Miljøvurderingsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvurderingsrapport"

Transkript

1 DECEMBER 2012 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Miljøvurderingsrapport Forslag til Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for Hovedstadsområdets Planlægning

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2012 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Miljøvurderingsrapport FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 LANDSPLANDIREKTIV FOR HOVEDSTADSOMRÅDETS PLANLÆGNING PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 6 UDGIVELSESDATO 6. december 2012 UDARBEJDET ARI;UKJ;SERO KONTROLLERET ARI GODKENDT ARI

4

5 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan 2013 INDHOLD 1 Ikke teknisk resumé 7 2 Indledning Indholdet i miljøvurderingen 11 3 Indhold af forslag til Fingerplan Mål, regler og initiativer 12 4 Afgrænsning af miljøvurderingen 16 5 Tilgang og metode i miljøvurderingen Metode til vurdering af miljøindvirkning alternativet 19 6 Miljøvurdering Vurdering i forhold til eksisterende miljømålsætninger Vurdering af indvirkninger på enkelte miljøfaktorer Alternativer 32 7 Overvågning af miljøindvirkninger 33

6

7 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan Ikke teknisk resumé Forslag til Fingerplan 2013 er en revision af Fingerplan 2007 for Hovedstadsområdet. Fingerplanen udstikker de overordnede regler for den kommunale planlægning i Hovedstadsområdet. Miljøvurderingsrapporten belyser de forventede væsentlige miljøpåvirkninger af de ændringer, som er indarbejdet i forslag til Fingerplan 2013 set i forhold til Fingerplan 2007 og efterfølgende landsplandirektiver og anlægslove, da de forhold der indgår i disse allerede er miljøvurderet. Miljøvurderingen er gennemført på baggrund af en tidligere udarbejdet rapport med forslag til en afgrænsning af miljøvurderingen. Relevante myndigheder har været hørt om den foreslåede afgrænsning. Afgrænsningsrapporten fastlægger, at miljøvurderingen skal gennemføres som en todelt vurdering. Miljøvurderingen skal således dels omfatte planens strategiske fokus set i forhold til relevante nationale miljømålsætninger. Dels skal miljøvurderingen vurdere de miljøfaktorer, der i afgrænsningsrapporten er identificeret som områder, hvor der kan være sandsynlighed for en væsentlig miljøpåvirkning. Disse miljøfaktorer er: Natur og biologisk mangfoldighed Vand og grundvand Arealanvendelse, landskab og kulturarv Trafikbelastning, luft, klima og støj Befolkning og menneskers sundhed I forhold til de nationale målsætninger viser miljøvurderingen at der ikke er væsentlige uoverensstemmelser mellem forslag til Fingerplan 2013 og relevante nationale målsætninger

8 8 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde De væsentligste indvirkninger på miljøet, der er identificeret i forhold til ovenstående miljøfaktorer er: Der gives mulighed for at grønne kiler kan anvendes til klimatilpasning. Dette kan have både positive og negative konsekvenser for naturen, afhængigt af hvordan kommunerne efterfølgende vælger at udnytte denne mulighed. Udlægning og forlængelse af de grønne kiler ved Roskildefingeren og Køgefingeren vil være med til at sikre, at natur- og landskabsmæssige værdier i disse områder opretholdes og med tiden forbedres. De spredte grønne områder (indre kiler og kystkiler), der i dag går på tværs af Køgefingerens byområder vil blive sikret en bedre sammenhæng med den nye grønne kile. Også ved Roskildefingeren vil forlængelsen af den grønne kile sikre, at uhensigtsmæssig byudvikling ikke forringer sammenhængen mellem de eksisterende naturområder. Den sikrede adskillelse mellem by og land forventes at bibringe væsentlige positive aspekter for natur og biologisk mangfoldighed. Inden for den nye grønne kile langs Køgefingeren, gives der mulighed for skovrejsning, hvilket kan have en positiv effekt i forhold til grundvandsinteresser, rekreative interesser mv. De landskabelige interesser vil fortsat være begunstiget af Fingerplanens opdeling i byområder og grønne kiler. Opdelingen medvirker til at begrænse spredt byggeri i det åbne land, og derved sikre de grønne kiler og de store bynære landskaber iøvrigt, og samtidig samle byerne omkring den væsentlige infrastruktur. Planens nye udlæg af områder til grønne kiler er med til at sikre, at nogle af Fingerplanens væsentligste grundprincipper overholdes. Planforslaget indeholder desuden enkelte mindre justeringer af afgrænsningen af det ydre storbyområde. Den nye retningslinje ( 13 stk. 3) sikrer, at der ved udlæg af nye byområder samtidig vil blive udlagt tilsvarende nye områder til de grønne kiler. Hovedstadsområdets kulturlandskab og muligheden for landskabsoplevelser vil blive sikret ved forlængelse af de grønne kiler langs med Roskildefingeren og Køgefingeren. Det sikrer, at der ikke vil ske tilfældig og uhensigtsmæssig byudvikling i det åbne land, samtidig med at kilerne kan udvikles til attraktive bynære rekreative områder. En vurdering af de trafikale og miljømæssige konsekvenser af stationsnærhedsprincippet i Fingerplan 2007 viste en forventet besparelse i CO 2 - udledningen bl.a. grundet principperne for stationsnær lokalisering af større erhvervsbyggerier, som vurderes at ville stige fra år til og år og skønnes at være af størrelsesordenen tons om året efter 30 år. En fuldt udbygget forskerpark ved Risø vil medføre et merudslip af CO 2 fra de ansattes transport på op mod tons om året. Merudslippet kan begrænses, hvis Roskilde Kommune i samarbejde med Risø Park gennem mobility management og evt. andre virkemidler sikrer en trafikal adfærd svarende til en stationsnær lokalisering f.eks. ved Trekroner station. Planforslagets regler for udbygning af Forskerparken rummer krav om redegørelse for hvordan denne type virkemidler kan bringes i anvendelse, således at de i sammenhæng med en evaluering i

9 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan sigter mod om muligt at borteliminere det øgede udslip af CO 2. Miljøvurderingen omfatter ikke en vurdering af effekter af mobility management og evt. andre virkemidler. Effekten af Fingerplan 2007 på reduktion af biltransportarbejdet medfører tilsvarende en reduktion i luftforureningen og støj. Med forslag til Fingerplan 2013 forventes reduktionen at blive marginalt mindre end vurderet i Fingerplan 2007 jf. ovenstående. Det er dog ikke muligt at sige noget om størrelsen eller de sundhedsmæssig effekter af dette.

10 10 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde 2 Indledning Miljøministeren har ved Naturstyrelsen udarbejdet forslag til Fingerplan Forslaget er en revision af Fingerplan 2007 for Hovedstadsområdet. Ifølge Planloven skal kommuneplanlægningen i Hovedstadsområdet gennemføres på grundlag af en vurdering af området som helhed og sikre, at hovedprincipperne i den overordnede fingerstruktur videreføres. Byudvikling af regional betydning skal koordineres med udbygning af hovedstadsområdets overordnede infrastruktur med særlig hensyntagen til den kollektive trafikbetjening. Planloven fastlægger, at miljøministeren skal konkretisere lovens bestemmelser i et landsplandirektiv. Med forslaget til Fingerplan 2013 udstikker miljøministeren indenfor lovens rammer de overordnede regler for den kommunale planlægning i Hovedstadsområdet. Fingerplan 2013 vil udgøre et væsentligt grundlag for kommuneplanlægningen i hovedstadskommunerne som forventes at blive gennemført i Denne miljøvurderingsrapport vurderer alene de forventede miljøpåvirkninger af de ændringer, som er indarbejdet i forslag til Fingerplan 2013 set i forhold til Fingerplan 2007 samt efterfølgende landsplandirektiver og anlægslove 1, da de forhold der indgår i disse allerede er miljøvurderet. 1 - Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet (15. november 2008) - Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse (1. juli 2009) - Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren (1. december 2009) - Landsplandirektiv om ny krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn (15. januar 2010) - Landsplandirektiv for 200 sommerhuse i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande (oktober 2010). - Lov nr. 632 af 14/6/2011 om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Udflytning af Containerterminal til Københavns ydre Nordhavn). - Lov nr. 527 af 26/5/2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted via Køge

11 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan Indholdet i miljøvurderingen Ifølge bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal miljørapporten indeholde følgende elementer: En skitsering af planens eller programmets indhold, hovedformål og forbindelse med andre relevante planer. De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres. Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen eller programmet, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning for miljøet som f.eks. de områder, der er udpeget efter Fuglebeskyttelsesdirektivet (79/409/EØF) og Habitatdirektivet (92/43/EØF) De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen eller programmet, og hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget hensyn til disse mål og andre miljøhensyn. Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse. En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller mangel på knowhow), der er opstået under indsamlingen af de krævede oplysninger. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, jfr. 9, stk. 2, og 11. Et ikke-teknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte punkter

12 12 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde 3 Indhold af forslag til Fingerplan 2013 Forslag til Fingerplan 2013 bygger videre på Fingerplan 2007, men tilfører mere grønt og skaber nye muligheder for erhvervslokalisering i hovedstadsområdet. Forslaget formulerer således mål, og udstikker nye regler og initiativer i forhold til følgende emner: Et grønnere hovedstadsområde med plads til klimatilpasning Byomdannelse og byudvikling Erhvervsudvikling og lokalisering Herudover behandles en række særlige vilkår for Hovedstadsområdets vækst og for udbygning af den trafikale infrastruktur 3.1 Mål, regler og initiativer Forslaget til Fingerplan 2013 er inddelt i en række overordnede mål med der til hørende regler for kommuneplanlægningen. Planen bygger endvidere på iværksættelsen af en række initiativer. I de følgende afsnit beskrives disse Et grønnere hovedstadsområde med plads til klimatilpasning Målene, der er fastlagt i forslaget til Fingerplanen 2013, skal: Bidrage til at skabe et sammenhængende net af større friluftsområder og grønne stier i hovedstadsområdet, der sikrer alle borgere nær adgang og god tilgængelighed til natur og et varieret udbud af rekreative friluftsmuligheder af høj kvalitet. Understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasning gennem en præcisering af mulighederne for at anvende de grønne kiler til klimatilpasning, f.eks. regnvandssøer og kanaler, der bidrager til øget rekreativ værdi.

13 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan 2013 Understøtte udviklingen af hovedstadsområdet som cykelby. Følgende nye regler indgår i forslaget: Det bliver præciseret, at de grønne kiler kan anvendes til klimatilpasning, når det samtidig styrker kilernes rekreative funktion. Grønne bykiler introduceres som et nyt begreb i Fingerplanen. De grønne bykiler skal sikre gode betingelser for friluftsliv og bevægelse i de indre dele af storbyområdet og i Ring 3- korridoren til gavn for befolkningen i hele hovedstadsområdet. I de grønne bykiler er der mulighed for mere bymæssig anvendelse end i Fingerplanens grønne kiler. Der bliver udpeget en række eksisterende grønne områder i Københavns, Frederiksberg og Gentofte Kommuner som grønne bykiler, dvs. som alment tilgængelige frilufts- og fritidsområder af regional betydning. Det bliver fastlagt, at der som led i omdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3 skal reserveres arealer til grønne bykiler, som primært forbeholdes alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål. Det bliver fastlagt, at de nuværende grønne kiler skal forlænges og udbygges i takt med, at kommunerne planlægger for nye byområder i de ydre byfingre. Det grønne skal fra start tænkes ind i de nye byområder, og at der skabes sammenhænge til de store regionale friluftsområder. Der bliver fastlagt et overordnet regionalt sammenhængende rekreativt stinet og et overordnet regionalt cykelstinet. Herudover indeholder forslaget enkelte mindre justeringer af afgrænsningen af de grønne kiler, hvor Fingerplanens afgrænsninger bringes i overensstemmelse med den kommunale planlægning. I Ishøj og Vallensbæk Kommuner udtages arealer i den grønne kile med begrænset rekreativ værdi og erstattes af andre arealer, som indgår i den grønne kile. Forslaget indeholder følgende nye initiativer: Naturstyrelsen inviterer Greve, Solrød og Køge Kommuner og andre interessenter til et fælles projekt om konkret udformning og realisering af en ny grøn kile, som på sigt skal sikre borgerne i Køge Bugt Fingeren mere bynær skov. Naturstyrelsen inviterer Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner til et fælles projekt om konkret udformning og realisering af en ny grøn kile nord for ydre Roskildefinger. Naturstyrelsen inviterer Ring 3-kommunerne til et fælles projekt om at fastlægge afgrænsning og anvendelse af et sammenhængende net af nye grønne bykiler i forbindelse med omdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3.

14 14 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde Byomdannelse og byudvikling Målene i forhold til byomdannelse og byudvikling er at Fingerplanen skal: Bidrage til at sikre et alsidigt udbud af bosætningsmuligheder, som er velbeliggende i forhold til den overordnede trafikale infrastruktur med god kollektiv trafikbetjening. Understøtte byomdannelse og stationsnær lokalisering og bidrage til sikre, at udbuddet af byggemuligheder ikke væsentligt overstiger den forventede efterspørgsel i den kommende planperiode, samtidig med at alle egne og kommuner har udviklingsmuligheder. Følgende nye regler indgår i forslag til Fingerplan 2013: Forslaget fastlægger, at når der er truffet endelig politisk beslutning om anlæg af en letbane i Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd og placering af stationerne, optages de besluttede stationer på listen over stationer, som er udgangspunkt for afgrænsning af stationsnære kerneområder og stationsnære områder (Bilag B til regelsættet) Forslaget fastlægger, at allerede etablerede regionshospitaler kan udvides til hospitalsformål, uanset om de ligger uden for de stationsnære områder. Forslaget indeholder enkelte mindre justeringer af afgrænsningen af det ydre storbyområde. Forslaget giver Københavns Kommune mulighed for at overføre i alt ca. 16 ha. nyindvundne landområder på 4 forskellige lokaliteter i Københavns Havn fra landzone til byzone. Som et nyt initiativ inviterer Naturstyrelsen Ring 3 kommunerne til et fælles projekt om en langsigtet fælleskommunal byomdannelsesstrategi, der kan danne grundlag for fastlæggelse af rækkefølge for udbygning med domicilejendomme og større kontorerhverv i de forventede mange nye stationsnære kerneområder i Ring 3-korridoren Erhvervsudvikling og lokalisering Målet er at Fingerplanen skal bidrage til: At sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder med et bredt udbud af velbeliggende lokaliseringsmuligheder, som matcher moderne virksomheders fremtidige behov. At sikre rette virksomhed på rette sted med bl.a. gode motorvejsnære placeringsmuligheder for transport- og distributionserhvervene og gode stationsnære placeringsmuligheder for større regionale institutioner, domiciler og kontorejendomme. Følgende nye regler indgår:

15 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan 2013 Forslaget fastlægger, at der kan etableres en ny forsker- og erhvervspark - Forskerparken ved DTU Risø - nord for Roskilde. Forsker- og erhvervsparken forbeholdes produktion, forskning og udvikling inden for clean-tech erhverv med relation til DTU Risø. Forslaget fastlægger, at der i de udpegede arealer til virksomheder med særlige lokaliseringskrav (miljøbelastende virksomheder i miljøklasse 6 og 7) kan ske en zonering af områderne, hvor dele af områderne forbeholdes virksomheder i lavere miljøklasser. Forslaget fastlægger, at 4 af de 11 arealer, som i Fingerplan 2007, var udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav kan anvendes til transport- og distributionserhverv, og Forslaget udpeger yderligere 6 motorvejsnære arealer, som forbeholdes transport- og distributionserhverv. Forslaget indeholder en række mindre justeringer af transportkorridorens afgrænsninger.

16 16 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde 4 Afgrænsning af miljøvurderingen Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en afgrænsningsrapport, der afgrænser miljøvurderingens omfang og fastlægger dens detaljeringsgrad, herunder: Identificere de miljøfaktorer, som sandsynligvis vil blive påvirket af planens gennemførelse Identificere eventuelle miljøpåvirkninger, som bliver en konsekvens af gennemførelsen af planens alternativer, kortlægge de relevante nationale miljømålsætninger, som skal inddrages i miljøvurderingen vurderingskriterier knyttet til de identificerede miljøpåvirkninger, herunder en kortlægning af databehov og datatilgængelighed. Naturstyrelsen sendte juni 2012 afgrænsningsrapporten til høring hos de relevante myndigheder. Der er ikke ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar, der ændrer ved miljøvurderingens afgrænsninger.

17 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan Tilgang og metode i miljøvurderingen Miljøvurderingen er gennemført som en todelt vurdering af indvirkningerne på miljøet: 1 Den første del er en vurdering af planens strategiske fokus set i forhold til de i afgrænsningsrapporten kortlagte miljømålsætninger på nationalt niveau. 2 Den anden del er en vurdering af planens miljøindvirkning. Den er gennemført på grundlag af de vurderingskriterier og indikatorer, som blev identificeret i afgrænsningsrapporten (se nedenfor). 5.1 Metode til vurdering af miljøindvirkning Afgrænsningsrapporten fastlægger som ovenfor nævnt miljøfaktorer, som sandsynligvis vil blive påvirket af gennemførelsen af planens temaer, som illustreret i nedenstående figur

18 18 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde Figur 5-1 Oversigt over de mulige miljøpåvirkninger af Forslag til Fingerplan 2013 temaer. Nedenstående tabel angiver de kriterier og indikatorer der bruges til vurderingen af de sandsynlige miljøpåvirkninger for hver af de relevante miljøfaktorer. Miljøfaktorer Vurderingskriterier Indikatorer Databehov Vand, natur og biologisk mangfoldighed Påvirkning på særlige beskyttede arter eller områder, samt naturområder i øvrigt Klimabelastede områder, herunder områder med risiko for oversvømmelse Hvordan og hvilket omfang påvirker planen natur- og vandområder Kvalitativt Påvirkning af vand og/eller grundvand som følge af nye arealudlæg Arealanvendelse, landskab og kulturarv Inddragelse af nye områder til byudvikling og infrastruktur samt placering af nye tekniske anlæg Hvorledes og hvor denne indvirkning muliggøres Kvalitativt samt GIS Trafikbelastning, luft, klima og støj Ændret trafikbelastning som følge af nye områder ved lokalbaner mv., der udlægges som stationsnære. De trafikale konsekvenser vurderes ifht. lokalisering af kontorerhverv. Biltransportarbejde og CO2-udslip Kvalitativ og kvantitativ (for kontorerhverv) Befolkning - sundhed, tilgængelighed og grøn struk- Færdselsmuligheder og stisystemer for cyklister og andre bløde trafikanter, ud- Hvor og hvor meget inddrages og ændrer karakter fra/til Kvalitativt

19 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan 2013 Miljøfaktorer Vurderingskriterier Indikatorer Databehov tur vikling og påvirkning af grønne strukturer grønne områder, ændrede færdselsmuligheder Kumulative effekter Omfanget og karakteren af kumulative effekter I hvilket omfang optræder kumulative virkninger og Kvalitativt Hvilken karakter har de kumulative effekter Tabel 5-1: Miljøfaktorer der indgår i miljøvurderingen Nogle emner eller miljøbelastninger vil blive behandlet under flere overskrifter. I forhold til eksempelvis trafik, behandles trafikbelastning og CO 2 -udslip sammen med luft og klima, mens trafik også vurderes som påvirkning af befolkningens sundhed alternativet Fingerplan 2007 og efterfølgende landsplandirektiver samt anlægslove udgør 0- alternativet. Det betyder nærmere bestemt, at 0-alternativet er fastlagt som den udvikling, der kan forventes, hvis de planmæssige initiativer beskrevet i Forslag til Fingerplan 2007, landsplandirektiver og anlægslove ikke gennemføres. Det vil betyde, at eksisterende bestemmelserne videreføres, og at der ikke gives de muligheder inden for planlægning af byudvikling, infrastruktur, grønne områder og klimatilpasning, som de ændrede retningslinjer i Forslag til Fingerplan 2013 åbner op for. 0-alternativet medtages i miljøvurderingen for at kunne vise konsekvenserne af en udvikling uden Fingerplan alternativet udgør dermed en referenceramme.

20 20 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde 6 Miljøvurdering I de følgende afsnit beskrives udpegningens indvirkninger på miljøet i henhold til den systematik, der er beskrevet i det forudgående kapitel. 6.1 Vurdering i forhold til eksisterende miljømålsætninger Vand- og naturområder Målsætninger som fastlagt i Bekendtgørelse af Lov om miljømål, mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) LBK nr. 932 af 24/09/2009. Vedtagelsen af forslag til Fingerplan 2013 forventes ikke at udgøre en hindring for realiseringen af de målsætninger, der er fastlagt i planer/dokumenter vedtaget i medfør af Lov om miljømål. Forslaget bygger i sin helhed på at tilvejebringe en samlet arealanvendelsesplanlægning i hovedstadsområdet, som dels skal sikre at internationale naturbeskyttelsesområders udpegningsgrundlag er beskyttede og dels skal sikre at de nationale vandplaner og den kommunale udmøntning heraf ikke hindres af forslagets initiativer. Der er målsætninger i vandrammedirektivet om, at der i 2015 skal være opnået en god økologisk tilstand for alt overfladevand. Vandrammedirektivet definerer målet som en kun mindre afvigelse fra den i princippet uberørte tilstand. I forlængelse heraf fastlægger Lov om Miljøskade, at man ikke må gennemføre planer eller projekter, der skader vandområderne, så disse hindres i at opnå god økologisk tilstand. Anvendelsen af åbne grønne områder som en del af klimatilpasningsinitiativerne i forbindelse med voldsomme regnskyl kan midlertidigt medføre påvirkning af vandløb. Det forventes ikke at denne påvirkning vil være væsentlig i forhold til målsætningerne for de pågældende vandløb, da der i den efterfølgende, kommunale planlægning kan tages højde for disse forhold.

21 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan Målsætninger i forbindelse med internationale beskyttelsesområder EU's habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver bygger begge på at de i henhold til direktiverne udpegede områders beskyttelsesinteresser ikke må påvirkes væsentligt negativt af planer og projekter. Påvirkningen af områderne kan være enten direkte eller indirekte, og det er ikke kun planer og projekter i områderne, der kan være omfattet af et forbud mod godkendelse. Det er derfor nødvendigt også at inddrage planer og projekter udenfor områderne, der kan påvirke de udpegede områders beskyttelsesinteresser væsentligt og negativt i bedømmelsen af, hvorvidt forslaget til Fingerplan 2013 kan antages at hindre virkeliggørelsen af de målsætninger, der forfølges i internationale beskyttelsesområder. Vurdering af eventuel påvirkning på de internationale beskyttelsesområder er beskrevet i det pågældende afsnit nedenfor Grundvandskortlægning Det er Naturstyrelsen der forestår kortlægningen af drikkevandsinteresser i Danmark. Grundvandskortlægningen viser, hvor interesserne findes, og hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsats for at beskytte drikkevandsressourcerne. Hovedstadsområdet er generelt udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (såkaldt OSD). Udpegningen af OSD medfører som udgangspunkt restriktioner for arealanvendelsen og planlægningen af denne, idet udpegningen skal sikre, at man undgår lokalisering af aktiviteter, der kan medføre udledning af stoffer som kan være til fare for grundvandet i områderne. Udpegningen af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og til transport- og distributionserhverv er revideret med forslaget til Fingerplan Der gælder fortsat, at virksomheder med særlige beliggenhedskrav samles i udpegede og afgrænsede områder, hvor der er viden om, at grundvandsressourcen er beskyttet af den tilstedeværende geologi. Der er udlagt færre områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (jf. planforslagets kortbilag C), og flere af de tidligere udlagte områder er nu forbeholdt transport og distributionserhverv. På denne baggrund forventes forslaget ikke at udgøre en hindring for realiseringen af de målsætninger om indvinding af grundvand i regionen, som er forbundet med udpegningen drikkevandsinteresser Landsplanredegørelse Landsplanredegørelsen omhandler regeringens langsigtede tanker om den geografiske struktur i hele landet. Der skal tages hensyn til den gældende landplanredegørelse i forbindelse med planlægning på regionalt og kommunalt plan. Landsplanredegørelsen indeholder et særligt kapitel om udviklingen i Hovedstaden. Kapitlet om Hovedstaden i Landsplanredegørelsen harmonerer for så vidt angår strategi såvel som den dermed forbundne handlingsplan med forslaget til Fingerplan 2013.

22 22 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde Forslaget forventes derfor ikke at udgøre en hindring for realiseringen af tankerne om Hovedstaden i Landsplanredegørelsen Konklusion vedr. kompatibilitet med andre målsætninger På baggrund af de foregående afsnit om andre vedtagne målsætninger er det vurderingen at der ikke synes at være væsentlige uoverensstemmelser mellem Forslag til Fingerplan 2013 og de angivne miljømålsætninger. 6.2 Vurdering af indvirkninger på enkelte miljøfaktorer I de følgende afsnit gennemgås udpegningens sandsynlige væsentlige indvirkninger på de miljøfaktorer, som bl.a. på grundlag afgrænsningsrapporten og høringen af afgrænsningsrapporten blev udvalgt som relevante miljøaspekter Natur og biologisk mangfoldighed Indvirkningerne af Forslag til Fingerplan 2013 på natur og biologisk mangfoldighed kan være arealinddragelse i forbindelse med ny byudvikling, udbygning af den trafikale infrastruktur samt forbedring af de grønne kiler. Også indvirkningen af at sammentænke de grønne kiler og klimatilpasning er vurderet herunder. Vurderingen tager udgangspunkt i planens nye retningslinjer, reguleringer og generelle arealudlæg. Lokale vand- og naturområder De nye retningslinjer, der kan have indvirkning på tilstanden af hovedstadsområdets vand- og naturområder, omfatter dels udpegning af de grønne bykiler, udvidelse af byområder ved byfingrene samt udlæg af nye områder som grønne kiler 2. Udpegningen af de nye grønne bykiler omfatter i Frederiksberg, Københavns og Gentofte kommuner alene eksisterende grønne områder og parkanlæg. Her vil der generelt ikke forekomme væsentlige påvirkninger som følge af realisering af planen. Med retningslinje 6 stk. 7 åbnes der op for, at der kan etableres mindre bygninger og anlæg til brug for fritidsaktiviteter såfremt det ikke strider mod eksempelvis gældende fredninger. Der er herved ikke tale om ændring af arealanvendelsen fra naturareal og grønt område til eksempelvis byområde. Der lægges dog vægt på, at der i de grønne bykiler indgår hensyn til motion og rekreative aktiviteter. Det betyder også, at det ikke er naturen i de grønne områder der vægtes, men naturens funktion som rekreativ spot og grøn oase for befolkningen. Også for byomdannelsesområderne langs Ring 3 introduceres en målsætning om grønne bykiler. Det sker for at sikre, at der i de nye tætte byområder også forekommer natur- og vandelementer. 2 Jf. Forslag til Fingerplan 2012: 6 stk. 7 og 8, 7, 12 og 13 stk. 3

23 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan 2013 De nye udlæg til byomdannelse og grønne bykiler kan få betydning for de eksisterende grønne områder og Hovedstadsområdets samlede grønne struktur, herunder også sammenhængen mellem det indre byområdes naturlokaliteter. De kommende bykilers funktion som transportkorridor for cyklister og som grønne og blå åndehuller for byens beboere fremhæves, mens der lægges mindre vægt på områdernes naturkvaliteter. For at sikre, at kvaliteten af de eksisterende vand- og naturområder ikke forringes, forudsættes det at naturhensyn indtænkes i den efterfølgende kommunale planlægning og administration af planen. Sammentænkningen af de grønne kiler og deres funktion i forhold til klimatilpasning, kan både have negative og positive konsekvenser for naturen. Dette afhænger af, hvordan de enkelte kommuner vælger at bruge denne mulighed. I planforslagets retningslinje 15 stk. 5 og 16 stk. 5, der omhandler klimatilpasning og de grønne kiler, er der ikke angivet eksakte metoder til hvordan tiltag kan indrettes. En mulighed kan være, oversvømmelse i ådale, for herved at forsinke regnvandet og undgå oversvømmelser i bebyggede områder. Dette kan være en fordel for nogle naturtyper og arter, men også have negativ indvirkning på andre. I forbindelse med eventuel implementering af forslagets mulighed, forudsættes det, at de enkelte kommuner vurderer, hvordan tiltaget vil påvirke eksisterende natur og den biologiske mangfoldighed. I forslaget til Fingerplan 2013 er transportkorridoren mellem Køge og Roskildefingrene smallere end i Fingerplan 2007, og indeholder kun de arealer af den tidligere udlagte korridor, der ligger yderligt i den grønne kile. Da vejnettet alene forudsættes udbygget indenfor den reserverede korridor, vil kilens grønne kerne opretholdes, og de naturmæssige værdier være bedre sikrede end i Fingerplan Den udlagte transportkorridor over den sydlige del af Amager, som i overensstemmelse med fredningen kun må anvendes til energiforsyningsanlæg, er også gjort smallere. Udlægning og forlængelse af de grønne kiler ved Roskildefingeren og Køgefingeren vil være med til at sikre, at natur- og landskabsmæssige værdier i disse områder opretholdes og med tiden forbedres. De spredte grønne områder (indre kiler og kystkiler), der i dag går på tværs af Køgefingerens byområder vil blive sikret en bedre sammenhæng med den nye grønne kile. Også ved Roskildefingeren vil forlængelsen af den grønne kile sikre, at uhensigtsmæssig byudvikling ikke forringer sammenhængen mellem de eksisterende naturområder. Den sikrede adskillelse mellem by og land forventes at bibringe væsentlige positive aspekter for natur og biologisk mangfoldighed samt rekreation. Internationale naturområder Inden for Hovedstadsområdet findes flere Natura-2000 områder. Disse udgøres bl.a. af Roskilde Fjord, Arresø og Furesø-Mølleå-systemet (alle områderne kan ses af Figur 6-1). Natura 2000-områder er strengt beskyttet, og der kan ikke gives tilladelse til projekter, der kan forringe tilstanden i udpegningsgrundlaget for de respektive Natura 2000-områder. Dette gælder både for aktiviteter, der er beliggende inden for og uden for de udpegede områder.

24 24 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde Figur 6-1 Oversigt over Natura 2000-områder i og omkring hovedstadsområdet (data fra Miljøportalen) Udbygning af by- og erhvervsområder udenfor eksisterende byområder er tiltag, der potentielt kan have negativ påvirkning på naturområders udbredelse, kvalitet og virke som grønne korridorer for fauna. Der forventes dog ikke at være nogen direkte eller indirekte væsentligt indvirkning på regionens internationale beskyttelsesområder fra de initiativer, der indgår i forslaget til Fingerplan Ved den efterfølgende planlægning af disse områder skal det dog undersøges og dokumenteres, at de konkrete projekter ikke vil have negativ indvirkning på tilstanden i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.

25 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan Vand og grundvand Det meste af hovedstadsområdet er som ovenfor nævnt, udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Her gælder, at der skal tages særligt hensyn, når der tages stilling til lokalisering af aktiviteter. Naturstyrelsen angiver, at beskyttelse af grundvand og drikkevandsinteresser sker gennem krav i de nationale vandplaner, regulering af hvor og hvor meget husdyrgødning der udspredes samt krav til placering og drift af eksempelvis spildevandsanlæg, husdyrbrug mv. Vandplanerne har bl.a. til formål at sikre kvaliteten af overfladevand og grundvand, og der er bl.a. angivet retningslinjer for placering af anlæg i OSD. Af vandplanerne fremgår det, at OSD så vidt muligt skal friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der åbnes dog op for, at der alligevel kan udlægges arealer hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre arealer og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Der er krav om, at det af kommune- og lokalplaners retningslinjer skal fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. I vandplanernes krav til planlægning er der således taget højde for, hvordan der sikres en tilstrækkelig beskyttelse af grundvandet. I forhold til tiltagene i Forslag til Fingerplan 2013, vil dette særligt være relevant ved de mindre udvidelser af byområderne i de ydre dele af byfingrene som eksempelvis ved Helsingør-, Hillerød- og Køge-fingrene (kortbilag A. 9a og 9b), der er beliggende i OSD. Skovrejsning er et tiltag, der kan medvirke til at sikre grundvandskvaliteten. Inden for den nye grønne kile langs Køgefingeren, er der mulighed for skovrejsning, hvilket således kan have en positiv effekt i forhold til grundvandsinteresserne.

26 26 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde Figur 6-2 Oversigt over områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med drikkevandsinteresser samt afgrænsning af hovedstadsområdet (data fra Miljøportalen) Arealanvendelse, landskab og kulturarv Ændringer i de eksisterende by- og landskabsområder kan få betydning for eksisterende kulturmiljøer og kulturarv, men også for oplevelsen af landskabet. Grundlag for vurderingen er kortlagte værdifulde landskaber, udpegede kulturmiljøer samt fredede områder.

27 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan 2013 Figur 6-3 Landskabelige og kulturhistoriske interesser sammenholdt med Fingerplan 2013 s nye udlæg og reservationer De nye retningslinjer, der berører ændring i arealanvendelse, kan have indvirkning på tilstanden af landskab og kulturarv. Størstedelen af de udpegede landskabsområder og fredede områder er beliggende i de grønne kiler, mens kulturmiljøerne både findes i det åbne land og i byområder. De kulturhistoriske værdier kan ud over kulturmiljøer være kirker, bevaringsværdige landsbyer, fredede bygninger mv.

28 28 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde Der er i det følgende særligt vurderet virkningerne af de nye retningslinjer, der kan få betydning for udvikling af landskab og kulturarv 3. De landskabelige interesser vil fortsat være begunstiget af Fingerplanens opdeling i byområder og grønne kiler. Opdelingen medvirker til at begrænse diffust byggeri i det åbne land, og derved sikre store bynære landskaber, og samtidig samle byerne omkring den væsentlige infrastruktur. Planens nye udlæg af områder til grønne kiler er med til at sikre, at nogle af Fingerplanens væsentligste grundprincipper overholdes. Planforslaget indeholder desuden enkelte mindre justeringer af afgrænsningen af det ydre storbyområde, som ikke vurderes at påvirke landskaber og kulturarv væsentligt. Den nye retningslinje ( 13 stk. 3) sikrer, at der ved udlæg af nye byområder samtidig vil blive udlagt tilsvarende nye områder til de grønne kiler. Herved friholdes det åbne land generelt for tilfældig byggeri, og det sikres, at strukturen med de grønne kiler bevares. Hovedstadsområdets kulturlandskab og muligheden for landskabsoplevelser vil blive sikret ved forlængelse af de grønne kiler langs med Roskildefingeren og Køgefingeren. Det sikrer, at der ikke vil ske tilfældig og uhensigtsmæssig byudvikling i det åbne land, samtidig med at kilerne kan udvikles til attraktive bynære rekreative områder. I begge kiler er der desuden udpeget områder til skovrejsning, hvilket kan ændre det landskabelige udtryk. Samlet set vurderes forslag til Fingerplan 2013 at have en positiv påvirkning på landskab og kulturarv Trafikbelastning, klima, luft og støj Forslag til Fingerplan 2013 rummer enkelte, ændrede principper for lokalisering af virksomheder og offentlige institutioner, som vurderes at have betydning for trafikbelastning, klima luft og støj. Det drejer sig om: Udpegning af et område ved DTU Risø til forskerpark med mulighed for etablering af kontorarbejdspladser. Der stilles i planforslaget krav om, at der i kommuneplanlægningen redegøres for, hvorledes der gennem mobility management og evt. andre virkemidler kan sikres en trafikal adfærd blandt de ansatte på virksomheder i DTU Risø Campus og Forskerparken svarende til, hvis virksomhederne var lokaliseret inden for gangafstand til en station på det overordnede banenet At allerede etablerede regionshospitaler kan udvides til hospitalsformål, uanset om de ligger uden for de stationsnære områder. At en række erhvervsområder forbeholdes transport- og distributionserhverv. At der gives mulighed for at Københavns Kommune kan overføre i alt ca. 16 ha. nyindvundne landområder på 4 forskellige lokaliteter i Københavns Havn fra landzone til byzone. 3 Jf. Forslag til Fingerplan 2012: 11 stk. 7, 13 stk. 3 og 19.

29 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan 2013 Muligheder for etablering af kontorarbejdspladser i DTU Risø Campus og Forskerparken I forslag til Fingerplan 2013 udpeges et område ved DTU Risø til etablering af forskerpark, med deraf følgende muligheder for etablering af bl.a. større kontorarbejdspladser. I Fingerplan 2007 er der på baggrund af rapporterne "Arbejdspladslokalisering og transportadfærd" 4 og "Afstandseffekt af busknudepunkter" 5 foretaget en række vurderinger, hvoraf det fremgår at et givet antal arbejdspladser, sammenholdt med arbejdspladsernes lokalisering i bystrukturen, medfører et givet transportadfærdsmønster fordelt på biler og kollektiv transport mv. Rapporterne viser, at der ved lokaliseringer i stationsnære kerneområder indenfor 600 meter fra S-togsstationer med gode offentlige transportmuligheder, er et særligt lavt gennemsnitligt biltransportarbejde, og tilsvarende et større biltransportarbejde ved lokaliseringer længere fra stationerne samt ved stationer på lokalbaner og busknudepunkter, der ikke i samme grad som S-togsstationerne er koblet direkte op på de mest højklassede, kollektive trafikforbindelser. Vurderingen af de trafikale og miljømæssige konsekvenser af planlægningsprincipper i Fingerplan 2007, som havde til formål at modvirke byspredning og understøtte brug af kollektiv transport, viste en forventet besparelse i CO 2 -udledningen svarende til tons CO2 om året efter 30 år, sammenlignet med Fingerplan 2007s 0-alternativ. Principperne om stationsnær lokalisering af større kontorarbejdspladser udgjorde ét af flere bidrag til besparelsen i CO2-udledningen. Effekten på luftforurening og støj blev ikke vurderet i Fingerplan Med udpegningen af DTU Risø Campus og Forskerparken som et nyt område med muligheder for etablering af op til nye arbejdspladser ventes reduktionen i besparelsen i CO2-udledningen at blive reduceret som følge af, at der åbnes op for etablering af større kontorarbejdspladser, da tidligere transportvaneundersøgelser har vist, at biltransportarbejdet pr. medarbejder på Risø er væsentligt højere end for kontorarbejdspladser placeret i et stationsnært kerneområde 6. En vurdering af de trafikale effekter af en fuldt udbygget forskerpark ved Risø med kontorarbejdspladser viser, at denne vil medføre et merudslip af CO 2 fra de ansattes transport på op mod tons om året. Merudslippet kan begrænses, hvis Roskilde Kommune i samarbejde med Risø Park gennem mobility management og evt. andre virkemidler sikrer en trafikal adfærd svarende til en stationsnær lokalisering f.eks. ved Trekroner station. Planforslagets regler for udbygning af Forskerparken rummer krav om redegørelse for hvordan denne type virkemidler kan brin- 4 "Arbejdspladslokalisering og transportadfærd", By- og Landsplanserien nr. 16, Skov & Landskab (FSL), Hørsholm, Forfatter: Peter Hartoft-Nielsen. 5 "Afstandseffekt af busknudepunkter - betydning for transportmiddelvalg i boligarbejdsrejser". Tetraplan A/S for Hovedstadens Udviklingsråd, marts "Arbejdspladslokalisering og transportadfærd", By- og Landsplanserien nr. 16, Skov & Landskab (FSL), Hørsholm, Forfatter: Peter Hartoft-Nielsen.

30 30 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde ges i anvendelse, således at de i sammenhæng med en evaluering i 2016 sigter mod om muligt at borteliminere det øgede udslip af CO 2. Miljøvurderingen omfatter ikke en vurdering af effekter af mobility management og evt. andre virkemidler. Den tidligere beregnede effekt af Fingerplan en reduktion på ca tons CO2 om året efter 30 år - reduceres således med forslag til Fingerplan 2013 til en reduktion på godt tons CO2 om året. Forslaget fastlægger desuden, at der kan afgrænses stationsnære områder omkring stationerne på den forventede, kommende letbane langs Ring 3, når der er truffet endelig, politisk beslutning om etablering af letbanen. Letbanen vil indgå i det overordnede banenet med kobling til 5 af de radiale S-togslinier. Der vil således være god tilgængelighed med kollektiv transport til de stationsnære områder langs letbanen, og det vurderes derfor at effekten af lokalisering af større kontorarbejdspladser i de stationsnære områder langs letbanen svarer til effekten ved lokalisering ved vedbetjente stationer på det overordnede banenet i øvrigt. De kommende, nye stationsnære byggemuligheder ved letbanen vil således ikke medføre ændringer i forhold til miljøvurderingen af Fingerplan 2007, hvor det blev antaget, at der på 30 års sigt ikke længere var ikke-stationsnære byggemuligheder for kontorerhverv, hvorved alt nyt kontorbyggeri blev opført stationsnært. Effekten på støj og luftforurening blev, som ovenfor nævnt, ikke vurderet i Fingerplan Det har heller ikke været muligt at kvantificere effekten på luftforurening og støj af Forslag til Fingerplan Det må dog, alt andet lige, antages at begrænsningen i biltrafikarbejdet, som følge af stationsnærhedsprincippet i Fingerplan 2007, også vil betyde en vis begrænsning af støj og luftforurening. Udvidelse af allerede etablerede regionshospitaler til hospitalsformål Forslag til Fingerplan 2013 giver mulighed for, at allerede etablerede regionshospitaler kan udvides til hospitalsformål, uanset om de ligger uden for de stationsnære områder. Det vurderes, at en udvidelse af ikke-stationsnære hospitaler vil medføre øget biltransportarbejdet for ansatte, patienter og besøgende, set i forhold til en alternativ, stationsnær placering. Der foreligger imidlertid ikke tilgængelige data og undersøgelser, som gør det muligt at vurdere omfanget af det øgede biltransportarbejde og den afledte CO2-udledning. Bestemmelser om, at en række erhvervsområder forbeholdes transportog distributionserhverv Forslag til Fingerplan 2013 fastlægger, at en række områder udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav forbeholdes transport- og distributionserhverv. Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere, om dette vil få betydning for transportarbejdet. Da områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav er lokaliseret i "robuste" områder i bystrukturen med henblik på at begrænse lokale miljøgener i områder med bl.a. støjfølsom anvendelse vurderes forslag til Fingerplan 2013 at bidrage til en reduceret, lokal miljøbelastning i form af støj og forurening fra lastbiltransport.

31 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan 2013 Nyindvundne landområder i Københavns Havn Forslag til Fingerplan 2013 giver mulighed for, at der i Københavns Kommune kan overføres i alt ca. 16 ha. nyindvundne landområder på 4 forskellige lokaliteter i Københavns Havn fra landzone til byzone. Flere af områderne ligger i stor afstand fra stationsnære områder. Principperne for stationsnær lokalisering af større kontorerhverv vurderes at sikre, at de nye områder i byzone ikke anvendes til formål, der øger transportarbejdet væsentligt. Arealerne forventes generelt ikke at blive bebygget i større omfang Befolkning; sundhed, tilgængelighed og grøn struktur Ved planlægning for hovedstadsområdet lægges vægt på nem adgang til natur og friluftsoplevelser. Konsekvenserne for befolkningen kan være ændrede færdselsmuligheder, stisystemer for cyklister eller støjbelastning og luftforurening. Også planens muligheder i forhold til nye arealudlæg, og betydningen heraf vurderes. I Forslag til Fingerplan 2013 optræder trafik som et fokusområde. Der lægges op til nye tiltag, der skal forbedre befolkningens adgang via overordnede regionale rekreative stier og et udbygget kollektivt transportnet 7. Samtidig fokuseres på befolkningens mulighed for fritidsaktiviteter og nærhed til grønne områder. Med de nye grønne bykiler lægges særlig vægt på, at der i den tætte bebyggelse også skal være plads til natur- og vandområder. Som ovenfor nævnt vurderes reduktionen i støj og luftforurening at være marginalt mindre end vurderet i Fingerplan Det er dog ikke muligt at sige noget om størrelsen eller de sundhedsmæssig effekter af dette alternativet 0-alternativet er i denne sammenhæng fastlagt som den udvikling, der kan forventes, hvis de planmæssige initiativer beskrevet i Forslag til Fingerplan 2013 ikke gennemføres. 0-alternativet er således en tænkt udvikling hvor bestemmelserne i Fingerplan 2007 videreføres, og at der ikke gives de muligheder inden for planlægning af byudvikling, infrastruktur, grønne områder og klimatilpasning, som de ændrede retningslinjer i Forslag til Fingerplan 2013 åbner op for. 0-alternativet er punktvis fremdraget med henblik på at kunne vise konsekvenserne af en udvikling uden Fingerplan De nye områder, der er udpeget som grønne kiler ved Roskildefingeren og Køgefingeren vil ligeledes ikke være sikret en grøn udvikling, sådan som det muliggøres med forslag til Fingerplan For vand og grundvand vil 0-alternativet ikke have væsentlige konsekvenser. Det skyldes primært, at de gældende krav til planlægningen indenfor OSDområdet ikke er fastlagt i Fingerplanen og således gælder uafhængigt af såvel 7 Jf. bl.a. Forslag til Fingerplan

32 32 Forslag til Fingerplan Et grønnere Hovedstadsområde Fingerplan 2007 som for den kommende Fingerplan 2013, såfremt den vedtages. For trafikbelastning, luft og klima vil 0-alternativet betyde, at stationsnære udbygningsmulighederne ift. større kontorerhverv indenfor fingerbyen vil være uændrede. Forslag til Fingerplan 2013 rummer flere lokaliseringsmuligheder for store kontorbyggerier, der på lang sigt vurderes at medføre en større trafikal belastning omkring de nye udpegede områder, i kraft af de udpegede stationers karakter af lokalbane- og busknudepunkter samt udpegningen af Forskerparken ved DTU Risø som område for lokalisering af bl.a. kontorarbejdspladser. Befolkning; sundhed, tilgængelighed og grøn struktur. For denne miljøfaktor vil 0-alternativet betyde, at der ikke sker fremadrettet planlægning af nye grønne forbindelser for cyklister og at det kollektive transportnet ikke udbygges til at opfylde fremtidens efterspørgsel. Omvendt vil det betyde, at der ikke udlægges områder til byomdannelse med erhverv og tæt byggeri, der kan medføre øget støj, emissioner fra biler, produktion mv. Med 0-alternativet vil befolkningen ikke opleve disse typer af lokal miljøpåvirkning Kumulative effekter Der er ikke identificeret nogen kumulative effekter. 6.3 Alternativer Der har ikke været opstillet afgrænsede og beskrevne alternativer til Forslag til Fingerplan Derimod er de mål, regler og initiativer, der indgår i forslaget, løbende blevet vurderet i.f.t. de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger som de foreløbige mål, regler og initiativer kunne give anledning til. Herigennem er der løbende i den gennemførte planlægning opnået en gradvis optimering af de foreslåede mål, regler og initiativers sandsynlige indvirkninger på miljøet.

33 Miljøvurderingsrapport - forslag til Fingerplan Overvågning af miljøindvirkninger På baggrund af miljøvurderingen af Forslag til Fingerplan 2013 er der ikke fremkommet konkrete indvirkninger på miljøet, som det vurderes at være relevant at overvåge. Det forventes dog, at en fremtidig revision af Fingerplan 2013 også vil omfatte en kort redegørelse for udviklingen i bl.a. miljøtilstanden i den forløbne planperiode.

Fingerplan 2013. Hovedbudskaber

Fingerplan 2013. Hovedbudskaber Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen ISBN: 978-87-7279-679-6

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. 1. Sammenfatning af programmet Miljøvurderingsmetode Miljøvurderingen

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og naturplaner Den regionale udviklingsplan Råstofplan

Læs mere

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOMRÅDET Folketingets vedtagelse 4. juni 2010 Folketinget noterer sig, at formålet med

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Notat UDKAST TIL VEJLEDNING Byer J.nr. BLS-149-00426 Ref. jaeng Dato: 10. januar 2010 VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Baggrunden for vejledningen Den hidtidige

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne Bilag 4 Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne 1. Arealanvendelse De to transportkorridorer fra nord til syd og øst til

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

BILAG C. Planstrategi 2011-2023

BILAG C. Planstrategi 2011-2023 BILAG C. Planstrategi 2011-2023 af byrådets afstemning om forelagte ændringsforslag til forslag til Planstrategi 2011-2023. Nedenstående oversigt over afstemningspunkter er kronologisk bygget op i forhold

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solcelleanlæg ved Haderupvej i Hadsund Syd GST Kommuneplantillæg 6 Baggrund

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 16 til Vordingborg Kommuneplan Retningslinje for gødningsterminal på Vordingborg Havn og ændring af rammeområder.

Tillæg nr. 16 til Vordingborg Kommuneplan Retningslinje for gødningsterminal på Vordingborg Havn og ændring af rammeområder. Tillæg nr. 16 til Vordingborg Kommuneplan Retningslinje for gødningsterminal på Vordingborg Havn og ændring af rammeområder December 2015 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

MILJØVURDERING LANDSPLANDIREKTIV ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S, HEDENSTED 2012

MILJØVURDERING LANDSPLANDIREKTIV ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S, HEDENSTED 2012 DECEMBER 2012 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET MILJØVURDERING LANDSPLANDIREKTIV ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S, HEDENSTED 2012 AFGRÆNSNINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion.

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion. NOTAT Sags nr.: 13/22224 Dokument nr.: 121716/13 Sagsbehandler: Erik Rasmussen Dato: 06-11-2013 Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 5 Klima Tilpasning og CO 2 Miljøvurdering Indledning Vordingborg Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008

Forslag til landsplandirektiv for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner. Marts 2008 for 3 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner Marts 2008 Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Mørkholt, Vejle Kommune... 6 4 Saxild, Odder Kommune...

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Peter Christian Bay Knudsen, Søren Lolks Vej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, 4021 5553, peter@skiftekaer.dk

Læs mere

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr.

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr. 24. februar 216 Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1 Udarbejdet af: MLJ Kontrolleret af: MAC Godkendt af: Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens 1 2, stk. 1 af anlæg af nyt afløb

Læs mere

Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen

Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Redegørelse for Stevns Kommunes ønsker til ændringer i Fingerplanen... 5 Udviklingen i Strøby

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplan 2013-2025 for Sønderborg Kommune Uddrag af kommuneplan 2013-2025 Lavet på www.kommuneplan.sonderborg.dk Indholdsfortegnelse Miljøvurdering 4 Samlet redegørelse 5 Indledning 7 Ikke teknisk resume

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013)

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Skanderborg Fælleden Skanderborg Kommune, Byråds-

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Bilag 2 Basisoplysninger

Bilag 2 Basisoplysninger Bilag 2 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Projektet omhandler to delstrækninger. Strækning 1: Skæring Bæk er ved Virupvej rørlagt på en

Læs mere

VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL INDHOLD. 1 Hvad er VVM? 1 Hvad er VVM? 1

VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL INDHOLD. 1 Hvad er VVM? 1 Hvad er VVM? 1 REGION HOVEDSTADEN VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDHOLD 1

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Kommuneplantillæg 22 Hjarup

Kommuneplantillæg 22 Hjarup KOV0_Våben_Rød Tillæg 22 Kommuneplantillæg 22 Hjarup - en afgrænset landsby Kommuneplan 2010-2021 Områdeplan 12 - Vamdrup Kolding Kommune Redegørelse Dette kommuneplantillæg omfatter Hjarup. Status Hjarup

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. 1 Baggrund: Udvalg til forenkling og modernisering af VVM-reglerne (nedsat 2012)

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL STRATEGI FOR BYLIV OG INFRASTRUKTUR

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL STRATEGI FOR BYLIV OG INFRASTRUKTUR SEPTEMBER 2014 SØNDERBORG KOMMUNE MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL STRATEGI FOR BYLIV OG INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere