1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune."

Transkript

1 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde inspiration, viden, træningsmuligheder, og kammerater. Derudover vil det være en klub der har fokus på socialt samvær, har en aktiv social profil, hvor triatlon sportens fremme er i højsædet. Dette vil blive efterlevet ved at afholde interne stævner, træningssamlinger, åbne træninger, sociale arrangementer hvor der ikke dyrkes sport, og events for det lokale miljø. Endvidere vil klubbens formål være at tage socialt ansvar, og aktivere lokale skoler og fritidsordninger sportsligt, for at gøre opmærksom på vigtigheden af en aktiv livsstil. Dette vil eksempelvis blive gjort ved at afholde events og arrangementer, der tager udgangspunkt i sporten, men som vil have til hovedformål at styrke de unges fællesskab, sammenhold, og selvværd. Samtidig vil klubben have til formål at oplyse både medlemmer, og lokalmiljø om vigtigheden af en aktiv livsstil, sund kost, og motion. Dette vil blive gjort ved at afholde events og foredrag, samt ved at opretholde et nyheds og informationsflow på klubbens hjemmeside. Et andet formål vil være at udnytte sporten, og dens mange muligheder for at bringe familier tættere sammen. Dette vil blandt andet blive gjort ved at lade familier deltage i forskellige træningssamlinger og events sammen. Og ved at afholde stævner, hvor det er en familiepræstation, og ikke en individuel præstation der afgør resultatet. Formålet med foreningen er samtidig, at lade medlemmerne komme til orde, og lade dem udnytte den indflydelse en fri forening giver, for at skabe større sammenhold og at lade det enkelte medlem kunne gøre en forskel. 3 Klubben er medlem af Dansk Triathlon Forbund. Klubben er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende love og regler udstukket af dette forbund. 4 Klubben er åben for alle der har til hensigt at deltage i triatlon stævner, eller træne de forskellige sportsgrene som triatlon indeholder. Klubben er åben for alle der aktivt vil tage del i fælleskabet og hjælpe til, at klubbens formål bliver efterlevet. Medlemmer der er i restance som følge af for sent betalt kontingent, eller ved manglende betaling fra tidligere medlemskab, kan ekskluderes efter 1 måned, og kan først starte som aktivt medlem igen, såfremt at der er plads, og restancen er betalt.

2 Det er også muligt at lade sig optage som støtte medlem, såfremt man ikke kan eller har mulighed for at deltage i træning og konkurrence i Amager Triatlon Klub. Såfremt at man vil ændre sit passive medlemskab til aktivt, skal man kontakte bestyrelsen, som vil tage affære. Indmeldelse er først gyldig, når første kontingent er indbetalt. Kontingent betales kvartalsvis forud. Kontingent beløb fastsættes af den siddende bestyrelse. Klubben fører medlemsfortegnelse, og har persondata opbevaret elektronisk. 5 Som medlem i Amager Triatlon Klub deltager man med sit frivillige arbejde på forskellige niveauer og til forskellige opgaver, for at fremme det enkelte medlems muligheder i klubben. Alle hjælper alle. Derudover deltager man aktivt for at fremme sporten og klubben, i det frivillige omfang der er muligt. 6 Udmeldelse skal ske skriftlig til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til næste kontingentindbetaling. Melder man sig ud efter at der er opkrævet kontingent for en given periode, og der er betalt, tilbageføres restance ikke. 7 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Samtlige medlemmer har adgang til - og taleret på - generalforsamlingen. 8 Alle medlemmer har stemmeret. Stilles der forslag på generalforsamlingen og der afstemmes, er det flertallet der bestemmer. Såfremt at der er stemmelighed, bortfalder forslaget. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet i forsamlingen. Beslutning om klubbens opløsning skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 2/3 af samtlige medlemmer skal være tilstede for at denne forsamling er beslutningsdygtig. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende kan opløse foreningen. Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten. Afstemningen skal dog foregå skriftligt på blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers forlangende. Generalforsamlingens beslutninger skal fremgå af referatet, der underskrives af dirigenten. 9 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest d. 1. marts. Indkaldelse skal foregå skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

3 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra: Formand 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra kassereren. 4. Planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende. 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. 6. Valg af kommende Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Revisor Revisorsuppleant 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal stilles skriftligt. 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest en måned efter, at mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt har stillet krav herom. Indkaldelse og dagsorden tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 11 Klubben ledes af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger og handlinger, forpligter bestyrelsen. Formanden tegner bestyrelsen, dog kan der i økonomiske forhold gives dispensation til kasseren, på beløb op til 1000,- Udgifter og indtægter håndteres af kasseren, med direkte reference til formanden. Bestyrelsen består som minimum af en formand, en kasserer, samt en sekretær, og et bestyrelsesmedlem. Hertil vælges een suppleant, blandt de aktive medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. Bliver formands- og /eller kasserer-posten ledig i valgperioden, konstituerer bestyrelsen en ny formand og/eller kasserer ud af de siddende medlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem (en udvalgsrepræsentant) udtræder eller, af bestyrelsen udpeges til formand eller kasserer indtræder gruppens suppleant i bestyrelsen. Valgbar efter denne er ethvert stemmeberettiget medlem, der vil modtage valg.

4 12 Bestyrelsesmedlemmer indkaldes til bestyrelsesmøder af formanden, efter behov, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Dog skal formand, eller konstitueret næstformand som minimum være tilstede. Ved stemmelighed er mødeafholderens stemme afgørende. Formanden eller kassereren er obligatoriske mødeafholdere. Formanden er berettiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Bestyrelsens beslutninger skal fremgå af et referat, der godkendes på næste møde ved underskrift. Ansætter bestyrelsen trænere, eller andre personer til at varetage en given opgave for klubben, kan denne person ikke være medlem af bestyrelsen, medmindre et flertal i bestyrelsen giver dispensation for dette. 13 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører specificeret regnskab. Den revisorpåtegnede resultatopgørelse og status skal være færdig inden førstkommende generalforsamling. 14 På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren kan til enhver tid forlange at få adgang til regnskabsmaterialet og beholdninger. 15 Klubben kan kun opløses efter den i 7 omtalte procedure. Eventuelle midler skal ved opløsningen af foreningen tilfalde foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde. 16 Eksklusion af et medlem kan ske ved beslutning på en generalforsamling, hvis et medlem forsætligt modarbejder foreningens formål. Ekskluderede medlemmer kan kun genoptages efter en generalforsamlingsbeslutning. Der træffes i hvert enkelt tilfælde bestemmelse om, hvorvidt der skal betales kontingent for det tidsrum eksklusionen har varet. Ekskluderede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler. 17 Hvis et medlem findes skyldig i brug af doping i forbindelse med træning eller konkurrence udelukkes medlemmet fra klubben i den periode, som i dommen er fastsat af Dansk Triathlon Forbund. 18 Ved enhver form for cykling i klubregi SKAL der køres med godkendt cykelhjelm. 19 Klubtøj defineres som det udvalg af beklædningsgenstande, der er påført Amager Triatlon Klubs klublogo. Klubben har eneret til logoet, og klublogo påføres sammen med logo af eventuel hovedsponsor. Der nedsættes et udvalg der skal varetage design og produktion af klubtøj. Det tilstræbes at klubtøj, herunder mærke og design, opretholdes i minimum 2 år.

5 20 Som medlem af Amager Triatlon Klub, er man forpligtet til, under konkurrence, at benytte klubtøj ved licensstævner i DTriF. regi - herunder mesterskaber. Forpligtelsen gælder også ved evt. deltagelse i præmieoverrækkelse. 21 Der kan vælges ét af følgende tilhørsforhold til Amager Triatlon Klub: Støtte medlemskab Duatlon medlemskab Triatlon medlemskab 22 Der nedsættes følgende udvalg: Træningsudvalg Aktivitetsudvalg Medlemsudvalg Socialudvalg Hvert udvalg nedskriver i fællesskab med bestyrelsen deres opgaver, deres mål, samt aktivitetsplan. Underskrifter Formand Martin Melcher Kasserer Danielle Hald Sekretær Cæcilie Melcher Bestyrelsesmedlem 1 Robert Jensen

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere