Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014"

Transkript

1 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

2 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring, at motivere de interne medarbejdere (brugere) til at benytte værkstedstilbuddene som et relevant tiltag i et behandlingsforløb. Det er endvidere tilsynets vurdering, at det påbegyndte udviklingsarbejde med tilpasning af Skibbyhøjs ekspertise med personer med sindslidelser sammenholdt med udvikling af tilbuddets aktivitetstilbud er nødvendigt, såfremt tilbuddet fremover skal kunne imødekomme kommunernes behov for tilbud til borgere med psykiske lidelser. Brugen af værkstedspersonalet, som nattevagt i botilbuddet, vurderes af tilsynet som et positivt bidrag til at øge kendskabet mellem medarbejdere (brugere) og personale. Endelig er det tilsynets vurdering, at personalets ønske om mere synlighed fra lederen med fordel vil kunne afklares parterne imellem. Pædagogisk metode og praksis På baggrund af forstanders og personalets udtalelser, er det tilsynets vurdering, at det gennemførte uddannelsesforløb i recovery har bibragt deltagerne et kvalitetsløft både fagligt og personligt. Især personalets udtalelser om, at uddannelsen har skabt større forståelse for, hvad det vil sige at være psykisk syg, vurderes af tilsynet som centralt i den samlede indsats i forhold til medarbejdernes (brugernes) psykosociale rehabilitering. På baggrund af de pårørendes ønske om mere information om de pædagogiske metoder, der anvendes på Skibbyhøj, herunder kendskab til recovery, er det tilsynets vurdering, at en info-aften/foredragsaften om dette tema med fordel vil kunne imødekomme ønsket ligesom et sådant møde med et fagligt indhold, formodes at ville kunne styrke samarbejdet mellem de pårørende og tilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at de beskrevne mål, vedrørende brugernes beskæftigelsesmæssige forhold, ikke er konkrete og/eller handleanvisende. Dette vanskeliggør, at målene kan realiseres ligesom det medfører vanskeligheder med at foretage en evaluering af, hvorvidt målene er nået, når disse kun er overordnet beskrevet. Aktiviteter Det er tilsynets vurdering, at man på Skibbyhøj søger at skabe en meningsfuld hverdag indeholdende relevante tilbud med aktiviteter af både kreativ og produktionslignende karakter ligesom igangsætning af nye aktiviteter sker på baggrund af medarbejdernes (brugernes) fremsatte ønsker. Graden af medarbejdernes (brugernes) benyttelse af de tilbudte aktiviteter er, efter tilsynets vurdering, afhængig af medarbejdernes (brugernes) psykiske tilstand og interesse sammenholdt med personalets forståelse og kendskab til metoder, der fremmer motivationen hos den enkelte. Brugerindflydelse Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne (brugerne) overvejende har tilfredsstillende muligheder for indflydelse på egne forhold. Da referaterne fra møderne i Brugerrådet tilsyneladende ikke når ud til alle brugerne, er det efter tilsynets vurdering en overvejelse værd at gennemgå referaterne ude på værkstederne, hvor der samtidig med gennemgangen kunne samles op på punkter til drøftelse i det kommende møde i Brugerrådet. Kommunikation og omgangsformer Tilsynet vurderer, at der hersker en god og hensynsfuld tone på Skibbyhøj, og at persona- 2/16

3 let er imødekommende og indstillede på at være til rådighed for brugerne. Sundhed Tilsynet vurderer, at Skibbyhøjs mål om at sætte fokus på sundhed i bred betydning, er kommet godt fra start ved igangsætning af tilbuddet om fælles morgenmad i kantinen tillige med tilbud om bl.a. individuelt tilrettelagte fysiske aktiviteter i form af fitness m.v. Udarbejdelsen af en alkoholpolitik og det påtænkte tilbud om NADA-akupunktur vurderes ligeledes af tilsynet, som relevante sundhedsfremmende initiativer med det formål at forbedre den psykiske og fysiske livskvalitet hos medarbejderne (brugerne). Endelig er det tilsynets vurdering, at der forudsættes en fælles, længerevarende indsats fra det samlede personales side, at understøtte de sundhedsfremmende initiativer, hvis det skal lykkes at gennemføre de ønskede indsatser. Magtanvendelser Det er tilsynets vurdering, at den udarbejdede Instruks ved akut krisesituation er et relevant redskab, hvis/når personalet involveres i eller overværer en kritisk situation. Tilbudsportal og hjemmeside Det er tilsynets vurdering, at ledelsen bør prioritere indberetning af relevante oplysninger til Tilbudsportalen, således, at 103 tilbuddet snarest kommer til at fremstå som et godkendt tilbud. Opfølgning fra seneste tilsynsbesøg Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i nogen grad har fulgt op på tilsynets bemærkninger og anbefalinger, men at der fortsat resterer områder, hvor krav og rammer må forventes at blive nærmere afklaret i forbindelse med det igangsatte procesarbejde vedrørende tilbuddets fremtid. 3/16

4 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Det bemærkes, at arbejdet med at motivere de interne medarbejdere (brugere) til at benytte værkstedstilbuddene efter hensigten, er en konstant udfordring for tilbuddet. Tilsynet bemærker, at Skibbyhøj står overfor en nødvendig organisatorisk og strukturel tilpasning, såfremt tilbuddet fremover skal kunne imødekomme behovene hos nuværende og potentielle brugere og målgrupper. Tilsynet skal bemærke, at personalets ønske om mere synlighed fra lederen med fordel vil kunne afklares på et fælles møde mellem parterne. Det gennemførte uddannelsesforløb i recovery synes at have bibragt personalet et værdifuldt kvalitetsløft. I den forbindelse har tilsynet særlig bemærket personalets udtalelse om, at uddannelsen har skabt større forståelse for, hvad det vil sige at være psykisk syg ligesom betydningen af ændring af vaner og rutiner kan påvirke behandlingen. Tilsynet bemærker, at den fastsatte dato for evaluering i de eksterne medarbejderes (brugeres) ansættelseskontrakter ikke er overholdt. Tilsynet bemærker, at medarbejderne (brugerne) overvejende er tilfredse med mulighederne for indflydelse på deres egne forhold ligesom der udtrykkes tilfredshed med den omgangstone, der hersker på stedet. Tilsynet skal særlig fremhæve tilbuddets indsats med at sætte fokus på sundhed i bred betydning og i første omgang at have rettet indsatsen mod at sikre beboere og medarbejdere et sundt morgenmåltid. Anbefalinger Tilsynet skal anbefale, at de pårørendes ønske om mere information om de pædagogiske metoder der anvendes på Skibbyhøj, herunder kendskab til recovery, imødekommes f. eks. ved at invitere til en informations-/foredragsaften. Da tilsynet kan konstatere, at målene for medarbejdernes (brugernes) beskæftigelses- og aktivitetstilbud fortsat er ukonkrete og/eller ikke handleanvisende, skal tilsynet gentage sin anbefaling om at sætte fokus på at beskrive målene, så de fremstår konkrete, realistiske og evaluerbare. 4/16

5 For de eksterne medarbejderes (brugeres) vedkommende gælder ligeledes, at tilsynet kan konstatere, at tidligere anbefaling om formulering af individuelle mål for beskæftigelsestilbuddet ikke er fulgt op. Tilsynet skal derfor gentage sin anbefaling og yderligere anbefale, at området vægtes højt i opgaveprioriteringen. Tilsynet anbefaler, at der afholdes faste værkstedsmøder og at alle værkstederne bliver repræsenteret i Brugerrådet. Desuden anbefales det, at referaterne fra møderne i Brugerrådet gennemgås på værkstedmøderne umiddelbart efter afholdelse af møde i rådet. Tilsynet anbefaler, at de manglende oplysninger til tilbudsportalen indberettes snarest, således at 103 tilbuddet kommer til at fremstå som et godkendt tilbud. Påbud Tilsynet har ikke givet anledning til påbud 5/16

6 Oplysninger Navn og hjemsted Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Birkevej Skibby Tlf.: Mail: Leder Tilbudstype og lovgrundlag Antal pladser og belægningsgrad Takst Målgruppebeskrivelse Antal ansatte og personalesammensætning Forstander Uffe Voldum-Clausen. Tilbuddet er et kommunalt beskæftigelsestilbud godkendt i henhold til Servicelovens 103. Tilbuddet har 38 fuldtidspladser, fordelt med 18 pladser til eksterne brugere og 20 til interne brugere. Taksten udgør kr. 517,- pr. dag, svarende til kr ,- pr. måned. Målgruppen i beskæftigelsestilbuddet er voksne mellem 18 og 65 år med psykiske lidelser. For de eksterne medarbejdere (brugeres) vedkommende gælder det, at de har brug for at afklare, udvikle og/eller vedligeholde deres personlige, sociale og faglige kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. Den nuværende personalesammensætning: Forstander, der samtidig fungerer som daglig leder for værkstedspersonalet og tværfaglige medarbejdere. Stedfortræder, der samtidig fungerer som daglig leder for boligpersonalet i 107-tilbuddet. 2 rengøringsassistenter (deles med botilbuddet) 1 administrativ medarbejder (deles med botilbuddet) 9 værkstedsmedarbejdere (personale). Heraf har de 6 en værkstedsfaglig eller værkstedsrelevant uddannelse som hhv. tømrer, landbrugsuddannet, anlægsgartner, mekaniker, køkkenleder, automekaniker, sløjdlærer og jordbrugsteknolog. Én er uddannet pædagog og én har både værkstedsfaglig og pædagoguddannelse. Derudover er en tidligere værkstedsbruger ansat i et fleksjob. Alle er fuldtidsansatte på nær to, som er ansat i hhv. 32 og 34 timer pr. uge. Seneste tilsyn Seneste tilsyn (anmeldt) er afholdt d. 10. april 2014 Dato og tidspunkt for tilsyn 7. oktober 2014 kl /16

7 Deltagere i tilsynet Tilsynsførende Tilrettelæggelse af tilsynet, herunder metodevalg Forstander Uffe Voldum-Clausen 3 personaler repræsenterende tre værksteder. 4 medarbejdere (brugere) fordelt med 3 externe og 1 intern, repræsenterende fire værksteder. En af medarbejderne sidder i Brugerrådet. Et forældre-/pårørendepar til en medarbejder (intern bruger). Lykke Bomholt, tilsynskonsulent Solvej Mailund, tilsynskonsulent Det uanmeldte tilsyn har særligt haft fokus på: Status på omstilling af tilbuddet Aktuel bruger- og personalesituation Implementering af recovery Dokumentation/evaluering af den faglige indsats Sundhed (kost og motion) Aktiviteter/beskæftigelsestilbud Magtanvendelser Tilsynet havde inden besøget orienteret sig i tilgængelig dokumentation (Tilbudsportal, hjemmeside og rapporter fra tidligere tilsyn). Tilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget fået tilsendt eksempler på tre socialpædagogiske udviklingsplaner samt andet relevant materiale. Opfølgning på tidligere tilsyn Bemærkninger Seneste tilsynsbesøg i april 2014 gav anledning til flere bemærkninger, herunder: Tilsynet bemærker, at det er planen, at der skal udarbejdes stillingsbeskrivelser for personalet i beskæftigelsestilbuddet, når rammen for tilbuddets fremtid er klar. Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser for personalet i beskæftigelsestilbuddet afventer fortsat den igangsatte proces med afklaring af tilbuddets fremtid. Tilsynet bemærker, at de interne medarbejdere (brugere) på grund af deres psykiske lidelser, kun i mindre omfang formår at deltage i beskæftigelsestilbuddet. Det er tilsynets opfattelse, at de interne medarbejdere (brugere) ikke i større omfang end hidtil, gør brug af værkstedsfaciliteterne. Det bemærkes, at medarbejderne (brugerne), der deltager i tilsynet, har ønsker om nye værksteds/aktivitetstilbud som fx musik, fitness og IT samt fælles værkstedsprojekter. Tilbuddet om IT er sat på stand by, grundet manglende tilslutning fra medarbejderne (brugerne). Tilbuddet om fitness/motion er i sin begyndelse og tiden må vise, om der kan skabes tilstrækkelig interesse og motivation for denne aktivitet. Det samme med tilbuddet om mindfulness, som umiddelbart er blevet taget godt imod af medarbejderne (brugerne). Endelig kan Tilsynet konstatere, at der som en ny aktivitet, er kommet høns på Skibbyhøj og at personalet indgår i pasningen af disse, da medarbejderne 7/16

8 (brugerne) ikke er i stand til at påtage sig det fulde ansvar for denne opgave. Der opfordres til, at tilbuddet påbegynder indberetning på den nye tilbudsportal. Tilsynet gentager opfordringen til ledelsen om snarest at foretage de nødvendige indberetninger til Tilbudsportalen. Anbefalinger Seneste tilsynsbesøg gav anledning til følgende anbefaling: Det anbefales, at brugerrådet i højere grad støttes i, at referaterne fra brugerrådsmøderne løbende bliver færdiggjort og gjort tilgængelige for øvrige brugere og personale på tilbudsstedet, jf. tilbudsstedets egne retningslinjer. Tilsynet tager forstanders oplysning om, at der ydes støtte til referatskrivning, til efterretning. Tilsynet anbefaler, at tilbudsstedet sætter fokus på, at målene, der vedrører medarbejdernes (brugernes) beskæftigelses- og aktivitetstilbud udbygges og konkretiseres. Tilsynet konstaterer, at målene for medarbejdernes beskæftigelses- og aktivitetstilbud ikke er blevet nærmere udbygget eller konkretiseret siden tilsynets anbefaling i april Det anbefales desuden, at der også for de eksterne medarbejdere formuleres individuelle mål for deres beskæftigelsestilbud. For de eksterne medarbejderes (brugeres) vedkommende indgås der en ansættelseskontrakt mellem den pågældende medarbejder og det pågældende værksted. Kontrakten angiver ikke konkrete eller individuelle mål for brugernes beskæftigelsestilbud ligesom kontrakten kun indeholder faktuelle ansættelses forhold. Organisation, ledelse, personale og brugere Brugersituationen Personalesituationen Forstander oplyser, at der d. d er en belægning på ca. 85 %. De ledige pladser gælder gruppen af eksterne brugere. Forstander oplyser, at der p. t. er 2 vakante fuldtidsstillinger i beskæftigelsestilbuddet. Den ene stilling har ikke været besat i en længere periode og den anden stilling er ledig efter, at medarbejderen er gået på pension. Pedellen går på pension fra årsskiftet og det overvejes at besætte stillingen med en flexjobber. Personalet, der deltager i samtalen med tilsynet, udtaler, at de godt kunne ønske sig, at forstanderen var mere synlig i hverdagen. Udvikling og omstilling af beskæftigelsestilbuddet Det fremgår af referatet fra møde i Sundhedsudvalget, den , at Mulighederne for et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU) på Skibbyhøj skal afklares Der iværksættes et procesarbejde omkring fremtidens beskyttet beskæftigelse på Skibbyhøj 8/16

9 Adspurgt om hvor langt man er med ovenstående arbejdsprocesser, oplyser forstander, for så vidt angår STU, er der udarbejdet en projektbeskrivelse med henblik på oprettelse af STU tilbud på Skibbyhøj. Efterfølgende er der truffet beslutning i fagafdelingen om at henlægge projektets videre fremme ved at lade det indgå som et led i den kommende omstillingsplan på hele det specialiserede voksenområde. Angående fremtidens beskyttede beskæftigelse på Skibbyhøj, er der på grundlag af kommissorium med overskriften Et Skibbyhøj set i nye muligheder til nye tider nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at beskrive, hvorledes tilbuddet kan tilpasses efterspørgslen på flere tilbud til unge med sindslidelser samt unge med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD). Procesarbejdet blev indledt i uge 35 og er planlagt at være afsluttet inden udgangen af En af de medarbejdere (brugere), som tilsynet taler med, fortæller, at der dagligt som regel kun er 3-4 medarbejdere på snedkerværkstedet ud af de 8-10 tilmeldte. Samme bruger fortæller også, at hvis alle tilmeldte medarbejdere (brugere) mødte op, ville der nok blive behov for mere fysisk plads. Aktuelt er der et lavt aktivitetsniveau på snedkerværkstedet, men til gengæld lidt øget aktivitet på autoværkstedet Som oplyst ved tidligere tilsynsbesøg, er der mange medarbejdere tilmeldt værkstederne, men det ufravigelige krav om fuldt fradrag i lønnen/arbejdsdusøren for de medarbejdere, der oppebærer kontanthjælp (interne brugere) er medvirkende til, at beskæftigelsestilbuddene ikke umiddelbart opfattes som attraktive for denne medarbejdergruppe. Generelt er de eksterne medarbejdere meget glade for værkstedsaktiviteterne, ifølge forstander. Arbejdsmiljø Forstander oplyser tilsynet om, at der på baggrund af et antal krisesituationer i botilbuddet, er blevet udarbejdet Instruks ved akut krisesituation. Instruksen skal også benyttes af personalet i beskæftigelsestilbuddet. Instruksen angiver, til hvem og hvornår, der skal tages kontakt i tilfælde af en akut krisesituation ligesom den indeholder oplysning om registrering og debreafing. På det daglige fælles morgenmøde for værkstederne og bo-delen informeres der om, når der har været foretaget magtanvendelser eller været krisesituationer i bo-delen, så personalet er forberedte på, hvordan brugeren har det, når pågældende møder på arbejde. Personalet, som tilsynet taler med, udtaler, at der altid er mulighed for debreafing, men til gengæld har de ikke adgang til kontinuerlig supervision, da denne ydes efter behov. Samme personale fortæller endvidere, at ikke alle i personalegruppen oplever at have brug for supervision, men derimod bruger sine kolleger til at dele sine oplevelser med ligesom personalet også udtaler, at den kriseramte kollega måske ikke altid selv er klar over vigtigheden af at få hjælp. Personalet, som tilsynet taler med, understreger også vigtigheden af, at Skurvognen, forstået som sammenholdet på arbejdspladsen, også fungerer, hvilket bl.a. styrkes og vedligeholdes ved deltagelse i fælles arrangementer og kurser, hvor der samtidig gives plads til snak på tværs af personalegrupperne gerne over et måltid mad. 9/16

10 Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring, at motivere de interne medarbejdere (brugere) til at benytte værkstedstilbuddene som et relevant tiltag i et behandlingsforløb. Det er endvidere tilsynets vurdering, at det påbegyndte udviklingsarbejde med tilpasning af Skibbyhøjs ekspertise med personer med sindslidelser sammenholdt med udvikling af tilbuddets aktivitetstilbud er nødvendigt, såfremt tilbuddet fremover skal kunne imødekomme kommunernes behov for tilbud til borgere med psykiske lidelser. Brugen af værkstedspersonalet, som nattevagt i botilbuddet, vurderes af tilsynet som et positivt bidrag til at øge kendskabet mellem medarbejdere (brugere) og personale. Endelig er det tilsynets vurdering, at personalets ønske om mere synlighed fra lederen med fordel vil kunne afklares parterne imellem. Fysiske rammer De fysiske rammer Tilsynet har ikke foretaget en specifik vurdering af de fysiske rammer. Ved rundvisning på værkstederne sammen med forstander, blev tilsynet oplyst om, at der ikke er foretaget væsentlige ændringer i de fysiske rammer. En gruppe medarbejdere (brugere) og personale er i øjeblikket er i færd med at bygge nyt drivhus, som erstatning for det gamle, som røg under stormen i efteråret Udgifterne til materiale dækkes af forsikringen. Pædagogisk metode og praksis Recoveryuddannelsesforløb Hele personalet har været på kursus i recovery dage (ekstern) hen over sommeren/efteråret. Derudover har der i efteråret været afholdt ½ temadag (internt), hvor formålet var at rette fokus mod at skabe en aktiv hverdag, der fremmer beboernes recoveryproces. Det personale tilsynet taler med, fortæller, at temadagen var rigtig god; særligt gruppearbejdet, syntes de var godt, men også at de finder, at der er behov for at ledelsen samler op på dagen og prioriterer de fremlagte ideer samt får justeret ambitionsniveauet, så forventningerne ikke skrues for højt op. For så vidt angår kursusdagene, udtaler personalet, at disse efter deres opfattelse, godt kunne have været mere koncentreret og bemærker i den forbindelse, at de fandt nogle af øvelserne simple og ikke relevante for dem som erfarne professionelle medarbejdere. I forhold til selve udbyttet af kurset, udtaler personalet, at de ikke umiddelbart synes, at de fik nogle konkrete værktøjer, som de kan bruge i arbejdet, men derimod at have fået mere brugbar viden om, hvordan det er at være psykisk syg. Sammensætningen af netværksgrupper af personale fra psykiatrien i Øst og i Vest, oplevede personalet som rigtig godt og meget inspirerende. Og så herskede der, ifølge personalet, en rigtig god stemning under kursusforløbet hvor alle glæder sig til næste runde. 10/16

11 Personalet, som tilsynet taler med, fortæller endvidere, at kurset har bibragt dem mere viden og dermed skabt større forståelse og respekt for brugergruppens vanskeligheder ligesom bevidstheden om at lægge gamle pædagogiske rutiner og vaner bag sig og have fokus på det nye, er blevet skærpet under kursusforløbet. Det samme personale giver også udtryk for, at arbejdet indebærer, at der stilles store krav til deres (personalets) personlige kompetencer og ressourcer for at der kan ske den nødvendige personlige udvikling hos medarbejderne (brugerne) sideløbende med vigtigheden af, at der også foregår en produktion. Forstander udtaler, at det er hans indtryk, at alle deltagerne var tilfredse med recovery kurset og at der herskede en god stemning under hele forløbet. Forstander giver også udtryk for at have erfaret, at personalet har taget ved lære i form af positive ændringer i adfærd og handlinger. De pårørende, som tilsynet taler med, giver udtryk for ønsket om et tættere samarbejde med Skibbyhøj samt om mere information om, hvordan der arbejdes ikke mindst om det recovery baserede arbejde. Udviklingsplaner (brugerne) Som forberedelse til tilsynet, har tilsynet modtaget 3 ansættelseskontrakter for eksterne medarbejdere/brugere samt 2 mål- og handleanvisninger vedrørende beskæftigelsesforhold for interne medarbejdere/brugere. For de eksterne medarbejderes/brugeres vedkommende indgås der en ansættelseskontrakt mellem brugeren og det pågældende værksted med angivelse af daglig arbejdstid, andre vigtige punkter samt dato for evaluering. I to af de tre ansættelseskontrakter er der indføjet et kort notat under vigtige punkter. Under punktet evaluering/opfølgning fremgår flg.: Kontrakt 1: Indgået Aftalt evaluering senest ved teamkonference ellers ved behov. Dato for evaluering er ikke påført og der har indtil dato ( ) ikke været foretaget evaluering. Kontrakt 2: Indgået Aftalt evaluering Der har indtil dato ( ) ikke været foretaget evaluering. Kontrakt 3: Indgået Aftalt evaluering efter½ år ( ). Der har indtil dato ikke været foretaget evaluering. I alle tre kontrakter er evalueringsdatoen således ikke overholdt ligesom det heller ikke fremgår, hvorvidt der er fastsat en anden dato for evaluering. Alle kontrakter ligger i EKJ. Alle de eksterne medarbejdere (brugere) tilbydes MUS, hvor temaerne arbejdet samarbejde generelt om Skibbyhøj berøres. I starten var der lidt modstand mod MUS, men det er hensigten, at alle de eksterne medarbejdere skal have MUS med deres leder. For de interne medarbejderes (brugeres) vedkommende, indgår uddannelse/beskæftigelse som et fast punkt i deres beskæftigelsestilbud. Forstander oplyser om, at beskæftigelsesdelen ikke fylder meget i den samlede indsats i forhold til de interne medarbejdere (brugere), idet det kan være vigtigere, at de først lærer at stå op om morgenen, som forudsætning for at kunne møde på sit beskæftigelsestilbud. 11/16

12 Tilsynets gennemgang af de to udviklingsplaner (den del der omhandler beskæftigelse/aktivitet): Udviklingsplan 1: Planen for beskæftigelses-/aktivitetsdelen er opdelt i langsigtede og kortsigtede mål, handleanvisning og evaluering. Både det langsigtede og det kortsigtede mål er meget kortfattet beskrevet og uden nogen angivelse af, hvordan målene nås. Målene fremstår ukonkrete og ikke handle-anvisende. Udviklingsplan 2: Uddannelses- og arbejdsdelen er opdelt i målsætning, handleanvisning og evaluering. De opstillede mål fremstår ukonkrete og ikke handle-anvisende. Det er ikke beskrevet, hvad der skal til for at medarbejderen/brugeren opnår de opstillede mål. Forstander oplyser, at det er planen at indføre et kompetenceskema, som af personalet kan anvendes til at vurdere medarbejdernes (brugernes) - både de interne og eksterne - 9 kompetenceområder. Forinden skemaet, som benyttes på et andet kommunalt beskæftigelsestilbud, kan tages i anvendelse, skal det tilrettes Skibbyhøjs brugergruppe. Forstander forventer imidlertid ikke, at skemaet kan tages i anvendelse, før der er taget endelig stilling til, hvorvidt der skal etableres STU-tilbud på Skibbyhøj. Dokumentation og journalisering Tilsynets vurdering Temaet har ikke været berørt under tilsynet. På baggrund af forstanders og personalets udtalelser, er det tilsynets vurdering, at det gennemførte uddannelsesforløb i recovery har bibragt deltagerne et kvalitetsløft både fagligt og personligt. Især personalets udtalelser om, at uddannelsen har skabt større forståelse for, hvad det vil sige at være psykisk syg, vurderes af tilsynet som centralt i den samlede indsats i forhold til medarbejdernes (brugernes) psykosociale rehabilitering. På baggrund af de pårørendes ønske om mere information om de pædagogiske metoder, der anvendes på Skibbyhøj, herunder kendskab til recovery, er det tilsynets vurdering, at en info-aften/foredragsaften om dette tema med fordel vil kunne imødekomme ønsket ligesom et sådant møde med et fagligt indhold, formodes at ville kunne styrke samarbejdet mellem de pårørende og tilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at de beskrevne mål, vedrørende brugernes beskæftigelsesmæssige forhold, ikke er konkrete og/eller handleanvisende. Dette vanskeliggør, at målene kan realiseres ligesom det medfører vanskeligheder med at foretage en evaluering af, hvorvidt målene er nået, når disse kun er overordnet beskrevet. Brugerindflydelse Brugerindflydelse Tilsynet taler med fire medarbejdere (brugere), 1 intern og 3 eksterne, der repræsenterer 4 værksteder. Alle brugerne udtaler, at være tilfredse med de værkstedstilbud, hvor de er 12/16

13 ansat. Med undtagelse af en enkelt af de medarbejdere (brugere) tilsynet taler med, giver de udtryk for, generelt at have gode muligheder for indflydelse, hvis der er noget de gerne vil prøve eller ønsker at arbejde med. En enkelt medarbejder har til gengæld oplevelsen af, at det er leder af værkstedet, der bestemmer hvad der skal laves, og hvem der skal lave det. Medarbejderne (brugerne) er dog enige om, at de altid kan komme til personalet, når de har brug for at snakke. Ifølge medarbejderne (brugerne) laves der dagsordner og der skrives referater fra møderne i Brugerrådet. En medarbejder (bruger), som tilsynet taler med, angiver imidlertid, aldrig at have set et referat. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne (brugerne) overvejende har tilfredsstillende muligheder for indflydelse på egne forhold. Da referaterne fra møderne i Brugerrådet tilsyneladende ikke når ud til alle brugerne, er det efter tilsynets vurdering en overvejelse værd at gennemgå referaterne ude på værkstederne, hvor der samtidig med gennemgangen kunne samles op på punkter til drøftelse i det kommende møde i Brugerrådet. Kommunikation og omgangsformer Kommunikation og Omgangsformer Medarbejderne (brugerne), som tilsynet taler med, udtaler, at de oplever, at der hersker en god tone medarbejderne imellem og mellem værkstedspersonalet, som altid er parate til at lave et break og snakke ligesom de er gode til at spotte, når medarbejderne (brugerne) har en dårlig dag og har behov for særlig opmærksomhed. Desuden er personalet gode til at gribe ind, hvis der ikke bliver talt ordentlig til hinanden. Under interviewet med medarbejderne (brugerne), fortæller de, at de oplever værkstedspersonalet som åbne og involverende og at der hersker en rar stemning med gode sociale normer og en hensynsfuld omgang med hinanden. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at der hersker en god og hensynsfuld tone på Skibbyhøj, og at personalet er imødekommende og indstillede på at være til rådighed for brugerne. Aktiviteter/beskæftigelsestilbud Aktiviteteter Forstander oplyser om, at man har fået høns på Skibbyhøj. Imidlertid kniber det for medarbejderne (brugerne) at tage det fulde ansvar for pasningen, så derfor må personalet også træde til ind imellem. Et par af de medarbejdere (brugere) som tilsynet taler med, fortæller, at de tager del i pasningen af hønsene. Medarbejderne (brugerne) har tidligere haft fremsat ønske om dyrehold på Skibbyhøj. De medarbejdere, som tilsynet taler med, fortæller også, at de af deres kolleger, som ønskede dyrehold på Skibbyhøj, ikke mødte op til det møde, hvor forslaget om dyrehold skulle behandles, så derfor er besætningen 13/16

14 ikke blevet udvidet yderligere. Der er blevet oprettet fitnesshold fælles for de interne og eksterne medarbejdere (brugere). Fysioterapeuten, som forestår dette, har også igangsat mindfulness et kvarter midt på dagen 3 gange ugl. En af medarbejderne, som tilsynet taler med, fortæller, at han har deltaget i mindfulness og synes, det var rigtig godt og underviseren super god. Samme underviser (fysioterapeuten), underviser også i motion herunder i brugen af træningsredskaberne, så medarbejderne selv kan træne med disse. Den medarbejder (bruger), som er beskæftiget køkkenet, fremhæver denne arbejdsplads som et åbent og imødekommende sted med rige muligheder for afprøvning af nye ideer ligesom pågældende oplever, at det i køkkenet falder helt naturligt at man både snakker om opgaverne og om, hvordan man har det. De pårørende (et forældrepar) som tilsynet taler med, fortæller, at de har indtryk af, at deres unge pårørende er glad for at være beskæftiget i køkkenet, men også, at det ikke virker særlig motiverende, når den løn der optjenes, trækkes fuldt ud i kontanthjælpen. Løn for udført arbejde ville også, efter de pårørendes mening, være en anerkendelse af det arbejde, der udføres. Samme pårørende udtaler endvidere, at de synes, at der mangler sanktionsmuligheder, når aftaler ikke overholdes. Forstander oplyser, at undervisningstilbuddet i IT er sat på stand by indtil videre. Medarbejderne (brugerne) som tilsynet taler med, fortæller, at IT-projektet kom godt fra start i lånte lokaler ude i byen, men at der nu ikke længere er interesse for tilbuddet. De pårørende udtaler til tilsynet, at de synes, der er mange fantastiske tilbud på stedet, men også at de oplever, at disse ikke benyttes af deres egen pårørende. Adspurgt fortæller medarbejderne, at de ikke umiddelbart har forslag eller ønsker til andre aktiviteter end dem, der er adgang til for nuværende. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at man på Skibbyhøj søger at skabe en meningsfuld hverdag indeholdende relevante tilbud med aktiviteter af både kreativ og produktionslignende karakter ligesom igangsætning af nye aktiviteter sker på baggrund af medarbejdernes (brugernes) fremsatte ønsker. Graden af medarbejdernes (brugernes) benyttelse af de tilbudte aktiviteter er, efter tilsynets vurdering, afhængig af medarbejdernes (brugernes) psykiske tilstand og interesse sammenholdt med personalets forståelse og kendskab til metoder, der fremmer motivationen hos den enkelte. Sundhed Sundhed På initiativ fra nogle medarbejdere (brugere) og personalet i køkkenet, er der igangsat et projekt med det formål at sætte struktur på sundheden i hverdagen på Skibbyhøj. En af grundene hertil er et ønske om at sætte fokus på 14/16

15 sundhed i erkendelse af, at psykisk syge borgere er mere syge og dør tidligere end gennemsnittet af ikke psykisk syge danskere. I projektbeskrivelsen indgår en lang række ideer, bl.a.: Fælles morgenmad for alle i kantinen Portionsanretninger for at undgå madspild, bedre økonomisk udnyttelse og styring af kalorieindtagelse Flere grønsager, magere kød og sovser Vægttabskonkurrence Ugentlige fysiske aktiviteter Foredrag om sund livsstil Andre tiltag Projektet forestås af et nedsat sundhedsudvalg med deltagelse af forstander, fysioterapeut, køkkenleder samt 2 medarbejdere (brugere). Udvalgets arbejde har foreløbig resulteret i, at kantinen nu serverer morgenmad på hverdagene, kl for alle Skibbyhøjs beboere og medarbejdere. Morgenmaden, som er portionsanrettet, har betydet, at den sædvanlige formiddagspause fra er sløjfet, hvilket ikke alle brugere er tilfredse med. Medarbejderen (brugeren), som er beskæftiget i køkkenet, fortæller til tilsynet, at han har haft stor indflydelse på morgenmadsprojektet ligesom han generelt oplever at have gode muligheder for at komme med forslag og input af anden kostmæssig relevans. De pårørende, som tilsynet taler med, fremhæver sundhedsprojektet, som et særligt godt tilbud, som der gerne måtte være flere af ligesom de også kunne ønske, der var flere tilbud om motion. Forstander fortæller, at morgenmadsprojektet primært har været rettet mod brugerne i bo-delen i håb om, at tilbuddet kunne motivere dem til at komme op om morgenen. Selvom morgenmadsprojektet får opbakning af personalet på værkstederne, bl.a. gartneriet, hvor man går samlet til kantinen for at spise, er det for nogle værksteder en udfordring at trække medarbejderne (brugerne) væk fra værkstederne og til kantinen for at spise morgenmad. Medarbejderne (brugerne) giver udtryk for, at de savner formiddagspausen lidt, men også at man ude på værkstederne ikke er så strikse med håndhævelsen af denne. Forstander oplyser, at tilbuddet om morgenmad er blevet forskelligt modtaget ligesom mange medarbejdere (brugere) skal vænne sig til at spise morgenmad, da de ikke tidligere har haft dette som et fast dagligt måltid. Foreløbig er det aftalt at projektet skal køre en måned, hvorefter det skal evalueres. Forstander fortæller også, at der som nyt sundhedsfremmende projekt er planer om at tilbyde NADA-akupunktur, men forinden dette kan iværksættes, skal der uddannes nogle instruktører, idet der kræves specifikke kompetencer for at kunne udføre denne form for akupunktur. Endelig fortæller forstander også, at Brugerrådet har taget initiativ til udarbejdelse af en alkoholpolitik, da man mente der var et for højt brug af alkohol i bodelen. 15/16

16 Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Skibbyhøjs mål om at sætte fokus på sundhed i bred betydning, er kommet godt fra start ved igangsætning af tilbuddet om fælles morgenmad i kantinen tillige med tilbud om bl.a. individuelt tilrettelagte fysiske aktiviteter i form af fitness m.v. Udarbejdelsen af en alkoholpolitik og det påtænkte tilbud om NADAakupunktur vurderes ligeledes af tilsynet, som relevante sundhedsfremmende initiativer med det formål at forbedre den psykiske og fysiske livskvalitet hos medarbejderne (brugerne). Endelig er det tilsynets vurdering, at der forudsættes en fælles, længerevarende indsats fra det samlede personales side, at understøtte de sundhedsfremmende initiativer, hvis det skal lykkes at gennemføre de ønskede indsatser. Magtanvendelser Magtanvendelser Der har siden sidste tilsyn ikke været foretaget magtanvendelse i 103 tilbuddet. For så vidt angår personalets handlemuligheder i tilfælde af magtanvendelse samt efterfølgende bearbejdning, henvises til ovenstående afs. om arbejdsmiljø, Instruks ved akut krisesituation. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at den udarbejdede Instruks ved akut krisesituation er et relevant redskab, hvis/når personalet involveres eller overværer en kritisk situation. Tilbudsportal og hjemmeside Tilbudsportal Tilsynet gør leder opmærksom på vigtigheden af, at budgettallene for 2015 indberettes rettidigt til Tilbudsportalen, hvilket vil sige senest Leder gøres ligeledes opmærksom på, at 103 tilbuddet endnu ikke er synligt på Tilbudsportalen, idet der fortsat resterer, at tilbuddet indberetter de nødvendige stamoplysninger. Optagelse på Tilbudsportalen, som udtryk for tilbuddets godkendelse, er en ubetinget forudsætning for modtagelse af brugere. Hjemmeside Tilsynets vurdering Tilsynet har ingen bemærkninger til tilbuddets hjemmeside Det er tilsynets vurdering, at ledelsen bør prioritere indberetning af relevante oplysninger til Tilbudsportalen, således, at 103 tilbuddet snarest kommer til at fremstå som et godkendt tilbud. 16/16

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Skibbyhøj. Anmeldt tilsyn 24. 27. juni 2013

Tilsynsrapport. Skibbyhøj. Anmeldt tilsyn 24. 27. juni 2013 Tilsynsrapport Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 24. 27. juni 2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velorganiseret. Organiseringen og mødeaktiviteten giver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Anmeldt tilsyn 4.10.12 Djurslands Efterskole Kanneshøjvej 43 Fjellerup 8585 Glesborg. Anbringelsespladser i.h.t. Servicelovens 52.3.

Anmeldt tilsyn 4.10.12 Djurslands Efterskole Kanneshøjvej 43 Fjellerup 8585 Glesborg. Anbringelsespladser i.h.t. Servicelovens 52.3. Anmeldt tilsyn 4.10.12 Djurslands Efterskole Kanneshøjvej 43 Fjellerup 8585 Glesborg Anbringelsespladser i.h.t. Servicelovens 52.3.7 Den 4. oktober 2012 blev der afviklet anmeldt tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere