MOTIVERING AF VIDENSARBEJDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOTIVERING AF VIDENSARBEJDERE"

Transkript

1 MOTIVERING AF VIDENSARBEJDERE Frances Jørgensen 1, Anne Bøllingtoft, og Henning Madsen Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet RESUMÉ Denne artikel bygger på resultaterne fra et pilotprojekt, der havde til opgave at undersøge hvilken rolle HR praksis spiller i motivationen af ansatte i videnstunge organisationer. Artiklen indledes med en kort gennemgang af litteratur om HR og medarbejdermotivation. Ved brug af en action research metodologi, udvikles derefter en innovativ tilgang til at designe HRpraksis, som afprøves i en mellemstor dansk virksomhed, der arbejder med udvikling af software. Resultaterne fra pilotprojektet indikerer, at medarbejdermotivationen i videnstunge virksomheder kan forbedres ved at skræddersy HR-praksis til den enkelte ansattes individuelle behov. Derudover ligger resultaterne op til at individuelt skræddersyet HRpraksis, kan være en effektiv metode til at opnå hvad Colvin og Boswell (2007) referer til som overensstemmelse mellem handling og interesse, der maksimere mulighederne for at de ansatte kan understøtte opnåelsen af organisationens målsætning. Selvom denne artikel er baseret på resultaterne fra én enkelt case, lægger den op til overvejelse i forhold til både ledelsesmæssig teori og praksis, specielt set i forhold til HRM, ved at foreslå innovative tiltag på HR-området med fokus på mere moderne tilgange til medarbejdermotivation. Nøgleord: Human Ressource Management (HRM), motivation af ansatte, videnstunge virksomheder INTRODUKTION Opfattelsen af, at en organisations vigtigste aktiv er de mennesker, der befinder i den, er et emne der stort set ikke er til debat i dag. Derimod er der en del diskussion i relation til hvordan virksomhederne bedst muligt kan anvende de ansattes ressourcer til at opnå deres strategiske målsætninger. Meget af den nyeste forskning inden for HRM-området har forsøgt at identificere, hvordan traditionelle HR-funktioner, som rekruttering, efteruddannelse og kompensation - enten alene eller i kombination, kan designes til at understøtte samspillet mellem arbejdsadfærd og organisationens mål (Wright & Snell, 1998). For eksempel er der stor støtte til opfattelsen af, at implementeringen af bestemte HR-praksisser, enten i form af praksis til sikring af højere performance, eller i form af øgning af antallet af anvendte HRpraksisser, der fører til højere performance, kan have en positiv effekt på den organisatoriske præstation (e.g. Guest, 1997; Huselid, 1995; Delaney & Huselid, 1996). Et problem ved denne forskning er, at det er vanskeligt at beskrive de præcise mekanismer, som ligger bag den indflydelse HR-praksis har på den organisatoriske præstation (Guest, 1997). Enkelte forskere (f.eks. Schuler & Jackson, 1987; Colvin & Boswell, 2007) insisterer på, at det i højere grad er den faktiske arbejdsadfærd, frem for HRpraksis, der påvirker den organisatoriske præstation, og at fokus derfor skal flyttes til identificering af den arbejdsadfærd, der er nødvendig, for at opnå den enkelte virksomheds ønskede mål. Så snart en organisation har defineret disse kritiske adfærdsmønstre blandt de ansatte, skulle HR være i en god position til at planlægge aktiviteter, der netop tager højde for denne adfærd. Anvendelsen af denne tankegang kan være specielt brugbart i forhold til medarbejdermotivation, da der her argumenteres for, at forskellige typer arbejdsadfærd (f.eks. produktivitet, kvalitetssikring, samarbejde på tværs af funktioner) kan motiveres af forskellige former for HR-praksis (f.eks. efteruddannelse, kompensation, udvikling). 1 Kontakt: 1

2 Indtil for nylig tog meget af HR litteraturen, der relaterer sig til medarbejdermotivation, udgangspunkt i traditionelle eller produktionsorienteret arbejdsmiljøer (f.eks. Ichniowski og Shaw, 1997; Boning, Ichniowski og Shaw, 2001), hvor den ønskede adfærd blandt de ansatte ikke differentierede sig nævneværdigt på tværs af virksomheder eller endda hele industrier. Ofte var de ansattes adfærd i denne sammenhæng i det mindste nogenlunde håndgribelige og kvantificerbare, på samme måde som kvalitet, produktivitet og kundetilfredshed. I videnstunge virksomheder, er den ønskede arbejdsadfærd derimod noget mindre håndgribelig og derfor mindre identificerbar, hvilket uvilkårligt vil skabe en vis tvetydighed, når man forsøger at definere den HR-praksis, der understøtter adfærden. Fokus for problemstillingen i denne artikel er desuden specifik rettet mod medarbejdermotivation, og hvordan en videnstung virksomhed kan arrangere sin HRpraksis, så medarbejderne motiveres til at blive aktivt involveret i en arbejdsadfærd, der vil støtte opnåelsen af virksomhedens strategiske mål. Der skal her tages hensyn til, at disse mål muligvis ikke er klart defineret for de ansatte eller ledelsen. For at belyse denne problemstilling, blev der udført et forskningsbaseret pilotprojekt i en mellemstor dansk virksomhed, der arbejder med softwareløsninger, for at kunne teste en alternativ måde at designe HR-praksis, der kan være med til at forbedre medarbejdermotivationen. I de følgende afsnit af artiklen, vil den teoretiske baggrund for undersøgelsen blive præsenteret herunder en omtale af litteraturen om HR og motivation. Derefter præsenteres den empiriske baggrund og forskningsmetodologien. Resultatet af pilotprojektet bliver dernæst analyseret og diskuteret med fokus på områder, hvor HR-praksis bliver anvendt til at forbedre forskellige parametre i forhold til organisationens ydeevne ved brug af medarbejdermotivation samt betydningen af disse resultater for såvel forskning som praksis. (S)HR(M) Værdien af HR for organisationer er sjældent til diskussion i dag (Batt, 202; Boswell, 2006; Delery & Shaw, 2001). Derimod diskuteres det i langt højere grad, hvordan HR-praksis kan udformes til mest effektivt at udnytte det menneskelige potentiale. Til at begynde med, har meget af forskningen inden for HR-feltet, søgt at identificere bestemte rutiner, der vil lede til specifikke operationelle resultater (Lawler, Anderson & Buckles, 1995). Især indflydelsen af de mere traditionelle HR-funktioner, som rekruttering, udvælgelse, efteruddannelse og økonomisk kompensation, har været ret intensivt udforsket. (Faems, Sels, De Winne & Maes, 2005). For nylig, har anerkendelsen af en potentiel synergieffekt ved kombinering af flere HR-praksisser ført til studier, der er målrettet mod en identifikation af klynger eller komplementariteter af praksis, som kan fremme forskellige facetter af organisationens præstation (Delaney & Huselid, 1996). Der refereres til disse klynger som High Performance Work Practices (Emmot, 1997), innovativ praksis (Huselid, 1995; Macduffie, 1995), progressiv praksis (Delaney, 1996), og indsigtsfuld praksis (Guest, Michie, Sheehan, Conway & Metochi, 2000). Ichniowski & Shaw (1997) nævner, at systemer af innovative HRpraksisser øgede produktionen og kvaliteten i integrerede stålproduktionslinjer mere effektivt, end da HR-praksissen blev implementeret individuelt. Disse resultater blev genanvendt ved forskning i små fabriksvirksomheder, der kombinerede gruppebaserede incitamentssplaner med problemløsningsteams (Boning et al., 2001). Fornylig er denne forskning blevet udvidet til også at inkludere ikke-produktionsbaserede virksomheder og/eller processer, eksempelvis med forskning af Laursen & Foss (2003), der beskriver hvordan HR-komplementaritet kan understøtte organisatorisk innovation. Man har endnu ikke fuld forståelse af de mekanismer, hvormed HR-klynger og komplementariteter forbedrer præstationen, til trods for visse tegn på, at i den rette kombination vil disse praksisser påvirke medarbejderdeltagelsen i problemløsningsaktiviteter, i overensstemmelse med forbedrings - og innovationsstrategier. (Grant, Ichniowski & Shaw, 2002). For eksempel kan det nævnes, at mens efteruddannelse alene ikke nødvendigvis motiverer medarbejdere til at deltage i problemløsnings og projektaktiviteter, så burde kombinationen af relevant efteruddannelse, et passende 2

3 jobdesign, og et varsomt tilpasset belønningssystem, virke motiverende (Jensen & Mechling, 1992; Bonning et al., 2001). Opnåelse af en forståelse af de mekanismer, hvormed HRpraksis påvirker præstationen og herunder især medarbejderes motivering til at yde en indsats, kræver et adfærdsmæssigt perspektiv. Det er desuden bredt anerkendt, at ansattes adfærd i højere grad end selve HR-praksissen, påvirker præstation og opnåelse af organisatoriske målsætninger (Wright & Snell, 1998). Identificering af kritisk arbejdsadfærd er derimod ikke umiddelbart klokkeklart i en ikke-fremstillingsmæssig kontekst. I særdeleshed kan definitionen af kritisk arbejdsadfærd være ganske kompliceret i organisationer, hvor den mest værdisatte arbejdsadfærd er relateret til de ansattes videnskompetancer. Abstraktionsniveauet med hensyn til identifikation af kerneadfærd, udgør en svær, om ikke uoverkommelig, udfordring for HR, hvis det forventes, at der etableres praksis til motivering af denne type adfærd. For bedre at forstå denne udfordring, gives der i det næste afsnit et overblik over litteraturen om medarbejdermotivation. Efterfølgende formuleres de forskningsmæssige formål og den empiriske baggrund, der er fundamentet for denne artikel,. Medarbejdermotivation Til trods for, at Maslows behovspyramide (1943) ofte kritiseres for at indeholde flere svage punkter (f.eks. Drenth, Thierry, Willems & de Wolf, 1984), er den så godt kendt, at den udgør et passende startsted for en diskussion af motivation. En central pointe i Maslows behovspyramide er, at mennesker har en række basale behov, som først skal opfyldes før højereliggende behov aktiveres og påvirker adfærd. Maslow arbejder med 5 niveauer af behov: i) fysiske behov, ii) tryghedsbehov, iii) sociale behov, iv) ego behov samt v) selvaktualiseringsbehov. Der er ikke meget diskussion om, at mennesker reelt har behov, der om ikke helt - så, i hvert fald delvist, kan blive opfyldt via deres jobs, at nogle behov er mere basale end andre og at mennesker er drevet eller motiveret til at tilfredsstille deres behov. Alderfer (1972) betvivlede den hierarkiske struktur i Maslows behovspyramide og fremhævede vigtigheden af individuelle forskelle i forhold til hvilke behov, det vil være vigtigst at tilfredsstille på et givent tidspunkt. Han begrænsede desuden diskussionen til blot tre behovstyper: eksistentielle, sociale og vækstmæssige behov. Herzberg, Mausner & Snyderman (1959) 2 foreslog således at tilfredsstillelse af de mest basale behov (i Maslows termer: fysiske behov, tryghedsbehov samt sociale behov), samlet kunne karakteriseres som hygiejnefaktorer. Disse hygiejnefaktorer kan skabe job-utilfredshed hvis individet opfatter dem som værende utilstrækkelige. Men hvis faktorerne opfattes som tilfredsstillende, vil dette ikke i sig selv motivere individet. For at højne motivationen, derimod, skal et job indeholde såkaldt indvendig belønning, også refereret til af Herzberg som motivationsfaktorer. Bl.a. mulighed for ansvarsfølelse, udfordringer, mulighed for forfremmelse og anerkendelse. Herzbergs motivaionsfaktorer svarer til Maslows ego behov samt selvaktualiseringsbehov. I relation til behov, blev individuelle forskelle yderligere bestyrket af McClelland (1985), der dog undlod at nævne de mere basale behov, og i stedet fokuserede på at beskrive forskellige typer af behov på et højere niveau: sociale behov, magtbehov samt præstationsbehov. Selvom alle tre typer af behov er almindelige for alle mennesker, afspejles individuelle forskelle i jobpræferencer og aktiviteter, der tilfredsstiller den ene type behov mere end de øvrige. For eksempel vil individer med et stort præstationsbehov være (mere) motiveret af jobs, der giver dem mulighed for at vise deres kundskaber og få evalueret deres præstationer, mens individer med et stort magtbehov motiveres af jobs, hvor de har indflydelse og beføjelser over andre. 2 Oftest kendt som Herzbergs 2 faktor teori. Principielt set er 2 faktor teorien ikke en motivationsteori, men en teori, der har fokus rettet mod de job-betingelser, der skal være til stede for at mennesket vil udvise engagement og tilfredshed. 3

4 Andre teorier om motivation fokuserer mere på elementer af det job - eller arbejdskontekst - der leder til motivation. Hackman & Oldham var inspireret af specielt Herzberg og McClelland, og de var nogle af de vigtigste bidragsydere indenfor motivation og job design. I Hackman & Oldmans (1980) model er i al sin enkelthed gengivet nedenfor (se Figur 1). Jobbets karakter Fagligt afvekslende Helhedspræg Betydning Psykologisk tilstand Arbejdet opleves som meningsfyldt Resultat Højere engagement Større kvalitet Selvstændighed/ frihed Feedback/naturlig tilbagemelding Ansvarlighed Viden om faktiske aktiviteter Øget tilfredshed Mindsket fravær/jobskifte Alt andet lige, vil jobs der rummer de 5 karakteristika have et højere motivationspotentiale. Personens kvalifikationer, vækstbehovenes relative styrke, og den generelle job-tilfredshed vil modificere resultatet Figur 1. Jobkarakteristika modellen (baseret på Hackman & Oldman, 1980). Som ses ud fra modellen, er jobbets karakter afgørende for den psykologiske tilstand, som individet oplever. Opleves arbejdet som meningsfyldt, giver det en form for ansvarsfølelse og viden om de faktiske aktiviteter, vil resultatet være øget motivation i form af højere engagement, større kvalitetsbevidsthed i jobbet, øget tilfredshed samt mindsket fravær. Forventningsteorien (Vroom, 1964) postulerer, at motivation er en funktion bestående af tre faktorer, som omfatter en præstationsforventning, en resultatforventning, og valens (dvs. den værdi det enkelte individ tillægger belønningen for sin adfærd). Motivation opstår når et individ forstår, at en øget indsats vil lede til forbedret præstation og at præstation vil resultere i et udbytte som han/hun reelt værdsætter. Tre kognitive teorier om motivation, nemlig målsætningsteori, social kognition og aktionsteori, har også fået en del opmærksomhed i de senere år. Locke & Lathams (1990) målsætningsteori foreslår, at ansatte vil blive motiveret af konkrete, opnåelige, men dog moderat svære mål, specielt når de har været aktivt involveret i etableringen af disse mål. Aktionsteorien foreslår, at motivation opstår efterhånden som individet visualiserer måder, hvorpå hans eller hendes omgivelser kan forandres gennem forskellige strategier for målopfyldelse. Selvom der er klare forskelle i de perspektiver, der er repræsenteret i ovennævnte teorier, fokuserer mange trods alt på enslydende problemstillinger. Generelt set antages det, at der er et behov eller ønske, som motiverer individer til at engagere sig i en adfærd, der er rettet mod at opfylde mål. Disse behov kan blive tilfredsstillet via aktiviteter rettet mod opnåelse af målene, eller ved opnåelse af selve målet, og belønningen kan enten være indre eller ydre i forhold til jobbet, opnåelsesprocessen, eller målet. Efterhånden som tiderne og menneskene har forandret sig, har den præcise opførsel omkring behov og ønsker, muligvis også ændret sig. Dette har skiftevis skabt et behov for at reevaluere de jobkarakteristika og/eller resultater (mål), der vil være motiverende. Identifikationen af de passende jobkarakteristika og/eller værdimæssige resultater for en stor arbejdsstyrke med en nærmest uendelig sammensætning af personligheder, erfaring, uddannelse og værdier, er en enorm udfordring for ledelsen. Disse udfordringer bliver mere besværlige efterhånden som jobbene 4

5 bliver mere diffuse, involverer stor opgavevariation, mange ansvarsområder, og endda mål som ikke altid er let definerbare eller beskrevet. For HR-professionelle vil det i så fald være nødvendigt at undersøge både traditionelle og nyere teorier om medarbejdermotivation, for at fastslå hvordan disse kan anvendes i en moderne organisatorisk kontekst. Mere specifikt kan de evigt skiftende rammer for drift af en virksomhed og prioritering af vidensrelaterede ressourcer, nødvendiggøre overvejelser om alternative måder for HR til at motivere ansatte. Formålet med denne artikel er derfor at udforske den potentielle rolle, som HRpraksis kan spille i forbindelse med at motivere ansatte på en videnstung organisatorisk scene, samtidig med at forsøge, at designe en HRM-praksis for den casevirksomhed der ville adressere emnet om medarbejdermotivation. Metoderne anvendt til denne undersøgelse, fremstilles i den næste sektion. METODE Casevirksomheden Casevirksomheden, der er i fokus i denne undersøgelse, blev etableret i slutningen af 1980 erne. Virksomheden beskæftiger sig med udvikling af softwareløsninger, og dens formelle strategiske målsætning sigter mod, at være førende i branchen, ved at tilbyde højteknologisk, innovativt softwaredesign til brug i en erhvervsmæssig sammenhæng. Startende med blot to softwareingeniører, er virksomheden vokset støt gennem årene, til nu 145 ansatte. Omtrent 125 medarbejdere er engageret i udvikling og implementering af software, både standard og specialløsninger, for en bred kundekreds. Softwareudviklerne arbejder i permanente projektgrupper med 6-10 medlemmer i hver. Gruppernes opgaver omfatter indsamling af data om kundernes forretningsgange og design af specielle softwareløsninger til imødekommelse af kundernes behov. Jobbet kræver ikke blot teknisk ekspertise, men også evnen til at analysere ofte komplekse situationer, for at kunne skabe innovative softwaredesigns. Ydermere må udviklerne være i stand til, at interagere effektivt med deres kunder, både i den indledende projektfase, hvor de nødvendige data til design af løsningen indsamles, som på længere sigt, når vedligeholdelses- og servicekontrakter er etableret. Udover udviklerne og det administrative personale, har virksomheden en administrerende direktør (som også er ejer), en HR-chef, salgs- og marketingpersonale samt tre projektkoordinatorer, til at udfylde mellemlederstillingerne. Virksomheden er Microsoft Gold Partner og har opnået en række andre relevante certificeringer og autorisationer; alle softwareudviklerne har en kandidatgrad i programmering eller lignende uddannelsesmæssig baggrund, og størstedelen har mindst 10 års erfaring i udvikling af softwareløsninger. Lønningerne for udviklerne er i den høje ende af gennemsnittet for branchen. Både på individuelt samt projektgruppe basis udbetales bonusser ved opnåelse af etablerede/fastsatte produktivitetsmål. Virksomheden har vundet flere priser for innovative forretningsløsninger, der har været anvendt i diverse kontekster. Set fra HR chefens perspektiv, er den største udfordring for virksomheden fastholdelse af medarbejdere, da der er stor efterspørgsel på softwareudviklere både i Danmark og internationalt. Igennem de sidste to år, har der været en dramatisk stigning i antallet af ansatte, der forlader virksomheden. På baggrund af afskedssamtaler, henfører HR-ledelsen den store afgang til problemer relateret til motivation. Disse gisninger støttes af den administrerende direktør, som også fortæller, at udviklingen af nye produkter og services, er stagneret i løbet af den samme tid. I september 2006, blev første forfatteren på denne artikel kontaktet af HR-chefen og bedt om at hjælpe med udviklingen af en innovativ model for virksomhedens HR-praksiser. Formålet med modellen var at forbedre de ansattes motivation, og konsekvent tage hånd om de presserende problemer med høj medarbejderomsætning og stagnering i udviklingen af produkter og services. Derudover udtrykte HR-chefen et ønske om et nyt HR-design, der skulle være mere repræsentativt for virksomhedens overordnede strategiske målsætning om at være banebrydende inden for softwareudvikling. 5

6 Forskningsdesign Selvom problemstillingen præsenteret i denne artikel er inspireret af et konkret behov hos casevirksomheden, giver den også mulighed for at udføre forskning omkring HR-praksis og medarbejder motivation. Casen er især interessant, fordi virksomheden kan beskrives som værende et vidensintensivt arbejdsmiljø (Lahti & Beyerlein, 2000), hvor alle i organisationen er højtuddannet og involveret i yderst tekniske jobs, der er kendetegnet ved, at aktiviteterne ikke er klart definerede (f.eks. etablering af kundeforhold og brug af intuition og kreativitet til udvikling af unikke løsninger). Denne kontekst er markant anderledes end de mere traditionelle produktionsorienterede virksomheder som traditionelt har mange ufaglærte eller delvist faglærte produktionsmedarbejdere. Sidstnævnte er oftest i fokus i langt den største del af forskningen i medarbejdermotivation og endda HRM. For både at kunne udvikle en praktisk løsning for virksomheden og studere de mekanismer som løsningen fungerede med i praksis, blev det besluttet at anvende en aktionsforskningstilgang. Aktionsforskning omfatter en tre-trins spiralproces: 1) planlægning og beregning (finde facts); 2) handling 3) opsamling af data omkring resultaterne af handlingerne (Lewin, 1948). En stor fordel ved at anvende aktionsforskning i denne situation, er således muligheden for at lave ændringer på implementerede løsninger, baseret på data opsamlet af forskningsteamet. Aktionsforskning skal helst udføres af et team, der inkluderer forskeren og personer fra casevirksomheden, som besidder en viden om den organisatoriske kontekst. Aktionsforskningsteamet i denne case bestod af første forfatteren, HR-chefen, den administrerende direktør, en af projektkoordinatorerne og tre softwareudviklere udvalgt af den administrerende direktør.. Softwareudviklerne blev udvalgt til at deltage baseret på deres involvering i et stort antal projekter og høje anciennitet i virksomheden (4-7 år). Diskussioner og beslutninger truffet i aktionsforskningsteamet behandles som data. Resumeer fra møder er således en del af de dataindsamlingsmetoder, der diskuteres i det følgende. Dataindsamling Aktionsforskningsteamet afholdt indledningsvist et fire-timers møde, for at diskutere den proces, hvormed forskningen og aktionerne skulle implementeres samt aktionsforskningsteamets rolle. Fra starten af var teamet enige om, at input fra udviklerne selv skulle bruges mest muligt i designet af nye HR-tiltag. Derfor blev gennemførelsen af processen tilnærmelsesvist inddelt i tre faser i henhold til aktionsforskningsmodellen: 1) planlægning og beregning, som involverede de indledende dele samt udvikling af en foreløbig handlingsplan, udarbejdet af aktionsforskningsteamet; 2) handling i form af implementering af en pilotundersøgelse til testning af handlingsplanen med to projektteams; 3) opsamling af data vedrørende resultaterne af handlingerne, herunder planlægning af ændringer efter behov (vurderet af aktionsforskningsteamet) samt information og involvering af de øvrige teams. Resultater, der er medtaget i denne artikel, inkludere kun pilotundersøgelsen. Dataindsamlingen begyndte i april 2007 og er stadig i gang i oktober Den forventes færdiggjort til december Undersøgelsen er primært baseret på data fra transskriptioner af de mange semistrukturerede interviews optaget på båndoptager samt møder med aktionsforskningsteamet og softwareudviklerne. Nærmere detaljer om de indsamlede data følger nedenfor. I løbet af undersøgelsens første fase og efter det indledende møde med aktionsforskningsteamet, gennemførte den første forfatter interviews med 10 softwareudviklere. Deltagelsen i interviewene foregik via selvudvælgelse. Udviklerne fik kort beskrevet formålet med undersøgelsen (interessen for at udvikle en innovativ HRM model), og skrivelsen afsluttede med en efterlysning efter frivillige, der ønskede at deltage i et interview. Potentielle deltagere blev garanteret anonymitet. I alt meldte der sig 41 udviklere, og 10 blev udvalgt efter tidsmæssige kriterier (mulighed for at få arrangeret et interview). I alt 6

7 sin enkelthed var formålet med interviewene at fastslå, om der var konkrete problemer i virksomheden, som kunne forklare vanskelighederne med at fastholde medarbejdere samt stagnationen i udviklingen af nye produkter og services. Yderligere var formålet at modtage og opsamle medarbejdernes input til, hvordan HR-funktionerne kunne tilrettelægges i forhold til at tage fat i disse problemer. Interviewene varede i gennemsnit mellem 45 og 50 minutter, og de blev alle optaget på bånd. Samtlige udviklere der blev interviewet, modtog efterfølgende en transskribering af interviewet. Dette var for at sikre, at den indsamlede information var i overensstemmelse med den pågældendes faktiske opfattelse. Personlige informationer, der ville kunne bruges til at identificere den interviewede, blev udeladt, og med den interviewedes tilladelse blev transskriptionerne uddelt til aktionsforskningsteamet. I et opfølgende møde med aktionsforskningsteamet, blev dataene fra interviewene gennemgået og diskuteret. Da en handlingsplan efterfølgende var etableret, blev der som en del af fase 2 - holdt møder med udviklerne (individuelt) i de to pilotteams, HR-chefen og en af projektkoordinatorerne. Første forfatteren var til stede ved hvert af disse møder, for at kunne opsamle data. Pilotteamet var udvalgt af ledelsen på basis af en tidsmæssig ramme (hensynet til deltagernes kalendere), og kom til at bestå af 14 udviklere (det ene team bestod af seks udviklere og det andet af otte) samt en projektleder. Omkring tre og seks måneder efter opstarten på pilotprojektet gennemførte første forfatteren opfølgende interviews med hver af udviklerne. Som ved de indledende interviews, blev udviklerne sikret fuld fortrolighed ved alle møder, og de indsamlede data blev efterfølgende valideret i form af transskriberinger, der blev forelagt de interviewede. Resumé af data fra interview (fase 1) Interviewene lagde op til, at der er flere faktorer, som potentielt medvirker til en høj afgang og lav motivation i virksomheden..de ansatte der deltog i undersøgelsen, havde ideer til forbedring af HR-funktionen, som de mente, i hvert fald delvist, tog fat om problemstillingerne. Sammenfattende viste interviewdataene, at følgende punkter skulle berøres i designet af nye HR-praksisser (nævnt efter prioritet og/eller antallet af gange de blev nævnt): 1. Teamudvikling 2. Forøgende muligheder for professionel vækst og udvikling, også på områder der ikke er direkte relateret til specifikke projekter 3. Ikke-økonomiske belønninger, der er gennemskueligt koblet til en individuel eller en gruppepræstation 4. Customized ledelse og HRM, der kan associeres med at arbejde i en mindre virksomhed versus en stor organisation (f.eks. at være i stand til at tilpasse praksis til den enkelte medarbejder). I alle interviewene nævnte udviklerne teamrelaterede problemer, der kunne være en hindring for udviklingen af nye produkter/services. For eksempel sagde en af udviklerne: Det er sikkert en personlighedsting med os nørder, men vi er ikke ret gode til at beskrive, hvad vi gør, før vi gør det, og ingen af os er gode til at spørge efter ideer eller hjælp fra hinanden. At være bedre til at arbejde som et team, ville være et stort plus, men det er ikke noget nogen har været opmærksomme på her (seniorudvikler, november 2007). En anden udvikler nævnte, hvad der blev refereret til som prima donna syndromet, som han mente nogle af udviklerne havde. Konsekvensen af syndromet var et overfladisk samarbejde i gruppen. Disse udviklere lod til at arbejde som en del af teamet, men ville så pludseligt og dramatisk præsentere en ny ide, uden at have diskuteret den eller arbejdet med den i deres teams. Forslag til teamudvikling, involverede det at lære mere samarbejdende adfærd, projektledelseskompetencer, kommunikationskompetencer, beslutningstagning i grupper, etc. Udviklerne følte at denne teamudvikling også ville tilfredsstille den næstmest nævnte problemstilling, nemlig muligheden for professionel udvikling. For eksempel nævnte flere af udviklerne, at som computernørder manglede de muligvis personlige og sociale 7

8 egenskaber, der kunne hjælpe dem videre i et karriereforløb eller forbedre forholdet til kollegaer og kunder. I øjeblikket har udviklerne en stor frihedsgrad til at vælge efteruddannelseskurser og at deltage i faglige seminarer, men de fleste af disse muligheder er rettet mod udvikling af tekniske kompetencer. Grundlæggende mente udviklerne, at deres lønninger var rimelige og tilstrækkelige, og at yderligere økonomiske belønninger ikke altid var en opmuntring. Dette var primært som følge af skattesituationen i Danmark. De udtrykte derfor interesse for flere ikkeøkonomiske erkendtligheder, som belønninger for særlige præstationer.. Som eksempler blev der peget på muligheder for at besøge kunder i andre lande, at blive udnævnt til teamleder på højt prioriterede projekter og/eller muligheder for forfremmelse. Den sidste problemstilling, som udviklerne nævnte, var at der skulle være nogle mærkbare fordele ved at arbejde i en mindre virksomhed, også i forhold til HR-praksis. Ud fra udviklernes udsagn, var det f.eks. et bevist valg at arbejde i en mindre virksomhed, selvom større virksomheder ofte gav højere lønninger og havde mulighed for flere incitamenter (f.eks. flere muligheder for forfremmelse). Ved i stedet at vælge en mindre virksomhed, forventede de at ledelsespraksissen ville være mere individuelt tilpasset f.eks. i form af forskellige typer af belønninger efter individuelt ønske, mere aktiv deltagelse i beslutningsprocesser (f.eks. når der ansættes nye teammedlemmer), etc. Nogle af udviklerne følte, at virksomheden var begyndt at implementere mange praksisser fra store virksomheder, til trods for at der stadig var under 150 ansatte. Udvikling af en plan (fase 2) Som beskrevet i afsnittet omhandlende medarbejdermotivation, vil individer oftest engagere sig i en adfærd, som de mener, vil kunne opfylde nogle personligt definerede behov. Ledelsen kan således fremme motivationen ved at etablere mål, som enten opfylder disse behov (f.eks. gennem belønninger) eller giver mulighederne for engagement i en adfærd der opfylder disse behov. På basis af dette teoretiske grundlag såvel som de data, der blev indsamlet i de indledende interviews med udviklerne, besluttede aktionsforskningsteamet, at den nye HR-praksis skulle give plads til individuelle forskelle med henblik på belønninger såvel som de muligheder udviklerne havde for at opnå deres mål. Da mange af især de værdiskabende aspekter af udviklernes jobs ikke er let definerbare (f.eks. brug af intuition til udvikling af unikke designs), blev det desuden besluttet, at den nye HR-praksis ikke udelukkende skulle fokusere på specifikke jobkarakteristika men i stedet på motivering af al adfærd, der var i overensstemmelse med organisationens målsætninger. Endeligt blev konceptet om konsensus mellem HR-praksis og den adfærd, den skulle påvirke anset som kritisk i forhold til organisationens strategiske målsætning,. Der blev afholdt et brainstormingsmøde i aktionsforskningsteamet for at identificere mulige måder, som HR-funktioner kunne motivere ansatte med potentielt forskellige behov til at engagere sig i værdiskabende aktiviteter, der ville understøtte det organisatoriske mål: at være ledende i branchen for innovative softwaredesigns. Utallige ideer til design af HR-praksis blev foreslået. Teamet blev dog enige om, at der skulle lægges stor vægt på karriereplanlægningspraksis. Helt konkret skulle hver enkelt ansat inviteres til et møde med HR-chefen og en af projektlederne med henblik på drøftelse af hans/hendes personlige og professionelle mål for udvikling, og hvordan disse bedst ville kunne opnås, måles og belønnes. Kort efter at handlingsplanen var besluttet, blev pilotteamet underrettet om handlingsplanen, og der blev afholdt møder med udviklerne, projektkoordinatorerne, HRchefen og første forfatteren. Disse data er gengivet nedenfor. Opsummering af HR planlægningsmøder (fase 2) Planlægningsmøderne varede i gennemsnit 3½ time hver, og var uformelt struktureret. HR-chefen forklarede kort planen om at udvikle HR-praksisser, der ville skabe balance 8

Hverdagsrehabilitering Effektivisering af plejen, men også øget medarbejdertrivsel?

Hverdagsrehabilitering Effektivisering af plejen, men også øget medarbejdertrivsel? Hverdagsrehabilitering Effektivisering af plejen, men også øget medarbejdertrivsel? Ann-Kristina Løkke, PhD, Seniorkonsulent ved Epinion Søndergade 1A, 8000 Århus C. T: 41887323 E: alm@epinion.dk Frances

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation?

Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation? Januar 2008 Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation? Af Niels Sandalgaard & Per Nikolaj Bukh * Resumé Budgettet er en central del af virksomhedens økonomistyring, men det er

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14 1. INDLEDNING 3 1.1. PROBLEMFORMULERING 4 1.2. AFGRÆNSNING 5 1.3. FORUDSÆTNINGER 5 1.4. TEORIVALG 7 1.4.1. GREINERS LIVSCYKLUS 7 1.4.2. QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK 8 1.4.3. MOTIVATIONSTEORIER 10

Læs mere

Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering

Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering Evaluering af forandringsprocesser og teamorganisering Ann-Louise Holten, Karina Nielsen og Karl Bang Christensen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen. Paper

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen. Paper Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Paper Specifikke projektledelsesopgaver og -kompetencer Erfaringsbaseret paper Jensen, C. L. * Holmetoft, U. ** * Integra A/S, DK-2950 Vedbæk, Danmark,

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG. om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt

DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG. om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt ANJA JØRGENSEN DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner

Læs mere

Videnregnskabers struktur og indhold?

Videnregnskabers struktur og indhold? Oktober 1999 Videnregnskabers struktur og indhold? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Heine Thorsgaard Larsen, Handelshøjskolen i København Resume Videnregnskabet

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet

Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Ledelse med social kapital giver høj produktivitet Af: Kasper Edwards Niels Møller Tage Søndergaard Kristensen Jan Mouritsen Hermann Burr Jan Hyld Pejtersen. 1 Kolofon: Af: Kasper Edwards, Niels Møller,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold?

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? Af Ninna Meier, Jørn Flohr Nielsen og Mona Toft Madsen Kontakt: Ph.d. studerende Ninna Meier* Management & Leadership gruppen Institut for Ledelse

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget MOTIVATION - for ledere i anlægsgartnerfaget Hvad er dét der motiverer, når man vælger, at blive anlægsgartner? Rapporten giver svar på dette spørgsmål og giver lederen nogle regler, som man kan arbejde

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere