Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014"

Transkript

1 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

2 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring, at motivere de interne medarbejdere (brugere) til at benytte værkstedstilbuddene som et relevant tiltag i et behandlingsforløb. Det er endvidere tilsynets vurdering, at det påbegyndte udviklingsarbejde med tilpasning af Skibbyhøjs ekspertise med personer med sindslidelser sammenholdt med udvikling af tilbuddets aktivitetstilbud er nødvendigt, såfremt tilbuddet fremover skal kunne imødekomme kommunernes behov for tilbud til borgere med psykiske lidelser. Brugen af værkstedspersonalet, som nattevagt i botilbuddet, vurderes af tilsynet som et positivt bidrag til at øge kendskabet mellem medarbejdere (brugere) og personale. Endelig er det tilsynets vurdering, at personalets ønske om mere synlighed fra lederen med fordel vil kunne afklares parterne imellem. Pædagogisk metode og praksis På baggrund af forstanders og personalets udtalelser, er det tilsynets vurdering, at det gennemførte uddannelsesforløb i recovery har bibragt deltagerne et kvalitetsløft både fagligt og personligt. Især personalets udtalelser om, at uddannelsen har skabt større forståelse for, hvad det vil sige at være psykisk syg, vurderes af tilsynet som centralt i den samlede indsats i forhold til medarbejdernes (brugernes) psykosociale rehabilitering. På baggrund af de pårørendes ønske om mere information om de pædagogiske metoder, der anvendes på Skibbyhøj, herunder kendskab til recovery, er det tilsynets vurdering, at en info-aften/foredragsaften om dette tema med fordel vil kunne imødekomme ønsket ligesom et sådant møde med et fagligt indhold, formodes at ville kunne styrke samarbejdet mellem de pårørende og tilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at de beskrevne mål, vedrørende brugernes beskæftigelsesmæssige forhold, ikke er konkrete og/eller handleanvisende. Dette vanskeliggør, at målene kan realiseres ligesom det medfører vanskeligheder med at foretage en evaluering af, hvorvidt målene er nået, når disse kun er overordnet beskrevet. Aktiviteter Det er tilsynets vurdering, at man på Skibbyhøj søger at skabe en meningsfuld hverdag indeholdende relevante tilbud med aktiviteter af både kreativ og produktionslignende karakter ligesom igangsætning af nye aktiviteter sker på baggrund af medarbejdernes (brugernes) fremsatte ønsker. Graden af medarbejdernes (brugernes) benyttelse af de tilbudte aktiviteter er, efter tilsynets vurdering, afhængig af medarbejdernes (brugernes) psykiske tilstand og interesse sammenholdt med personalets forståelse og kendskab til metoder, der fremmer motivationen hos den enkelte. Brugerindflydelse Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne (brugerne) overvejende har tilfredsstillende muligheder for indflydelse på egne forhold. Da referaterne fra møderne i Brugerrådet tilsyneladende ikke når ud til alle brugerne, er det efter tilsynets vurdering en overvejelse værd at gennemgå referaterne ude på værkstederne, hvor der samtidig med gennemgangen kunne samles op på punkter til drøftelse i det kommende møde i Brugerrådet. Kommunikation og omgangsformer Tilsynet vurderer, at der hersker en god og hensynsfuld tone på Skibbyhøj, og at persona- 2/16

3 let er imødekommende og indstillede på at være til rådighed for brugerne. Sundhed Tilsynet vurderer, at Skibbyhøjs mål om at sætte fokus på sundhed i bred betydning, er kommet godt fra start ved igangsætning af tilbuddet om fælles morgenmad i kantinen tillige med tilbud om bl.a. individuelt tilrettelagte fysiske aktiviteter i form af fitness m.v. Udarbejdelsen af en alkoholpolitik og det påtænkte tilbud om NADA-akupunktur vurderes ligeledes af tilsynet, som relevante sundhedsfremmende initiativer med det formål at forbedre den psykiske og fysiske livskvalitet hos medarbejderne (brugerne). Endelig er det tilsynets vurdering, at der forudsættes en fælles, længerevarende indsats fra det samlede personales side, at understøtte de sundhedsfremmende initiativer, hvis det skal lykkes at gennemføre de ønskede indsatser. Magtanvendelser Det er tilsynets vurdering, at den udarbejdede Instruks ved akut krisesituation er et relevant redskab, hvis/når personalet involveres i eller overværer en kritisk situation. Tilbudsportal og hjemmeside Det er tilsynets vurdering, at ledelsen bør prioritere indberetning af relevante oplysninger til Tilbudsportalen, således, at 103 tilbuddet snarest kommer til at fremstå som et godkendt tilbud. Opfølgning fra seneste tilsynsbesøg Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i nogen grad har fulgt op på tilsynets bemærkninger og anbefalinger, men at der fortsat resterer områder, hvor krav og rammer må forventes at blive nærmere afklaret i forbindelse med det igangsatte procesarbejde vedrørende tilbuddets fremtid. 3/16

4 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Det bemærkes, at arbejdet med at motivere de interne medarbejdere (brugere) til at benytte værkstedstilbuddene efter hensigten, er en konstant udfordring for tilbuddet. Tilsynet bemærker, at Skibbyhøj står overfor en nødvendig organisatorisk og strukturel tilpasning, såfremt tilbuddet fremover skal kunne imødekomme behovene hos nuværende og potentielle brugere og målgrupper. Tilsynet skal bemærke, at personalets ønske om mere synlighed fra lederen med fordel vil kunne afklares på et fælles møde mellem parterne. Det gennemførte uddannelsesforløb i recovery synes at have bibragt personalet et værdifuldt kvalitetsløft. I den forbindelse har tilsynet særlig bemærket personalets udtalelse om, at uddannelsen har skabt større forståelse for, hvad det vil sige at være psykisk syg ligesom betydningen af ændring af vaner og rutiner kan påvirke behandlingen. Tilsynet bemærker, at den fastsatte dato for evaluering i de eksterne medarbejderes (brugeres) ansættelseskontrakter ikke er overholdt. Tilsynet bemærker, at medarbejderne (brugerne) overvejende er tilfredse med mulighederne for indflydelse på deres egne forhold ligesom der udtrykkes tilfredshed med den omgangstone, der hersker på stedet. Tilsynet skal særlig fremhæve tilbuddets indsats med at sætte fokus på sundhed i bred betydning og i første omgang at have rettet indsatsen mod at sikre beboere og medarbejdere et sundt morgenmåltid. Anbefalinger Tilsynet skal anbefale, at de pårørendes ønske om mere information om de pædagogiske metoder der anvendes på Skibbyhøj, herunder kendskab til recovery, imødekommes f. eks. ved at invitere til en informations-/foredragsaften. Da tilsynet kan konstatere, at målene for medarbejdernes (brugernes) beskæftigelses- og aktivitetstilbud fortsat er ukonkrete og/eller ikke handleanvisende, skal tilsynet gentage sin anbefaling om at sætte fokus på at beskrive målene, så de fremstår konkrete, realistiske og evaluerbare. 4/16

5 For de eksterne medarbejderes (brugeres) vedkommende gælder ligeledes, at tilsynet kan konstatere, at tidligere anbefaling om formulering af individuelle mål for beskæftigelsestilbuddet ikke er fulgt op. Tilsynet skal derfor gentage sin anbefaling og yderligere anbefale, at området vægtes højt i opgaveprioriteringen. Tilsynet anbefaler, at der afholdes faste værkstedsmøder og at alle værkstederne bliver repræsenteret i Brugerrådet. Desuden anbefales det, at referaterne fra møderne i Brugerrådet gennemgås på værkstedmøderne umiddelbart efter afholdelse af møde i rådet. Tilsynet anbefaler, at de manglende oplysninger til tilbudsportalen indberettes snarest, således at 103 tilbuddet kommer til at fremstå som et godkendt tilbud. Påbud Tilsynet har ikke givet anledning til påbud 5/16

6 Oplysninger Navn og hjemsted Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Birkevej Skibby Tlf.: Mail: Leder Tilbudstype og lovgrundlag Antal pladser og belægningsgrad Takst Målgruppebeskrivelse Antal ansatte og personalesammensætning Forstander Uffe Voldum-Clausen. Tilbuddet er et kommunalt beskæftigelsestilbud godkendt i henhold til Servicelovens 103. Tilbuddet har 38 fuldtidspladser, fordelt med 18 pladser til eksterne brugere og 20 til interne brugere. Taksten udgør kr. 517,- pr. dag, svarende til kr ,- pr. måned. Målgruppen i beskæftigelsestilbuddet er voksne mellem 18 og 65 år med psykiske lidelser. For de eksterne medarbejdere (brugeres) vedkommende gælder det, at de har brug for at afklare, udvikle og/eller vedligeholde deres personlige, sociale og faglige kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. Den nuværende personalesammensætning: Forstander, der samtidig fungerer som daglig leder for værkstedspersonalet og tværfaglige medarbejdere. Stedfortræder, der samtidig fungerer som daglig leder for boligpersonalet i 107-tilbuddet. 2 rengøringsassistenter (deles med botilbuddet) 1 administrativ medarbejder (deles med botilbuddet) 9 værkstedsmedarbejdere (personale). Heraf har de 6 en værkstedsfaglig eller værkstedsrelevant uddannelse som hhv. tømrer, landbrugsuddannet, anlægsgartner, mekaniker, køkkenleder, automekaniker, sløjdlærer og jordbrugsteknolog. Én er uddannet pædagog og én har både værkstedsfaglig og pædagoguddannelse. Derudover er en tidligere værkstedsbruger ansat i et fleksjob. Alle er fuldtidsansatte på nær to, som er ansat i hhv. 32 og 34 timer pr. uge. Seneste tilsyn Seneste tilsyn (anmeldt) er afholdt d. 10. april 2014 Dato og tidspunkt for tilsyn 7. oktober 2014 kl /16

7 Deltagere i tilsynet Tilsynsførende Tilrettelæggelse af tilsynet, herunder metodevalg Forstander Uffe Voldum-Clausen 3 personaler repræsenterende tre værksteder. 4 medarbejdere (brugere) fordelt med 3 externe og 1 intern, repræsenterende fire værksteder. En af medarbejderne sidder i Brugerrådet. Et forældre-/pårørendepar til en medarbejder (intern bruger). Lykke Bomholt, tilsynskonsulent Solvej Mailund, tilsynskonsulent Det uanmeldte tilsyn har særligt haft fokus på: Status på omstilling af tilbuddet Aktuel bruger- og personalesituation Implementering af recovery Dokumentation/evaluering af den faglige indsats Sundhed (kost og motion) Aktiviteter/beskæftigelsestilbud Magtanvendelser Tilsynet havde inden besøget orienteret sig i tilgængelig dokumentation (Tilbudsportal, hjemmeside og rapporter fra tidligere tilsyn). Tilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget fået tilsendt eksempler på tre socialpædagogiske udviklingsplaner samt andet relevant materiale. Opfølgning på tidligere tilsyn Bemærkninger Seneste tilsynsbesøg i april 2014 gav anledning til flere bemærkninger, herunder: Tilsynet bemærker, at det er planen, at der skal udarbejdes stillingsbeskrivelser for personalet i beskæftigelsestilbuddet, når rammen for tilbuddets fremtid er klar. Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser for personalet i beskæftigelsestilbuddet afventer fortsat den igangsatte proces med afklaring af tilbuddets fremtid. Tilsynet bemærker, at de interne medarbejdere (brugere) på grund af deres psykiske lidelser, kun i mindre omfang formår at deltage i beskæftigelsestilbuddet. Det er tilsynets opfattelse, at de interne medarbejdere (brugere) ikke i større omfang end hidtil, gør brug af værkstedsfaciliteterne. Det bemærkes, at medarbejderne (brugerne), der deltager i tilsynet, har ønsker om nye værksteds/aktivitetstilbud som fx musik, fitness og IT samt fælles værkstedsprojekter. Tilbuddet om IT er sat på stand by, grundet manglende tilslutning fra medarbejderne (brugerne). Tilbuddet om fitness/motion er i sin begyndelse og tiden må vise, om der kan skabes tilstrækkelig interesse og motivation for denne aktivitet. Det samme med tilbuddet om mindfulness, som umiddelbart er blevet taget godt imod af medarbejderne (brugerne). Endelig kan Tilsynet konstatere, at der som en ny aktivitet, er kommet høns på Skibbyhøj og at personalet indgår i pasningen af disse, da medarbejderne 7/16

8 (brugerne) ikke er i stand til at påtage sig det fulde ansvar for denne opgave. Der opfordres til, at tilbuddet påbegynder indberetning på den nye tilbudsportal. Tilsynet gentager opfordringen til ledelsen om snarest at foretage de nødvendige indberetninger til Tilbudsportalen. Anbefalinger Seneste tilsynsbesøg gav anledning til følgende anbefaling: Det anbefales, at brugerrådet i højere grad støttes i, at referaterne fra brugerrådsmøderne løbende bliver færdiggjort og gjort tilgængelige for øvrige brugere og personale på tilbudsstedet, jf. tilbudsstedets egne retningslinjer. Tilsynet tager forstanders oplysning om, at der ydes støtte til referatskrivning, til efterretning. Tilsynet anbefaler, at tilbudsstedet sætter fokus på, at målene, der vedrører medarbejdernes (brugernes) beskæftigelses- og aktivitetstilbud udbygges og konkretiseres. Tilsynet konstaterer, at målene for medarbejdernes beskæftigelses- og aktivitetstilbud ikke er blevet nærmere udbygget eller konkretiseret siden tilsynets anbefaling i april Det anbefales desuden, at der også for de eksterne medarbejdere formuleres individuelle mål for deres beskæftigelsestilbud. For de eksterne medarbejderes (brugeres) vedkommende indgås der en ansættelseskontrakt mellem den pågældende medarbejder og det pågældende værksted. Kontrakten angiver ikke konkrete eller individuelle mål for brugernes beskæftigelsestilbud ligesom kontrakten kun indeholder faktuelle ansættelses forhold. Organisation, ledelse, personale og brugere Brugersituationen Personalesituationen Forstander oplyser, at der d. d er en belægning på ca. 85 %. De ledige pladser gælder gruppen af eksterne brugere. Forstander oplyser, at der p. t. er 2 vakante fuldtidsstillinger i beskæftigelsestilbuddet. Den ene stilling har ikke været besat i en længere periode og den anden stilling er ledig efter, at medarbejderen er gået på pension. Pedellen går på pension fra årsskiftet og det overvejes at besætte stillingen med en flexjobber. Personalet, der deltager i samtalen med tilsynet, udtaler, at de godt kunne ønske sig, at forstanderen var mere synlig i hverdagen. Udvikling og omstilling af beskæftigelsestilbuddet Det fremgår af referatet fra møde i Sundhedsudvalget, den , at Mulighederne for et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU) på Skibbyhøj skal afklares Der iværksættes et procesarbejde omkring fremtidens beskyttet beskæftigelse på Skibbyhøj 8/16

9 Adspurgt om hvor langt man er med ovenstående arbejdsprocesser, oplyser forstander, for så vidt angår STU, er der udarbejdet en projektbeskrivelse med henblik på oprettelse af STU tilbud på Skibbyhøj. Efterfølgende er der truffet beslutning i fagafdelingen om at henlægge projektets videre fremme ved at lade det indgå som et led i den kommende omstillingsplan på hele det specialiserede voksenområde. Angående fremtidens beskyttede beskæftigelse på Skibbyhøj, er der på grundlag af kommissorium med overskriften Et Skibbyhøj set i nye muligheder til nye tider nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at beskrive, hvorledes tilbuddet kan tilpasses efterspørgslen på flere tilbud til unge med sindslidelser samt unge med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD). Procesarbejdet blev indledt i uge 35 og er planlagt at være afsluttet inden udgangen af En af de medarbejdere (brugere), som tilsynet taler med, fortæller, at der dagligt som regel kun er 3-4 medarbejdere på snedkerværkstedet ud af de 8-10 tilmeldte. Samme bruger fortæller også, at hvis alle tilmeldte medarbejdere (brugere) mødte op, ville der nok blive behov for mere fysisk plads. Aktuelt er der et lavt aktivitetsniveau på snedkerværkstedet, men til gengæld lidt øget aktivitet på autoværkstedet Som oplyst ved tidligere tilsynsbesøg, er der mange medarbejdere tilmeldt værkstederne, men det ufravigelige krav om fuldt fradrag i lønnen/arbejdsdusøren for de medarbejdere, der oppebærer kontanthjælp (interne brugere) er medvirkende til, at beskæftigelsestilbuddene ikke umiddelbart opfattes som attraktive for denne medarbejdergruppe. Generelt er de eksterne medarbejdere meget glade for værkstedsaktiviteterne, ifølge forstander. Arbejdsmiljø Forstander oplyser tilsynet om, at der på baggrund af et antal krisesituationer i botilbuddet, er blevet udarbejdet Instruks ved akut krisesituation. Instruksen skal også benyttes af personalet i beskæftigelsestilbuddet. Instruksen angiver, til hvem og hvornår, der skal tages kontakt i tilfælde af en akut krisesituation ligesom den indeholder oplysning om registrering og debreafing. På det daglige fælles morgenmøde for værkstederne og bo-delen informeres der om, når der har været foretaget magtanvendelser eller været krisesituationer i bo-delen, så personalet er forberedte på, hvordan brugeren har det, når pågældende møder på arbejde. Personalet, som tilsynet taler med, udtaler, at der altid er mulighed for debreafing, men til gengæld har de ikke adgang til kontinuerlig supervision, da denne ydes efter behov. Samme personale fortæller endvidere, at ikke alle i personalegruppen oplever at have brug for supervision, men derimod bruger sine kolleger til at dele sine oplevelser med ligesom personalet også udtaler, at den kriseramte kollega måske ikke altid selv er klar over vigtigheden af at få hjælp. Personalet, som tilsynet taler med, understreger også vigtigheden af, at Skurvognen, forstået som sammenholdet på arbejdspladsen, også fungerer, hvilket bl.a. styrkes og vedligeholdes ved deltagelse i fælles arrangementer og kurser, hvor der samtidig gives plads til snak på tværs af personalegrupperne gerne over et måltid mad. 9/16

10 Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring, at motivere de interne medarbejdere (brugere) til at benytte værkstedstilbuddene som et relevant tiltag i et behandlingsforløb. Det er endvidere tilsynets vurdering, at det påbegyndte udviklingsarbejde med tilpasning af Skibbyhøjs ekspertise med personer med sindslidelser sammenholdt med udvikling af tilbuddets aktivitetstilbud er nødvendigt, såfremt tilbuddet fremover skal kunne imødekomme kommunernes behov for tilbud til borgere med psykiske lidelser. Brugen af værkstedspersonalet, som nattevagt i botilbuddet, vurderes af tilsynet som et positivt bidrag til at øge kendskabet mellem medarbejdere (brugere) og personale. Endelig er det tilsynets vurdering, at personalets ønske om mere synlighed fra lederen med fordel vil kunne afklares parterne imellem. Fysiske rammer De fysiske rammer Tilsynet har ikke foretaget en specifik vurdering af de fysiske rammer. Ved rundvisning på værkstederne sammen med forstander, blev tilsynet oplyst om, at der ikke er foretaget væsentlige ændringer i de fysiske rammer. En gruppe medarbejdere (brugere) og personale er i øjeblikket er i færd med at bygge nyt drivhus, som erstatning for det gamle, som røg under stormen i efteråret Udgifterne til materiale dækkes af forsikringen. Pædagogisk metode og praksis Recoveryuddannelsesforløb Hele personalet har været på kursus i recovery dage (ekstern) hen over sommeren/efteråret. Derudover har der i efteråret været afholdt ½ temadag (internt), hvor formålet var at rette fokus mod at skabe en aktiv hverdag, der fremmer beboernes recoveryproces. Det personale tilsynet taler med, fortæller, at temadagen var rigtig god; særligt gruppearbejdet, syntes de var godt, men også at de finder, at der er behov for at ledelsen samler op på dagen og prioriterer de fremlagte ideer samt får justeret ambitionsniveauet, så forventningerne ikke skrues for højt op. For så vidt angår kursusdagene, udtaler personalet, at disse efter deres opfattelse, godt kunne have været mere koncentreret og bemærker i den forbindelse, at de fandt nogle af øvelserne simple og ikke relevante for dem som erfarne professionelle medarbejdere. I forhold til selve udbyttet af kurset, udtaler personalet, at de ikke umiddelbart synes, at de fik nogle konkrete værktøjer, som de kan bruge i arbejdet, men derimod at have fået mere brugbar viden om, hvordan det er at være psykisk syg. Sammensætningen af netværksgrupper af personale fra psykiatrien i Øst og i Vest, oplevede personalet som rigtig godt og meget inspirerende. Og så herskede der, ifølge personalet, en rigtig god stemning under kursusforløbet hvor alle glæder sig til næste runde. 10/16

11 Personalet, som tilsynet taler med, fortæller endvidere, at kurset har bibragt dem mere viden og dermed skabt større forståelse og respekt for brugergruppens vanskeligheder ligesom bevidstheden om at lægge gamle pædagogiske rutiner og vaner bag sig og have fokus på det nye, er blevet skærpet under kursusforløbet. Det samme personale giver også udtryk for, at arbejdet indebærer, at der stilles store krav til deres (personalets) personlige kompetencer og ressourcer for at der kan ske den nødvendige personlige udvikling hos medarbejderne (brugerne) sideløbende med vigtigheden af, at der også foregår en produktion. Forstander udtaler, at det er hans indtryk, at alle deltagerne var tilfredse med recovery kurset og at der herskede en god stemning under hele forløbet. Forstander giver også udtryk for at have erfaret, at personalet har taget ved lære i form af positive ændringer i adfærd og handlinger. De pårørende, som tilsynet taler med, giver udtryk for ønsket om et tættere samarbejde med Skibbyhøj samt om mere information om, hvordan der arbejdes ikke mindst om det recovery baserede arbejde. Udviklingsplaner (brugerne) Som forberedelse til tilsynet, har tilsynet modtaget 3 ansættelseskontrakter for eksterne medarbejdere/brugere samt 2 mål- og handleanvisninger vedrørende beskæftigelsesforhold for interne medarbejdere/brugere. For de eksterne medarbejderes/brugeres vedkommende indgås der en ansættelseskontrakt mellem brugeren og det pågældende værksted med angivelse af daglig arbejdstid, andre vigtige punkter samt dato for evaluering. I to af de tre ansættelseskontrakter er der indføjet et kort notat under vigtige punkter. Under punktet evaluering/opfølgning fremgår flg.: Kontrakt 1: Indgået Aftalt evaluering senest ved teamkonference ellers ved behov. Dato for evaluering er ikke påført og der har indtil dato ( ) ikke været foretaget evaluering. Kontrakt 2: Indgået Aftalt evaluering Der har indtil dato ( ) ikke været foretaget evaluering. Kontrakt 3: Indgået Aftalt evaluering efter½ år ( ). Der har indtil dato ikke været foretaget evaluering. I alle tre kontrakter er evalueringsdatoen således ikke overholdt ligesom det heller ikke fremgår, hvorvidt der er fastsat en anden dato for evaluering. Alle kontrakter ligger i EKJ. Alle de eksterne medarbejdere (brugere) tilbydes MUS, hvor temaerne arbejdet samarbejde generelt om Skibbyhøj berøres. I starten var der lidt modstand mod MUS, men det er hensigten, at alle de eksterne medarbejdere skal have MUS med deres leder. For de interne medarbejderes (brugeres) vedkommende, indgår uddannelse/beskæftigelse som et fast punkt i deres beskæftigelsestilbud. Forstander oplyser om, at beskæftigelsesdelen ikke fylder meget i den samlede indsats i forhold til de interne medarbejdere (brugere), idet det kan være vigtigere, at de først lærer at stå op om morgenen, som forudsætning for at kunne møde på sit beskæftigelsestilbud. 11/16

12 Tilsynets gennemgang af de to udviklingsplaner (den del der omhandler beskæftigelse/aktivitet): Udviklingsplan 1: Planen for beskæftigelses-/aktivitetsdelen er opdelt i langsigtede og kortsigtede mål, handleanvisning og evaluering. Både det langsigtede og det kortsigtede mål er meget kortfattet beskrevet og uden nogen angivelse af, hvordan målene nås. Målene fremstår ukonkrete og ikke handle-anvisende. Udviklingsplan 2: Uddannelses- og arbejdsdelen er opdelt i målsætning, handleanvisning og evaluering. De opstillede mål fremstår ukonkrete og ikke handle-anvisende. Det er ikke beskrevet, hvad der skal til for at medarbejderen/brugeren opnår de opstillede mål. Forstander oplyser, at det er planen at indføre et kompetenceskema, som af personalet kan anvendes til at vurdere medarbejdernes (brugernes) - både de interne og eksterne - 9 kompetenceområder. Forinden skemaet, som benyttes på et andet kommunalt beskæftigelsestilbud, kan tages i anvendelse, skal det tilrettes Skibbyhøjs brugergruppe. Forstander forventer imidlertid ikke, at skemaet kan tages i anvendelse, før der er taget endelig stilling til, hvorvidt der skal etableres STU-tilbud på Skibbyhøj. Dokumentation og journalisering Tilsynets vurdering Temaet har ikke været berørt under tilsynet. På baggrund af forstanders og personalets udtalelser, er det tilsynets vurdering, at det gennemførte uddannelsesforløb i recovery har bibragt deltagerne et kvalitetsløft både fagligt og personligt. Især personalets udtalelser om, at uddannelsen har skabt større forståelse for, hvad det vil sige at være psykisk syg, vurderes af tilsynet som centralt i den samlede indsats i forhold til medarbejdernes (brugernes) psykosociale rehabilitering. På baggrund af de pårørendes ønske om mere information om de pædagogiske metoder, der anvendes på Skibbyhøj, herunder kendskab til recovery, er det tilsynets vurdering, at en info-aften/foredragsaften om dette tema med fordel vil kunne imødekomme ønsket ligesom et sådant møde med et fagligt indhold, formodes at ville kunne styrke samarbejdet mellem de pårørende og tilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at de beskrevne mål, vedrørende brugernes beskæftigelsesmæssige forhold, ikke er konkrete og/eller handleanvisende. Dette vanskeliggør, at målene kan realiseres ligesom det medfører vanskeligheder med at foretage en evaluering af, hvorvidt målene er nået, når disse kun er overordnet beskrevet. Brugerindflydelse Brugerindflydelse Tilsynet taler med fire medarbejdere (brugere), 1 intern og 3 eksterne, der repræsenterer 4 værksteder. Alle brugerne udtaler, at være tilfredse med de værkstedstilbud, hvor de er 12/16

13 ansat. Med undtagelse af en enkelt af de medarbejdere (brugere) tilsynet taler med, giver de udtryk for, generelt at have gode muligheder for indflydelse, hvis der er noget de gerne vil prøve eller ønsker at arbejde med. En enkelt medarbejder har til gengæld oplevelsen af, at det er leder af værkstedet, der bestemmer hvad der skal laves, og hvem der skal lave det. Medarbejderne (brugerne) er dog enige om, at de altid kan komme til personalet, når de har brug for at snakke. Ifølge medarbejderne (brugerne) laves der dagsordner og der skrives referater fra møderne i Brugerrådet. En medarbejder (bruger), som tilsynet taler med, angiver imidlertid, aldrig at have set et referat. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne (brugerne) overvejende har tilfredsstillende muligheder for indflydelse på egne forhold. Da referaterne fra møderne i Brugerrådet tilsyneladende ikke når ud til alle brugerne, er det efter tilsynets vurdering en overvejelse værd at gennemgå referaterne ude på værkstederne, hvor der samtidig med gennemgangen kunne samles op på punkter til drøftelse i det kommende møde i Brugerrådet. Kommunikation og omgangsformer Kommunikation og Omgangsformer Medarbejderne (brugerne), som tilsynet taler med, udtaler, at de oplever, at der hersker en god tone medarbejderne imellem og mellem værkstedspersonalet, som altid er parate til at lave et break og snakke ligesom de er gode til at spotte, når medarbejderne (brugerne) har en dårlig dag og har behov for særlig opmærksomhed. Desuden er personalet gode til at gribe ind, hvis der ikke bliver talt ordentlig til hinanden. Under interviewet med medarbejderne (brugerne), fortæller de, at de oplever værkstedspersonalet som åbne og involverende og at der hersker en rar stemning med gode sociale normer og en hensynsfuld omgang med hinanden. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at der hersker en god og hensynsfuld tone på Skibbyhøj, og at personalet er imødekommende og indstillede på at være til rådighed for brugerne. Aktiviteter/beskæftigelsestilbud Aktiviteteter Forstander oplyser om, at man har fået høns på Skibbyhøj. Imidlertid kniber det for medarbejderne (brugerne) at tage det fulde ansvar for pasningen, så derfor må personalet også træde til ind imellem. Et par af de medarbejdere (brugere) som tilsynet taler med, fortæller, at de tager del i pasningen af hønsene. Medarbejderne (brugerne) har tidligere haft fremsat ønske om dyrehold på Skibbyhøj. De medarbejdere, som tilsynet taler med, fortæller også, at de af deres kolleger, som ønskede dyrehold på Skibbyhøj, ikke mødte op til det møde, hvor forslaget om dyrehold skulle behandles, så derfor er besætningen 13/16

14 ikke blevet udvidet yderligere. Der er blevet oprettet fitnesshold fælles for de interne og eksterne medarbejdere (brugere). Fysioterapeuten, som forestår dette, har også igangsat mindfulness et kvarter midt på dagen 3 gange ugl. En af medarbejderne, som tilsynet taler med, fortæller, at han har deltaget i mindfulness og synes, det var rigtig godt og underviseren super god. Samme underviser (fysioterapeuten), underviser også i motion herunder i brugen af træningsredskaberne, så medarbejderne selv kan træne med disse. Den medarbejder (bruger), som er beskæftiget køkkenet, fremhæver denne arbejdsplads som et åbent og imødekommende sted med rige muligheder for afprøvning af nye ideer ligesom pågældende oplever, at det i køkkenet falder helt naturligt at man både snakker om opgaverne og om, hvordan man har det. De pårørende (et forældrepar) som tilsynet taler med, fortæller, at de har indtryk af, at deres unge pårørende er glad for at være beskæftiget i køkkenet, men også, at det ikke virker særlig motiverende, når den løn der optjenes, trækkes fuldt ud i kontanthjælpen. Løn for udført arbejde ville også, efter de pårørendes mening, være en anerkendelse af det arbejde, der udføres. Samme pårørende udtaler endvidere, at de synes, at der mangler sanktionsmuligheder, når aftaler ikke overholdes. Forstander oplyser, at undervisningstilbuddet i IT er sat på stand by indtil videre. Medarbejderne (brugerne) som tilsynet taler med, fortæller, at IT-projektet kom godt fra start i lånte lokaler ude i byen, men at der nu ikke længere er interesse for tilbuddet. De pårørende udtaler til tilsynet, at de synes, der er mange fantastiske tilbud på stedet, men også at de oplever, at disse ikke benyttes af deres egen pårørende. Adspurgt fortæller medarbejderne, at de ikke umiddelbart har forslag eller ønsker til andre aktiviteter end dem, der er adgang til for nuværende. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at man på Skibbyhøj søger at skabe en meningsfuld hverdag indeholdende relevante tilbud med aktiviteter af både kreativ og produktionslignende karakter ligesom igangsætning af nye aktiviteter sker på baggrund af medarbejdernes (brugernes) fremsatte ønsker. Graden af medarbejdernes (brugernes) benyttelse af de tilbudte aktiviteter er, efter tilsynets vurdering, afhængig af medarbejdernes (brugernes) psykiske tilstand og interesse sammenholdt med personalets forståelse og kendskab til metoder, der fremmer motivationen hos den enkelte. Sundhed Sundhed På initiativ fra nogle medarbejdere (brugere) og personalet i køkkenet, er der igangsat et projekt med det formål at sætte struktur på sundheden i hverdagen på Skibbyhøj. En af grundene hertil er et ønske om at sætte fokus på 14/16

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere