Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014"

Transkript

1 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling 4. Fremlæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid A) Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år B) Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 7. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år 8. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til Valg af: 1-2 divisionschefer Divisionskasserer Øvrige medlemmer af divisionsledelsen 10. Valg af revisor og revisor suppleant 11. Udpegning og godkendelse af repræsentationer til a) Reden b) Vatelunden c) Egemosen d) Ejendomsudvalget hytteudvalg for Gillastugan e) Folehavefonden f) Københavns samråd, Tårnby samråd og Dragør Samråd 12. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af DDS kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 13. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer jf. 50 og tilsvarende tilknyttet divisionen 14. Eventuelt Ad 1) Divisionscheferne bød velkommen til deltagerne. Særligt velkommen blev budt til Fritse fra Egemosen, Anette fra Vatelunden, samt Mai fra Korpsledelsen. Kirsten fra Vatelunden havde meldt afbud. Per fra Københavns Samråd var lidt forsinket og Merete fra Friluftsrådet kunne desværre ikke komme. Ad 2) Divisionsledelsen havde indstillet Dorthe Alrø som dirigent. Hun blev valgt. Dorthe takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og at information om indkomne forslag var udsendt i rette tide. Rådsmedlemmerne blev bedt om at nævne navn og gruppe når de får ordet, så referentens arbejde lettes. Divisionsledelsen foreslog Duus som referent. Han blev valgt. Fritse og Anette blev udpeget til at være valgudvalg som hjælp for dirigenten til brug for tilfælde af afstemning. Dorthe konstaterede at der var 35 stemmeberettigede til stede i salen. Medlemmerne blev bedt om at aflevere deres stemmeseddel tilbage til dirigenten, hvis de gik før tid.

2 Ad 3) Divisionscheferne præsenterede den siddende divisionsledelse. I løbet af det seneste år har det været godt med de mange ekstra hænder i divisionsledelsen. De tre efterårsture for mikro/mini, junior og trop har været afholdt med mange deltagere. Jan vurderede at der havde været 10% flere deltagere. Der har været afholdt et førstehjælpskursus (og et andet aflyst). Der var desværre sammenfald med seniordivisionsturneringen, så den var blevet aflyst. Der har desuden været afholdt en række af de faste seniorarrangementer. Også to Regama-møder (fælles ledermøder) er blevet afholdt. Tropspejderne har forøget deres fælles møder og arrangementer. Der var ingen spørgsmål. Beretningen blev godkendt. Ad 4) Christian fremlagde regnskabet der viste et underskud på kr. Den største del af underskuddet skyldes at der er lavet flere og dyrere aktiviteter end forventet. Især havde lejen af Arresøcentret været højere end man havde håbet. Peter fra Kastrup Sø følte at man som ny havde lidt svært ved at vide, hvad der skal stilles spørgsmål til. Brian fra 6-7 Sundby undrede sig over at divisionscheferne havde foreslået Reden til salg, når nu den havde fastholdt sit budget gennem de sidste mange år. Desuden bemærkede han at budgetoverskridelserne de sidste mange år havde været på spejderaktiviteterne. Jakob Hermann fra Mikkel Vibe mente at når regnskabet havde været tilgængeligt i tre uger, at der måske ikke burde være en minutiøs gennemgang af regnskabet. Brian 6-7 mente at man fremadrettet bør have fokus på spejderaktiviteterne og at der sidste år ved regnskabsgennemgangen havde stået at budgetoverskridelserne skyldtes merforbrug på Reden, hvilket ikke var rigtigt. Det ønskede han ikke skete i år. Jakob fra Mikkel Vibe fortalte at budgetter bliver lagt 1½ år i forvejen hvorfor man ikke kan forvente at de rammer helt præcist. Han gik også ud fra at divisionsledelsen lavede budgetopfølgning løbende. Brian præciserede at budgettet revideres i april og at man gerne må se nærmere på at ramme pejlingerne. Christian gennemgik enkelte poster. Der var ikke flere spørgsmål. Regnskabet blev godkendt. Ad 5) Der var indkommet 1 forslag. Divisionsledelsen foreslog at divisionen skulle sælge hytten Reden samt den tilhørende grund. Jan redegjorde for forslaget. Man kan ikke bare sælge Reden på dette møde. Divisionsledelsen har regnet ud at det underskud vi løbende har på Redens drift svarer til 200 spejderes kontingent. Det mente divisionsledelsen var for meget. Især når kun en enkelt gruppe havde holdt en betalt weekend sidste år. Man frygter samtidig at renoveringsudgifterne vil stige. Jakob, Mikkel Vibe mente at man også kunne vurdere tallene på en helt anden måde. Han bemærkede at mange spejdere var vokset op der og at det derfor ville være som juleaften at skulle debattere dens fremtid. Han ville gerne foreslå at man slap af med hytten og fandt penge til at renovere grunden så flere kunne finde på at tage derhen. Han mente også at hvis divisionen solgte hytten ville vi aldrig igen kunne få noget lignende. Brian 6-7 Sundby synes at hytten bør fortsætte som spejderhytte, men at der skal renoveres. Derfor

3 kunne de godt finde på at ville købe hytte til den rette pris. Brian frygtede at ejerskabet var for spredt. Otto fra 1. Sundby mente at grunden gav flere muligheder for spejderne end andre grunde kan. Benni fra KLOW spurgte til forskellen på udgifterne med og uden hytte. Der blev forklaret at nettoudgifterne nogenlunde forblev på kr. hvis hytten forsvandt, da lejeindtægterne ville blive tilsvarende mindre. Christian forklarede at entusiasmen i arbejdet med Reden ikke var stor. Linea 6-7 Sundby spurgte til mængden af divisionsarrangementer i Reden. Christian svarede at Reden blev brugt for 2-3 år siden, men at hyttens størrelse ikke passede til så mange deltagere, der plejer at deltage i divisionens arrangementer. Jakob, Mikkel Vibe sagde at man burde gå tilbage til at holde divisionsturnerninger deroppe. Johan 6-7 Sundby spurgte om hvad pengene fra et salg af Reden skulle bruges til. Christian fortalte at det ikke er besluttet. Ville, Mikkel Vibe fortalte at der havde været afholdt en seniordivisionsturnering deroppe og ønskede at flere af de yngre grene tog derop. Hans Henrik, Blushøjspejderne fortalte at der er rigtig mange medlemmer i yngstegrenene, hvilket betyder at det kan være svært at få så mange derop. Hytten er mere velegnet til mindre arrangementer. Han sagde også at forholdene end ikke passede til hans egen gruppe. Jan, DC synes at mange af faciliteterne ikke passer til så mange mennesker, så der skal en del arbejde til, for at få den op til standard en arbejdsbyrde han ikke forventede at divisionsledelsen kunne bære. Linea, 6-7 Sundby sagde at de havde været ca. 100 spejdere deroppe i september for et par år siden og mente at man bør se på muligheder frem for dårligdomme. Merete fra Stifinderne mente at der bør bruges penge på at opgradere hytten og grunden. Peter fra Kastrup Sø mener at vi ikke får sådan et sted igen. Han synes at man bør søge nogle fonde til renovering af stedet. Verner fra Robin Hood sagde at det at man havde egne grunde gav flere muligheder for at bruge hytten på anderledes måder. Han kunne godt lide at en enkelt gruppe købte grunden og drev den. Christian, kasserer fortalte at en af grundene til debatten nok var at Københavns Kommune havde stoppet med at betale lokaleleje for divisioner, så økonomien er blevet en anden. Ville, Mikkel Vibe, mener at det vægter ret højt, hvad man skal bruge pengene til. Divisionsledelsen foreslog at man holdt pause, hvor Divisionsledelsen formulerede et ændringsforslag til forslaget. Herefter holdt vi en lille pause, hvor vi spiste lidt mad. Divisionsledelsen stillede følgende ændringsforslag: Divisionsledelsen bemyndiges til at nedsætte et udvalg bestående af medlemmer af divisionsledelsen og ikke-medlemmer af divisionsledelsen, der i løbet af det kommende år skal fremsætte et forslag, med beskrivelser om fordele og ulemper ved et salg eller fastholdelse, samt hvilke muligheder, der er for salg og priser, så beslutningen kan tages på et oplyst grundlag. Udvalget skal også komme med forslag til, hvad midlerne fra et eventuelt salg kan bruges til. Ville, Mikkel Vibe Peter fra Kastrup Sø foreslog at man trak forslagene og nedsatte det ovennævnte udvalg alligevel. Christian, kasserer ville gerne have en tilkendegivelse af om salg af Reden overhovedet kunne komme på tale.

4 Benni, KLOW ville gerne have at det blev mere tydeligt hvilke muligheder der var for at bruge grunden Otto, 1. Sundby mente at man havde gjort meget ud af at reklamere men ville gerne åbne op for at det kunne blive tydeligere. Johan, 6-7 Sundby nævnte at det gerne måtte blive tydeligere at man havde flere muligheder end ved andre Per, Samrådet fortalte at et andet projekt han arbejdede med kunne sammenligne i forhold til fundraising. Divisionsledelsen valgte at trække begge forslag og Christian fortalte at divisionsledelsen ville sammensætte et udvalg, der ville søge udviklingsmuligheder, afhændelsesmuligheder mv. Mellempunkt: Mai fra korpsledelsen holdt et oplæg om den nye korpsledelse og deres forslag til korpsets nye udviklingsplan. Ad 6A) Divisionscheferne fremlagde divisionens udviklingsplan. Første fokusmål ville være at skaffe flere spejdere. Man ved ikke helt i hvor høj grad skolereformen kommer til at arbejde sammen med dette mål. Et andet fokuspunkt vil være på hvordan flere ledere kan skaffes til grupperne. Et tredje fokuspunkt vil være på flere deltagere på divisionens arrangementer. Flere kurser er et fjerde fokusmål. Især vil man have fokus på ikke at lægge kurserne sammen med andre arrangementer. Man vil desuden koordinere mere med Absalon Division. Man havde en diskussion i gruppelederkredsen om hvorvidt der var en repræsentant fra hver gruppe i divisionsledelsen. Man havde besluttet at man gerne ville kræve af grupperne at de som minimum sendte en repræsentant. Hanne fra Thorolf spurgte om der kunne forestilles en sammenlægning af Absalon og Amager divisioner. Dorthe fortalte at den nuværende divisionsledelse anser Amager for at fungere glimrende som en selvstændig division. Søren fra Thorolf mente at man godt kunne overveje om man kunne få aktivitetsniveauet højere ved større samarbejde med Absalon. Christian, kasserer mente at det var et fint hint til divisionsledelsen som man ville tage op. Dorthe fra Mikkel Vibe mente at det var vigtigere at samarbejde med Absalon frem for at slå sig sammen. Per, Samrådet fortalte at Trygfonden gav 100% tilskud til førstehjælpskurser. Verner, Robin Hood mente, at man sagtens kan være en aktiv gruppe uden at deltage i alle divisionens arrangementer. Udviklingsplanen blev sat til afstemning og den blev godkendt. Ad 6B) Der var ingen øvrige beslutninger om divisionens fremtid Ad 7) Christian fremlagde budgettet for 2014 og Han undskyldte for at der sidste år i referatet havde stået at kontingentet var uændret på 65 kr. Det var ikke korrekt, for der burde have stået kontingentet er uændret 75 kr. Kontingentet foreslås uændret til 75 kr. Jakob, Mikkel Vibe udtalte at budgettet ikke afspejlede den netop vedtagne plan om at blive flere.

5 Christian fortalte at han hellere ville budgettere konservativt på indtægtssiden. Desuden fortalte Christian at de forøgede busudgifter var indregnet i budgettets rammer. Grunden til de forøgede udgifter er at en gruppe har ønsket at der benyttes nye og bedre busser på divisionens ture. Brian, 6-7 Sundby foreslog at man kunne arbejde med en samarbejdsaftale med et busselskab om mulige rabatter. Budgettet blev sat til afstemning og det blev vedtaget. Ad 8) Divisionsledelsen foreslog at antallet af divisionsledelsesmedlemmer blev fastholdt på 12. Man gjorde opmærksom på vigtigheden af at så mange grupper som muligt var repræsenteret i divisionsledelsen. Forslaget blev vedtaget. Ad 9a) Dorthe og Jan blev valgt sidste år og er derfor ikke på valg. Imidlertid har Jan ønsket at trække sig fra posten, hvorfor der er en ledig plads. Lars-Peter Petersen fra Normannerne meldte sig som kandidat. Han blev valgt. Ad 9b) Christian blev sidste gang valgt i 2012 og var derfor på valg. Han genopstillede og blev valgt. Ad 9c) Emma, Duus, Stephanie, Helle, Søren og Anja blev valgt sidste år og var derfor ikke på valg. Anja stillede derimod sit mandat til rådighed for at skabe en mere ligelig fordeling af pladserne for henholdsvis lige og ulige år. Da Lars var blevet valgt som divisionschef var hans mandat blevet ledigt og Linette var valgt i 2012 og var derfor på valg. Både Anja og Linette genopstillede til deres poster. Jan Hansen fra Normannerne (tidligere divisionschef) stillede op til en post som menigt divisionsledelsesmedlem. Dirigenten opfordrede til yderligere kandidater fra salen. Der var ikke yderligere kandidater og de blev alle valgt. Ad 10) Divisionsledelsen foreslog Steen Petersen tidligere fra 6-7 Sundby som revisor. Han blev valgt. Divisionsledelsen foreslog Svend Jørgensen fra 1. Sundby som revisorsuppleant. Han blev valgt. Ad 11) Amager Division skal udpege repræsentanter til Vatelunden i ulige år. Anette Dornø og Kirsten Hansen samt Verner Jensensom suppleant er tidligere blevet udpeget. Divisionsledelsen har udpeget Fritse Rosendal til Egemosecentrets bestyrelse. Divisionen skal udpege kandidater til Gillastugan i lige år. Det har ikke været muligt at finde en kandidat. Der blev opfordret til at medlemmer i salen meldte sig. Der var ingen kandidater. Redeudvalget fortsatte uændretbortset fra at Thomas var udtrådt af udvalget. De enkelte gruppers repræsentanter i Folehavefonden har meldt sig til Verner. Christian Eggert Jørgensen er udpeget til Københavns Samråd. Der er ingen vedtægtsmæssige funktionsperioder. Grupperne i Tårnby og Dragør forestår selv valg til deres respektive samråd. Merete Boe er udpeget til at repræsentere Amager og Absalon i Friluftsrådet.

6 Ad 12) Merete havde sendt et kort oplæg om friluftsrådet og en rapport. Per Vandrup havde sendt Samrådets årsberetning, som han uddybede på mødet. Per foreslog at grupper i Københavns kommune burde blive bedre til at søge udviklingspuljemidler og opfordrede til at flere gjorde det. Ad 13) Der er ingen arrangementer eller centre jf. 50 i Amager Division. Ad 14) Duus præsenterede Scout Out København den 24. maj. Læs mere her: Christian anbefalede at man deltog i Robin Hoods blomstermarked og fortalte at det stadig var muligt at deltage på E2014 Ville sagde at man var i gang med at få sparket gang i seniorarbejdet og det næste møde holdes på mandag. Per, Samrådet fortalte at man havde fået ændret en kommunal beslutning om at alle grupper skulle bo i offentlige lokaler (læs: klasselokaler). Men det betyder også at grupperne er blevet spurgt om ikke de kan sørge for at deres hytter bliver brugt mere end en enkelt aften. 19. maj holder Samrådet kasserer-møde. Verner spurgte til Skæg & Blålys om materiale fra divisionskælderen bliver fragtet af divisionen. Det gør det. Rejepillerkurset afholdes 7. maj og ikke som skrevet på reklamesedlen. Verner tilbød et par kort til brug for orientering på Amager Fælled Verner spurgte til et muligt lederarrangement med Godthåbsrevyen. Der er ikke kommet svar tilbage fra Godthåb og den valgte dato er nu ikke ledig længere. Så man arbejder videre på arrangementet. Der vil komme mere information når divisionsledelsen ved mere. Et cykelarrangement på Amager har spurgt om vi kan stille med 40 vagter førstkommende søndag. Henvendelse til Dorthe P. Per, Samrådet fortalte om at der kom en penge til en energipulje i en overførselssag, som kan søges i København og der er mulighed for at søge i Klubhuspuljen. Søg råd i Samrådet inden I sender ansøgningen. Dorthe Alrø takkede for god ro og orden og lukkede mødet. Dorthe Phillipsen takkede dirigenten for arbejdet og deltagerne for deres indsats.

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

1. Formandens beretning.

1. Formandens beretning. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 13. maj 2013 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere