Statsrevisorerne Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011"

Transkript

1 Statsrevisorerne Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S

2 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. 3 i lov om statsrevisorerne og 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København 2012 Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, 18: Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister. Erhvervs- og vækstministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministerens redegørelse. På baggrund af ministerens redegørelse og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske midt i september Ministerens redegørelse, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i april måned i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2011, som afgives i april 2013.

3 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

4 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Statsrevisorernes bemærkning BERETNING OM FINANSIEL STABILITET A/S Finansiel Stabilitet A/S er et fuldt statsejet selskab, der blev stiftet i 2008 som følge af den internationale krise. Selskabet skal medvirke til at sikre stabilitet i den finansielle sektor i Danmark. Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse af, hvordan selskabet løser opgaven med at overtage og afvikle nødlidende pengeinstitutter. Afviklingen af overtagne kundeforhold og engagementer skal ske hurtigst muligt, med lavest mulige omkostninger for staten og på en måde, som kunderne oplever som ordentlig og redelig. Statsrevisorerne, den 16. maj 2012 Peder Larsen Henrik Thorup Helge Adam Møller Kristian Jensen Mogens Jensen Klaus Frandsen Statsrevisorerne konstaterer, at Finansiel Stabilitets overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter har været tilfredsstillende, men kan forbedres på nogle punkter. Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at der er fokus på sparsommelig drift i Finansiel Stabilitet. Denne vurdering bygger på de af Rigsrevisionen undersøgte områder: Salg af overtagne pengeinstitutters salgbare dele er foregået åbent og gennemsigtigt ifølge eksterne evalueringer. Der bør dog i højere grad sættes mål for afviklingsopgaven, så det kan vurderes, om afviklingen er sket hurtigst muligt. Der er anvendt eksterne eksperter, når det har været økonomisk fordelagtigt, og der er fulgt op på mulige lovovertrædelser og erstatningsansvar. Finansiel Stabilitet bør dog fremover sikre, at køb af eksterne ekspertydelser sker i overensstemmelse med regler for tilbud og udbud. Huslejen har været på niveau med sammenlignelige erhvervslejemål, og udgifter til repræsentation og øvrig drift er holdt på et rimeligt niveau. Løn og vederlag til direktører og bestyrelse i Finansiel Stabilitet lever op til gældende retningslinjer, dvs. niveauet er ikke lønførende. Desuden er niveauet fastsat under hensyn til sparsommelighed. I 2 af datterselskaberne er direktørlønnen dog højere af hensyn til fastholdelse. Finansiel Stabilitet bør fremover sikre et rimeligt niveau ved at genforhandle løn og vederlag, når Finansiel Stabilitet overtager pengeinstitutter. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet ikke har sikret, at datterselskaberne så vidt muligt anvender de rentesatser, som er udmeldt i medfør af afviklingsbekendtgørelsen. De udmeldte rentesatser skal hindre urimelig konkurrence med de øvrige pengeinstitutter på markedet og sikre ordentlige vilkår for kunder og kreditorer.

5 Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S Rigsrevisionen afgiver hermed denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 8, stk. 1, og 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar Beretningen vedrører finanslovens 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

6 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A. Baggrund... 5 B. Formål... 9 C. Afgrænsning og metode... 9 III. Finansiel Stabilitets overtagelse af nødlidende pengeinstitutter A. Frasalg af umiddelbart salgbare dele af overtagne pengeinstitutter B. Opfølgning på mulige lovovertrædelser IV. Rentevilkår for kunderne i Finansiel Stabilitets datterselskaber V. Finansiel Stabilitets afvikling af overtagne pengeinstitutter A. Afvikling af aktiviteter B. Åbne og transparente ejendomssalg VI. Finansiel Stabilitets sikring af en sparsommelig drift A. Løn og vederlag til direktører og bestyrelser B. Øvrige driftsudgifter Bilag 1. Ordliste... 34

7 Beretningen vedrører finanslovens 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre: Lene Espersen: september februar 2010 Brian Mikkelsen: februar oktober 2011 Ole Sohn: oktober

8 INTRODUKTION OG KONKLUSION 1 I. Introduktion og konklusion 1. Denne beretning handler om, hvordan Finansiel Stabilitet A/S (herefter Finansiel Stabilitet) overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter. Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge, hvordan Finansiel Stabilitet varetager disse opgaver. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i oktober Finansiel Stabilitet blev stiftet som et fuldt statsejet aktieselskab i oktober 2008 som led i en aftale mellem staten og den finansielle sektor om at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krises betydning for den finansielle sektor. Finansiel Stabilitet har overtaget og afvikler 12 nødlidende pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet overtager pengeinstitutter i de tilfælde, hvor Finanstilsynet vurderer, at et nødlidende pengeinstitut ikke opfylder lovens solvenskrav, og der ikke kan findes en løsning, hvor det nødlidende pengeinstitut kan blive overtaget af et andet pengeinstitut. Ud over afvikling gennem Finansiel Stabilitet kan et nødlidende pengeinstitut som hidtil vælge at blive afviklet gennem konkurs. 3. Afviklingen i Finansiel Stabilitet sker ved, at Finansiel Stabilitet først søger at sælge de dele af de nødlidende pengeinstitutter, der umiddelbart kan sælges, til andre pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet afvikler herefter den resterende del af aktiviteterne ved salg, afdrag fra kunder eller afskrivninger. 4. Undersøgelsens formål er at vurdere, om Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Har Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde overtaget nødlidende pengeinstitutter? Sikrer Finansiel Stabilitet, at rentevilkårene for kunderne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningens krav? Afvikler Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde de overtagne pengeinstitutters aktiviteter? Har Finansiel Stabilitet sikret en sparsommelig drift? Solvenskravet i lov om finansiel virksomhed Et pengeinstitut skal have en basiskapital, der har en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække pengeinstituttets risici. Minimumskravet er 8 % af de risikovægtede poster. Det er pengeinstituttets ledelse, der har ansvaret for at fastsætte pengeinstituttets solvensbehov. Finanstilsynet kan dog fastsætte et højere solvenskrav. I beretningen anvendes aktiviteter som en samlet betegnelse for de aktiver og passiver, som Finansiel Stabilitet overtager fra nødlidende pengeinstitutter.

9 2 INTRODUKTION OG KONKLUSION UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSION Finansiel Stabilitet har siden selskabets oprettelse i slutningen af 2008 været med til at løse en væsentlig opgave, som skal bidrage til at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Finansiel Stabilitets opgaver er løbende blevet udvidet i takt med den finansielle krises udvikling. Krisens omfang og varighed vanskeliggør endvidere Finansiel Stabilitets muligheder for at afvikle nødlidende pengeinstitutter. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Finansiel Stabilitet har med advokatundersøgelser identificeret mulige lovovertrædelser i de overtagne pengeinstitutter og fulgt op herpå. Finansiel Stabilitets eksterne evalueringer viser, at processerne for salg af umiddelbart salgbare dele af de overtagne pengeinstitutter har været åbne og transparente. Det gælder også processerne for de ejendomssalg, som Rigsrevisionen har gennemgået. Endelig har Finansiel Stabilitet generelt sikret en sparsommelig drift. Rigsrevisionen finder dog, at Finansiel Stabilitet bør operationalisere kravet om hurtig afvikling af de overtagne pengeinstitutters aktiviteter i klare mål og milepæle for at sikre fremdrift og gennemsigtighed i afviklingsopgaven. Rigsrevisionen finder videre, at Finansiel Stabilitet bør påse, at selskabets udmeldte rentesatser for udlån i videst muligt omfang implementeres i datterselskaberne. Rigsrevisionen finder endelig, at Finansiel Stabilitet ved hver pengeinstitutovertagelse bør genforhandle direktørlønnen og fastsætte vederlag til bestyrelsen, så løn og vederlag er i overensstemmelse med statens og Finansiel Stabilitets retningslinjer og er fastsat under hensyn til sparsommelighed. Ved overtagelsen af Amagerbanken skete dette ikke.

10 INTRODUKTION OG KONKLUSION 3 Hovedkonklusionen er baseret på følgende delkonklusioner: Har Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde overtaget nødlidende pengeinstitutter? Finansiel Stabilitet har overtaget nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Eksterne evalueringer viser, at Finansiel Stabilitet har frasolgt umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutterne ved åbne og transparente processer. Finansiel Stabilitet har i de tilfælde, hvor selskabet har vurderet, at det er økonomisk fordelagtigt, fået en ekstern revisor til at vurdere pengeinstitutternes værdi forud for frasalget. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitet bør opstille klare kriterier for, i hvilke tilfælde en ekstern vurdering skal finde sted. Finansiel Stabilitets datterselskaber har med advokatundersøgelser identificeret mulige lovovertrædelser i de overtagne pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet har videre fulgt op på advokatundersøgelsernes konklusioner ved at inddrage Finanstilsynet, hvor der efter advokaternes vurdering foreligger muligt strafansvar, og ved at anlægge erstatningssager, hvor advokaterne finder det muligt at søge at gøre erstatningsansvar gældende. Finansiel Stabilitet forventer også at indbringe de eksterne revisioner for Revisornævnet i de tilfælde, hvor advokaterne har vurderet, at der har været brud på god revisorskik. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitets køb af disse advokatundersøgelser er omfattet af tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Finansiel Stabilitet er i gang med at finde en løsning på, hvordan selskabets fremtidige køb af advokatydelser til at udarbejde advokatundersøgelser kan leve op hertil. Sikrer Finansiel Stabilitet, at rentevilkårene for kunderne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningens krav? Finansiel Stabilitet har udmeldt rentesatser for udlån til datterselskabernes kunder. De udmeldte rentesatsers niveau er i overensstemmelse med lovgivningens krav. Kravene har bl.a. til formål at sikre, at datterselskaberne ikke konkurrerer med de rentesatser, som tilbydes på det øvrige pengeinstitutmarked. Størstedelen af datterselskabernes engagementer har en faktisk udlånsrente, der ligger under de udmeldte rentesatser. Det skyldes dels, at de udmeldte rentesatser ikke er fuldt ud implementeret i Finansiel Stabilitets datterselskaber, dels at en del af udlånene er omfattet af aftaler om rentehenstand eller rentenulstilling. Dermed svarer de faktiske renter i disse engagementer ikke til de udmeldte rentesatser. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitet bør påse, at de udmeldte rentesatser i videst muligt omfang implementeres i datterselskaberne. Afvikler Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde de overtagne pengeinstitutters aktiviteter? Finansiel Stabilitet afvikler på en tilfredsstillende måde de overtagne pengeinstitutters aktiviteter. Aktiviteterne afvikles løbende, og de ejendomssalg, som Rigsrevisionen har gennemgået, er foregået ved åbne og transparente processer. Finansiel Stabilitet overvåger afviklingen af aktiviteterne gennem opgørelser af udviklingen i en række nøgletal, via overvågning af, om datterselskaberne overholder deres budgetter, og ved repræsentation i de fleste datterselskabers bestyrelser.

11 4 INTRODUKTION OG KONKLUSION Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitet bør opstille mål og milepæle for afviklingen af de overtagne pengeinstitutters aktiviteter, frem til de forventes endeligt afviklet. Rigsrevisionen er opmærksom på, at eksterne forhold kan betyde, at opstillede mål og milepæle ikke nås. I sådanne tilfælde sikrer mål og milepæle, at der er åbenhed og transparens om fremdriften i afviklingen. Har Finansiel Stabilitet sikret en sparsommelig drift? Finansiel Stabilitet har generelt sikret en sparsommelig drift. Lønniveauet for direktøren og vederlaget til bestyrelsen i Finansiel Stabilitet og i datterselskaberne er i overensstemmelse med statens retningslinjer og er fastsat under hensyn til sparsommelighed. Det gælder dog ikke for datterselskabet Amagerbanken, hvor Rigsrevisionen finder, at direktørlønnen har været lønførende. Det fremgår af statens retningslinjer for fastsættelse af løn i statslige aktieselskaber, at lønniveauet ikke bør være lønførende. Desuden ligger bestyrelsesvederlaget i Amagerbanken væsentligt over niveauet i Finansiel Stabilitets egne retningslinjer. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitet fremover bør sikre, at kontrakter med direktører og vederlag til bestyrelser fra overtagne pengeinstitutter genforhandles og fastsættes, så løn og vederlag overholder statens og Finansiel Stabilitets retningslinjer og fastsættes under hensyn til sparsommelighed. Finansiel Stabilitets huslejeudgifter ligger inden for gennemsnittet for erhvervslejemål i København. Rigsrevisionen har gennemgået en række af selskabets udgifter til repræsentation. De gennemgåede udgifter ligger på et rimeligt niveau.

12 INDLEDNING 5 II. Indledning A. Baggrund 5. Denne beretning handler om, hvordan Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter. Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge, hvordan Finansiel Stabilitet varetager disse opgaver. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i oktober Rigsrevisor afgav i februar 2011 et notat til Statsrevisorerne, der beskrev, hvordan en større undersøgelse af Finansiel Stabilitet kunne tilrettelægges. Af notatet fremgik det bl.a., at dele af forløbet om Amagerbanken A/S ville indgå i undersøgelsen. Rigsrevisionen valgte herefter i perioden februar-oktober 2011 at gennemføre en særskilt undersøgelse af forløbet om tildeling af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Rigsrevisionen afgav i oktober 2011 en beretning herom til Statsrevisorerne (beretning nr. 1/2011). 7. Denne beretning handler om Finansiel Stabilitets opgaver som beskrevet i notatet til Statsrevisorerne. Tabel 1 viser de punkter fra notatet, som beretningen omfatter, og hvor i beretningen, de behandles. Tabel 1. Notatets punkter og hvor i beretningen, de behandles Notatets punkt Værdiansættelsen af de nødlidende pengeinstitutter, som Finansiel Stabilitet overtager Finansiel Stabilitets identifikation og anmeldelse af lovovertrædelser i de tidligere pengeinstitutter, som er under afvikling Finansiel Stabilitets aktiviteter, der knytter sig til drift og salg af datterselskabernes aktiviteter, herunder transparens og åbenhed i salgsprocessen Finansiel Stabilitets sparsommelighed: direktørløn mv. i moderselskabet og i datterselskaberne samt husleje og repræsentationsudgifter i moderselskabet Behandles i Kap. III.A: Frasalg af umiddelbart salgbare dele af overtagne pengeinstitutter Kap. III.B: Opfølgning på mulige lovovertrædelser Kap. IV: Rentevilkår for kunderne i Finansiel Stabilitets datterselskaber Kap. V: Finansiel Stabilitets afvikling af overtagne pengeinstitutter Kap. VI: Finansiel Stabilitets sikring af en sparsommelig drift

13 6 INDLEDNING 8. Finansiel Stabilitet er et fuldt statsejet aktieselskab under Erhvervs- og Vækstministeriet. Selskabet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem staten og den finansielle sektor om at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krises betydning for den finansielle sektor. 9. Finansiel Stabilitet har overtaget og afvikler en række nødlidende pengeinstitutter i regi af forskellige bankpakker, jf. tabel 2. Tabel 2. Pengeinstitutter, som Finansiel Stabilitet har overtaget og afvikler Bankpakke Pengeinstitut Bankpakke I (Stabilitetspakken) EBH Bank (november 2008) Fionia Bank (februar 2009) Løkken Sparekasse (marts 2009) Gudme Raaschou Bank (april 2009) Roskilde Bank (august 2009) Capinordic Bank (februar 2010) Eik Banki Føroya (september 2010) Eik Bank Danmark (september 2010) Bankpakke III (Exitpakken) Amagerbanken (februar 2011) Fjordbank Mors (juni 2011) Bankpakke IV (Konsolideringspakken) Max Bank (oktober 2011) Sparekassen Østjylland (april 2012) Det Private Beredskab er en forening af pengeinstitutter, der kan træde til, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende og nærmer sig en konkurs. Formålet er at medvirke til, at et nødlidende pengeinstitut kan afvikles ved, at et andet pengeinstitut overtager og viderefører det som alternativ til, at det går konkurs eller til, at Finansiel Stabilitet overtager det. Tabel 2 viser, at Finansiel Stabilitet i perioden april 2012 har overtaget 12 nødlidende pengeinstitutter. 7 pengeinstitutter er overtaget og afvikles under Bankpakke I. Roskilde Bank blev overdraget til Finansiel Stabilitet i august 2009 fra Nationalbanken og Det Private Beredskab. Herefter afvikles Roskilde Bank efter de samme regler som de pengeinstitutter, Finansiel Stabilitet overtog under Bankpakke I. Tabellen viser videre, at 2 pengeinstitutter er overtaget og afvikles efter Bankpakke III, og at 2 pengeinstitutter er overtaget og afvikles efter Bankpakke IV. 10. For perioden har Finansiel Stabilitet overtaget pengeinstitutter med en samlet balancesum på 137 mia. kr. Efter afvikling er balancesummen nedbragt til 55 mia. kr. ultimo Finansiel Stabilitet har i alt overtaget ca medarbejdere. Med udgangen af 2011 var der ca. 600 medarbejdere i koncernen, hvoraf ca. 125 sad i opsagte stillinger.

14 INDLEDNING 7 Boks 1 giver en oversigt over indholdet af de 4 bankpakker. BOKS 1. BANKPAKKERNE Bankpakke I (Stabilitetspakken) fra oktober 2008 indebar, at staten sammen med den finansielle sektor etablerede en generel statsgaranti, hvor alle simple kreditorer fik fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter frem til den 30. september Aftalen havde til formål at sikre, at pengeinstitutter igen ville låne likviditet til hinanden i en situation, hvor den internationale finansielle krise gjorde det vanskeligt for pengeinstitutter at skaffe likviditet. Finansiel Stabilitet blev etableret som et led i Bankpakke I med det formål at afvikle nødlidende pengeinstitutter på en kontrolleret måde, så tilliden til den danske finansielle sektor blev bevaret. Tabet på Bankpakke I er gjort op. Tabet blev dækket af Det Private Beredskab via den løbende garantiprovision og indbetaling af yderligere tabskaution. Risikoen for yderligere tab fra aktiviteter overtaget under bankpakken bæres af Finansiel Stabilitet og dermed i sidste ende staten som ejer. Bankpakke II (Kreditpakken) fra februar 2009 indebar, at Finansiel Stabilitet på vegne af staten og efter ansøgning fra pengeinstitutter frem til udgangen af 2010 kunne indgå aftale om at yde individuel statsgaranti. Pengeinstitutterne fik også mulighed for at søge om statsligt kapitalindskud. For så vidt angår overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter medførte Bankpakke II ingen ændringer i forhold til den ordning, som var etableret under Bankpakke I. Bankpakke III (Exitpakken) afløste den generelle statsgaranti under Bankpakke I. Det indebar, at indskydere og andre simple kreditorer i nødlidende pengeinstitutter som det var gældende før Bankpakke I fra den 1. oktober 2010 ikke var sikret fuld dækning for deres tilgodehavender. Selve afviklingsordningen, som blev etableret under Bankpakke I, er fortsat gældende. De overtagne pengeinstitutter afvikles med en tabsgaranti fra Garantifonden for Indskydere og Investorer. Bankpakke IV (Konsolideringspakken) fra september 2011 har til formål at understøtte, at sunde pengeinstitutter overtager nødlidende pengeinstitutter, hvilket forhindrer, at indskydere og simple kreditorer lider tab som under Bankpakke III. Bankpakken gælder sideløbende med Bankpakke III og indebærer, at Finansiel Stabilitet kan yde en medgift i tilfælde, hvor et sundt pengeinstitut er villig til at overtage hele det nødlidende pengeinstitut (uden aktiekapital og anden ansvarlig kapital) (model 1). Finansiel Stabilitet kan ligeledes yde medgift i tilfælde af, at Finansiel Stabilitet overtager et nødlidende pengeinstitut (uden aktiekapital og anden ansvarlig kapital) og i umiddelbar forlængelse heraf frasælger den levedygtige del til et sundt pengeinstitut. Herefter afvikles den ikke-levedygtige del i et datterselskab, som oprettes under Finansiel Stabilitet (model 2). Medgiften kan ved begge modeller finansieres af Garantifonden for Indskydere og Investorer og Finansiel Stabilitet. De overtagne pengeinstitutter afvikles med en tabsgaranti fra Garantifonden for Indskydere og Investorer. Garantifonden for Indskydere og Investorer er en privat, selvejende fond, som yder indskydere og investorer i danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber erstatning for visse tab i forbindelse med en betalingsstandsning eller konkurs. 11. Bankpakkerne indebærer statsstøtte til den finansielle sektor. Det betyder, at Europa- Kommissionen skal godkende støtten, for at den er lovlig. Kommissionen kan stille betingelser for, hvordan støtten udformes, fx hvilke rentevilkår Finansiel Stabilitets datterselskaber må tilbyde. Kommissionen har godkendt de 4 bankpakker. 12. Ud over at overtage og afvikle nødlidende pengeinstitutter administrerer Finansiel Stabilitet ordningen, hvor staten yder individuel garanti til pengeinstitutter efter ansøgning. Endelig administrerer Finansiel Stabilitet Garantifonden for Indskydere og Investorer. 13. Finansiel Stabilitet gennemførte i 2011 en større ændring af koncernstrukturen, hvor ensartede aktiviteter fra de datterselskaber, som afvikles efter Bankpakke I, blev samlet i 4 funktionsopdelte datterselskaber. Målet var at sikre større effektivitet og ensartethed i afviklingen af aktiviteterne.

15 8 INDLEDNING 14. Finansiel Stabilitets koncernstruktur fremgår af figur 1. Figur 1. Finansiel Stabilitets koncernstruktur (april 2012) Finansiel Stabilitet Bestyrelse Intern revision Finansiel Stabilitet Direktion Jura og Compliance Regnskab, Risk og Økonomi HR, IT, Facility og Struktureret afvikling Kommunikation FS Bank A/S FS Finans A/S FS Pantebrevsselskab A/S FS Ejendomsselskab A/S Amagerbanken af 2011 A/S Fjordbank Mors af 2011 A/S Max Bank af 2011 A/S Sparebank Østjylland af 2012 A/S Figur 1 viser Finansiel Stabilitets koncernstruktur med bestyrelse, direktion, intern revision, 4 stabsfunktioner og 8 datterselskaber. Det er datterselskaberne, der afvikler de aktiviteter, som Finansiel Stabilitet har overtaget fra de nødlidende pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet skal påse, at datterselskaberne nedbringer og afhænder aktiviteterne. Derudover deltager Finansiel Stabilitet i afviklingen, bl.a. af værdipapirer. FS Bank A/S, FS Finans A/S, FS Pantebrevsselskab A/S og FS Ejendomsselskab A/S (benævnes fremover uden A/S) er de funktionsopdelte datterselskaber, der afvikler aktiviteterne fra de pengeinstitutter, som afvikles i henhold til Bankpakke I. FS Banks kundeportefølje består bl.a. af erhvervskunder, herunder landbrug. FS Finans varetager opgaver om afvikling af lån, herunder lån med sikkerhed i fast ejendom. FS Pantebrevsselskab forvalter koncernens beholdning af pantebreve. I FS Pantebrevsselskab ligger også ejendomme, der stammer fra pantebreve, som er kommet i restance, og hvor selskabet har overtaget sikkerhederne bag pantebrevene. FS Ejendomsselskab erhverver ejendomme som led i afviklingen af kundeengagementer. FS Ejendomsselskabs portefølje omfatter boligejendomme, erhvervsejendomme mv. Finansiel Stabilitet har under Bankpakke III oprettet Amagerbanken af 2011 A/S og Fjordbank Mors af 2011 A/S og under Bankpakke IV Max Bank af 2011 A/S og senest den 21. april 2012 Sparebank Østjylland af 2012 A/S (benævnes fremover uden A/S og uden årstal). Finansiel Stabilitet overvejer i øjeblikket, om pengeinstitutter, som er overtaget efter udløbet af Bankpakke I, fortsat skal afvikles gennem separate datterselskaber, eller om de kan deles ud og afvikles gennem de 4 funktionsopdelte selskaber.

16 INDLEDNING 9 B. Formål 15. Undersøgelsens formål er at vurdere, om Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Har Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde overtaget nødlidende pengeinstitutter? Sikrer Finansiel Stabilitet, at rentevilkårene for kunderne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningens krav? Afvikler Finansiel Stabilitet på tilfredsstillende måde de overtagne pengeinstitutters aktiviteter? Har Finansiel Stabilitet sikret en sparsommelig drift? C. Afgrænsning og metode 16. Undersøgelsen dækker perioden, fra Finansiel Stabilitet blev oprettet i oktober 2008 og frem til primo Undersøgelsen handler om Finansiel Stabilitets overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter og ikke om selskabets øvrige opgaver. Enkelte af Finansiel Stabilitets datterselskaber har oprettet datterselskaber. Undersøgelsen omfatter ikke datterselskabernes datterselskaber. Sparekassen Østjylland blev overtaget i april 2012 og indgår på grund af overtagelsestidspunktet ikke i undersøgelsen. 17. Undersøgelsen er baseret på skriftligt materiale, herunder lovgivning, advokatundersøgelser, procesevalueringer, referater af bestyrelsesmøder, årsrapporter og redegørelser, der er udarbejdet af henholdsvis Finansiel Stabilitet, Finanstilsynet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Der er endvidere holdt møder med Finansiel Stabilitet og Erhvervs- og Vækstministeriet. 18. For at undersøge, om Finansiel Stabilitets salg af umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutterne er foregået åbent og transparent, har Rigsrevisionen anvendt de procesevalueringer, som eksterne revisorer har udarbejdet om disse salg. For Amagerbanken foreligger der endnu ikke en procesevaluering. Rigsrevisionen har i forhold til Amagerbanken bedt Finansiel Stabilitet oplyse, om selskabet har gennemført de væsentlige led i salgsprocesserne, som har til formål at sikre åbenhed og transparens i frasalget af umiddelbart salgbare dele. 19. For at undersøge, om Finansiel Stabilitet har identificeret mulige lovovertrædelser i de overtagne pengeinstitutter, har Rigsrevisionen anvendt de advokatundersøgelser, som Finansiel Stabilitet har fået udarbejdet. Advokatundersøgelsen af Amagerbanken er offentliggjort medio april Ifølge Erhvervsog Vækstministeriet konkluderer undersøgelsen, at den tidligere ledelse og eksterne revision i banken har handlet ansvarspådragende. På grund af offentliggørelsestidspunktet behandler vi ikke advokatundersøgelsen i denne beretning. Undersøgelsen vil i stedet indgå i den planlagte opfølgning på beretningen til Statsrevisorerne om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S (beretning nr. 1/2011). Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet offentliggjorde den 30. april 2012 resultatet af efterforskningen af strafansvar hos den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank. Vi behandler ikke dette i beretningen.

17 10 INDLEDNING 20. Rigsrevisionen har også belyst Finansiel Stabilitets køb af advokatydelser til at udarbejde advokatundersøgelserne i forhold til tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Rigsrevisionen har dog ikke gennemgået de konkrete køb af advokatydelser. 21. Rigsrevisionen har desuden gennemgået 21 handlingsplaner for afvikling af aktiviteter fordelt på moderselskabet og datterselskaberne for at belyse afviklingsprocessen. Aktiviteterne er af forskellig type, herunder pantebreve, ejendomme, værdipapirer, kommanditselskaber, landbrug og andre erhverv. 22. Rigsrevisionen har derudover gennemgået 19 ud af de ca. 140 ejendomssalg, som Finansiel Stabilitets datterselskaber har gennemført i perioden som led i afviklingsopgaven. Ejendommene er en del af de aktiviteter, som ikke var salgbare ved overtagelsen. Vi har opstillet 6 kriterier for at belyse transparens og åbenhed i salgsprocessen. Kriterierne er ikke fuldt ud sammenfaldende med de kriterier, vi anvender til at belyse frasalg af umiddelbart salgbare dele af de overtagne pengeinstitutter, da de 2 salgsprocesser foregår på forskellige tidspunkter i overtagelses- og afviklingsprocessen og vedrører forskellige typer af aktiviteter. Ejendomssalgene er udvalgt, så de dækker bredt i forhold til størrelse (over 1 mio. kr.), type (erhverv/bolig), og hvilket datterselskab der har forestået salget. 23. For at vurdere niveauet for direktørlønninger og bestyrelsesvederlag i Finansiel Stabilitet og i datterselskaberne har vi sammenlignet med direktørlønnen og bestyrelsesvederlagene i en række private pengeinstitutter og statslige aktieselskaber. For at identificere direktørlønninger og bestyrelsesvederlag i pengeinstitutter, som er sammenlignelige med Finansiel Stabilitet, og i statslige aktieselskaber har Rigsrevisionen gennemgået årsrapporter fra en række udvalgte institutioner. Variable løndele (bonus) indgår i undersøgelsen, mens andre løndele fx værdien af fri bil ikke indgår. I det omfang, årsrapporterne angiver pension, er dette medregnet i lønnen. I de tilfælde, hvor vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke er specificeret, har vi beregnet et gennemsnitligt vederlag ved at dividere antallet af bestyrelsesmedlemmer med det udbetalte vederlag. Endelig har Rigsrevisionen gennemgået Finansiel Stabilitets lejeaftaler og stikprøvevist gennemgået en række bilag for selskabets udgifter til repræsentation. 24. Beretningen har i udkast været forelagt Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet. 25. Bilag 1 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.

18 FINANSIEL STABILITETS OVERTAGELSE AF NØDLIDENDE PENGEINSTITUTTER 11 III. Finansiel Stabilitets overtagelse af nødlidende pengeinstitutter Finansiel Stabilitet har overtaget nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Eksterne evalueringer viser, at Finansiel Stabilitet har frasolgt umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutterne ved åbne og transparente processer. Finansiel Stabilitet har i de tilfælde, hvor selskabet har vurderet, at det er økonomisk fordelagtigt, fået en ekstern revisor til at vurdere pengeinstitutternes værdi forud for frasalget. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitet bør opstille klare kriterier for, i hvilke tilfælde en ekstern vurdering skal finde sted. Finansiel Stabilitets datterselskaber har med advokatundersøgelser identificeret mulige lovovertrædelser i de overtagne pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet har videre fulgt op på advokatundersøgelsernes konklusioner ved at inddrage Finanstilsynet, hvor der efter advokaternes vurdering foreligger muligt strafansvar, og ved at anlægge erstatningssager, hvor advokaterne finder det muligt at søge at gøre erstatningsansvar gældende. Finansiel Stabilitet forventer også at indbringe de eksterne revisioner for Revisornævnet i de tilfælde, hvor advokaterne har vurderet, at der har været brud på god revisorskik. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitets køb af disse advokatundersøgelser er omfattet af tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Finansiel Stabilitet er i gang med at finde en løsning på, hvordan selskabets fremtidige køb af advokatydelser til at udarbejde advokatundersøgelser kan leve op hertil. A. Frasalg af umiddelbart salgbare dele af overtagne pengeinstitutter 26. Rigsrevisionens undersøgelse af, om Finansiel Stabilitet har sikret, at umiddelbart salgbare dele af de overtagne pengeinstitutter er frasolgt ved åbne og transparente processer, har vist følgende: De eksterne procesevalueringer viser, at Finansiel Stabilitet gennemførte frasalget af umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutterne ved åbne og transparente processer. Evalueringerne omfatter de pengeinstitutter, der er overtaget under Bankpakke I, og Fjordbank Mors, som er overtaget under Bankpakke III. Evalueringen af frasalget af Amagerbanken er ved at blive udarbejdet. Finansiel Stabilitet har ikke fundet det relevant at foretage en evaluering af salget af Max Bank, da banken selv forestod hovedparten af salgsprocessen. Finansiel Stabilitet har eksternt fået vurderet værdien af de umiddelbart salgbare dele af 4 overtagne pengeinstitutter forud for frasalget.

19 12 FINANSIEL STABILITETS OVERTAGELSE AF NØDLIDENDE PENGEINSTITUTTER De eksterne procesevalueringer viser, at Finansiel Stabilitet har realiseret et rimeligt salgsprovenu ved frasalget af umiddelbart salgbare dele af 7 overtagne pengeinstitutter under Bankpakke I og Fjordbank Mors, der er overtaget under Bankpakke III. Åbent og transparent salg af overtagne pengeinstitutter 27. Finansiel Stabilitet har tilrettelagt en proces for frasalget af umiddelbart salgbare dele af de nødlidende pengeinstitutter under Bankpakke I og Bankpakke III, jf. boks 2. Processen skal bl.a. sikre, at umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutterne udbydes til salg ved åbne og transparente processer for at opnå et tilfredsstillende salgsprovenu. BOKS 2. SALGSPROCESSEN UNDER BANKPAKKE I OG BANKPAKKE III Finansiel Stabilitet foretager en kreditgennemgang af de overtagne pengeinstitutter ved at opdele pengeinstitutternes engagementer i umiddelbart salgbare engagementer og engagementer, som Finansiel Stabilitet afvikler på sigt. Umiddelbart salgbare dele af overtagne pengeinstitutter er de dele af pengeinstitutterne, som Finansiel Stabilitet ved en kreditgennemgang vurderer, at det er muligt at sælge lige efter overtagelsen. Finansiel Stabilitet udarbejder salgsmateriale og elektronisk datarum til potentielle købere. Salgsmaterialet indeholder informationer om den umiddelbart salgbare del af pengeinstituttet, produkter, forretningsmodel, udlån, regnskab mv. Det elektroniske datarum indeholder detaljeret information om selskabet, ejerforhold, engagementer, personaleforhold mv. 28. Finansiel Stabilitet har fået gennemført eksterne evalueringer af salgsprocesserne. Finansiel Stabilitet har på nuværende tidspunkt fået evalueret salgsprocesserne for 8 overtagne pengeinstitutter. Det drejer sig om salgsprocesserne for de 7 pengeinstitutter, der er overtaget under Bankpakke I, og for Fjordbank Mors, som er overtaget under Bankpakke III. Finansiel Stabilitet forventer, at den eksterne evaluering af salgsprocessen for Amagerbanken er færdig i 2. kvartal Der er ikke gennemført en evaluering af frasalget af Max Bank, som er overtaget under Bankpakke IV. Det skyldes, at frasalget skete som en komprimeret proces over en weekend. Finansiel Stabilitet forestod alene den sidste praktiske fase af salget. Finansiel Stabilitet har på den baggrund oplyst, at selskabet ikke har fundet det relevant at foretage en evaluering af salget af Max Bank. Banken har selv udarbejdet salgsmateriale og taget kontakt til interesserede købere. Roskilde Bank blev overtaget i regi af Nationalbanken og Det Private Beredskab, og der er ikke gennemført en evaluering heraf. 29. For de 7 pengeinstitutter, som Finansiel Stabilitet har overtaget under Bankpakke I, viser de eksterne evalueringer, at Finansiel Stabilitet ved alle frasalg udarbejdede salgsmateriale og etablerede et elektronisk datarum med information til interesserede købere og ved frasalgene fra 6 af pengeinstitutterne foretog en kreditgennemgang. Finansiel Stabilitet har oplyst, at selskabet ikke har gennemført en kreditgennemgang af hele Capinordic Bank. Det skyldes, at den del af Capinordic Bank, som Finansiel Stabilitet frasolgte, var et enkelt af bankens datterselskaber, da de andre dele af banken ikke var umiddelbart salgbare. Evalueringerne viser videre, at Finansiel Stabilitet i alle tilfælde har gennemført salgsprocesserne åbent og transparent. For EBH Bank gælder det dog kun delvist. Finansiel Stabilitet begrunder dette med, at EBH Bank blev overtaget, umiddelbart efter Finansiel Stabilitet blev stiftet i efteråret 2008.

20 FINANSIEL STABILITETS OVERTAGELSE AF NØDLIDENDE PENGEINSTITUTTER Den eksterne evaluering af salgsprocessen for Fjordbank Mors viser, at Finansiel Stabilitet gennemførte salgsprocessen åbent og transparent. Fjordbank Mors blev frasolgt ved flere salg af mindre dele af banken, og Finansiel Stabilitet foretog for hovedparten af de frasolgte dele en kreditgennemgang og udarbejdede salgsmateriale. Finansiel Stabilitet etablerede desuden et elektronisk datarum med information til interesserede købere ved de enkelte frasalg af banken. 31. Finansiel Stabilitet oplyser, at selskabet ved frasalget af Amagerbanken foretog en kreditgennemgang, udarbejdede salgsmateriale og etablerede et elektronisk datarum med information til interesserede købere. Værdiansættelse af de umiddelbart salgbare dele af pengeinstitutter 32. Finansiel Stabilitet har oplyst, at det er et væsentligt led i salgsprocessen at få en ekstern revisor til at værdiansatte de umiddelbart salgbare dele af pengeinstituttet inden frasalget. Finansiel Stabilitet har videre oplyst, at eksterne værdiansættelser bliver udført, når selskabet på forhånd vurderer, at dette er relevant. Vurderingen af, om det er relevant at få foretaget en ekstern værdiansættelse, afhænger af omkostningerne ved værdiansættelsen sammenholdt med den forventede salgsværdi. På baggrund af værdiansættelsen kan Finansiel Stabilitet vurdere indkomne bud og på den måde sikre et rimeligt salgsprovenu. 33. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at Finansiel Stabilitet ved frasalg fra Fionia Bank, Eik Banki Føroya, Eik Bank Danmark og Amagerbanken fik værdiansat de umiddelbart salgbare dele af de 4 pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet fik ikke værdiansat de umiddelbart salgbare dele ved frasalget fra de resterende pengeinstitutter. Ekstern værdiansættelse er en opgørelse af værdien af de umiddelbart salgbare dele af det nødlidende pengeinstitut, som er foretaget af en ekstern revisor. Finansiel Stabilitet har oplyst, at i flere af de tilfælde, hvor der ikke blev foretaget eksterne værdiansættelser, skyldes det, at frasalgene skete ved salg af mindre dele af pengeinstitutterne. På den baggrund vurderede Finansiel Stabilitet, at det ikke var økonomisk fordelagtigt at udarbejde en ekstern værdiansættelse. Finansiel Stabilitet har videre oplyst, at frasalget i andre tilfælde foregik over så kort tid, at det ikke var muligt at få udarbejdet en ekstern værdiansættelse. 34. De eksterne evalueringer vurderer, at Finansiel Stabilitet har realiseret et rimeligt salgsprovenu ved frasalget af de overtagne pengeinstitutter. B. Opfølgning på mulige lovovertrædelser 35. Rigsrevisionens undersøgelse af, om Finansiel Stabilitet har undersøgt og fulgt op på mulige lovovertrædelser, har vist følgende: Der er igangsat advokatundersøgelser af 11 tidligere pengeinstitutter for at identificere mulige overtrædelser af den finansielle lovgivning mv. Finansiel Stabilitet og datterselskaberne har i alle tilfælde fulgt advokaternes anbefalinger. Finansiel Stabilitet og datterselskaberne har inddraget Finanstilsynet, når advokaterne har vurderet, at der er grundlag for at søge at gøre et muligt strafansvar gældende. Finansiel Stabilitet og datterselskaberne har også fulgt advokaternes anbefalinger, når advokaterne har vurderet, at det vil være muligt at søge at gøre et erstatningsansvar gældende. Endelig forventer Finansiel Stabilitet at indbringe de eksterne revisioner som ifølge advokaterne har brudt god revisorskik for Revisornævnet. Finansiel Stabilitet har ikke annonceret købene, før der blev indgået kontrakter med advokaterne, eller orienteret Europa-Kommissionen om køb af advokatydelser til at udarbejde advokatundersøgelserne. God revisorskik indebærer, at revisionen skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd og kompetence, fornøden omhu samt den nøjagtighed og hurtighed, som opgaven kræver.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 11 Risikoforhold og risikostyring 32 Selskabsledelse

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur Strategi og resultat af afviklingen Resultater for 2014 selskabsledelse.

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur Strategi og resultat af afviklingen Resultater for 2014 selskabsledelse. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Strategi og resultat af afviklingen 6 Resultater for 2014 10 Selskabsledelse 18 Samfundsansvar 22 Regnskab Resultatopgørelse 25 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2013 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 12 Risikoforhold og risikostyring 20 Selskabsledelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Regnskabsberetning 8 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 16 Risikoforhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Spørgsmål 1: Hvad er fristen til at stille spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet?

Spørgsmål 1: Hvad er fristen til at stille spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet? SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 TIL 54 TIL PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE VEDRØRENDE: ADVOKATUNDERSØGELSE SPAREKASSEN ØSTJYLLAND Spørgsmål 1: Hvad er fristen til at stille spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet?

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere