Strategi 2015 Strategi 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 Strategi 2015"

Transkript

1 Strategi 2015 Strategi

2 2 Strategi 2015

3 Strategi 2015 Strategi

4 4 Strategi 2015

5 Introduktion Dansk idræt går nogle spændende år i møde. Det danske idrætsbillede er præget af hastige og markante ændringer i befolkningens idrætsvaner, men også af at vi lever i en tid, hvor samfundets syn på idrættens forskellige værdier til stadighed redefineres. Dansk Firmaidrætsforbund 1 skal i denne sammenhæng dels levere på produktet et udbud af idræt, motion og sundhedsfremmeløsninger, der konstant er i øjenhøjde med brugernes behov og forventninger - dels se helt fordomsfrit på at udvikle nye aktiviteter, produkter og tilbud, der kan skabe langsigtede og visionære løsninger for Firmaidrætten i Danmark. Firmaidrætten skal formå at fange nye tendenser og strømninger indenfor idræt, motion og sundhedsfremmeløsninger og konceptualisere disse i nye tilbud med bred appel for organisationens målgruppe. Dansk Firmaidrætsforbund er klar til at møde udfordringerne og giver med denne strategi Firmaidrættens bud på, hvordan vi vil løse opgaven. Strategien udtrykker, hvilke temaer Dansk Firmaidrætsforbund anser for værende de væsentligste for Firmaidrætten i Danmark. Og strategien fokuserer på de områder, hvor vi,som organisation, vil søge indflydelse og skabe nye resultater i perioden Mantraet for denne strategi - og den røde tråd i dens tilblivelse er, at alle strategiens indsatser skal kunne måles. Det giver kun mening at opstille mål for en organisation, hvis det rent faktisk er muligt at måle helt konkret på indsatsernes effekt. Alle målsætninger i denne strategi er derfor ledsaget af konkrete resultatmål, der gør det lettere for både Dansk Firmaidrætsforbund og organisationens eksterne interessenter at vurdere, om Firmaidrætten opfylder sine målsætninger i strategiens løbetid. Det sker velvidende, at Dansk Firmaidrætsforbund, som interesseorganisation, også rummer og skaber en lang række værdier, der ikke kan måles i snæver forstand værdier som eksempelvis aktivt medborgerskab, demokratiopfattelse og inklusion, der er hjørnestene i det danske foreningsliv, men som altså ikke vil være genstand for denne strategi. 1 Betegnelserne Dansk Firmaidrætsforbund og Firmaidrætten anvendes i denne strategi konsekvent som en samlet betegnelse for både forbund og foreninger i organisationen. Strategi

6 Dansk Firmaidrætsforbunds strategi for perioden skal skabe både fornyelse og fælles retning i en idrætsorganisation, der beskæftiger sig med mange og forskelligartede facetter af idræt, motion og sundhedsfremme og den skal gøre det uden at glemme det oprindelige fundament den platform organisationen hviler på. Strategien er ikke og skal ikke være - et udtryk for alt, hvad der foregår i organisationen. Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder i forvejen en lang række aktiviteter, der bidrager positivt til vores organisation aktiviteter, der skal fastholdes og plejes i det omfang, de bidrager til at opfylde Firmaidrættens mission. Men de traditionelt eksisterende aktiviteter står ikke i centrum for nærværende strategi strategien vedrører altovervejende fornyelsen 2. Peder Bisgaard, forbundsformand Jan Steffensen, generalsekretær 2 Dansk Firmaidrætsforbunds strategi for perioden hviler på en forudsætning om, at Dansk Firmaidrætsforbund i strategi perioden modtager et beløb svarende til det hidtil udloddede, hvilket i henhold til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål er lig 2,3 procent af Kulturministeriets andel af overskudsmidlerne. 6 Strategi 2015

7 Mission Mission Vision Dansk Firmaidrætsforbund motiverer arbejdspladserne til firmaidræt, motion og sundhedsfremme. Vision Dansk Firmaidrætsforbund er arbejdspladsernes og seniorernes foretrukne samarbejdspartner på firmaidræts-, motions- og sundhedsfremmeområdet. Visionen formulerer den forandring, som Dansk Firmaidrætsforbund ønsker at skabe i strategiens løbetid. Strategien skal være ambitiøs kun herigennem sikres fornyelsen men lige så vigtigt skal den være opnåelig hvilket vil sige, at de opstillede mål skal være realistiske. Visionen udtrykker både et tilvalg og et fravalg. Den indeholder et ønske om, at Dansk Firmaidrætsforbund skal være arbejdspladsernes foretrukne samarbejdspartner, når det gælder firmaidræt, motion og sundhedsfremme. Firmaidrætten vil være den foretrukne samarbejdspartner de steder, hvor arbejdspladsen allerede er eller gennem Dansk Firmaidrætsforbunds indsats kan gøres til - omdrejningspunkt for både den traditionelle firmaidræt, for motionsaktiviteter samt for sundhedsfremmeløsninger her i består tilvalget. Det betyder samtidig, at Dansk Firmaidrætsforbund afgrænser de områder, indenfor hvilke organisationen har en ambition om at gøre sin indflydelse gældende. Firmaidrætten vil ikke være den foretrukne samarbejdspartner på alle breddeidrætsområder her i består fravalget. Strategi

8 8 Strategi 2015

9 Strategiens fem overordnede målsætninger Strategiens fem søjler Strategiens fem overordnede målsætninger angiver de fem særlige indsatsområder, som Dansk Firmaidrætsforbund vælger at sætte særligt fokus på i strategiperioden Rækkefølgen de listes i, er ikke udtryk for en prioritering af målsætningernes vigtighed de fem målsætninger anses alle som værende yderst centrale for den samlede strategi. De fem overordnede målsætninger er følgende: Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at flere danskere dyrker firmaidræt (medlemsvækst og aktivitetsvækst) Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere og motivere medarbejdere på danske arbejdspladser til at leve et sundere liv (højne folkesundheden) Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningernes specifikke aktiviteter gennem fleksible og innovative idrætsog motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi (stærkere foreninger gennem nye aktiviteter) Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningernes generelle udvikling med særligt fokus på at rekruttere flere frivillige (styrke foreningsudvikling og foreningernes lederrekruttering) Dansk Firmaidrætsforbund vil sætte en markant breddeidrætspolitisk dagsorden hvad angår idræt, motion og sundhed på arbejdspladsen - både lokalt og nationalt (øget idrætspolitisk synlighed). Strategien understøttes af afdelingsstrategier for hver enkelt af Dansk Firmaidrætsforbunds afdelinger, der på afdelingernes specifikke områder udmønter de overordnede mål, der kommer til udtryk i nærværende strategi. Strategi

10 1 Realisering sådan opfylder vi målsætningerne Målsætning nr. 1: Flere aktive firmaidrætsudøvere årligt Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at flere danskere dyrker firmaidræt Resultatmål 1: nye medlemmer - svarende til medlemmer i 2015 (Medlemsvækst) Dansk Firmaidrætsforbund vil gennem initiativerne i denne strategi skabe og videreudvikle en række fleksible tilbud, der kan tiltrække og fastholde voksne i alle aldre. Med udgangspunkt i et medlemsgrundlag, der i skrivende stund udgør danskere, er målet en vækst på medlemmer i perioden frem til 2015, svarende til en samlet medlemsskare på minimum ved udgangen af Resultatmål 2: aktive årligt i Dansk Firmaidrætsforbunds aktiviteter udover medlemsskaren (Aktivitetsvækst) Dansk Firmaidrætsforbund gennemfører reelt aktiviteter for markant flere danskere, end dem, der kan aflæses i medlemsstatistikken. Det skyldes, at Firmaidrætten ikke tæller deltagerne i motions- og sundhedsaktiviteter ude på arbejdspladserne med i medlemsskaren, hvis disse aktiviteter er skabt af forbundskontorets afdelinger (eksempelvis afdelingen Motion på Arbejdspladsen), ligesom aktive i bl.a. firmaidrættens løb og kampagner ikke tælles med i medlemsgrundlaget. Udover dem, der tælles som medlemmer, har Dansk Firmaidrætsforbund som mål i strategiperioden at aktivere danskere årligt i idræts-, motions- og sundhedsaktiviteter. Med denne strategis målsætninger opfyldt, vil Dansk Firmaidrætsforbund i 2015 dermed aktivere danskere årligt. Hvorledes dette i praksis tænkes udmøntet, er skitseret på de følgende sider. 10 Strategi 2015

11 2 Målsætning nr. 2: Højne folkesundheden Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fastholde medarbejderne på danske arbejdspladser i motions- og sundhedstiltag, der fører til sundere og mere aktive liv Dansk Firmaidrætsforbund vil løfte ovennævnte opgave gennem følgende landsdækkende aktiviteter: Resultatmål 1: Sundhed på erhvervsskoler I 2015 skal minimum 25 firmaidrætsforeninger have tilbudt medlemskab og aktiviteter på minimum 25 erhvervsskoler i Dansk Firmaidrætsforbunds landsdækkende idræts-, motions- og sundhedsprojekt målrettet de danske erhvervsskoler, resulterende i minimum nye medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund. I 2015 skal minimum 80 % af samtlige erhvervsskoler i Danmark have implementeret enten Kostkassen, Aktiviteket, Sundhedseksperimentariet, QR kodeløb, Aktivitetsdage eller andre aktiviteter fra Dansk Firmaidrætsforbunds palet af motionsog sundhedstilbud. I 2015 skal erhvervsskoleprojektet have resulteret i direkte målbare forbedringer i erhvervsskolernes evne til at fastholde eleverne 3. Resultatmål 2: Vi cykler til Arbejde Motionskampagnen Vi Cykler til Arbejde skal i perioden konsolidere det i forvejen høje deltagerantal på minimum årligt. Resultatmål 3: Tæl skridt Motionskampagnen Tæl skridt skal i 2015 have opnået et deltagerantal på minimum årligt. 3 Erhvervsskoleprojektet er for overskuelighedens skyld, og for at undgå gentagelser, placeret under målsætningen Højne folkesundheden. Projektet kunne også have været placeret under en af målsætningerne vedrørende Styrkelse af foreningerne eller Øget idrætspolitisk synlighed. Det gælder for erhvervsskoleprojektet, som for flere af denne strategis øvrige aktiviteter, at der kan argumenteres for, at aktiviteterne opfylder resultatmål indenfor flere af de kategoriserede målsætninger. Strategi

12 Resultatmål 4: SundhedsCertificering 4 Dansk Firmaidrætsforbund skal i perioden sundhedscertificere minimum 20 virksomheder i forløb af minimum tre måneders varighed. Resultatmål 5: Sundhedsambassadøruddannelse, sundhedseksperimentarier og sundhedsforedrag Dansk Firmaidrætsforbund vil gennem sundhedsambassadøruddannelser i perioden motivere og fastholde mere end 300 arbejdspladser i sundhedsfremmeforløb. Samtidig skal sundhedseksperimentarier og sundhedsforedrag i strategiperioden motivere og inspirere over medarbejdere. Resultatmål 6: Aktivitetsdage Dansk Firmaidrætsforbund skal i perioden arrangere minimum 300 aktivitetsdage/aktivitetsevents på virksomheder landet over med et samlet deltagerantal på minimum medarbejdere. Resultatmål 7: MailMotion I 2015 skal antallet af daglige brugere af MailMotion (daglig motionsøvelse i mailboksen fra Dansk Firmaidrætsforbund) være steget fra de nuværende daglige brugere til mindst daglige brugere. Resultatmål 8: Medieomtale af aktiviteter og produkter under målsætning 2 I perioden skal Dansk Firmaidrætsforbund på motions- og sundhedsfremmeområdet 5 minimum 30 gange årligt opnå omtale i lokale/regionale medier og minimum 10 gange årligt opnå omtale i landsdækkende medier. 4 For at opnå en SundhedsCertificering skal den enkelte virksomhed arbejde vedvarende og strategisk med sundhedsfremme samt agere aktivt på KRAMS-områderne: Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress. 5 Nærmere defineret vores aktiviteter med udgangspunkt i området Motion på Arbejdspladsen. 12 Strategi 2015

13 3 Målsætning nr. 3: Stærkere foreninger gennem fleksible og innovative aktiviteter Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningerne gennem fleksible og innovative idræts- og motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi Resultatmål 1: Bike & Run Stafetten I 2015 skal Bike & Run Stafetten have etableret sig i danske byer som et landsdækkende referenceløb på markedet for motionsløb, der opnår: et samlet deltagerantal på minimum personer årligt bred appel til nye motionister 20 % af deltagerne i Bike & Run Stafetten skal være debutanter i løbsregi alle foreninger, der udbyder Bike & Run Stafetten skal i 2015 kunne præsentere minimum en ny aktivitet i foreningen, der er afledt af Bike & Run Stafetten eksempelvis løbehold, cykelhold, træning med eller uden instruktør m.m. lokal/regional medieomtale i alle løbsbyer hvert år og landsdækkende medieomtale minimum to gange hvert år. Resultatmål 2: Kollegabold I 2015 skal Kollegabold være lanceret i mindst 18 byer, for de 15 byers vedkommende med minimum én Kollegaboldbane 6, som et fleksibelt lokalt og regionalt reference-fodboldkoncept, hvis turneringer opnår: en medlemsvækst på 10 % af de fodboldaktive i hver af de deltagende firmaidrætsforeninger en deltagersammensætning, hvor 20 % af deltagerne er fodboldspillere, der er vendt tilbage efter at have været stoppet med at dyrke denne idrætsgren lokal/regional presseomtale i alle Kollegabold-byer hvert år. Resultatmål 3: Xtreme Mandehørm I 2015 skal Xtreme Mandehørm rangere som det vigtigste ekstremløb i Danmark (referenceløbet inden for ekstremløb), der opnår: et samlet deltagerantal på minimum personer fordelt på seks arrangører alle foreninger, der udbyder Xtreme Mandehørm skal i 2015 kunne præsentere minimum én ny aktivitet i foreningen, der er afledt af Xtreme Mandehørm eksempelvis løbehold, terrænløbehold m.m. lokal/regional presseomtale i samtlige seks arrangørbyer hvert år ligesom minimum én arrangør skal opnå landsdækkende presseomtale hvert år. 6 Man kan godt deltage i Kollegaboldkonceptet uden at have egen bane altså være med i turneringsformen på en almindelig fodboldbane. Strategi

14 Resultatmål 4: Senioridræt I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have styrket forbundets og foreningernes fokusering på senioridræt og ved hjælp af nye fleksible former for tilrettelægning opnå, at: minimum 30 % af firmaidrætsforeningerne tilbyder nye former for senioridræt til gruppen 60+ minimum 20 % af firmaidrætsforeningerne skal have iværksat nye tiltag, hvor foreningernes traditionelle firmaidrætsaktiviteter udbydes som senioridræt i dagtimerne Dansk Firmaidrætsforbund skal præstere en medlemsvækst på i 60+-gruppen, svarende til, at Firmaidrætten i 2015 har medlemmer i gruppen 60+ der skal opnås en vækst på 10 % i antallet af senioridrætsinstruktører, der har videreuddannet sig med sigte på at styrke deres arbejde på senioridrætsområdet i Dansk Firmaidrætsforbund minimum 50 % af de foreninger, der udbyder senioridræt, skal have øget det antal af aktiviteter, der udbydes i samarbejde med kommuner eller andre lokale partnere lokal/regional presseomtale finder sted hvert år i samtlige byer, hvor Firmaidrætten udbyder senioridræt ligesom minimum én landsdækkende presseomtale af Firmaidrættens senioridrætsindsats finder sted hvert år. Resultatmål 5: Firmaidræt Open I 2015 skal Firmaidræt Open være etableret som en referenceevent en event, hvor medlemmer og arbejdspladser mødes omkring idræts-, motions- og sundhedsaktiviteter. I 2015 skal Firmaidræt Open opnå et deltagerantal på minimum firmaidrætsudøvere via to årlige Firmaidræt Open-arrangementer. I 2015 skal Firmaidræt Open opnå en foreningsinvolvering svarende til, at minimum 80 % af forbundets foreninger er repræsenteret ved mindst et årligt Firmaidræt Open-arrangement. I årene skal Firmaidræt Open opnå lokal/regional presseomtale i arrangørbyerne hvert år. Resultatmål 6: ES Cup I 2015 skal ES CUP rangere som referenceturneringen for erhvervsskoler i Danmark. ES CUP skal i årene udbredes til flere idrætter end fodbold - alle med tilkoblede resultatmål. For ES CUP fodbold gælder: I 2013 skal ES CUP opnå en deltagertilslutning på mindst 150 hold I 2014 skal ES CUP opnå en deltagertilslutning på mindst 200 hold I 2015 skal ES CUP opnå en deltagertilslutning på mindst 250 hold. I årene skal ES Cup opnå lokal/regional presseomtale hvert år samt minimum én landsdækkende presseomtale hvert år. 14 Strategi 2015

15 4 Målsætning nr. 4: Styrke foreningsudvikling og foreningernes lederrekruttering Resultatmål 7: Nye aktiviteter i foreningerne I 2015 skal minimum 20 firmaidrætsforeninger udbyde minimum én ny aktivitet, der resulterer i medlemsvækst og rekruttering af nye frivillige ledere. Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningernes generelle udvikling med særligt fokus på at rekruttere flere frivillige Resultatmål 1: Foreningsudviklingsforløb I 2015 skal 60 % af Dansk Firmaidrætsforbunds foreninger have gennemgået Firmaidrættens foreningsudviklingsforløb. Foreninger, for hvem det gælder, at det er mere end tre år siden, at de sidst har gennemgået et foreningsudviklingsforløb, skal tilbydes et nyt forløb. Resultatmål 2: Videndeling I 2015 skal minimum 25 % af forbundets foreninger have opnået status af rollemodelforeninger udpeget af Dansk Firmaidrætsforbund. Formålet er, at rollemodel-foreningerne skal videregive best practices på specielt udvalgte fokusområder til minimum to foreninger i et formaliseret forløb håndteret af Dansk Firmaidrætsforbund. Fokusområderne kan eksempelvis være nyskabende aktiviteter med medlemsvækst til følge, samarbejde på tværs af udvalg/ ansvarsområder, generel foreningsudvikling, partnerskaber m.m. Det formaliserede forløb tilrettelægges efter de involverede foreningers ønsker, men kan spænde fra mentortanken, netværksmøder og problemløsningsmøder til helt lavpraktisk samarbejde om eksempelvis opstart af nye aktiviteter eller fornyelse af allerede eksisterende aktiviteter. Resultatmål 3: Rekruttering af frivillige ledere I 2015 har minimum 75 % af foreningerne været aktivt involveret i Firmaidrættens rekrutteringsindsats. Som et resultat heraf har foreningerne udarbejdet en rekrutteringsstrategi og arbejder aktivt med denne. Mindst 50 % af disse foreninger har ved udgangen af 2015 oplevet en nettotilgang af nye ledere. Dansk Firmaidrætsforbund udarbejder i 2013 strategi og handleplan for rekruttering af frivillige ledere til foreningerne ved at sætte fokus på lederrekruttering. Denne strategi implementeres løbende i 2013 og senest primo Strategi

16 Målsætning nr. 5: Øget idrætspolitisk synlighed Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil sætte en markant breddeidrætspolitisk dagsorden hvad angår idræt, motion og sundhed - både lokalt og nationalt 5 Resultatmål 1: Folketinget samt relevante ressortministre Folketinget og relevante ressortministre skal både kende Dansk Firmaidrætsforbunds tilbud og finde dem attraktive. Det kræver, at vi er i løbende dialog med relevante folketingspolitikere og ressortministre på idræts-, motions- og sundhedsområdet og øvrige ressortområder efter behov. I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have gennemført to idrætspolitiske runder til samtlige af Folketingets idræts- og sundhedspolitiske ordførere samt til ressortministrene inden for idræt, (kultur) og sundhed. Samtalerne skal fokusere på at synliggøre Dansk Firmaidrætsforbunds aktiviteter og gennem dialog med de nationale politikere, at være i øjenhøjde med de nævnte politikeres forventninger til den rolle, som Dansk Firmaidrætsforbund skal udfylde i det danske idrætsbillede. Resultatmål 2: Kommunerne Kommunerne skal både kende Dansk Firmaidrætsforbunds tilbud og finde dem attraktive. Det kræver, at vi er i en løbende dialog med alle de kommuner, hvor firmaidrætsforeningerne er repræsenteret, om vores tilbud og kommunernes ønsker hertil. I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund/forbundets foreninger have gennemført møder med relevante politikere/embedsmænd i samtlige kommuner, hvor firmaidrætsforeningerne er repræsenteret, vedrørende Firmaidrættens tilbud og kommunernes ønsker hertil møderne sker ud fra en mødeskabelon, der sikrer ensartethed i det budskab Firmaidrætten ønsker at udtrykke og ensartethed i den måde, hvorpå det input/den inspiration vi får med hjem, behandles. I denne strategis målsætning 2-4 er opstillet resultatmål for medieomtale i relation til specifikke aktiviteter/produkter. Her i målsætning 5 opstilles nedenfor resultatmål for generel medieomtale af idrætspolitisk karakter. Her tales altså ikke om medieomtale på produktniveau, men om medieomtale på forbundsniveau. 16 Strategi 2015

17 Resultatmål 3: Medieomtale I perioden skal Dansk Firmaidrætsforbund minimum fire gange årligt sætte en breddeidrætspolitisk dagsorden i de landsdækkende medier en dagsorden, der hver gang opfylder minimum to af nedenstående fire kriterier: Positionering af Firmaidrættens idrætslige kvaliteter for voksne i alle aldre Illustration af, at Firmaidrætten rummer kvaliteter på en lang række områder, der rækker ud over det rent idrætslige Positionering af det arbejde og den forskel Dansk Firmaidrætsforbund gør ude på arbejdspladserne over hele landet, når det gælder motion og sundhed for medarbejderne Konstruktiv provokation af relevante beslutningstagere på vores virkefelt, de steder, hvor Dansk Firmaidrætsforbund føler behov for at italesætte en politisk dagsorden og/eller skabe markante forandringer for Firmaidrætten i Danmark og dens samspil med relevante aktører. Resultatmål 4: Sætte nye idrætspolitiske dagsordener via analyser af danskernes holdninger til og anvendelse af idræt, motion og sundhed Dansk Firmaidrætsforbund vil i perioden arbejde strategisk med analyser af danskernes holdninger til og forbrug af idræts-, motions- og sundhedstilbud. Firmaidrætten vil allokere de nødvendige ressourcer til at få udført professionelt funderede kvalitative og kvantitative analyser af udvalgte emner indenfor idræt, motion og sundhed. Dansk Firmaidrætsforbund skal med udgangspunkt i benævnte analyser minimum to gange årligt sætte en idrætspolitisk/sundhedspolitisk dagsorden i de landsdækkende medier. Strategi

18 18 Strategi 2015

19 Strategi

20 Storebæltsvej Nyborg Telefon Strategi 2015

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikationsstrategi 2014-2015 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 1 Dato 050813 Udarbejdet af Knud Johansen og Jesper Ræbild Revision Godkendelse Strategien revideres i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

IDAN KONFERENCE 2014. Gamle organisationer i nye klæder fernis eller forandring

IDAN KONFERENCE 2014. Gamle organisationer i nye klæder fernis eller forandring IDAN KONFERENCE 2014 Gamle organisationer i nye klæder fernis eller forandring Ny organisationsstruktur Strategi 2015 er ledetråden Væk med silotænkning og ind med tværgående samarbejde med fokus på veldefinerede

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Oplysninger om forbundet...4. Ledelsesberetning...5. Rammeaftale...8. Ledelsespåtegning... 16. Den uafhængige revisors påtegning...

Oplysninger om forbundet...4. Ledelsesberetning...5. Rammeaftale...8. Ledelsespåtegning... 16. Den uafhængige revisors påtegning... Årsrapport 2014 1 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om forbundet...4 Ledelsesberetning...5 Rammeaftale...8 Ledelsespåtegning... 16 Den uafhængige revisors påtegning... 17 Anvendt regnskabspraksis... 19

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Britt Francke Mikkelsen (V) Jarne Rasmussen (O) Jørgen Juel Bragge (B) Lene W. Nielsen (A)

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Klik for at redigere i master

Klik for at redigere i master Klik for at redigere i master STRATEGI & HANDLINGSPLAN Vedtaget af bestyrelsen, januar 2014 Vision Privathospitaler skal integreres fuldt i det danske sundhedsvæsen Fra residualspiller til strategisk samarbejdspartner

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere