FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING"

Transkript

1 Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

2 FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/ Udarbejdet af KIMB Kontrolleret af - Godkendt af - Ref SKAF Version 2-final Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F www ramboll dk

3 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING INDHOLD 0. Indledning Formål Baggrund Sammenfatning 2 1. Projektansvarlig 3 2. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Forhold til de gældende projektgodkendelser 3 3. Forhold til anden lovgivning 4 4. Tekniske specifikationer Tekniske anlæg Projekt Reference Varmeproduktion Alternativ varmeproduktion Fliskedel 6 5. Tidsplan 6 6. Arealafståelse og servitutpålæg m.m Berørte parter 6 8. Økonomiske konsekvenser forbrugerne 6 9. Energi-/Miljømæssig vurdering af projektet Miljøforhold Klimaforhold Økonomisk vurdering af projektet Samfundsøkonomisk vurdering Forudsætninger Samfundsøkonomiske følsomhedsanalyser Selskabsøkonomisk vurdering Selskabsøkonomiske følsomhedsanalyser 11 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Selskabsøkonomiske beregninger

4 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING 0. INDLEDNING 1/ Formål Frederikshavn Forsyning A/S ejes af Frederikshavn Kommune og selskabet ejer 8 selskaber med det formål at drive virksomhed indenfor forsyningsområderne el, vand og varme samt renovation. Indsamling og behandling af affald varetages således af Frederikshavn A/S (FA), der indsamler og behandler affald i Frederikshavn Kommune. Nogle affaldsfraktioner/-typer indsamles med eget personale og materiel, mens andre fraktioner og typer affald håndteres af entreprenører på kontrakt. FA driver en række affaldsordninger i Frederikshavn Kommune herunder drift af Frederikshavn skraftvarmeværk og Skagen forbrænding. Skagen Forbrænding er et relativt gammelt anlæg med lav affaldsbehandlingskapacitet, og anlægget står for inden for en årrække at skulle undergå store investeringer i levetidsforlængende renoveringer, hvis driften skal kunne opretholdes. Da FA gennem de senere år videre har konstateret, at de indsamlede mængde affald vil kunne behandles på Frederikshavn skraftvarmeværk alene, vil de to anlæg tilsammen således repræsentere overkapacitet, og FA ønsker følgelig at indstille driften på Skagen Forbrænding. Nærværende rapport udgør projektforslag for indstilling af drift på Skagen Forbrænding med forslag om, at den hidtidige varme alternativt produceres på flisfyret varmeværk. Projektforslaget er udarbejdet som grundlag for myndighedsgodkendelse efter reglerne i "Lov om varmeforsyning" med tilhørende bekendtgørelse nr. 566 af 2. juli 2014 om "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg" (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget er disponeret således, at kapitlerne 1 til 10 overordnet set følger strukturen i Projektbekendtgørelsen krav til projektforslag jf. 23. Nærværende kapitel 0 indeholder derfor en indledende præsentation af projektforsaget og baggrunden for dets udarbejdelse samt sammenfatning af projektforslagets beregningsresultater m.v. 0.2 Baggrund Skagen Forbrænding råder over en enkelt ovnlinje til behandling af forbrændingsegnet affald. Ovnlinjen er fra 1979 og dermed en af landets ældste fungerende ovnlinjer til affaldsforbrænding og med en affaldsbehandlingskapacitet på ca. 1,5 t/h også en af landets mindste ovnlinjer. Trods løbende vedligeholdelse og modernisering af anlægget er Skagen Forbrænding således et gammelt anlæg med lav affaldsbehandlingskapacitet, hvilket vanskeliggør en rentabel drift af dette anlæg. Da affaldsmængden i Skagen ligeledes har været faldende gennem de seneste år, kan affald fra Skagen by ikke længere fylde Skagen Forbrændings behandlingskapacitet op, hvorfor der skal tilføres affald, hvis den fulde drift af anlægget skal opretholdes. FA har foretages beregninger, der viser, at der på længere sigt ikke er behov for den affaldsbehandlingskapacitet Skagen Forbrænding besidder, hvorfor FA ønsker at indstille driften på Skagen Forbrænding pr. 31/ Skagen forbrænding har de seneste år produceret ca varme, hvoraf der leveres ca til varmeforsyningen (Skagen Varmeværk a.m.b.a.). Ved indstilling af driften af Skagen Forbrænding vil der umiddelbart mangle ca varmeproduktion til Skagen Varmeværk, og det forudsættes i nærværende projektforslag, at denne varmemængde alternativt produceres på nyetableret flisfyret varmeværk. Nærværende projektforslag inkluderer dog ikke beskrivelse af etablering af nyt flisvarmeværk idet projektforslag af ændring af den fremtidige varmeforsyning skal varetages af Skagen Var-

5 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING meværk. Beskrivelse af et flisfyret varmeværk er alene medtaget for at vise, at det samfundsøkonomisk er mere rentabelt, at indstille varmeproduktionen på Skagen Forbrænding. Hvorledes den fremtidige varmeforsyning tilrettelægges herunder, om varmeforsyningen ved samme lejlighed modernisere er et anliggende for Skagen Varmeværk. 2/11 Som det fremgår af dette projektforslag giver indstilling af driften af Skagen Forbrænding såvel samfundsøkonomisk overskud med brugerøkonomiske lavere varmepriser. 0.3 Sammenfatning Frederikshavn (FA) ejer og driver et affaldsforbrændingsanlæg i Skagen bestykket med en varmeproducerende ovnlinje fra Ovnlinjen har en behandlingskapacitet på ca. 1,5 t/h. FA ejer og drivere videre affaldsforbrændingsanlæg i Frederikshavn. Skagen Forbrænding er et relativt gammelt anlæg, der stå foran et omfattende renoveringsarbejde, hvis driften skal kunne opretholdes. Da den indsamlede mængde affald hos FA vil kunne behandles på Frederikshavn skraftvarmeværk alene, ønsker FA at indstille driften på Skagen Forbrænding. I dette projektforslag beskrives, hvorledes indstilling af driften på Skagen Forbrænding og erstatning af den affaldsbaserede varmeproduktion med fiktivt flisfyret varmeværk giver såvel samfundsøkonomisk som varmeøkonomisk overskud. I projektforslaget sammenlignes projektet (indstilling af drift på Skagen Forbrændingsanlæg) med et referencescenario (levetidsforlængning af forbrændingsanlægget og fortsat uændret drift af affaldsbaseret varmeproduktion). Ved indstilling af driften på Skagen Forbrænding opnås, i forhold til referencescenariet, samfundsøkonomiske fordele gennem reduktion i samfundets behov for investeringer og omkostninger til drift- og vedligeholdelsesarbejder medens manglende affaldsindtægter og omkostninger til brændsler til den alternativ varmeproduktion påvirker negativt. I forhold til referencen opnås med projektforslaget en samlet samfundsøkonomisk gevinst på ca. 44 Beregninger viser, at den samfundsøkonomiske fordel er robust overfor variationer i investeringer og varierende priser på brændsler og affald. De samlede selskabsøkonomiske beregninger viser, at varmeproduktionsprisen reduceres, når driften af Skagen Forbrænding indstilles og der kan opnås en samlet potentiel besparelse for varmebrugerne på næsten 2 om året eller ca. 50 over planperioden. Beregninger viser, at den delskabsøkonomiske varmepris og dermed varmebrugernes potentielle besparelse er robust overfor variationer i investeringer og brændselspriser. FA anmoder derfor Frederikshavn Kommune om at godkende dette projektforslag med indstilling af driften på Skagen Forbrænding pr. 31/ idet der kan opnås samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske fordele ved projektets gennemførsel. Projektet medfører endvidere en markant mindsket klimapåvirkning gennem reduceret udledning af drivhusgassen CO 2. Det skal sluttelig bemærkes at endelig ophør vil blive detaljeret aftalt med Skagen Varmeværk således, at dette kan indpasses i produktionsplanen på varmeværket.

6 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING 1. PROJEKTANSVARLIG 3/11 Den ansvarlige for projektet er: Frederikshavn A/S Knivholtvej Frederikshavn Kontaktperson: Direktør Tore Vedelsdal Tlf.: ; mobil: Vedrørende projektforslagets indhold kan Frederikshavn s rådgiver kontaktes: Rambøll Oluf Palmes Allé Aarhus N Kontaktperson: Kim Brinck Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Projektforslaget er i overensstemmelse med de overordnede planer og mål som udarbejdet af Frederikshavn Kommune med Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030, hvor kommunen bestræber sig på, at omstiller til vedvarende energiproduktion gennem udfasning af olie og gas om omstilling til biomasse m.v. I nærværende projektforslag sker dette gennem indstilling af forbrændings affald, der indeholder en vis andel fossile affaldsfraktioner med følgelig anvendelse af eksempelvis flis til varmeproduktionen. 2.1 Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Skagen sforbrænding producerer i dag varme til kollektivt forsyningsnet, hvorfor anlægget og dets produktion er omfattet af varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelse; bekendtgørelse 566 af 2. juni 2014 (Projektbekendtgørelsen). I henhold til ovenstående skal projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse (godkendelse efter varmeforsyningslovens 4). Indstilling af driften på Skagen Forbrænding vil derfor skulle godkendes i henhold til ovenstående ved udarbejdelse af et projektforslag. Nærværende rapport udgør således projektforslag for indstilling af driften på Skagen Forbrænding, og er udarbejdet i henhold til Projektbekendtgørelsen. 2.2 Forhold til de gældende projektgodkendelser Dette projektforslag vurderes at understøtte de tidligere udformede planer om Frederikshavn Kommunes overordnede målsætninger om klimavenlig udvikling af energiforsyningen.

7 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING 4/11 3. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning. Projektet er, som tidligere nævnt, omfattet af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Skagen Forbrænding er godkendelsespligtig jf. godkendelsesbekendtgørelse, og anlægget er i henhold til denne en såkaldt bilag 2 virksomhed (forbrændingsanlæg med kapacitet under 3 t/h), hvor kommunen varetage miljøgodkendelsen (tilsynsførende). I godkendelsesbekendtgørelsen fremgår det af 44, at der ved ophør af et forbrændingsanlæg med kapacitet over 3 t/h (bilag 1 virksomhed), skal foretages vurdering af forurening jf. lov om forurenet jord. Der findes ikke tilsvarende bestemmelse for bilag 2 virksomheder, men det må forventes, at tilsynsførende (Frederikshavn Kommune) vil opstille tilsvarende krav. Indstilling af driften på Skagen Forbrænding er omfattet af anlæggets miljøgodkendelse, hvorfor FA på den baggrund vil påbegynde dialog med Frederikshavn Kommune om de nærmere omstændigheder i forbindelse med indstilling af driften og lukning af anlægget. Da projektet medfører eliminering af emissionerne fra anlægget vurderes det, at projektforslaget ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer TEKNISKE SPECIFIKATIONER I dette afsnit beskrives projektforslaget med indstilling af driften på Skagen Forbrænding og etablering af alternativ varmeproduktion med flisfyret varmeværk og referencesituationen, hvor driften på Skagen Forbrænding ikke indstilles men værkets fortsat holdes i live gennem omfattende levertidsforlængende investeringer. 4.1 Tekniske anlæg Projekt Efter indstilling af driften på Skagen Forbrænding kan den manglende varmeproduktion herfra produceres på flisfyret varmeværk. Den maksimale varmeeffekt der leveres fra Skagen Forbrænding er i dag ca. 3,5 MW og det forudsættes beregningsteknisk, at varmeværket etableres med samme effekt. Varmeværkes påtænkes etableret i henhold til Energistyrelses teknologikatalog Technology Data for Energy Plants fra juni Det flisfyrede varmeværk vil påtænkes således etableret med en varmevirkningsgrad på 108 % og vil få en årlig varmeleverance på I henhold til Teknologikataloget vil etablering af flisfyret varmeværk med produktionskapacitet kunne foretages for ca. 15 (2015 priser). Da nærværende projektforslag ikke omhandler etablering af en flisfyrede varmeværk, men udelukkende anvender til illustration af den samfundsøkonomiske konsekvens af indstilling af driften på Skagen Forbrænding, vil dette værk ikke blive nærmere beskrevet i projektforslaget. Ved indstilling af driften af Skagen Forbrænding påregnes der en samlet skrotningsomkostning på 3,5 hvilket medtages i beregningerne af samfundsøkonomien. 1 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013

8 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING 5/ Reference I referencen forudsættes driften af Skagen Forbrænding, hvorfor dette anlæg skal gennemgå omfattende levetidsforlængende investeringer. Det er således vurderet, at være nødvendigt at udskifte eller foretage gennemgribende renoveringer af mange af de komponenter, der i dag er temmelig slidte på anlægget, hvilket forventes af omfatte følgende: ovnrist/- aksler affaldspusher kedel luftsystem posefilter El og SRO komponenter kraner. Det er tidligere vurderet, at der kan forventes afholdt ekstraordinære vedligeholdelses- og levetidsforlængende investeringer i Skagen Forbrænding i størrelsesorden 10 hvis anlægget skal kunne drives stabilt i yderligere 10 år frem efter Det skal bemærkes, at dette beløb afspejler en minimumsinvestering, og hvis anlægget ikke skal fremstå fuldstændig nedslidt i 2027, skal der påregnes højere renoveringsomkostninger. Da beregningsperioden i dette projektforslag er altså 20 år i alt, indregnes der 15 i levetidsforlængende investeringer frem til Det er vigtigt at notere, at der i ovenstående overslag ikke er taget hensyn til evt. skærpede miljøkrav som følge revisionen af BAT Reference Noten (BREF). Der forventes en ny BREF i 2016, hvilket med stor sandsynlighed vil skærpe flere af de miljøkrav de danske forbrændingsanlæg reguleres efter i dag. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at fremskaffe konkrete forlydender om, hvad den nye BREF vil indeholde af skærpede krav for affaldsforbrændingsanlæg. Ved levetidsforlængelse af anlægget i yderligere 10 år fra 2027 anslås det nødvendigt at foretages investerer for 30 Alternativt til levetidsforlængelse af anlægget, kan der etableres et helt nyt forbrændingsanlæg i Skagen, hvilket dog koster markant mere en ovenstående levetidsforlængelser, hvorfor der ikke foretages yderligere beregninger for dette. 4.2 Varmeproduktion I projektet ophører produktionen af varme fra Skagen Forbrænding og erstattes af varme fra et fiktivt flisfyret varmeværk. Den samlede varmeproduktion og årsproduktion af fjernvarme til Skagen Varmeværk er vist i tabel 1 for de to scenarier (reference og projekt). Produktion Enhed Reference Projekt svarmeeffekt MW 3,5 - Flisvarmeeffekt MW - 3,5 Samlet varmeproduktion på affald /år Samlet varmeproduktion på flis /år sbehandling i Skagen /år Tabel 1 sbaseret og flisbaseret produktion af varme til Skagen Varmeværk. 4.3 Alternativ varmeproduktion Etablering af ny flisfyret varmeværk i projektet foretages i henhold til Energistyrelsens Teknologikatalog som tidligere beskrevet.

9 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING 6/ Fliskedel Der påtænkes etableret ny flisfyret varmekedel med en maksimal varmeproduktion på 3,5 MW. I henhold til Teknologikataloget kan sådanne værker etableres for ca. 0,5 mio. pr. MW i 2008 priser, hvilket giver en investering på ca. 15 i 2015 priser. Drift-/vedligeholdelsesomkostninger udgør årligt ligeledes pr MW installeret effekt, hvormed værkets variable omkostninger til drift og vedligeholdelse 26,- kr./ eller 7,- kr./gj i 2014 priser. Varmevirkningsgraden for et nyt flisfyret varmeværk sættes til 108 % jf. Teknologikataloget. Brændselspriser fremgår af Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på Energiområdet. 5. TIDSPLAN Indstilling af driften på Skagen Forbrænding vil ske pr. 31/ Det skal dog bemærkes, at endelig ophør vil blive aftalt med Skagen Varmeværk således, at dette kan indpasses i produktionsplanen på varmeværket 6. AREALAFSTÅELSE OG SERVITUTPÅLÆG M.M. Der pågår ingen arealafståelser og servitutpålæg m.mv med projektforslaget. 7. BERØRTE PARTER Skagen Varmeforsyning a.m.b.a. er løbende blevet orienteret om FA s planer om indstilling af driften af Skagen Forbrænding. Der har ikke været kontakt med el-forsyningsselskaber. 8. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FORBRUGERNE Indstilling af driften på Skagen Forbrændings vil betyde ændringer for følgende forbrugergrupper: De eksisterende fjernvarmeforbrugere, der er tilknyttet Skagen Varmeværks fjernvarmenet. skunder, der leverer affald til FA. Vurdering af konsekvenserne for brugerne foretages ved beregning af den selskabsøkonomiske varmeproduktionspris fra Skagen Forbrænding og fra nyt fiktivt flisfyret varmeværk. De selskabsøkonomiske resultater for projektforslaget behandles nærmere i kapitel 10.

10 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING 7/11 9. ENERGI-/MILJØMÆSSIG VURDERING AF PROJEKTET Ved vurdering af de energi-/miljømæssige konsekvenser af projektet, vil der både blive taget hensyn til projektets direkte påvirkning fra selve forbrændingsanlægget i Skagen (kun i referencen) og det fremtidige flisfyrede varmeværks kedels drift. Da ingen af omtalte værker producerer elektricitet, medtages ingen affødte påvirkninger gennem ændret el-produktion. Projektforslaget vurderes energi-/miljømæssigt ved at sammenligne påvirkningerne i projektet med en referencesituation. 9.1 Miljøforhold Da projektet mindsker den affaldsbaserede varmeproduktionen i Skagen reduceres emissionerne herfra. Da emissionerne fra et flisfyret varmeværk generelt er lavere end fra et affaldsforbrændingsanlæg, vil den samlede udledning af forurenende stoffer mindskes med projektet. I tabel 2 vises, hvorledes projektet ændrer de gennemsnitlige årlige emissioner af SO 2, NO X og PM 2,5 beregnet som middelværdi over projektets første 10 års drift og i de sidste 10 års drift i en samlet beregningsperiode på 20 år. Parameter Gennemsnit reduceret udledning. [t/år] SO 2-0,01-0,01 NO X 3,7 3,7 PM 2,5 0,031 0,031 Tabel 2 - Ændrede årlige emissioner fra projektet. Som det fremgår af tabel 2, reduceres de årlige gennemsnitlige udledninger af NO X med ca. 4 ton årligt og udlednings af SO 2 stiger med ca. 10 kg årligt medens udledningen af PM 2,5 mindskes med ca. 30 kg årligt med projektet. 9.2 Klimaforhold Ved beregning af de klimatiske forhold ved projektet regnes der på udledning af CO 2 samt methan (CH 4 ) og lattergas (N 2 O), der også bidrager til drivhuseffekten. Udledning af drivhusgasser i de to situationer (reference og projekt) værdisættes i henhold til Energistyrelsens forudsætninger herom, og indgår således i de samfundsøkonomiske beregninger. Se nærmere i afsnit 10. Da varmeproduktion på flisbasis er CO 2 neutral giver projektet en reduceret udledning af drivhusgasser. 10. ØKONOMISK VURDERING AF PROJEKTET Projektforslaget vurderes økonomiske ved at sammenligne påvirkningen af samfundsøkonomien og selskabsøkonomien i projektet med en referencesituation. De økonomiske forhold for projektet vurderes over en 20-årig periode begyndende med 2018 som er første beregnings uden drift på Skagen Forbrænding. Planperiodens længde afspejler det flisfyrede varmeværks forventede levetid.

11 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING 10.1 Samfundsøkonomisk vurdering Ved de samfundsøkonomiske beregninger af projektforslaget tages der udgangspunkt i Energistyrelsens "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet", dateret april 2005 samt vejledningens tilhørende Appendiks: "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, dateret december /11 De samfundsøkonomiske resultater for projektforslaget vises detaljeret i bilag Forudsætninger I såvel de samfundsøkonomiske som de selskabsøkonomiske beregninger indregnes afgifter og tilskud m.v. som de kendes pr. maj Alle priser og omkostninger er opgjort i 2015 priser. I de økonomiske beregninger indgår dels selv investeringen i nyt flisfyret varmeværk, skrotning af forbrændingsanlæg samt de ændrede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er forbundet med varmeforsyningsprojektet. Projektets årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af flisfyret værk hidrører far Energistyrelsens Teknologikatalog medens omkostninger baseres på driftserfaringerne på Skagen Forbrænding. Energiafgifter på forbrænding af affald (tillægsafgift og CO 2 -afgift) og affaldsvarmeafgift ved levering af varme baseret på affaldsforbrænding indregnes med satser gældende for Energistyrelsen har i deres forudsætningskatalog ikke opstillet samfundsøkonomisk pris på affald, men henviser til, at der må foretages en konkret vurdering af affaldets art og alternative anvendelsesmuligheder m.v. for projektet, hvor affald er en væsentlig komponent. Dette forhold er kun beskrevet i Energistyrelsens forudsætning fra april Da FA skal importere affald, hvis Skagen Forbrænding skal fortsætte driften, forudsættes det derfor, at den samlede indfyrede affaldsmængde medfører en samfundsøkonomisk indtægt på 250,- kr./ton frit leveret i 2014 priser, svarende til indtægten for importeret Engelsk affald. Det antages grundlæggende, at afgifterne på lang sigt reguleres således, at de følger med den generelle prisudvikling, hvorfor afgiftssatserne regnes konstante i faste kr. fra 2015 og frem I de samfundsøkonomiske beregninger medtages både variable og faste omkostninger til drift og vedligeholdelse af de tekniske anlæg, samt omkostninger til investering i det tekniske anlæg m.v. Samfundsøkonomisk værdisættes varmesalget ikke direkte, da fjernvarmen i de danske fjernvarmenet i langt overvejende grad er overskudsvarme fra de store centrale kraftværker, hvormed den samfundsøkonomiske fordel opgøres ved den alternative varmeproduktion der kan undlades. Værdien af varmen beregnes derfor som en reduktion i brændselsforbrug som tidligere beskrevet i afsnit 4.4. Endelig medtages projektets påvirkning af skatter og afgifter samt miljøpåvirkning. De samfundsøkonomiske beregninger gennemføres som beskrevet i Energistyrelsens "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet". De samfundsøkonomiske beregninger, inkl. detaljerede forudsætninger er vedlagt i bilag 1. Det samfundsøkonomiske overskud af projektet beregnes som nutidsværdien af de årlige overskud i projektet i forhold til referencen. Beregningerne gennemføres for en 20-årig periode med start i 2018, der er det første hele driftsår efter indstilling af driften af Skagen Forbrænding.

12 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Der gennemføres følsomhedsberegninger for investeringsomkostning og for varierende priser for brændsler og el m.v. 9/11 Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud på projektet på ca. 32 ved en samfundsøkonomisk kalkulationsrente på 4 %. Der kan ikke beregnes en samfundsøkonomisk forrentning af investeringen, da investeringen i referencen er højere end i projektet. I figur 3 er udviklingen i det samfundsøkonomiske overskud vist som det akkumulerede og tilbagediskonterede overskud år for år. Figur 3 - Udvikling i samfundsøkonomisk overskud for projektforslaget. De blå søjler viser de enkelte års samfundsøkonomiske overskud, mens den røde kurve viser det akkumulerede og tilbagediskonterede overskud. Som det fremgår af figur 3 er der samfundsøkonomisk overskud på projektet allerede i 2021, hvilket skyldes de relative høje investeringer, der kræves i referencen. Af figur 3 fremgår der videre at driften i 2018 giver en negativt samfundsøkonomisk bidrag, hvilket tilskrives det forhold, at skrotningen af Skagen Forbrænding beregningsteknisk afholdes i På figur 4 ses, hvilke faktorer der påvirker de samfundsøkonomiske beregninger positivt og negativt ved sammenligning af projektet med referencen. Søjlerne angiver for hver parameter, størrelsen af det konkrete bidrag til den samlede samfundsøkonomiske beregning.

13 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING 10/11 Figur 4 - Positive og negative påvirkninger af samfundsøkonomi for projektforslaget ved sammenligning med referencen. Af figur 4 ses således, hvordan projektforslaget giver meget stor samfundsøkonomisk besparelse på investeringer, drifts og vedligeholdelse og miljøpåvirkninger medens omkostninger til brændsler og manglende affaldsindtægter giver negativ samfundsøkonomisk påvirkning. Omkostninger til ændrende betalinger af afgifter og tilskud påvirker kun samfundsøkonomien lidt Samfundsøkonomiske følsomhedsanalyser Der er foretaget følsomhedsberegninger med henblik på at eftervise, at projektet samfundsøkonomisk er robust i forhold til varierende investeringsomfang i de tekniske anlæg og ændringer i de samfundsøkonomiske brændselsomkostninger og affaldspriser. Resultatet af følsomhedsanalysen fremgår af tabel 4. Som det fremgår af tabellen, er de samfundsøkonomiske beregninger særdeles robuste over for variationer og udsving i såvel investeringen i projektet og i brændselspriser som pris for affaldsmodtagelse. Parameter Følsomhed Samfundsøkonomisk overskud [] Ingen ændring +/- 0 % 32 Investering - 20 % % 37 Brændselspriser - 20 % % 16 smodtagelsespris - 20 % + 20 % Tabel 4 - Følsomhedsberegning på det samfundsøkonomiske overskud ved projektet Selskabsøkonomisk vurdering I de selskabsøkonomiske forhold belyses gennem beregning af varmeproduktionsprisen fra henholdsvis et levetidsforlænget affaldsforbrændingsanlæg (Referencen) og et nyt fiktivt flisfyret varmeværk. Simulering af fremtidig drift på det levetidsforlængede affaldsforbrændingsanlæg viser, at omkostningerne stiger væsentlig over, hvad anlægget har i dag. Da anlægget er underlagt Energistyrelsens varmeprisloft, vil der dog maksimalt kunne afregnes til prisloftet overfor Skagen Varmeværk.

14 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Selv om varmeprisloftet kun kendes for et år ad gangen, forventes der ikke at ske væsentlige ændringer i principperne for dette, hvorfor denne situation om afskæring af den maksimale afregningspris vil være gældende i hele beregningsperioden. Der foretages følgelig kun beregning af varmeproduktionsprisen for et år i prisniveau 2015, og den beregnede varmepris sammenlignes med varmeprisloftet. 11/11 Energistyrelsens har for 2015 udmeldt prisloft for affaldsforbrændingsanlæg, der leverer varme til decentrale områder, der forsynes med opvarmet vand baseret på naturgas på 113,- kr./gj. Det skal dog bemærkes at udmelding af prislofter for forskellige forsyningsområder ophører pr. 1/1 2016, hvorefter der kun gælder det nationale udmeldte prisloft fælles for alle forsyningsområder. Der vil derfor i nærværende beregninger blive taget udgangspunkt i dette nye prisloft, der for 2015 er 96,- kr./gj. Ved beregning af varmeproduktionsprisen for et fremtidigt flisfyret varmeværk tages der som tidligere beskrevet udgangspunkt i Energistyrelses teknologikatalog fra juni Anlægsinvesteringerne i varmeværket finansieres i beregningerne med et lån, der afvikles over 20 år med en årlig rente på 1,81 % jævnfør de aktuelle vilkår for anlægslån hos Kommunekredit (20 årig aftalelån med 80 terminer, kurs 100, pålydende rente 1,81 %). Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt omkostninger til indkøb af flis fremgår af afsnit Den selskabsøkonomiske varmeproduktionspris for projektforslaget vises detaljeret i bilag 2. De samlede selskabsøkonomiske beregninger viser, at varmeproduktionsprisen fra et fremtidigt flisfyret varmeværk i beregningsperioden vil variere fra 66-70,- kr./gj. Sammenlignet med affaldsforbrændingsanlæggets varmeprisloft på 96,- kr./gj giver dette en potentiel besparelse for varmebrugerne på næsten 3 om året eller ca. 50 over planperioden Selskabsøkonomiske følsomhedsanalyser Der er foretaget følsomhedsberegninger med henblik på at eftervise, at de selskabsøkonomiske varmepriser og den potentiel besparelse for varmebrugerne er robust i forhold til varierende investeringsomfang i de tekniske anlæg og ændringer i brændselsomkostninger. Resultatet af følsomhedsanalysen fremgår af tabel 5. hvor den gennemsnitlige varmepris for det fiktive flisfyrede varmeværk er beregnet. Som det fremgår af tabellen, er den potentiel besparelse for varmebrugerne særdeles robust over for variationer og udsving i såvel investeringen i projektet som i brændselspriser. Parameter Følsomhed Selskabsøkonomisk varmepris [kr./gj] Ingen ændring +/- 0 % 68 Investering - 20 % % 69 Brændselspriser - 20 % + 20 % Tabel 5 - Følsomhedsberegning på det Selskabsøkonomisk varmepris ved projektet

15 PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING BILAG 1

16 GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår ,4 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst 20% Prisniveau for beregningerne 2015 Prisindeks 2015 (2014=1) 1,0160 Re inv Reference Investering: Opgrader affaldsan 15,0 30,0 Projekt Investering: Nyt flisanlæg 15,0 Skrotningsomk, SKAF 3,5 MACRO Lav følsomhedstabel MACRO Lav følsomhedstabel MACRO Lav følsomhedstabel Aktuel Ændringer til Følsomhedstabel over 10 år Følsomhedstabel over 15 år Følsomhedstabel over 20 år Følsomheder ændring tabel - ændring + ændring - ændring + ændring - ændring + ændring Følsomhed anlægsinvesteringer 0% 20% Følsomhed el-/brændselspris 0% 20% Følsomhed Fuldlasttimer Følsomged, affaldsindtægt 0% 20% Generelt 1/25

17 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER SKAF Varmeafsætning Energi produktion og forbrug Driftstid forbrændingsanlæg h/år Driftstid kondensering h/år Relativ kondenseringstid % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Netto kondenseringseffekt, Varme på O1 MW 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto kondenseringseffekt, El fra O1 MW 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 REFERENCE Samlet affaldsvarmeproduktion, ekskl. kondensering Røggaskondensering, 0 h/år Samlet elproduktion Samlet energiproduktion Procesteknisk køling PROJEKT Samlet affaldsvarmeproduktion Røggaskondensering, 0 h/år Samlet elproduktion Samlet energiproduktion Procesteknisk køling Energiafgiftsbasis REFERENCE Tillægsafgift, (V) CO2 afgift, (E+V)/0, PROJEKT (MED RELATIV KONDENSRABAT) Tillægsafgift, (V) CO2 afgift, (E+V)/0,85 Spildevandsproduktion REFERENCE Ovnlinie 1 m3/år PROJEKT Ovnlinie 1 m3/år Tekniske forudsætninger 2/25

18 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER SKAF Varmeafsætning Energi produktion og forbrug Driftstid forbrændingsanlæg h/år Driftstid kondensering h/år Relativ kondenseringstid % Netto kondenseringseffekt, Varme på O1 MW Netto kondenseringseffekt, El fra O1 MW % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 REFERENCE Samlet affaldsvarmeproduktion, ekskl. kondensering Røggaskondensering, 0 h/år Samlet elproduktion Samlet energiproduktion Procesteknisk køling PROJEKT Samlet affaldsvarmeproduktion Røggaskondensering, 0 h/år Samlet elproduktion Samlet energiproduktion Procesteknisk køling Energiafgiftsbasis REFERENCE Tillægsafgift, (V) CO2 afgift, (E+V)/0, PROJEKT (MED RELATIV KONDENSRABAT) Tillægsafgift, (V) CO2 afgift, (E+V)/0,85 Spildevandsproduktion REFERENCE Ovnlinie 1 m3/år PROJEKT Ovnlinie 1 m3/år Tekniske forudsætninger 3/25

19 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER sbehandling REFERENCE Ændring Ovnlinie 1 t/år 0% Ovnlinie t/år Ovnlinie t/år Samlet affaldsmængde t/år PROJEKT Ovnlinie 1 t/år Ovnlinie t/år Ovnlinie t/år Samlet affaldsmængde t/år Alternativ varmeproduktion DRIFTSFORM, ( 1: Fliskedel; med varmepumpe 2: "Anvendes ej"; 3 gas-varme) BIOMASSE (0: Ubegrænset og 1: Begrænset) Drift Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Brændsel Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Tilgængelighed Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Brændselsreduktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF, v=1,08 108% Mistet el-produktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF Skatteteknisk biomasseforbrug til varme, KV:η=120 %; V: η=akt% Skatteteknisk N-gasforbrug til varme, KV:η=120 %; V: η=akt%. Tekniske forudsætninger 4/25

20 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER sbehandling REFERENCE Ovnlinie 1 Ovnlinie Ovnlinie Samlet affaldsmængde t/år t/år t/år t/år PROJEKT Ovnlinie 1 Ovnlinie Ovnlinie Samlet affaldsmængde t/år t/år t/år t/år Alternativ varmeproduktion DRIFTSFORM, ( 1: Fliskedel; med varmepumpe 2: "Anvendes ej"; 3 gas-varme) BIOMASSE (0: Ubegrænset og 1: Begrænset) Drift Brændsel Tilgængelighed Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Varme Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Flis Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Brændselsreduktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF, v=1,08 Mistet el-produktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF Skatteteknisk biomasseforbrug til varme, KV:η=120 %; V: η=akt% Skatteteknisk N-gasforbrug til varme, KV:η=120 %; V: η=akt% Tekniske forudsætninger 5/25

21 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER Renter Inflation % 1,9% 2,2% 2,1% 2,2% 1,9% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% Deflationering til 2014, index 2014 = 1,000 1,049 1,069 1,092 1,115 1,139 1,161 1,185 1,209 1,233 1,258 1,284 Deflationering til ,032 1,052 1,075 1,097 1,121 1,143 1,166 1,190 1,214 1,238 1,264 Investeringer (faktorpriser) REFERENCE Ny affaldsforbrænding 15,0 30,0 PROJEKT Ny fliskedel 15,0 3,5 Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion (faktorpriser) REFERENCE Ny affaldsforbrænding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PROJEKT Ny fliskedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelsesomkostninger (faktorpriser) D&V affaldsforbrændingsanlæg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Spildevandspris kr./m3 spv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variabel D&V af biomassevarmeproduktion (flis/træpiller) kr./gj varme 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Variabel D&V, affald kr./ton Brændselspriser Flis (an varmeværk), prisniveau 2014 kr./gj 49,5 49,8 50,0 50,3 50,6 50,8 51,1 51,4 51,8 52,3 Følsomhed % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Flis (an varmeværk), prisniveau 2015 kr./gj 50,3 50,6 50,8 51,1 51,4 51,6 51,9 52,2 52,6 53,1 Elpriser (faktorpriser) Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2014 kr./ Følsomhed % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2015 kr./ Økonomiske forudsætninger 6/25

22 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER Renter Inflation % Deflationering til 2014, index 2014 = 1,000 Deflationering til ,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,310 1,336 1,363 1,391 1,419 1,449 1,478 1,508 1,539 1,570 1,289 1,315 1,342 1,369 1,397 1,426 1,455 1,484 1,514 1,545 Investeringer (faktorpriser) REFERENCE Ny affaldsforbrænding 3,5 PROJEKT Ny fliskedel Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion (faktorpriser) REFERENCE Ny affaldsforbrænding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PROJEKT Ny fliskedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelsesomkostninger (faktorpriser) D&V affaldsforbrændingsanlæg Spildevandspris Variabel D&V af biomassevarmeproduktion (flis/træpiller) Variabel D&V, affald kr./m3 spv. kr./gj varme kr./ton 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6, Brændselspriser Flis (an varmeværk), prisniveau 2014 kr./gj Følsomhed % Flis (an varmeværk), prisniveau 2015 kr./gj Elpriser (faktorpriser) Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2014 kr./ Følsomhed % Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2015 kr./ 52,8 53,3 53,7 54,2 54,6 55,1 55,5 56,0 56,0 56,0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 53,6 54,2 54,6 55,1 55,5 56,0 56,4 56,9 56,9 56, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Økonomiske forudsætninger 7/25

23 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER safgifter svarmeafgift kr/gj 18,9 svarmeafgift (beregningspris) kr/gj 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Tillægsafgift kr./gj 26,5 Tillægsafgift (beregningspris) kr./gj 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 CO2 afgift kr./gj 5,2 CO2 afgift (beregningspris) kr./gj 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Brændselsafgifter Biomasseafgift (forsyningssikkerhedsafgift) kr./gj 0,0 Biomasseafgift - beregningspris kr./gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud Elproduktionstilskud til Biomasse el kr./ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Elproduktionstilskud (beregningspris) kr./ 142,6 139,6 136,7 133,8 131,3 128,6 126,1 123,6 121,1 118,7 Samfundsøkonomisk affaldsindtægt (an værk)), prisniveau 2014 kr./ Følsomhed uden/med 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (an værk), prisniveau 2015 kr./ Økonomiske forudsætninger 8/25

24 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER safgifter svarmeafgift svarmeafgift (beregningspris) Tillægsafgift Tillægsafgift (beregningspris) CO2 afgift CO2 afgift (beregningspris) kr/gj kr/gj kr./gj kr./gj kr./gj kr./gj ,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Brændselsafgifter Biomasseafgift (forsyningssikkerhedsafgift) Biomasseafgift - beregningspris kr./gj kr./gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud Elproduktionstilskud til Biomasse el Elproduktionstilskud (beregningspris) kr./ kr./ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 116,3 114,1 111,8 109,6 107,4 105,2 103,1 101,1 99,1 97,1 Samfundsøkonomisk affaldsindtægt (an værk)), prisniveau 2014 Følsomhed (an værk), prisniveau 2015 kr./ uden/med kr./ % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Økonomiske forudsætninger 9/25

25 EMISSIONER Emissioner for affaldsfyrede kraftvarmeværker CO 2, kun til miljøregnskab. kg/gj 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 kg/ton CH4 g/gj 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 CH4, faktor for omregning til CO CH4, CO2 ækvivalent kg/ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 N2O g/gj 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 N2O, faktor for omregning til CO N2O, CO2 ækvivalent kg/ton 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 SO 2 g/gj 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 kg/ton 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 NO X g/gj 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 kg/ton 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 PM 2,5 g/gj 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 g/ton 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Brændværdi affald GJ/t 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Emissioner for gasfyrede varmeværker CO 2 kg/gj 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 CO2 CH4 g/gj 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 CH4, CO2 ækvivalent g/gj N2O g/gj 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 N2O, faktor for omregning til CO2 g/gj CO 2 ækvivalent i alt kg/gj 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 SO 2 g/gj 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 NO X g/gj 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 PM 2,5 g/gj 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Emissioner 10/25

26 EMISSIONER Emissioner for affaldsfyrede kraftvarmeværker CO 2, kun til miljøregnskab. kg/gj kg/ton 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37, CH4 g/gj CH4, faktor for omregning til CO2 - CH4, CO2 ækvivalent kg/ton N2O g/gj N2O, faktor for omregning til CO2 - N2O, CO2 ækvivalent kg/ton 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, ,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 SO 2 g/gj kg/ton 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 NO X g/gj kg/ton 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 PM 2,5 g/gj g/ton 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Brændværdi affald GJ/t 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Emissioner for gasfyrede varmeværker CO 2 CH4 CH4, CO2 ækvivalent CO2 kg/gj g/gj g/gj 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, N2O N2O, faktor for omregning til CO2 g/gj g/gj 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, CO 2 ækvivalent i alt kg/gj 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 SO 2 g/gj 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 NO X g/gj 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 PM 2,5 g/gj 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Emissioner 11/25

27 EMISSIONER Emissioner for Flisfyrede varmeværker CO 2 kg/gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CH4 g/gj 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 CH4, CO2 ækvivalent g/gj N2O g/gj 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 N2O, faktor for omregning til CO2 g/gj CO 2 ækvivalent i alt kg/gj 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 SO 2 g/gj 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 NO X g/gj 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 PM 2,5 g/gj 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Emissioner for el Nord pool CO 2 fra elproduktion (anvendes ikke til økonomi, kg/ kun til miljøregnskal, da elpris indeholder CO2 kvotepris) inkl. all CH4 g/ CH4, faktor for omregning til CO CH4, CO2 ækvivalent kg/ 2,9 3,3 2,9 3,8 3,6 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 N2O g/ 4,1 4,2 3,9 3,6 3,3 3,3 3,2 3,1 2,9 3,0 N2O, faktor for omregning til CO N2O, CO2 ækvivalent kg/ 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 SO 2 g/ NOx g/ PM 2,5 g/ Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2014 priser) CO 2 kr./ton 70,0 75,0 79,0 84,0 89,0 93,0 97,0 101,0 116,0 132,0 SO 2 kr./kg 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 NOx kr./kg 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 PM 2,5 kr./kg 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2015 priser) CO 2 kr./ton 71,1 76,2 80,3 85,3 90,4 94,5 98,6 102,6 117,9 134,1 SO 2 kr./kg 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 NOx kr./kg 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 PM 2,5 kr./kg 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 Emissioner 12/25

28 EMISSIONER Emissioner for Flisfyrede varmeværker CO 2 kg/gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CH4 CH4, CO2 ækvivalent N2O N2O, faktor for omregning til CO2 g/gj g/gj g/gj g/gj 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11, ,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4, CO 2 ækvivalent i alt SO 2 NO X PM 2,5 kg/gj g/gj g/gj g/gj 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Emissioner for el Nord pool CO 2 fra elproduktion (anvendes ikke til økonomi, kun til miljøregnskal, da elpris indeholder CO2 kvotepris) kg/ CH4 g/ CH4, faktor for omregning til CO2 - CH4, CO2 ækvivalent kg/ N2O g/ N2O, faktor for omregning til CO2 - N2O, CO2 ækvivalent kg/ ,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3, ,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 SO 2 NOx PM 2,5 g/ g/ g/ Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2014 priser) CO 2 kr./ton SO 2 NOx PM 2,5 kr./kg kr./kg kr./kg 160,0 187,0 213,0 235,0 256,0 276,0 296,0 314,0 314,0 314,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2015 priser) CO 2 kr./ton SO 2 NOx PM 2,5 kr./kg kr./kg kr./kg 162,6 190,0 216,4 238,8 260,1 280,4 300,7 319,0 319,0 319,0 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 Emissioner 13/25

29 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER REFERENCE DRIFTSFORHOLD Varmeproduktion på affaldsbasis SKAF Procesteknisk køling Samlet nyttiggjort varmeproduktion Elproduktion Elproduktion på affaldsdamp Afgifter Grundlag for betaling af affaldsvarmeafgift Grundlag for betaling af tillægsafgift Grundlag for betaling af CO2 afgift Behandlet affaldsmængde t/år sindtægter 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 OMKOSTNINGER Investeringer Anlæg Samlet investeringer Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion Drift Drift- og vedligehold D&V, affaldsforbrænding 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 Spildevand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Variabel D&V, Flis Varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Variabel D&V, affald 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 Samlet drift og vedligehold 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Reference 14/25

30 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER REFERENCE DRIFTSFORHOLD Varmeproduktion på affaldsbasis SKAF Procesteknisk køling Samlet nyttiggjort varmeproduktion Elproduktion Elproduktion på affaldsdamp Afgifter Grundlag for betaling af affaldsvarmeafgift Grundlag for betaling af tillægsafgift Grundlag for betaling af CO2 afgift Behandlet affaldsmængde sindtægter OMKOSTNINGER t/år ,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Investeringer Anlæg Samlet investeringer , ,5 Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion Drift Drift- og vedligehold D&V, affaldsforbrænding Spildevand Variabel D&V, Flis Varme Variabel D&V, affald Samlet drift og vedligehold 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Reference 15/25

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort.

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort. Skatteudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2008-09

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016 1 Det vil jeg tale om Seneste praksis vedrørende projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyningsanlæg Hvad skal projektgodkendes? Hvad er

Læs mere

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 25. april 2016 Fjernvarme Fyn generelt Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune (3%).

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg planlagt etableret i Faaborg-Midtfyn Kommune Ændringer: Dato Version Udført af Rettelser

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved. Bilagsrapport

Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved. Bilagsrapport Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved Bilagsrapport Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2005 Indhold INTRODUKTION 5 BILAG 1 BESKRIVELSE AF TILTAG, ENERGI

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere