Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse"

Transkript

1 Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan du blive en vigtig brik i spillet, når forandringer skal indføres på din arbejdsplads, fx i primær sektor. Hvad skal der til for at blive forandringsleder? For at kunne lede en arbejdsplads gennem større eller mindre forandringer, er lederen nødt til at have nogle personlige kompetencer. Samtidig må lederen gøre mange strategiske overvejelser om, hvordan forandringen skal foregå. Personlige kompetencer Her kommer et bud på personlige kompetencer, som lederen skal bruge under forandringsprocessen: Lederen skal selv synes om forandringen (brænde for ideen) Lederen skal inspirere til forandring (vise vejen for forandringen) Lederen skal være tydelig i sin holdning og kommunikation (undgå usikkerhed). Lederen skal selv synes om forandringen Når lederen selv er overbevist om, at forandringen er nødvendig, vil hans eller hendes engagement smitte af på medarbejderne. Det er naturligt, at personalet søger efter tryghed og kontrol over situationen hos lederen, når tingene hurtigt forandrer sig på arbejdspladsen. Hvis lederen brænder for ideen om at forandre, vil det derfor give ro i sindet, hvis medarbejderne ved, at lederen har styr på processen, selvom mange ting forandrer sig. Følelsen af tryghed og kontrol over situationen mindsker følelsen af frygt eller angst for forandringer. Lederen har styr på processen Eksempel: Ruth er social- og sundhedsassistent og mellemleder på et plejecenter. Hun skal sammen med sine lederkolleger igangsætte en forandringsproces, hvor kvalitet og effektivitet af flere arbejdsgange skal tages op til revision. Ruth var i første omgang i tvivl, om der ville komme noget godt ud af forandringerne. Men efter flere sparringsmøder med de andre ledere er Ruth nu overbevist om, at det er nødvendigt, for at puslespillet kan gå op. 1

2 Handle efter sin overbevisning Medmenneskelig Lederen skal inspirere til forandring Simon Sinek er amerikansk forfatter og inspirator. Han mener, at hvis ledelse skal lykkes, må lederen først og fremmest handle efter sin og arbejdspladsens fulde overbevisning. Lederen skal derfor gøre sig klart, hvorfor organisationen gør, som den gør, hvad den mener, hvad den står for, og hvad den vil repræsentere udadtil og så handle herefter. Når lederen handler efter sin overbevisning, vil han eller hun blive betragtet som et forbillede, der viser vejen gennem forandringen og evt. selv tager det første skridt. Bag ved denne grundtanke ligger ifølge Simon Sinek ideen om at være medmenneskelig, når man leder. Lederen skal turde give noget af sig selv og derved få medarbejderne til at følge ham eller hende på baggrund af hans eller hendes overbevisning. Lederens relation til medarbejderne må være præget af interesse og lyst til at være der for dem, idet det giver langt de mest tilfredsstillende arbejdsforhold for alle parter. Eksempel: Ruth har en evne til at få andre mennesker til at lytte til sig. Det har hun haft, så længe hun kan huske. Ruths mor er også leder, og hun siger altid, at ledelse bl.a. handler om at gå foran med et godt eksempel. Ruth har tænkt sig at fortælle sine kolleger om de mange spændende ideer og tanker, der gør, at hun selv blev klar over, at forandringen er nødvendig. Og bagefter vil Ruth give mulighed for, at kollegerne kan drøfte ideerne, så de kan bundfælde sig hos dem. Lederen står fast Lederen skal være tydelig i sin holdning og kommunikation Når lederen følger sin overbevisning, må han eller hun samtidig vise sine klare holdninger og kommunikere tydeligt til medarbejderne, så der ikke opstår usikkerhed. Hvis medarbejderne derimod føler usikkerhed ved forandringen, risikerer lederen, at de ikke bakker helt op om ideen. Når lederen står fast ved sit ståsted og fx utvetydigt fortæller om mål, opgaver og rammer i processen, så virker det inspirerende, og guider forandringen i en bestemt retning. Eksempel: Ruth møder medarbejderne til personalemødet, hvor ledelsen har et oplæg om de nye ideer. Ruths oplæg skaber rigtig meget debat, og efter mødet kommer flere hen til Ruth for at vende nogle ekstra overvejelser med hende. Ruth holder fortsat fast i grundideen fra oplægget, men forklarer den på en anden måde. 2

3 Øvelse Find frem til en forandring, du skal være med til at gennemføre. Stil dig selv følgende spørgsmål: Ønsker du virkelig forandringen? Hvilken værdi, mener du, at forandringen har? Hvad er det præcise mål for forandringen? Kan du forklare målet tydeligt? Hvad skal der til, for at processen er god nok? Kan du gennemføre processen trods modstand? Kan du bevare dit engagement? Hvis du som forandringsleder er i tvivl om bare et af punkterne i øvelsen ovenfor, vil medarbejderne kunne mærke det, og usikkerheden vil sprede sig. Derfor må du som forandringsleder gå tilbage til det sted, hvor ideen om forandring blev født og søge efter årsagen til eller behovet for forandringen og de værdier, som den skal bidrage til. Først derefter vil du være troværdig i dine argumenter og helt tydelig i din kommunikation. Når lederen forstår meningen med forandringen og gerne vil gå foran i processen, starter forandringen. Relationel ledelse Vi lærer gennem et kommunikativt samspil med andre. Når vi kommunikerer med andre, indgår vi i en relation. Relationen og kommunikationen har kæmpe betydning for forandringen, og lederens evne til at indgå i dialoger og i relationer kan være afgørende for, om forandringsprocessen lykkes. Dialog Relationel ledelse betyder, at organisationen gennem relationer skaber fremtiden sammen. Relationel ledelse er en modsætning til den topstyrede ledelsesform, hvor lederen bestemmer. I den relationelle ledelse arbejder medarbejdere og ledere sammen, og nye betydninger udvikles. Der kan dog også opstå konflikter. Som relationel leder må man hele tiden arbejde hen imod at styrke de relationelle processer i organisationen. Medarbejdere og ledere arbejder sammen I den sædvanlige forståelse af ledelse findes to tilgange, der peger på, hvordan forandring kan foregå: 1. Topstyret forandring 2. Improviseret forandring. I begge tilgange er dialogen og relationen vigtig. 3

4 Top styret forandring Topledelsen udruller en strategi Den topstyrede forandring går ud på, at forandringsprocessen planlægges af topledelsen, der udruller en strategi, som skal indføres i organisationen. Medarbejderne skal her udføre de forandringer, som er planlagt af ledelsen. Den øverste ledelse har ansvaret for, at organisationen har succes. Hvis det er nødvendigt, kan kursen skiftes, for at organisationen får fremgang. Øvelse Tænk på en situation, hvor din leder har bestemt en forandring, som du ikke havde indflydelse på, og som fik betydning for dit arbejde. Hvordan oplevede du det? Ulemper ved topstyret forandring: Lederen kan have overset vinkler og viden, der skulle bruges under forandringen. Den plan, som lederen starter, fungerer måske nu, men kan vise sig at være for snæver i fremtiden. Topstyret forandring i ren form virker nedbrydende, fordi medarbejderne kender deres opgaver og ved, hvorfor de er vigtige. Så hvorfor er det nødvendigt at forandre? Når forandringen dikteres oppefra, føler medarbejderne sig måske manipuleret, og beskederne oppefra fortolkes ofte negativt. Dialogen underkendes. Samarbejde mellem ledere og repræsentanter Topstyret forandringsledelse styret af dialog Hvis topledelsen vil opnå succes, må forandringen foregå i en tæt dialog med medarbejderne. I et tæt samarbejde mellem ledere og repræsentanter for medarbejderne kan medarbejdernes ønsker og behov inddrages i planlægningen. Når det sker, vil medarbejderne føle, at deres ønsker og behov bliver hørt, og at de bidrager til processen, så de føler ejerskab for den. Det giver langt større sandsynlighed for succes. Når planen skal føres ud i livet, kræver det atter samarbejde og forhandlinger om, hvad, hvordan og hvornår det skal foregå. Den skriftlige plan kan ikke stå alene. Undervejs i processen og efter indførelsen af forandringen må strategien løbende evalueres og justeres i en dialog mellem ledelse og medarbejdere. Improviseret forandringsledelse Enhed i konstant bevægelse Når man forandrer med improviseret forandringsledelse, opfatter man organisationen som en enhed i konstant bevægelse. Organisationen er løbende under udvikling og bliver aldrig færdig med at udvikle sig. Stilstand er det samme som at gå baglæns, derfor bevæger alle sig konstant fremad. Der findes ikke en fasttømret 4

5 sandhed, fx en sand procedure. Når tingene forandres hele tiden, vil der opstå nye udfordringer, der skal afprøves. Lederne må her sørge for, at medarbejdernes ideer og initiativer bliver hørt og værdsat. Tingene forandres hele tiden Øvelse Tænk over en situation, hvor du oplevede, at dine ideer var vigtige på arbejdspladsen. Hvordan oplevede du det? Ulemper ved improviseret ledelse er: Den enkelte afdeling kan evt. udvikle sig i en retning, der strider imod organisationens overordnede plan. Den enkelte afdelings udvikling kan gå i forskellige retninger, der kan betyde forvirring og opløsning. Når mange forandringer er i gang samtidig, kan det skabe usikkerhed, om hvorvidt medarbejderne har forstået deres roller og opgaver rigtigt. Improviseret forandringsledelse styret af dialog Også her er dialogen et vigtigt redskab. Dialogen skal foregå løbende. Ledelsen stimulerer medarbejderne til at tænke kreativt og innovativt gennem en tæt dialog med de enkelte medarbejdere. En tæt dialog kan medføre tryghed, og medarbejdere og ledelse kan sammen sparre om ideerne og i fællesskab nå frem til brugbare løsninger. På den måde løftes opgaven i flok, og personalet udvikler teamånd om fælles projekter. Tænke kreativt og innovativt Strateginetværk og ledelse (dobbelt struktur) John P. Kotter er amerikansk professor i ledelse og førende ekspert i forandringsledelse. Han mener, at når omverdenen forandrer sig i stor hast, må organisationerne forsøge at forandre sig i samme takt. Derfor er der brug for forandringsparate ledere, der involverer medarbejderne i strategiarbejdet. Ledelsen skal være fleksibel og parat til at tilpasse sig. Medarbejderne må danne et strateginetværk af frivillige medarbejdere fra forskellige hierarkiske niveauer på tværs af organisationen. De skal forny strategiarbejdet. Disse medarbejdere skal lære at arbejde med visioner, ideer, strategier og beslutningskraft. Et traditionelt ledelseshierarki fungerer ikke i en foranderlig verden, mener John Kotter. Strateginetværk Strateginetværket fungerer som en slags tænketank eller idegruppe, der skal samarbejde med organisationens ledelse om at formulere strategi og problemløsning. I den Tænketank eller idegruppe 5

6 proces er en tæt kommunikation vigtig, for at strateginetværket og ledelsen (dobbelt struktur) arbejder i samme retning. Roller i den dobbelte struktur Strateginetværket virker på den måde, at medarbejdere fra alle niveauer udvikler sig og bliver drivkraften i en proces, der kan fremskynde forandringsprocessen. Netværket udvikler på den måde lederskab hos hvert enkelt medlem. Ledelsen skal holde gryden i kog og motivere medarbejderne til at støtte op om strateginetværket. Samtidig skal ledelsen sørge for at klæde de frivillige medarbejdere i strateginetværket på til opgaven, så organisationen udvikler et tættere netværk og flere talenter. Ved at øve sig i strategiske færdigheder (John Kotter kalder det strategisk fitness ), bliver medarbejderne i organisationen dygtigere og mere handlekraftige. De lærer at spille sammen med ledelsen om løbende at igangsætte forandringer. John Kotter kommer med otte bud på, hvordan lederne kan gøre organisationen klar til forandring. Dem kalder han de otte acceleratorer. Otte acceleratorer der styrker strateginetværket 1. Stil skarpt på, hvorfor det er nødvendigt Ledelsen forklarer, hvorfor forandringen er meget vigtig og helt nødvendig. 2. Opbyg et styrende team Ledelsen finder netværkspersoner, der kan indgå i strateginetværket. Netværkspersonerne er ligeværdige på tværs af hierarkier og repræsenterer forskellige kompetencer. 3. Formulér visionen Ledelsen hjælper til i processen med at udforme visioner og strategier i strateginetværket. En velformuleret vision er lettere at følge. Strateginetværket skal vise deres udkast af visionen og nye initiativer til ledelsen. 4. Skab tilslutning for visionen Netværket skal kommunikere vision og strategi videre til kolleger. På den måde virker budskaberne mere autentiske og medarbejderne får større ejerskab for strategien. Strateginetværket skal have rum og opmuntring til at støtte ledelsen i strategiarbejdet, så organisationen kan forandres. 5. Opmuntr til at handle Strateginetværket er en resurse, der kan klare problemer i opstarten, så indsatsen ved problemløsning sker hurtigere. Strateginetværket kommer med løsninger til lederen, hvorefter lederen samler op og supplerer med sine resurser. Lederen anerkender netværkets arbejde, og netværket fortsætter med at udvikle sig. 6

7 6. Skab kortsigtede resultater Lederen sørger for, at strateginetværkets kortsigtede resultater synliggøres og knyttes sammen med visionen. Netværket vil derved føle, at disse resultater bliver anerkendt, og strateginetværket vil fortsat brænde for sagen. 7. Fasthold forandringsprocessen Forandringsprocessen skal holdes konstant i gang, og medarbejderne skal blive ved med at øve sig i strategiarbejdet. Det holder mennesker i gang. 8. Forankring som en del af kulturen De strategiske forandringer indarbejdes i arbejdslivet og bliver en del af kulturen på arbejdspladsen. Lederen synliggør de nye resultater og den nye adfærd i organisationen. Guide til indførelse af strategi Selve udførelsen af forandringer i en organisation foregår som regel i faser og er tilpasset den enkelte organisations valg af forandringsledelse og teoretisk model. Strategien indføres gennem en langsigtet planlægning. Her kommer en model, der viser 9 trin til at guide lederne gennem processen fra strategisk idé til handling. Fra strategisk idé til handling Strategos 9-modellen Trin 1. Strategisk analyse I første trin har ledelsen fokus på den udvikling, der er relevant for organisationen. Hvilke muligheder og udfordringer er der på arbejdspladsen? Hvordan kan ledelsen øge værdien for patienter, borgere og medarbejdere? Eventuelt gennemføres en patient-, borger- eller medarbejder-undersøgelse. Trin 2. Vision og overordnede mål Trin 2 indebærer, at organisationen prøver at lægge sig fast på en retning for strategien, og de overordnede mål for organisationen formuleres. Hvordan kan visionen opleves som motiverende? Hvordan kan medarbejderne være med til at finde ideer, der peger i den retning, organisationen udvikler sig? Trin 3 Fokusområder På trin 3 finder organisationen ud af, hvilke områder der samlet set skal være i fokus, for at organisationen kan nå sin vision. 7

8 Hvad er de vigtigste fokusområder? Hvilke ændringer skal der ske, for at arbejdspladsen når visionen? Trin 4. Status for præstation På trin 4 skaber man overblik, over hvor godt ledelse og medarbejdere præsterer på de områder, der er i fokus. Hvordan klarer ledelsen opgaverne, der omhandler fokusområdet i dag? Hvordan klarer medarbejderne dem? Er ledelse og medarbejdere enige i den vurdering af præstationsniveauet? Præstationsniveauet kan evt. indsættes i en skala fra 1-10 for at skabe overblik. Trin 5. Strategiske prioriteringer På trin 5 gør man de strategiske prioriteringer præcise og synlige. Hvilke ændringer skal der ske? Hvilke områder kræver større indsats, og hvilke områder kræver mindre indsats for at nå visionen? Opgaverne kan indsættes i et prioriteringsskema, hvor det fremgår, hvilke opgaver eller delopgaver der skal udgå, holdes vedlige, udvikles eller implementeres. Trin 6. Ambitioner På trin 6 skaber lederne et overblik over ambitionsniveauet ved at beslutte, på hvilket niveau ambitionerne for fokusområderne skal ligge. Hvor højt skal ambitionsniveauet være inden for hvert område, fx på en skala fra 1-10? Hvilke områder ligger højt og hvilke lavere på skalaen? Medarbejderne bidrager med deres forslag til fordeling af de fælles resurser i organisationen. Trin 7. Strategi- implementering På trin 7 skal nye vaner indføres hånd i hånd med strategien uden at starte helt forfra. Hvordan kan ændringerne rykke i den rigtige retning? Selv mindre forandringer kan være med til at ændre processen, når der opstår nye behov. Trin 8. Ledelseskraft På trin 8 må lederne være enige om at udvise ledelseskraft og stå sammen, når forandringer skal indføres. Hvordan skal rammerne for ledelseskraften i organisationen være? 8

9 Hvordan vil ledelsen styre strategiprocessen og fastholde strategien? Hvordan samarbejder ledelsen indbyrdes? Hvordan samarbejder ledere og medarbejdere? Hvor gerne vil ledelse og medarbejdere gennemføre forandringen? Ledelseskraften bliver bedre, når der er bred enighed om strategien. Trin 9. Handlekraft tid og ressourcer På trin 9 må lederne vurdere, hvor handlekraftig organisationen er. Hvordan prioriterer lederne den langsigtede plan i tid og resurser? Er den langsigtede plan fortsat i orden eller skal der nye ændringer til? Her må lederne være opmærksomme på, om der er balance mellem deres arbejde med drift af organisationen og arbejdet med den langsigtede plan. 9

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere