Statsrevisorerne Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011"

Transkript

1 Statsrevisorerne Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S

2 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. 3 i lov om statsrevisorerne og 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København 2012 Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, 18: Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister. Erhvervs- og vækstministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministerens redegørelse. På baggrund af ministerens redegørelse og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske midt i september Ministerens redegørelse, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i april måned i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2011, som afgives i april 2013.

3 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

4 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Statsrevisorernes bemærkning BERETNING OM FINANSIEL STABILITET A/S Finansiel Stabilitet A/S er et fuldt statsejet selskab, der blev stiftet i 2008 som følge af den internationale krise. Selskabet skal medvirke til at sikre stabilitet i den finansielle sektor i Danmark. Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse af, hvordan selskabet løser opgaven med at overtage og afvikle nødlidende pengeinstitutter. Afviklingen af overtagne kundeforhold og engagementer skal ske hurtigst muligt, med lavest mulige omkostninger for staten og på en måde, som kunderne oplever som ordentlig og redelig. Statsrevisorerne, den 16. maj 2012 Peder Larsen Henrik Thorup Helge Adam Møller Kristian Jensen Mogens Jensen Klaus Frandsen Statsrevisorerne konstaterer, at Finansiel Stabilitets overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter har været tilfredsstillende, men kan forbedres på nogle punkter. Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at der er fokus på sparsommelig drift i Finansiel Stabilitet. Denne vurdering bygger på de af Rigsrevisionen undersøgte områder: Salg af overtagne pengeinstitutters salgbare dele er foregået åbent og gennemsigtigt ifølge eksterne evalueringer. Der bør dog i højere grad sættes mål for afviklingsopgaven, så det kan vurderes, om afviklingen er sket hurtigst muligt. Der er anvendt eksterne eksperter, når det har været økonomisk fordelagtigt, og der er fulgt op på mulige lovovertrædelser og erstatningsansvar. Finansiel Stabilitet bør dog fremover sikre, at køb af eksterne ekspertydelser sker i overensstemmelse med regler for tilbud og udbud. Huslejen har været på niveau med sammenlignelige erhvervslejemål, og udgifter til repræsentation og øvrig drift er holdt på et rimeligt niveau. Løn og vederlag til direktører og bestyrelse i Finansiel Stabilitet lever op til gældende retningslinjer, dvs. niveauet er ikke lønførende. Desuden er niveauet fastsat under hensyn til sparsommelighed. I 2 af datterselskaberne er direktørlønnen dog højere af hensyn til fastholdelse. Finansiel Stabilitet bør fremover sikre et rimeligt niveau ved at genforhandle løn og vederlag, når Finansiel Stabilitet overtager pengeinstitutter. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet ikke har sikret, at datterselskaberne så vidt muligt anvender de rentesatser, som er udmeldt i medfør af afviklingsbekendtgørelsen. De udmeldte rentesatser skal hindre urimelig konkurrence med de øvrige pengeinstitutter på markedet og sikre ordentlige vilkår for kunder og kreditorer.

5 Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S Rigsrevisionen afgiver hermed denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 8, stk. 1, og 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar Beretningen vedrører finanslovens 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

6 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A. Baggrund... 5 B. Formål... 9 C. Afgrænsning og metode... 9 III. Finansiel Stabilitets overtagelse af nødlidende pengeinstitutter A. Frasalg af umiddelbart salgbare dele af overtagne pengeinstitutter B. Opfølgning på mulige lovovertrædelser IV. Rentevilkår for kunderne i Finansiel Stabilitets datterselskaber V. Finansiel Stabilitets afvikling af overtagne pengeinstitutter A. Afvikling af aktiviteter B. Åbne og transparente ejendomssalg VI. Finansiel Stabilitets sikring af en sparsommelig drift A. Løn og vederlag til direktører og bestyrelser B. Øvrige driftsudgifter Bilag 1. Ordliste... 34

7 Beretningen vedrører finanslovens 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre: Lene Espersen: september februar 2010 Brian Mikkelsen: februar oktober 2011 Ole Sohn: oktober

8 INTRODUKTION OG KONKLUSION 1 I. Introduktion og konklusion 1. Denne beretning handler om, hvordan Finansiel Stabilitet A/S (herefter Finansiel Stabilitet) overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter. Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge, hvordan Finansiel Stabilitet varetager disse opgaver. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i oktober Finansiel Stabilitet blev stiftet som et fuldt statsejet aktieselskab i oktober 2008 som led i en aftale mellem staten og den finansielle sektor om at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krises betydning for den finansielle sektor. Finansiel Stabilitet har overtaget og afvikler 12 nødlidende pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet overtager pengeinstitutter i de tilfælde, hvor Finanstilsynet vurderer, at et nødlidende pengeinstitut ikke opfylder lovens solvenskrav, og der ikke kan findes en løsning, hvor det nødlidende pengeinstitut kan blive overtaget af et andet pengeinstitut. Ud over afvikling gennem Finansiel Stabilitet kan et nødlidende pengeinstitut som hidtil vælge at blive afviklet gennem konkurs. 3. Afviklingen i Finansiel Stabilitet sker ved, at Finansiel Stabilitet først søger at sælge de dele af de nødlidende pengeinstitutter, der umiddelbart kan sælges, til andre pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet afvikler herefter den resterende del af aktiviteterne ved salg, afdrag fra kunder eller afskrivninger. 4. Undersøgelsens formål er at vurdere, om Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Har Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde overtaget nødlidende pengeinstitutter? Sikrer Finansiel Stabilitet, at rentevilkårene for kunderne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningens krav? Afvikler Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde de overtagne pengeinstitutters aktiviteter? Har Finansiel Stabilitet sikret en sparsommelig drift? Solvenskravet i lov om finansiel virksomhed Et pengeinstitut skal have en basiskapital, der har en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække pengeinstituttets risici. Minimumskravet er 8 % af de risikovægtede poster. Det er pengeinstituttets ledelse, der har ansvaret for at fastsætte pengeinstituttets solvensbehov. Finanstilsynet kan dog fastsætte et højere solvenskrav. I beretningen anvendes aktiviteter som en samlet betegnelse for de aktiver og passiver, som Finansiel Stabilitet overtager fra nødlidende pengeinstitutter.

9 2 INTRODUKTION OG KONKLUSION UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSION Finansiel Stabilitet har siden selskabets oprettelse i slutningen af 2008 været med til at løse en væsentlig opgave, som skal bidrage til at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Finansiel Stabilitets opgaver er løbende blevet udvidet i takt med den finansielle krises udvikling. Krisens omfang og varighed vanskeliggør endvidere Finansiel Stabilitets muligheder for at afvikle nødlidende pengeinstitutter. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Finansiel Stabilitet har med advokatundersøgelser identificeret mulige lovovertrædelser i de overtagne pengeinstitutter og fulgt op herpå. Finansiel Stabilitets eksterne evalueringer viser, at processerne for salg af umiddelbart salgbare dele af de overtagne pengeinstitutter har været åbne og transparente. Det gælder også processerne for de ejendomssalg, som Rigsrevisionen har gennemgået. Endelig har Finansiel Stabilitet generelt sikret en sparsommelig drift. Rigsrevisionen finder dog, at Finansiel Stabilitet bør operationalisere kravet om hurtig afvikling af de overtagne pengeinstitutters aktiviteter i klare mål og milepæle for at sikre fremdrift og gennemsigtighed i afviklingsopgaven. Rigsrevisionen finder videre, at Finansiel Stabilitet bør påse, at selskabets udmeldte rentesatser for udlån i videst muligt omfang implementeres i datterselskaberne. Rigsrevisionen finder endelig, at Finansiel Stabilitet ved hver pengeinstitutovertagelse bør genforhandle direktørlønnen og fastsætte vederlag til bestyrelsen, så løn og vederlag er i overensstemmelse med statens og Finansiel Stabilitets retningslinjer og er fastsat under hensyn til sparsommelighed. Ved overtagelsen af Amagerbanken skete dette ikke.

10 INTRODUKTION OG KONKLUSION 3 Hovedkonklusionen er baseret på følgende delkonklusioner: Har Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde overtaget nødlidende pengeinstitutter? Finansiel Stabilitet har overtaget nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Eksterne evalueringer viser, at Finansiel Stabilitet har frasolgt umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutterne ved åbne og transparente processer. Finansiel Stabilitet har i de tilfælde, hvor selskabet har vurderet, at det er økonomisk fordelagtigt, fået en ekstern revisor til at vurdere pengeinstitutternes værdi forud for frasalget. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitet bør opstille klare kriterier for, i hvilke tilfælde en ekstern vurdering skal finde sted. Finansiel Stabilitets datterselskaber har med advokatundersøgelser identificeret mulige lovovertrædelser i de overtagne pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet har videre fulgt op på advokatundersøgelsernes konklusioner ved at inddrage Finanstilsynet, hvor der efter advokaternes vurdering foreligger muligt strafansvar, og ved at anlægge erstatningssager, hvor advokaterne finder det muligt at søge at gøre erstatningsansvar gældende. Finansiel Stabilitet forventer også at indbringe de eksterne revisioner for Revisornævnet i de tilfælde, hvor advokaterne har vurderet, at der har været brud på god revisorskik. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitets køb af disse advokatundersøgelser er omfattet af tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Finansiel Stabilitet er i gang med at finde en løsning på, hvordan selskabets fremtidige køb af advokatydelser til at udarbejde advokatundersøgelser kan leve op hertil. Sikrer Finansiel Stabilitet, at rentevilkårene for kunderne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningens krav? Finansiel Stabilitet har udmeldt rentesatser for udlån til datterselskabernes kunder. De udmeldte rentesatsers niveau er i overensstemmelse med lovgivningens krav. Kravene har bl.a. til formål at sikre, at datterselskaberne ikke konkurrerer med de rentesatser, som tilbydes på det øvrige pengeinstitutmarked. Størstedelen af datterselskabernes engagementer har en faktisk udlånsrente, der ligger under de udmeldte rentesatser. Det skyldes dels, at de udmeldte rentesatser ikke er fuldt ud implementeret i Finansiel Stabilitets datterselskaber, dels at en del af udlånene er omfattet af aftaler om rentehenstand eller rentenulstilling. Dermed svarer de faktiske renter i disse engagementer ikke til de udmeldte rentesatser. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitet bør påse, at de udmeldte rentesatser i videst muligt omfang implementeres i datterselskaberne. Afvikler Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde de overtagne pengeinstitutters aktiviteter? Finansiel Stabilitet afvikler på en tilfredsstillende måde de overtagne pengeinstitutters aktiviteter. Aktiviteterne afvikles løbende, og de ejendomssalg, som Rigsrevisionen har gennemgået, er foregået ved åbne og transparente processer. Finansiel Stabilitet overvåger afviklingen af aktiviteterne gennem opgørelser af udviklingen i en række nøgletal, via overvågning af, om datterselskaberne overholder deres budgetter, og ved repræsentation i de fleste datterselskabers bestyrelser.

11 4 INTRODUKTION OG KONKLUSION Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitet bør opstille mål og milepæle for afviklingen af de overtagne pengeinstitutters aktiviteter, frem til de forventes endeligt afviklet. Rigsrevisionen er opmærksom på, at eksterne forhold kan betyde, at opstillede mål og milepæle ikke nås. I sådanne tilfælde sikrer mål og milepæle, at der er åbenhed og transparens om fremdriften i afviklingen. Har Finansiel Stabilitet sikret en sparsommelig drift? Finansiel Stabilitet har generelt sikret en sparsommelig drift. Lønniveauet for direktøren og vederlaget til bestyrelsen i Finansiel Stabilitet og i datterselskaberne er i overensstemmelse med statens retningslinjer og er fastsat under hensyn til sparsommelighed. Det gælder dog ikke for datterselskabet Amagerbanken, hvor Rigsrevisionen finder, at direktørlønnen har været lønførende. Det fremgår af statens retningslinjer for fastsættelse af løn i statslige aktieselskaber, at lønniveauet ikke bør være lønførende. Desuden ligger bestyrelsesvederlaget i Amagerbanken væsentligt over niveauet i Finansiel Stabilitets egne retningslinjer. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitet fremover bør sikre, at kontrakter med direktører og vederlag til bestyrelser fra overtagne pengeinstitutter genforhandles og fastsættes, så løn og vederlag overholder statens og Finansiel Stabilitets retningslinjer og fastsættes under hensyn til sparsommelighed. Finansiel Stabilitets huslejeudgifter ligger inden for gennemsnittet for erhvervslejemål i København. Rigsrevisionen har gennemgået en række af selskabets udgifter til repræsentation. De gennemgåede udgifter ligger på et rimeligt niveau.

12 INDLEDNING 5 II. Indledning A. Baggrund 5. Denne beretning handler om, hvordan Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter. Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge, hvordan Finansiel Stabilitet varetager disse opgaver. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i oktober Rigsrevisor afgav i februar 2011 et notat til Statsrevisorerne, der beskrev, hvordan en større undersøgelse af Finansiel Stabilitet kunne tilrettelægges. Af notatet fremgik det bl.a., at dele af forløbet om Amagerbanken A/S ville indgå i undersøgelsen. Rigsrevisionen valgte herefter i perioden februar-oktober 2011 at gennemføre en særskilt undersøgelse af forløbet om tildeling af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Rigsrevisionen afgav i oktober 2011 en beretning herom til Statsrevisorerne (beretning nr. 1/2011). 7. Denne beretning handler om Finansiel Stabilitets opgaver som beskrevet i notatet til Statsrevisorerne. Tabel 1 viser de punkter fra notatet, som beretningen omfatter, og hvor i beretningen, de behandles. Tabel 1. Notatets punkter og hvor i beretningen, de behandles Notatets punkt Værdiansættelsen af de nødlidende pengeinstitutter, som Finansiel Stabilitet overtager Finansiel Stabilitets identifikation og anmeldelse af lovovertrædelser i de tidligere pengeinstitutter, som er under afvikling Finansiel Stabilitets aktiviteter, der knytter sig til drift og salg af datterselskabernes aktiviteter, herunder transparens og åbenhed i salgsprocessen Finansiel Stabilitets sparsommelighed: direktørløn mv. i moderselskabet og i datterselskaberne samt husleje og repræsentationsudgifter i moderselskabet Behandles i Kap. III.A: Frasalg af umiddelbart salgbare dele af overtagne pengeinstitutter Kap. III.B: Opfølgning på mulige lovovertrædelser Kap. IV: Rentevilkår for kunderne i Finansiel Stabilitets datterselskaber Kap. V: Finansiel Stabilitets afvikling af overtagne pengeinstitutter Kap. VI: Finansiel Stabilitets sikring af en sparsommelig drift

13 6 INDLEDNING 8. Finansiel Stabilitet er et fuldt statsejet aktieselskab under Erhvervs- og Vækstministeriet. Selskabet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem staten og den finansielle sektor om at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krises betydning for den finansielle sektor. 9. Finansiel Stabilitet har overtaget og afvikler en række nødlidende pengeinstitutter i regi af forskellige bankpakker, jf. tabel 2. Tabel 2. Pengeinstitutter, som Finansiel Stabilitet har overtaget og afvikler Bankpakke Pengeinstitut Bankpakke I (Stabilitetspakken) EBH Bank (november 2008) Fionia Bank (februar 2009) Løkken Sparekasse (marts 2009) Gudme Raaschou Bank (april 2009) Roskilde Bank (august 2009) Capinordic Bank (februar 2010) Eik Banki Føroya (september 2010) Eik Bank Danmark (september 2010) Bankpakke III (Exitpakken) Amagerbanken (februar 2011) Fjordbank Mors (juni 2011) Bankpakke IV (Konsolideringspakken) Max Bank (oktober 2011) Sparekassen Østjylland (april 2012) Det Private Beredskab er en forening af pengeinstitutter, der kan træde til, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende og nærmer sig en konkurs. Formålet er at medvirke til, at et nødlidende pengeinstitut kan afvikles ved, at et andet pengeinstitut overtager og viderefører det som alternativ til, at det går konkurs eller til, at Finansiel Stabilitet overtager det. Tabel 2 viser, at Finansiel Stabilitet i perioden april 2012 har overtaget 12 nødlidende pengeinstitutter. 7 pengeinstitutter er overtaget og afvikles under Bankpakke I. Roskilde Bank blev overdraget til Finansiel Stabilitet i august 2009 fra Nationalbanken og Det Private Beredskab. Herefter afvikles Roskilde Bank efter de samme regler som de pengeinstitutter, Finansiel Stabilitet overtog under Bankpakke I. Tabellen viser videre, at 2 pengeinstitutter er overtaget og afvikles efter Bankpakke III, og at 2 pengeinstitutter er overtaget og afvikles efter Bankpakke IV. 10. For perioden har Finansiel Stabilitet overtaget pengeinstitutter med en samlet balancesum på 137 mia. kr. Efter afvikling er balancesummen nedbragt til 55 mia. kr. ultimo Finansiel Stabilitet har i alt overtaget ca medarbejdere. Med udgangen af 2011 var der ca. 600 medarbejdere i koncernen, hvoraf ca. 125 sad i opsagte stillinger.

14 INDLEDNING 7 Boks 1 giver en oversigt over indholdet af de 4 bankpakker. BOKS 1. BANKPAKKERNE Bankpakke I (Stabilitetspakken) fra oktober 2008 indebar, at staten sammen med den finansielle sektor etablerede en generel statsgaranti, hvor alle simple kreditorer fik fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter frem til den 30. september Aftalen havde til formål at sikre, at pengeinstitutter igen ville låne likviditet til hinanden i en situation, hvor den internationale finansielle krise gjorde det vanskeligt for pengeinstitutter at skaffe likviditet. Finansiel Stabilitet blev etableret som et led i Bankpakke I med det formål at afvikle nødlidende pengeinstitutter på en kontrolleret måde, så tilliden til den danske finansielle sektor blev bevaret. Tabet på Bankpakke I er gjort op. Tabet blev dækket af Det Private Beredskab via den løbende garantiprovision og indbetaling af yderligere tabskaution. Risikoen for yderligere tab fra aktiviteter overtaget under bankpakken bæres af Finansiel Stabilitet og dermed i sidste ende staten som ejer. Bankpakke II (Kreditpakken) fra februar 2009 indebar, at Finansiel Stabilitet på vegne af staten og efter ansøgning fra pengeinstitutter frem til udgangen af 2010 kunne indgå aftale om at yde individuel statsgaranti. Pengeinstitutterne fik også mulighed for at søge om statsligt kapitalindskud. For så vidt angår overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter medførte Bankpakke II ingen ændringer i forhold til den ordning, som var etableret under Bankpakke I. Bankpakke III (Exitpakken) afløste den generelle statsgaranti under Bankpakke I. Det indebar, at indskydere og andre simple kreditorer i nødlidende pengeinstitutter som det var gældende før Bankpakke I fra den 1. oktober 2010 ikke var sikret fuld dækning for deres tilgodehavender. Selve afviklingsordningen, som blev etableret under Bankpakke I, er fortsat gældende. De overtagne pengeinstitutter afvikles med en tabsgaranti fra Garantifonden for Indskydere og Investorer. Bankpakke IV (Konsolideringspakken) fra september 2011 har til formål at understøtte, at sunde pengeinstitutter overtager nødlidende pengeinstitutter, hvilket forhindrer, at indskydere og simple kreditorer lider tab som under Bankpakke III. Bankpakken gælder sideløbende med Bankpakke III og indebærer, at Finansiel Stabilitet kan yde en medgift i tilfælde, hvor et sundt pengeinstitut er villig til at overtage hele det nødlidende pengeinstitut (uden aktiekapital og anden ansvarlig kapital) (model 1). Finansiel Stabilitet kan ligeledes yde medgift i tilfælde af, at Finansiel Stabilitet overtager et nødlidende pengeinstitut (uden aktiekapital og anden ansvarlig kapital) og i umiddelbar forlængelse heraf frasælger den levedygtige del til et sundt pengeinstitut. Herefter afvikles den ikke-levedygtige del i et datterselskab, som oprettes under Finansiel Stabilitet (model 2). Medgiften kan ved begge modeller finansieres af Garantifonden for Indskydere og Investorer og Finansiel Stabilitet. De overtagne pengeinstitutter afvikles med en tabsgaranti fra Garantifonden for Indskydere og Investorer. Garantifonden for Indskydere og Investorer er en privat, selvejende fond, som yder indskydere og investorer i danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber erstatning for visse tab i forbindelse med en betalingsstandsning eller konkurs. 11. Bankpakkerne indebærer statsstøtte til den finansielle sektor. Det betyder, at Europa- Kommissionen skal godkende støtten, for at den er lovlig. Kommissionen kan stille betingelser for, hvordan støtten udformes, fx hvilke rentevilkår Finansiel Stabilitets datterselskaber må tilbyde. Kommissionen har godkendt de 4 bankpakker. 12. Ud over at overtage og afvikle nødlidende pengeinstitutter administrerer Finansiel Stabilitet ordningen, hvor staten yder individuel garanti til pengeinstitutter efter ansøgning. Endelig administrerer Finansiel Stabilitet Garantifonden for Indskydere og Investorer. 13. Finansiel Stabilitet gennemførte i 2011 en større ændring af koncernstrukturen, hvor ensartede aktiviteter fra de datterselskaber, som afvikles efter Bankpakke I, blev samlet i 4 funktionsopdelte datterselskaber. Målet var at sikre større effektivitet og ensartethed i afviklingen af aktiviteterne.

15 8 INDLEDNING 14. Finansiel Stabilitets koncernstruktur fremgår af figur 1. Figur 1. Finansiel Stabilitets koncernstruktur (april 2012) Finansiel Stabilitet Bestyrelse Intern revision Finansiel Stabilitet Direktion Jura og Compliance Regnskab, Risk og Økonomi HR, IT, Facility og Struktureret afvikling Kommunikation FS Bank A/S FS Finans A/S FS Pantebrevsselskab A/S FS Ejendomsselskab A/S Amagerbanken af 2011 A/S Fjordbank Mors af 2011 A/S Max Bank af 2011 A/S Sparebank Østjylland af 2012 A/S Figur 1 viser Finansiel Stabilitets koncernstruktur med bestyrelse, direktion, intern revision, 4 stabsfunktioner og 8 datterselskaber. Det er datterselskaberne, der afvikler de aktiviteter, som Finansiel Stabilitet har overtaget fra de nødlidende pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet skal påse, at datterselskaberne nedbringer og afhænder aktiviteterne. Derudover deltager Finansiel Stabilitet i afviklingen, bl.a. af værdipapirer. FS Bank A/S, FS Finans A/S, FS Pantebrevsselskab A/S og FS Ejendomsselskab A/S (benævnes fremover uden A/S) er de funktionsopdelte datterselskaber, der afvikler aktiviteterne fra de pengeinstitutter, som afvikles i henhold til Bankpakke I. FS Banks kundeportefølje består bl.a. af erhvervskunder, herunder landbrug. FS Finans varetager opgaver om afvikling af lån, herunder lån med sikkerhed i fast ejendom. FS Pantebrevsselskab forvalter koncernens beholdning af pantebreve. I FS Pantebrevsselskab ligger også ejendomme, der stammer fra pantebreve, som er kommet i restance, og hvor selskabet har overtaget sikkerhederne bag pantebrevene. FS Ejendomsselskab erhverver ejendomme som led i afviklingen af kundeengagementer. FS Ejendomsselskabs portefølje omfatter boligejendomme, erhvervsejendomme mv. Finansiel Stabilitet har under Bankpakke III oprettet Amagerbanken af 2011 A/S og Fjordbank Mors af 2011 A/S og under Bankpakke IV Max Bank af 2011 A/S og senest den 21. april 2012 Sparebank Østjylland af 2012 A/S (benævnes fremover uden A/S og uden årstal). Finansiel Stabilitet overvejer i øjeblikket, om pengeinstitutter, som er overtaget efter udløbet af Bankpakke I, fortsat skal afvikles gennem separate datterselskaber, eller om de kan deles ud og afvikles gennem de 4 funktionsopdelte selskaber.

16 INDLEDNING 9 B. Formål 15. Undersøgelsens formål er at vurdere, om Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Har Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde overtaget nødlidende pengeinstitutter? Sikrer Finansiel Stabilitet, at rentevilkårene for kunderne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningens krav? Afvikler Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde de overtagne pengeinstitutters aktiviteter? Har Finansiel Stabilitet sikret en sparsommelig drift? C. Afgrænsning og metode 16. Undersøgelsen dækker perioden, fra Finansiel Stabilitet blev oprettet i oktober 2008 og frem til primo Undersøgelsen handler om Finansiel Stabilitets overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter og ikke om selskabets øvrige opgaver. Enkelte af Finansiel Stabilitets datterselskaber har oprettet datterselskaber. Undersøgelsen omfatter ikke datterselskabernes datterselskaber. Sparekassen Østjylland blev overtaget i april 2012 og indgår på grund af overtagelsestidspunktet ikke i undersøgelsen. 17. Undersøgelsen er baseret på skriftligt materiale, herunder lovgivning, advokatundersøgelser, procesevalueringer, referater af bestyrelsesmøder, årsrapporter og redegørelser, der er udarbejdet af henholdsvis Finansiel Stabilitet, Finanstilsynet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Der er endvidere holdt møder med Finansiel Stabilitet og Erhvervs- og Vækstministeriet. 18. For at undersøge, om Finansiel Stabilitets salg af umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutterne er foregået åbent og transparent, har Rigsrevisionen anvendt de procesevalueringer, som eksterne revisorer har udarbejdet om disse salg. For Amagerbanken foreligger der endnu ikke en procesevaluering. Rigsrevisionen har i forhold til Amagerbanken bedt Finansiel Stabilitet oplyse, om selskabet har gennemført de væsentlige led i salgsprocesserne, som har til formål at sikre åbenhed og transparens i frasalget af umiddelbart salgbare dele. 19. For at undersøge, om Finansiel Stabilitet har identificeret mulige lovovertrædelser i de overtagne pengeinstitutter, har Rigsrevisionen anvendt de advokatundersøgelser, som Finansiel Stabilitet har fået udarbejdet. Advokatundersøgelsen af Amagerbanken er offentliggjort medio april Ifølge Erhvervsog Vækstministeriet konkluderer undersøgelsen, at den tidligere ledelse og eksterne revision i banken har handlet ansvarspådragende. På grund af offentliggørelsestidspunktet behandler vi ikke advokatundersøgelsen i denne beretning. Undersøgelsen vil i stedet indgå i den planlagte opfølgning på beretningen til Statsrevisorerne om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S (beretning nr. 1/2011). Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet offentliggjorde den 30. april 2012 resultatet af efterforskningen af strafansvar hos den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank. Vi behandler ikke dette i beretningen.

17 10 INDLEDNING 20. Rigsrevisionen har også belyst Finansiel Stabilitets køb af advokatydelser til at udarbejde advokatundersøgelserne i forhold til tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Rigsrevisionen har dog ikke gennemgået de konkrete køb af advokatydelser. 21. Rigsrevisionen har desuden gennemgået 21 handlingsplaner for afvikling af aktiviteter fordelt på moderselskabet og datterselskaberne for at belyse afviklingsprocessen. Aktiviteterne er af forskellig type, herunder pantebreve, ejendomme, værdipapirer, kommanditselskaber, landbrug og andre erhverv. 22. Rigsrevisionen har derudover gennemgået 19 ud af de ca. 140 ejendomssalg, som Finansiel Stabilitets datterselskaber har gennemført i perioden som led i afviklingsopgaven. Ejendommene er en del af de aktiviteter, som ikke var salgbare ved overtagelsen. Vi har opstillet 6 kriterier for at belyse transparens og åbenhed i salgsprocessen. Kriterierne er ikke fuldt ud sammenfaldende med de kriterier, vi anvender til at belyse frasalg af umiddelbart salgbare dele af de overtagne pengeinstitutter, da de 2 salgsprocesser foregår på forskellige tidspunkter i overtagelses- og afviklingsprocessen og vedrører forskellige typer af aktiviteter. Ejendomssalgene er udvalgt, så de dækker bredt i forhold til størrelse (over 1 mio. kr.), type (erhverv/bolig), og hvilket datterselskab der har forestået salget. 23. For at vurdere niveauet for direktørlønninger og bestyrelsesvederlag i Finansiel Stabilitet og i datterselskaberne har vi sammenlignet med direktørlønnen og bestyrelsesvederlagene i en række private pengeinstitutter og statslige aktieselskaber. For at identificere direktørlønninger og bestyrelsesvederlag i pengeinstitutter, som er sammenlignelige med Finansiel Stabilitet, og i statslige aktieselskaber har Rigsrevisionen gennemgået årsrapporter fra en række udvalgte institutioner. Variable løndele (bonus) indgår i undersøgelsen, mens andre løndele fx værdien af fri bil ikke indgår. I det omfang, årsrapporterne angiver pension, er dette medregnet i lønnen. I de tilfælde, hvor vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke er specificeret, har vi beregnet et gennemsnitligt vederlag ved at dividere antallet af bestyrelsesmedlemmer med det udbetalte vederlag. Endelig har Rigsrevisionen gennemgået Finansiel Stabilitets lejeaftaler og stikprøvevist gennemgået en række bilag for selskabets udgifter til repræsentation. 24. Beretningen har i udkast været forelagt Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet. 25. Bilag 1 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.

18 FINANSIEL STABILITETS OVERTAGELSE AF NØDLIDENDE PENGEINSTITUTTER 11 III. Finansiel Stabilitets overtagelse af nødlidende pengeinstitutter Finansiel Stabilitet har overtaget nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Eksterne evalueringer viser, at Finansiel Stabilitet har frasolgt umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutterne ved åbne og transparente processer. Finansiel Stabilitet har i de tilfælde, hvor selskabet har vurderet, at det er økonomisk fordelagtigt, fået en ekstern revisor til at vurdere pengeinstitutternes værdi forud for frasalget. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitet bør opstille klare kriterier for, i hvilke tilfælde en ekstern vurdering skal finde sted. Finansiel Stabilitets datterselskaber har med advokatundersøgelser identificeret mulige lovovertrædelser i de overtagne pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet har videre fulgt op på advokatundersøgelsernes konklusioner ved at inddrage Finanstilsynet, hvor der efter advokaternes vurdering foreligger muligt strafansvar, og ved at anlægge erstatningssager, hvor advokaterne finder det muligt at søge at gøre erstatningsansvar gældende. Finansiel Stabilitet forventer også at indbringe de eksterne revisioner for Revisornævnet i de tilfælde, hvor advokaterne har vurderet, at der har været brud på god revisorskik. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitets køb af disse advokatundersøgelser er omfattet af tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Finansiel Stabilitet er i gang med at finde en løsning på, hvordan selskabets fremtidige køb af advokatydelser til at udarbejde advokatundersøgelser kan leve op hertil. A. Frasalg af umiddelbart salgbare dele af overtagne pengeinstitutter 26. Rigsrevisionens undersøgelse af, om Finansiel Stabilitet har sikret, at umiddelbart salgbare dele af de overtagne pengeinstitutter er frasolgt ved åbne og transparente processer, har vist følgende: De eksterne procesevalueringer viser, at Finansiel Stabilitet gennemførte frasalget af umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutterne ved åbne og transparente processer. Evalueringerne omfatter de pengeinstitutter, der er overtaget under Bankpakke I, og Fjordbank Mors, som er overtaget under Bankpakke III. Evalueringen af frasalget af Amagerbanken er ved at blive udarbejdet. Finansiel Stabilitet har ikke fundet det relevant at foretage en evaluering af salget af Max Bank, da banken selv forestod hovedparten af salgsprocessen. Finansiel Stabilitet har eksternt fået vurderet værdien af de umiddelbart salgbare dele af 4 overtagne pengeinstitutter forud for frasalget.

19 12 FINANSIEL STABILITETS OVERTAGELSE AF NØDLIDENDE PENGEINSTITUTTER De eksterne procesevalueringer viser, at Finansiel Stabilitet har realiseret et rimeligt salgsprovenu ved frasalget af umiddelbart salgbare dele af 7 overtagne pengeinstitutter under Bankpakke I og Fjordbank Mors, der er overtaget under Bankpakke III. Åbent og transparent salg af overtagne pengeinstitutter 27. Finansiel Stabilitet har tilrettelagt en proces for frasalget af umiddelbart salgbare dele af de nødlidende pengeinstitutter under Bankpakke I og Bankpakke III, jf. boks 2. Processen skal bl.a. sikre, at umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutterne udbydes til salg ved åbne og transparente processer for at opnå et tilfredsstillende salgsprovenu. BOKS 2. SALGSPROCESSEN UNDER BANKPAKKE I OG BANKPAKKE III Finansiel Stabilitet foretager en kreditgennemgang af de overtagne pengeinstitutter ved at opdele pengeinstitutternes engagementer i umiddelbart salgbare engagementer og engagementer, som Finansiel Stabilitet afvikler på sigt. Umiddelbart salgbare dele af overtagne pengeinstitutter er de dele af pengeinstitutterne, som Finansiel Stabilitet ved en kreditgennemgang vurderer, at det er muligt at sælge lige efter overtagelsen. Finansiel Stabilitet udarbejder salgsmateriale og elektronisk datarum til potentielle købere. Salgsmaterialet indeholder informationer om den umiddelbart salgbare del af pengeinstituttet, produkter, forretningsmodel, udlån, regnskab mv. Det elektroniske datarum indeholder detaljeret information om selskabet, ejerforhold, engagementer, personaleforhold mv. 28. Finansiel Stabilitet har fået gennemført eksterne evalueringer af salgsprocesserne. Finansiel Stabilitet har på nuværende tidspunkt fået evalueret salgsprocesserne for 8 overtagne pengeinstitutter. Det drejer sig om salgsprocesserne for de 7 pengeinstitutter, der er overtaget under Bankpakke I, og for Fjordbank Mors, som er overtaget under Bankpakke III. Finansiel Stabilitet forventer, at den eksterne evaluering af salgsprocessen for Amagerbanken er færdig i 2. kvartal Der er ikke gennemført en evaluering af frasalget af Max Bank, som er overtaget under Bankpakke IV. Det skyldes, at frasalget skete som en komprimeret proces over en weekend. Finansiel Stabilitet forestod alene den sidste praktiske fase af salget. Finansiel Stabilitet har på den baggrund oplyst, at selskabet ikke har fundet det relevant at foretage en evaluering af salget af Max Bank. Banken har selv udarbejdet salgsmateriale og taget kontakt til interesserede købere. Roskilde Bank blev overtaget i regi af Nationalbanken og Det Private Beredskab, og der er ikke gennemført en evaluering heraf. 29. For de 7 pengeinstitutter, som Finansiel Stabilitet har overtaget under Bankpakke I, viser de eksterne evalueringer, at Finansiel Stabilitet ved alle frasalg udarbejdede salgsmateriale og etablerede et elektronisk datarum med information til interesserede købere og ved frasalgene fra 6 af pengeinstitutterne foretog en kreditgennemgang. Finansiel Stabilitet har oplyst, at selskabet ikke har gennemført en kreditgennemgang af hele Capinordic Bank. Det skyldes, at den del af Capinordic Bank, som Finansiel Stabilitet frasolgte, var et enkelt af bankens datterselskaber, da de andre dele af banken ikke var umiddelbart salgbare. Evalueringerne viser videre, at Finansiel Stabilitet i alle tilfælde har gennemført salgsprocesserne åbent og transparent. For EBH Bank gælder det dog kun delvist. Finansiel Stabilitet begrunder dette med, at EBH Bank blev overtaget, umiddelbart efter Finansiel Stabilitet blev stiftet i efteråret 2008.

20 FINANSIEL STABILITETS OVERTAGELSE AF NØDLIDENDE PENGEINSTITUTTER Den eksterne evaluering af salgsprocessen for Fjordbank Mors viser, at Finansiel Stabilitet gennemførte salgsprocessen åbent og transparent. Fjordbank Mors blev frasolgt ved flere salg af mindre dele af banken, og Finansiel Stabilitet foretog for hovedparten af de frasolgte dele en kreditgennemgang og udarbejdede salgsmateriale. Finansiel Stabilitet etablerede desuden et elektronisk datarum med information til interesserede købere ved de enkelte frasalg af banken. 31. Finansiel Stabilitet oplyser, at selskabet ved frasalget af Amagerbanken foretog en kreditgennemgang, udarbejdede salgsmateriale og etablerede et elektronisk datarum med information til interesserede købere. Værdiansættelse af de umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutter 32. Finansiel Stabilitet har oplyst, at det er et væsentligt led i salgsprocessen at få en ekstern revisor til at værdiansatte de umiddelbart salgbare dele af pengeinstituttet inden frasalget. Finansiel Stabilitet har videre oplyst, at eksterne værdiansættelser bliver udført, når selskabet på forhånd vurderer, at dette er relevant. Vurderingen af, om det er relevant at få foretaget en ekstern værdiansættelse, afhænger af omkostningerne ved værdiansættelsen sammenholdt med den forventede salgsværdi. På baggrund af værdiansættelsen kan Finansiel Stabilitet vurdere indkomne bud og på den måde sikre et rimeligt salgsprovenu. 33. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at Finansiel Stabilitet ved frasalg fra Fionia Bank, Eik Banki Føroya, Eik Bank Danmark og Amagerbanken fik værdiansat de umiddelbart salgbare dele af de 4 pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet fik ikke værdiansat de umiddelbart salgbare dele ved frasalget fra de resterende pengeinstitutter. Ekstern værdiansættelse er en opgørelse af værdien af de umiddelbart salgbare dele af det nødlidende pengeinstitut, som er foretaget af en ekstern revisor. Finansiel Stabilitet har oplyst, at i flere af de tilfælde, hvor der ikke blev foretaget eksterne værdiansættelser, skyldes det, at frasalgene skete ved salg af mindre dele af pengeinstitutterne. På den baggrund vurderede Finansiel Stabilitet, at det ikke var økonomisk fordelagtigt at udarbejde en ekstern værdiansættelse. Finansiel Stabilitet har videre oplyst, at frasalget i andre tilfælde foregik over så kort tid, at det ikke var muligt at få udarbejdet en ekstern værdiansættelse. 34. De eksterne evalueringer vurderer, at Finansiel Stabilitet har realiseret et rimeligt salgsprovenu ved frasalget af de overtagne pengeinstitutter. B. Opfølgning på mulige lovovertrædelser 35. Rigsrevisionens undersøgelse af, om Finansiel Stabilitet har undersøgt og fulgt op på mulige lovovertrædelser, har vist følgende: Der er igangsat advokatundersøgelser af 11 tidligere pengeinstitutter for at identificere mulige overtrædelser af den finansielle lovgivning mv. Finansiel Stabilitet og datterselskaberne har i alle tilfælde fulgt advokaternes anbefalinger. Finansiel Stabilitet og datterselskaberne har inddraget Finanstilsynet, når advokaterne har vurderet, at der er grundlag for at søge at gøre et muligt strafansvar gældende. Finansiel Stabilitet og datterselskaberne har også fulgt advokaternes anbefalinger, når advokaterne har vurderet, at det vil være muligt at søge at gøre et erstatningsansvar gældende. Endelig forventer Finansiel Stabilitet at indbringe de eksterne revisioner som ifølge advokaterne har brudt god revisorskik for Revisornævnet. Finansiel Stabilitet har ikke annonceret købene, før der blev indgået kontrakter med advokaterne, eller orienteret Europa-Kommissionen om køb af advokatydelser til at udarbejde advokatundersøgelserne. God revisorskik indebærer, at revisionen skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd og kompetence, fornøden omhu samt den nøjagtighed og hurtighed, som opgaven kræver.

Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2012

Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2012 Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2012 BERETNING OM FINANSIEL STABILITET A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A. Baggrund... 5 B.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 24. marts 2010 Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 11 Risikoforhold og risikostyring 32 Selskabsledelse

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet Færøudvalget 2010-11 FÆU alm. del Svar på Spørgsmål 9 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. oktober 2010 Talepapir til brug for åbent samråd i FÆU 14. oktober 2010 ad samrådsspørgsmål A alm. del stillet 6.

Læs mere

Statsrevisorerne Beretning nr. 1 Beretning om tildeling af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Offentligt 1/2011

Statsrevisorerne Beretning nr. 1 Beretning om tildeling af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Offentligt 1/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 1 Beretning om tildeling af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Offentligt 1/2011 Beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning Hovedpunkter 3

Indhold. Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Regnskabsberetning 13 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 20 Risikoforhold og risikostyring 39

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke H af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 51

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Regnskabsberetning 8 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 16 Risikoforhold og risikostyring 34

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur Strategi og resultat af afviklingen Resultater for 2014 selskabsledelse.

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur Strategi og resultat af afviklingen Resultater for 2014 selskabsledelse. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Strategi og resultat af afviklingen 6 Resultater for 2014 10 Selskabsledelse 18 Samfundsansvar 22 Regnskab Resultatopgørelse 25 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Oktober 2011

Beretning til Statsrevisorerne om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Oktober 2011 Beretning til Statsrevisorerne om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Oktober 2011 BERETNING OM TILDELINGEN AF INDIVIDUEL STATSGARANTI TIL AMAGERBANKEN A/S Indholdsfortegnelse I.

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2007/2 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere