Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder"

Transkript

1 Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s. 10 Bade-/toiletstol s. 11 Belysning s. 12 Bruseleje s. 14 El-kørestol med motoriseret styring (joystick) s. 15 Forhøjerklodser og forhøjerben s. 17 Ganghjælpemidler (albuestok, gangstativ, rollator, gangvogn, gangbord) s. 18 Glide-, vende- og drejehjælpemidler s. 19 Hjælpemotor til kørestol s. 20 Hovedgærde til seng s. 21 Katapultsæde s. 22 Komfortkørestol s. 23 Kugle- og kædeprodukter s. 24 Manuel kørestol s. 26 Puslebord fristående s. 27 Rampe mobil s. 28 Seler s. 29 Sengebord s. 30 Sengegalge og sengebånd s. 31 Småhjælpemidler s. 32 Ståstøttestativ (til børn) s. 33 1

2 Toiletforhøjer s. 34 Toiletsæde med armlæn s. 35 Trehjulet cykel s. 36 Trehjulet cykel med hjælpemotor s. 38 TRYKAFLASTENDE HJÆLPEMIDLER Hæl- og fodbeskyttere s. 40 Lejringspuder og lejringskiler s. 41 Trykaflastende madras s. 42 Trykaflastende og/eller positionerende siddepude s. 43 ARBEJDSMILJØ HJÆLPEMIDLER Bade-/toiletstol s. 44 Drejetårn s. 45 Glide- og vendehjælpemidler s. 46 Hårvaskebassin s. 47 Køreplader s. 48 Loftlift s. 49 Personlift (mobil) s. 50 Plejeseng s. 51 Stålift s. 52 GENOPTRÆNINGSHJÆLPEMIDLER s. 53 FORBRUGSGODER Badetaburet s. 54 Elevationsseng s. 55 El-køretøj s. 56 Hvilestol s. 58 Kontorstol s. 59 2

3 Robotstøvsuger s. 61 SMÅHJÆLPEMIDLER S. 62 Tohjulet el-cykel s. 63 Toiletsæde med vaske og tørrefunktion s. 65 Trehjulet knallert s. 67 BOLIGINDRETNING Badeværelse s. 69 El-døråbner s. 71 Gelænder s. 72 Greb s. 73 Køkken s. 74 Platformslift s. 76 Rampe fast s. 77 Stolelift s. 78 Tilbygning s. 80 Udligning af dørtrin s. 82 Udvidelse af døråbning s. 83 Boligskift s. 84 INVALIDEBIL s. 85 3

4 INDLEDNING Baggrunden for denne kvalitetsstandard på hjælpemiddelområdet er et ønske om at kunne give borgere i Jammerbugt Kommune en ensartet og fleksibel service, med udgangspunkt i ensartede afgørelser om kropsbårne hjælpemidler til borgere med samme behov, men ud fra individuelle konkrete vurderinger. Kvalitetsstandarden er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere får viden om de ydelser, som Jammerbugt Kommune tilbyder på området vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder. Medarbejdernes overblik På det administrative niveau retter kvalitetsstandarden sig primært mod ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om indstilling med henblik på tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarden vil give bedre grundlag for en synlig visitation og ensartet indstilling til bevilling og tjener dermed som et væsentligt arbejdsredskab for forvaltningens medarbejdere. Borgernes overblik Kvalitetsstandarden afspejler det serviceniveau, som kommunen har fastlagt på området og vil i henhold hertil fremover fungere som det primære styringsredskab på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden bliver løbende justeret, således at den er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området. Formål og personkreds Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Personkredsen omfatter borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør et hjælpemiddel eller forbrugsgode nødvendigt. Der skal være tale om en varig nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i borgers daglige tilværelse. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er uafhængig af borgerens økonomi. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er skattefrit. Kriterier for bevilling Hjælpemidler eller forbrugsgoder ydes efter Lov om Social Service 112 og 113, når disse: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Er nødvendige for at den pågældende kan udøve et erhverv. 4

5 Forbrugsgoder og sædvanligt indbo Der ydes hjælp til køb af forbrugsgoder, når borgeren opfylder de samme betingelser som ved bevilling af hjælpemidler. Forbrugsgoder defineres som produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften overstiger kr. 500,-. Der er særlige regler, hvis der er behov for tilpasning af produktet eller behov for et særlig dyrt forbrugsgode. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, som normalt indgår i sædvanligt indbo. Det kan fx være stole, borde, senge, telefoner, standardcomputere, vaskemaskiner m.v. Frit valg Formålet med et frit valg er at give borgere adgang til selv at vælge hjælpemidler og forbrugsgoder. Støtten ydes højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis Jammerbugt Kommune har indgået leverandøraftaler, er der regler for, hvordan man skal forholde sig, når man køber hjælpemidlet. Borgers ret til at vælge leverandør gælder således ikke, hvis Jammerbugt Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra anden leverandør. Det kan anbefales at kontakte sagsbehandlerne, som kan oplyse nærmere om reglerne for frit valg, generelt eller i den konkrete situation. Reparation og udskiftning af hjælpemidler Der ydes hjælp til nødvendig reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov. Borger skal ansøge Myndighedsafdelingen om reparationen eller udskiftningen. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, fx. drift, rengøring eller vedligeholdelse, dog med følgende undtagelser: Der ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler, hvis batterierne ikke kan købes i almindelig handel, eller ikke kan, eller ikke bør udskiftes af borger selv. Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Borgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning og skal kunne dokumentere at denne udgift er afholdt. Idet støtte til rengøring af hjælpemidler m.v. i nogle tilfælde kan bevilges efter anden lovgivning, kan sagsbehandler kontaktes med henblik på råd og vejledning. Hvis borger har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgiften hertil afholdes af borger selv. Reparation og udskiftning af forbrugsgoder Der ydes ikke hjælp til reparation og udskiftning af forbrugsgoder, hvor hjælpen er bevilget som en engangsydelse med 50 % af prisen på et standardprodukt i henhold til Lov om Social Service 113, stk. 3. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode, som er dyrere end et standardprodukt i henhold til Lov om Social Service 113, stk. 4, ydes der hjælp til reparation med halvdelen af udgiften. 5

6 Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode med en særlig indretning i henhold til Lov om Social Service 113, stk. 4, ydes hjælpen til reparation alene til den særlige indretning. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode, som udelukkende fungerer som et hjælpemiddel i henhold til Lov om Social Service 113, stk. 5, og som er bevilget som udlån, ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov. Boligindretning og boligskift Hjælp til boligindretning og boligskift ydes efter Lov om Social Service 116. Der kan bevilges hjælp til boligindretning, når borgers varige nedsatte funktionsevne gør, at boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. I ganske særlige tilfælde, hvor hjælp til at gøre boligen egnet som opholdssted ikke er tilstrækkelig, kan Jammerbugt Kommune yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Borgere, der modtager social pension, kan ikke få hjælp til skift af bolig, medmindre det drejer sig om borgere, som har en hjælperordning (BPA) efter Lov om Social Service 96. Frit valg Det er muligt at vælge anden håndværker og andre materialer end det bevilgede. Hvis borger vælger selv at lade boligindretningen udføre, refunderes højst udgifter svarende til den pris, Jammerbugt Kommune kunne have fået boligindretningen udført for hos den håndværker, som Jammerbugt Kommune har valgt. Hvis der er bevilget hjælp til boligskift, gælder reglen om frit valg ikke, idet hjælp til boligskift udmåles som et kontant tilskud. Biler og særlig indretning Biler og særlig indretning ydes efter Lov om Social Service 114. Der kan bevilges hjælp, når borgers nedsatte funktionsevne i væsentlig grad: Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil. Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Der kan kun bevilges støtte til bil, hvis borger har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Aktivitetsniveauet skal som udgangspunkt svare til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse med en i øvrigt tilsvarende livssituation. Frit valg Ved bevilling ydes der altid kun støtte til den billigst egnede bil. Borger har mulighed for at købe en anden bil og selv betale merudgiften. Den valgte bil skal godkendes som egnet af Sagsbehandlingstid 6

7 Sagsbehandlingstiden for hjælpemidler og forbrugsgoder er normalt op til 8 uger. Undtaget er sager, hvor indhentning af lægelig og anden dokumentation kan tage længere tid. Særlige forhold Det er en betingelse for tildeling af støtte, at der forud for borgers køb af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er givet en bevilling. 7

8 ARBEJDSSTOL Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger opnår en væsentlig grad af selvstændighed omkring de daglige gøremål i hjemmet. Borgere med en varig, væsentlig nedsat gang- og ståfunktion. Ydelseskriterie De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At der foretages en vurdering af husstandens sammensætning; om der er andre personer i husstanden, som kan varetage de opgaver, der ellers nødvendiggør en arbejdsstol. At borger ikke har tilstrækkelig ståfunktion til at udføre daglige gøremål, der normalt udføres stående, herunder madlavning, opvask og andre opgaver i hjemmet. At borger har behov for en stol med centralbremse. At behovet ikke kan afhjælpes med en almindelig kontorstol eller en rollator. Arbejdsstol med centralbremse og gasfjeder til højderegulering. Arbejdsstol med centralbremse og elektrisk højderegulering. Ståstøttestol. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af arbejdsstolen. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 8

9 BADEBRÆT OG BADESÆDE Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger selvstændigt kan tage bad. Borgere med en varig og væsentlig nedsat gang- og ståfunktion. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borger ikke kan sætte sig i badekar, rejse sig fra badekar og komme ind og/eller ud af badekar. At borger ikke har mulighed for at tage bad andre steder end i badekarret. Badebræt til badekar. Badekarssæde. Drejeligt badekarssæde. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badebrættet eller badesædet. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 9

10 BADEKAR OG BADEKARSINDSATS TIL BØRN Lov om Social Service 112, stk. 1. At barnet får mulighed for at modtage bad. Børn, der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke kan bades på anden vis. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At barnet har behov for at blive støttet i liggende eller siddende stilling under bad. At særlige forhold medfører, at badning i badekar er den mest hensigtsmæssige løsning for barnet. Badekar på stativ. Badekarsindsats. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badekar eller/og badekarsindsats. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 10

11 BADE-/TOILETSTOL Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger bliver helt eller delvist selvhjulpen ved personlig pleje. Borgere, der på grund af nedsat ståfunktion og dårlig balance ikke kan stå op og udføre personlig pleje, og ikke kan lave forflytning til eksempelvis badetaburet. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borger ikke kan forflytte sig til toilet. At borger er i risiko for at falde ved toiletbesøg om natten. At borger ikke kan benytte toilettet i boligen. At der kan bevilges bade-/toiletstol med drivhjul til borger, som derved selvstændigt kan tage bad eller foretage toiletbesøg, herunder forflytning. At der kan bevilges bade-/toiletstol med kipfunktion til borger med nedsat styrke og bevægelighed, hvor vedkommende ikke har siddende balance. Bade-/toiletstol med eller uden hjul. Bade-/toiletstol med kipfunktion. Bade-/toiletstol med drivhjul. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af bade-/toiletstolen. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 11

12 Der foretages individuel opfølgning efter behov. BELYSNING Lov om Social Service 113, stk. 1, 2 og 5. At borger med nedsat syn kan varetage sine daglige aktiviteter i hjemmet. Borgere, der har et varigt nedsat syn, og som har behov for ekstraordinære lyskilder ud over, hvad man anser for at være sædvanligt i en bolig. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende forbrugsgode gælder At borger skal have en varig nedsat synsfunktion svarende til en visus på 0.3 eller derover målt på det bedste øje. At borger skal have en synsfeltindskrænkning til 20 gr. eller derunder. At borger skal have en medicinsk-optisk, varig øjenlidelse. Lyskilder i henhold til 113, stk. 5, når disse anses for at være ud over, hvad der er sædvanligt i en bolig, og når den samlede anskaffelsespris inkl. eventuel montering overstiger bagatelgrænsen for forbrugsgoder på kr. 500,- i henhold til 113, stk. 2. Lyskilder, der normalt indgår i sædvanligt indbo i henhold til 113, stk. 1. Det vil sige lyskilder, som normalt indgår i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af arbejdsstolen. Lyskilder, hvor den samlede anskaffelsespris inkl. eventuel montering ikke overstiger bagatelgrænsen for forbrugsgoder på kr. 500,- i henhold til 113, stk. 2. Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligehold af lyskilder. Jammerbugt Kommune og eventuelt håndværker, når belysningen kræver montering ud over, hvad borger selv kan foretage. Nej. 12

13 Ydelsen er gratis for borger. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 13

14 BRUSELEJE Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger får mulighed for at modtage bad, dog med personassistance. Borgere, der kun kan bades liggende. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borger ikke kan modtage bad stående eller siddende, fx ved hjælp af en badestol. Fritstående bruseleje. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af bruselejet. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 14

15 EL-KØRESTOL MED MOTORISERET STYRING (JOYSTICK) Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger får mulighed for at færdes selvstændigt i eget hjem. At borger får mulighed for at færdes selvstændigt uden for hjemmet. At borger bliver selvhjulpen i forhold til forskellige gøremål. Borgere som har en varig manglende gangfunktion og en varig nedsat funktion af arme og overkrop. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borger har et dagligt behov for en kørestol. At borgers behov ikke alene kan dækkes af en transport-, manuel aktiv- eller komfortkørestol. At borger kan føre en el-kørestol på en helbreds- og færdselsmæssig forsvarlig måde. At der foretages en vurdering af, om borger har behov for individuel tilpasning af kørestol. At der foretages en vurdering af, om borger har et særligt behov for god siddestilling og kropsstøtte. At der foretages en vurdering af, om borger har et særligt behov for el-funktion til indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevering af fodstøtter. At der foretages en vurdering af, om borger har et særligt behov for anden specialtilpasning af el-kørestol. At der foretages en vurdering af borgers behov for el-kørestolens hastighed og aktionsradius. El-kørestol med joystick til indendørs brug. El-kørestol med joystick til kombineret indendørs og udendørs brug. El-kørestol med joystick til udendørs brug. Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af el-kørestolen. Ja. 15

16 Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 16

17 FORHØJERKLODSER OG FORHØJERBEN Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger selvstændigt kan rejse sig fra seng og/eller stol. Borgere som har varig nedsat kraft og bevægelighed i benene. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At det møbel, der skal forhøjes, i øvrigt må betragtes som velegnet for borger. Forhøjerklodser. Forhøjerben. Der ydes ikke hjælp til et egnet møbel, hvis et sådan ikke findes i hjemmet. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af forhøjerklodserne eller forhøjerbenene. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 17

18 GANGHJÆLPEMIDLER (ALBUESTOK, GANGSTATIV, ROLLATOR, GANGVOGN, GANGBORD) Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger kan gå selvstændigt inden- og udendørs. Borgere, som har en varig nedsat gangfunktion og/eller varige balanceproblemer. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til de pågældende hjælpemidler gælder At borger ikke kan anvende almindelig stok. At borger har faldtendens eller på anden måde er i risiko for at falde. At borger bliver selvstændig ved gang. Albuestok. Gangstativ. Rollator. Gangvogn. Gangbord. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af ganghjælpemidlet. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 18

19 GLIDE- OG VENDEHJÆLPEMIDLER Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger bliver helt eller delvist selvhjulpen ved forflytning. Borgere, som har nedsat evne til at forflytte sig. Borgere, som ikke har ståfunktion. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til de pågældende hjælpemidler gælder At borger har et dagligt behov for selvstændigt at kunne forflytte sig til og fra seng og kørestol. At borger har et dagligt behov for selvstændigt at kunne forflytte sig liggende i sengen. At borger har et selvstændigt behov for at kunne forflytte sig på bilsædet. Glidebræt. Glidelagen. Glidepude/Autoslide. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af glide-, vende- og drejehjælpemidlet. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 19

20 HJÆLPEMOTOR TIL KØRESTOL Lov om Social Service 112, stk. 1. At pårørende eller hjælper ikke bliver overbelastet ved at skulle skubbe kørestol til nødvendige destinationer. Borgere, som har fået bevilget en kørestol og som har et væsentligt, dagligt behov for at komme rundt over længere afstande, og hvor pårørende eller hjælper ikke kan magte at skubbe kørestolen. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til de pågældende hjælpemidler gælder At borgers kørselsbehov ikke kan dækkes på anden vis. At borger skal have et dagligt kørselsbehov hele året. Hjælpemotor, som kan af- og påmonteres på borgers kørestol. Hjælpemotor monteret på en standard kørestol i de tilfælde, hvor det ikke er muligt for pårørende eller hjælper at af- og påmontere hjælpemotoren, hver gang den skal bruges. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af hjælpemotor. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 20

21 HOVEDGÆRDE TIL SENG Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger med en alvorlig hjerte- og/eller lungelidelse har mulighed for at indstille sengens hovedgærde af hensyn til vejrtrækning. Borgere med en varig nedsat funktionsevne, der har behov for indstillingsmuligheder af hovedgærde i seng. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borgers funktionsnedsættelse ikke kan afhjælpes med puder el.lign. At borger med en alvorlig hjerte- og/eller lungelidelse har behov for hyppigt at kunne indstille sengens hovedgærde for at kunne opholde sig i sengen. Manuelt, eleverbart hovedgærde. Elektrisk, eleverbart hovedgærde. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af hovedgærde. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 21

22 KATAPULTSÆDE Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger selvstændigt kan rejse sig fra en stol. Borgere som grundet nedsat kraft i benene ikke kan rejse sig fra en stol. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borger ikke kan rejse sig fra egnet møbel i hjemmet. At borger ikke kan kompenseres på anden vis, fx med forhøjerklodser. At borger skal kunne anvende og betjene et katapultsæde forsvarligt. Katapultsæde. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af katapultsæde. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 22

23 KOMFORTKØRESTOL Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger kompenseres for nedsat gangfunktion og siddeevne og får mulighed for at komme rundt inde og ude. Borgere, som har væsentlig nedsat eller manglende gangfunktion samt nedsat stabilitet og bevægelighed i kroppen. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borger ikke kan anvende manuel kørestol kombineret med egen hvilestol og/eller seng. At borger har et dagligt behov for en kørestol med mulighed for individuel tilpasning. At borger har et behov for korrektion og ændring af siddestilling i løbet af dagen. At borger har et særligt behov for god siddestilling og kropsstøtte. Komfortkørestol med manuel kip af sæde og ryg. Komfortkørestol med el-kip af sæde og ryg. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af komfortkørestolen. Der ydes ikke hjælp til den første årlige udskiftning af dæk og slanger. Borger skal kunne dokumentere afholdelse af denne udgift ved ansøgning om mere end én årlig udskiftning, da Jammerbugt Kommune således vil dække disse. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 23

24 Der foretages individuel opfølgning efter behov. KUGLE- OG KÆDEPRODUKTER Lov om Social Service 112, stk. 1. At medvirke til en væsentlig bedre indsovning og søvn. At give borger et redskab til at finde ro i løbet af dagen. At give borger bedre mulighed for at klare de daglige udfordringer, blandt andet i forhold til praktiske, daglige opgaver samt sociale relationer. Børn hvor læge, psykolog og/eller terapeut bekræfter, at symptomerne er af længerevarende karakter. Som oftest vil det dreje sig om børn der lider af ADHD, autisme eller særlige sensitive børn med taktile forstyrrelser. Voksne med en varig lidelse, som er klarlagt med en diagnose, fx ADHDD, svære taktile problemer eller neurologisk eller psykisk lidelse. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til de pågældende hjælpemidler gælder At alle behandlingsmuligheder er udtømte, når ansøgeren er over 18 år. At børn er tilbudt behandlingsmuligheder eller pædagogiske tiltag af fx. terapeut i Sundhedsafdelingen, PPR m.fl. At det valgte produkt dækker så bredt som muligt. Kædedyne. Kugledyne. Kuglevest. Tyngdevest. Kuglepude. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af kugle- og kædeproduktet, herunder vask. Ja. 24

25 Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 25

26 MANUEL KØRESTOL Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger kompenseres for nedsat eller manglende gangfunktion. At borger kan færdes selvstændigt i eget hjem. At borger får mulighed for at komme uden for hjemmet. Borgere, som har væsentlig nedsat eller manglende gangfunktion. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til de pågældende hjælpemidler gælder At borger har et dagligt behov for en kørestol for at kunne varetage daglige gøremål og aktiviteter. Manuel kørestol med krydsramme (sammenklappelig). Aktiv kørestol med fastramme. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af kørestolen. Der ydes ikke hjælp til den første årlige udskiftning af dæk og slanger. Borger skal kunne dokumentere denne udgift ved behov for mere end én årlig udskiftning, da Jammerbugt Kommune således vil dække disse. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 26

27 PUSLEBORD - FRITSTÅENDE Lov om Social Service 112, stk. 1. At børn med nedsat funktionsevne kan modtage hjælp til bleskift og liggende pleje. Børn med varigt plejebehov, som har behov for at ligge ned i forbindelse med bleskift og/eller påklædning. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At barnet er ude over den almindelige alder for brug af puslebord, er inkontinent og bruger ble. At barnet har en funktionsnedsættelse, der medfører, at bleskift skal foregå liggende. At barnets behov for skiftning og pleje ikke kan afhjælpes med anden ordning, fx. ved at benytte højdeindstillelig seng. Fritstående puslebord med el-hejs. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af puslebord. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 27

28 RAMPE - MOBIL Lov om Social Service 112, stk. 1. At borgere med varig nedsat gangfunktion, som anvender ganghjælpemiddel og/eller kørestol, kan komme ind og ud af bolig. Borgere med varig nedsat gangfunktion, som anvender ganghjælpemiddel og/eller kørestol. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borger er afhængig af ganghjælpemiddel og/eller kørestol. At borger ikke er i stand til at komme ind og ud af bolig. At der er behov for en mobil rampe, som kan afmonteres og medbringes ved behov for dette. At en fast rampe ikke vil være en hensigtsmæssig løsning. Mobil rampe. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af mobil rampe. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 28

29 SELER Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger kan bevare en sikker, stabil og god siddestilling. Borgere, som har væsentlig nedsat eller manglende stabilitet i kroppen. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borger har behov for korrektion af siddestilling. At borger ikke kan opretholde en hensigtsmæssig og sikker siddestilling. Seler til korrektion af siddestilling, fx. y-sele, hoftesele, sternumsele (brystsele). Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af selerne, herunder vask. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 29

30 SENGEBORD Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger, som er permanent sengeliggende, får mulighed for at spise og drikke selvstændigt siddende i seng. Borgere, som er permanent sengeliggende. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borger er permanent sengeliggende. At der foretages en vurdering af, om der forefindes et andet egnet bord i boligen. Sengebord. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af sengebordet. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 30

31 SENGEGALGE OG SENGEBÅND Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger kan opnå en væsentlig grad af selvstændighed i forhold til at skifte stilling i sengen og/eller komme i og ud af seng. Borgere, som har varig nedsat kraft og bevægelighed. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til de pågældende hjælpemidler gælder At borger ikke ved egen hjælp og ved naturlige bevægemønstre kan skifte stilling i sengen og/eller komme i og ud af seng. Sengegalge. Fritstående sengegalge. Sengebånd. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af sengegalge og sengebånd. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 31

32 SMÅHJÆLPEMIDLER Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger selvstændigt kan forestå dagligdags aktiviteter, herunder personlig hygiejne, aktiviteter i køkkenet m.m. Borgere, der på grund af varig nedsat bevægelighed, ikke kan varetage personlig hygiejne, fx. vaske sig på ryg, fødder og mellem tæer, af - og påklædning m.m., samt aktiviteter i køkkenet m.m. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til de pågældende hjælpemidler gælder At borger har nedsat funktion af skuldre, arme, hænder, fingre eller ikke kan bøje i ryg, hofte m.m. At borger med hjælpemidlet bliver selvhjulpen i forhold til personlig hygiejne samt aktiviteter i køkkenet. Særlige køkkenredskaber, fx kartoffelskræller med sugekop, og hjælpemidler til personlig hygiejne, fx. tåvasker, som ikke kan fås i almindelig handel. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af småhjælpemidlerne. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes i princippet som udlån, men Jammerbugt Kommune kræver ikke udlånet tilbageleveret efter endt brug. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 32

33 STÅSTØTTESTATIV (til børn) Lov om Social Service 112, stk. 1. At kompensere for en nedsat eller manglende ståfunktion ved at gøre barnet i stand til at varetage funktioner i stående stilling, som andre børn i tilsvarende alder vil kunne udføre stående. Svært fysisk handicappede børn med en varig nedsat kraft og bevægelighed, eller manglende ståfunktion, som kan udføre væsentlige aktiviteter i hverdagen, og hvor det er nødvendigt eller særlig hensigtsmæssigt at stå op. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At der foretages en vurdering af, og lægges afgørende vægt på om barnet, ved hjælp af et ståstøttestativ, kan udføre aktiviteter, som vedkommende ikke kan udføre på anden vis, fx. siddende, og om disse aktiviteter skønnes at være væsentlige i forhold til barnets dagligdag. Fast ståstøttestativ. Vipbart ståstøttestativ. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af ståstøttestativet. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 33

34 TOILETFORHØJER Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger bliver helt eller delvist selvhjulpen ved toiletbesøg. Borgere, som har varig nedsat kraft i benene og nedsat balance, og dermed har svært ved at sætte sig på samt rejse sig fra toilettet. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til de pågældende hjælpemidler gælder At borger ved hjælp af toiletforhøjeren bliver helt eller delvist selvhjulpen ved toiletbesøg. Fast toiletforhøjer med eller uden armlæn. Fritstående toiletforhøjer. Løs toiletforhøjer. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af toiletforhøjeren. Ved endt brug og efterfølgende afhentning af toiletsædet, monteres det almindelige toiletsæde ikke igen. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 34

35 TOILETSÆDE MED ARMLÆN Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger bliver helt eller delvist selvhjulpen ved toiletbesøg. Borgere, som har varig nedsat kraft i benene og nedsat balance, og dermed har svært ved at sætte sig på samt rejse sig fra toilettet. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende hjælpemiddel gælder At borger ved hjælp af toiletsæde med armlæn bliver helt eller delvist selvhjulpen ved toiletbesøg. Fast toiletsæde med armlæn. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af toiletsæde med armlæn. Ved endt brug og efterfølgende afhentning af toiletsædet, monteres det almindelige toiletsæde ikke igen. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 35

36 TREHJULET CYKEL Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger bliver i stand til selvstændigt at færdes i nærområdet med henblik på selv at kunne udføre dagligdags gøremål, som fx. indkøb, lægebesøg, besøg, træning m.m. Borgere, der har en varig, væsentligt nedsat eller manglende gangfunktion og/eller nedsat balance som følge af en medfødt eller senere opstået funktionsnedsættelse. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til de pågældende hjælpemidler gælder At borger har et hyppigt kørselsbehov - minimum tre gange om ugen. At borgers kørselsbehov ikke kan dækkes på anden vis, fx. ved bil i husstanden, offentligt befordringsmiddel, to-hjulet cykel eller knallert. At der foretages en vurdering af borgers helbredsforhold, funktionsnedsættelse, sociale forhold og vedkommendes konkrete kørselsbehov. At borger kan føre en trehjulet cykel på en helbreds- og færdselsmæssig forsvarlig måde. Der foretages om nødvendigt en afprøvning. Trehjulet cykel med to hjul foran. Trehjulet cykel med to hjul bagpå. Der kan ikke bevilges hjælp til en trehjulet cykel, hvis formålet alene er motion eller træning. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af den trehjulet cykel, herunder smøring, lapning samt udskiftning af dæk og slanger m.m. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 36

37 Der foretages individuel opfølgning efter behov. 37

38 TREHJULET CYKEL MED HJÆLPEMOTOR Lov om Social Service 112, stk. 1. At borger bliver i stand til selvstændigt at færdes i nærområdet med henblik på selv at kunne udføre dagligdags gøremål, som fx. indkøb, lægebesøg, besøg, træning m.m. Borgere, der har en varigt, væsentligt nedsat eller manglende gangfunktion og/eller nedsat balance som følge af en medfødt eller senere opstået funktionsnedsættelse. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til de pågældende hjælpemidler gælder At borger har et hyppigt kørselsbehov - minimum tre gange om ugen. At borgers kørselsbehov ikke kan dækkes på anden vis, fx. ved bil i husstanden, offentligt befordringsmiddel, tohjulet cykel eller knallert. At borger ikke kan anvende trehjulet cykel uden hjælpemotor. At der foretages en vurdering af borgers helbredsforhold, funktionsnedsættelse, sociale forhold og vedkommendes konkrete kørselsbehov. At borger kan føre en trehjulet cykel på en helbreds- og færdselsmæssig forsvarlig måde. Der foretages om nødvendigt en afprøvning. Trehjulet cykel med hjælpemotor med to hjul foran. Trehjulet cykel med hjælpemotor med to hjul bagpå. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af den trehjulet cykel med hjælpemotor, herunder smøring, lapning samt udskiftning af dæk og slanger m.m. Ja. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 38

39 Der foretages individuel opfølgning efter behov. 39

40 TRYKAFLASTENDE HJÆLPEMIDLER HÆL- OG FODBESKYTTERE Sundhedsloven. At forebygge og aflaste tryksår. Borgere, med nedsat kredsløb i ben og som er i risiko for at udvikle, eller har udviklet tryksår. At borger har udviklet eller er i risikogruppen for at udvikle tryksår. At borgers hæle ikke kan aflastes ved hjælp af lejring med almindelig pude, tæppe eller lignende. At borger har behov for yderligere aflastning end det, der kan opnås med en madras. At borger anvender kørestol og derved er i risiko for at udvikle, eller har udviklet tryksår som følge af kontakt mellem kørestol og fod. Hæl- og fodbeskyttere. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af hæl og fodbeskyttere. Nej. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 40

41 LEJRINGSPUDER OG KILER Sundhedsloven. At borger opnår en god og stabil hvilestilling med hensigtsmæssig vægtfordeling, således at udvikling af tryksår forebygges og fejlstillinger ikke udvikles og/eller forværres. Borgere, der har behov for hjælp til stabilisering i liggende stilling. At borger på grund af sin nedsatte funktionsevne ikke selv kan skifte stilling og placere sig hensigtsmæssigt på lejet. At borger ikke på anden måde kan afhjælpes ved hjælp af almindelige puder, tæpper, dyner eller lignende. Lejringspuder. Lejringskiler. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af lejringspuden og kilen. Nej. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 41

42 TRYKAFLASTENDE MADRAS Sundhedsloven. At forebygge og aflaste tryksårsdannelse og/eller forebygge en forværring af allerede opstået tryksår. Borgere, som vurderes at være i risiko for udvikling af tryksår grundet helbredstilstand, ernæringstilstand, inaktivitet m.m. Borger, som allerede har tryksår grundet helbredstilstand, ernæringstilstand, inaktivitet m.m. At borger skal være vurderet af plejepersonale, som har kendskab til borgers helbredstilstand m.m. At borger ikke kan aflastes optimalt ved venderegime og andre tiltag. Trykaflastende skummadras. Statisk luftmadras, topmadras. Dynamisk luftmadras, topmadras. Dynamisk luftmadras, helmadras. - Almindelig god madras og topmadras, der vurderes at være sædvanligt indbo. - Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af trykaflastende madras. Nej. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 42

43 TRYKAFLASTENDE OG/ELLER POSITIONERENDE SIDDEPUDE Sundhedsloven. At forebygge og aflaste tryksårsdannelse og/eller forebygge en forværring af allerede opstået tryksår. At bedre borgers siddestilling i kørestol. Borgere, som vurderes at være i risiko for udvikling af tryksår grundet helbredstilstand, ernæringstilstand, inaktivitet m.m. Borger, som allerede har tryksår grundet helbredstilstand, ernæringstilstand, inaktivitet m.m. Borgere, som har behov for korrektion og stabilisering af siddestilling i kørestol. At borger skal være vurderet af plejepersonale, som har kendskab til borgers helbredstilstand m.m. At borger ikke selvstændigt kan opretholde en hensigtsmæssig siddestilling. Trykaflastende skumpude. Trykaflastende luftpude. Trykaflastende gelepude. Trykaflastende kombinationspude. Positionerende luftpude. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af trykaflastende og/eller positionerende siddepude. Nej. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Der foretages individuel opfølgning efter behov. 43

44 ARBEJDSMILJØ HJÆLPEMIDLER BADE-/TOILETSTOL Arbejdsmiljøloven. At sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Borgere, der på grund af nedsat ståfunktion og dårlig balance ikke kan stå op og udføre personlig pleje, og ikke kan lave forflytning til eksempelvis badetaburet. At borger ikke kan forflytte sig til toilet. At borger får hjælp til at udføre personlig pleje. At der kan bevilges bade-/toiletstol med kipfunktion til borger med nedsat styrke og bevægelighed, hvor vedkommende ikke har siddende balance. At der kan bevilges bade-/toiletstol med kipfunktion, når det ikke er muligt for plejepersonale at forflytte borger til almindelige bade-/toiletstol. Bade-/toiletstol med hjul. Bade-/toiletstol med kipfunktion. 44

45 DREJETÅRN Arbejdsmiljøloven. At sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Borgere, med behov for hjælp til forflytning, som har ståfunktion med væsentlig nedsat eller manglende gangfunktion. At borger kan samarbejde omkring forflytning. At borger har en sikker ståfunktion, god muskelstyrke i skuldre og arme. At borger har en god balance. At borger kan holde med mindst én arm og har muskelaktivitet i begge ben. Drejetårn. 45

46 GLIDE- OG VENDEHJÆLPEMIDLER Arbejdsmiljøloven. At sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Borgere med behov for hjælp til forflytning liggende i sengen. At borger ikke kan forflyttes i sengen ved hjælp af spilerdug. Glidelagen. Vendelagen. 46

47 HÅRVASKEBASSIN Arbejdsmiljøloven. At sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Borgere med behov for hjælp til hårvask liggende i sengen. At borger ikke kan få vasket hår under bad siddende på bade-/toiletstol. Hårvaskebassin. 47

48 KØREPLADER Arbejdsmiljøloven. At sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Borgere, med behov for hjælp til forflytning med personlift eller stålift. At borger skal have hjælp til forflytning. At personlift eller stålift ikke kan manøvreres hensigtsmæssigt for plejepersonalet grundet gulvbelægning i boligen. Køreplader/acrylplader. 48

49 LOFTLIFT Arbejdsmiljøloven. At sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Borgere, med behov for hjælp til forflytning, som har manglende ståfunktion. At borger ikke har ståfunktion. At der på grund af pladsforholdene i borgers bolig ikke kan anvendes mobillift. Det indgår i vurderingen af pladsforholdene, om der kan skaffes plads ved flytning af møbler. At der er tale om særligt tunge samt hyppige løft. At der skal tages særlige hensyn under forflytningerne, fx. ved udadreagerende borgere, borgere der ikke kan samarbejde omkring forflytninger, borgere med særlige smerteproblematikker m.fl. Skinner samt motor til loftlift. Motor til loftlift i de tilfælde, hvor der er monteret skinner. Løftesejl. 49

50 PERSONLIFT - MOBIL Arbejdsmiljøloven. At sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Borgere, med behov for hjælp til forflytning, som har en manglende ståfunktion. At borger ikke har ståfunktion. Mobil personløfter. Løftesejl. 50

51 PLEJESENG Arbejdsmiljøloven. At sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Borgere, som ikke kan foretage personlig hygiejne på almindelig vis og har behov for hjælp til personlig pleje i sengen. At borger har nedsat funktionsniveau i sådan en grad, at personlig pleje i sengen er nødvendig. At plejepersonalets arbejdsmiljø ikke kan afhjælpes ved hjælp af montering af forhøjerklodser under borgers seng. Elevationsseng/plejeseng med standardmadras. 51

52 STÅLIFT Arbejdsmiljøloven. At sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Borgere, med behov for hjælp til forflytning, som har en sikker ståfunktion med nedsat gangfunktion. At borger har en sikker ståfunktion, god muskelstyrke i skuldre og arme. At borger kan holde med mindst én arm og har muskelaktivitet i begge ben. At borger kan samarbejde omkring forflytning. At borger ikke kan kompenseres med drejetårn. Mobil stålift. Løftevest. 52

53 GENOPTRÆNINGSHJÆLPEMIDLER Sundhedsloven. At borger, efter udskrivelse fra sygehus, får genoptrænet funktionsniveau. Borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, som skal varetages kommunalt. At borger efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, hvor der skal anvendes genoptræningshjælpemidler. Rollator. Albuestokke. Gangstativ. Prædikestol (høj gangvogn). Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af genoptræningshjælpemidlerne. Nej. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. De trænende terapeuter følger op på behovet for genoptræningshjælpemidlerne, som afhentes efter endt genoptræningsforløb. 53

54 FORBRUGSGODER BADETABURET Lov om Social Service 113, stk. 3. At borger selvstændigt kan tage bad. Borgere, med varig nedsat ståfunktion. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende forbrugsgode gælder At borger ikke kan stå op og tage bad. At der er faldrisiko. At borger ikke kan benytte badekar, men bliver i stand til at foretage bad siddende uden for badekar. At borger ikke kan anvende almindelig standard badetaburet grundet høj vægt. At borger har behov for ryglæn på badetaburetten. Badetaburet med ryglæn eller særlig kapacitet til høj brugervægt. Der ydes ikke støtte til køb af almindelig standard badetaburet, da denne udgift ikke overstiger bagatelgrænse på kr. 500,-. Der ydes ikke hjælp til udskiftning, rengøring og vedligeholdelse af badetaburetten. Ja. Borger skal selv indkøbe badetaburetten hvis muligt og kan frit vælge leverandør. Momsregistreret forhandler af badetaburetten. En engangsydelse svarende til 50 % af prisen på badetaburetten i henhold til 113, stk. 3. Der kan kun ydes hjælp, når den samlede udgift er over kr. 500,-. Der foretages ingen opfølgning, da der er tale om en engangsbevilling til indkøb af et forbrugsgode, som herefter er borgers ejendom. 54

55 ELEVATIONSSENG Lov om Social Service 113, stk. 3. At borger bliver i stand til at opholde sig i sengen. Borgere, der har en varigt lidelse, som gør det umuligt for borgere at ligge vandret og skifte stilling i almindelig seng uden elevation. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende forbrugsgode gælder At borger har et specifikt behov for el-funktioner i sin seng for at kunne opholde sig i sengen. At borger ikke på anden måde kan kompenseres, fx. ved hjælp af puder til lejring, en god topmadras, eleverbart hovedgærde m.m. At borger har afprøvet andre senge i almindelig handel, en god topmadras, lejring af puder m.m. En almindelig standard elevationsseng i henhold til 113, stk. 3. Der ydes ikke hjælp til reparation, drift, rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af elevationssengen. Ja. Borger skal selv indkøbe elevationssengen hvis muligt og kan frit vælge leverandør. En engangsydelse svarende til 50 % af prisen på en almindelig standard elevationsseng i henhold til 113, stk. 3. Der foretages ingen opfølgning, da der er tale om en engangsbevilling til indkøb af et forbrugsgode, som herefter er borgers ejendom. 55

56 EL-KØRETØJ Lov om Social Service 113, stk At borger bliver i stand til selvstændigt, at færdes i nærområdet med henblik på at kunne udføre dagligdags gøremål, som fx. indkøb, lægebesøg, besøg, træning m.m. Borgere, der har en varig, væsentlig nedsat eller manglende gangfunktion og/eller nedsat balance som følge af en medfødt eller senere opstået funktionsnedsættelse. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til det pågældende forbrugsgode gælder At borger har et hyppigt kørselsbehov - minimum tre gange om ugen. At borgers kørselsbehov ikke kan dækkes på anden vis, fx. ved bil i husstanden, offentligt befordringsmiddel, tohjulet cykel eller knallert. At der foretages en vurdering af borgers helbredsforhold, funktionsnedsættelse, sociale forhold og vedkommendes konkrete kørselsbehov. At borger kan føre et el-køretøj på en helbreds- og færdselsmæssig forsvarlig måde. Der foretages om nødvendigt en afprøvning. En engangsbevilling, svarende til 50 % af prisen på et almindeligt standard el-køretøj, i henhold til 113, stk. 3, når el-køretøjet, ud over at kompensere for borgers nedsatte funktionsevne, også har en almindelig forbrugsgodeværdi for borger. Hvis der er dokumenteret et behov for et el-køretøj, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvor der er behov for særlig indretning af køretøjet, afholder Jammerbugt Kommune de nødvendige merudgifter i henhold til 113, stk. 4. Hvis et el-køretøj alene fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe borgers nedsatte funktionsevne, bevilges det i henhold til 113, stk. 5 med dækning af hele udgiften. Der ydes ikke hjælp til driftsudgifter, rengøring og vedligeholdelse af el-køretøjet. Hvis el-køretøjet er bevilget i henhold til 113, stk. 3, ydes der ej heller ikke hjælp til reparation og udskiftning. Er el-køretøjer bevilget i henhold til 113, stk. 3, indkøber borger selv produktet ved en valgfri momsregistreret forhandler. En kopi af den skriftlige bevilling skal medbringes til forhandler, hvorefter Jammerbugt Kommunes andel af købesummen kan afregnes direkte mellem forhandler og 56

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed Arbejdsstole VELA

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed www.vela.dk Ergonomi

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Den bariatriske person

Den bariatriske person Den bariatriske person Erfaringer indsamlet år 2009 Det er svært at få praktisk erfaring i håndtering af den bariatriske person. Dette materiale skal ses som inspirationskilde og forhåbentligt give lyst

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest Indhold Generelle forhold... 4 Diverse spørgsmål... 4 Referenceliste... 5 Afsnit 2.10 - delaftaler... 6 Afsnit 2.15 udvælgelseskriterier... 7 Afsnit 2.16 tildelingskriterium... 8 Afsnit 2.3 sprog... 9

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard sæde:

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere.

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere. Pkt.nr. 8 Venteliste for ergoterapeuter i Hjælpemiddelområdet 375100 Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Det Sociale udvalg 1. at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning 2. at Ældrerådets

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer

ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer Sidst redigeret 1310100 Grå felter: Kort tjekliste Hvide felter: Omfattende tjekliste Data Eks. Køn, alder, højde,

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND 1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND Når du skal løfte emner, hvor du har lang rækkeafstand og kun kan komme til fra en side, så anvend følgende gode tips til, hvordan du løfter emnet

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kørestolen Hvad kan den og hvordan bruges den?

Kørestolen Hvad kan den og hvordan bruges den? Kørestolen Hvad kan den og hvordan bruges den? Sven Christensen Fysioterapeut, salgskonsulent Invacare Mål At deltagerne bliver: Opmærksomme på siddestillingsproblemer Opmærksomme på kørestolens muligheder

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Livskvalitet gennem uafhængighed

Livskvalitet gennem uafhængighed Livskvalitet gennem uafhængighed Farstrup og Home Care Møbelhåndværk siden 1910 Farstrup Møbler A/S har sine rødder i landsbyen Farstrup og i en solid dansk savværkstradition. Siden 1960 har møbelproduktionen

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Hverdagsaktiviteter. - fif til dig med knogleskørhed

Hverdagsaktiviteter. - fif til dig med knogleskørhed Hverdagsaktiviteter - fif til dig med knogleskørhed Restriktionerne ift. knogleskørhed bør overholdes se pjece udleveret. Nedenstående er gode råd til dig, der gerne vil leve et aktivt hverdagsliv. Aktivering

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97.

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97. Udskrivningsbetingede hjælpemidler Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger. Hvis der er behov for andre udskrivningsbetingede hjælpemidler kontakt

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler 2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 KØREPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKLÆDE... 7 2.3 STRØMPEPÅTAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

CONCERTO. with people in mind

CONCERTO. with people in mind CONCERTO Bruselejer with people in mind Concerto 3 Assisteret badning med ekstra omsorg Flere og flere plejeinstitutioner bruger brusebad til plejemodtagernes personlige hygiejne. Concerto-bruselejet

Læs mere

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE LASAL & Mobilia TRANSPORTERE til: Hvile Afslapning Komfort Stabilisering Støtte Transport 1 LASAL Transporter 6800/6900 Mobilia Transporter MT5 Mini LASAL Transporter MT6 6800/6900 MT5 Mini MT6 Transportere

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Specielfremstillede hjælpemidler

Specielfremstillede hjælpemidler Specielfremstillede hjælpemidler - ALT kan lade sig gøre Side 2 Det sker ofte at man som terapeut står i en situation, hvor man bare har lyst til at give op. Man har prøvet alle de hjælpemidler man har

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere