Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S."

Transkript

1 A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: Gunløgsgade 2 st. th København S Mail: Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. Der blev registreret 19 fuldmagter og 25 tilstedeværende andelshavere. Af de fremmødte var der fra bestyrelsen Marie Juul Baumann, Kristoffer Friis, Edgar Jørgensen, Frederik Homann og Mette Qvist Fog. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Orientering vedrørende faldstammeprojekt ved konsulent Henrik Sørensen Proline (oprindelig punkt 7) 5. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 7. Præsentation af vores nye administratorfirma CEJ Ejendomsadministration A/S 8. Evt. indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen a. Sidste afstemning af vedtægtsændring af ny 25, stk. 3 b. Forslag til at bestyrelsen bemyndiges til at igangsætte og sikre faldstammeprojektet som beskrevet af punkt 4 på dagsordenen c. Forslag til at de beboere, der ønsker altan i henhold til retningslinjerne, gives lov til at opsætte en altan d. Såfremt forslag 8 c vedtages, fremsættes forslag til værdiansættelse af altanerne e. Forslag til vedtægtsændring til 13, stk. 2, en præcisering af husdyr i gården 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Formand Marie Baumann, Edgar Jørgensen og næstformand Mette Qvist Fog er ikke på valg i år Kristoffer Friis og Rasmus Hørmand-Pallesen er på valg i år og modtaget gerne genvalg Alicja Bozykowska genopstiller ikke Kim Nørgaard og Frederik Homann genopstiller gerne som suppleanter 10. Valg af revisor 11. Valg af administrator 12. Evt. 1

2 Ad pkt. 1 Valg af dirigent Formanden Marie bød velkommen og foreslog sig selv som dirigent. Det var der ingen bemærkninger til. Hun kunne konstatere, at der var det nødvendige antal medlemmer til en lovlig generalforsamling, at der var indkaldt med behørigt varsel på 14 dage og 4 dage for de ekstra forslag, som bestyrelsen selv var kommet med. Endelig blev generalforsamlingen afholdt inden udgangen af april måned. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. 44 andelshavere var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Ad pkt. 2 Valg af referent Mette Qvist Fog blev valgt som referent. Ad pkt. 3 Bestyrelsens beretning Marie gennemgik årets gang. Der blev holdt arbejdsdag og 10 års fest i september. Der kom overvældende mange til begge dele - tak for det. Amagerbanken krakkede, og det gav foreningen et tab på ca kr. Der har været en større vandskade i varmekælderen. Marie opfordrede til, at man tilmelder sig det nye elektroniske Nyhedsbrev. Bestyrelsen har udskiftet Benny med Meinckes Totalservice a/s og administrator Jens Duus med CEJ Ejendomsadministration A/S. Der er ved at komme gang i salget af lejligheder, pt. er der underskrevet 8 kontrakter. Der blev spurgt til opgangsprojektet. Vi starter med maling af vinduesrammer, så de ikke forfalder nu hvor de er blevet renoveret udefra. Dernæst vil vi så se på en form for forsatsrammer, så vi kan spare nogle penge til varme. Ad pkt. 4 Orientering vedrørende faldstammeprojekt ved Konsulent Henrik Sørensen, Proline Punkt 7 kom op efter punkt 3 efter ønske fra Prolines konsulent Henrik Sørensen, og projektleder Mikael der var fremmødt. Faldstammeprojektet starter 10. april i Snorresgade 1, og det hele forventes afsluttet i uge 25. Beboere vil blive varslet 14 dage i forvejen. Han viste fremgangsmåden på projektoren og fremviste nogle små fysiske prøver, af hvordan det kommer til at se ud indvendigt i rørene. Fremgangsmåden vil være, at toiletter og håndvaske i en hel opgang afmonteres, et kloakkamera trækkes gennem rørene for at tjekke for evt. huller, bagefter renses rørene med metalkæder, der drives af en maskine (det sker med en børste de steder, der er plastikrør), til sidst støbes der 3 gange indvendigt med en form for plastik i hvert rør, tørretiden er ca. 1 time for hver støbning, og de vil så som udgangspunkt være klar til brug. Renses rørene ikke nok af, eller kommer der vand på, hæfter plastikken ikke, og det er en om er. Afløbene må ikke bruges mellem 7:30 og ca. 18:00 mandag til torsdag. På forespørgsel svarede Henrik, at plastikken lugter, men ikke er giftigt. Den primære årsag til at kæledyrene er nævnt i vejledningen er, at de ikke skal løbe væk. Larmen vil primært være om formiddagen, når rørene renses med metalkæderne. Installationen er testet til en min. holdbarhed på 50 år. Der var spørgsmål til vandlås af metal i køkkenet. Her svarede Henrik, at en VVS-mand vil komme for at skære røret af og erstatte det med plastik, så det vil ikke være et problem. Til gengæld kan der være udfordringer de steder, der er badekar, og Henrik tilbød at se på en beboers badekarinstallation i morgen. Hvis der er køkkenskabe foran faldstammerne, og der kun kan ses et plastikrør stikke ud, vil de lave et hul i skabet på ca. 20x20 cm for at kunne komme til. Der skal kun undværes nøgler i ca. 3 uger, og der gives 14 dages varsel for aflevering af dem. Det er vigtigt at alle afleverer nøgler, da projektet er afhængig af at der er adgang til alle lejligheder i en opgang samtidig. Ved sammenlagte lejligheder over to opgange vil de kun komme ind i lejligheden en gang og laver alle lejlighedens rør samtidig. Til orientering vil der blive to ekstra lejede gård toiletter disse bliver tømt hver fredag og rengjort efter behov. Ligeledes kan det faste gårdtoilet ved Bergthorasgade 7 benyttes. Vi får også mulighed for at låne et par tørklosetter til beboere, der er dårligt 2

3 gående mm. Vi vil prøve at se, om vi kan lukke helt for vandet i de opgange, der arbejdes i for en sikkerheds skyld. Ad pkt. 5 Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet Årsregnskabet blev fremlagt af revisor Henrik Bojer, der var mødt op. Sidste år var årets resultat minus 15,5 mio. kr. pga. udvendig vedligeholdelse, der især hørte til byggesagen. I år er resultatet på plus 3 mio. kr. Trappevaskeposten er steget, hvilket skyldes oftere trappevask og oftere vinduespudsning. Det har kostet ca kr. med overlapning mellem Bennys fritstillelse og Meinckes overtagelse. Heri ligger dog også en del materialer som røgalarmer og lign. Der har været udbetalt fritstilling til Benny, og Meincke har skulle følge op på en del arbejdsopgaver, som Benny ikke fik gjort. Omsætningsaktivernes største post er obligationer på 10,4 mio. kr. Vi kom til fastsættelse af andelskronen, og Frederik forklarede, at andelskronen nu kun må være max kr. m/2 pga. kursændring på vores lån, da det indgår i beregningen af andelskronens værdi. Bestyrelsen forslag var kr. m/2, da det er et lidt mere rundt tal. Der var ingen, der ønskede skriftlig afstemning om andelskronen, og bestyrelsens forslag på kr. m/2 blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. Ad pkt. 6 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften Budgettet blev gennemgået af Frederik. Han fremhævede, at boliglejen er budgetteret til at falde og boligafgiften tilsvarende til at stige, da vi er i gang med at sælge nogle lejelejligheder. Han nævnte videre, at efter budgettet var omdelt, har bestyrelsen fået at vide, at forsikringen hos Gjensidige for næste år vil stige med ca. 25 % pga. en øget mængde skader særligt vandskaden i sommers. Bestyrelsen vil derfor undersøge alternative forsikringsmuligheder. Budgettet blev godkendt. Ad pkt. 7 Præsentation af vores nye administratorfirma CEJ Ejendomsadministration A/S Helle Britt Andersson præsenterede CEJ. Hun vil være vores daglige kontakt fremover. Der vil være en fast afløser ved ferie og sygdom. Overgangen til CEJ bør være sket ubemærket med hensyn til PBS opkrævning af boligafgiften. Helle oplyste, at de har ca. 320 foreninger fordelt på andelsbolig-, lejer- og ejerforeninger. Der blev spurgt til CEJs synlige opgaver for beboerne. Det vil primært være salg af andele, fremleje og boligafgiften. Over for bestyrelsen vil der være flere ændringer og større kontakt i forhold til den daglige drift og økonomi. Ad pkt. 8 a Sidste afstemning af vedtægtsændring af ny 25, stk. 3. Første afstemning skete Marie fortalte, at det var anden og sidste afstemning af vedtægtsændringen mht. at en afstemning kan ske skriftlig, hvis en første afstemning af et punkt bl.a. vedtages med 2/3 af de fremmødte og under 10 % af foreningens medlemmer kræver en skriftlig afstemning. Ingen ønskede skriftlig afstemning, og det blev vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning. Ad pkt. 8 b Forslag til at bestyrelsen bemyndiges til at igangsætte og sikre faldstammeprojektet som beskrevet af punkt 7 på dagsordenen Prisen for faldstammeprojektet vil være ca. 2 mio. kr., og de vil primært komme fra opgangsprojektet. Der blev spurgt til, hvordan det vil påvirke opgangsprojektet. Frederik sagde, at faldstammeprojektet på 2 mio. kr. 3

4 prioriteres højest, da der har været nogle vandskader i flere lejligheder, så nogle af opgangsprojektets opgaver må vi vente nogle år med at blive lavet. Ingen ønskede skriftlig afstemning, og det blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. Ad pkt. 8 c Forslag til at de beboere, der ønsker altan i henhold til retningslinjerne, gives lov til at opsætte en altan Altanprojektet har trukket ud i ca. 1 års tid, men bestyrelsen håber meget snart, at det falder på plads. Der har været mange forhandlinger med kommunen. Vi håber, at det ender med, at altandybden mod gaden alle steder kan blive 110 cm. Mod gården må de max. være 90 cm. dybe, da gården er så smal. Bredden blev der også talt om. Betalingen vil ske etapevis, så beboerne ikke skal betale forud. Der blev spurgt, om der stadig må komme nye altaninteresserede med. Det må der gerne, men de skal melde sig meget hurtigt. Der er pt. 35 beboere med i projektet. Ingen ønskede skriftlig afstemning, og det blev vedtaget med overvældende flertal ved håndsoprækning. Ad pkt. 8 d Såfremt forslag 8 c vedtages, fremsættes forslag til værdiansættelse af altanerne Frederik fortalte om forslaget til værdiansættelse af altaner, der gik ud på, at købsprisen vil være den fremtidige salgspris uden afskrivning, da det er en herlighedsværdi, der ikke forgår. Før en lejlighed med en altan kan sælges til den pris, skal foreningens faste vurderingsmand dog godkende altanens vedligeholdelsesstand. Der blev spurgt til, hvad alternativet var. Prisfastsættelsen vil da følge den almindelige ordning, med afskrivning over 50 år. Hidtil har kun et par lejere indgået aftale om altan. Ingen ønskede skriftlig afstemning, og det blev vedtaget med overvældende flertal ved håndsoprækning. Ad pkt. 8 e Forslag til vedtægtsændring til 13, stk. 2, en præcisering af husdyr i gården Frederik sagde at næste punkt var udsprunget af, at nogle beboere ikke har respekteret, at der ikke må være kæledyr i gården. Der er observeret luftning af både hunde og katte der, og der er fundet hunde høm høm er i gården. De fleste kæledyr er nemme og fredelige, men der foreslås en specificering i 13, stk. 2 ved tilføjelse af linjen Andelshavere, der medbringer husdyr i gården er til væsentlig gene for andre beboere. Ingen ønskede skriftlig afstemning, og det blev vedtaget med overvældende flertal ved håndsoprækning, men da der ikke var nok stemmeberettigede, skal der stemmes om det igen på en ny generalforsamling eller evt. ved skriftlig afstemning, som der blev stemt om i punkt 8 a. Ad pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Der var ikke andre, der ønskede at stille op til bestyrelsen, så de eksisterende fortsætter. Alicja Bozykowska har dog valgt ikke at genopstille. Ad pkt. 9 Valg af revisor Bestyrelsen foreslog, at den eksisterende revisor fortsætter. Ingen ønskede skriftlig afstemning, og han blev vedtaget med flertal ved håndsoprækning. Ad pkt. 10 Valg af administrator Bestyrelsen havde ikke tænkt sig at udskifte CEJ Ejendomsadministration, når de netop var blevet valgt. Ingen ønskede skriftlig afstemning, og de blev vedtaget med flertal ved håndsoprækning. 4

5 Ad pkt. 11 Evt. Der blev spurgt til Adendum. Kenn Husted, der ejer Adendum, er blevet rådgivet af sine rådgivere til ikke at fortsætte driften. De betaler husleje til tiden. Frederik præciserede, at vi har en meget god kontrakt på foreningens vegne med Adendum. Særindretningen betaler Kenn Husted bl.a. 8 % p.a. i rente for, og vi skal godkende en ny lejer. Der skal komme liv på hjørnet, men bestyrelsen vil ikke have hvad som helst ind. Der blev takket for bestyrelsens frivillige arbejde. Det overdækkede skur i gården er nu blevet ryddet af Meincke, så der snart er plads til barnevogne. Der vil være plads til 8-10 barnevogne, hvilket ikke er nok, men det er en start. Alle opfordres dog til at rydde op i mængden af barnevogne og sætte dem, der ikke bruges i kælderen/til storskrald. Marie præciserede at storskrald og byggeaffald er IKKE det samme. Byggeaffald skal man selv aflevere på forbrændingsanstalten. Storskrald er bl.a. gamle møbler. Byggeaffald er bl.a. nedrevne køkkener, dørkarme og hvis man f.eks. får lyst til et nyt toilet i forbindelse med faldstammeprojektet, vil håndværkerne gerne installere det, men det gamle går under kategorien byggeaffald, som man selv skal skaffe sig af med. Edgar sagde, at der har været nogle indkøringsvanskligheder med det nye adgangskontrolsystem, men disse skulle være løst i løbet af april. Der blev talt om altaner igen, om varigheden for det hele, og om der kunne startes et andet sted end Gunløgsgade 2, hvor de fleste ting bliver igangsat. En beboer mente, at der kunne fratrækkes nogle håndværkerudgifter til altanerne ifølge en ny lov. Edgar nævnte, at ved larm i radiatorerne, så skal man helst åbne alle radiatorer på 3 i stedet for kun en på fuld tryk. Det giver bedre cirkulation, så luftlommer undgås. Når varmen lukkes ned til sommer, anbefalede han, at termostaten stilles på 1 frem for at lukke den helt. Edgar fortalte også, at bestyrelsen arbejder på udskiftning af nogle pumper til mere energivenlige pumper og ventiler i varmecentralen, så der kun sendes varmt vand hen, hvor der er brug for det. Det vil spare penge og forbedre flowet, men det koster ca kr. i udskiftning. Har man problemer med vand eller varme så kontakt Meincke de ved en del om varmesystemet, og vi er villige til at prøve os lidt frem det er jo et gammelt system efterhånden. Den ordinære generalforsamling blev hævet kl ooooooooo--- Som dirigent og formand: Som næstformand: 5

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere