Strategi 2015 Strategi 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 Strategi 2015"

Transkript

1 Strategi 2015 Strategi

2 2 Strategi 2015

3 Strategi 2015 Strategi

4 4 Strategi 2015

5 Introduktion Dansk idræt går nogle spændende år i møde. Det danske idrætsbillede er præget af hastige og markante ændringer i befolkningens idrætsvaner, men også af at vi lever i en tid, hvor samfundets syn på idrættens forskellige værdier til stadighed redefineres. Dansk Firmaidrætsforbund 1 skal i denne sammenhæng dels levere på produktet et udbud af idræt, motion og sundhedsfremmeløsninger, der konstant er i øjenhøjde med brugernes behov og forventninger - dels se helt fordomsfrit på at udvikle nye aktiviteter, produkter og tilbud, der kan skabe langsigtede og visionære løsninger for Firmaidrætten i Danmark. Firmaidrætten skal formå at fange nye tendenser og strømninger indenfor idræt, motion og sundhedsfremmeløsninger og konceptualisere disse i nye tilbud med bred appel for organisationens målgruppe. Dansk Firmaidrætsforbund er klar til at møde udfordringerne og giver med denne strategi Firmaidrættens bud på, hvordan vi vil løse opgaven. Strategien udtrykker, hvilke temaer Dansk Firmaidrætsforbund anser for værende de væsentligste for Firmaidrætten i Danmark. Og strategien fokuserer på de områder, hvor vi,som organisation, vil søge indflydelse og skabe nye resultater i perioden Mantraet for denne strategi - og den røde tråd i dens tilblivelse er, at alle strategiens indsatser skal kunne måles. Det giver kun mening at opstille mål for en organisation, hvis det rent faktisk er muligt at måle helt konkret på indsatsernes effekt. Alle målsætninger i denne strategi er derfor ledsaget af konkrete resultatmål, der gør det lettere for både Dansk Firmaidrætsforbund og organisationens eksterne interessenter at vurdere, om Firmaidrætten opfylder sine målsætninger i strategiens løbetid. Det sker velvidende, at Dansk Firmaidrætsforbund, som interesseorganisation, også rummer og skaber en lang række værdier, der ikke kan måles i snæver forstand værdier som eksempelvis aktivt medborgerskab, demokratiopfattelse og inklusion, der er hjørnestene i det danske foreningsliv, men som altså ikke vil være genstand for denne strategi. 1 Betegnelserne Dansk Firmaidrætsforbund og Firmaidrætten anvendes i denne strategi konsekvent som en samlet betegnelse for både forbund og foreninger i organisationen. Strategi

6 Dansk Firmaidrætsforbunds strategi for perioden skal skabe både fornyelse og fælles retning i en idrætsorganisation, der beskæftiger sig med mange og forskelligartede facetter af idræt, motion og sundhedsfremme og den skal gøre det uden at glemme det oprindelige fundament den platform organisationen hviler på. Strategien er ikke og skal ikke være - et udtryk for alt, hvad der foregår i organisationen. Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder i forvejen en lang række aktiviteter, der bidrager positivt til vores organisation aktiviteter, der skal fastholdes og plejes i det omfang, de bidrager til at opfylde Firmaidrættens mission. Men de traditionelt eksisterende aktiviteter står ikke i centrum for nærværende strategi strategien vedrører altovervejende fornyelsen 2. Peder Bisgaard, forbundsformand Jan Steffensen, generalsekretær 2 Dansk Firmaidrætsforbunds strategi for perioden hviler på en forudsætning om, at Dansk Firmaidrætsforbund i strategi perioden modtager et beløb svarende til det hidtil udloddede, hvilket i henhold til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål er lig 2,3 procent af Kulturministeriets andel af overskudsmidlerne. 6 Strategi 2015

7 Mission Mission Vision Dansk Firmaidrætsforbund motiverer arbejdspladserne til firmaidræt, motion og sundhedsfremme. Vision Dansk Firmaidrætsforbund er arbejdspladsernes og seniorernes foretrukne samarbejdspartner på firmaidræts-, motions- og sundhedsfremmeområdet. Visionen formulerer den forandring, som Dansk Firmaidrætsforbund ønsker at skabe i strategiens løbetid. Strategien skal være ambitiøs kun herigennem sikres fornyelsen men lige så vigtigt skal den være opnåelig hvilket vil sige, at de opstillede mål skal være realistiske. Visionen udtrykker både et tilvalg og et fravalg. Den indeholder et ønske om, at Dansk Firmaidrætsforbund skal være arbejdspladsernes foretrukne samarbejdspartner, når det gælder firmaidræt, motion og sundhedsfremme. Firmaidrætten vil være den foretrukne samarbejdspartner de steder, hvor arbejdspladsen allerede er eller gennem Dansk Firmaidrætsforbunds indsats kan gøres til - omdrejningspunkt for både den traditionelle firmaidræt, for motionsaktiviteter samt for sundhedsfremmeløsninger her i består tilvalget. Det betyder samtidig, at Dansk Firmaidrætsforbund afgrænser de områder, indenfor hvilke organisationen har en ambition om at gøre sin indflydelse gældende. Firmaidrætten vil ikke være den foretrukne samarbejdspartner på alle breddeidrætsområder her i består fravalget. Strategi

8 8 Strategi 2015

9 Strategiens fem overordnede målsætninger Strategiens fem søjler Strategiens fem overordnede målsætninger angiver de fem særlige indsatsområder, som Dansk Firmaidrætsforbund vælger at sætte særligt fokus på i strategiperioden Rækkefølgen de listes i, er ikke udtryk for en prioritering af målsætningernes vigtighed de fem målsætninger anses alle som værende yderst centrale for den samlede strategi. De fem overordnede målsætninger er følgende: Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at flere danskere dyrker firmaidræt (medlemsvækst og aktivitetsvækst) Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere og motivere medarbejdere på danske arbejdspladser til at leve et sundere liv (højne folkesundheden) Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningernes specifikke aktiviteter gennem fleksible og innovative idrætsog motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi (stærkere foreninger gennem nye aktiviteter) Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningernes generelle udvikling med særligt fokus på at rekruttere flere frivillige (styrke foreningsudvikling og foreningernes lederrekruttering) Dansk Firmaidrætsforbund vil sætte en markant breddeidrætspolitisk dagsorden hvad angår idræt, motion og sundhed på arbejdspladsen - både lokalt og nationalt (øget idrætspolitisk synlighed). Strategien understøttes af afdelingsstrategier for hver enkelt af Dansk Firmaidrætsforbunds afdelinger, der på afdelingernes specifikke områder udmønter de overordnede mål, der kommer til udtryk i nærværende strategi. Strategi

10 1 Realisering sådan opfylder vi målsætningerne Målsætning nr. 1: Flere aktive firmaidrætsudøvere årligt Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at flere danskere dyrker firmaidræt Resultatmål 1: nye medlemmer - svarende til medlemmer i 2015 (Medlemsvækst) Dansk Firmaidrætsforbund vil gennem initiativerne i denne strategi skabe og videreudvikle en række fleksible tilbud, der kan tiltrække og fastholde voksne i alle aldre. Med udgangspunkt i et medlemsgrundlag, der i skrivende stund udgør danskere, er målet en vækst på medlemmer i perioden frem til 2015, svarende til en samlet medlemsskare på minimum ved udgangen af Resultatmål 2: aktive årligt i Dansk Firmaidrætsforbunds aktiviteter udover medlemsskaren (Aktivitetsvækst) Dansk Firmaidrætsforbund gennemfører reelt aktiviteter for markant flere danskere, end dem, der kan aflæses i medlemsstatistikken. Det skyldes, at Firmaidrætten ikke tæller deltagerne i motions- og sundhedsaktiviteter ude på arbejdspladserne med i medlemsskaren, hvis disse aktiviteter er skabt af forbundskontorets afdelinger (eksempelvis afdelingen Motion på Arbejdspladsen), ligesom aktive i bl.a. firmaidrættens løb og kampagner ikke tælles med i medlemsgrundlaget. Udover dem, der tælles som medlemmer, har Dansk Firmaidrætsforbund som mål i strategiperioden at aktivere danskere årligt i idræts-, motions- og sundhedsaktiviteter. Med denne strategis målsætninger opfyldt, vil Dansk Firmaidrætsforbund i 2015 dermed aktivere danskere årligt. Hvorledes dette i praksis tænkes udmøntet, er skitseret på de følgende sider. 10 Strategi 2015

11 2 Målsætning nr. 2: Højne folkesundheden Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fastholde medarbejderne på danske arbejdspladser i motions- og sundhedstiltag, der fører til sundere og mere aktive liv Dansk Firmaidrætsforbund vil løfte ovennævnte opgave gennem følgende landsdækkende aktiviteter: Resultatmål 1: Sundhed på erhvervsskoler I 2015 skal minimum 25 firmaidrætsforeninger have tilbudt medlemskab og aktiviteter på minimum 25 erhvervsskoler i Dansk Firmaidrætsforbunds landsdækkende idræts-, motions- og sundhedsprojekt målrettet de danske erhvervsskoler, resulterende i minimum nye medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund. I 2015 skal minimum 80 % af samtlige erhvervsskoler i Danmark have implementeret enten Kostkassen, Aktiviteket, Sundhedseksperimentariet, QR kodeløb, Aktivitetsdage eller andre aktiviteter fra Dansk Firmaidrætsforbunds palet af motionsog sundhedstilbud. I 2015 skal erhvervsskoleprojektet have resulteret i direkte målbare forbedringer i erhvervsskolernes evne til at fastholde eleverne 3. Resultatmål 2: Vi cykler til Arbejde Motionskampagnen Vi Cykler til Arbejde skal i perioden konsolidere det i forvejen høje deltagerantal på minimum årligt. Resultatmål 3: Tæl skridt Motionskampagnen Tæl skridt skal i 2015 have opnået et deltagerantal på minimum årligt. 3 Erhvervsskoleprojektet er for overskuelighedens skyld, og for at undgå gentagelser, placeret under målsætningen Højne folkesundheden. Projektet kunne også have været placeret under en af målsætningerne vedrørende Styrkelse af foreningerne eller Øget idrætspolitisk synlighed. Det gælder for erhvervsskoleprojektet, som for flere af denne strategis øvrige aktiviteter, at der kan argumenteres for, at aktiviteterne opfylder resultatmål indenfor flere af de kategoriserede målsætninger. Strategi

12 Resultatmål 4: SundhedsCertificering 4 Dansk Firmaidrætsforbund skal i perioden sundhedscertificere minimum 20 virksomheder i forløb af minimum tre måneders varighed. Resultatmål 5: Sundhedsambassadøruddannelse, sundhedseksperimentarier og sundhedsforedrag Dansk Firmaidrætsforbund vil gennem sundhedsambassadøruddannelser i perioden motivere og fastholde mere end 300 arbejdspladser i sundhedsfremmeforløb. Samtidig skal sundhedseksperimentarier og sundhedsforedrag i strategiperioden motivere og inspirere over medarbejdere. Resultatmål 6: Aktivitetsdage Dansk Firmaidrætsforbund skal i perioden arrangere minimum 300 aktivitetsdage/aktivitetsevents på virksomheder landet over med et samlet deltagerantal på minimum medarbejdere. Resultatmål 7: MailMotion I 2015 skal antallet af daglige brugere af MailMotion (daglig motionsøvelse i mailboksen fra Dansk Firmaidrætsforbund) være steget fra de nuværende daglige brugere til mindst daglige brugere. Resultatmål 8: Medieomtale af aktiviteter og produkter under målsætning 2 I perioden skal Dansk Firmaidrætsforbund på motions- og sundhedsfremmeområdet 5 minimum 30 gange årligt opnå omtale i lokale/regionale medier og minimum 10 gange årligt opnå omtale i landsdækkende medier. 4 For at opnå en SundhedsCertificering skal den enkelte virksomhed arbejde vedvarende og strategisk med sundhedsfremme samt agere aktivt på KRAMS-områderne: Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress. 5 Nærmere defineret vores aktiviteter med udgangspunkt i området Motion på Arbejdspladsen. 12 Strategi 2015

13 3 Målsætning nr. 3: Stærkere foreninger gennem fleksible og innovative aktiviteter Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningerne gennem fleksible og innovative idræts- og motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi Resultatmål 1: Bike & Run Stafetten I 2015 skal Bike & Run Stafetten have etableret sig i danske byer som et landsdækkende referenceløb på markedet for motionsløb, der opnår: et samlet deltagerantal på minimum personer årligt bred appel til nye motionister 20 % af deltagerne i Bike & Run Stafetten skal være debutanter i løbsregi alle foreninger, der udbyder Bike & Run Stafetten skal i 2015 kunne præsentere minimum en ny aktivitet i foreningen, der er afledt af Bike & Run Stafetten eksempelvis løbehold, cykelhold, træning med eller uden instruktør m.m. lokal/regional medieomtale i alle løbsbyer hvert år og landsdækkende medieomtale minimum to gange hvert år. Resultatmål 2: Kollegabold I 2015 skal Kollegabold være lanceret i mindst 18 byer, for de 15 byers vedkommende med minimum én Kollegaboldbane 6, som et fleksibelt lokalt og regionalt reference-fodboldkoncept, hvis turneringer opnår: en medlemsvækst på 10 % af de fodboldaktive i hver af de deltagende firmaidrætsforeninger en deltagersammensætning, hvor 20 % af deltagerne er fodboldspillere, der er vendt tilbage efter at have været stoppet med at dyrke denne idrætsgren lokal/regional presseomtale i alle Kollegabold-byer hvert år. Resultatmål 3: Xtreme Mandehørm I 2015 skal Xtreme Mandehørm rangere som det vigtigste ekstremløb i Danmark (referenceløbet inden for ekstremløb), der opnår: et samlet deltagerantal på minimum personer fordelt på seks arrangører alle foreninger, der udbyder Xtreme Mandehørm skal i 2015 kunne præsentere minimum én ny aktivitet i foreningen, der er afledt af Xtreme Mandehørm eksempelvis løbehold, terrænløbehold m.m. lokal/regional presseomtale i samtlige seks arrangørbyer hvert år ligesom minimum én arrangør skal opnå landsdækkende presseomtale hvert år. 6 Man kan godt deltage i Kollegaboldkonceptet uden at have egen bane altså være med i turneringsformen på en almindelig fodboldbane. Strategi

14 Resultatmål 4: Senioridræt I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have styrket forbundets og foreningernes fokusering på senioridræt og ved hjælp af nye fleksible former for tilrettelægning opnå, at: minimum 30 % af firmaidrætsforeningerne tilbyder nye former for senioridræt til gruppen 60+ minimum 20 % af firmaidrætsforeningerne skal have iværksat nye tiltag, hvor foreningernes traditionelle firmaidrætsaktiviteter udbydes som senioridræt i dagtimerne Dansk Firmaidrætsforbund skal præstere en medlemsvækst på i 60+-gruppen, svarende til, at Firmaidrætten i 2015 har medlemmer i gruppen 60+ der skal opnås en vækst på 10 % i antallet af senioridrætsinstruktører, der har videreuddannet sig med sigte på at styrke deres arbejde på senioridrætsområdet i Dansk Firmaidrætsforbund minimum 50 % af de foreninger, der udbyder senioridræt, skal have øget det antal af aktiviteter, der udbydes i samarbejde med kommuner eller andre lokale partnere lokal/regional presseomtale finder sted hvert år i samtlige byer, hvor Firmaidrætten udbyder senioridræt ligesom minimum én landsdækkende presseomtale af Firmaidrættens senioridrætsindsats finder sted hvert år. Resultatmål 5: Firmaidræt Open I 2015 skal Firmaidræt Open være etableret som en referenceevent en event, hvor medlemmer og arbejdspladser mødes omkring idræts-, motions- og sundhedsaktiviteter. I 2015 skal Firmaidræt Open opnå et deltagerantal på minimum firmaidrætsudøvere via to årlige Firmaidræt Open-arrangementer. I 2015 skal Firmaidræt Open opnå en foreningsinvolvering svarende til, at minimum 80 % af forbundets foreninger er repræsenteret ved mindst et årligt Firmaidræt Open-arrangement. I årene skal Firmaidræt Open opnå lokal/regional presseomtale i arrangørbyerne hvert år. Resultatmål 6: ES Cup I 2015 skal ES CUP rangere som referenceturneringen for erhvervsskoler i Danmark. ES CUP skal i årene udbredes til flere idrætter end fodbold - alle med tilkoblede resultatmål. For ES CUP fodbold gælder: I 2013 skal ES CUP opnå en deltagertilslutning på mindst 150 hold I 2014 skal ES CUP opnå en deltagertilslutning på mindst 200 hold I 2015 skal ES CUP opnå en deltagertilslutning på mindst 250 hold. I årene skal ES Cup opnå lokal/regional presseomtale hvert år samt minimum én landsdækkende presseomtale hvert år. 14 Strategi 2015

15 4 Målsætning nr. 4: Styrke foreningsudvikling og foreningernes lederrekruttering Resultatmål 7: Nye aktiviteter i foreningerne I 2015 skal minimum 20 firmaidrætsforeninger udbyde minimum én ny aktivitet, der resulterer i medlemsvækst og rekruttering af nye frivillige ledere. Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningernes generelle udvikling med særligt fokus på at rekruttere flere frivillige Resultatmål 1: Foreningsudviklingsforløb I 2015 skal 60 % af Dansk Firmaidrætsforbunds foreninger have gennemgået Firmaidrættens foreningsudviklingsforløb. Foreninger, for hvem det gælder, at det er mere end tre år siden, at de sidst har gennemgået et foreningsudviklingsforløb, skal tilbydes et nyt forløb. Resultatmål 2: Videndeling I 2015 skal minimum 25 % af forbundets foreninger have opnået status af rollemodelforeninger udpeget af Dansk Firmaidrætsforbund. Formålet er, at rollemodel-foreningerne skal videregive best practices på specielt udvalgte fokusområder til minimum to foreninger i et formaliseret forløb håndteret af Dansk Firmaidrætsforbund. Fokusområderne kan eksempelvis være nyskabende aktiviteter med medlemsvækst til følge, samarbejde på tværs af udvalg/ ansvarsområder, generel foreningsudvikling, partnerskaber m.m. Det formaliserede forløb tilrettelægges efter de involverede foreningers ønsker, men kan spænde fra mentortanken, netværksmøder og problemløsningsmøder til helt lavpraktisk samarbejde om eksempelvis opstart af nye aktiviteter eller fornyelse af allerede eksisterende aktiviteter. Resultatmål 3: Rekruttering af frivillige ledere I 2015 har minimum 75 % af foreningerne været aktivt involveret i Firmaidrættens rekrutteringsindsats. Som et resultat heraf har foreningerne udarbejdet en rekrutteringsstrategi og arbejder aktivt med denne. Mindst 50 % af disse foreninger har ved udgangen af 2015 oplevet en nettotilgang af nye ledere. Dansk Firmaidrætsforbund udarbejder i 2013 strategi og handleplan for rekruttering af frivillige ledere til foreningerne ved at sætte fokus på lederrekruttering. Denne strategi implementeres løbende i 2013 og senest primo Strategi

16 Målsætning nr. 5: Øget idrætspolitisk synlighed Overordnet målsætning Dansk Firmaidrætsforbund vil sætte en markant breddeidrætspolitisk dagsorden hvad angår idræt, motion og sundhed - både lokalt og nationalt 5 Resultatmål 1: Folketinget samt relevante ressortministre Folketinget og relevante ressortministre skal både kende Dansk Firmaidrætsforbunds tilbud og finde dem attraktive. Det kræver, at vi er i løbende dialog med relevante folketingspolitikere og ressortministre på idræts-, motions- og sundhedsområdet og øvrige ressortområder efter behov. I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have gennemført to idrætspolitiske runder til samtlige af Folketingets idræts- og sundhedspolitiske ordførere samt til ressortministrene inden for idræt, (kultur) og sundhed. Samtalerne skal fokusere på at synliggøre Dansk Firmaidrætsforbunds aktiviteter og gennem dialog med de nationale politikere, at være i øjenhøjde med de nævnte politikeres forventninger til den rolle, som Dansk Firmaidrætsforbund skal udfylde i det danske idrætsbillede. Resultatmål 2: Kommunerne Kommunerne skal både kende Dansk Firmaidrætsforbunds tilbud og finde dem attraktive. Det kræver, at vi er i en løbende dialog med alle de kommuner, hvor firmaidrætsforeningerne er repræsenteret, om vores tilbud og kommunernes ønsker hertil. I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund/forbundets foreninger have gennemført møder med relevante politikere/embedsmænd i samtlige kommuner, hvor firmaidrætsforeningerne er repræsenteret, vedrørende Firmaidrættens tilbud og kommunernes ønsker hertil møderne sker ud fra en mødeskabelon, der sikrer ensartethed i det budskab Firmaidrætten ønsker at udtrykke og ensartethed i den måde, hvorpå det input/den inspiration vi får med hjem, behandles. I denne strategis målsætning 2-4 er opstillet resultatmål for medieomtale i relation til specifikke aktiviteter/produkter. Her i målsætning 5 opstilles nedenfor resultatmål for generel medieomtale af idrætspolitisk karakter. Her tales altså ikke om medieomtale på produktniveau, men om medieomtale på forbundsniveau. 16 Strategi 2015

17 Resultatmål 3: Medieomtale I perioden skal Dansk Firmaidrætsforbund minimum fire gange årligt sætte en breddeidrætspolitisk dagsorden i de landsdækkende medier en dagsorden, der hver gang opfylder minimum to af nedenstående fire kriterier: Positionering af Firmaidrættens idrætslige kvaliteter for voksne i alle aldre Illustration af, at Firmaidrætten rummer kvaliteter på en lang række områder, der rækker ud over det rent idrætslige Positionering af det arbejde og den forskel Dansk Firmaidrætsforbund gør ude på arbejdspladserne over hele landet, når det gælder motion og sundhed for medarbejderne Konstruktiv provokation af relevante beslutningstagere på vores virkefelt, de steder, hvor Dansk Firmaidrætsforbund føler behov for at italesætte en politisk dagsorden og/eller skabe markante forandringer for Firmaidrætten i Danmark og dens samspil med relevante aktører. Resultatmål 4: Sætte nye idrætspolitiske dagsordener via analyser af danskernes holdninger til og anvendelse af idræt, motion og sundhed Dansk Firmaidrætsforbund vil i perioden arbejde strategisk med analyser af danskernes holdninger til og forbrug af idræts-, motions- og sundhedstilbud. Firmaidrætten vil allokere de nødvendige ressourcer til at få udført professionelt funderede kvalitative og kvantitative analyser af udvalgte emner indenfor idræt, motion og sundhed. Dansk Firmaidrætsforbund skal med udgangspunkt i benævnte analyser minimum to gange årligt sætte en idrætspolitisk/sundhedspolitisk dagsorden i de landsdækkende medier. Strategi

18 18 Strategi 2015

19 Strategi

20 Storebæltsvej Nyborg Telefon Strategi 2015

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Forretningsorden for MpA-udvalget

Forretningsorden for MpA-udvalget Dokument 0 Forretningsorden for MpA-udvalget Oprettet: -11-2005 Revideret: 03-09-2007 Afsnit Beskrivelse Kommentarer Grundlag Udvalget er nedsat og valgt i overensstemmelse med DFIF s vedtægter 17. På

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere