Radiometer til at få en forståelse af, hvordan de selv kan opnå en sundere livsstil og derved mindske risikoen for livsstilssygdomme og opnå et ønsket vægttab. Da interventionen foregår på en arbejdsplads, som har en anden indgangsvinkel end vores fænomenologiske tilgang, må vi tage forbehold i forhold til tid, sted, planlægning og udførelse. Opgaven bygger på egne kvalitative og kvantitative undersøgelser, hvor vi har udarbejdet før- og efterspørgeskemaer samt målt og vejet medarbejdernes vægt og fedtprocent. De besvarede spørgeskemaer giver en indsigt i medarbejdernes tanker omkring kost, motion og barriere. Målinger og vejninger foretog vi for at opnå målbare resultater til at analysere på. Vi har inddraget Banduras teori om social læring og self-efficacy, da vi finder det centralt for medarbejdernes læring samt øgning af deres motivation for at ændre adfærd i forhold til kost og motion. Igennem forløbet øgede medarbejderne deres ressourcer og handlekompetencer i forhold til at træffe sundere valg mht. kost og derigennem være med til at motivere dem til fortsat at holde fast i de forbedrede vaner. I projektet har vi inddraget Den Motiverende Samtale i forbindelse med vores rolle som vejledere. Derudover har vi inddraget fasemodellen samt SMART som værktøjer til at understøtte Den Motiverende Samtale og tydeliggøre forskellige aspekter i deltagernes målsætninger. Vi kom frem til, at 83% af medarbejderne følte sig mere motiverede til at ændre kostvaner efter forløbet og, at 76% var mere motiverede for at ændre motionsvaner. 44% har ændret deres syn på dem selv (kropsbillede) til det bedre og hele 65,9% havde tabt sig under interventionen. Vi kan ud fra projektet konkludere, at medarbejdernes deltagelse i kost- og træningsvejledningen, har haft en positiv indvirkning, og at vores primære mål efter de 6 uger, om en øget motivation for livsstilsændringer og vægttab hos medarbejderne, er opnået. 3

4 Abstract The bachelor project is based on 6 weeks of practical experience at Radiometer Medical. The purpose of the project is to show how we, during 6 weeks of regularly planned instruction, can help the employees at Radiometer to get an understanding of how they by themselves can achieve a healthier lifestyle and thereby reduce the risk of getting lifestyle diseases and how to achieve a desired weight loss. As the intervention takes place in a workplace, which has another angle to the intervention than our phenomenological approach, we have to make certain reservations regarding time, place, planning and execution of the intervention. The paper is based on our own qualitative and quantitative research studies in which we have worked out so called before and after questionnaires, in addition to measuring the employees fat rate and body weight. The answered questionnaires give us knowledge of the employees thoughts about nutrition, exercise and barriers. We did the measuring of fat rate and body weight to achieve measurable results for analyzing. We have used Bandura s Social Cognitive Theory, as we find self-efficasy and social learning important for the employees learning and in order to increase motivation for behavioral changes in relation to nutrition and exercise. Throughout the intervention the employees increased their resources and competences to make healthier decisions concerning nutrition, and thereby help motivate them to maintain the improved habits. During the project we have used the Motivational Interviewing in connection to our role as advisers. In addition we have used the Stages of Change and SMART models as tools to support the Motivational Interviewing and thereby clarify different aspects in the employees objectives. We saw that 83% of the employees felt more motivated to change their diet habits after the intervention, and that 76% were more motivated to change their exercise habits. 44% changed the way they look at themselves in a positive way, and as many as 65,9% have lost weight during the intervention. From the project we can conclude that the employees participation in the dietary and training advice have had a positive effect and that our main objective after 6 weeks, which was to help give the employees an increased motivation for lifestyle changes and weight loss, has been reached. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING (FÆLLES) PROBLEMFORMULERING (FÆLLES) FORMÅL (FÆLLES) PRÆCISERING OG AFGRÆNSNING (FÆLLES) METODE (FÆLLES) FØR-SPØRGESKEMA EFTER-SPØRGESKEMA INTERVIEW ETISKE OVERVEJELSER (FÆLLES) KILDEKRITIK (FÆLLES) VIDENSKABSTEORI (JF) SUNDHEDSSYN (CE) SUNDHEDSINTERVENTION PÅ RADIOMETER MEDICAL A/S (JF) INTERVENTIONEN KOST- OG TRÆNINGSVEJLEDNING REGI OG MÅLGRUPPE FOR INTERVENTIONEN MÅL OG FORMÅL MED INTERVENTIONEN ARBEJDSPLAN OVER VEJLEDNINGER PR. UGE KOSTKOMPENDIUM ANVENDTE EMNER I VEJLEDNINGEN ANALYSE AF DATA FRA SPØRGESKEMAERNE (CE) SPØRGESKEMA RESULTAT AF FØR-SPØRGESKEMA SUNDHEDSOPFATTELSE KROPSBILLEDE ÆNDRINGER I KOST OG MOTION MOTIVATION SAMMENHÆNG MELLEM ALDER OG MOTIVATION SAMMENHÆNG MELLEM ALDER OG BMI SAMMENHÆNG MELLEM VÆGTTAB OG ALDER SAMMENFATNING AF RESULTATER FEJLKILDER (JF)

6 5.0 ANVENDTE TEORIER (FÆLLES) ADFÆRDSÆNDRING (CE) MOTIVATION (JF) DEN SOCIALE LÆRINGSTEORI (JF) DEN MOTIVERENDE SAMTALE (CE) Empati Motivation Ambivalens Læge-patient forholdet Balanceskema FASE MODELLEN (STAGES OF CHANGES) (CE) SMART (JF) OVERVÆGT (JF) VÆGTTAB (CE) Kost Fysisk aktivitet LEDELSESTEORI (JF) DISKUSSION (FÆLLES) KONKLUSION (FÆLLES) PROFESSIONSANVENDELSE (FÆLLES) REFLEKSIONER (FÆLLES) PERSPEKTIVERING (FÆLLES) LITTERATUR BILAG BILAG 1 FØR-SPØRGESKEMA BILAG 2 EFTER-SPØRGESKEMA BILAG 3 INTERVIEWGUIDE

7 1.0 Indledning (Fælles) I de senere år er der sket en fremgang indenfor sundhedsfremme på arbejdspladserne i Danmark. 99,6% af de virksomheder, der deltog i Sundhedsstyrelsen undersøgelse om sundhedsfremme på arbejdspladsen fra 2007, havde en sundhedspolitik. Hvor stort set alle virksomhederne havde en ryge- og alkoholpolitik, var det kun ca. halvdelen, som gjorde en indsats på kost- og motionsområdet (sst.dk - 1). Samtidig er overvægten i den danske befolkning steget støt inden for de sidste årtier, og man regner med at ca % af den danske befolkning er overvægtige (sst.dk- 2). Ud fra en vurdering af disse fakta kan man konkludere, at der stadig er en manglende sundhedsfremmende indsats på kost- og motionsområdet i virksomhederne. Vi vil i vores projekt tage udgangspunkt i sundhedsstyrelsens definition af sundhedsfremme, som lyder således: Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere patienters og andre borgeres ressourcer og handlekompetence. (Sundhedsstyrelsen, 2005, s. 49). I stedet for at det er selve aktiviteten, der skal fremme den enkeltes sundhed, vil vi i dette projekt lægge vægt på aktiviteter, der medvirker til, at medarbejderne på Radiometer selv øger deres ressourcer og handlekompetencer i forhold til ændring i kost- og motionsvaner. Da arbejdspladsen for mange mennesker udgør en stor del af deres liv, kan det være et godt sted, at komme ud med budskabet om en sundere livsstil. I og med at en hyppigt benyttet undskyldning for en usund og inaktiv livsstil er mangel på tid pga. bl.a. arbejde, vil det netop her være et godt sted at intervenere hen imod sundere kostvaner og mere fysisk aktivitet. Vi vil i denne opgave komme med vores forslag til, hvordan en intervention om kost og træning på virksomheden Radiometer Medical kan udføres. Vi ønsker at afklare, om det er muligt for os som professions bachelorer at bidrage til, at medarbejderne på Radiometer oplever en forbedring af deres sundhed gennem et forløb på 6 uger med regelmæssig vejledning om kost og træning. Vi vil i vores intervention samt projekt tage højde for, at der kan være andre tilgange til adfærdsændring end vores egen, som er præget af et fænomenologisk syn. Vi vil ud fra analyse af indsamlet data i interventionen, vurdere om vores intervention har haft en betydelig positiv effekt. 7

8 1.1 Problemformulering (Fælles) Hvordan kan vi være medvirkende, til at medarbejderne på Radiometer ændrer deres sundhedsadfærd via en 6 ugers kost- og træningsintervention med øget motivation for livsstilsændring og vægttab som primære mål? Hvordan kan vi intervenere på en måde der både tilgodeser virksomhedens- men også medarbejdernes mål for forløbet? 1.2 Formål (Fælles) Formålet med denne opgave er, at belyse hvordan vi gennem 6 ugers regelmæssig planlagt vejledning kan hjælpe medarbejderne på Radiometer til at få en forståelse af, hvordan de selv kan opnå en sundere livsstil i forhold til kost og træning, og derved mindske risikoen for livsstilssygdomme og opnå et ønsket vægttab. Alt dette taget i betragtning af, at interventionen finder sted på en arbejdsplads, som har en anden indgangsvinkel til projektet end os, og at der derfor må tages visse forbehold i forhold til tid, sted, planlægning og udførelse. 1.3 Præcisering og afgrænsning (Fælles) Vi vil i opgaven beskrive vores intervention og komme ind på de anvendte teorier, som ligger til grund for vores valg af vejledningsmetoder, emnevalg til formidling, og metode til dataindsamling. Resultaterne for interventionen vil blive gennemgået og analyseret. Selvom måling af medarbejdernes blodtryk og kolesteroltal ville have givet en mere præcis vurdering af deres sundhedstilstand, ville det have betydet for store omkostninger for projektet, og der er derfor kun medtaget vægt og fedtprocent. Livsstilssygdomme som bl.a. diabetes II, fedme, hjertekarsygdomme og hypertension er relevante emner i forbindelse med livsstilsændringer, men disse vil ikke blive uddybet yderligere i denne opgave, da dette vil blive for omfattende i forhold til projektets størrelse. Den fysiologiske effekt af sundere kost og øgning af den fysiske aktivitet er kun medtaget i denne opgave i forhold til vægttab, da fokus mest er på den sundhedspædagogiske formidling samt motivation. 8

9 1.4 Metode (Fælles) Ved hjælp af relevant litteratur samt undersøgelser vil vi finde centrale emner og teorier til at belyse problemformuleringen. Vi har i dette projekt anvendt både en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, for at få en indsigt i medarbejdernes tanker omkring kost, motion og barriere, og samtidig for at opnå nogle målbare resultater, der kan understøtte den fænomenologiske tilgang med fokus på individet. Som en del af den kvantitative undersøgelse vejede og målte vi vægt og fedtprocent for medarbejderne. Dette gjorde vi for at indsamle data til vurdering af medarbejdernes vægt, kropssammensætning og Body Mass Index (BMI) (Se overvægt s. 56). Vi benyttede spørgeskemaer til indsamling af data, for at vi på en struktureret måde kunne klarlægge, hvilke tanker medarbejderne havde omkring deres motivation i forhold til ændring i kost- og motionsvaner Før-spørgeskema Som Vallgårda & Koch (2007) understreger, er det vigtig at overveje grundigt hvad målet med ens spørgeskema er. Før-spørgeskemaet (se bilag 1) kan ses som den kvalitative del af vores undersøgelse, i og med det hovedsageligt indeholder åbne spørgsmål, hvor medarbejderne selv skulle formulere deres svar (Rienecker & Jørgensen, 2002, s.27). Igennem før-spørgeskemaet var vores mål at få et indblik i, hvad medarbejdernes tanker var omkring forløbet, så vi bedre kunne tilrettelægge vejledningen ud fra dette. Vi spurgte bl.a. ind til, hvad medarbejdernes forventninger til forløbet var, hvad der kunne motivere dem til at ændre kost- og motionsvaner samt forhindringer for at opnå disse ændringer. Ligeledes bad vi medarbejderne tage stilling til deres kropsbillede ud fra en række figurer samt hvor sunde de følte sig inden interventionen. Før-spørgeskemaet blev udleveret ved første vejledning med medarbejderne på Radiometer. Vi udarbejdede det på en sådan måde, at det var kort med fortrinsvis åbne kvalitative spørgsmål omkring, hvorfor medarbejderne meldte sig til forløbet, og hvad deres forventninger var. Dette gjorde vi på baggrund af den tidsmæssige faktor (Vallgårda & Koch, 2007). 9

10 Hvis udfyldelsen tager for lang tid, vil nogle muligvis miste tålmodigheden, hvilket kan have indflydelse på kvaliteten af besvarelsen Efter-spørgeskema Efter endt forløb uddelte eller udsendte vi vores efter-spørgeskema (bilag 2) som en anden del af den kvantitative undersøgelse. De skulle fungere som evaluering på forløbet, så vi kunne få et indblik i, om vores intervention havde en indflydelse på medarbejderne. Hovedemnet var medarbejdernes motivation i forhold til ændring i kost- og motionsvaner. Herunder om hvorvidt medarbejderne havde foretaget kostog motionsændringer, og om de var motiveret til at fastholde disse ændringer efter interventionen var slut. Til at kategorisere hvilke ændringer medarbejderne havde foretaget, brugte vi Sundhedsstyrelsens 8 kostråd, da disse indgik i vores vejledning med medarbejderne. Vi forsøgte i dette spørgeskema at øge overskueligheden i læsningen af spørgeskemaet gennem tekst, overskrifter og afsnit, som fortæller hvad spørgsmålene drejer sig om. Dette gjorde vi for at guide medarbejderne i den rigtige retning omkring emnerne. På baggrund af at det er en fordel at anvende lukkede spørgsmål ved data til kategorisering, da man her selv fastsætter svarmulighederne (Vallgårda & Koch, 2007) benyttede vi os af dette, da vi efterfølgende ønskede at lave en analyse af vores resultater. I efter-spørgeskemaet bad vi ligeledes, som i før-spørgeskemaet, medarbejderne tage stilling til deres kropsbillede ud fra en række figurer, samt hvor sunde de følte sig efter interventionen. Dette gjorde vi for at kunne sammenligne resultaterne og få et indblik i, om vores intervention havde haft en indvirkning på disse områder Interview Vi lavede et kvalitativt interview med sikkerhedsleder Christian Uldal, som var vores kontaktperson på Radiometer samt hovedansvarlig for hele projektet. Christian Uldal indvilligede i at være repræsentant for Radiometer i dette interview. Vi lavede interviewet for igennem Christian Uldal at få belyst Radiometers holdning vedrørende deres medarbejdere, medarbejdernes sundhed og om interventions effekt. Vi 10

11 udformede 14 spørgsmål (se bilag 3), som på forhånd blev tilsendt Christian Uldal, for at han inden interviewet kunne forberede sig på at tale på Radiometer Medicals vegne. Vi valgte at optage interviewet på diktafon samt transskribere det, for senere at kunne fokusere på indholdet af interviewet og derefter bruge relevante udtalelser til at underbygge vores indhold i opgaven. 1.5 Etiske overvejelser (Fælles) I forbindelse med undersøgelser der omhandler mennesker, er det vigtigt at gøre sig nogle etiske overvejelser omkring fortrolighed, samtykke og evt. konsekvenser af undersøgelsen (Kvale, 1997, s. 117). Vi har fra interventionens start gjort medarbejderne opmærksomme på, at undersøgelsen var en del af vores BA-projekt, og at al indsamlet data ville blive benyttet her i. Derudover lagde vi vægt på, at deltagerne ville optræde anonymt, og at det fremkomne datamateriale vil forblive fortroligt. Vi benytter derfor ingen konkrete navne, men alle betegnes blot som medarbejderne. Vi har dog valgt at benytte navnet på Radiometers Sikkerhedsleder, da han repræsenterer virksomheden i dette projekt og har givet sit samtykke her til. 1.6 Kildekritik (Fælles) Projektet bygger på egne undersøgelser, litteraturstudier, videnskabelige artikler og lærebøger, som anses for valide, idet de er skrevet af anerkendte og respekterede fagpersoner på de respektive områder. Det er essentielt at valget af de rigtige kilder, for vores projekt, træffes for at underbygge troværdigheden i projektet og undgå fejlinformationer. Vi har valgt at benytte teoretikere som Bandura, Miller & Rollnick, Deci & Ryan og Antonovsky, da disse til dels tager udgangspunkt i samme videnskabsteoretiske retning som os. Vi har valgt at bygge vores projekt op omkring egne undersøgelser. I og med vores deltagerantal ikke er ret højt, kan det ikke give et fuldkomment billede af, hvordan virkeligheden ser ud på Radiometer, hvilket vi må forholde os kritiske overfor. Dog kan det give et indblik i, hvordan tendensen er. 11

12 1.7 Videnskabsteori (JF) Til grund for vores opgave ligger et humanistisk menneskesyn med udgangspunkt i fænomenologien (Rønn, 2007, s.177). Dette er på baggrund af, at vi ser mennesket som et selvstændigt væsen med egenværdi. Et menneske der kan vælge på basis af egne etiske overvejelser og tage ansvar for sine beslutninger. Dette betyder, at mennesket er et aktivt handlende væsen, der selv er i stand til at forme sit eget liv. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes oplevelser af verden, og vi vil handle ud fra disse oplevelser i vores vejledning. Ved sundhedsarbejde med en fænomenologisk tilgang er det vigtigt at tage hensyn til, at hvert enkelt menneske har deres egen opfattelse og perspektiv af sammenhæng. Den afgørende virkelighed er sådan, som det enkelte individ oplever den (Kvale, 1997). Man må derfor tage hensyn til og være lyttende overfor disse opfattelser, så vejledningen kan gøres så personlig og rammende som mulig. Der ligger derfor et ansvar hos de deltagende medarbejdere i interventionen på den måde, at det er op til dem selv, hvor meget de ønsker at få ud af vores vejledning. De kan vælge at lytte til os og forsøge at lave en adfærdsændring, men de har også muligheden for at lade være. Vi vil ikke bestemme hvilke valg medarbejderne tager, vi vil blot støtte og bakke op omkring deres valg. Da det i praksis ikke altid er muligt at adskille videnskabelige vinkler fra hinanden, vil der i denne opgave også blive benyttet dele af den konstruktivistiske tanke, som hovedsageligt går på, at man udvikler sig i social interaktion og styres af ydre strukturer, hvilket er med til at udforme det enkelte individ (Rønn, 2007, s.65-73). Dette kommer hovedsageligt til udtryk gennem vores brug af Banduras Sociale Læringsteori, som vi dog har valgt at benytte, da vi mener, at medarbejderne lærte af hinandens erfaringer, men at der dog stadig foregår en indre refleksion hos det enkelte individ. En anden tilgang til forståelse af individers handlinger, er den behavioristiske, hvilket Banduras teori også er præget lidt af, i det han snakker om gode og dårlige erfaring, som værende bestemmende for, om vi udfører en handling igen (Se Social Læringsteori s.42) 12

13 Gennem vores praktikophold vurderede vi, at Radiometer anvendte behavioristiske metoder til at motivere deres medarbejdere til at deltage i interventionen via ydre påvirkninger. I behaviorismen er fokus mest på ændring af adfærd, og man koncentrerer sig stort set ikke om de mentale processer, som tænkning og refleksion hos det enkelte individ. Den behavioristiske tankegang er mest interesseret i hvilke betingelser der er for læring, og ikke hvad der sker mentalt, når læringen finder sted (Skaalvik & Skaalvik, 2005). Psykologerne Thorndike og Skinner var nogle af de mest fremtrædende inden for det behavioristiske begreb operant betingning. Her opererer man med udtrykket om, at læring er et resultat af belønning eller straf, som følger efter en frivillig handling. En bestemt efterfølgende konsekvens vil enten forstærke eller svække en handling. Ved positive konsekvenser, som belønning, vil handlingen blive forstærket og føre til gentagelser. Negative konsekvenser, som straf, vil medføre at chancen for gentagelse bliver svækket. Belønning kaldes også for forstærkning og defineres: Som enhver konsekvens af en handling, der øger tendensen til, at handlingen gentages. (Skaalvik & Skaalvik, 2005, s.32). Det er dog meget individuelt, hvad folk ser som belønning og straf. Samfundet er ofte præget af straf og belønningssystemer, da man f.eks. går på arbejde og får løn for det. De fleste ville nok ikke gå på arbejde, hvis ikke det var nødvendigt for dem at tjene penge til generel velstand. Tiltagene hos Radiometer var frivillige, men der var sat præmier på højkant for at lokke medarbejderne til. Man kan se disse præmier som en forstærkning til medarbejdernes deltagelse. Da det ydermere kun var de mest engagerede, der fik præmier, var medarbejderne også nød til at yde en ekstra indsats for at opnå den endelige belønning. Radiometer viste ikke interesse for, hvad der lå til grund for medarbejdernes tilmelding til f.eks. kostvejledning, da de havde mere fokus på et højt deltagerantal. Der var ingen straf til de medarbejdere, der valgte ikke at deltage. Dog var der en chance for at disse medarbejdere følte sig udenfor eller forbigået, fordi de ikke havde et ønske om at ændre i deres sundhed, eller fordi de simpelthen ikke ønskede at Radiometer skulle blande sig i deres privatliv. 13

14 Medarbejderne skulle stemple ud fra arbejdet, mens de deltog i sundhedstiltagene. Dette betyder, at de ikke fik løn under deltagelsen, hvilket modarbejder Radiometers ønske om en så stor deltagelse som muligt. Deltagelse i vejledningen kunne for mange medarbejdere meget muligt betyde en længere arbejdsdag og mindre tid til familien derhjemme, og på den måde afholde nogle fra at deltage. 1.8 Sundhedssyn (CE) Vores sundhedssyn tager udgangspunkt i Antonovskys salutogenetiske syn på sundhed, da vi mener, at hans beskrivelse af et livssyn, med udgangspunkt i heterostase- princippet frem for homøostasen, giver et realistisk syn på, hvordan man kan takle sundhed og sygdom igennem livet. Antonovsky ser verden på en måde, hvor der er fokus på uligevægt/ubalance som værende med til at mobilisere ressourcer med hensyn til, hvordan man ser eller håndterer uligevægt og lidelser, om det skal elimineres, eller om det er en faktor, man må lære at håndtere (Lorenz, 2007). Ideen bag den salutogenetiske orientering er at flytte fokus fra en patogenetisk synsvinkel (fokus på det syge) til en salutogenetisk synsvinkel (fokus på det sunde). Ikke for at erstatte den traditionelle lægevidenskab og behandling men for at supplere (Jensen & Johnsen, 2003, s.96-97). Antonovskys sundhedssyn adskiller sig dog fra andre syn på livet, da han lægger op til, at vi skal lære at leve og begå os i uligevægt, frem for f.eks. WHO s definition af sundhed: En tilstand af fuldkommen kropslig, psykisk og socialt velbefindende og ikke kun det at være fri for sygdom og skavanker (Lorenz, 2007, s.30). WHO s definition omhandler det at skabe balance i hverdagen, og dermed opnå det fuldkomne velbefindende. Der tages dog ikke hensyn til, at f.eks. sygdom er den del af livet og ikke fuldstændigt kan undgås. Vi finder Aaron Antonovskys teori mere dækkende, da den siger, at man stadig godt kan være i balance, selvom man er syg, man skal derimod lære at håndtere det. Fælles for begge sundhedssyn kan dog nævnes, at de har fokus på både det fysiske, psykiske og sociale plan. Vi vil i vores intervention arbejde ud fra Antonovskys sundhedssyn. Dette vil vi gøre ved ikke at se eventuelle problemstillinger som f.eks. nedsat stofskifte eller 14

15 glutenintolrence, som noget der skal elimineres, men derimod som noget medarbejderen skal lære at leve med og håndtere. Vi ser dem ikke som mindre sunde på trods af disse problemstillinger. 2.0 Sundhedsintervention på Radiometer Medical A/S (JF) Radiometer Medical A/S er en virksomhed, der producerer kliniske måleinstrumenter til analyse af blodprøver og udstyr til overvågning af patienter på sygehuse. Virksomheden har lidt over 1000 medarbejdere og deres hovedkontor er beliggende i Brønshøj. Derudover ligger der en underafdeling i Ballerup. Udover Danmark har Radiometer også afdelinger i Schweiz og USA. Medarbejderne er fordelt på dag- og nathold i produktionsafdelingen for at opnå en mere effektiv produktion. Radiometer blev grundlagt i 1935 og startede oprindelig med at lave måleinstrumenter til radioindustrien, men i 1950erne gik Radiometer for alvor i gang med at producere tekniske produkter til medicinindustrien. Dette har gjort at deres produkter i dag anvendes over hele verden. Radiometer Medical A/S er i dag en del af det amerikanske firma Danaher (Radiometerdanmark.dk). Der er mange forskellige arbejdsområder på Radiometer, men generelt er arbejdsformen meget stillesiddende enten på kontor, i produktionen eller laboratoriet. Dette kan have dårlig indflydelse på medarbejdernes helbred, hvis ikke de sørger for at få rørt sig i fritiden. Virksomheden har derfor sat et træningslokale til rådighed med mulighed for både styrke- og konditionstræning samt deltagelse på motionshold som f.eks. spinning. For at benytte disse tilbud skal medarbejderne være medlem af Radiometers idrætsforening og betale en lille sum hver måned. Et andet tilbud på Radiometer er kantinen. Her kan medarbejderne betale et fast beløb om måneden og spise dagligt i kantinen, eller betale pr. gang, hvis man ikke ønsker at spise i kantinen hver dag. Kantinen har et stort udvalg af salater og pålæg, og hver dag er der hjemmebagt brød og en varm ret. 2.1 Interventionen Hvert år har Radiometer traditionen tro en Sundhedsuge med særlig fokus på sundhed rundt omkring i virksomheden. Radiometers sikkerhedsleder Christian Uldal havde et ønske om at udvide denne ene uge til en længere periode på i hvert fald 3 15

16 uger. I samarbejde med BST Nord 1 samt Radiometer udarbejdede vi en omfattende sundhedsintervention. Interventionen indeholdte tilbud til medarbejderne om løbe/gå træning, pausegymnastik, roning i romaskiner, skridttæller (opnå skridt om dagen) samt kost- og træningsvejledning. Medarbejderne kunne frivilligt vælge, om de ønskede at deltage i tilbuddene. Der blev reklameret for interventionen, ved at Christian og BST nord gik rundt i hele virksomheden med en klokke og holdt små oplæg omkring tilbuddene. Radiometer valgte at lave interventionen som en konkurrence, og der var i alle tilbuddene præmier på højkant. Radiometer mente, at det kunne øge medarbejdernes motivation for at tilmelde sig de forskellige tilbud i interventionen, og at vi derved kunne opnå en større tilmelding blandt medarbejderne. For at deltage i hver af interventionens tilbud skulle medarbejderne tilmelde sig i hold af ca. 5 personer. Radiometers håb ved dette krav var, at det ville skabe holdånd i de repræsenterede afdelinger, og at der på den måde også var håb for, at medarbejderne selv ville fortsætte de nye tiltag efter interventionen, i og med de var flere sammen om at bakke op omkring det. Et andet aspekt omkring holddeltagelse var det tidsmæssige. Man kunne ved gruppevejledning nå ud til flere medarbejdere ad gangen, end hvis vi kun havde individuelle vejledninger. 2.2 Kost- og træningsvejledning Vores primære rolle i interventionen var udførslen af kost- og træningsvejledning, og det er derfor her vores fokus ligger i dette projekt. Konkurrencen lød her på, hvilket hold der kunne opnå størst vægttab i forløbet. Da vores bachelorpraktik i forbindelse med studiet varer 6 uger, valgte vi at køre vores kost- og træningsvejledning i samtlige af disse uger. 6 uger er ikke lang tid, når vi snakker adfærdsændringer (Se fasemodellen på s. 49), og det er derfor vigtigt, at sætte sig nogle realistiske mål (Se SMART, s. 53), da resultatet på så kort tid vil være begrænset. 1 BST nord er et konsulentfirma, som i samarbejde med virksomheders sikkerhedsledelse og organisation yder faglig rådgivning inden for bl.a. sundhed og arbejdsmiljø. 16

17 Medarbejderne deltog i hold, men kunne også vælge at få individuel vejledning undervejs, hvis der var emner, de ikke ønskede at diskutere med deres kollegaer. Vi tilbød dette, da det var vigtigt at tage højde for, at vejledningen foregik på en arbejdsplads mellem kolleger, og det kan være meget forskelligt, hvor åbne forhold medarbejderne har til hinanden, og hvor folks privatsfære går. Vi havde inden start på Radiometer, tænkt os at vejledningerne primært skulle foregå individuelt, men pga. af tidsmæssige årsager samt stor tilslutning til projektet, var dette ikke muligt. Vi mødtes med holdene en gang ugentligt af ca. ½-1 times varighed alt efter mødets emne, og derudover ville deltagerne til de individuelle samtaler komme ekstra. Disse varede ca. 30 min. Dette var passende tid for deltagerne at tage ud af deres arbejdsdag, og det var samtidig muligt at nå at få en god dialog i gang. Kost- og træningsvejledning foregik i arbejdstiden, dog skulle medarbejderne stemple ud, hvilket betød, at de ikke var lønnet under vejledningen, tilbuddet var dog gratis. Under forløbet vejede vi deltagerne og målte deres fedtprocent. Dette var hovedsagelig på grund af konkurrencen om størst vægttab. Målingerne kunne dog derudover være en stor motivationsfaktor for, at deltagerne overholdte deres nye livsstilsændringer, da de vidste, at de skulle op og vejes hos os. Vægten kan også bruges til at vurdere, om deltagerne er på vej i den rigtige retning, eller om der skal justeres på deres kost- eller motionsændringer. Til slut brugte vi målingerne til at vurdere, hvor vidt vores vejledning havde haft en fysisk effekt på deltagerne. Til vores målinger benyttede vi en Tanita personvægt 2, som kan måle fedtprocent. Der er en vis usikkerhed mht. fedtprocentmålingen på en sådan vægt, men hvis man bruger den samme vægt som udgangspunkt hver gang og ser på tallene over længere tid, vurderede vi, at værdierne ville være præcise nok til vores behov. 2.3 Regi og målgruppe for interventionen Kostvejledningen foregik på Radiometer, men i et afsides mødelokale uden mulighed for at udefrakommende kunne følge med. Dette var meget vigtigt, da mange følte at især vejning var en meget privat sag. Det var ikke offentligt, hvem der deltog i vejledningen, da deltagerne skulle have frihed til selv at vælge, hvor vidt de ønskede at inddrage andre i deres deltagelse. 2 Tanitas vægte er ofte benyttet til at måle fedtprocent og kropsammensætning i bl.a. fitness centre. 17

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Resumé (Mette) Abstract (Mette)

Resumé (Mette) Abstract (Mette) Indhold Resumé (Mette)...3 Abstract (Mette)...3 Læsevejledning (Stine)...4 1. Indledning...5 1.1 Baggrund og relevans (Mette)...5 1.2 Formål (Stine)...6 1.3 Målgruppe (Stine)...6 1.4 Problemformulering

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Vejleder: Helle Storm Afleveret: 5. Januar 2011 Anslag: 164.885 (69 sider) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

BRUG DIN UDDANNELSE PÅ ASFALTEN - STREETAKTIVITETER SOM SUNDHEDSFREMMENDE METODE.

BRUG DIN UDDANNELSE PÅ ASFALTEN - STREETAKTIVITETER SOM SUNDHEDSFREMMENDE METODE. BRUG DIN UDDANNELSE PÅ ASFALTEN - STREETAKTIVITETER SOM SUNDHEDSFREMMENDE METODE. USING. YOUR EDUCATION ON THE STREET STREETACTIVITIES AS HEALTH PROMOTION Navne / studienummer: Oplysninger: Souad Abarkan,

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget MOTIVATION - for ledere i anlægsgartnerfaget Hvad er dét der motiverer, når man vælger, at blive anlægsgartner? Rapporten giver svar på dette spørgsmål og giver lederen nogle regler, som man kan arbejde

Læs mere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Syddjurs Gør livet lettere Indholdsfortegnelse. Indledning. 3 Resume. 4 Syddjurs Gør livet lettere. 5 Deltagerne. 6 Vægtstopperne taber sig men

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere