DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE"

Transkript

1 DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til konventets medlemmer det foreløbige udkast til forfatningstraktat, som præsidiet har udarbejdet, og som formanden vil fremlægge på plenarmødet den 28. oktober CONV 369/02 1

2 Foreløbigt udkast [Formålet med denne tekst er at illustrere strukturen i en eventuel traktat. I første del skal det først senere på grundlag af konventets drøftelser afgøres, om visse artikler skal medtages, og hvilket nøjagtigt indhold flere af dem skal have. Selv om visse artikler er medtaget i denne tekst, skal det ikke foregribe resultatet af konventets drøftelser.] TRAKTAT OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA A. INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL FØRSTE DEL: FORFATNINGENS ARKITEKTUR Afsnit I: Definition af Unionen og dens mål Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Oprettelse af [Det Europæiske Fællesskab, Den Europæiske Union, Europas Forenede Stater, Det Forenede Europa] 1 Værdier Mål Status som juridisk person Afsnit II: Unionsborgerskabet og de grundlæggende rettigheder Artikel 5 Artikel 6 Unionsborgerskabet Chartret om grundlæggende rettigheder 1 Udtrykket "Union" skal overalt i teksten erstattes af "Det Europæiske Fællesskab", "Den Europæiske Union", "Europas Forenede Stater" eller "Det Forenede Europa", hvis man beslutter at ændre betegnelsen for Unionen. CONV 369/02 2

3 Afsnit III: Unionens kompetencer og virke Artikel 7 De grundlæggende principper: kompetencetildeling, subsidiaritetsprincippet, proportionalitetsprincippet Artikel 8 Respekt for de grundlæggende principper: begrænsede tildelte kompetencer. Kontrol med subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet. EU-rettens forrang. Videreudvikling Artikel 9 Kompetencekategorier: definition Artikel 10 Enekompetencer Artikel 11 Delte kompetencer Artikel 12 Områder med supplerende tiltag Artikel 13 Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, fælles forsvarspolitik, politik vedrørende politimæssige og retlige anliggender på det strafferetlige område Afsnit IV: Unionens institutioner Artikel 14 Det institutionelle system, der er fælles for foranstaltninger gennemført af Unionen og foranstaltninger gennemført af medlemsstaterne i fællesskab inden for Unionens rammer Artikel 15 Det Europæiske Råd: sammensætning, rolle, opgaver Artikel 15a Det Europæiske Råds formandskab Artikel 16 Europa-Parlamentet: sammensætning, beføjelser Artikel 17 Rådet: sammensætning, beføjelser Artikel 17a Rådets formandskab Artikel 18 Kommissionen: sammensætning; beføjelser (eksklusiv initiativret) Artikel 18a Kommissionens formandskab Artikel 19 De Europæiske Folks Kongres Artikel 20 Domstolen Artikel 21 Revisionsretten Artikel 22 Den Europæiske Centralbank Artikel 23 Unionens rådgivende organer CONV 369/02 3

4 Afsnit V: Unionens udøvelse af kompetencer og iværksættelse af foranstaltninger Artikel 24 Unionens instrumenter: f.eks. EU-love, rammelove, EU-afgørelser (listen præciseres på baggrund af konklusionerne fra Arbejdsgruppe IX) Artikel 25 Lovgivningsprocedurer: vedtagelse af love og rammelove Artikel 26 Procedurer for vedtagelse af afgørelser Artikel 27 Procedurer for vedtagelse af gennemførelsesretsakter Artikel 28 Procedure for iværksættelse af supplerende tiltag (herunder programmer). Overvågning af deres gennemførelse Artikel 29 Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Artikel 30 Den fælles forsvarspolitik Artikel 31 Politik vedrørende politimæssige og retlige anliggender på det strafferetlige område Artikel 32 Anvendelse af forstærket samarbejde Afsnit VI: Unionens demokratiske liv Artikel 33 Princippet om demokratisk lighed for Unionens borgere Artikel 34 Princippet om participatorisk demokrati Artikel 35 Ensartet valglov for valg til Europa-Parlamentet Artikel 36 Åbenhed omkring Unionens debatter om lovgivningsspørgsmål Artikel 37 Afstemningsregler for Unionens institutioner. Brug af muligheden for "konstruktiv afståelse" og konsekvenser heraf Afsnit VII:Unionens finanser Artikel 38 Unionens indtægter Artikel 39 Princippet om balance på Unionens budget Artikel 40 Unionens budgetprocedure Afsnit VIII: Unionens optræden udadtil Artikel 41 Unionens eksterne repræsentation CONV 369/02 4

5 Afsnit IX: Unionen og dens nærområder Artikel 42 Privilegerede forbindelser mellem Unionen og nabolandene. Afsnit X: Tilhørsforhold til Unionen Artikel 43 En Union, der er åben for alle europæiske stater, der nøje respekterer dens værdier og grundlæggende rettigheder og accepterer reglerne for dens funktionsmåde Artikel 44 Procedure for tiltrædelse af Unionen Artikel 45 Ophævelse af retten til medlemskab af Unionen Artikel 46 Udtræden af Unionen ANDEN DEL: UNIONENS POLITIKKER OG IVÆRKSÆTTELSE AF DENS FORAN- STALTNINGER Denne del skal indeholde retsgrundlag. Den skal inden for hvert område præcisere, hvilken type kompetence (afsnit III) og hvilke retsakter og procedurer (afsnit V) der skal gælde, i overensstemmelse med, hvad der besluttes for første del. Der bliver behov for tekniske ændringer for at bringe denne anden del af traktaten i overensstemmelse med første del. A. POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER INDTIL A1. DET INDRE MARKED I. Fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser 1. Arbejdskraften 2. Fri etableringsret 3. Fri levering af tjenesteydelser 4. Visum, asyl, indvandring og andre politikker i forbindelse med den frie bevægelighed for personer II. Frie varebevægelser 1. Toldunionen 2. Forbud mod kvantitative restriktioner CONV 369/02 5

6 III. IV. Kapital og betalinger Indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne A2. ØKONOMISK OG MONETÆR POLITIK A3. POLITIKKER PÅ ANDRE SPECIFIKKE OMRÅDER I. Konkurrenceregler II. Social- og arbejdsmarkedspolitik III. Økonomisk og social samhørighed IV. Landbrug og fiskeri V. Miljø VI. Forbrugerbeskyttelse VII. Transport VIII. Transeuropæiske net IX. Forskning og teknologisk udvikling A4. DEN INDRE SIKKERHED Politikken vedrørende politimæssige og retlige anliggender på det strafferetlige område. A5. OMRÅDER, HVOR UNIONEN KAN BESLUTTE AT IVÆRKSÆTTE SUP- PLERENDE TILTAG I. Beskæftigelse II. Folkesundhed III. Industri IV. Kultur V. Uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom B. OPTRÆDEN UDTIL I. Handelspolitik II. Udviklingssamarbejde III. Eksterne aspekter af de politikker, der er omhandlet i kapitel 1-4 CONV 369/02 6

7 IV. Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 1. Udenrigspolitik 2. Krisestyring V. Indgåelse af internationale aftaler C. FORSVAR D. UNIONENS FUNKTIONSMÅDE Institutionelle og proceduremæssige bestemmelser samt budgetbestemmelser. 1 TREDJE DEL: ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Sidste afsnit: Ophævelse af de tidligere traktater. Juridisk kontinuitet i forhold til Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Union Anvendelsesområde Protokoller Procedure for revision af forfatningstraktaten Forfatningstraktatens vedtagelse, ratifikation og ikrafttrædelse Gyldighedsperiode Sprog. 1 Omfanget af de institutionelle og proceduremæssige bestemmelser i denne del vil være afhængigt af, hvor detaljeret første del bliver. Det kunne også overvejes i disse bestemmelser kun at behandle interinstitutionelle procedurer: de bestemmelser, der vedrører institutionernes interne gennemførelse, kunne placeres i protokoller. CONV 369/02 7

8 B. KORTFATTET BESKRIVELSE AF TEKSTEN FØRSTE DEL: FORFATNINGENS ARKITEKTUR PRÆAMBEL AFSNIT I: DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL Artikel 1 Beslutning om oprettelse af [en enhed benævnt: Det Europæiske Fællesskab, Den Europæiske Union, Europas Forenede Stater, Det Forenede Europa] en union af europæiske stater, der bevarer deres nationale identitet, men foretager en tæt samordning af deres politikker på europæisk plan og forvalter visse fælles kompetencer i en føderal form anerkendelse af Unionens pluralistiske karakter en union, der er åben for alle europæiske stater, der deler de samme værdier og forpligter sig til at fremme dem i fællesskab. Artikel 2 Denne artikel skal opregne Unionens værdier: menneskelig værdighed, grundlæggende rettigheder, demokrati, retsstat, tolerance, overholdelse af internationale forpligtelser og af international ret. Artikel 3 Unionens mål: Denne artikel skal indeholde de overordnede mål såsom: beskyttelse af Unionens fælles værdier, interesser og selvstændighed fremme af den økonomiske og sociale samhørighed styrkelse af det indre marked samt af Den Økonomiske og Monetære Union CONV 369/02 8

9 fremme af et højt beskæftigelsesniveau og et højt socialt beskyttelsesniveau et højt miljøbeskyttelsesniveau fremme af teknologiske og videnskabelige fremskridt skabelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed udformning af en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt en forsvarspolitik for at forsvare og fremme Unionens værdier udadtil. Disse mål forfølges på forskellige måder, alt efter om der er tillagt Unionen fuld eller delt kompetence, eller om det er medlemsstaterne, der udøver kompetencen i fællesskab. Artikel 4 Udtrykkelig anerkendelse af [Fællesskabets/Den Europæiske Unions, Europas Forenede Staters, Det Forenede Europas] status som juridisk person. AFSNIT II: UNIONSBORGERSKABET OG DE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Artikel 5 I denne artikel indføres og defineres unionsborgerskabet: Alle statsborgere i medlemsstaterne er samtidig unionsborgere. De har dobbelt statsborgerskab, et nationalt statsborgerskab og et europæisk statsborgerskab, og kan frit benytte begge med de rettigheder og pligter, der er knyttet til hvert af dem. Artiklen angiver de rettigheder, der er knyttet til det europæiske statsborgerskab (bevægelighed, ophold, valgret og valgbarhed ved kommunalvalg og valg til Europa-Parlamentet, diplomatisk beskyttelse i tredjelande, ret til at indgive andragender, ret til at skrive til og få svar fra de europæiske institutioner på ens eget sprog). Artiklen fastslår princippet om, at der ikke må ske forskelsbehandling af unionsborgere på grundlag af nationalitet. CONV 369/02 9

10 Artikel 6 Denne artikel affattes på grundlag af drøftelserne i Arbejdsgruppen vedrørende Chartret. Den kan tage udgangspunkt i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union. Den kan: enten henvise til chartret eller fastslå princippet om indarbejdelse af chartret og placering af dets artikler i en anden del af traktaten eller i en særlig protokol knyttet til forfatningen, eller indeholde samtlige chartrets artikler. AFSNIT III: UNIONENS KOMPETENCER OG VIRKE Artikel 7 Denne artikel skal indeholde principperne for Unionens virke: Unionen handler i overensstemmelse med traktatens bestemmelser og inden for rammerne af de kompetencer, som traktaten tillægger den, samt under iagttagelse af subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet. Artikel 8 Denne artikel fastslår princippet om, at enhver kompetence, der ikke tillægges Unionen ved forfatningen, forbliver medlemsstaternes kompetence. Den fastslår EU-rettens forrang, når Unionen udøver de kompetencer, der er tillagt den. Den skal fastlægge regler for en effektiv kontrol med anvendelsen af subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet. De nationale parlamenters rolle nævnes i den forbindelse. Den fastlægger regler for tilpasning af systemet (artikel 308). Den fastslår medlemsstaternes pligt over for Unionen til et loyalt samarbejde samt princippet om, at institutionernes retsakter gennemføres af medlemsstaterne. CONV 369/02 10

11 Artikel 9 Denne artikel angiver Unionens kompetencekategorier. Artikel 10 Denne artikel angiver de områder, hvor Unionen har enekompetence. Artikel 11 Denne artikel angiver de områder, hvor der er delt kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne. Den fastslår det princip, at efterhånden som Unionen handler på disse områder, må medlemsstaterne kun handle inden for de rammer, der er fastlagt i EU-retten. Artikel 12 Denne artikel angiver de områder, hvor EU støtter eller koordinerer medlemsstaternes aktiviteter, men ikke selv har kompetence til at lovgive. Artikel 13 På nogle områder er det medlemsstaterne, der inden for Unionens rammer efter særlige regler fastlægger og gennemfører en fælles politik. Denne artikel skal angive disse områder. AFSNIT IV: UNIONENS INSTITUTIONER Artikel 14 Denne artikel fastslår, at Unionen har en fælles institutionel ramme bestemmer, at denne ramme skal sikre sammenhæng og kontinuitet i de politikker og foranstaltninger, der iværksættes for at nå Unionens mål - både foranstaltninger på de områder, hvor der er tillagt Unionen fuld eller delt kompetence, og de områder, hvor kompetencen ligger hos medlemsstaterne og udøves af dem i fællesskab opregner Unionens institutioner fastslår princippet om, at hver institution handler inden for rammerne af de beføjelser, der er tillagt den ved denne traktat, i overensstemmelse med de procedurer, betingelser og mål, der er foreskrevet heri for hvert enkelt område CONV 369/02 11

12 fastslår de europæiske institutioners pligt til at sikre og fremme en åben, effektiv og sober administration fastslår princippet om loyalt samarbejde i relationerne mellem institutionerne. Artikel 15 Denne artikel beskriver Det Europæiske Råd, dets sammensætning og opgaver. Artikel 15a Når konventet har debatteret spørgsmålet, kunne denne artikel angive, hvor lang en mandatperiode der skal være for formandskabet for Det Europæiske Råd, og hvordan det skal udpeges, tillige med dets rolle og ansvar. Artikel 16 Denne artikel fastlægger sammensætningen af Europa-Parlamentet, hvis medlemmer vælges ved almindelige direkte valg. Den angiver Europa-Parlamentets beføjelser og giver Europa-Parlamentet mulighed for at indgive forslag om mistillidsvotum vedrørende Kommissionens forvaltning samt angiver proceduren for og konsekvenserne af et sådant mistillidsvotum. Artikel 17 Denne artikel angiver Rådets sammensætning og beføjelser og nævner de forskellige rådssammensætninger. Artikel 17a Denne artikel skal indeholde reglerne for udpegelse af Rådets formandskab, dets rolle og ansvar samt varigheden af dets mandat. Artikel 18 Denne artikel skal indeholde bestemmelserne vedrørende Kommissionens sammensætning og beføjelser (herunder dens eksklusive initiativret). Ifølge konventets kommende drøftelser overvejer det enten et begrænset kollegium eller en større kommission og vil i så tilfælde præcisere de nærmere regler for dens drøftelser. CONV 369/02 12

13 Artikel 18a Denne artikel skal fastlægge, hvilken rolle formandskabet for Kommissionen skal spille, og hvordan det skal udpeges. Artikel 19 Denne artikel skal omhandle muligheden for at indføre De Europæiske Folks Kongres, fastlægge dens sammensætning og proceduren for udpegelse af dens medlemmer samt definere dens beføjelser. (Den vil blive udarbejdet på grundlag af konventets drøftelser.) Artikel 20 Denne artikel fastlægger Domstolens sammensætning og beføjelser, herunder Retten i Første Instans, og anfører de vigtigste retsmidler ved Domstolen og Retten. Artikel 21 Denne artikel fastlægger Revisionsrettens sammensætning og beføjelser samt dens mandat. Artikel 22 Denne artikel kan fastlægge Den Europæiske Centralbanks sammensætning og opgaver samt sammensætningen af dens Styrelsesråd og direktion. Artikel 23 Denne bestemmelse bør fastsætte, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bistås af et Økonomisk og Socialt Udvalg og et Regionsudvalg med rådgivende funktioner. AFSNIT V: IVÆRKSÆTTELSE AF UNIONENS FORANSTALTNINGER Artikel 24 Denne artikel skal nævne de forskellige instrumenter, som Unionens institutioner råder over for at kunne udøve deres beføjelser. Artikel 25 Klar beskrivelse af Unionens lovgivningsprocedure: procedurerne for vedtagelse af love, rammelove osv. CONV 369/02 13

14 Artikel 26 Klar beskrivelse af procedurerne for vedtagelse af afgørelser osv. Artikel 27 Beskrivelse af procedurerne for Unionens anvendelse af de i artikel 24 nævnte retsakter samt midlerne til at overvåge deres gennemførelse. Artikel 28 Beskrivelse af procedurerne for Unionens anvendelse af supplerende tiltag (herunder programmer) samt midlerne til at overvåge deres gennemførelse. Artikel 29 Denne artikel skal beskrive procedurerne for udøvelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Artikel 30 Denne artikel skal beskrive procedurerne for udøvelsen af den fælles forsvarspolitik. Artikel 31 Denne artikel skal beskrive procedurerne for udøvelsen af politikken vedrørende politimæssige og retlige anliggender på det strafferetlige område. Artikel 32 Denne bestemmelse skal fastsætte betingelserne for indførelse af et forstærket samarbejde inden for traktatens rammer eventuelt de områder i traktaten, der ikke er omfattet af det forstærkede samarbejde princippet for anvendelse af de traktatbestemmelser, der er relevante for vedtagelsen af de retsakter, der er nødvendige for iværksættelsen af det forstærkede samarbejde forpligtelser for de lande, der deltager i et forstærket samarbejde, og de lande, der står udenfor. CONV 369/02 14

15 AFSNIT VI: UNIONENS DEMOKRATISKE LIV Artikel 33 Denne artikel fastlægger det princip, at Unionens borgere er lige i forhold til Unionens institutioner. Artikel 34 Denne artikel fastlægger princippet om et participatorisk demokrati. Institutionerne sikrer en høj grad af åbenhed, der skal gøre det muligt for forskellige former for sammenslutninger af borgere at deltage i Unionens liv. Artikel 35 Denne bestemmelse skal henvise til en protokol med bestemmelserne for valg til Europa- Parlamentet efter en ensartet procedure i alle medlemsstater. Artikel 36 Denne bestemmelse fastlægger den lovmæssige udformning af reglen om offentlighed omkring Europa-Parlamentets og Rådets debatter om lovgivningsspørgsmål. Artikel 37 Denne bestemmelse fastlægger, hvilke afstemningsregler der skal gælde for beslutningstagningen i Unionens institutioner, herunder definitionen af kvalificeret flertal og brug af muligheden for "konstruktiv afståelse" og konsekvenserne heraf. AFSNIT VII: UNIONENS FINANSER Artikel 38 Denne bestemmelse fastsætter, at Unionens budget fuldt ud finansieres af egne indtægter, samt hvilken procedure der skal følges for indførelse af ordningen med egne indtægter. CONV 369/02 15

16 Artikel 39 Denne bestemmelse bør indeholde princippet om budgetbalance og bestemmelserne vedrørende budgetdisciplin. Artikel 40 Denne artikel bør specificere, at alle Unionens indtægter og udgifter skal opstilles i et overslag for hvert regnskabsår og opføres på budgettet beskrive proceduren for vedtagelse af budgettet. AFSNIT VIII: UNIONENS OPTRÆDEN UDTIL Artikel 41 Denne bestemmelse bør fastlægge, hvem der repræsenterer Unionen i internationale forbindelser, under hensyn til de kompetencer, der allerede udøves på Fællesskabets vegne. På grundlag af konventets drøftelser bør denne artikel definere den fremtidige rolle og position, som den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik skal have. AFSNIT IX: UNIONEN OG DENS NÆROMRÅDER Artikel 42 Denne artikel kan indeholde bestemmelserne om privilegerede forbindelser mellem Unionen og nabolandene, hvis det besluttes at skabe sådanne forbindelser. AFSNIT X: TILHØRSFORHOLD TIL UNIONEN Artikel 43 Denne artikel fastslår det princip, at Unionen er åben for alle lande i Europa, der deler dens værdier og ønsker at efterleve dem i fællesskab, og som nøje respekterer de grundlæggende rettigheder og accepterer reglerne for Unionens funktionsmåde. CONV 369/02 16

17 Artikel 44 Denne artikel fastlægger proceduren for nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union. Artikel 45 Denne artikel fastlægger proceduren for suspension af retten til medlemskab af Unionen, hvis en medlemsstat krænker Unionens principper og værdier. Artikel 46 Denne artikel skal nævne muligheden af at fastlægge proceduren for frivillig udtræden af Unionen, hvis en medlemsstat beslutter det, samt de institutionelle følger af en sådan udtræden. ANDEN DEL: UNIONENS POLITIKKER OG IVÆRKSÆTTELSE AF DENS FORAN- STALTNINGER Denne del skal indeholde retsgrundlag. Den skal for hvert område præcisere, hvilken type kompetence (afsnit III) og hvilke retsakter og procedurer (afsnit V) der skal gælde i overensstemmelse med, hvad der besluttes for første del. Der bliver behov for tekniske ændringer for at bringe denne anden del af traktaten i overensstemmelse med første del. TREDJE DEL: ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Sidste afsnit: Artikel x Ophævelse af de tidligere traktater. Juridisk kontinuitet i forhold til Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Union. Artikel x + 1 Traktatens anvendelsesområde Artikel x + 2 Protokoller: protokoller knyttet til traktaten er en integrerende del heraf CONV 369/02 17

18 Artikel x + 3 Procedure for revision af forfatningstraktaten Artikel x + 4 Forfatningstraktatens vedtagelse, ratifikation og ikrafttræden Artikel x + 5 Varighed: traktaten indgås på ubestemt tid Artikel x + 6 De sprog, som traktaten er affattet på, og som er retsgyldige CONV 369/02 18

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner 1 VEDTAGELSE AF EU-FORFATNINGEN Medlemslandene skal vedtage forfatningen enstemmigt på en regeringskonference, IGC (det vil sige, at hvert land har garanteret

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Lissabon-traktaten og Grundloven

Lissabon-traktaten og Grundloven Lissabon-traktaten og Grundloven 15-06-2012 Landsretten har den 15.juni 2012 afsagt dom i sagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabontraktaten. Sagen er ført af en række borgere mod statsministeren og udenrigsministeren.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Forfatningens del II Rapport fra den gruppe eksperter, der er blevet udpeget af Europa- Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester

Forfatningens del II Rapport fra den gruppe eksperter, der er blevet udpeget af Europa- Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 7. marts 2003 (24.03) (OR. fr) CONV 68/03 NOTE fra: til: Vedr.: sekretariatet konventet Forfatningens del II Rapport fra den gruppe eksperter, der er

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

Tidl. dok. nr.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03 Vedr.: Udkast til traktat om en forfatning for Europa

Tidl. dok. nr.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03 Vedr.: Udkast til traktat om en forfatning for Europa DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 18. juli 2003 (OR. fr) CONV 850/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03 Vedr.:

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Unionsborgernes lovgivningsinitiativ

Unionsborgernes lovgivningsinitiativ Unionsborgernes lovgivningsinitiativ af Bugge Thorbjørn Daniel 1. Indledning»Fuldstændig valgret for Unionsborgere i den medlemsstat, hvori de er bosat«,»harmonisering af regler om mediepluralisme«,»fradrag

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMN4ISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Η rf JL ^ Λ ί ^» Ί JL Tk. >«_^ X JL Λ i JL <^r

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMN4ISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Η rf JL ^ Λ ί ^» Ί JL Tk. >«_^ X JL Λ i JL <^r RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMN4ISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Øt ~'-Λ s^ OM Η rf JL ^ Λ ί ^» Ί JL Tk. >«_^ X JL Λ i JL

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.A.2-10. Fra: Udenrigsministeriet Dato: 27. juni 2007 Emne: Teknisk gennemgang af mandatet

Læs mere

SLUTAKT. SN 4629/07 NS/iam 1

SLUTAKT. SN 4629/07 NS/iam 1 SLUTAKT SN 4629/07 NS/iam 1 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, der blev indkaldt i Bruxelles den 23. juli 2007 for efter fælles aftale at udarbejde ændringer til traktaten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Hvordan påvirker offentligheden/ borgerne/ virksomhederne EU s politiske system?

Hvordan påvirker offentligheden/ borgerne/ virksomhederne EU s politiske system? Hvordan påvirker offentligheden/ borgerne/ virksomhederne EU s politiske system? To grundlæggende måder: 1) Via politiske partier (Ministerrådet, Parlamentet, Kommissionen). 2) Via interessegrupper: a)

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europæisk Økonomi og Politik BA-ling.merc. Praktiske informationer:

Europæisk Økonomi og Politik BA-ling.merc. Praktiske informationer: Europæisk Økonomi og Politik BA-ling.merc. Praktiske informationer: Peter Nedergaard International Center for Business and Politics, CBS pne.cbp@cbs.dk Email blot, hvis der er spørgsmål, kommentarer, kritik

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.10.2007 KOM(2007) 638 endelig 2007/0229 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om en kombineret ansøgningsprocedure

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT

DET EUROPÆISKE KONVENT DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 3. september 2002 (7.10) (OR. en) CONV 234/02 NEW VERSION CONTRIB 82 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Vedr.: Bidrag fra Andrew DUFF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0871 C 326 Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 55. årgang 26. oktober 2012 Informationsnummer Indhold Side 2012/C 326/01 Konsoliderede udgaver af traktaten om

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.4.2001 KOM(2001) 181 endelig 2001/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af minimumsstandarder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

NOTE Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

NOTE Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. april 2008 (OR. fr) 6655/08 NOTE Vedr.: Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København Knud Østergaard International koordination Historien -Romtraktaten 1957 -Første fødevare direktiv i 1962 Konserveringsstoffer -Langsomt,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Danmark og EU i Europa

Danmark og EU i Europa Mels Ersbøll og Jens Bostrup A 338939 Danmark og EU i Europa Gyldendal Indhold Forord 9 I. Danmark i den Europæiske Union 2S. maj - hvad stemmer vi om? Af Niels Ersbøll 13 Enten - eller 13 Spørg først

Læs mere

NÆRHEDSPRINCIPPET RETSGRUNDLAG MÅLSÆTNINGER RESULTATER

NÆRHEDSPRINCIPPET RETSGRUNDLAG MÅLSÆTNINGER RESULTATER NÆRHEDSPRINCIPPET Nærhedsprincippet (undertiden kaldet subsidiaritetsprincippet), der er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union, definerer betingelserne for, hvornår Unionen har fortrinsret i forhold

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

I - INDLEDNING. 3. Tidsplanen ser ud som følger: NT\798980DA.doc 2/11 PE432.337/BUR DA. Procedure. Vejledende tidsplan for proceduren

I - INDLEDNING. 3. Tidsplanen ser ud som følger: NT\798980DA.doc 2/11 PE432.337/BUR DA. Procedure. Vejledende tidsplan for proceduren Generalsekretæren D(2009) 67287 09/12/2009 NOTAT TIL PRÆSIDIET Om.: Foreløbigt forslag til budgetoverslag med henblik på et ændringsbudget for regnskabsåret 2010 Sektion I Europa-Parlamentet (De budgetmæssige

Læs mere