Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014"

Transkript

1 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

2 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring, at motivere de interne medarbejdere (brugere) til at benytte værkstedstilbuddene som et relevant tiltag i et behandlingsforløb. Det er endvidere tilsynets vurdering, at det påbegyndte udviklingsarbejde med tilpasning af Skibbyhøjs ekspertise med personer med sindslidelser sammenholdt med udvikling af tilbuddets aktivitetstilbud er nødvendigt, såfremt tilbuddet fremover skal kunne imødekomme kommunernes behov for tilbud til borgere med psykiske lidelser. Brugen af værkstedspersonalet, som nattevagt i botilbuddet, vurderes af tilsynet som et positivt bidrag til at øge kendskabet mellem medarbejdere (brugere) og personale. Endelig er det tilsynets vurdering, at personalets ønske om mere synlighed fra lederen med fordel vil kunne afklares parterne imellem. Pædagogisk metode og praksis På baggrund af forstanders og personalets udtalelser, er det tilsynets vurdering, at det gennemførte uddannelsesforløb i recovery har bibragt deltagerne et kvalitetsløft både fagligt og personligt. Især personalets udtalelser om, at uddannelsen har skabt større forståelse for, hvad det vil sige at være psykisk syg, vurderes af tilsynet som centralt i den samlede indsats i forhold til medarbejdernes (brugernes) psykosociale rehabilitering. På baggrund af de pårørendes ønske om mere information om de pædagogiske metoder, der anvendes på Skibbyhøj, herunder kendskab til recovery, er det tilsynets vurdering, at en info-aften/foredragsaften om dette tema med fordel vil kunne imødekomme ønsket ligesom et sådant møde med et fagligt indhold, formodes at ville kunne styrke samarbejdet mellem de pårørende og tilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at de beskrevne mål, vedrørende brugernes beskæftigelsesmæssige forhold, ikke er konkrete og/eller handleanvisende. Dette vanskeliggør, at målene kan realiseres ligesom det medfører vanskeligheder med at foretage en evaluering af, hvorvidt målene er nået, når disse kun er overordnet beskrevet. Aktiviteter Det er tilsynets vurdering, at man på Skibbyhøj søger at skabe en meningsfuld hverdag indeholdende relevante tilbud med aktiviteter af både kreativ og produktionslignende karakter ligesom igangsætning af nye aktiviteter sker på baggrund af medarbejdernes (brugernes) fremsatte ønsker. Graden af medarbejdernes (brugernes) benyttelse af de tilbudte aktiviteter er, efter tilsynets vurdering, afhængig af medarbejdernes (brugernes) psykiske tilstand og interesse sammenholdt med personalets forståelse og kendskab til metoder, der fremmer motivationen hos den enkelte. Brugerindflydelse Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne (brugerne) overvejende har tilfredsstillende muligheder for indflydelse på egne forhold. Da referaterne fra møderne i Brugerrådet tilsyneladende ikke når ud til alle brugerne, er det efter tilsynets vurdering en overvejelse værd at gennemgå referaterne ude på værkstederne, hvor der samtidig med gennemgangen kunne samles op på punkter til drøftelse i det kommende møde i Brugerrådet. Kommunikation og omgangsformer Tilsynet vurderer, at der hersker en god og hensynsfuld tone på Skibbyhøj, og at persona- 2/16

3 let er imødekommende og indstillede på at være til rådighed for brugerne. Sundhed Tilsynet vurderer, at Skibbyhøjs mål om at sætte fokus på sundhed i bred betydning, er kommet godt fra start ved igangsætning af tilbuddet om fælles morgenmad i kantinen tillige med tilbud om bl.a. individuelt tilrettelagte fysiske aktiviteter i form af fitness m.v. Udarbejdelsen af en alkoholpolitik og det påtænkte tilbud om NADA-akupunktur vurderes ligeledes af tilsynet, som relevante sundhedsfremmende initiativer med det formål at forbedre den psykiske og fysiske livskvalitet hos medarbejderne (brugerne). Endelig er det tilsynets vurdering, at der forudsættes en fælles, længerevarende indsats fra det samlede personales side, at understøtte de sundhedsfremmende initiativer, hvis det skal lykkes at gennemføre de ønskede indsatser. Magtanvendelser Det er tilsynets vurdering, at den udarbejdede Instruks ved akut krisesituation er et relevant redskab, hvis/når personalet involveres i eller overværer en kritisk situation. Tilbudsportal og hjemmeside Det er tilsynets vurdering, at ledelsen bør prioritere indberetning af relevante oplysninger til Tilbudsportalen, således, at 103 tilbuddet snarest kommer til at fremstå som et godkendt tilbud. Opfølgning fra seneste tilsynsbesøg Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i nogen grad har fulgt op på tilsynets bemærkninger og anbefalinger, men at der fortsat resterer områder, hvor krav og rammer må forventes at blive nærmere afklaret i forbindelse med det igangsatte procesarbejde vedrørende tilbuddets fremtid. 3/16

4 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Det bemærkes, at arbejdet med at motivere de interne medarbejdere (brugere) til at benytte værkstedstilbuddene efter hensigten, er en konstant udfordring for tilbuddet. Tilsynet bemærker, at Skibbyhøj står overfor en nødvendig organisatorisk og strukturel tilpasning, såfremt tilbuddet fremover skal kunne imødekomme behovene hos nuværende og potentielle brugere og målgrupper. Tilsynet skal bemærke, at personalets ønske om mere synlighed fra lederen med fordel vil kunne afklares på et fælles møde mellem parterne. Det gennemførte uddannelsesforløb i recovery synes at have bibragt personalet et værdifuldt kvalitetsløft. I den forbindelse har tilsynet særlig bemærket personalets udtalelse om, at uddannelsen har skabt større forståelse for, hvad det vil sige at være psykisk syg ligesom betydningen af ændring af vaner og rutiner kan påvirke behandlingen. Tilsynet bemærker, at den fastsatte dato for evaluering i de eksterne medarbejderes (brugeres) ansættelseskontrakter ikke er overholdt. Tilsynet bemærker, at medarbejderne (brugerne) overvejende er tilfredse med mulighederne for indflydelse på deres egne forhold ligesom der udtrykkes tilfredshed med den omgangstone, der hersker på stedet. Tilsynet skal særlig fremhæve tilbuddets indsats med at sætte fokus på sundhed i bred betydning og i første omgang at have rettet indsatsen mod at sikre beboere og medarbejdere et sundt morgenmåltid. Anbefalinger Tilsynet skal anbefale, at de pårørendes ønske om mere information om de pædagogiske metoder der anvendes på Skibbyhøj, herunder kendskab til recovery, imødekommes f. eks. ved at invitere til en informations-/foredragsaften. Da tilsynet kan konstatere, at målene for medarbejdernes (brugernes) beskæftigelses- og aktivitetstilbud fortsat er ukonkrete og/eller ikke handleanvisende, skal tilsynet gentage sin anbefaling om at sætte fokus på at beskrive målene, så de fremstår konkrete, realistiske og evaluerbare. 4/16

5 For de eksterne medarbejderes (brugeres) vedkommende gælder ligeledes, at tilsynet kan konstatere, at tidligere anbefaling om formulering af individuelle mål for beskæftigelsestilbuddet ikke er fulgt op. Tilsynet skal derfor gentage sin anbefaling og yderligere anbefale, at området vægtes højt i opgaveprioriteringen. Tilsynet anbefaler, at der afholdes faste værkstedsmøder og at alle værkstederne bliver repræsenteret i Brugerrådet. Desuden anbefales det, at referaterne fra møderne i Brugerrådet gennemgås på værkstedmøderne umiddelbart efter afholdelse af møde i rådet. Tilsynet anbefaler, at de manglende oplysninger til tilbudsportalen indberettes snarest, således at 103 tilbuddet kommer til at fremstå som et godkendt tilbud. Påbud Tilsynet har ikke givet anledning til påbud 5/16

6 Oplysninger Navn og hjemsted Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Birkevej Skibby Tlf.: Mail: Leder Tilbudstype og lovgrundlag Antal pladser og belægningsgrad Takst Målgruppebeskrivelse Antal ansatte og personalesammensætning Forstander Uffe Voldum-Clausen. Tilbuddet er et kommunalt beskæftigelsestilbud godkendt i henhold til Servicelovens 103. Tilbuddet har 38 fuldtidspladser, fordelt med 18 pladser til eksterne brugere og 20 til interne brugere. Taksten udgør kr. 517,- pr. dag, svarende til kr ,- pr. måned. Målgruppen i beskæftigelsestilbuddet er voksne mellem 18 og 65 år med psykiske lidelser. For de eksterne medarbejdere (brugeres) vedkommende gælder det, at de har brug for at afklare, udvikle og/eller vedligeholde deres personlige, sociale og faglige kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. Den nuværende personalesammensætning: Forstander, der samtidig fungerer som daglig leder for værkstedspersonalet og tværfaglige medarbejdere. Stedfortræder, der samtidig fungerer som daglig leder for boligpersonalet i 107-tilbuddet. 2 rengøringsassistenter (deles med botilbuddet) 1 administrativ medarbejder (deles med botilbuddet) 9 værkstedsmedarbejdere (personale). Heraf har de 6 en værkstedsfaglig eller værkstedsrelevant uddannelse som hhv. tømrer, landbrugsuddannet, anlægsgartner, mekaniker, køkkenleder, automekaniker, sløjdlærer og jordbrugsteknolog. Én er uddannet pædagog og én har både værkstedsfaglig og pædagoguddannelse. Derudover er en tidligere værkstedsbruger ansat i et fleksjob. Alle er fuldtidsansatte på nær to, som er ansat i hhv. 32 og 34 timer pr. uge. Seneste tilsyn Seneste tilsyn (anmeldt) er afholdt d. 10. april 2014 Dato og tidspunkt for tilsyn 7. oktober 2014 kl /16

7 Deltagere i tilsynet Tilsynsførende Tilrettelæggelse af tilsynet, herunder metodevalg Forstander Uffe Voldum-Clausen 3 personaler repræsenterende tre værksteder. 4 medarbejdere (brugere) fordelt med 3 externe og 1 intern, repræsenterende fire værksteder. En af medarbejderne sidder i Brugerrådet. Et forældre-/pårørendepar til en medarbejder (intern bruger). Lykke Bomholt, tilsynskonsulent Solvej Mailund, tilsynskonsulent Det uanmeldte tilsyn har særligt haft fokus på: Status på omstilling af tilbuddet Aktuel bruger- og personalesituation Implementering af recovery Dokumentation/evaluering af den faglige indsats Sundhed (kost og motion) Aktiviteter/beskæftigelsestilbud Magtanvendelser Tilsynet havde inden besøget orienteret sig i tilgængelig dokumentation (Tilbudsportal, hjemmeside og rapporter fra tidligere tilsyn). Tilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget fået tilsendt eksempler på tre socialpædagogiske udviklingsplaner samt andet relevant materiale. Opfølgning på tidligere tilsyn Bemærkninger Seneste tilsynsbesøg i april 2014 gav anledning til flere bemærkninger, herunder: Tilsynet bemærker, at det er planen, at der skal udarbejdes stillingsbeskrivelser for personalet i beskæftigelsestilbuddet, når rammen for tilbuddets fremtid er klar. Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser for personalet i beskæftigelsestilbuddet afventer fortsat den igangsatte proces med afklaring af tilbuddets fremtid. Tilsynet bemærker, at de interne medarbejdere (brugere) på grund af deres psykiske lidelser, kun i mindre omfang formår at deltage i beskæftigelsestilbuddet. Det er tilsynets opfattelse, at de interne medarbejdere (brugere) ikke i større omfang end hidtil, gør brug af værkstedsfaciliteterne. Det bemærkes, at medarbejderne (brugerne), der deltager i tilsynet, har ønsker om nye værksteds/aktivitetstilbud som fx musik, fitness og IT samt fælles værkstedsprojekter. Tilbuddet om IT er sat på stand by, grundet manglende tilslutning fra medarbejderne (brugerne). Tilbuddet om fitness/motion er i sin begyndelse og tiden må vise, om der kan skabes tilstrækkelig interesse og motivation for denne aktivitet. Det samme med tilbuddet om mindfulness, som umiddelbart er blevet taget godt imod af medarbejderne (brugerne). Endelig kan Tilsynet konstatere, at der som en ny aktivitet, er kommet høns på Skibbyhøj og at personalet indgår i pasningen af disse, da medarbejderne 7/16

8 (brugerne) ikke er i stand til at påtage sig det fulde ansvar for denne opgave. Der opfordres til, at tilbuddet påbegynder indberetning på den nye tilbudsportal. Tilsynet gentager opfordringen til ledelsen om snarest at foretage de nødvendige indberetninger til Tilbudsportalen. Anbefalinger Seneste tilsynsbesøg gav anledning til følgende anbefaling: Det anbefales, at brugerrådet i højere grad støttes i, at referaterne fra brugerrådsmøderne løbende bliver færdiggjort og gjort tilgængelige for øvrige brugere og personale på tilbudsstedet, jf. tilbudsstedets egne retningslinjer. Tilsynet tager forstanders oplysning om, at der ydes støtte til referatskrivning, til efterretning. Tilsynet anbefaler, at tilbudsstedet sætter fokus på, at målene, der vedrører medarbejdernes (brugernes) beskæftigelses- og aktivitetstilbud udbygges og konkretiseres. Tilsynet konstaterer, at målene for medarbejdernes beskæftigelses- og aktivitetstilbud ikke er blevet nærmere udbygget eller konkretiseret siden tilsynets anbefaling i april Det anbefales desuden, at der også for de eksterne medarbejdere formuleres individuelle mål for deres beskæftigelsestilbud. For de eksterne medarbejderes (brugeres) vedkommende indgås der en ansættelseskontrakt mellem den pågældende medarbejder og det pågældende værksted. Kontrakten angiver ikke konkrete eller individuelle mål for brugernes beskæftigelsestilbud ligesom kontrakten kun indeholder faktuelle ansættelses forhold. Organisation, ledelse, personale og brugere Brugersituationen Personalesituationen Forstander oplyser, at der d. d er en belægning på ca. 85 %. De ledige pladser gælder gruppen af eksterne brugere. Forstander oplyser, at der p. t. er 2 vakante fuldtidsstillinger i beskæftigelsestilbuddet. Den ene stilling har ikke været besat i en længere periode og den anden stilling er ledig efter, at medarbejderen er gået på pension. Pedellen går på pension fra årsskiftet og det overvejes at besætte stillingen med en flexjobber. Personalet, der deltager i samtalen med tilsynet, udtaler, at de godt kunne ønske sig, at forstanderen var mere synlig i hverdagen. Udvikling og omstilling af beskæftigelsestilbuddet Det fremgår af referatet fra møde i Sundhedsudvalget, den , at Mulighederne for et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU) på Skibbyhøj skal afklares Der iværksættes et procesarbejde omkring fremtidens beskyttet beskæftigelse på Skibbyhøj 8/16

9 Adspurgt om hvor langt man er med ovenstående arbejdsprocesser, oplyser forstander, for så vidt angår STU, er der udarbejdet en projektbeskrivelse med henblik på oprettelse af STU tilbud på Skibbyhøj. Efterfølgende er der truffet beslutning i fagafdelingen om at henlægge projektets videre fremme ved at lade det indgå som et led i den kommende omstillingsplan på hele det specialiserede voksenområde. Angående fremtidens beskyttede beskæftigelse på Skibbyhøj, er der på grundlag af kommissorium med overskriften Et Skibbyhøj set i nye muligheder til nye tider nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at beskrive, hvorledes tilbuddet kan tilpasses efterspørgslen på flere tilbud til unge med sindslidelser samt unge med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD). Procesarbejdet blev indledt i uge 35 og er planlagt at være afsluttet inden udgangen af En af de medarbejdere (brugere), som tilsynet taler med, fortæller, at der dagligt som regel kun er 3-4 medarbejdere på snedkerværkstedet ud af de 8-10 tilmeldte. Samme bruger fortæller også, at hvis alle tilmeldte medarbejdere (brugere) mødte op, ville der nok blive behov for mere fysisk plads. Aktuelt er der et lavt aktivitetsniveau på snedkerværkstedet, men til gengæld lidt øget aktivitet på autoværkstedet Som oplyst ved tidligere tilsynsbesøg, er der mange medarbejdere tilmeldt værkstederne, men det ufravigelige krav om fuldt fradrag i lønnen/arbejdsdusøren for de medarbejdere, der oppebærer kontanthjælp (interne brugere) er medvirkende til, at beskæftigelsestilbuddene ikke umiddelbart opfattes som attraktive for denne medarbejdergruppe. Generelt er de eksterne medarbejdere meget glade for værkstedsaktiviteterne, ifølge forstander. Arbejdsmiljø Forstander oplyser tilsynet om, at der på baggrund af et antal krisesituationer i botilbuddet, er blevet udarbejdet Instruks ved akut krisesituation. Instruksen skal også benyttes af personalet i beskæftigelsestilbuddet. Instruksen angiver, til hvem og hvornår, der skal tages kontakt i tilfælde af en akut krisesituation ligesom den indeholder oplysning om registrering og debreafing. På det daglige fælles morgenmøde for værkstederne og bo-delen informeres der om, når der har været foretaget magtanvendelser eller været krisesituationer i bo-delen, så personalet er forberedte på, hvordan brugeren har det, når pågældende møder på arbejde. Personalet, som tilsynet taler med, udtaler, at der altid er mulighed for debreafing, men til gengæld har de ikke adgang til kontinuerlig supervision, da denne ydes efter behov. Samme personale fortæller endvidere, at ikke alle i personalegruppen oplever at have brug for supervision, men derimod bruger sine kolleger til at dele sine oplevelser med ligesom personalet også udtaler, at den kriseramte kollega måske ikke altid selv er klar over vigtigheden af at få hjælp. Personalet, som tilsynet taler med, understreger også vigtigheden af, at Skurvognen, forstået som sammenholdet på arbejdspladsen, også fungerer, hvilket bl.a. styrkes og vedligeholdes ved deltagelse i fælles arrangementer og kurser, hvor der samtidig gives plads til snak på tværs af personalegrupperne gerne over et måltid mad. 9/16

10 Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring, at motivere de interne medarbejdere (brugere) til at benytte værkstedstilbuddene som et relevant tiltag i et behandlingsforløb. Det er endvidere tilsynets vurdering, at det påbegyndte udviklingsarbejde med tilpasning af Skibbyhøjs ekspertise med personer med sindslidelser sammenholdt med udvikling af tilbuddets aktivitetstilbud er nødvendigt, såfremt tilbuddet fremover skal kunne imødekomme kommunernes behov for tilbud til borgere med psykiske lidelser. Brugen af værkstedspersonalet, som nattevagt i botilbuddet, vurderes af tilsynet som et positivt bidrag til at øge kendskabet mellem medarbejdere (brugere) og personale. Endelig er det tilsynets vurdering, at personalets ønske om mere synlighed fra lederen med fordel vil kunne afklares parterne imellem. Fysiske rammer De fysiske rammer Tilsynet har ikke foretaget en specifik vurdering af de fysiske rammer. Ved rundvisning på værkstederne sammen med forstander, blev tilsynet oplyst om, at der ikke er foretaget væsentlige ændringer i de fysiske rammer. En gruppe medarbejdere (brugere) og personale er i øjeblikket er i færd med at bygge nyt drivhus, som erstatning for det gamle, som røg under stormen i efteråret Udgifterne til materiale dækkes af forsikringen. Pædagogisk metode og praksis Recoveryuddannelsesforløb Hele personalet har været på kursus i recovery dage (ekstern) hen over sommeren/efteråret. Derudover har der i efteråret været afholdt ½ temadag (internt), hvor formålet var at rette fokus mod at skabe en aktiv hverdag, der fremmer beboernes recoveryproces. Det personale tilsynet taler med, fortæller, at temadagen var rigtig god; særligt gruppearbejdet, syntes de var godt, men også at de finder, at der er behov for at ledelsen samler op på dagen og prioriterer de fremlagte ideer samt får justeret ambitionsniveauet, så forventningerne ikke skrues for højt op. For så vidt angår kursusdagene, udtaler personalet, at disse efter deres opfattelse, godt kunne have været mere koncentreret og bemærker i den forbindelse, at de fandt nogle af øvelserne simple og ikke relevante for dem som erfarne professionelle medarbejdere. I forhold til selve udbyttet af kurset, udtaler personalet, at de ikke umiddelbart synes, at de fik nogle konkrete værktøjer, som de kan bruge i arbejdet, men derimod at have fået mere brugbar viden om, hvordan det er at være psykisk syg. Sammensætningen af netværksgrupper af personale fra psykiatrien i Øst og i Vest, oplevede personalet som rigtig godt og meget inspirerende. Og så herskede der, ifølge personalet, en rigtig god stemning under kursusforløbet hvor alle glæder sig til næste runde. 10/16

11 Personalet, som tilsynet taler med, fortæller endvidere, at kurset har bibragt dem mere viden og dermed skabt større forståelse og respekt for brugergruppens vanskeligheder ligesom bevidstheden om at lægge gamle pædagogiske rutiner og vaner bag sig og have fokus på det nye, er blevet skærpet under kursusforløbet. Det samme personale giver også udtryk for, at arbejdet indebærer, at der stilles store krav til deres (personalets) personlige kompetencer og ressourcer for at der kan ske den nødvendige personlige udvikling hos medarbejderne (brugerne) sideløbende med vigtigheden af, at der også foregår en produktion. Forstander udtaler, at det er hans indtryk, at alle deltagerne var tilfredse med recovery kurset og at der herskede en god stemning under hele forløbet. Forstander giver også udtryk for at have erfaret, at personalet har taget ved lære i form af positive ændringer i adfærd og handlinger. De pårørende, som tilsynet taler med, giver udtryk for ønsket om et tættere samarbejde med Skibbyhøj samt om mere information om, hvordan der arbejdes ikke mindst om det recovery baserede arbejde. Udviklingsplaner (brugerne) Som forberedelse til tilsynet, har tilsynet modtaget 3 ansættelseskontrakter for eksterne medarbejdere/brugere samt 2 mål- og handleanvisninger vedrørende beskæftigelsesforhold for interne medarbejdere/brugere. For de eksterne medarbejderes/brugeres vedkommende indgås der en ansættelseskontrakt mellem brugeren og det pågældende værksted med angivelse af daglig arbejdstid, andre vigtige punkter samt dato for evaluering. I to af de tre ansættelseskontrakter er der indføjet et kort notat under vigtige punkter. Under punktet evaluering/opfølgning fremgår flg.: Kontrakt 1: Indgået Aftalt evaluering senest ved teamkonference ellers ved behov. Dato for evaluering er ikke påført og der har indtil dato ( ) ikke været foretaget evaluering. Kontrakt 2: Indgået Aftalt evaluering Der har indtil dato ( ) ikke været foretaget evaluering. Kontrakt 3: Indgået Aftalt evaluering efter½ år ( ). Der har indtil dato ikke været foretaget evaluering. I alle tre kontrakter er evalueringsdatoen således ikke overholdt ligesom det heller ikke fremgår, hvorvidt der er fastsat en anden dato for evaluering. Alle kontrakter ligger i EKJ. Alle de eksterne medarbejdere (brugere) tilbydes MUS, hvor temaerne arbejdet samarbejde generelt om Skibbyhøj berøres. I starten var der lidt modstand mod MUS, men det er hensigten, at alle de eksterne medarbejdere skal have MUS med deres leder. For de interne medarbejderes (brugeres) vedkommende, indgår uddannelse/beskæftigelse som et fast punkt i deres beskæftigelsestilbud. Forstander oplyser om, at beskæftigelsesdelen ikke fylder meget i den samlede indsats i forhold til de interne medarbejdere (brugere), idet det kan være vigtigere, at de først lærer at stå op om morgenen, som forudsætning for at kunne møde på sit beskæftigelsestilbud. 11/16

12 Tilsynets gennemgang af de to udviklingsplaner (den del der omhandler beskæftigelse/aktivitet): Udviklingsplan 1: Planen for beskæftigelses-/aktivitetsdelen er opdelt i langsigtede og kortsigtede mål, handleanvisning og evaluering. Både det langsigtede og det kortsigtede mål er meget kortfattet beskrevet og uden nogen angivelse af, hvordan målene nås. Målene fremstår ukonkrete og ikke handle-anvisende. Udviklingsplan 2: Uddannelses- og arbejdsdelen er opdelt i målsætning, handleanvisning og evaluering. De opstillede mål fremstår ukonkrete og ikke handle-anvisende. Det er ikke beskrevet, hvad der skal til for at medarbejderen/brugeren opnår de opstillede mål. Forstander oplyser, at det er planen at indføre et kompetenceskema, som af personalet kan anvendes til at vurdere medarbejdernes (brugernes) - både de interne og eksterne - 9 kompetenceområder. Forinden skemaet, som benyttes på et andet kommunalt beskæftigelsestilbud, kan tages i anvendelse, skal det tilrettes Skibbyhøjs brugergruppe. Forstander forventer imidlertid ikke, at skemaet kan tages i anvendelse, før der er taget endelig stilling til, hvorvidt der skal etableres STU-tilbud på Skibbyhøj. Dokumentation og journalisering Tilsynets vurdering Temaet har ikke været berørt under tilsynet. På baggrund af forstanders og personalets udtalelser, er det tilsynets vurdering, at det gennemførte uddannelsesforløb i recovery har bibragt deltagerne et kvalitetsløft både fagligt og personligt. Især personalets udtalelser om, at uddannelsen har skabt større forståelse for, hvad det vil sige at være psykisk syg, vurderes af tilsynet som centralt i den samlede indsats i forhold til medarbejdernes (brugernes) psykosociale rehabilitering. På baggrund af de pårørendes ønske om mere information om de pædagogiske metoder, der anvendes på Skibbyhøj, herunder kendskab til recovery, er det tilsynets vurdering, at en info-aften/foredragsaften om dette tema med fordel vil kunne imødekomme ønsket ligesom et sådant møde med et fagligt indhold, formodes at ville kunne styrke samarbejdet mellem de pårørende og tilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at de beskrevne mål, vedrørende brugernes beskæftigelsesmæssige forhold, ikke er konkrete og/eller handleanvisende. Dette vanskeliggør, at målene kan realiseres ligesom det medfører vanskeligheder med at foretage en evaluering af, hvorvidt målene er nået, når disse kun er overordnet beskrevet. Brugerindflydelse Brugerindflydelse Tilsynet taler med fire medarbejdere (brugere), 1 intern og 3 eksterne, der repræsenterer 4 værksteder. Alle brugerne udtaler, at være tilfredse med de værkstedstilbud, hvor de er 12/16

13 ansat. Med undtagelse af en enkelt af de medarbejdere (brugere) tilsynet taler med, giver de udtryk for, generelt at have gode muligheder for indflydelse, hvis der er noget de gerne vil prøve eller ønsker at arbejde med. En enkelt medarbejder har til gengæld oplevelsen af, at det er leder af værkstedet, der bestemmer hvad der skal laves, og hvem der skal lave det. Medarbejderne (brugerne) er dog enige om, at de altid kan komme til personalet, når de har brug for at snakke. Ifølge medarbejderne (brugerne) laves der dagsordner og der skrives referater fra møderne i Brugerrådet. En medarbejder (bruger), som tilsynet taler med, angiver imidlertid, aldrig at have set et referat. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne (brugerne) overvejende har tilfredsstillende muligheder for indflydelse på egne forhold. Da referaterne fra møderne i Brugerrådet tilsyneladende ikke når ud til alle brugerne, er det efter tilsynets vurdering en overvejelse værd at gennemgå referaterne ude på værkstederne, hvor der samtidig med gennemgangen kunne samles op på punkter til drøftelse i det kommende møde i Brugerrådet. Kommunikation og omgangsformer Kommunikation og Omgangsformer Medarbejderne (brugerne), som tilsynet taler med, udtaler, at de oplever, at der hersker en god tone medarbejderne imellem og mellem værkstedspersonalet, som altid er parate til at lave et break og snakke ligesom de er gode til at spotte, når medarbejderne (brugerne) har en dårlig dag og har behov for særlig opmærksomhed. Desuden er personalet gode til at gribe ind, hvis der ikke bliver talt ordentlig til hinanden. Under interviewet med medarbejderne (brugerne), fortæller de, at de oplever værkstedspersonalet som åbne og involverende og at der hersker en rar stemning med gode sociale normer og en hensynsfuld omgang med hinanden. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at der hersker en god og hensynsfuld tone på Skibbyhøj, og at personalet er imødekommende og indstillede på at være til rådighed for brugerne. Aktiviteter/beskæftigelsestilbud Aktiviteteter Forstander oplyser om, at man har fået høns på Skibbyhøj. Imidlertid kniber det for medarbejderne (brugerne) at tage det fulde ansvar for pasningen, så derfor må personalet også træde til ind imellem. Et par af de medarbejdere (brugere) som tilsynet taler med, fortæller, at de tager del i pasningen af hønsene. Medarbejderne (brugerne) har tidligere haft fremsat ønske om dyrehold på Skibbyhøj. De medarbejdere, som tilsynet taler med, fortæller også, at de af deres kolleger, som ønskede dyrehold på Skibbyhøj, ikke mødte op til det møde, hvor forslaget om dyrehold skulle behandles, så derfor er besætningen 13/16

14 ikke blevet udvidet yderligere. Der er blevet oprettet fitnesshold fælles for de interne og eksterne medarbejdere (brugere). Fysioterapeuten, som forestår dette, har også igangsat mindfulness et kvarter midt på dagen 3 gange ugl. En af medarbejderne, som tilsynet taler med, fortæller, at han har deltaget i mindfulness og synes, det var rigtig godt og underviseren super god. Samme underviser (fysioterapeuten), underviser også i motion herunder i brugen af træningsredskaberne, så medarbejderne selv kan træne med disse. Den medarbejder (bruger), som er beskæftiget køkkenet, fremhæver denne arbejdsplads som et åbent og imødekommende sted med rige muligheder for afprøvning af nye ideer ligesom pågældende oplever, at det i køkkenet falder helt naturligt at man både snakker om opgaverne og om, hvordan man har det. De pårørende (et forældrepar) som tilsynet taler med, fortæller, at de har indtryk af, at deres unge pårørende er glad for at være beskæftiget i køkkenet, men også, at det ikke virker særlig motiverende, når den løn der optjenes, trækkes fuldt ud i kontanthjælpen. Løn for udført arbejde ville også, efter de pårørendes mening, være en anerkendelse af det arbejde, der udføres. Samme pårørende udtaler endvidere, at de synes, at der mangler sanktionsmuligheder, når aftaler ikke overholdes. Forstander oplyser, at undervisningstilbuddet i IT er sat på stand by indtil videre. Medarbejderne (brugerne) som tilsynet taler med, fortæller, at IT-projektet kom godt fra start i lånte lokaler ude i byen, men at der nu ikke længere er interesse for tilbuddet. De pårørende udtaler til tilsynet, at de synes, der er mange fantastiske tilbud på stedet, men også at de oplever, at disse ikke benyttes af deres egen pårørende. Adspurgt fortæller medarbejderne, at de ikke umiddelbart har forslag eller ønsker til andre aktiviteter end dem, der er adgang til for nuværende. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at man på Skibbyhøj søger at skabe en meningsfuld hverdag indeholdende relevante tilbud med aktiviteter af både kreativ og produktionslignende karakter ligesom igangsætning af nye aktiviteter sker på baggrund af medarbejdernes (brugernes) fremsatte ønsker. Graden af medarbejdernes (brugernes) benyttelse af de tilbudte aktiviteter er, efter tilsynets vurdering, afhængig af medarbejdernes (brugernes) psykiske tilstand og interesse sammenholdt med personalets forståelse og kendskab til metoder, der fremmer motivationen hos den enkelte. Sundhed Sundhed På initiativ fra nogle medarbejdere (brugere) og personalet i køkkenet, er der igangsat et projekt med det formål at sætte struktur på sundheden i hverdagen på Skibbyhøj. En af grundene hertil er et ønske om at sætte fokus på 14/16

15 sundhed i erkendelse af, at psykisk syge borgere er mere syge og dør tidligere end gennemsnittet af ikke psykisk syge danskere. I projektbeskrivelsen indgår en lang række ideer, bl.a.: Fælles morgenmad for alle i kantinen Portionsanretninger for at undgå madspild, bedre økonomisk udnyttelse og styring af kalorieindtagelse Flere grønsager, magere kød og sovser Vægttabskonkurrence Ugentlige fysiske aktiviteter Foredrag om sund livsstil Andre tiltag Projektet forestås af et nedsat sundhedsudvalg med deltagelse af forstander, fysioterapeut, køkkenleder samt 2 medarbejdere (brugere). Udvalgets arbejde har foreløbig resulteret i, at kantinen nu serverer morgenmad på hverdagene, kl for alle Skibbyhøjs beboere og medarbejdere. Morgenmaden, som er portionsanrettet, har betydet, at den sædvanlige formiddagspause fra er sløjfet, hvilket ikke alle brugere er tilfredse med. Medarbejderen (brugeren), som er beskæftiget i køkkenet, fortæller til tilsynet, at han har haft stor indflydelse på morgenmadsprojektet ligesom han generelt oplever at have gode muligheder for at komme med forslag og input af anden kostmæssig relevans. De pårørende, som tilsynet taler med, fremhæver sundhedsprojektet, som et særligt godt tilbud, som der gerne måtte være flere af ligesom de også kunne ønske, der var flere tilbud om motion. Forstander fortæller, at morgenmadsprojektet primært har været rettet mod brugerne i bo-delen i håb om, at tilbuddet kunne motivere dem til at komme op om morgenen. Selvom morgenmadsprojektet får opbakning af personalet på værkstederne, bl.a. gartneriet, hvor man går samlet til kantinen for at spise, er det for nogle værksteder en udfordring at trække medarbejderne (brugerne) væk fra værkstederne og til kantinen for at spise morgenmad. Medarbejderne (brugerne) giver udtryk for, at de savner formiddagspausen lidt, men også at man ude på værkstederne ikke er så strikse med håndhævelsen af denne. Forstander oplyser, at tilbuddet om morgenmad er blevet forskelligt modtaget ligesom mange medarbejdere (brugere) skal vænne sig til at spise morgenmad, da de ikke tidligere har haft dette som et fast dagligt måltid. Foreløbig er det aftalt at projektet skal køre en måned, hvorefter det skal evalueres. Forstander fortæller også, at der som nyt sundhedsfremmende projekt er planer om at tilbyde NADA-akupunktur, men forinden dette kan iværksættes, skal der uddannes nogle instruktører, idet der kræves specifikke kompetencer for at kunne udføre denne form for akupunktur. Endelig fortæller forstander også, at Brugerrådet har taget initiativ til udarbejdelse af en alkoholpolitik, da man mente der var et for højt brug af alkohol i bodelen. 15/16

16 Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Skibbyhøjs mål om at sætte fokus på sundhed i bred betydning, er kommet godt fra start ved igangsætning af tilbuddet om fælles morgenmad i kantinen tillige med tilbud om bl.a. individuelt tilrettelagte fysiske aktiviteter i form af fitness m.v. Udarbejdelsen af en alkoholpolitik og det påtænkte tilbud om NADAakupunktur vurderes ligeledes af tilsynet, som relevante sundhedsfremmende initiativer med det formål at forbedre den psykiske og fysiske livskvalitet hos medarbejderne (brugerne). Endelig er det tilsynets vurdering, at der forudsættes en fælles, længerevarende indsats fra det samlede personales side, at understøtte de sundhedsfremmende initiativer, hvis det skal lykkes at gennemføre de ønskede indsatser. Magtanvendelser Magtanvendelser Der har siden sidste tilsyn ikke været foretaget magtanvendelse i 103 tilbuddet. For så vidt angår personalets handlemuligheder i tilfælde af magtanvendelse samt efterfølgende bearbejdning, henvises til ovenstående afs. om arbejdsmiljø, Instruks ved akut krisesituation. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at den udarbejdede Instruks ved akut krisesituation er et relevant redskab, hvis/når personalet involveres eller overværer en kritisk situation. Tilbudsportal og hjemmeside Tilbudsportal Tilsynet gør leder opmærksom på vigtigheden af, at budgettallene for 2015 indberettes rettidigt til Tilbudsportalen, hvilket vil sige senest Leder gøres ligeledes opmærksom på, at 103 tilbuddet endnu ikke er synligt på Tilbudsportalen, idet der fortsat resterer, at tilbuddet indberetter de nødvendige stamoplysninger. Optagelse på Tilbudsportalen, som udtryk for tilbuddets godkendelse, er en ubetinget forudsætning for modtagelse af brugere. Hjemmeside Tilsynets vurdering Tilsynet har ingen bemærkninger til tilbuddets hjemmeside Det er tilsynets vurdering, at ledelsen bør prioritere indberetning af relevante oplysninger til Tilbudsportalen, således, at 103 tilbuddet snarest kommer til at fremstå som et godkendt tilbud. 16/16

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af hhv. aktivitet i beskæftigelsestilbud,

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 23. april 2015

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 23. april 2015 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 23. april 2015 Tilsynets vurdering Fysiske rammer Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer har en acceptabel standard. Der observeres et

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 18. februar vedrørende anmeldt tilsyn på Det Blå Hus i Brønderslev kommune. Tilsynet er udført

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013

Tilsynsrapport. Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013 Tilsynsrapport Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen og mødeaktiviteten

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 19. november 2015 Tilsynets vurdering Vurdering På baggrund af brugernes udtalelser, er det tilsynets vurdering, at brugerne på Klub

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Den Grønne Elevator Tilbudstype og form Et dagtilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. oktober 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Allé Huset, Center for Dagområdet, Socialpsykiatri og

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi)

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi) Tilbuddets kommentarer (med angivelse af hvor i rapporten, side, tema, kriterium, indikator) Vi undre os over, at Tilsynet finder det nødvendigt i den samlede vurdering at videregive specifikke uddannelsesønsker

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Åhaven botilbud og udslusningsenhederne Ndr. Ringvej, Fynsvej og Stemmegaflen. Tilbudstype/typer/form:

Læs mere

Tilsynsrapport. Støttecenter Under Elmen. Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015

Tilsynsrapport. Støttecenter Under Elmen. Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015 Tilsynsrapport Støttecenter Under Elmen Anmeldt tilsyn 6. og 14.10.2015 Tilsynets vurdering Vurdering Det er tilsynets vurdering, at brugerne på Støttecenter Under Elmen bliver hørt, respekteret og anerkendt

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 16 September 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Fonden Li. Valbygaard

Fonden Li. Valbygaard Fonden Li. Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato: 06.06.2013 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3 Tilsynets kompetence...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Tilsynsrapport Boenheden Line Marie Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af aktivitet, tryghed og individuelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Støttecentret Møllegade Tilbudstype Klub tilbud efter 85 samt aktivitetstilbud efter 104 Adresse Møllegade, Skanderborg

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 21. februar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boform Kragelund Tilbudstype og form Et botilbud efter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Under Elmen Uanmeldt tilsyn 07.02.2013 Tilsynsenheden i Frederikssund Kommune har foretaget et uanmeldt tilsyn på Støttecentret Under Elmen. Nedenstående vurdering er foretaget på baggrund

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Knud Lavard Centret.

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Støttecenter Parkvej Anmeldt tilsyn 18. august 2015

Tilsynsrapport. Støttecenter Parkvej Anmeldt tilsyn 18. august 2015 Tilsynsrapport Støttecenter Parkvej Anmeldt tilsyn 18. august 2015 Tilsynets vurdering Vurdering Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter brugernes medinddragelse og indflydelse på beslutninger,

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Voksenbøgen. Formålet med

Læs mere