Projektbeskrivelse: Evaluering af Den motiverende samtale. Sagsnr.: Den: April Projektleder: Kim Koldby og Dorte Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Evaluering af Den motiverende samtale. Sagsnr.: Den: April 2008. Projektleder: Kim Koldby og Dorte Nielsen"

Transkript

1 UC Lillebælt Projektnavn: Evaluering af Den motiverende samtale Beskrivelse udarbejdet af: Kim Koldby (UCL), Dorte Nielsen (UCL), Mette Birk-Olsen (SDU) og Anita Lunde (SDU) Projektejer: UC Lillebælt i samarbejde med Fåborg-Midtfyn kommunes Sekretariat for forebyggelse og sundhed, Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune samt Forebyggelses Centret Langeland Projektleder: Kim Koldby og Dorte Nielsen Sagsnr.: Den: April Projekt startdato: forår Projekt slutdato (planlagt): december Projektbeskrivelse: Evaluering af Den motiverende samtale Baggrund På baggrund af kommunale henvendelse har UC Lillebælt udviklet et kursusforløb i Den motiverende samtale. Efterfølgende er der opstået interesse for at samarbejde om udvikling af en evalueringsmodel, som understøtter medarbejdernes kompetenceudvikling i Den motiverende samtale og organisationens kvalitetsudvikling af den motiverende samtale. Kursus i Den motiverende samtale er udviklet i et samarbejde med Videncentre i udviklingsklyngen Sundhed og Trivsel UC Lillebælt, Efter- og videreuddannelsen Sundhedsafdelingen UC Lillebælt, Fåborg-Midtfyn kommunes Sekretariat for forebyggelse og sundhed, Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune samt Forebyggelses Centret Langeland. Kommunerne er i gang med forskellige projektforløb og har i den forbindelse ønsket, at en bred gruppe af medarbejder fra det sundhedsfaglige, det sociale og det pædagogiske område udvikler færdigheder og kompetencer i Den motiverende samtale. Med kurset skabes grundlag for et fælles sprog og en fælles forståelse for anvendelse af Den motiverende samtale i samarbejdet med borgeren om forandringsprocesser og livsstilsændringer. Kurset har også til hensigt at skabe grundlag for implementering af indsatsen Den motiverende samtale. Medarbejderne udarbejder i den forbindelse en handleplan for det videre arbejde med "Den motiverende samtale" i egen professionelle praksis. UC Lillebælt har bl.a. til formål at bidrage til kompetenceudvikling hos studerende og professionelle på tværs af fag i den offentlige og den private sektor. Kurset i Den motiverende samtale er rettet mod professionelle, og afledt af dette kursusudbud er der efterfølgende udviklet kursus til et tværfagligt valgmodul i Den motiverende samtale til bacheloruddannelserne i UC Lillebælt. De involverede parterne har i forbindelse med udvikling af kurset i Den motiverende samtale fundet gensidig interesse i at evaluere kursusforløbets virkning i praksis. Kommuner er på deres sæt forpligtede til at evaluere og dokumentere deres projekter. For UC Lillebælts vedkommende har Videncentre i udviklingsklyngen Sundhed og Trivsel til formål, at bidrage med viden og metoder, der udvikler og dokumenterer kvaliteten af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i 1

2 kommunerne, og den sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelse er forpligtede på at fremme samspillet mellem sundhedsfaglige grund-, efter- og videreuddannelser. Projektets parter har, med yderligere deltagelse af medarbejdere fra CAST ved Syddansk Universitet drøftet forskellige evalueringsperspektiver: evaluering af kursusdeltagernes kompetenceudvikling implementeringsevaluering samt brugerevaluering. Afdækning af viden om og erfaringer med evaluering af den motiverende samtale viser, at der er evidens for, at Den motiverende samtale har positiv betydning for ændring af sundhedsadfærd hos patienterne/ borgerne (Rubak 2007). I forhold til evaluering af kompetenceudvikling i Den motiverende samtale er der både nationalt og international udviklet og afprøvet evalueringsmetoder i form af tests. Det er evalueringsmetoder hvor en ekstern part (en ekspert) bedømmer i hvilken grad medarbejdere er kompetente til at føre en motiverende samtale ud fra fastsatte kriterier (Aspegren m.fl., Forsberg og van Loo 2007, Moyers m.fl. 2007). I de nævnte undersøgelser har målgruppen for evalueringerne primært været læger, og der er tale om en kontrollerende evalueringstypen, hvor der er fokus på effekten af kursusindsatsen, testning af læringsudbyttet (en summativ evaluering). Der er ikke fundet undersøgelser, hvor målgruppen er en bred gruppe af ansatte i kommunerne, og hvor evalueringstypen er af formativ karakter, der har til formål at støtte en kontinuerlig kompetenceudvikling i at føre motiverende samtaler. Et udviklende evalueringsperspektiv er relevant, da der i kommunalt igangsatte projektforløb, i forbindelse med udmøntning af sundhedsfremmende og forebyggende politikker, sættes fokus på at styrke medarbejderne i at flytte sig fra at være rådgivende til at føre motiverende samtaler. Medarbejdernes kontinuerlige kompetenceudvikling på dette område har derfor betydning for sundhedsfremmeog forebyggelsespolitikkens udmøntning i kommunerne. Der har været en bred repræsentation af forskellige professioner blandt deltagerne i kursusforløbet i den motiverende samtale. Det åbner mulighed for at udvikle og afprøve et evalueringskoncept, som fokuserer på medarbejderes kontinuerlige kompetenceudvikling i at føre den motiverende samtale i forskellige faglige kontekster og konstellationer. Kompetenceudvikling forstås her som evnen til at udvikle den personlige og selvstændige anvendelse af viden og færdigheder i konkrete arbejdsmæssige sammenhænge. Det rummer evnen til at samarbejde, at tage ansvar samt fortsat udvikling (læring) (Ny dansk kvalifikationsramme 2007). Projektets formål Hovedleverancer Projektets formål er at udvikle et evalueringsredskab: som medarbejdere anvender til vurdering og udvikling af egen praksis i Den motiverende samtale. som medvirker til fortsat kvalitetsudvikling af indsatsen Den motiverende samtale Et evalueringskoncept som består af: 1. En selvevalueringsguide med kriterier, som indikerer, hvordan den motiverende samtale er forløbet. Guiden har 3 niveauer: 2

3 Beskrivelse af det faktiske handleplan over en motiverende samtale med rating ud fra 5 6 indikatorer Refleksion over og vurdering af rammer og muligheder for at udføre den motiverende samtale (indre og ydre forhold) Forslag til selvudvikling og forbedringer for udøvelsen af den motiverende samtale Guiden leveres i elektronisk form og kan udfyldes på ½ - 1 time på computer eller i hånden (forventelig 2-3 sider). 2. Forslag til selvevalueringens anvendelsesmuligheder med sigte på kompetence og kvalitetsudvikling 3. Evalueringskonceptet formidles gennem Videncenter for udviklingsklyngen UC Lillebælt til interessenter via nyhedsbrev og hjemmeside. Projektets succeskriterier Succeskriterierne er at: Underviser og udvalgte medarbejdere tilkendegiver at redskabet/guiden fremstår tilgængeligt/forståeligt og meningsfuld for selvevaluering af Den motiverende samtale. Styregruppen vurderer på baggrund af medarbejder tilkendegivelser, at det udviklede selvevalueringsredskab/selvevalueringsguide kan anvendes til praktikerens udøvelse af og kompetenceudvikling i DMS. Styrergruppen vurderer at evalueringskonceptet medvirker til kvalitetsudvikling af indsatsen Den motiverende samtale i kommunerne. Parterne formidler projektets resultater på hjemmesider og i nyhedsbreve Milepælsplan og fremgangsmåde Aktivitet Ansvarlig Tidspunkt Fase 1: Teoretisk afsæt Udvælge og beskrive max 5-6 indikatorer på Den Motiverende Samtale Dorte Nielsen i samarbejde med underviserne, Anne De Neergaard, Lene Lønnerup, Bente Malig Larsen og Marianne Tolstrup Medio marts Udarbejde guide for selvevaluering med rating af indikatorer Selvevalueringsguide til høring hos Styregruppen og undervisergruppen Indarbejde evt. høringsbemærkninger Projektledere (Dorte Nielsen og Kim Koldby) med sparring fra René E.T.Clausen Projektlederne (Kim og Dorte) Ultimo marts Medio/ultimo april Primo maj 3

4 Fase 2: Praktisk afprøvning Pilotafprøvning i kommunerne. Udvælgelse af ca. 8 test personer fra forskellige faggrupper og alle kommuner Organisering af proces. Udarbejde interviewguide m.h.p. at afdække og fremme selvevalueringsguidens brugbarhed og sikre meningsfuldhed for brugere Tilrettelæggelse og gennemførelse af fokusgruppeinterview med 8 testpersoner fra kommunerne og afrapportering og styregruppens kommunale repræsentanter Anita Lunde og Karla Douw CAST i samarbejde med projektlederne (Kim og Dorte) Anita Lunde og Karla Douw CAST Medio juni og primo september Medio august og primo september Gennemførelse og afrapportering medio /ultimo september Fase 3: Justering og forbedring Selvevalueringsguiden justeres på baggrund af fokusgruppeinterview og fremlægges på styregruppemøde Selvevalueringsguiden afprøves af et udvalg af kursusdeltagere fra Faaborg-Midtfyn, Langeland og Svendborg Kommune. I alt ca. 10 testpersoner giver skriftlig tilbagemelding Justering af selvevalueringsguiden på baggrund af afprøvningen og udarbejdelse af forslag til anvendelsesmuligheder. Afsluttende evaluering og formidling. og Anita Lunde og Karla Douw CAST Inger Stenstrøm Vivi Brandt Rasmussen Anne Højmark Jensen Styregruppen Primo oktober Primo november December 4

5 Interessenter eksterne og interne Interne: Fåborg-Midtfyn kommune Langeland kommune Svendborg kommune Syddansk Universitet UC Lillebælt Eksterne: Andre kommuner lokalt og nationalt Videncentre med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse Andre University Colleges Hospitaler Patientskoler Alkoholbehandling Institut for Kvalitetsudvikling og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Private virksomheder Mulige barrierer og risici Deltagernes forbehold evt. med oplevelse af evaluering som kontrol Tidsforbrug. Tid der går fra kerneydelsen Manglende ledelsesmæssig opbakning Projektorganisation Projektet er et samarbejdsprojekt mellem UC Lillebælt (Videncenter i udviklingsklyngen Sundhed og Trivsel og Efter- og videreuddannelsen, Sundhedsafdelingen), Fåborg-Midtfyn kommunes Sekretariat for forebyggelse og sundhed, Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune samt Forebyggelses Centret Langeland samt CAST - Syddansk Universitet. Der er en styregruppe bestående af: Anne Højmark Jensen, Fåborg-Midtfyn kommunes Sekretariat for forebyggelse og sundhed Vivi Brandt Rasmussen, Projektkoordinator, Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Inger Stenstrøm Rasmussen, Forebyggelses Centret Langeland Rene Eigil Tækker Clausen, Forebyggelses Centret Langeland Mette Birk-Olsen, CAST, Syddansk Universitet (frem til medio april ) Anita Lunde, CAST, Syddansk Universitet Karla Douw, CAST, Syddansk Universitet (fra august ) Kim Koldby, Efter- og videreuddannelsen, Sundhedsafdelingen, UCL Dorte Nielsen, Videncenter i udviklingsklyngen Sundhed og Trivsel, UCL Projektledere: Dorte Nielsen, Videncenter i udviklingsklyngen Sundhed og Trivsel, UC Lillebælt Kim Koldby, Den sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelse, UC Lillebælt Projektets omkostninger og finansiering Se bilag 5

6 Litteratur Aspegren, Knud m.fl.(). Effekt af træning af erfarne sundhedsmedarbejdere I Den Motiverende samtale. Ugeskr Læger ;170(1):39 Den Danske Kvalitetsmodel for Sundhedsvæsnet (2004). Sundhedsstyrelsen Forløbspartner koordinering og sammenhæng for borgere med kræft. Et projekt mellem Svendborg og Langeland kommuner Forsberg, Lars & Timothy van Loo (2007). Blankett, kodning av motiverande samtal. Karolinska Instituttet, Institution for klinisk neurovetenskab, Sektionen för beroendeforskning. E-post. Macbeck, Carl m.fl. (1999) Den motiverende samtale. Dansk Selskab for almen medicin. Miller, William R. & Stephen Rollnick. (2007). Motivationssamtalen. 1. Udgave, 4. Oplag. Hans Reitzel Moyers, Teresa B. m.fl. (2007) Reviced Global Scales: Motivational Interviewing Treatment Integrity 3.0 (MITI 3.0) University of New Mexico, Center of Alcoholism, Substance Abuse an Addictions (CASAA) Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser (2007). Referencegruppe nedsat af Videnskabsministeriet, undervisningsministeriet og kulturministeriet. Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer - anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet (2003). Amtsrådsforeningen m.fl. Rubak, Sune m.fl. (2006) Den Motiverende samtale. Systematisk oversigtsartikel og metaanalyse. Månedsskrift for praktisk lægegerning. Jan 2006,84:side Spørgsmål til undervisernes selvevaluering af undervisningsforløb (2004) Center for Videregående Sundhedsuddannelser Fyn (nu UC Lillebælt) Vejviser til Evaluering til projekter under Lighed i Sundhed (2006). Sundhedsstyrelsen 6

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Beskrivelse af God klinisk undervisning

Beskrivelse af God klinisk undervisning Maj 2009 Beskrivelse af God klinisk undervisning Indledning God klinisk undervisning beskriver idealet for den gode kliniske undervisning, der kontinuerligt søges opnået på et aktuelt tidspunkt i en given

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV)

Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV) 2013 Afrapportering 2013: Entreprenørskab, Teknologi og Velfærdsinnovation (ETV) Et tværprofessionelt uddannelsesmodul Samarbejdspartnere University College Lillebælt, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Rapport omhandlende det tværfaglige projekt:

Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: 1 Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: Udvikling og implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:

Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold: Nyhedsbrev Videncenter for Kommunikation og Læring i sundhedssektoren Indhold: Side 1: Om videncenteret. Hvad kan videncenteret tilbyde? Etablering af netværk. Side 2: Anerkendelsesfokuseret ledelse af

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé

Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé Projektbeskrivelse Projektets titel Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health Resumé Et nordisk curriculum development projekt mellem Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Social

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge forløbsprogrammerne for KOL, T2DM og AKS i Silkeborgklyngen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 De kommunale opgaver i forløbsprogrammerne

Læs mere

MOTIVATIONSSAMTALEN. Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor. Paul Gandil. Joost Alexander

MOTIVATIONSSAMTALEN. Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor. Paul Gandil. Joost Alexander MOTIVATIONSSAMTALEN Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor Paul Gandil Esplanaden 34 G 123 København K 33152121 www.paulgandil.dk Joost Alexander Sindsvhilevej 13, st. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere