MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0526/2008 af Vera Pentkantchin, bulgarsk statsborger, om manglende anvendelse af EU-bestemmelserne om Natura 2000 fra den bulgarske regerings side 1. Sammendrag Andrageren hævder, at den bulgarske regering ikke beskytter Natura 2000-områderne ordentligt, og at der snarest må gøres noget for at standse ødelæggelsen. Hun beskriver de grundlæggende problemer og løsningsforslag og nævner bestemte regioner, hvor de gældende fællesskabsretlige bestemmelser for Natura 2000 ikke er blevet anvendt. 2. Formelle betingelser for behandling af ansøgninger Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. september 2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4). 3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009 Andrageren rejste to hovedspørgsmål: Den første mangel er den utilstrækkelige udpegning af tre lokaliteter af fællesskabsbetydning, "Rila Buffer" BG , "Tvardishka Planina" BG og "Zapadna Stara Planina i Predbalkan" BG Det andet spørgsmål drejede sig om gennemførelsen af projekter i en række områder, der var udpeget i henhold til direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter 1 1 EFT L 206 af , s CM\ doc PE v04-00 Forenet i mangfoldighed

2 (habitatdirektivet) og direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle 1 (fugledirektivet). Kommissionens bemærkninger vedrørende andragendet Utilstrækkelig udpegning af Natura 2000-lokaliteter Analysen af den nuværende situation viser, at Bulgarien hidtil har udpeget omkring 34 % af sit areal, hvilket i vid udstrækning giver mulighed for dækning af de habitater og arter, der er fredet ved både fugle- og habitatdirektivet. Der kræves imidlertid en yderligere indsats for at sikre fuld overensstemmelse med habitatdirektivet. Bulgarien skal muligvis udvide nogle af de eksisterende områder eller foreslå nye områder senest den 1. september Spørgsmålet om utilstrækkelig udpegning er således stadig åbent og er under behandling. Kommissionens største bekymring er fortsat den utilstrækkelige udpegning af særligt beskyttede områder. Selv om Bulgarien har udpeget alle sine 114 vigtige fuglebeskyttelsesområder, blev områderne på seks af lokaliteterne indskrænket kraftigt uden nogen klar videnskabelig begrundelse. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til de bulgarske myndigheder i juni Svaret blev modtaget i august 2008 og analyseres i øjeblikket af Kommissionens tjenestegrene. Anlægsaktiviteter i områder, der er omfattet af fredning i henhold til EF's naturbeskyttelseslovgivning Kommissionen er blevet underrettet om det intense byggeri, der foregår i Sortehavsområdet og i bjergområderne i Bulgarien og navnlig i områderne Kaliakra, Emine-Irakli, Rila-bjerget, Pirin-bjerget osv. Kommissionen har indledt undersøgelser af disse sager, og disse er stadig i gang. Med hensyn til byggearbejderne i det vigtige fuglebeskyttelsesområde Kaliakra sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Bulgarien i november Konklusioner Kommissionen vil fortsat undersøge situationen i Bulgarien, både vedrørende udpegningen af Natura 2000-lokaliteter og vedrørende den korrekte anvendelse af fredningsordningerne i henhold til naturbeskyttelsesdirektiverne. Om nødvendigt vil Kommissionen træffe foranstaltninger i henhold til EF-traktatens artikel 226." 4. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010 "Utilstrækkelig udpegning af Natura 2000-lokaliteter I medfør at tiltrædelsesakten (artikel 53, stk. 1) var Bulgarien forpligtet til at sikre efterlevelse af EF-lovgivningen fra og med 1. januar Sidstnævnte omfatter udpegelse af særligt beskyttede områder (SPA) og lokaliteter af fællesskabsbetydning (LAF). Bulgarien forsinkede i høj grad vedtagelsen af sine nationale lister, og den endelige udgave blev ikke fremlagt for Kommissionen før i december Kommissionen vurderede listerne. Analysen af den nuværende situation viser, at Bulgarien hidtil har udpeget omkring 34 % af sit areal, hvilket i 1 EFT L 103 af , s PE v /7 CM\ doc

3 høj grad gør det sandsynligt, at de habitater og arter, der er fredet ved både fugle 1 - og habitatdirektivet 2, er omfattet. Kommissionens største bekymring er imidlertid fortsat den utilstrækkelige udpegning af særligt beskyttede områder. Selv om Bulgarien har udpeget alle sine 114 vigtige fuglebeskyttelsesområder, blev områderne på seks af lokaliteterne indskrænket kraftigt uden nogen klar videnskabelig begrundelse. Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til de bulgarske myndigheder i juni Svaret blev modtaget i august 2008, og der blev i oktober 2008 anmodet om yderligere oplysninger, som blev modtaget i begyndelsen af Alle oplysninger analyseres i øjeblikket af Kommissionens tjenestegrene. Hvad angår udpegningen af lokaliteter af fællesskabsbetydning, afholdtes der i juni 2008 et biogeografisk seminar, hvoraf det fremgik, at Bulgarien havde foretaget tilstrækkelige udpegninger for størsteparten af naturtypernes og arternes vedkommende. Kommissionen vedtog i december 2008 den første liste over lokaliteter af fællesskabsbetydning for Bulgarien 4, som nu dækker 29,6 % af landets område. Konklusionerne fra det biogeografiske seminar viste, at der stadig er en række mindre og moderate mangler samt en række "videnskabelige forbehold". Der blev ikke rapporteret om større mangler. Bulgarien afhjalp de mindre mangler inden den 1. september Bulgarien blev på seminariet også opfordret til at afhjælpe de moderate mangler inden den 1. september Hovedsagelig som følge af det forholdsvis store antal "videnskabelige forbehold", som Bulgarien i øjeblikket gennemfører supplerende undersøgelser af, blev Generaldirektoratet for Miljø enig med de nationale myndigheder om at forlænge fristen, således at de resterende huller kunne udfyldes. Bulgarien skal være parat til at afhjælpe de resterende mangler i efteråret Kommissionen arbejder aktivt med Bulgarien for at afslutte de resterende mangler. Manglende strategisk planlægning med hensyn til byudviklingsprojekter, vindmølleparker, anlæg af mindre vandkraftværker og udvinding af flodsenge Kommissionen gennemførte en undersøgelse af, hvorvidt den nationale lovgivning opfyldte kravene i direktiv 2001/42/EF og direktiv 85/337/EØF 5 og traf foranstaltninger i henhold til EF-traktaten med henblik på at afhjælpe de konstaterede tilfælde af manglende overholdelse. Hertil kommer, at Kommissionen også afventer resultaterne af den strategiske miljøvurdering (SMV) og af den fyldestgørende vurdering efter artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF 6 af den /147/EF, EUT L 20 af /43/EEC, EFT L 206, af Link til pressemeddelelsen: guage=en 4 Beslutningerne kan findes på følgende adresse: 5 Directive 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af , og Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (som ændret), EFT L 175 af Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af (med ændringer). CM\ doc 3/7 PE v04-00

4 handlingsplan, der er udarbejdet i henhold til artikel 4 i direktiv 2009/28/EF 1. Rapporten forventes at foreligge den 30. juni Den strategiske miljøvurdering skulle tjene til at kortlægge og beskrive virkningerne på miljøet af de godkendte vindmølleparker og mindre vandkraftværker. Kommissionen har modtaget klager over godkendelse af vindmøller i vigtige fuglebeskyttelsesområder, hovedsagelig på Via Pontica langs Sortehavskysten og navnlig i det vigtige fuglebeskyttelsesområde Kaliakra. Kommissionen sendte den 27. november en åbningsskrivelse til Bulgarien for at undersøge situationen i dette område. Kommissionen har modtaget et svar fra de bulgarske myndigheder, som den i øjeblikket er i færd med at analysere sammen med en vurdering af tilstrækkeligheden af udpegningen af lokaliteten som et særligt beskyttet område. Kommissionen vurderede desuden andre oplysninger og iværksatte en horisontal overtrædelsesprocedure i forbindelse med anlæg af vindmølleparker i andre dele af landet, f.eks. i det særligt beskyttede område Shabla Lake Complex og det særligt beskyttede område Batova 3. Ud over overtrædelsesprocedurerne benytter Kommissionens respektive tjenestegrene også de øvrige midler, som er til rådighed, for at sikre, at projekter, som truer Natura 2000-lokaliteter, ikke gennemføres. Det fremgår imidlertid af gennemgangen af de oplysninger, der er tilstillet Kommissionen, at projekterne i de fleste tilfælde - herunder dem, som andrageren nævner - er blevet igangsat og endog godkendt af de nationale kompetente myndigheder, inden landet tiltrådte EU. I disse tilfælde har Kommissionen ingen kompetence til at iværksætte overtrædelsesprocedurer. Vurdering af effektiviteten af de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2001/42/EF, direktiv 85/337/EØF og artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF Som led i undersøgelsen af de klager og andragender, Kommissionen har modtaget, gennemføres der i øjeblikket en vurdering af effektiviteten af de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2001/42/EF, direktiv 85/337/EØF og artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF. Kommissionen har iværksat en overtrædelsesprocedure mod Bulgarien for manglende overholdelse af artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF 4. Rensning af byspildevand Inden Bulgariens tiltrædelse af EU forhandlede landet overgangsperioder med hensyn til 1 Direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EUT L 140 af Link til Kommissionens pressemeddelelse: guilanguage=en 3 Link til Kommissionens pressemeddelelser: 4 Link til Kommissionens pressemeddelelser: PE v /7 CM\ doc

5 opfyldelsen af sine forpligtelser til at anlægge renseanlæg for byspildevand og kloaknet, således som det kræves i direktiv 91/271/EØF 1. Ifølge tiltrædelsesakten 2 er Bulgarien forpligtet til at opfylde kravene med hensyn til kloaknet og rensning af byspildevand inden den 31. december 2010 i alle byområder med mere end personækvivalenter og inden den 31. december 2014 i alle byområder med personækvivalenter på mellem og Godkendelse af projekter i Natura 2000-lokaliteter Ovennævnte horisontale overtrædelsesprocedure vedrørte den systematiske overtrædelse af artikel 4, stk. 4, i direktiv 2009/147/EF 3, artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF, VVMdirektivet (85/337/EØF) og SMV-direktivet (2001/42/EF), når planer og projekter godkendes i en række Natura 2000-lokaliteter (Emine-Irakli, Batova, Shabla Lake osv.). Kommissionen har også iværksat individuelle overtrædelsesprocedurer vedrørende specifikke udviklingstiltag i Natura 2000-lokaliteter (Rila 4, Pirin 5, Emine-Irakli 6 osv.). Men for nogle af projekternes vedkommende har andragerne ikke fremlagt tilstrækkelige oplysninger, eller også har Kommissionen ikke modtaget nogen klage. Situationen i Emine-Irakli blev også taget op i andragende nr. 1336/2008., og udviklingen i Kaliakra blev også behandlet i andragende nr. 1518/2008. Hvad angår Perelik, blev spørgsmålet også behandlet i andragende nr. 1534/2008, hvor Kommissionen underrettede Parlamentet om afhjælpningen af overtrædelsen. Konklusioner Kommissionen har iværksat en række overtrædelsesprocedurer og udfolder i øjeblikket bestræbelser på at sikre en generel forbedring af gennemførelsen af miljøvurderings- og naturbeskyttelsesdirektiverne. Kommissionen vil også vurdere situationen omkring godkendelser til benyttelse af vedvarende energikilder, bl.a. i lyset af den igangværende strategiske miljøvurdering og den fyldestgørende vurdering af handlingsplanen ifølge direktiv 2009/28/EF. Kommissionen vil i lyset af disse vurderinger træffe beslutning om, hvorvidt det er nødvendigt at træffe foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 1 Direktiv 91/271/EØF om spildevandsrensning, EFT L 135 af Link til EUT: mlang=en 3 Direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle (som kodificerer direktiv 79/409/EØF), EUT L 20 af Link til Kommissionens pressemeddelelse: guilanguage=en 5 Link til Kommissionens pressemeddelelser: 6 Link til Kommissionens pressemeddelelser: CM\ doc 5/7 PE v04-00

6 Kommissionen vil endvidere nøje følge, hvordan beskyttelsen af de udpegede særligt beskyttede områder sikres, og vil fortsat insistere på færdiggørelsen af udpegningen af Natura 2000-nettet." 5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 18. juli 2011 (REV II). For andragende 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 1336/2008, 1518/2008 og 640/2009 I april 2011 foretog Kommissionens tjenestegrene en undersøgelsesrejse til Bulgarien for at indsamle yderligere oplysninger og opdatere eller bekræfte eksisterende oplysninger med hensyn til de verserende overtrædelsesprocedurer, som Kommissionen har iværksat mod Bulgarien for manglende overholdelse af EU's miljølovgivning, herunder mangelfuld udpegning af særligt beskyttede områder (SPA) i henhold til fugledirektivet og af lokaliteter af fællesskabsbetydning (LAF) i henhold til habitatdirektivet samt godkendelse af økonomiske udviklingsprojekter i beskyttede områder i Natura 2000-nettet. Kommissionen besøgte en række økonomiske udviklingsprojekter i Rila- og Pirin-bjergene og havde en række tekniske møder med de kompetente bulgarske myndigheder og med bulgarske miljø-ngo'er. Kommissionen har anmodet om yderligere oplysninger og præciseringer vedrørende visse spørgsmål. De bulgarske myndigheder og ngo'er har lovet at fremlægge de ønskede tekniske oplysninger så hurtigt som muligt. Kommissionens tjenestegrene påpeger, at de pågældende sager kræver meget indgående faktuelle og tekniske analyser. Da det er Kommissionen, der har bevisbyrden i alle overtrædelsesprocedurer, vil den skulle kontrollere og analysere alle disponible oplysninger meget nøje. Der vil formentlig blive taget yderligere skridt i efteråret Kommissionens supplerende svar (REV III), modtaget den 16. december 2011 For andragende 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 526/2008, 1336/2008, 1518/2008 og 640/2009 I september 2011 fremsendte Kommissionen under henvisning til de verserende overtrædelsesprocedurer, som Kommissionen har iværksat mod Bulgarien for manglende overholdelse af EU's miljølovgivning, herunder mangelfuld udpegning af særligt beskyttede områder (SPA) i henhold til fugledirektivet 1 og af lokaliteter af fællesskabsbetydning (LAF) i henhold til habitatdirektivet 2 samt godkendelse af økonomiske udviklingsprojekter i beskyttede områder i Natura 2000-nettet, en supplerende åbningsskrivelse til den bulgarske regering vedrørende det vigtige fuglebeskyttelsesområde "Kaliakra" BG051, de særligt beskyttede områder "Kaliakra" BG og "Belite Skali" BG samt lokaliteten af fællesskabsbetydning "Kaliakra complex" BG Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af , s. 7-25). 2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter (EFT L 206 af , s. 7 50). PE v /7 CM\ doc

7 Denne supplerende åbningsskrivelse handler om to spørgsmål: den mangelfulde udpegelse af det særligt beskyttede område "Kaliakra" konsekvenserne af en række økonomiske udviklingsprojekter for lokaliteten af fællesskabsbetydning "Kaliakra complex" og det særligt beskyttede område "Kaliakra" og/eller det særligt beskyttede område "Belite Skali" og/eller det område, der burde have været udpeget som særligt beskyttet område i henhold til IBA-fortegnelsen, men som ikke blev det. Endvidere er Kommissionen aktivt i gang med sin undersøgelse vedrørende den utilstrækkelige beskyttelse af og godkendelse af økonomiske udviklingsprojekter i lokaliteterne af fællesskabsbetydning "Emine-Irakli" BG og "Rila" BG samt kandidatområdet til udpegelse som lokalitet af fællesskabsbetydning "Rila Buffer" BG CM\ doc 7/7 PE v04-00

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0526/2008 af Vera Pentkantchin, bulgarsk statsborger, om manglende anvendelse af EU-bestemmelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 31.1.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0095/2012 af Julio Martín De Eugenio Manglano, spansk statsborger, for "Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0824/2008 af Kroum Kroumov, bulgarsk statsborger, og 16 medunderskrivere, om anmodning om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 31.10.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0770/2004 af Frantisek Brychta, tjekkisk statsborger, om en utæt kloak i Moravské Budějovice i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.09.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0359/2012 af Maria Elena Solís Yánez, spansk statsborger, om tilladelse til olieefterforskning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 3.3.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0301/2008 af Rosa Maria Fernandez Jiménez, spansk statsborger, for "Plataforma para la defensa del

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.6.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0534/2005 af Bob Higgins (irsk statsborger), for Aghancon Concerned Residents Association, om et

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 29.11.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1087/2002 af Panagiotis Hatzis, græsk statsborger, for den græske forening for elektroniske spil,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 7.6.2019 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0439/2012 af Andrea Rutigliano, italiensk statsborger, om Republikken Cyperns manglende gennemførelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0480/2005 af Eric Støttrup Thomsen, dansk statsborger, for Romanoforeningen, om påstået krænkelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 009-04 Udvalget for Andragender 7..0 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 070/006 af Pedro Pablo Herrero Ruiz, spansk statsborger, og 65 medunderskrivere om udvidelsen af M-50

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 31.7.2017 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 2657/2013 af Denis Dugré, fransk statsborger, om den franske stats opkrævning af afgift på

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0323/2011 af Alejandro Sanchez, spansk statsborger, for "Fundacion Equo" (Equo-stiftelsen),

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 12.7.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0986/2006 af Theodoros Dalmaris, græsk statsborger, om påstået overtrædelse i Grækenland af EU's

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.08.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0363/2007 af Doris Mueller, tysk statsborger, om de græske myndigheders påståede krænkelser af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. maj 2017 (OR. en) 8964/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.6.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0823/2007 af Santiago López Segovia, spansk statsborger, om et EUfinansieret projekt vedrørende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.3.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0941/2008 af Nicolae Danut Ilea, rumænsk statsborger, om påstået overtrædelse af miljølovgivningen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 11.2.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0774/2008 af María Jesus Peréx Agorreta, spansk statsborger, for "Departamento de Historia Antigua-UNED"

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 11.2.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om flyveledernes situation i Spanien

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1356/2009 af O.C., irsk statsborger, om den planlagte etablering af en 110 kw højspændingsledning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 009-04 Udvalget for Andragender 30.7.04 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0098/03 af Ferran Rosa Gaspar, spansk statsborger, om fri bevægelighed i Europa og kravene til stipendier

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.7.2017 L 171/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1180 af 24. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 7.6.2019 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1315/2015 af Zoltan Lomnici, ungarsk statsborger, og 4 medunderskrivere, om den slovakiske lov

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 204-209 Udvalget for Andragender 7.6.209 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 065/203 af Maurizio Benedetto, italiensk statsborger, og 25 medunderskrivere, om affaldshåndtering

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.6.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1253/2012 af F.T., italiensk statsborger, om overtrædelser af EU-lovgivningen på en række italienske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.2.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om flyveledernes situation i Spanien

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende nr. 1253/2013 af Anna Gerometta, italiensk statsborger, på vegne af Genitori antismog, om luftkvalitetsdirektivet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1831/2008 af Mustafa Irkan, britisk statsborger, om de svenske myndigheders indirekte forskelsbehandling

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 17.7.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0760/2007 af Cosimo Fracasso, italiensk statsborger, om en advarsel om dioxinindhold i Taranto

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0966/2012 af Kent Cooper, amerikansk statsborger, om påstået forskelsbehandling fra de danske myndigheders

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2124(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Kommunikation for regnskabsåret 2013

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 30.7.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1033/2012 af Georgi Slavev, bulgarsk statsborger, og 72 medunderskrivere, om negative virkninger

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.9.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1240/2013 af Rodica Ionela Bazgan, rumænsk statsborger, om fri bevægelighed i Den Europæiske Union

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.3.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0160/2014 af Ottó Hermann, ungarsk statsborger, om klassificering af et fuglepar avlet i fangeskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.12.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1299/07 af Marianna Perianova, bulgarsk statsborger, om undersøgelse og foranstaltninger vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014 Udvalget for Andragender 26.10.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0748/2007 af Juan Manuel Iruela Sánchez, spansk statsborger, om påståede overtrædelser af EF's

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2013/2241(DEC) 7.7.2014 UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2017/0196(NLE) 12.10.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0733/2016 1.6.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om hormonforstyrrende stoffer:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0450/2004 af "Plataforma Sabor Livre", portugisisk statsborger, om opførelse af en dæmning

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0124(CNS) 13.7.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0005 (NLE) 5347/17 AELE 5 EEE 2 N 3 ISL 2 FL 2 MI 41 ECO 6 SAN 26 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-204 Udvalget for Andragender 30.07.204 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 833/2008 af Ioannis Asteriou, græsk statsborger, på vegne af sammenslutningen af arbejdstagere i

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) P7_TA(2014)0301 Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) 1. Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med den offentlige høring

Spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med den offentlige høring RESUMÉ Spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med den offentlige høring Fra april til juli 2015 gennemførte Europa-Kommissionen en åben offentlig høring om fugledirektivet og habitatdirektivet. Høringen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EVALUERINGSRAPPORT FOR EU PILOT {SEK(2010) 182}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EVALUERINGSRAPPORT FOR EU PILOT {SEK(2010) 182} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2010 KOM(2010) 70 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EVALUERINGSRAPPORT FOR EU PILOT {SEK(2010) 182} RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EVALUERINGSRAPPORT FOR EU PILOT 1. INDLEDNING

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 31.3.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1152/2010 af Georgios Toussas, græsk statsborger, for det græske kommunistiske parti "KKE", om

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 23/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/2104(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0349(CNS) 28.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1716/2012 af Maria Iancu, rumænsk statsborger, om hendes ansættelseskontrakt i Italien og påstået

Læs mere