Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013"

Transkript

1 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013 Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget Resume Parkvænget er et midlertidigt til længerevarende socialpsykiatrisk botilbud for psykisk sårbare mennesker. Hovedparten af beboerne har været igennem mange og/eller langvarige indlæggelser forud for tildeling af boligen. Parkvænget har 56 boliger fordelt på fire boligenheder, herunder én akutbolig med mulighed for korterevarende ophold. Parkvænget indeholder desuden et 104- tilbud i form at aktivitets- og udviklingscentret AUC Der er i alt ca. 75 ansatte fordelt på ni funktionsteams, hvoraf de 4 er boligenhedsteams. Parkvænget har til opgave at tilbyde beboere med en sindslidelse adgang til en systematisk fagligt funderet og individuelt tilrettelagt rehabilitering. Målet er at støtte beboerne i på ny at udfylde en plads i samfundet og få lov til at genvinde værdighed og selvstændighed, så vidt det er muligt for den enkelte. Parkvænget arbejder derfor med inklusion af beboerne på stort set alle områder i så høj grad som beboerne ønsker og magter. Det er tilsynets opfattelse ud fra en gennemgang af tilbuddet og interview med beboere, at Parkvængets er et veldrevent og åbent (både som gennemsigtigt og i forhold til samfundet i øvrigt) tilbud, der er i stand til at rumme og støtte beboere med varierende behov for støtte. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger - og alene givet anledning til normale tilsynsrutiner. Metodebeskrivelse Tilsynets gennemførelse Tilsynet er gennemført i form af en gennemgang af materialer og (digitale) oplysninger om Parkvænget samt et fokusgruppeinterview med beboerrådet den 6. december 2012, et samlet interview med ledere og medarbejdere 17. december 2012 og en drøftelse med forstander og medarbejder og afdelingsleder den 16. januar Tilsynet inkluderede en fremvisning af Parkvængets indendørs faciliteter i form at en øst og vest stuen og aktivitetscentret (cafeen). Desuden var tilsynet på besøg hos en beboer, der gerne ville fremvise sin bolig. Deltagerne i tilsynet Forstander Poul Berthelsen medvirkede i alle 3 tilsyn. Forstanderen medvirkede således også i gruppeinterviewet med beboerrådet - på anmodning fra beboerne. Det er tilsynets opfattelse af Poul Berthelsens medvirken var med til at skabe tryghed og sikre alle kom til orde - og ikke hæmmede beboerne i deres udsagn. I det samlede interview med ledere og medarbejdere deltog både ledere og medarbejdere (herunder TR) og således alle fire (bo)enhedsteams samt aktivitetscentret var 1

2 repræsenteret. I det afsluttende tilsynsmøde deltog alene forstander samt afdelingsleder og medarbejder fra en enhed. Alle tre tilsyn er foretaget af Center for Social Service ved konsulent Erik Linde. Tilsynsforløbet Tilsynet er gennemført som led i Glostrup Kommunes tilsyn med private og egne tilbud og har alene givet anledning til normale tilsynsrutiner. Tilsynene var alle varslede med mindst 14 dage forud med henblik på der kunne træffes aftale med beboerrådet samt få alle parter indkaldt til tilsynsmødet. Der er ikke gennemført et uvarslet tilsyn. Emnerne i tilsynet Tilsynet har helt overordnet taget udgangspunkt i Glostrup Kommunes tilsynskoncept og dermed i fire fokusområder med i alt 42 tilsynspunkter. Da en række forhold imidlertid er oplyst og indgår i forvaltningens almindelige ledelsestilsyn med KABS (som led den årlig Drifts- og Udviklingsaftale - og i den forbindelse månedlige drøftelser udviklingen samt indrapportering af data) er der alene gennemført et tematiseret tilsyn med fokus på Parkvænget teorigrundlag og praksisfelt. Mødet med beboerrådet den 6. december 2012 omhandlede følgende forhold: 1. Åben drøftelse/er der noget beboerne gerne vil tale med tilsynet om/generel tilfredshed (hvad er det gode ved at bo på Parkvænget, hvad er det vanskelige, hvad kan være anderledes) 2. Hvad synes du om dagligdagen og mulighed for deltagelse i aktiviteter på og uden for Parkvænget Husets døgn- og ugerytme hvordan passer den dig og de mål du har for dit ophold Kosten deltagelse i planlægning mv. Er der så rent og rydeligt som du gerne vil bo - på Parkvænget Er du tilfreds med mulighederne for aktiviteter (aktiviteter som kan styrke mestring af sygdom/vanskeligheder som aktiviteter der kan give indhold i tilværelsen) Ferier med Parkvænget hvorfor hvorfor ikke? Beboerindflydelse hvordan 3. Hvordan er du tilfreds med personalet (synspunkter vedr. samspillet med personale) Fortrolighed og tryghed ved personalet Oplevelse af personale kan hjælpe - og hvis du har det skidt, er der da aftaler om hvordan hjælp kan gives Personalets tilgængelighed Vikarer Sprog Forståelse Tilknytning/kontaktperson eller alle Medicinhåndtering (gør man det primært selv kan man få hjælp) Går personalet ind på værelset/hvor ofte besøg på værelset 4. Hvordan har du det på Parkvænget Føler du dig tryg Har du lavet aftaler om symptomer på du har det dårligt, hvordan du kan hjælpes hvis du får de skidt og fungerer de 2

3 Kan du leve op til de krav der stilles til en beboer på Parkvænget Hjælp til at administrere penge? Evt. orientering om regler vedr. magtanvendelse 5. Hvad betyder det for dig at bo sammen med andre beboere Hvordan bruger du det at bo sammen med andre beboere hvordan få I hjælp som gruppe (sådan at gruppen kan eller vil være en væsentlig del at din praktiske bostøtte) Konflikter mellem beboere (håndtering) Husregler Tyveri / forsikring Alkohol Stoffer 6. Hvad synes du om den fysiske ramme Synspunkter om eget værelse og fællesareal (herunder støj/lydgennemtrængning, temperaturudsving, træk mv) Forslag til forbedringer Evt. rundvisning med en eller to beboere i huset. Mødet med medarbejdere og ledere fra hele Parkvængets organisation den 17. december 2012 omhandlede følgende forhold: Den fysiske ramme (herunder fysisk gennemgang på Parkvænget) 1. Den fysiske ramme forbedringer, bemærkninger fra andre myndigheder, forhold fra parkvængets APV samt vedligeholdelsesplan ol. Driftsforhold og oplysning om Parkvænget 2. Parkvængets organisation (organisationsstruktur samt ledelses- og arbejdsmiljømæssigt) 3. Ændringer vedr. Parkvængets målgruppe, målsætning,kerneydelser- og vision/mission 4. Forretningsgange/procedurer vedr. brugernes økonomi Praksisfeltet 5. Beboersammensætning - de enkelte boligenheder 6. Metodegrundlag/udgangspunktet for støtten til beboerne hvordan sikres praksisfeltet og kvaliteten i tilbuddet til beboerne 7. Inddragelse af beboerne inklusion hvordan 8. Strukturen i støtten til beboerne (kontaktperson/teamfunktionen, princip for bemanding. dags- og ugeplanen) 9. Vidensdeling og dokumentation vedr. beboerne 10. Procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder, herunder medicinhåndteringen 11. Magtanvendelse 12. Pædagogiske handleplaner metode og organiseringen af arbejdet 13. Forholden sig til beboere med eventuelle problemer med alkohol og/eller stoffer 14. Håndtering af eventuelle episoder med vold/trusler mellem beboere 15. Kost og ernæring generelt samt beboere med særlige behov 16. Fysisk træning generelt samt beboere med særlige behov 17. Aktivitetsmuligheder - herunder ferierejser 18. Ledsagerordning /værgemål 3

4 19. Hjælpemidler til beboere 20. Behandling af eventuelle klager Personaleforhold og arbejdsmiljø 21. Kompetenceudvikling og behov 22. Vikarer og introduktionsprogram 23. Forebyggelse af arbejdsskader, vold, stress, chikane, mobning mv. 24. Hjælpemidler for medarbejdere 25. Eventuelt Mødet med forstander og én afdelingsleder fra boligenhed på Parkvængets den 16. januar 2013 blev arrangeret som følge af tidsrammen for tilsynet den 17. december ikke var tilstrækkeligt til en belysning af følgende tremaer: Tema 1 Hvordan forholder Parkvænget/personalet sig til konflikter, trusler, vold eller tyverier mellem beboere både i forhold til eventuelt offer og krænker Tema 2 Hvordan forholder personalet sig til beboere, der har eller udvikler problematisk forbrug af alkohol og/eller anvender stoffer Tema 3 Hvordan sikrer Parkvænget sig at indsatsen over for beboere (der eventuelt har boet længe på Parkvænget og måske er uden pårørende og med kun en afgrænset kontakt til handlekommunen) jævnligt evalueres med henblik på at vurdere om der er behov for ændring støtten eller den måde personalet yder støtte på? Følgende materialer indgik i tilsynet 2013: Drifts- og udviklingsaftale og 2013 Rapport fra Brandsyn marts 2012 Parkvængets Personalehåndbog revideret december 2012 Afrapporteringen Rapporten er struktureret i følgende afsnit. 1. Driftsorganisationen og den fysiske ramme 2. Praksisfeltet 3. Personaleforhold og arbejdsmiljø 4. Oplysninger på samt 4

5 Inden for hvert afsnit oplyses kort om indholdet i de oplysninger der indgik i eller tilgik tilsynet oplysningerne uddybes alene, hvis vurderingen heraf har givet anledning til særlige bemærkninger, herunder anbefalinger eller påbud. Afrapporteringen af tilsynet 1. Driftsorganisationen og den fysiske ramme Grundlag Botilbuddet Parkvænget ligger på Byparkvej 87 i Glostrup. Bygningen er i tre etager (inklusive delvis frit beliggende kælder) og er U-formet. Tværbygning rummer flere fællesfaciliteter (herunder madsal), dstorkøkken, ledelses- og møderum, samt administrationen. De to fløje (østfløj og vestfløj) rummer hver to etager med 14 boliger per etage samt køkkener. Under østfløjens boligenheder ligger aktivitetscenter med cafeen. Boligerne er 21,9 m 2 og indeholder entre, stue og toilet og bad. Boligerne i boligenhederne ligger dør om dør med udgang til en bred gang. Gangen er malet i forskellig farve, udsmykningen og belysningen er noget forskellig afhængig af beboernes valg. Hver boligenhed rummer desuden ud fællesfaciliteter samt kontor til personalet i to af enhederne er der herudover også et afdelingslederkontor. Kontorerne er forsynede med indstillelige pc-borde, således det er muligt at tilpasse it-arbejdspladsen til de forskellige medarbejdere. Til hver boligenhed er knyttet et køkken med en fælles opholdsstue samt et vaskerum. Tre af køkkenerne er blevet udvidet og genetableret som et køkken-alrum. Fra den store fælles opholdsstue(havestuen) er der udgang til en stor flisebelagt terrasse med skærmede rygeafsnit, have mv. Parkvænget har udarbejdet en detaljeret vejledning for rengøringen med fastsættelse af rengøringsstandard og hyppighed for de forskellige rum. Planen er tilrettelagt med en rengøring i kvalitetskrav i tre niveauer alt efter området anvendelse. eboerne tilbydes rengøring en gang ugentlig og ved behov. Beboerne søges hvor det er relevant og muligt inddraget i rengøringen, ikke mindst i egen bolig. Rengøringen i køkkenet varetages af køkkenpersonalet i samspil med beboere. Der er i boligenhedernes køkkener også etableret egenkontrol/rengøringsplan samt procedure med mindst ugentlig kontrol ved hjælp af skema med 13 tjekpunkter og bedømmelse af opgavevaretagelsen. Ved Brandeftersynet i marts 2012 var det enkelte mindre bemærkninger som alle blev oplyst udbedret ved tilsynet. Parkvængets organisationsstruktur fremgår af nedenstående diagram. Organisationsstrukturen er tilrettelagt ud fra ønske om tydelig ledelse hvor alle væsentlige funktioner overordnet er forankret i i topledelsen samtidig med beslutningskompetencen vedr. den daglige støtte til beboerne skal ligge helt nært beboeren, herunder at teamene skal kunne samarbejde om støtten til beboerne. 5

6 Hvert beboerteam har en teamleder med ansvar for koordinering af den hjælp og støtte, beboerne modtager. Koordinatoren har ansvar for, at hjælpen og støtten tilrettelægges ud fra de mål, der er beskrevet i beboernes handleplaner. Organisationen bindes sammen gennem en veldefineret mødestruktur med Beboermøder, Personalemøder, Ledermøder, Kontaktudvalgsmøder. Arbejdsmiljøudvalgs- og MEDmøder. Parkvængets mål for driften fastsættes overordnet i en Drifts- og Udviklingsaftalen med forvaltningen. Aftalen findes på hjemmesiden og er gennemgået på personalemøder. Som led i samarbejdsaftalen med Psykiatrisk Center skal beboerne på Parkvænget kunne tilses af psykiater mindst fire gange årligt. Glostrup Kommune har i samspil med Psykiatrisk Center Glostrup udarbejde en samarbejdsaftale vedr. samarbejdet mellem de to driftsenheder og centrets betjening af Parkvænget. Aftalen betyder at beboerne en gang om ugen har mulighed for at lave en aftale om konsultation/samtale på Parkvænget med personale fra Psykiatrisk Center. Beboerne har i øvrigt individuelt deres egen praktiserende læge. Der er desuden et fast samarbejde med Kriminalforsorgen forsorgen fører tilsyn med enkelte beboere og Parkvænget er garant for eventuelle vilkårs overholdelse/rapportering om brud på vilkår. Parkvænget samarbejder herudover med andre socialpsykiatriske tilbud primært i Hovedstadsregionen samt i nogen grad de andre socialpsykiatriske botilbud i kommunen: Drosthuset og Nettet. Herudover er der et samspil med SIKA om gennemførelse af enkelte arrangementer. 6

7 Oplysninger om Parkvængets (inklusive egenproduceret film) findes i øvrigt på hjemmeside samt Vurdering Alt i alt vurderes de fysiske rammer på Parkvænget at være indrettet med tanke for brugernes behov og inden for den kvalitetsstandard der er fastsat for ikke nye botilbud under Glostrup Kommune. Heller ikke rundvisningen gav anledning til bemærkninger. Tilsynet noterede sig at beboerne har ret til at indrette sig som man ønsker men også, at personalet i den forbindelse er opmærksom på beboere og på forskellig vis søger at motivere beboere til ændringer hvor måske en mani eller en udtalt samlerlyst kan komme til udgøre et problem for fremkommelighed, rengøring, hygiejne mv. Organisationsstruktur og oplysningerne om Parkvænget på hjemmesiden vurderes henholdsvis som hensigtsmæssig og fyldestgørende. Bemærkninger Ingen 3. Praksisfeltet Grundlag Parkvænget er et socialpsykiatrisk botilbud (i henhold til 107 og 108 i Serviceloven) for psykisk sårbare mennesker. Beboermålgruppen har som sådan ikke ændret sig, men etniciteten er gennem årene blevet større og dermed behovet for også at have fokus på den kulturelle ramme i tilrettelæggelsen af støtten til den enkelte beboer. På Parkvænget tilbydes beboere en samarbejdsaftale der tager udgangspunkt i beboernes ønsker og drømme for fremtiden. Aftalen er i to dele. En del omhandler livshistorie, hvor beboeren fortæller og skriver det ned de finder vigtigt fra barndom, ungdom og voksenlivet. Den anden del handler om at få sat ord på hvordan hverdagslivet skal se ud, og hvad der er vigtigt for den enkelte beboer. Samtidig sætter beboerne ord på, hvem de ønsker skal hjælpe dem, og hvordan planerne kan realiseres. Parkvænget ser det som sin opgave at tilbyde beboere med en sindslidelse adgang til en systematisk fagligt funderet og individuelt tilrettelagt rehabilitering og støtte, hvor målet er at beboerne opnår god helse og i så høj grad som muligt (hvad skal tages ganske bogstaveligt) udfylder en plads i samfundet og genvinde værdighed og selvstændighed. For at sikre denne proces arbejder Parkvænget systematisk med inklusion af beboerne, fx tilbydes kurser i styr på livet, hvor beboerne kan tage en medarbejder med på kursusforløbet og når Parkvænget holder Hygiejnekurser gælder tilbuddet både medarbejdere og beboere, samtidigt. Ud over dagligdagen med de daglige gøremål og aktiviteter er der følgende tilbud til beboerne: 7

8 NADA - øreakupunktur 21 medarbejdere på Parkvænget er uddannet i brug af NADA-modellen. NADA er en recoverymodel baseret på øreakupunktur, der kan modvirke afhængighed og psykiske problemer. Metoden anses for at være bivirkningsfri, og er et alternativ eller supplement til beboernes medicinske behandling. I Parkvænget er det muligt at modtage øreakupunktur tre gange om ugen, på planlagte tidspunkter eller efter personlig aftale med en uddannet personale. Stemmehørernetværk Parkvænget har en netværksgruppe for personer, der hører stemmer. Netværket mødes hver anden torsdag formiddag fra kl i husets café. I netværket er der mulighed for at dele erfaringer med at høre stemmer og lære at give stemmerne mening for den enkelte stemmehører. Netværkets arbejdsmetoder er inspireret af Ron Colemans erfaringer med at arbejde med stemmer. I netværket opfattes stemmer ikke som et psykotisk symptom på en psykisk lidelse, men sættes i stedet i forbindelse med stemmehørens livshistorie. Hørehallucinationer bliver på den måde taget ud af den psykopatologiske ramme, og diskussionerne i netværket handler om at give stemmerne mening for den enkelte stemmehører. I netværket deltager Parkvængets udviklingskonsulent samt to medarbejdere, hvoraf den ene har personlige erfaringer med at høre stemmer. Individuelle samtaler - stemmehøring Parkvængets stemmehørerteam tilbyder også stemmehørere individuelle samtaler med udgangspunkt i professor Marius Romme og Sandra Eschers kvalitative metode Maastricht Interview. Omdrejningspunktet i de personlige samtaler er den semi-strukturerede interviewguide og den efterfølgende operationalisering af empirien. Formålet med Masstricht Interviewet er at give stemmerne mening for den enkelte stemmehører. Efter endt samtaleforløb har stemmehøren en eller flere stemmehører-profiler, der er analyseret og fortolket i et samarbejde mellem stemmehøren og interviewer. Psykologisk rådgivning Parkvænget tilbyder alle beboere supervision med autoriseret psykolog. Psykologen har en gang om måneden konsultation på Parkvænget. Den aktuelle psykolog Jónas Gústafsson har stor arbejdserfaring med blandt andet; kriser, angsttilstande, depression og identitetsvanskeligheder. Hans faglige ståsted er situeret i den systemiske og psykodynamiske tilgang, hvor personers problemer og udfordringer altid ses i sammenhæng med den kontekst de indgår i. På det operationelle plan arbejder han blandt andet med narrative og kognitive metoder for at skabe konkrete ændringer i det levede liv. Alle samtaler mellem psykolog og beboer er fortrolig. Sexologisk rådgivning Parkvænget tilbyder alle beboere sexologisk rådgivning med seksualvejleder. Vejleder kommer i huset hver anden torsdag, hvor beboerne selv aftaler samtaler med hende. Seksualvejlederen taler med beboerne om temaer som singleliv, parforholdsproblemer, seksuelle hjælpemidler, relevant litteratur og/eller film. Der er også mulighed for at tale om, hvordan medicin kan påvirke den enkeltes seksualitet og hvordan bivirkninger kan reduceres eller helt undgås. Alle samtaler mellem seksualvejleder og beboer er fortrolig. Madklub Parkvænget har en madklub, hvor alle beboere har mulighed for at deltage. I madklubben planlægger og laver beboerne selv en tre-retters menu. Der lægges vægt på at alle facetter af det gode måltid, så selv om man ikke har interesse for madlavning, kan man fokusere på at dække fint 8

9 bord og skabe stemning med fx levende lys og nyplukkede blomster. Der deltager altid en ernæringsassistent i madklubben til at give gode råd og vejledning i madlavningens kunst. Madklubben mødes hver anden måned. Musik café Hver tirsdag eftermiddag fra kl har Kjeld fra RUSK-teamet musikcafé i havestuen. Alle der har lyst, kan komme og hygge sig med at høre og ønske musik. For det meste lyttes der til musik fra anlægget, men hvis stemningen er til det, er der også mulighed for at spille på Parkvænget mange instrumenter. Samspil Hver torsdag fra kl er der samspil i havestuen, hvor alle kan komme og få undervisning og lære at spille på et instrument. Undervisningen er både for øvede og begyndere, og foregår i beboerens tempo. Parkvænget har også et musiklokale, hvor der er elguitarer, elbas, keyboard og trommesæt. Medarbejder fungerer også som sparringspartner for de beboere, som selv komponerer musik. Her er der mulighed for at få konkret input og teoretisk viden til egen musik. Koncert- og filmaftener Med jævne mellem vises der DVD-film og koncerter i spisestuen på storskærmen. Alle er velkomne til at komme med ønsker og forslag. Ofte serveres der forfriskninger til arrangementerne. Hobbyaktiviteter Parkvænget har forskellige hobbyprægerede aktiviteter på mobile enheder, der kan hentes op i havestuen. Det er beboernes interesser, der er styrende for aktiviteternes indhold. Der er mulighed for at udfolde sig med læderarbejde, syning, strik, perlearbejde, smykkekunst og/eller maleri. Fællessang i havestuen En gang om måneden kommer konservatorieuddannet korleder og spiller op til fælles sang. Musikken begynder lige efter den fælles fredagsmorgenmad, og alle er velkomne til at deltage. Der synges og spilles i ca. en time, og alle kan være med til at ønske sange fra sangbogen. Sanserum Parkvænget har et sanserum, hvor beboerne har mulighed for at slappe af og høre musik. I rummet er der visuelle og auditive effekter, der stimulerer sanserne. Rummet er tilgængeligt på alle tider af døgnet, og der er mulighed for at få instruktion inden brug af rummet. Parkvænget har flere massagestole, hvoraf en er placeret i sanserummet og en på en af enhederne. I sanserummet står der en transportabel lampe til lysterapi, som alle kan hente og bruge efter behov. Massagerum Parkvænget har et massagerum, hvor beboerne kan få massage af husets uddannede massør. Der tilbydes både sportsmassage og Quiro-massage, sidstnævnte er naturlig bevægelse af kroppen. Beboerne booker tid via massøren. Motionsrum Parkvænget har et fuldt udstyret motionsrum, som er åbent alle døgnets timer. Rummet indeholder blandt andet løbebånd, motions- og spinningcykler samt forskellige mindre træningsredskaber. Der er mulighed for at beboerne kan træne sammen med husets uddannede instruktør og/eller på egen hånd. 9

10 Fælles arrangementer Hvert år deltager Parkvængets beboere og medarbejdere i forskellige sportslige arrangementer. Igen i år deltages i Sct. Hans Løbene i Roskilde, hvor der efterfølgende er mulighed for at høre musik og spise frokost sammen. Parkvængets idrætskoordinator samarbejder også med Vestegnens Idræt om at lave to fælles sportsarrangementer. Sæsonprægede aktiviteter I sommerhalvåret tager beboere og idrætskoordinator på standen og dyrker motion. Der er mulighed for at løbe, skate, gå og bade. Dem, der ikke har lyst til at tage på stranden, kan bruge husets udendørsaktiviteter. Her er der mulighed for at spille basket-ball, tennis, minifodbold, wolley-ball og krolf. Hver fredag er der ball-bouncer turnering efter fælles morgenmad. I vinterhalvåret er der mulighed for at tage i Glostrup Hallen med husets idrætskoordinator og dyrke forskellige typer af idræt. Hallen er booket en dag om ugen. Café Parkvænget har en lille café, som holder åbent i vinterhalvåret. Der er mulighed for at arbejde i caféen og være med til at sælge sortimentet. Caféen sælger varme og kolde drikke og forskelligt chokolade og slik. Om sommeren arrangeres caféture til de omkringliggende caféer, så der holder husets café lukket. Mange weekendaftner bruger husets beboere haven istedet for caféen og tænder bål i små ildsteder og griller pølser og skumfiduser. Ernæringsassistenterne hjælper gerne med at købe ind til arrangementerne, hvis der gives besked i god tid. Undervisningsteam Parkvænget har et team af beboere og medarbejdere, der holder foredrag om personlige recoveryprocesser og psykosocial rehabilitering. Teamet mødes hver tirsdag fra kl og diskuterer og planlægger oplæg og program til de forskellige arrangementer. Alle beboere har mulighed for at deltage i teamet, eneste betingelse er, at personerne har lyst til at fortælle om eget liv og personlige erfaringer. Teamet består på nuværende tidspunkt af en tidligere beboer, to nuværende beboere samt udviklingskonsulenten på Parkvænget. Projekter Parkvænget har to igangværende projekter, ét der handler om psykoedukation og ét, der handler om samarbejdsaftaler. Projektgrupperne mødes hver anden mandag fra kl Alle beboere og medarbejdere er velkomne til at deltage i projektgrupperne. Der kan læses mere om det konkrete indhold på forsiden under "Projekter". På tilsynsmødet forklarede ledere og medarbejdere i øvrigt hvordan man både havde sigte på at støtte op om borgere der helt eller delvis har udsigt til at komme sig som borgere, der kun har meget begrænset udsigten til at komme sig eller endog udsigt til tab af færdigheder. Det sker gennem systematisk og regelmæssigt i hvert team at drøfte støtten til den enkelte beboer i boligenheden. Specielt om medicinhåndteringen oplyste Parkvænget at man fortsat som led i kvalitetsmappen har instrukser/retningslinjer for medicinhåndtering opmåling, uddeling pn-medicin, overførsel af medicinordination, returnering af medicin og utilsigtede hændelser. Medicinen var ved 10

11 tilsynsbesøget på vej til at blive anbragt i en boks i engen bolig. En del beboere, anslået 20% passer helt selv sin medicinering øvrige modtager lidt til fuld hjælp. På tilsynsmødet forklarede ledere og medarbejdere i øvrigt hvordan man både havde sigte på at støtte op om borgere er helt eller delvis har udsigt til at komme sig som borgere der kun har meget begrænset udsigten til at komme sig eller endog udsigt til tab af færdigheder. Det sker fx gennem regelmæssigt i hvert team at drøfte støtten til den enkelte beboer. Parkvænget oplyste om beboernes anvendelse af alkohol og stoffer, at man på den ene side ønsker at opretholde samme samfundsregler i tilbuddet som i samfundet som helhed dog samtidig med, at man ønsker at tilbyde et miljø som ikke ekskludere enkelte beboere, som i kortere eller længere tid har et problemer med alkohol eller stoffer. Det gør man gennem at drøfte alkohol- og stofforhold på gruppebasis (som fx at opnå enighed om spillereglerne for alkohol i fællesskabet som beboerne i fællesskab har defineret), gennem at drøfte det individuelt med den beboer, som måtte have problemer med alkohol eller hash med videre, gennem at anmelde åbenlys brug og altid anmelde handel stoffer til politiet (som også har medvirket på møder i Parkvænget og i øvrigt har ageret ved anmeldelser), gennem at støtte personer i at modtage misbrugsbehandling, gennem uddannelsesforløb for medarbejdere og ansætte medarbejder med særlig kompetence vedr. at motivere til at mindske/ophøre med brug samt træne medarbejdere i at se og reagere på brug. Ønsket om at rumme målgruppen og ikke ekskludere betyder, at der arbejdes med individuel hensyntagen og der kan være beboer som trods de overordnede regler tolereres selv med en øl i hånden i fællesarealet (som almindeligvis skal være alkoholfrit) hvis adfærden herudover er uproblematisk. I 2013 blev der ved tilsynstidspunktet planlagt afholdt et forløb for beboere om skadesreduktion. I forløbet præsenteres forskellige kognitive og narrative metoder med udgangspunkt i øvelser og fælles refleksion. Specielt om episoder med vold eller voldstrusler mellem beboere, oplyste Parkvænget at alle episoder drøftes/evalueres med medarbejdere og leder og med beboere ved først givne lejlighed. Konflikter sker typisk omkring månedsskiftet og hænger typisk sammen med pengeudbetaling, måske fordi der er gæld for køb at rusmidler. Svage beboere søges hjulpet gennem samtale om at få problematik frem i lyset samt gennem aftaler om hjælp til administration af penge. Og gennem motiverende samtaler om at stoppe hashbrug mv. (hvis dette kan erkendes i en eller anden grad). Omkring 10% af beboerne på Parkvænget skønnes at bruge hash fra lejlighedsvis til mere hyppigt. Formentlig noget mere end tilsvarende aldersgrupper landsgennemsnitligt gør. I øvrigt er redskaberne i forhold til vold og trusler hjælp til konfliktløsning, samtaler om konflikter. psykoedukation, samtaler med læge/psykiater. Medarbejderne nævner at kursusvirksomheden vedr. konflikthåndtering har bidraget til det er nemmere at tage konflikter op. Mødet med beboerrådet fandt sted i Cafeen. Beboerne var alle tilfredse med samspillet med personalet og opleve dialogen med personalet om respektfuld og med en fin forståelse for vigtigheden af at respektere beboernes ret til selvbestemmelse. Alle havde personaler man kunne tale med og lave aftaler med for hvis det til tider blev svært men synes i øvrigt personalet var gode til at motivere til at indgå i aktiviteter på det plan man nu er i stand til at medvirke. Det blev også nævnt at enkelte beboere var ansat som husassistenter hvad man oplevede som meget positivt. Via en Fond havde Parkvænget lejet et sommerhus for en længere periode, som beboerne så kan booke sig ind på som enkeltdags- til flerdagsoplevelse beboerne synes godt om tilbuddet. Generelt følte man sig trygge på Parkvænget, selv om man godt kunne blive forskrækket hvis en 11

12 beboer råbte op. I forhold til konflikter med andre beboere kunne man altid få hjælp fra personalet. Beboerne laver selv egenkontrollen på enhedskøkkenerne og synes det fungerer godt. Vurdering: Parkvænget vurderes at have en plads i feltet af fagligt velkvalificerede socialpsykiatriske botilbud, der har tilrettelagt sin praksis og drift med henblik på at inkludere og understøtte beboerne i muligheden for at få styr på eget liv. Oplysningerne tages til efterretning Bemærkninger Ingen 4. Personaleforhold og arbejdsmiljø Grundlag Parkvænget har ca. 75 ansatte. Personalet rekrutteres fra omkring 10 faggrupper primært inden for de social- og sundhedsfaglige og pædagogiske områder. Vikarer anvendes alene i forbindelse med langtidssygemeldinger, ferie og nattevagternes fravær. Nye medarbejdere og vikarer gennemgår altid et introduktionsprogram. Det blev oplyst man var opmærksom på medarbejdernes mulighed for brug af hjælpemidler fx i forhold til tunge forflytninger. Vurdering: Oplysningerne tages til efterretning Bemærkninger Ingen Tilsynsrapporten er godkendt den 25. november Konsulent Erik Linde Center for Social Service Centerchef Johan Kroesen Center for Social Service 12

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Indledning Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010. DSI NETTET II består af to fysiske huse beliggende

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2014

Drifts- og udviklingsaftale 2014 Drifts- og udviklingsaftale 2014 1 Om Drift og udviklingsaftalen Denne Drift og Udviklingsaftale for 2014 er blevet til i tæt samarbejde med Center for Social Service, beboerrådet, personalet og lederne

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Center Øst

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Center Øst Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 12. juli 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Center Øst Center Øst Kort

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere