Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013"

Transkript

1 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013 Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget Resume Parkvænget er et midlertidigt til længerevarende socialpsykiatrisk botilbud for psykisk sårbare mennesker. Hovedparten af beboerne har været igennem mange og/eller langvarige indlæggelser forud for tildeling af boligen. Parkvænget har 56 boliger fordelt på fire boligenheder, herunder én akutbolig med mulighed for korterevarende ophold. Parkvænget indeholder desuden et 104- tilbud i form at aktivitets- og udviklingscentret AUC Der er i alt ca. 75 ansatte fordelt på ni funktionsteams, hvoraf de 4 er boligenhedsteams. Parkvænget har til opgave at tilbyde beboere med en sindslidelse adgang til en systematisk fagligt funderet og individuelt tilrettelagt rehabilitering. Målet er at støtte beboerne i på ny at udfylde en plads i samfundet og få lov til at genvinde værdighed og selvstændighed, så vidt det er muligt for den enkelte. Parkvænget arbejder derfor med inklusion af beboerne på stort set alle områder i så høj grad som beboerne ønsker og magter. Det er tilsynets opfattelse ud fra en gennemgang af tilbuddet og interview med beboere, at Parkvængets er et veldrevent og åbent (både som gennemsigtigt og i forhold til samfundet i øvrigt) tilbud, der er i stand til at rumme og støtte beboere med varierende behov for støtte. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger - og alene givet anledning til normale tilsynsrutiner. Metodebeskrivelse Tilsynets gennemførelse Tilsynet er gennemført i form af en gennemgang af materialer og (digitale) oplysninger om Parkvænget samt et fokusgruppeinterview med beboerrådet den 6. december 2012, et samlet interview med ledere og medarbejdere 17. december 2012 og en drøftelse med forstander og medarbejder og afdelingsleder den 16. januar Tilsynet inkluderede en fremvisning af Parkvængets indendørs faciliteter i form at en øst og vest stuen og aktivitetscentret (cafeen). Desuden var tilsynet på besøg hos en beboer, der gerne ville fremvise sin bolig. Deltagerne i tilsynet Forstander Poul Berthelsen medvirkede i alle 3 tilsyn. Forstanderen medvirkede således også i gruppeinterviewet med beboerrådet - på anmodning fra beboerne. Det er tilsynets opfattelse af Poul Berthelsens medvirken var med til at skabe tryghed og sikre alle kom til orde - og ikke hæmmede beboerne i deres udsagn. I det samlede interview med ledere og medarbejdere deltog både ledere og medarbejdere (herunder TR) og således alle fire (bo)enhedsteams samt aktivitetscentret var 1

2 repræsenteret. I det afsluttende tilsynsmøde deltog alene forstander samt afdelingsleder og medarbejder fra en enhed. Alle tre tilsyn er foretaget af Center for Social Service ved konsulent Erik Linde. Tilsynsforløbet Tilsynet er gennemført som led i Glostrup Kommunes tilsyn med private og egne tilbud og har alene givet anledning til normale tilsynsrutiner. Tilsynene var alle varslede med mindst 14 dage forud med henblik på der kunne træffes aftale med beboerrådet samt få alle parter indkaldt til tilsynsmødet. Der er ikke gennemført et uvarslet tilsyn. Emnerne i tilsynet Tilsynet har helt overordnet taget udgangspunkt i Glostrup Kommunes tilsynskoncept og dermed i fire fokusområder med i alt 42 tilsynspunkter. Da en række forhold imidlertid er oplyst og indgår i forvaltningens almindelige ledelsestilsyn med KABS (som led den årlig Drifts- og Udviklingsaftale - og i den forbindelse månedlige drøftelser udviklingen samt indrapportering af data) er der alene gennemført et tematiseret tilsyn med fokus på Parkvænget teorigrundlag og praksisfelt. Mødet med beboerrådet den 6. december 2012 omhandlede følgende forhold: 1. Åben drøftelse/er der noget beboerne gerne vil tale med tilsynet om/generel tilfredshed (hvad er det gode ved at bo på Parkvænget, hvad er det vanskelige, hvad kan være anderledes) 2. Hvad synes du om dagligdagen og mulighed for deltagelse i aktiviteter på og uden for Parkvænget Husets døgn- og ugerytme hvordan passer den dig og de mål du har for dit ophold Kosten deltagelse i planlægning mv. Er der så rent og rydeligt som du gerne vil bo - på Parkvænget Er du tilfreds med mulighederne for aktiviteter (aktiviteter som kan styrke mestring af sygdom/vanskeligheder som aktiviteter der kan give indhold i tilværelsen) Ferier med Parkvænget hvorfor hvorfor ikke? Beboerindflydelse hvordan 3. Hvordan er du tilfreds med personalet (synspunkter vedr. samspillet med personale) Fortrolighed og tryghed ved personalet Oplevelse af personale kan hjælpe - og hvis du har det skidt, er der da aftaler om hvordan hjælp kan gives Personalets tilgængelighed Vikarer Sprog Forståelse Tilknytning/kontaktperson eller alle Medicinhåndtering (gør man det primært selv kan man få hjælp) Går personalet ind på værelset/hvor ofte besøg på værelset 4. Hvordan har du det på Parkvænget Føler du dig tryg Har du lavet aftaler om symptomer på du har det dårligt, hvordan du kan hjælpes hvis du får de skidt og fungerer de 2

3 Kan du leve op til de krav der stilles til en beboer på Parkvænget Hjælp til at administrere penge? Evt. orientering om regler vedr. magtanvendelse 5. Hvad betyder det for dig at bo sammen med andre beboere Hvordan bruger du det at bo sammen med andre beboere hvordan få I hjælp som gruppe (sådan at gruppen kan eller vil være en væsentlig del at din praktiske bostøtte) Konflikter mellem beboere (håndtering) Husregler Tyveri / forsikring Alkohol Stoffer 6. Hvad synes du om den fysiske ramme Synspunkter om eget værelse og fællesareal (herunder støj/lydgennemtrængning, temperaturudsving, træk mv) Forslag til forbedringer Evt. rundvisning med en eller to beboere i huset. Mødet med medarbejdere og ledere fra hele Parkvængets organisation den 17. december 2012 omhandlede følgende forhold: Den fysiske ramme (herunder fysisk gennemgang på Parkvænget) 1. Den fysiske ramme forbedringer, bemærkninger fra andre myndigheder, forhold fra parkvængets APV samt vedligeholdelsesplan ol. Driftsforhold og oplysning om Parkvænget 2. Parkvængets organisation (organisationsstruktur samt ledelses- og arbejdsmiljømæssigt) 3. Ændringer vedr. Parkvængets målgruppe, målsætning,kerneydelser- og vision/mission 4. Forretningsgange/procedurer vedr. brugernes økonomi Praksisfeltet 5. Beboersammensætning - de enkelte boligenheder 6. Metodegrundlag/udgangspunktet for støtten til beboerne hvordan sikres praksisfeltet og kvaliteten i tilbuddet til beboerne 7. Inddragelse af beboerne inklusion hvordan 8. Strukturen i støtten til beboerne (kontaktperson/teamfunktionen, princip for bemanding. dags- og ugeplanen) 9. Vidensdeling og dokumentation vedr. beboerne 10. Procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder, herunder medicinhåndteringen 11. Magtanvendelse 12. Pædagogiske handleplaner metode og organiseringen af arbejdet 13. Forholden sig til beboere med eventuelle problemer med alkohol og/eller stoffer 14. Håndtering af eventuelle episoder med vold/trusler mellem beboere 15. Kost og ernæring generelt samt beboere med særlige behov 16. Fysisk træning generelt samt beboere med særlige behov 17. Aktivitetsmuligheder - herunder ferierejser 18. Ledsagerordning /værgemål 3

4 19. Hjælpemidler til beboere 20. Behandling af eventuelle klager Personaleforhold og arbejdsmiljø 21. Kompetenceudvikling og behov 22. Vikarer og introduktionsprogram 23. Forebyggelse af arbejdsskader, vold, stress, chikane, mobning mv. 24. Hjælpemidler for medarbejdere 25. Eventuelt Mødet med forstander og én afdelingsleder fra boligenhed på Parkvængets den 16. januar 2013 blev arrangeret som følge af tidsrammen for tilsynet den 17. december ikke var tilstrækkeligt til en belysning af følgende tremaer: Tema 1 Hvordan forholder Parkvænget/personalet sig til konflikter, trusler, vold eller tyverier mellem beboere både i forhold til eventuelt offer og krænker Tema 2 Hvordan forholder personalet sig til beboere, der har eller udvikler problematisk forbrug af alkohol og/eller anvender stoffer Tema 3 Hvordan sikrer Parkvænget sig at indsatsen over for beboere (der eventuelt har boet længe på Parkvænget og måske er uden pårørende og med kun en afgrænset kontakt til handlekommunen) jævnligt evalueres med henblik på at vurdere om der er behov for ændring støtten eller den måde personalet yder støtte på? Følgende materialer indgik i tilsynet 2013: Drifts- og udviklingsaftale og 2013 Rapport fra Brandsyn marts 2012 Parkvængets Personalehåndbog revideret december 2012 Afrapporteringen Rapporten er struktureret i følgende afsnit. 1. Driftsorganisationen og den fysiske ramme 2. Praksisfeltet 3. Personaleforhold og arbejdsmiljø 4. Oplysninger på samt 4

5 Inden for hvert afsnit oplyses kort om indholdet i de oplysninger der indgik i eller tilgik tilsynet oplysningerne uddybes alene, hvis vurderingen heraf har givet anledning til særlige bemærkninger, herunder anbefalinger eller påbud. Afrapporteringen af tilsynet 1. Driftsorganisationen og den fysiske ramme Grundlag Botilbuddet Parkvænget ligger på Byparkvej 87 i Glostrup. Bygningen er i tre etager (inklusive delvis frit beliggende kælder) og er U-formet. Tværbygning rummer flere fællesfaciliteter (herunder madsal), dstorkøkken, ledelses- og møderum, samt administrationen. De to fløje (østfløj og vestfløj) rummer hver to etager med 14 boliger per etage samt køkkener. Under østfløjens boligenheder ligger aktivitetscenter med cafeen. Boligerne er 21,9 m 2 og indeholder entre, stue og toilet og bad. Boligerne i boligenhederne ligger dør om dør med udgang til en bred gang. Gangen er malet i forskellig farve, udsmykningen og belysningen er noget forskellig afhængig af beboernes valg. Hver boligenhed rummer desuden ud fællesfaciliteter samt kontor til personalet i to af enhederne er der herudover også et afdelingslederkontor. Kontorerne er forsynede med indstillelige pc-borde, således det er muligt at tilpasse it-arbejdspladsen til de forskellige medarbejdere. Til hver boligenhed er knyttet et køkken med en fælles opholdsstue samt et vaskerum. Tre af køkkenerne er blevet udvidet og genetableret som et køkken-alrum. Fra den store fælles opholdsstue(havestuen) er der udgang til en stor flisebelagt terrasse med skærmede rygeafsnit, have mv. Parkvænget har udarbejdet en detaljeret vejledning for rengøringen med fastsættelse af rengøringsstandard og hyppighed for de forskellige rum. Planen er tilrettelagt med en rengøring i kvalitetskrav i tre niveauer alt efter området anvendelse. eboerne tilbydes rengøring en gang ugentlig og ved behov. Beboerne søges hvor det er relevant og muligt inddraget i rengøringen, ikke mindst i egen bolig. Rengøringen i køkkenet varetages af køkkenpersonalet i samspil med beboere. Der er i boligenhedernes køkkener også etableret egenkontrol/rengøringsplan samt procedure med mindst ugentlig kontrol ved hjælp af skema med 13 tjekpunkter og bedømmelse af opgavevaretagelsen. Ved Brandeftersynet i marts 2012 var det enkelte mindre bemærkninger som alle blev oplyst udbedret ved tilsynet. Parkvængets organisationsstruktur fremgår af nedenstående diagram. Organisationsstrukturen er tilrettelagt ud fra ønske om tydelig ledelse hvor alle væsentlige funktioner overordnet er forankret i i topledelsen samtidig med beslutningskompetencen vedr. den daglige støtte til beboerne skal ligge helt nært beboeren, herunder at teamene skal kunne samarbejde om støtten til beboerne. 5

6 Hvert beboerteam har en teamleder med ansvar for koordinering af den hjælp og støtte, beboerne modtager. Koordinatoren har ansvar for, at hjælpen og støtten tilrettelægges ud fra de mål, der er beskrevet i beboernes handleplaner. Organisationen bindes sammen gennem en veldefineret mødestruktur med Beboermøder, Personalemøder, Ledermøder, Kontaktudvalgsmøder. Arbejdsmiljøudvalgs- og MEDmøder. Parkvængets mål for driften fastsættes overordnet i en Drifts- og Udviklingsaftalen med forvaltningen. Aftalen findes på hjemmesiden og er gennemgået på personalemøder. Som led i samarbejdsaftalen med Psykiatrisk Center skal beboerne på Parkvænget kunne tilses af psykiater mindst fire gange årligt. Glostrup Kommune har i samspil med Psykiatrisk Center Glostrup udarbejde en samarbejdsaftale vedr. samarbejdet mellem de to driftsenheder og centrets betjening af Parkvænget. Aftalen betyder at beboerne en gang om ugen har mulighed for at lave en aftale om konsultation/samtale på Parkvænget med personale fra Psykiatrisk Center. Beboerne har i øvrigt individuelt deres egen praktiserende læge. Der er desuden et fast samarbejde med Kriminalforsorgen forsorgen fører tilsyn med enkelte beboere og Parkvænget er garant for eventuelle vilkårs overholdelse/rapportering om brud på vilkår. Parkvænget samarbejder herudover med andre socialpsykiatriske tilbud primært i Hovedstadsregionen samt i nogen grad de andre socialpsykiatriske botilbud i kommunen: Drosthuset og Nettet. Herudover er der et samspil med SIKA om gennemførelse af enkelte arrangementer. 6

7 Oplysninger om Parkvængets (inklusive egenproduceret film) findes i øvrigt på hjemmeside samt Vurdering Alt i alt vurderes de fysiske rammer på Parkvænget at være indrettet med tanke for brugernes behov og inden for den kvalitetsstandard der er fastsat for ikke nye botilbud under Glostrup Kommune. Heller ikke rundvisningen gav anledning til bemærkninger. Tilsynet noterede sig at beboerne har ret til at indrette sig som man ønsker men også, at personalet i den forbindelse er opmærksom på beboere og på forskellig vis søger at motivere beboere til ændringer hvor måske en mani eller en udtalt samlerlyst kan komme til udgøre et problem for fremkommelighed, rengøring, hygiejne mv. Organisationsstruktur og oplysningerne om Parkvænget på hjemmesiden vurderes henholdsvis som hensigtsmæssig og fyldestgørende. Bemærkninger Ingen 3. Praksisfeltet Grundlag Parkvænget er et socialpsykiatrisk botilbud (i henhold til 107 og 108 i Serviceloven) for psykisk sårbare mennesker. Beboermålgruppen har som sådan ikke ændret sig, men etniciteten er gennem årene blevet større og dermed behovet for også at have fokus på den kulturelle ramme i tilrettelæggelsen af støtten til den enkelte beboer. På Parkvænget tilbydes beboere en samarbejdsaftale der tager udgangspunkt i beboernes ønsker og drømme for fremtiden. Aftalen er i to dele. En del omhandler livshistorie, hvor beboeren fortæller og skriver det ned de finder vigtigt fra barndom, ungdom og voksenlivet. Den anden del handler om at få sat ord på hvordan hverdagslivet skal se ud, og hvad der er vigtigt for den enkelte beboer. Samtidig sætter beboerne ord på, hvem de ønsker skal hjælpe dem, og hvordan planerne kan realiseres. Parkvænget ser det som sin opgave at tilbyde beboere med en sindslidelse adgang til en systematisk fagligt funderet og individuelt tilrettelagt rehabilitering og støtte, hvor målet er at beboerne opnår god helse og i så høj grad som muligt (hvad skal tages ganske bogstaveligt) udfylder en plads i samfundet og genvinde værdighed og selvstændighed. For at sikre denne proces arbejder Parkvænget systematisk med inklusion af beboerne, fx tilbydes kurser i styr på livet, hvor beboerne kan tage en medarbejder med på kursusforløbet og når Parkvænget holder Hygiejnekurser gælder tilbuddet både medarbejdere og beboere, samtidigt. Ud over dagligdagen med de daglige gøremål og aktiviteter er der følgende tilbud til beboerne: 7

8 NADA - øreakupunktur 21 medarbejdere på Parkvænget er uddannet i brug af NADA-modellen. NADA er en recoverymodel baseret på øreakupunktur, der kan modvirke afhængighed og psykiske problemer. Metoden anses for at være bivirkningsfri, og er et alternativ eller supplement til beboernes medicinske behandling. I Parkvænget er det muligt at modtage øreakupunktur tre gange om ugen, på planlagte tidspunkter eller efter personlig aftale med en uddannet personale. Stemmehørernetværk Parkvænget har en netværksgruppe for personer, der hører stemmer. Netværket mødes hver anden torsdag formiddag fra kl i husets café. I netværket er der mulighed for at dele erfaringer med at høre stemmer og lære at give stemmerne mening for den enkelte stemmehører. Netværkets arbejdsmetoder er inspireret af Ron Colemans erfaringer med at arbejde med stemmer. I netværket opfattes stemmer ikke som et psykotisk symptom på en psykisk lidelse, men sættes i stedet i forbindelse med stemmehørens livshistorie. Hørehallucinationer bliver på den måde taget ud af den psykopatologiske ramme, og diskussionerne i netværket handler om at give stemmerne mening for den enkelte stemmehører. I netværket deltager Parkvængets udviklingskonsulent samt to medarbejdere, hvoraf den ene har personlige erfaringer med at høre stemmer. Individuelle samtaler - stemmehøring Parkvængets stemmehørerteam tilbyder også stemmehørere individuelle samtaler med udgangspunkt i professor Marius Romme og Sandra Eschers kvalitative metode Maastricht Interview. Omdrejningspunktet i de personlige samtaler er den semi-strukturerede interviewguide og den efterfølgende operationalisering af empirien. Formålet med Masstricht Interviewet er at give stemmerne mening for den enkelte stemmehører. Efter endt samtaleforløb har stemmehøren en eller flere stemmehører-profiler, der er analyseret og fortolket i et samarbejde mellem stemmehøren og interviewer. Psykologisk rådgivning Parkvænget tilbyder alle beboere supervision med autoriseret psykolog. Psykologen har en gang om måneden konsultation på Parkvænget. Den aktuelle psykolog Jónas Gústafsson har stor arbejdserfaring med blandt andet; kriser, angsttilstande, depression og identitetsvanskeligheder. Hans faglige ståsted er situeret i den systemiske og psykodynamiske tilgang, hvor personers problemer og udfordringer altid ses i sammenhæng med den kontekst de indgår i. På det operationelle plan arbejder han blandt andet med narrative og kognitive metoder for at skabe konkrete ændringer i det levede liv. Alle samtaler mellem psykolog og beboer er fortrolig. Sexologisk rådgivning Parkvænget tilbyder alle beboere sexologisk rådgivning med seksualvejleder. Vejleder kommer i huset hver anden torsdag, hvor beboerne selv aftaler samtaler med hende. Seksualvejlederen taler med beboerne om temaer som singleliv, parforholdsproblemer, seksuelle hjælpemidler, relevant litteratur og/eller film. Der er også mulighed for at tale om, hvordan medicin kan påvirke den enkeltes seksualitet og hvordan bivirkninger kan reduceres eller helt undgås. Alle samtaler mellem seksualvejleder og beboer er fortrolig. Madklub Parkvænget har en madklub, hvor alle beboere har mulighed for at deltage. I madklubben planlægger og laver beboerne selv en tre-retters menu. Der lægges vægt på at alle facetter af det gode måltid, så selv om man ikke har interesse for madlavning, kan man fokusere på at dække fint 8

9 bord og skabe stemning med fx levende lys og nyplukkede blomster. Der deltager altid en ernæringsassistent i madklubben til at give gode råd og vejledning i madlavningens kunst. Madklubben mødes hver anden måned. Musik café Hver tirsdag eftermiddag fra kl har Kjeld fra RUSK-teamet musikcafé i havestuen. Alle der har lyst, kan komme og hygge sig med at høre og ønske musik. For det meste lyttes der til musik fra anlægget, men hvis stemningen er til det, er der også mulighed for at spille på Parkvænget mange instrumenter. Samspil Hver torsdag fra kl er der samspil i havestuen, hvor alle kan komme og få undervisning og lære at spille på et instrument. Undervisningen er både for øvede og begyndere, og foregår i beboerens tempo. Parkvænget har også et musiklokale, hvor der er elguitarer, elbas, keyboard og trommesæt. Medarbejder fungerer også som sparringspartner for de beboere, som selv komponerer musik. Her er der mulighed for at få konkret input og teoretisk viden til egen musik. Koncert- og filmaftener Med jævne mellem vises der DVD-film og koncerter i spisestuen på storskærmen. Alle er velkomne til at komme med ønsker og forslag. Ofte serveres der forfriskninger til arrangementerne. Hobbyaktiviteter Parkvænget har forskellige hobbyprægerede aktiviteter på mobile enheder, der kan hentes op i havestuen. Det er beboernes interesser, der er styrende for aktiviteternes indhold. Der er mulighed for at udfolde sig med læderarbejde, syning, strik, perlearbejde, smykkekunst og/eller maleri. Fællessang i havestuen En gang om måneden kommer konservatorieuddannet korleder og spiller op til fælles sang. Musikken begynder lige efter den fælles fredagsmorgenmad, og alle er velkomne til at deltage. Der synges og spilles i ca. en time, og alle kan være med til at ønske sange fra sangbogen. Sanserum Parkvænget har et sanserum, hvor beboerne har mulighed for at slappe af og høre musik. I rummet er der visuelle og auditive effekter, der stimulerer sanserne. Rummet er tilgængeligt på alle tider af døgnet, og der er mulighed for at få instruktion inden brug af rummet. Parkvænget har flere massagestole, hvoraf en er placeret i sanserummet og en på en af enhederne. I sanserummet står der en transportabel lampe til lysterapi, som alle kan hente og bruge efter behov. Massagerum Parkvænget har et massagerum, hvor beboerne kan få massage af husets uddannede massør. Der tilbydes både sportsmassage og Quiro-massage, sidstnævnte er naturlig bevægelse af kroppen. Beboerne booker tid via massøren. Motionsrum Parkvænget har et fuldt udstyret motionsrum, som er åbent alle døgnets timer. Rummet indeholder blandt andet løbebånd, motions- og spinningcykler samt forskellige mindre træningsredskaber. Der er mulighed for at beboerne kan træne sammen med husets uddannede instruktør og/eller på egen hånd. 9

10 Fælles arrangementer Hvert år deltager Parkvængets beboere og medarbejdere i forskellige sportslige arrangementer. Igen i år deltages i Sct. Hans Løbene i Roskilde, hvor der efterfølgende er mulighed for at høre musik og spise frokost sammen. Parkvængets idrætskoordinator samarbejder også med Vestegnens Idræt om at lave to fælles sportsarrangementer. Sæsonprægede aktiviteter I sommerhalvåret tager beboere og idrætskoordinator på standen og dyrker motion. Der er mulighed for at løbe, skate, gå og bade. Dem, der ikke har lyst til at tage på stranden, kan bruge husets udendørsaktiviteter. Her er der mulighed for at spille basket-ball, tennis, minifodbold, wolley-ball og krolf. Hver fredag er der ball-bouncer turnering efter fælles morgenmad. I vinterhalvåret er der mulighed for at tage i Glostrup Hallen med husets idrætskoordinator og dyrke forskellige typer af idræt. Hallen er booket en dag om ugen. Café Parkvænget har en lille café, som holder åbent i vinterhalvåret. Der er mulighed for at arbejde i caféen og være med til at sælge sortimentet. Caféen sælger varme og kolde drikke og forskelligt chokolade og slik. Om sommeren arrangeres caféture til de omkringliggende caféer, så der holder husets café lukket. Mange weekendaftner bruger husets beboere haven istedet for caféen og tænder bål i små ildsteder og griller pølser og skumfiduser. Ernæringsassistenterne hjælper gerne med at købe ind til arrangementerne, hvis der gives besked i god tid. Undervisningsteam Parkvænget har et team af beboere og medarbejdere, der holder foredrag om personlige recoveryprocesser og psykosocial rehabilitering. Teamet mødes hver tirsdag fra kl og diskuterer og planlægger oplæg og program til de forskellige arrangementer. Alle beboere har mulighed for at deltage i teamet, eneste betingelse er, at personerne har lyst til at fortælle om eget liv og personlige erfaringer. Teamet består på nuværende tidspunkt af en tidligere beboer, to nuværende beboere samt udviklingskonsulenten på Parkvænget. Projekter Parkvænget har to igangværende projekter, ét der handler om psykoedukation og ét, der handler om samarbejdsaftaler. Projektgrupperne mødes hver anden mandag fra kl Alle beboere og medarbejdere er velkomne til at deltage i projektgrupperne. Der kan læses mere om det konkrete indhold på forsiden under "Projekter". På tilsynsmødet forklarede ledere og medarbejdere i øvrigt hvordan man både havde sigte på at støtte op om borgere der helt eller delvis har udsigt til at komme sig som borgere, der kun har meget begrænset udsigten til at komme sig eller endog udsigt til tab af færdigheder. Det sker gennem systematisk og regelmæssigt i hvert team at drøfte støtten til den enkelte beboer i boligenheden. Specielt om medicinhåndteringen oplyste Parkvænget at man fortsat som led i kvalitetsmappen har instrukser/retningslinjer for medicinhåndtering opmåling, uddeling pn-medicin, overførsel af medicinordination, returnering af medicin og utilsigtede hændelser. Medicinen var ved 10

11 tilsynsbesøget på vej til at blive anbragt i en boks i engen bolig. En del beboere, anslået 20% passer helt selv sin medicinering øvrige modtager lidt til fuld hjælp. På tilsynsmødet forklarede ledere og medarbejdere i øvrigt hvordan man både havde sigte på at støtte op om borgere er helt eller delvis har udsigt til at komme sig som borgere der kun har meget begrænset udsigten til at komme sig eller endog udsigt til tab af færdigheder. Det sker fx gennem regelmæssigt i hvert team at drøfte støtten til den enkelte beboer. Parkvænget oplyste om beboernes anvendelse af alkohol og stoffer, at man på den ene side ønsker at opretholde samme samfundsregler i tilbuddet som i samfundet som helhed dog samtidig med, at man ønsker at tilbyde et miljø som ikke ekskludere enkelte beboere, som i kortere eller længere tid har et problemer med alkohol eller stoffer. Det gør man gennem at drøfte alkohol- og stofforhold på gruppebasis (som fx at opnå enighed om spillereglerne for alkohol i fællesskabet som beboerne i fællesskab har defineret), gennem at drøfte det individuelt med den beboer, som måtte have problemer med alkohol eller hash med videre, gennem at anmelde åbenlys brug og altid anmelde handel stoffer til politiet (som også har medvirket på møder i Parkvænget og i øvrigt har ageret ved anmeldelser), gennem at støtte personer i at modtage misbrugsbehandling, gennem uddannelsesforløb for medarbejdere og ansætte medarbejder med særlig kompetence vedr. at motivere til at mindske/ophøre med brug samt træne medarbejdere i at se og reagere på brug. Ønsket om at rumme målgruppen og ikke ekskludere betyder, at der arbejdes med individuel hensyntagen og der kan være beboer som trods de overordnede regler tolereres selv med en øl i hånden i fællesarealet (som almindeligvis skal være alkoholfrit) hvis adfærden herudover er uproblematisk. I 2013 blev der ved tilsynstidspunktet planlagt afholdt et forløb for beboere om skadesreduktion. I forløbet præsenteres forskellige kognitive og narrative metoder med udgangspunkt i øvelser og fælles refleksion. Specielt om episoder med vold eller voldstrusler mellem beboere, oplyste Parkvænget at alle episoder drøftes/evalueres med medarbejdere og leder og med beboere ved først givne lejlighed. Konflikter sker typisk omkring månedsskiftet og hænger typisk sammen med pengeudbetaling, måske fordi der er gæld for køb at rusmidler. Svage beboere søges hjulpet gennem samtale om at få problematik frem i lyset samt gennem aftaler om hjælp til administration af penge. Og gennem motiverende samtaler om at stoppe hashbrug mv. (hvis dette kan erkendes i en eller anden grad). Omkring 10% af beboerne på Parkvænget skønnes at bruge hash fra lejlighedsvis til mere hyppigt. Formentlig noget mere end tilsvarende aldersgrupper landsgennemsnitligt gør. I øvrigt er redskaberne i forhold til vold og trusler hjælp til konfliktløsning, samtaler om konflikter. psykoedukation, samtaler med læge/psykiater. Medarbejderne nævner at kursusvirksomheden vedr. konflikthåndtering har bidraget til det er nemmere at tage konflikter op. Mødet med beboerrådet fandt sted i Cafeen. Beboerne var alle tilfredse med samspillet med personalet og opleve dialogen med personalet om respektfuld og med en fin forståelse for vigtigheden af at respektere beboernes ret til selvbestemmelse. Alle havde personaler man kunne tale med og lave aftaler med for hvis det til tider blev svært men synes i øvrigt personalet var gode til at motivere til at indgå i aktiviteter på det plan man nu er i stand til at medvirke. Det blev også nævnt at enkelte beboere var ansat som husassistenter hvad man oplevede som meget positivt. Via en Fond havde Parkvænget lejet et sommerhus for en længere periode, som beboerne så kan booke sig ind på som enkeltdags- til flerdagsoplevelse beboerne synes godt om tilbuddet. Generelt følte man sig trygge på Parkvænget, selv om man godt kunne blive forskrækket hvis en 11

12 beboer råbte op. I forhold til konflikter med andre beboere kunne man altid få hjælp fra personalet. Beboerne laver selv egenkontrollen på enhedskøkkenerne og synes det fungerer godt. Vurdering: Parkvænget vurderes at have en plads i feltet af fagligt velkvalificerede socialpsykiatriske botilbud, der har tilrettelagt sin praksis og drift med henblik på at inkludere og understøtte beboerne i muligheden for at få styr på eget liv. Oplysningerne tages til efterretning Bemærkninger Ingen 4. Personaleforhold og arbejdsmiljø Grundlag Parkvænget har ca. 75 ansatte. Personalet rekrutteres fra omkring 10 faggrupper primært inden for de social- og sundhedsfaglige og pædagogiske områder. Vikarer anvendes alene i forbindelse med langtidssygemeldinger, ferie og nattevagternes fravær. Nye medarbejdere og vikarer gennemgår altid et introduktionsprogram. Det blev oplyst man var opmærksom på medarbejdernes mulighed for brug af hjælpemidler fx i forhold til tunge forflytninger. Vurdering: Oplysningerne tages til efterretning Bemærkninger Ingen Tilsynsrapporten er godkendt den 25. november Konsulent Erik Linde Center for Social Service Centerchef Johan Kroesen Center for Social Service 12

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Drømmer du om et mere selvstændigt liv? Vil du videre i din personlige udvikling, så kan vi støtte dig via et målrettet gruppeforløb

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Lænke-pensionatet 2013

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Lænke-pensionatet 2013 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Lænke-pensionatet 2013 Denne rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med Lænke-pensionatet den 18. januar 2013 Resume Lænkepensionatet er midlertidigt botilbud

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune Tirsdag den 24. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Meget lav personalegennemstrømning.

Meget lav personalegennemstrømning. Tilsyn: Plejecenter Nylars - 05. januar 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Teamleder gav udtryk for at der er tale om dygtige medarbejdere,

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016

Kommunal tilsynsrapport 2016 Kommunal tilsynsrapport 2016 Dato: 29. november 2016 Plejecenter: Solgården Leder: Annette S. Jensen Tilsynet er udført af: Bente Krogsgaard Hornstrup og Bente Øllgaard Fokusområde for det kommunale tilsynsbesøg

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 SOLGAVEN Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 15. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Drømmer du om et mere selvstændigt liv? Vil du videre i din personlige udvikling, så kan vi støtte dig via et målrettet gruppeforløb

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Stubberupgård. Formålet

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012 Den selvejende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Notatskabelon til brug for tilbuddets høringssvar på tilsynsrapporter

Notatskabelon til brug for tilbuddets høringssvar på tilsynsrapporter Angiv præcist Tema-, kriteriumeller indikatornummer Stamoplysninger om tilbuddet Kopi af høringsrapportens teksten Målgrupper listet i rapport Forandret virkelighedsopfattelse Depression Angst Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 Onsdag den 24. juli 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 18. februar vedrørende anmeldt tilsyn på Det Blå Hus i Brønderslev kommune. Tilsynet er udført

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune Nordbanevej 22 og Caféen Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg Ådalen. Formålet

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere