Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013"

Transkript

1 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013 Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget Resume Parkvænget er et midlertidigt til længerevarende socialpsykiatrisk botilbud for psykisk sårbare mennesker. Hovedparten af beboerne har været igennem mange og/eller langvarige indlæggelser forud for tildeling af boligen. Parkvænget har 56 boliger fordelt på fire boligenheder, herunder én akutbolig med mulighed for korterevarende ophold. Parkvænget indeholder desuden et 104- tilbud i form at aktivitets- og udviklingscentret AUC Der er i alt ca. 75 ansatte fordelt på ni funktionsteams, hvoraf de 4 er boligenhedsteams. Parkvænget har til opgave at tilbyde beboere med en sindslidelse adgang til en systematisk fagligt funderet og individuelt tilrettelagt rehabilitering. Målet er at støtte beboerne i på ny at udfylde en plads i samfundet og få lov til at genvinde værdighed og selvstændighed, så vidt det er muligt for den enkelte. Parkvænget arbejder derfor med inklusion af beboerne på stort set alle områder i så høj grad som beboerne ønsker og magter. Det er tilsynets opfattelse ud fra en gennemgang af tilbuddet og interview med beboere, at Parkvængets er et veldrevent og åbent (både som gennemsigtigt og i forhold til samfundet i øvrigt) tilbud, der er i stand til at rumme og støtte beboere med varierende behov for støtte. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger - og alene givet anledning til normale tilsynsrutiner. Metodebeskrivelse Tilsynets gennemførelse Tilsynet er gennemført i form af en gennemgang af materialer og (digitale) oplysninger om Parkvænget samt et fokusgruppeinterview med beboerrådet den 6. december 2012, et samlet interview med ledere og medarbejdere 17. december 2012 og en drøftelse med forstander og medarbejder og afdelingsleder den 16. januar Tilsynet inkluderede en fremvisning af Parkvængets indendørs faciliteter i form at en øst og vest stuen og aktivitetscentret (cafeen). Desuden var tilsynet på besøg hos en beboer, der gerne ville fremvise sin bolig. Deltagerne i tilsynet Forstander Poul Berthelsen medvirkede i alle 3 tilsyn. Forstanderen medvirkede således også i gruppeinterviewet med beboerrådet - på anmodning fra beboerne. Det er tilsynets opfattelse af Poul Berthelsens medvirken var med til at skabe tryghed og sikre alle kom til orde - og ikke hæmmede beboerne i deres udsagn. I det samlede interview med ledere og medarbejdere deltog både ledere og medarbejdere (herunder TR) og således alle fire (bo)enhedsteams samt aktivitetscentret var 1

2 repræsenteret. I det afsluttende tilsynsmøde deltog alene forstander samt afdelingsleder og medarbejder fra en enhed. Alle tre tilsyn er foretaget af Center for Social Service ved konsulent Erik Linde. Tilsynsforløbet Tilsynet er gennemført som led i Glostrup Kommunes tilsyn med private og egne tilbud og har alene givet anledning til normale tilsynsrutiner. Tilsynene var alle varslede med mindst 14 dage forud med henblik på der kunne træffes aftale med beboerrådet samt få alle parter indkaldt til tilsynsmødet. Der er ikke gennemført et uvarslet tilsyn. Emnerne i tilsynet Tilsynet har helt overordnet taget udgangspunkt i Glostrup Kommunes tilsynskoncept og dermed i fire fokusområder med i alt 42 tilsynspunkter. Da en række forhold imidlertid er oplyst og indgår i forvaltningens almindelige ledelsestilsyn med KABS (som led den årlig Drifts- og Udviklingsaftale - og i den forbindelse månedlige drøftelser udviklingen samt indrapportering af data) er der alene gennemført et tematiseret tilsyn med fokus på Parkvænget teorigrundlag og praksisfelt. Mødet med beboerrådet den 6. december 2012 omhandlede følgende forhold: 1. Åben drøftelse/er der noget beboerne gerne vil tale med tilsynet om/generel tilfredshed (hvad er det gode ved at bo på Parkvænget, hvad er det vanskelige, hvad kan være anderledes) 2. Hvad synes du om dagligdagen og mulighed for deltagelse i aktiviteter på og uden for Parkvænget Husets døgn- og ugerytme hvordan passer den dig og de mål du har for dit ophold Kosten deltagelse i planlægning mv. Er der så rent og rydeligt som du gerne vil bo - på Parkvænget Er du tilfreds med mulighederne for aktiviteter (aktiviteter som kan styrke mestring af sygdom/vanskeligheder som aktiviteter der kan give indhold i tilværelsen) Ferier med Parkvænget hvorfor hvorfor ikke? Beboerindflydelse hvordan 3. Hvordan er du tilfreds med personalet (synspunkter vedr. samspillet med personale) Fortrolighed og tryghed ved personalet Oplevelse af personale kan hjælpe - og hvis du har det skidt, er der da aftaler om hvordan hjælp kan gives Personalets tilgængelighed Vikarer Sprog Forståelse Tilknytning/kontaktperson eller alle Medicinhåndtering (gør man det primært selv kan man få hjælp) Går personalet ind på værelset/hvor ofte besøg på værelset 4. Hvordan har du det på Parkvænget Føler du dig tryg Har du lavet aftaler om symptomer på du har det dårligt, hvordan du kan hjælpes hvis du får de skidt og fungerer de 2

3 Kan du leve op til de krav der stilles til en beboer på Parkvænget Hjælp til at administrere penge? Evt. orientering om regler vedr. magtanvendelse 5. Hvad betyder det for dig at bo sammen med andre beboere Hvordan bruger du det at bo sammen med andre beboere hvordan få I hjælp som gruppe (sådan at gruppen kan eller vil være en væsentlig del at din praktiske bostøtte) Konflikter mellem beboere (håndtering) Husregler Tyveri / forsikring Alkohol Stoffer 6. Hvad synes du om den fysiske ramme Synspunkter om eget værelse og fællesareal (herunder støj/lydgennemtrængning, temperaturudsving, træk mv) Forslag til forbedringer Evt. rundvisning med en eller to beboere i huset. Mødet med medarbejdere og ledere fra hele Parkvængets organisation den 17. december 2012 omhandlede følgende forhold: Den fysiske ramme (herunder fysisk gennemgang på Parkvænget) 1. Den fysiske ramme forbedringer, bemærkninger fra andre myndigheder, forhold fra parkvængets APV samt vedligeholdelsesplan ol. Driftsforhold og oplysning om Parkvænget 2. Parkvængets organisation (organisationsstruktur samt ledelses- og arbejdsmiljømæssigt) 3. Ændringer vedr. Parkvængets målgruppe, målsætning,kerneydelser- og vision/mission 4. Forretningsgange/procedurer vedr. brugernes økonomi Praksisfeltet 5. Beboersammensætning - de enkelte boligenheder 6. Metodegrundlag/udgangspunktet for støtten til beboerne hvordan sikres praksisfeltet og kvaliteten i tilbuddet til beboerne 7. Inddragelse af beboerne inklusion hvordan 8. Strukturen i støtten til beboerne (kontaktperson/teamfunktionen, princip for bemanding. dags- og ugeplanen) 9. Vidensdeling og dokumentation vedr. beboerne 10. Procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder, herunder medicinhåndteringen 11. Magtanvendelse 12. Pædagogiske handleplaner metode og organiseringen af arbejdet 13. Forholden sig til beboere med eventuelle problemer med alkohol og/eller stoffer 14. Håndtering af eventuelle episoder med vold/trusler mellem beboere 15. Kost og ernæring generelt samt beboere med særlige behov 16. Fysisk træning generelt samt beboere med særlige behov 17. Aktivitetsmuligheder - herunder ferierejser 18. Ledsagerordning /værgemål 3

4 19. Hjælpemidler til beboere 20. Behandling af eventuelle klager Personaleforhold og arbejdsmiljø 21. Kompetenceudvikling og behov 22. Vikarer og introduktionsprogram 23. Forebyggelse af arbejdsskader, vold, stress, chikane, mobning mv. 24. Hjælpemidler for medarbejdere 25. Eventuelt Mødet med forstander og én afdelingsleder fra boligenhed på Parkvængets den 16. januar 2013 blev arrangeret som følge af tidsrammen for tilsynet den 17. december ikke var tilstrækkeligt til en belysning af følgende tremaer: Tema 1 Hvordan forholder Parkvænget/personalet sig til konflikter, trusler, vold eller tyverier mellem beboere både i forhold til eventuelt offer og krænker Tema 2 Hvordan forholder personalet sig til beboere, der har eller udvikler problematisk forbrug af alkohol og/eller anvender stoffer Tema 3 Hvordan sikrer Parkvænget sig at indsatsen over for beboere (der eventuelt har boet længe på Parkvænget og måske er uden pårørende og med kun en afgrænset kontakt til handlekommunen) jævnligt evalueres med henblik på at vurdere om der er behov for ændring støtten eller den måde personalet yder støtte på? Følgende materialer indgik i tilsynet 2013: Drifts- og udviklingsaftale og 2013 Rapport fra Brandsyn marts 2012 Parkvængets Personalehåndbog revideret december 2012 Afrapporteringen Rapporten er struktureret i følgende afsnit. 1. Driftsorganisationen og den fysiske ramme 2. Praksisfeltet 3. Personaleforhold og arbejdsmiljø 4. Oplysninger på samt 4

5 Inden for hvert afsnit oplyses kort om indholdet i de oplysninger der indgik i eller tilgik tilsynet oplysningerne uddybes alene, hvis vurderingen heraf har givet anledning til særlige bemærkninger, herunder anbefalinger eller påbud. Afrapporteringen af tilsynet 1. Driftsorganisationen og den fysiske ramme Grundlag Botilbuddet Parkvænget ligger på Byparkvej 87 i Glostrup. Bygningen er i tre etager (inklusive delvis frit beliggende kælder) og er U-formet. Tværbygning rummer flere fællesfaciliteter (herunder madsal), dstorkøkken, ledelses- og møderum, samt administrationen. De to fløje (østfløj og vestfløj) rummer hver to etager med 14 boliger per etage samt køkkener. Under østfløjens boligenheder ligger aktivitetscenter med cafeen. Boligerne er 21,9 m 2 og indeholder entre, stue og toilet og bad. Boligerne i boligenhederne ligger dør om dør med udgang til en bred gang. Gangen er malet i forskellig farve, udsmykningen og belysningen er noget forskellig afhængig af beboernes valg. Hver boligenhed rummer desuden ud fællesfaciliteter samt kontor til personalet i to af enhederne er der herudover også et afdelingslederkontor. Kontorerne er forsynede med indstillelige pc-borde, således det er muligt at tilpasse it-arbejdspladsen til de forskellige medarbejdere. Til hver boligenhed er knyttet et køkken med en fælles opholdsstue samt et vaskerum. Tre af køkkenerne er blevet udvidet og genetableret som et køkken-alrum. Fra den store fælles opholdsstue(havestuen) er der udgang til en stor flisebelagt terrasse med skærmede rygeafsnit, have mv. Parkvænget har udarbejdet en detaljeret vejledning for rengøringen med fastsættelse af rengøringsstandard og hyppighed for de forskellige rum. Planen er tilrettelagt med en rengøring i kvalitetskrav i tre niveauer alt efter området anvendelse. eboerne tilbydes rengøring en gang ugentlig og ved behov. Beboerne søges hvor det er relevant og muligt inddraget i rengøringen, ikke mindst i egen bolig. Rengøringen i køkkenet varetages af køkkenpersonalet i samspil med beboere. Der er i boligenhedernes køkkener også etableret egenkontrol/rengøringsplan samt procedure med mindst ugentlig kontrol ved hjælp af skema med 13 tjekpunkter og bedømmelse af opgavevaretagelsen. Ved Brandeftersynet i marts 2012 var det enkelte mindre bemærkninger som alle blev oplyst udbedret ved tilsynet. Parkvængets organisationsstruktur fremgår af nedenstående diagram. Organisationsstrukturen er tilrettelagt ud fra ønske om tydelig ledelse hvor alle væsentlige funktioner overordnet er forankret i i topledelsen samtidig med beslutningskompetencen vedr. den daglige støtte til beboerne skal ligge helt nært beboeren, herunder at teamene skal kunne samarbejde om støtten til beboerne. 5

6 Hvert beboerteam har en teamleder med ansvar for koordinering af den hjælp og støtte, beboerne modtager. Koordinatoren har ansvar for, at hjælpen og støtten tilrettelægges ud fra de mål, der er beskrevet i beboernes handleplaner. Organisationen bindes sammen gennem en veldefineret mødestruktur med Beboermøder, Personalemøder, Ledermøder, Kontaktudvalgsmøder. Arbejdsmiljøudvalgs- og MEDmøder. Parkvængets mål for driften fastsættes overordnet i en Drifts- og Udviklingsaftalen med forvaltningen. Aftalen findes på hjemmesiden og er gennemgået på personalemøder. Som led i samarbejdsaftalen med Psykiatrisk Center skal beboerne på Parkvænget kunne tilses af psykiater mindst fire gange årligt. Glostrup Kommune har i samspil med Psykiatrisk Center Glostrup udarbejde en samarbejdsaftale vedr. samarbejdet mellem de to driftsenheder og centrets betjening af Parkvænget. Aftalen betyder at beboerne en gang om ugen har mulighed for at lave en aftale om konsultation/samtale på Parkvænget med personale fra Psykiatrisk Center. Beboerne har i øvrigt individuelt deres egen praktiserende læge. Der er desuden et fast samarbejde med Kriminalforsorgen forsorgen fører tilsyn med enkelte beboere og Parkvænget er garant for eventuelle vilkårs overholdelse/rapportering om brud på vilkår. Parkvænget samarbejder herudover med andre socialpsykiatriske tilbud primært i Hovedstadsregionen samt i nogen grad de andre socialpsykiatriske botilbud i kommunen: Drosthuset og Nettet. Herudover er der et samspil med SIKA om gennemførelse af enkelte arrangementer. 6

7 Oplysninger om Parkvængets (inklusive egenproduceret film) findes i øvrigt på hjemmeside samt Vurdering Alt i alt vurderes de fysiske rammer på Parkvænget at være indrettet med tanke for brugernes behov og inden for den kvalitetsstandard der er fastsat for ikke nye botilbud under Glostrup Kommune. Heller ikke rundvisningen gav anledning til bemærkninger. Tilsynet noterede sig at beboerne har ret til at indrette sig som man ønsker men også, at personalet i den forbindelse er opmærksom på beboere og på forskellig vis søger at motivere beboere til ændringer hvor måske en mani eller en udtalt samlerlyst kan komme til udgøre et problem for fremkommelighed, rengøring, hygiejne mv. Organisationsstruktur og oplysningerne om Parkvænget på hjemmesiden vurderes henholdsvis som hensigtsmæssig og fyldestgørende. Bemærkninger Ingen 3. Praksisfeltet Grundlag Parkvænget er et socialpsykiatrisk botilbud (i henhold til 107 og 108 i Serviceloven) for psykisk sårbare mennesker. Beboermålgruppen har som sådan ikke ændret sig, men etniciteten er gennem årene blevet større og dermed behovet for også at have fokus på den kulturelle ramme i tilrettelæggelsen af støtten til den enkelte beboer. På Parkvænget tilbydes beboere en samarbejdsaftale der tager udgangspunkt i beboernes ønsker og drømme for fremtiden. Aftalen er i to dele. En del omhandler livshistorie, hvor beboeren fortæller og skriver det ned de finder vigtigt fra barndom, ungdom og voksenlivet. Den anden del handler om at få sat ord på hvordan hverdagslivet skal se ud, og hvad der er vigtigt for den enkelte beboer. Samtidig sætter beboerne ord på, hvem de ønsker skal hjælpe dem, og hvordan planerne kan realiseres. Parkvænget ser det som sin opgave at tilbyde beboere med en sindslidelse adgang til en systematisk fagligt funderet og individuelt tilrettelagt rehabilitering og støtte, hvor målet er at beboerne opnår god helse og i så høj grad som muligt (hvad skal tages ganske bogstaveligt) udfylder en plads i samfundet og genvinde værdighed og selvstændighed. For at sikre denne proces arbejder Parkvænget systematisk med inklusion af beboerne, fx tilbydes kurser i styr på livet, hvor beboerne kan tage en medarbejder med på kursusforløbet og når Parkvænget holder Hygiejnekurser gælder tilbuddet både medarbejdere og beboere, samtidigt. Ud over dagligdagen med de daglige gøremål og aktiviteter er der følgende tilbud til beboerne: 7

8 NADA - øreakupunktur 21 medarbejdere på Parkvænget er uddannet i brug af NADA-modellen. NADA er en recoverymodel baseret på øreakupunktur, der kan modvirke afhængighed og psykiske problemer. Metoden anses for at være bivirkningsfri, og er et alternativ eller supplement til beboernes medicinske behandling. I Parkvænget er det muligt at modtage øreakupunktur tre gange om ugen, på planlagte tidspunkter eller efter personlig aftale med en uddannet personale. Stemmehørernetværk Parkvænget har en netværksgruppe for personer, der hører stemmer. Netværket mødes hver anden torsdag formiddag fra kl i husets café. I netværket er der mulighed for at dele erfaringer med at høre stemmer og lære at give stemmerne mening for den enkelte stemmehører. Netværkets arbejdsmetoder er inspireret af Ron Colemans erfaringer med at arbejde med stemmer. I netværket opfattes stemmer ikke som et psykotisk symptom på en psykisk lidelse, men sættes i stedet i forbindelse med stemmehørens livshistorie. Hørehallucinationer bliver på den måde taget ud af den psykopatologiske ramme, og diskussionerne i netværket handler om at give stemmerne mening for den enkelte stemmehører. I netværket deltager Parkvængets udviklingskonsulent samt to medarbejdere, hvoraf den ene har personlige erfaringer med at høre stemmer. Individuelle samtaler - stemmehøring Parkvængets stemmehørerteam tilbyder også stemmehørere individuelle samtaler med udgangspunkt i professor Marius Romme og Sandra Eschers kvalitative metode Maastricht Interview. Omdrejningspunktet i de personlige samtaler er den semi-strukturerede interviewguide og den efterfølgende operationalisering af empirien. Formålet med Masstricht Interviewet er at give stemmerne mening for den enkelte stemmehører. Efter endt samtaleforløb har stemmehøren en eller flere stemmehører-profiler, der er analyseret og fortolket i et samarbejde mellem stemmehøren og interviewer. Psykologisk rådgivning Parkvænget tilbyder alle beboere supervision med autoriseret psykolog. Psykologen har en gang om måneden konsultation på Parkvænget. Den aktuelle psykolog Jónas Gústafsson har stor arbejdserfaring med blandt andet; kriser, angsttilstande, depression og identitetsvanskeligheder. Hans faglige ståsted er situeret i den systemiske og psykodynamiske tilgang, hvor personers problemer og udfordringer altid ses i sammenhæng med den kontekst de indgår i. På det operationelle plan arbejder han blandt andet med narrative og kognitive metoder for at skabe konkrete ændringer i det levede liv. Alle samtaler mellem psykolog og beboer er fortrolig. Sexologisk rådgivning Parkvænget tilbyder alle beboere sexologisk rådgivning med seksualvejleder. Vejleder kommer i huset hver anden torsdag, hvor beboerne selv aftaler samtaler med hende. Seksualvejlederen taler med beboerne om temaer som singleliv, parforholdsproblemer, seksuelle hjælpemidler, relevant litteratur og/eller film. Der er også mulighed for at tale om, hvordan medicin kan påvirke den enkeltes seksualitet og hvordan bivirkninger kan reduceres eller helt undgås. Alle samtaler mellem seksualvejleder og beboer er fortrolig. Madklub Parkvænget har en madklub, hvor alle beboere har mulighed for at deltage. I madklubben planlægger og laver beboerne selv en tre-retters menu. Der lægges vægt på at alle facetter af det gode måltid, så selv om man ikke har interesse for madlavning, kan man fokusere på at dække fint 8

9 bord og skabe stemning med fx levende lys og nyplukkede blomster. Der deltager altid en ernæringsassistent i madklubben til at give gode råd og vejledning i madlavningens kunst. Madklubben mødes hver anden måned. Musik café Hver tirsdag eftermiddag fra kl har Kjeld fra RUSK-teamet musikcafé i havestuen. Alle der har lyst, kan komme og hygge sig med at høre og ønske musik. For det meste lyttes der til musik fra anlægget, men hvis stemningen er til det, er der også mulighed for at spille på Parkvænget mange instrumenter. Samspil Hver torsdag fra kl er der samspil i havestuen, hvor alle kan komme og få undervisning og lære at spille på et instrument. Undervisningen er både for øvede og begyndere, og foregår i beboerens tempo. Parkvænget har også et musiklokale, hvor der er elguitarer, elbas, keyboard og trommesæt. Medarbejder fungerer også som sparringspartner for de beboere, som selv komponerer musik. Her er der mulighed for at få konkret input og teoretisk viden til egen musik. Koncert- og filmaftener Med jævne mellem vises der DVD-film og koncerter i spisestuen på storskærmen. Alle er velkomne til at komme med ønsker og forslag. Ofte serveres der forfriskninger til arrangementerne. Hobbyaktiviteter Parkvænget har forskellige hobbyprægerede aktiviteter på mobile enheder, der kan hentes op i havestuen. Det er beboernes interesser, der er styrende for aktiviteternes indhold. Der er mulighed for at udfolde sig med læderarbejde, syning, strik, perlearbejde, smykkekunst og/eller maleri. Fællessang i havestuen En gang om måneden kommer konservatorieuddannet korleder og spiller op til fælles sang. Musikken begynder lige efter den fælles fredagsmorgenmad, og alle er velkomne til at deltage. Der synges og spilles i ca. en time, og alle kan være med til at ønske sange fra sangbogen. Sanserum Parkvænget har et sanserum, hvor beboerne har mulighed for at slappe af og høre musik. I rummet er der visuelle og auditive effekter, der stimulerer sanserne. Rummet er tilgængeligt på alle tider af døgnet, og der er mulighed for at få instruktion inden brug af rummet. Parkvænget har flere massagestole, hvoraf en er placeret i sanserummet og en på en af enhederne. I sanserummet står der en transportabel lampe til lysterapi, som alle kan hente og bruge efter behov. Massagerum Parkvænget har et massagerum, hvor beboerne kan få massage af husets uddannede massør. Der tilbydes både sportsmassage og Quiro-massage, sidstnævnte er naturlig bevægelse af kroppen. Beboerne booker tid via massøren. Motionsrum Parkvænget har et fuldt udstyret motionsrum, som er åbent alle døgnets timer. Rummet indeholder blandt andet løbebånd, motions- og spinningcykler samt forskellige mindre træningsredskaber. Der er mulighed for at beboerne kan træne sammen med husets uddannede instruktør og/eller på egen hånd. 9

10 Fælles arrangementer Hvert år deltager Parkvængets beboere og medarbejdere i forskellige sportslige arrangementer. Igen i år deltages i Sct. Hans Løbene i Roskilde, hvor der efterfølgende er mulighed for at høre musik og spise frokost sammen. Parkvængets idrætskoordinator samarbejder også med Vestegnens Idræt om at lave to fælles sportsarrangementer. Sæsonprægede aktiviteter I sommerhalvåret tager beboere og idrætskoordinator på standen og dyrker motion. Der er mulighed for at løbe, skate, gå og bade. Dem, der ikke har lyst til at tage på stranden, kan bruge husets udendørsaktiviteter. Her er der mulighed for at spille basket-ball, tennis, minifodbold, wolley-ball og krolf. Hver fredag er der ball-bouncer turnering efter fælles morgenmad. I vinterhalvåret er der mulighed for at tage i Glostrup Hallen med husets idrætskoordinator og dyrke forskellige typer af idræt. Hallen er booket en dag om ugen. Café Parkvænget har en lille café, som holder åbent i vinterhalvåret. Der er mulighed for at arbejde i caféen og være med til at sælge sortimentet. Caféen sælger varme og kolde drikke og forskelligt chokolade og slik. Om sommeren arrangeres caféture til de omkringliggende caféer, så der holder husets café lukket. Mange weekendaftner bruger husets beboere haven istedet for caféen og tænder bål i små ildsteder og griller pølser og skumfiduser. Ernæringsassistenterne hjælper gerne med at købe ind til arrangementerne, hvis der gives besked i god tid. Undervisningsteam Parkvænget har et team af beboere og medarbejdere, der holder foredrag om personlige recoveryprocesser og psykosocial rehabilitering. Teamet mødes hver tirsdag fra kl og diskuterer og planlægger oplæg og program til de forskellige arrangementer. Alle beboere har mulighed for at deltage i teamet, eneste betingelse er, at personerne har lyst til at fortælle om eget liv og personlige erfaringer. Teamet består på nuværende tidspunkt af en tidligere beboer, to nuværende beboere samt udviklingskonsulenten på Parkvænget. Projekter Parkvænget har to igangværende projekter, ét der handler om psykoedukation og ét, der handler om samarbejdsaftaler. Projektgrupperne mødes hver anden mandag fra kl Alle beboere og medarbejdere er velkomne til at deltage i projektgrupperne. Der kan læses mere om det konkrete indhold på forsiden under "Projekter". På tilsynsmødet forklarede ledere og medarbejdere i øvrigt hvordan man både havde sigte på at støtte op om borgere der helt eller delvis har udsigt til at komme sig som borgere, der kun har meget begrænset udsigten til at komme sig eller endog udsigt til tab af færdigheder. Det sker gennem systematisk og regelmæssigt i hvert team at drøfte støtten til den enkelte beboer i boligenheden. Specielt om medicinhåndteringen oplyste Parkvænget at man fortsat som led i kvalitetsmappen har instrukser/retningslinjer for medicinhåndtering opmåling, uddeling pn-medicin, overførsel af medicinordination, returnering af medicin og utilsigtede hændelser. Medicinen var ved 10

11 tilsynsbesøget på vej til at blive anbragt i en boks i engen bolig. En del beboere, anslået 20% passer helt selv sin medicinering øvrige modtager lidt til fuld hjælp. På tilsynsmødet forklarede ledere og medarbejdere i øvrigt hvordan man både havde sigte på at støtte op om borgere er helt eller delvis har udsigt til at komme sig som borgere der kun har meget begrænset udsigten til at komme sig eller endog udsigt til tab af færdigheder. Det sker fx gennem regelmæssigt i hvert team at drøfte støtten til den enkelte beboer. Parkvænget oplyste om beboernes anvendelse af alkohol og stoffer, at man på den ene side ønsker at opretholde samme samfundsregler i tilbuddet som i samfundet som helhed dog samtidig med, at man ønsker at tilbyde et miljø som ikke ekskludere enkelte beboere, som i kortere eller længere tid har et problemer med alkohol eller stoffer. Det gør man gennem at drøfte alkohol- og stofforhold på gruppebasis (som fx at opnå enighed om spillereglerne for alkohol i fællesskabet som beboerne i fællesskab har defineret), gennem at drøfte det individuelt med den beboer, som måtte have problemer med alkohol eller hash med videre, gennem at anmelde åbenlys brug og altid anmelde handel stoffer til politiet (som også har medvirket på møder i Parkvænget og i øvrigt har ageret ved anmeldelser), gennem at støtte personer i at modtage misbrugsbehandling, gennem uddannelsesforløb for medarbejdere og ansætte medarbejder med særlig kompetence vedr. at motivere til at mindske/ophøre med brug samt træne medarbejdere i at se og reagere på brug. Ønsket om at rumme målgruppen og ikke ekskludere betyder, at der arbejdes med individuel hensyntagen og der kan være beboer som trods de overordnede regler tolereres selv med en øl i hånden i fællesarealet (som almindeligvis skal være alkoholfrit) hvis adfærden herudover er uproblematisk. I 2013 blev der ved tilsynstidspunktet planlagt afholdt et forløb for beboere om skadesreduktion. I forløbet præsenteres forskellige kognitive og narrative metoder med udgangspunkt i øvelser og fælles refleksion. Specielt om episoder med vold eller voldstrusler mellem beboere, oplyste Parkvænget at alle episoder drøftes/evalueres med medarbejdere og leder og med beboere ved først givne lejlighed. Konflikter sker typisk omkring månedsskiftet og hænger typisk sammen med pengeudbetaling, måske fordi der er gæld for køb at rusmidler. Svage beboere søges hjulpet gennem samtale om at få problematik frem i lyset samt gennem aftaler om hjælp til administration af penge. Og gennem motiverende samtaler om at stoppe hashbrug mv. (hvis dette kan erkendes i en eller anden grad). Omkring 10% af beboerne på Parkvænget skønnes at bruge hash fra lejlighedsvis til mere hyppigt. Formentlig noget mere end tilsvarende aldersgrupper landsgennemsnitligt gør. I øvrigt er redskaberne i forhold til vold og trusler hjælp til konfliktløsning, samtaler om konflikter. psykoedukation, samtaler med læge/psykiater. Medarbejderne nævner at kursusvirksomheden vedr. konflikthåndtering har bidraget til det er nemmere at tage konflikter op. Mødet med beboerrådet fandt sted i Cafeen. Beboerne var alle tilfredse med samspillet med personalet og opleve dialogen med personalet om respektfuld og med en fin forståelse for vigtigheden af at respektere beboernes ret til selvbestemmelse. Alle havde personaler man kunne tale med og lave aftaler med for hvis det til tider blev svært men synes i øvrigt personalet var gode til at motivere til at indgå i aktiviteter på det plan man nu er i stand til at medvirke. Det blev også nævnt at enkelte beboere var ansat som husassistenter hvad man oplevede som meget positivt. Via en Fond havde Parkvænget lejet et sommerhus for en længere periode, som beboerne så kan booke sig ind på som enkeltdags- til flerdagsoplevelse beboerne synes godt om tilbuddet. Generelt følte man sig trygge på Parkvænget, selv om man godt kunne blive forskrækket hvis en 11

12 beboer råbte op. I forhold til konflikter med andre beboere kunne man altid få hjælp fra personalet. Beboerne laver selv egenkontrollen på enhedskøkkenerne og synes det fungerer godt. Vurdering: Parkvænget vurderes at have en plads i feltet af fagligt velkvalificerede socialpsykiatriske botilbud, der har tilrettelagt sin praksis og drift med henblik på at inkludere og understøtte beboerne i muligheden for at få styr på eget liv. Oplysningerne tages til efterretning Bemærkninger Ingen 4. Personaleforhold og arbejdsmiljø Grundlag Parkvænget har ca. 75 ansatte. Personalet rekrutteres fra omkring 10 faggrupper primært inden for de social- og sundhedsfaglige og pædagogiske områder. Vikarer anvendes alene i forbindelse med langtidssygemeldinger, ferie og nattevagternes fravær. Nye medarbejdere og vikarer gennemgår altid et introduktionsprogram. Det blev oplyst man var opmærksom på medarbejdernes mulighed for brug af hjælpemidler fx i forhold til tunge forflytninger. Vurdering: Oplysningerne tages til efterretning Bemærkninger Ingen Tilsynsrapporten er godkendt den 25. november Konsulent Erik Linde Center for Social Service Centerchef Johan Kroesen Center for Social Service 12

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2014

Drifts- og udviklingsaftale 2014 Drifts- og udviklingsaftale 2014 1 Om Drift og udviklingsaftalen Denne Drift og Udviklingsaftale for 2014 er blevet til i tæt samarbejde med Center for Social Service, beboerrådet, personalet og lederne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården Captiasag nr. 003698-2013 Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården 1/19 Indhold side 1. Resume 3 Indledning og baggrund 3 Formålet med notatet 3 Opmærksomhedspunkter 3-4 Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere