1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub."

Transkript

1 Udkast version 1.3, Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel Fax Mail Advokataktieselskab Cvr V E D T Æ G T E R F O R [ B O L D B L U B B E N ] 1 N A V N O G H J E M S T E D 1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. 1.3 Klubben er tilsluttet Københavns Boldspil Union under DBU og DIF. 1.4 Klubbens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 F O R M Å L 2.1 Klubbens formål er at skabe gode rammer for at dyrke idræt samt udvikle talenter i klubbens interesse. 2.2 Klubben kan indgå i forpligtende samarbejder med tredjemand med henblik på at styrke klubbens elitehold og pleje talentudviklingen. 2.3 Klubben afholder informationsmøder, klubaftener, fester og andre arrangementer, der tjener klubbens interesse.

2 2/7 2.4 Klubben kan selv eller gennem tredjemand drive kantine og beværtning i tilknytning til de af klubben anvendte idrætsanlæg. 3 M E D L E M S F O R H O L D 3.1 Klubben består af aktive og passive medlemmer, der betaler kontingent. Størrelsen af kontingenterne fastsættes på den ordinære generalforsamling. 3.2 Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring herom. For medlemmer under 18 år kræves underskrift af forældre eller værge. 3.3 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indrømme et medlem kontingentnedsættelse og/eller frihed for et år ad gangen. 3.4 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt. Udmelding i en kontingentperiode medfører ikke en ret til at få tilbagebetalt kontingent for den pågældende kontingentperiode. 3.5 Et medlem kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller ekskluderes, hvis ikke kontingentet efter modtagelse af skriftlig rykker betales rettidigt, hvis medlemmet skader klubbens anseelse og arbejde, eller hvis fortsat medlemskab skønnes at skade klubbens renommé. 3.6 Et medlem, der af bestyrelsen er idømt karantæne eller er ekskluderet, har ret til på forlangende af få sin sag behandlet som særskilt punkt på dagsordenen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Det pågældende medlem vil have tale- og stemmeret og indkaldes med sædvanligt varsel. 3.7 Et medlem, som idømmes karantæne eller ekskluderes, har ikke stemmeret, jf. dog 3.6, og kan ikke deltage i træning eller kampe, med mindre der træffes særlig bestemmelse herom.

3 3/7 3.8 Ved udsendelse af skriftlig rykker om kontingentbetaling pålægges sædvanligt rykkergbyr. 4 G E N E R A L F O R S A M L I N G 4.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af juni. 4.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse med angivelse af dagsorden i lokale blade, på klubbens hjemmeside og ved opslag på klubbens kontor. 4.3 Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen. 4.4 Tale- og stemmeret på generalforsamlingen har tilstedeværende medlemmer over 16 år, som ikke står i kontingentrestance eller er karantæneramt eller ekskluderet, jf. 3.7, jf For medlemmer under 16 år har deres værger tale- og stemmeret på medlemmets vegne, således at hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. 4.5 Kvittering for seneste kontingentindbetaling skal forevises på forlangende. 4.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte. 4.7 Alle sager afgøres ved simpelt flertal, dog ikke vedtægtsændringer som fordrer 2/3 flertal. Skriftlig afstemning foretages, hvis ti medlemmer kræver det. 4.8 Valgbar til bestyrelsen eller som intern revisor er ethvert myndigt medlem med stemmeret. 4.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er sålydende: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse, herunder formand og kasser

4 4/7 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 4.10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller når 40 stemmeberettigede medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden har anmodet bestyrelsen herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes seneste 4 uger efter begæringens aflevering og indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, jf Hvis den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt af stemmeberettigede medlemmer, jf. 4.10, er generalforsamlingen kun gyldig, hvis mindst 50 % af underskriverne er til stede på generalforsamlingen. 5 B E S T Y R E L S E 5.1 Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mellem 7 og 11 personer: Formand, kasserer, sekretær og minimum 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der vælges minimum 2 suppleanter. 5.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder sin egen forretningsorden. 5.3 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, dog således at 4 bestyrelsesmedlemmer og kasser vælges for et år på klubbens første generalforsamling efter fusionen mellem Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Bestyrelsens formand og kasser vælges af generalforsamlingen. 5.4 Valg på generalforsamlingen sker som følger: I lige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer I ulige år: Kasser og 2 bestyrelsesmedlemmer 5.5 Hvert år kan der efter indstilling fra bestyrelsen vælges yderligere et antal bestyrelsesmedlemmer, dog således at den samlede bestyrelse ikke skal overstige 11 medlemmer.

5 5/7 5.6 Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, dog mindst 5 gange pr. år. 5.7 Alle bestyrelsesmøder er lukket for øvrige medlemmer, med mindre bestyrelsen for hvert enkelt møde beslutter andet. Suppleanter har ret til at overvære møderne uden stemmeret. 5.8 Bestyrelsesformanden er klubbens øverste ansvarlige over for generalforsamlingen, og formanden leder bestyrelsesmøderne. 5.9 Kassereren varetager klubbens økonomiske forhold. Kassereren skal mindst 4 gange om året redegøre for klubbens finansielle situation for bestyrelsen. Kassereren modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger af klubbens midler Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Hvis et bestyrelsesmedlem uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan bestyrelsen lade det pågældende medlem blive løst fra sit bestyrelseshverv Hvis bestyrelsen skønner det fornødent, tegner bestyrelsen en bestyrelsesansvarsforsikring på sædvanlige vilkår. Klubben afholder udgifterne hertil. 6 R E G N S K A B S Å R O G R E V I S I O N 6.1 Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 6.2 Klubbens revisor vælges for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. 6.3 Ud over revision af klubbens årsrapport kan revisor foretage anmeldt eller uanmeldt revision i løbet af regnskabsåret.

6 6/7 7 T E G N I N G S R E T 7.1 Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved væsentlige køb på kredit, optagelse af lån eller påtagelse af særligt byrdefulde forpligtelser tegnes klubben af minimum 3/4 af den samlede bestyrelse. 8 K L U B B E N I N F O R M E R E R 8.1 Klubben driver en hjemmeside. Herigennem skal medlemmerne løbende orienteres om sager af betydning for klubben. 8.2 Medlemsmøder kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet. På medlemsmøder kan der ikke træffes beslutninger. 9 U D V A L G 9.1 Bestyrelsen kan oprette et forretningsudvalg og andre permanente og/eller midlertidige udvalg. Møderne i sådanne udvalg er lukkede efter udvalgets nærmere bestemmelse. 1 0 O P L Ø S N I N G 10.1 Ved opløsning af klubben tilfalder overskydende midler almennyttige formål efter generalforsamlingens bestemmelse Klubbens kan indgå i fusioner efter reglerne om vedtægtsændringer jf Således vedtaget på Ab Tårnbys ekstraordinære generalforsamling den 28. august

7 7/7 Dirigent

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere