God ledelse i Psykiatrien Region H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God ledelse i Psykiatrien Region H"

Transkript

1 God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning og behandling af psykisk sygdom. Vi har høje forventninger til vores indsats, og det samme har de brugere, patienter og pårørende, som er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør. For at yde vores bedste for dem, skal vi være en effektivt samarbejdende organisation og en attraktiv arbejdsplads, hvor den faglige udvikling af medarbejderne understøtter kerneopgaven. Skal dét lykkes, kræves ikke blot fagligt dygtige medarbejdere, men i høj grad også kompetent ledelse. Vi kan kun leve op til forventningerne, hvis vi formår at udøve ledelse lige så engageret og professionelt, som vi løser vores kerneopgave. Det konkrete indhold i lederjobbet afhænger selvfølgelig af ledelsesniveau og ledelsesfunktion. Vi er forskellige som mennesker, og udfordringerne på ét afsnit kan være meget anderledes end nabo afsnittes. Det er derfor ikke meningen, at alle ledere skal lede på præcis samme måde. Men der er alligevel en række grundprincipper for ledelse, der bør være fælles for alle ledere i Psykiatrien i Region H. Dem har vi samlet i dette ledelsesgrundlag. Formålet med ledelsesgrundlaget er at gøre det tydeligt for både ledere og medarbejdere, hvad der forventes af Psykiatriens ledere herunder hvilken støtte de bør have i lederjobbet. Dermed kan grundlaget være et fælles sprog til dialogen om god ledelse, der altid bliver til i et samspil mellem leder og medarbejdere. Ledelsesgrundlaget er ikke skrevet for at stå og pynte på en hylde. Det skal diskuteres livligt og løbende blandt ledere og medarbejdere. Og det skal bruges som afsæt i indsatsen for at løfte ledelse i Psykiatrien op på det høje niveau, der kræves for, at vi kan nå vores mål. God læse- og ledelyst Direktionen

2 Overblik Ledelsesgrundlaget er bygget op i følgende fem afsnit: 1. Virksomhedsgrundlaget: Vores kerneopgave, ambition og værdier er fundamentet for opgaveløsningen. 2. Ledelsesopgaven: De generelle krav til ledelse og det særlige ved psykiatriledelse. 3. Ledelsesudfordringerne: De strategiske udfordringer Psykiatrien i Region H står over for. 4. Ledelsesprincipperne: De fællestræk der bør være ved ledelse i Psykiatrien beskrevet som god ledelsespraksis. 5. Ledelsesstøtten: De vilkår og den støtte Psykiatrien giver sine ledere på vejen mod god ledelse. 1. Virksomhedsgrundlaget Vores kerneopgave er at yde behandling og støtte til mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Vores ambition er at være førende i forskning og behandling af psykiske sygdomme. Det indebærer, at ydelserne: er af højeste faglige kvalitet respekterer brugernes individuelle behov hænger godt sammen fra første til sidste kontakt sker gennem forskning, kvalitetsudvikling og uddannelse. Ambitionen er udmøntet i følgende fire grundlæggende værdier: Faglighed: Patienter, brugere og pårørende skal have den bedst mulige behandling og pleje. Det kræver, at vi er eksperter på det psykiatriske felt. Ansvar: Det skal være let at være patient, bruger og pårørende. Derfor tager vi ansvar for et sammenhængende forløb. Respekt: Patienter, brugere og pårørende skal behandles individuelt. Derfor foregår udredning, behandling og støtte i en atmosfære af respekt, lydhørhed og vilje til samarbejde. Udvikling: Vi vil gå forrest i udviklingen af psykiatrien til gavn for patienter, brugere og pårørende derfor prioriteres ledelse, innovation og dokumenterbare resultater højt. 2. Ledelsesopgaven Ledelsesopgaven består af: Faglig ledelse: at sikre høj faglig kvalitet og stræbe efter fortsat faglig udvikling. Personaleledelse: at fremme arbejdsglæde, samarbejde, kompetencer samt stræbe efter at udvikle de menneskelige ressourcer. Administrativ ledelse: at styre Psykiatriens kompleksitet og stræbe efter stadig mere effektiv drift. Side 2

3 Strategisk ledelse: at foregribe og forme fremtiden samt stræbe efter Psykiatriens langsigtede målsætninger. Personligt lederskab: at investere personlighed i ledelsesopgaven og stræbe efter at fylde rollen ud på en reflekteret og troværdig måde. Disse generelle opgaver får en særlig toning af de særlige vilkår, der gælder for ledelse på det psykiatriske felt. Det gælder blandt andet følgende fire forhold: Et fagprofessionelt miljø: Psykiatrien er en stærk fagprofessionel kultur, hvor ledelse traditionelt ikke har været betragtet som selvstændigt fag. Det betyder, at man som leder skal være med til at opbygge sprog, traditioner og respekt for ledelse. Image: Der gælder særlige vilkår for lederne i relation til psykiatriens omdømme. Det er en lederopgave at bidrage til afstigmatisering til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere. Høj bevågenhed og mange interessenter: Psykiatrien er et område, der nyder stor offentlig opmærksomhed, og som mange har en holdning til. Som leder må man kunne manøvrere i et komplekst felt af ofte modsatrettede ønsker og krav. En stærk demokratisk tradition: I psykiatrien er der opbygget en stærk og positiv tradition for medindflydelse. Det kræver, at lederen involverer forskellige grupper på en relevant måde uden at sætte sin egen ret og pligt til at træffe beslutninger over styr. 3. Ledelsesudfordringerne Oven i ledelsesopgaven kommer så de aktuelle krav og strategiske udfordringer, Psykiatrien står over for. Det gælder især følgende syv punkter: At sikre et ensartet højt fagligt niveau Som landets største psykiatriske virksomhed skal Psykiatrien i Region H være førende inden for faglig udvikling og forskning. Psykiatrien skal intensivere forskning, innovation og kvaliteten af behandlinger, så diagnostik og behandling sker på et ensartet og evidensbaseret grundlag i hele regionen. Patienter, brugere og pårørende skal opleve behandling og pleje på samme høje niveau, uanset hvor de møder Psykiatrien, og ledere skal motivere til faglig udvikling til gavn for patienterne. At komme brugernes behov i møde Ethvert fagprofessionelt miljø har tendens til at gøre faget til omdrejningspunkt for sit virke. Derfor er det lederens ansvar at sikre, at omdrejningspunktet altid er patienter, bruger og pårørendes behov. Det er en lederopgave at motivere medarbejderne til en serviceorienteret, systematisk udvikling og tilrettelæggelse af gode patientforløb. At skabe bedre sammenhæng i patientforløbene Med opbygningen af én fælles organisation og realiseringen af psykiatriplanen er der skabt gode rammer for en sammenhængende psykiatri. Arbejdet med specialeplanerne vil i højere grad betyde at patienter, brugere og pårørende vil bevæge sig mellem centrene. En vigtig vej til at gøre behandling, pleje og støtte bedre er, at sikre en naturlig sammenhæng i de enkelte patientforløb mellem Psykiatriens forskellige behandlingsmuligheder samt i forhold til andre relevante parter. Side 3

4 At opbygge en stærk samlet organisation Psykiatrien i Region H er en fusion af parter med forskellige erfaringer, viden, metoder og kultur. Selv om de formelle strukturer er på plads, er der fortsat brug for at fastholde ledelsesfokus på at opbygge en stærk og samlet organisation. Der ligger derfor en stor ledelsesudfordring i relation til kulturudviklingen. Kulturen har en betydning i forhold til den måde, opgaven løses på, og hvordan vi bliver oplevet. Derfor vil kulturen understøtte udviklingen i retning af et større fokus på vores omverden og de krav og forventninger, der stilles til os. At understøtte en attraktiv arbejdsplads Det kræver en flerstrenget indsats at skabe attraktive arbejdspladser, der kan fastholde nuværende og rekruttere nye medarbejdere. Her er faglige udfordringer, meningsfulde opgaver og ordnede arbejdsforhold blot et nødvendigt fundament. Vi skal også arbejde systematisk med områder som indflydelse, fleksibilitet, personlig udvikling, dialog og sparring. Områder der stiller betydelige krav til god ledelse. At udvikle kommunikationen i en ung, stor og kompleks organisation Kommunikation er en helt central ledelsesopgave. Region Hovedstadens Psykiatri er en ung og kompleks organisation med stor bevågenhed i omgivelserne. Lederen skal derfor være synlig og bidrage til at profilere psykiatrien udadtil og udvikle kommunikationen med patienter og pårørende. Derudover skal lederen sikre kommunikationen internt i organisationen. Lederen skal fungere som oversætter af budskaber mellem medarbejdere og topledelse og formidle Psykiatriens vilkår, visioner og strategier, så medarbejderne får indsigt i rammer og mål for opgaveløsningen. Samtidig skal lederen oversætte ønsker og ideer fra den kliniske hverdag til topledelsen. At dokumentere og synliggøre vores resultater Som offentlig institution skal Psykiatrien til enhver tid kunne redegøre for, at samfundet får bedst mulig psykiatri for de penge, politikerne bevilger. Derfor skal vi være god til at styre ressourcerne, så de bruges til at nå de fastlagte mål. Der ligger også en opgave i, aktivt og åbent at fortælle omverdenen om resultaterne af vores indsatser. 4. Ledelsesprincipperne God ledelse kan i praksis se meget forskellig ud. Men på tværs af lederjob er der en række principper, der bør præge alle former for ledelse i Psykiatrien. Disse principper beskriver vores ideal om god ledelsespraksis og skal ses som en konkretisering af Psykiatriens fire værdier: faglighed, ansvar, respekt og udvikling. Faglighed i ledelse betyder: Lederne skaber et højt fagligt niveau. Lederne sikrer en sammenhængende psykiatri og fokuserer på patienten og patientsikkerhed. Ledelse har en central plads. Lederne sætter høje mål og sammenligner præstationer med andre. Lederne understøtter, at medarbejderne har ressourcer og motivation til at løse kerneopgaven. Side 4

5 Ansvar i ledelse betyder: Lederne delegerer og viser, at medarbejdere også er ansvarlige for resultatet. Lederne tager ansvar for eget og medarbejderes velbefindende. Lederne motiverer og engagerer medarbejdere gennem involvering i mål og indsatser. Lederne, i samarbejde med medarbejderne, oversætter psykiatriens mål, så de opleves som nærværende og meningsfulde. Lederne har fokus på at opnå de aftalte mål og understøtter en optimal udnyttelse af ressourcer. Respekt i ledelse betyder: Ledelse er kendetegnet ved klare mål, oprigtighed, åbenhed og sparring. Lederne lytter, anerkender og inddrager andres ideér og forslag. Lederne giver og søger feedback. Lederne inddrager forskellige fagkompetencer i løsningen af opgaver. Lederne er bevidste om deres funktion som rollemodel. Udvikling i ledelse betyder: Lederne er visionære, tænker ud af boksen og udfordrer faste antagelser. Lederne er ambitiøse, viser mod og tager kalkulerede risici. Lederne viser drive, energi og får tingene gjort. Lederne er direkte og stille krav. Lederne er innovative, skaber udvikling og vækst. 5. Støtte til god ledelse Psykiatrien stiller høje krav til sine ledere. Krav der modsvarer vores ambition og værdier, og som skærpes yderligere af de særlige kendetegn ved ledelsesopgaven og de udfordringer, vi står over for. Derfor gør vi, hvad vi kan for at hjælpe og understøtte lederne i deres gerning. Denne støtte har blandt andet følgende udtryk: Det fælles ledelsesgrundlag er med til at præcisere de fælles forventninger til god ledelse og dermed også til den enkelte leders ledelsesrum. Lederudviklingssamtalen er omdrejningspunktet for den enkelte leders mål, indsatser og personlige udvikling fagligt såvel som ledelsesmæssigt. Lederevaluering: Som støtte til den enkelte leders fortsatte udvikling, gennemfører Region H en såkaldt 360-graders lederevaluering. Ledelsesværktøjer: Ledere skal have adgang til nyttige og tidssvarende ledelsesværktøjer. Det gælder tjeklister og skemaer til brug i forskellige situationer, relevante målinger som APV, informationssystemer som LIS, aktuelle personalejuridiske regler samt relevante HR- og løndata. Lederudvikling: Alle ledere deltager i et lederudviklingsprogram. Målet er at styrke en fælles ledelseskultur, tydeliggøre forventninger til ledelse og understøtte det personlige lederskab. Programmet er samtidig med til at opbygge netværk, hvor lederne kan udveksle erfaringer og søge sparring i ledelsesspørgsmål. Seminarer, hvor der er fokus på ledelse, strategi og handlingsplaner. Side 5

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere