HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012 Sag 243/2009 (2. afdeling) Energinet.dk (advokat Christian Kjær Clasen) mod Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A (advokat Finn Lænkholm) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 28. august I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen og Michael Rekling. Påstande Appellanten, Energinet.dk, har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb end påstået. Indstævnte, Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at Energinet.dk skal betale kr., subsidiært kr., med procesrente fra den 1. juli Anbringender Energinet har navnlig anført, at det følger direkte af den indgåede aftales ordlyd, at A ikke har ret til den krævede betaling. Der kan ikke lægges vægt på en eventuel forudsætning hos medarbejderne om, at der ville ske pro rata betaling til fratrædende medarbejdere, da dette er i klar modstrid med aftalens meget klare ordlyd og med Energinets eneste formål med at indgå aftalen. Begge forhold var medarbejderne bekendt. Der er derfor intet belæg for at antage, at

2 - 2 - Energinet stiltiende skulle have accepteret, at den endelige bonusaftale indeholdt en stiltiende forudsætning om, at en medarbejder ved fratræden inden juni 2008 ville modtage en forholdsmæssig andel af bonusbeløbet. Vilkåret om, at bonussens udbetaling var betinget af, at medarbejderne ikke sagde op inden en fastsat dato, var sagligt, da aftalen i modsat fald blot ville få karakter af et midlertidigt løntillæg, hvor medarbejderne ikke motiveres til at forblive ansat indtil en bestemt dato. Det bestrides, at den aftalte fastholdelsesbonus skulle være omfattet af funktionærlovens 17 a. Forudsætningen for, at denne bestemmelse finder anvendelse, er, at ydelsen er en fast påregnelig del af medarbejderens løn ud fra dansk rets almindelige lønbegreb. Fastholdelsesbonussen var ikke en ydelse, som på nogen måde knyttede sig til Energinets overskud, og bonussen blev tilsagt medarbejderne ud over den sædvanlige løn, uden at der stilledes krav til deres arbejdsmæssige indsats eller resultater i perioden. Bonussen blev holdt klart adskilt fra den egentlige aflønning af medarbejderne, som reguleredes gennem særskilte aftaler, og den ville derudover i tilfælde af, at en medarbejder blev afskediget, komme til udbetaling som fratrædelsesgodtgørelse. Også dette viser, at ydelsen ikke var omfattet af det sædvanlige lønbegreb. Fastholdelsesbonussen var endvidere knyttet til en på forhånd aftalt periode, hvor det var af afgørende betydning for Energinet, at medarbejderne forblev ansat. Såfremt en medarbejder alligevel fratrådte i løbet af den aftalte periode, ville dette betyde, at Energinet ikke fik den aftalte modydelse. Fastholdelsesaftalen adskiller sig således på en række afgørende punkter fra eksempelvis ordninger med tildeling af aktieoptioner, gratisaktier og lignende, som normalt anvendes til at motivere medarbejderne til at yde en ekstra arbejdsmæssig indsats i det enkelte regnskabsår for til gengæld at modtage en økonomisk belønning. Herved får aktieoptioner karakter af tantieme i funktionærlovens 17 a s forstand. Energinet har endelig henvist til, at fastholdelsesaftaler ikke er ualmindelige i de kollektive aftaler inden for det offentlige ansættelsesområde i forhold til seniormedarbejdere og åremålsansatte. A har som nyt anbringende gjort gældende, at Energinet stiltiende har accepteret, at den endelige bonusaftale indeholdt en forudsætning om, at en medarbejder ved fratrædelse inden

3 - 3 - juni 2008 ville modtage en forholdsmæssig andel af fastholdelsesbonussen. Han har til støtte herfor henvist til, at Energinet ikke har bestridt hans forklaring om, at medarbejderne under forhandlingerne ikke blev oplyst om, at deres forudsætning om pro rata betaling ikke var gældende for aftalen. Det følger af domspraksis, at en aftalt fastholdelsesbonus, hvis udbetaling alene er betinget af ansættelse i en given periode, er vederlag omfattet af funktionærlovens 17 a, og at en betingelse om fortsat ansættelse på udbetalingstidspunktet derfor er ugyldig i medfør af funktionærlovens 21. Der er ingen domme, der støtter Energinets synspunkt om, at en fastholdelsesbonus ikke skulle være omfattet af funktionærlovens 17 a. Dertil kommer, at bonusaftalen indeholdt en forudsætning om, at medarbejderne skulle arbejde på fuld tid som driftsplanlæggere/driftsvagter i kontrolrumsfunktionen, og at de ikke måtte misligholde ansættelsesforholdet væsentligt. Bonusaftalen indeholdt endvidere en forpligtelse for de ansatte til at medvirke til bemanding af kontrolrumsfunktionen gennem udstationering og tjenesterejser, som de uden særlig aftale ellers ikke var forpligtede til at acceptere. Fastholdelsesbonussen var således også en bonus til belønning af de ansatte for deres fortsatte udførelse af arbejdet i bonusperioden, og bonussen udgjorde en væsentlig del af deres samlede vederlag i perioden. Den aftalte bonus var også af denne grund en del af de ansattes samlede vederlag og dermed omfattet af funktionærlovens 17 a. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Peter Hodal og A. Der er endvidere afgivet forklaring af Steen Dalsgaard. Peter Hodal har supplerende forklaret bl.a., at han tidligere har arbejdet med sammenlægninger af og haft ansvaret for kontrolcentre. Han var med, da Gastra blev fissioneret ud af DONG, og igen da Gastra blev fusioneret ind i Energinet. Energinet blev dannet den 1. januar 2005 ved en politisk beslutning. Energinet fik med dannelsen ansvaret for både gas- og eltransmissionen i Danmark. Det blev samtidig besluttet, at hovedkontoret skulle ligge i Trekantområdet, og at de to kontrolcentre, der lå i henholdsvist i øst og vest, skulle lægges sammen og placeres ved hovedkontoret i Erritsø. Man kunne have valgt at bibeholde kontrol-

4 - 4 - centre i øst og i vest, men dette ville blive væsentligt dyrere end at lægge kontrolcentrene sammen. På tidspunktet for beslutningen om sammenlægning af kontrolcentrene var øst og vest ikke transmissionsmæssigt forbundet med hinanden. Den beslutning blev først taget omkring år 2007, og sammenlægningen af de to landsdele skete i løbet af Selve sammenlægningen har kostet 1,3 mia. kr. Det nye overvågningssystem har kostet omkring 100 mio. kr. Der er traditionelt to kontrolcentre, hvor det ene virker som backup for det andet. Kontrolrummet for el ligger i Erritsø. Kontrolrummet for gas ligger i Egtved. El virker som reserve for gas og omvendt. Opgaverne i kontrolcenteret er at sikre forsyningssikkerheden. Det vil sige at sikre, at der er balance i elsystemet. Balancen sikres sekund for sekund. Derudover handler kontrolcenteret med balancen i nettet fra kraftværker og udlandet. Endvidere sørger kontrolcenteret for, at der ikke er spændinger i de ledninger, der arbejdes med, således at der ikke sker personskader. Det kræver stor erfaring at kunne håndtere nettet og udfald af balancen i nettet. Strømnedbrud er katastrofalt. Med strømnedbrud mener han, at nettet taber spænding. Sidste gang der var strømnedbrud, tog det tre timer at få strømmen tilbage. Dette var med kompetence og viden i kontrolcenteret. Uden denne viden og kompetence kan det tage op til flere dage at få strømmen tilbage, hvilket vil være samfundsmæssigt katastrofalt. Med andre ord er kontrolcenteret hjertet i strømforsyningen. Normalt tager det op til seks måneder at oplære en ny medarbejder. Der var en medarbejder, der blev ansat i tiden efter sammenlægningen, som havde fået 3-4 måneders oplæring. Denne medarbejder flyttede med til Jylland. Han vil mene, at det vil være bekymrende, hvis der var for mange medarbejdere i kontrolcenteret, der ikke havde været gennem en længere oplæring end 3-4 måneder. Det var efter beslutningen om sammenlægningen af kontrolcentrene en stor udfordring at fastholde medarbejderne i øst og dermed sikre, at kompetence og kendskabet til netværket i øst kunne komme med over til vest. Der var en del utryghed for de medarbejder, der arbej-

5 - 5 - dede i Ballerup, idet der var dubletter i vest. Med dubletter mener han, at kollegerne i vest havde samme jobfunktioner som dem i øst. Han var ikke med til at lave fastholdelsesaftalerne. Fastholdelsesaftalerne blev lavet for at sikre viden og kompetence og for at sikre, at der kunne ske sidemandsoplæring. Derudover blev alle medarbejdere i øst tilbudt en flyttepakke, der gik ud på, at de medarbejdere, der ville flytte med til vest, fik kr., tilbud om bistand til at finde job til ægtefællen og tilbud om at få refunderet udgifterne til flytteomkostninger og ejendomsmægler. På det tidspunkt, hvor fastholdelsesaftalen blev indgået, var arbejdsløsheden generelt lav. Det var derfor svært at rekruttere til kontrolcenteret. Det var derudover nærmest umuligt at rekruttere til stillinger, der inden for kort tid ville blive nedlagt. Fastholdelsesaftalen havde kun det ene formål at fastholde medarbejderne i øst frem til, at sammenlægningen af kontrolcentrene var endelig. Løn og tillæg m.v. blev reguleret i ansættelsesaftaler og lokalaftaler. De ansatte i kontrolcenteret var godt lønnede. Udover flyttepakken og fastholdelsesaftalen blev der indgået en retræteaftale med en del af de ældre medarbejdere. Det var en toårig aftale, der indebar, at man kunne trappe ned. Det fremgår af retræteaftalen, at medarbejderen kunne forvente at blive udstationeret til vest i maksimalt tre sammenhængende dage med minimum tre sammenhængende dages mellemrum. Selve reguleringen af udstationeringen fremgår af personalehåndbogen. Udstationering var aktuel i forbindelse med opbygningen af det nye kontrolcenter i vest. Det var svært at svare på, hvor mange gange en medarbejder kunne blive udstationeret inden for de kommende år. Der var planlagt paralleldrift af de to kontrolsystemer fra juli 2008 frem til 1. september 2008, hvorefter al driften ville overgå til kontrolcenter vest. Man forlængede paralleldriften med 14 dage for at sikre, at kompetencerne fra øst var kommet over til vest. Det vil sige, at paralleldriften stoppede i midten af september 2008, hvor man nedlagde kontrolcenter øst. Indtil nedlæggelsen af kontrolcenter øst var det ønsket, at medarbejderne fra øst skulle tage mest muligt til kontrolcenter vest. Det var vigtigt, at medarbejderne fra øst deltog i opbygningen af de nye systemer.

6 - 6 - Han kan ikke huske, hvor mange medarbejdere der flyttede fra øst til vest i 2008, men der er tre muligvis fire medarbejdere fra øst, der stadig arbejder i vest. Medarbejderne pendler i henhold til særskilt aftale. Det er rart at have historien fra øst med over i kontrolcenter vest, idet der vil være en, der kan rette fejlen, hvis der skulle være småfejl i computersystemet. Det er maskinmesteren og elinstallatøren, der sørger for, at der er balance i nettet. Han mener, at det er nødvendigt at have fire-seks ingeniører i et kontrolcenter. Så vidt han husker, ansatte de to ingeniører i kontrolcenter øst. En, der flyttede med til vest, og en, der fratrådte efterfølgende. Han kan ikke huske, hvornår de tiltrådte. Han mener ikke, at der blev ansat nogen ingeniører i vest, men det var heller ikke meningen, da der skulle gøres plads til medarbejderne fra øst. Man kunne godt rekruttere medarbejdere i vest og sende dem til oplæring i øst. Der var nogle fra kontrolcenter vest, der var til oplæring i øst, men det var personer, der var inde i systemet. A har supplerende forklaret bl.a., at opgaverne i kontrolcenteret var planlægning af driften. Der skulle lægges årsplaner vedrørende revision af kraftværk og højspændingsnet, og det skulle gøres for at sikre, at der var forsyning. Derudover var der ad hoc opgaver, der bestod i vedligeholdelse på kraftværk og højspændingsnettet. Endvidere skulle der lægges døgnplaner, det vil sige planer for det kommende døgns drift, som maskinmestrene skulle udføre. Maskinmestrene tog aktion på unormale hændelser og udførte de lagte planer. I specielle krisesituationer blev ingeniørerne involveret i den øjeblikkelige drift. Døgnvagten bestod af en maskinmester og en ingeniør, som i tilfælde af fejl skulle stå til rådighed, enten via telefon eller ved sin tilstedeværelse på kontrolcentret. Da elnettet i 2003 gik i sort, deltog ingeniøren i driften af kontrolfunktionen, og det tog dem ca. 6½ time at få systemet op at køre igen. De var mellem to-fire ingeniører, der bemandede døgnvagten. De var på et tidspunkt fire i vagten med en ekstra under oplæring, og på et tidspunkt var de nede på to ingeniører i ca. fire måneder. Efter sammenlægningen i 2005 opsagde Erik Thorbo sin stilling. Han blev erstattet af Mette Kiel, der i 2007 flyttede til vest. I midten af 2007 opsagde Jes Smed sin stilling, og han blev erstattet af Kristian Nørgaard, der i forbindelse med sammenlægningen også flyttede til vest. Derudover opsagde Flemming Birch sin stilling, og Lena Kavinski deltog i vagten et par må-

7 - 7 - neder efter at være blevet oplært i lidt mere end et halvt år. Da han opsagde sin stilling, kom Erik Thorbo tilbage til øst og overtog hans stilling. For så vidt angår oplæring afhang oplæringens længde af, hvad medarbejderne havde med i bagagen. De medarbejdere, der kom fra vest og skulle læres op i østs systemer, var i øst under oplæring i ca. en uge. Han ved ikke, hvad medarbejderne yderligere fik af oplæring i østsystemet i vest. En erfaren ingeniør i stærkstrøm kunne oplæres på mellem tre-fire måneder. Den oprindelige fastholdelsesbonusaftale blev præsenteret med et engangsbeløb, der skulle betales pr. 1. juli Efter at have talt med Maskinmesterforeningen, Ingeniørforeningen og efter at have foretaget noget domssøgning sendte medarbejderne deres bemærkninger til aftalen til ledelsen. De havde blandt andet fundet frem til, at en fastholdelsesbonus skulle udbetales pro rata, hvis en ansat forlod sit job før udløbet af bonusperioden. Dette mente de gjaldt uanset, at der skete deludbetalinger. Det nye udkast til aftalen indeholdt ikke pro rata betalingen. Flere af de krav, som de havde fremsat i deres bemærkninger til ledelsen, var blevet opfyldt, og det var de glade for. Han ved ikke, hvorfor pro rata udbetalingen ikke var medtaget i den endelige aftale, men det var medarbejdernes opfattelse, at det var noget, man ikke kunne lave om på, og at det således var noget, der gjaldt uanset, hvad man ellers havde aftalt. Der var derfor ikke umiddelbar grund til at få reglen skrevet ind i aftalen. De drøftede den endelige aftale med Steen Dalsgaard og Frank Fuglsang fra HR. De ønskede opdeling i den løbende udbetaling af forskellige personlige årsager, blandt andet for at undgå at skulle betale topskat og af pensionsmæssige årsager. Under forhandlingerne med Steen Dalsgaard og Frank Fuglsang vedrørende den endelige aftale fik de ikke at vide, at deres krav om pro rata betaling ikke skulle gælde for denne aftale. Han gjorde ikke brug af retræteaftalen, men sagde i stedet op. Han indgik aftalen, fordi han ikke havde noget at tabe. Det var bedre end at have en fuld arbejdsdag i kontrolrum vest, og det var også en klar forbedring i forhold til øvrige kolleger, der ikke havde indgået retræteaftalen. Han havde forsøgt at undersøge, hvorledes maksimalt tre dage skulle fortolkes i fremtiden, men kunne ikke få nogen indikation på, hvor meget man regnede med, at han skulle tage til Jylland, og hvor meget han skulle arbejde fra distancearbejdspladsen i Ballerup.

8 - 8 - Han er ikke efter sin opsigelse blevet kontaktet af Energinet. Han går ud fra, at hans viden var tilstrækkelig overdraget, og derudover var der tre, der havde gået vagt i nogen tid i øst, herunder kom Erik Thorbo tilbage i hans stilling. Steen Dalsgaard har forklaret bl.a., at han har været HR direktør i Energinet siden 1. september Inden da arbejdede han 15 år i TDC. Han er læreruddannet og er senere blevet cand. jur. Han har ansvaret for alle dele af HR, herunder lederudvikling, personaleudvikling, personalepolitikker, personalegoder og individuelle og kollektive aftaler. Der er ca. 520 ansatte i Energinet, hvoraf ca. halvdelen er akademikere arbejder i Jylland, og der er ca. 100, der har arbejdssted på Sjælland. Første gang, han hørte om fastholdelsesaftalen, var i november-december 2005, hvor han fik en henvendelse fra Per Sørensen og Ole Jan Olesen. Per Sørensen og Ole Jan Olesen var i færd med at drøfte fastholdelsesaftalen med medarbejderne. I forbindelse med fusionen gik det op for ledelsen, at det var kritisk at fastholde kompetencen i øst frem til sammenlægningen i vest i Det var vigtigt for ledelsen at fastholde kvalificerede medarbejdere. Han var ikke med til at lave det første udkast til fastholdelsesaftalen. Hele intentionen med fastholdelsesaftalen var at betale en belønning til de ansatte, hvis vedkommende var ansat frem til sammenlægningen i Derfor var det naturligt at betale et engangsbeløb. Per Sørensen og Ole Jan Olesen havde dialogen med medarbejderne, og dialogen var stadig kørende, da han kom ind over aftalen. Han har ikke selv haft en personlig dialog med medarbejderne. Han har ikke set brevet med medarbejdernes bemærkninger til den oprindelige fastholdelsesaftale, men han forstod, at der var et ønske fra medarbejderne om, at fastholdelsesaftalen skulle omfatte betaling for beredskabsvagten og en pro rata ordning. Pro rata ordningen forstod han sådan, at medarbejderne skulle have fastholdelsesbonussen betalt måned for måned i forhold til, hvor længe de var ansat. Pro rata ordningen var efter hans mening uacceptabel. Medarbejderne kunne i så fald ligeså godt have fået en lønforhøjelse i stedet. De imødekom de fleste af medarbejdernes ønsker, herunder ønsket om løbende udbetaling. De var pressede, idet de var klar over, at en aftale med medarbejderne skulle indgås. Det eneste, de ikke ville imødekomme, var pro rata ordningen. Det er normalt i dag, og det var det nok også dengang, at medarbejderne kontakter deres bagland, hvis der er nogle personalefaglige drøftelser. Hele tanken med fastholdelsesordningen var at sikre, at der var fuld bemanding i

9 - 9 - kontrolcenter øst helt frem til sammenlægningen. Det er ham, der har udfærdiget den endelige fastholdelsesaftale. Udover fastholdelsesaftalen er der også indgået lokalaftaler med de faglige organisationer, herunder AC. Der er en fuld pakke med alle lønelementer, herunder basisløn, ferietillæg, vagttillæg, mer- og overarbejdstidsordninger. Derudover var der en udstationeringspakke og en flyttepakke. Flyttepakken blev aftalt i samarbejdsudvalget og bestod i, at man kunne få et kontant beløb udbetalt til afholdelse af flytteudgifter. Den bestod endvidere i, at man kunne få hjælp til søgning af job til ægtefællen og få dækket pendlerudgifter i en periode. Flyttepakken blev tilbudt samtlige medarbejdere. Derudover blev der indgået en retræteaftale med otte medarbejder. Der er stadig fire, der følger aftalen. Ideen med retræteaftalen var at fastholde motivationen hos de lidt ældre medarbejdere til at arbejde frem for at gå på pension. Derfor blev medarbejderne tilbudt i en overgang at arbejde i vest, men at bibeholde arbejdsstedet i øst. Retræteaftalerne gælder frem til pension. Der er sket en årlig lønregulering, der er blevet forhandlet med de faglige organisationer. A er blevet lønreguleret i 2006 og I forbindelse med fusionen blev der indgået nye lokalaftaler, der blandt andet indeholdt en bonusaftale. Bonusaftalen gik ud på, at der blev lavet en ny arbejdstidsmodel, hvorefter medarbejderne kunne få udbetalt 5 % af deres basisløn i bonus, hvis de havde en 100 % målopfyldelse. Det kostede til gengæld medarbejderen op til 10 % af deres merarbejde, der blev slettet. Den nye bonusaftale var obligatorisk for nyansatte, men var frivillig for de tidligere medarbejdere. A ønskede ikke at deltage i den nye bonusaftale. En del af de ansatte anvendte deres opsparede timer i mer- og overarbejdsordningen til at holde fri eller ferie for. Lønniveauet for ingeniører var typisk mellem kr. om året, men det varierede meget. Lønnen var ved fusionen i øst ca. 10 % højere end i vest. Lønniveauet var også en af de ting, som blev reguleret i forbindelse med, at man indgik en ny lokalaftale med systemdrift. As løn i 2007 oversteg væsentligt lønniveauet, fordi A udover basislønnen fik et væsentligt beløb i feriepenge og i vagttillæg plus et engangsbeløb på kr. udbetalt.

10 I alt er der flyttet 12 medarbejdere fra øst til vest. 50 har forladt Energinet. Der er flyttet fire ingeniører fra øst til vest, heraf var to af dem ansat i perioden med klausul om, at de skulle flytte med til vest i forbindelse med sammenlægningen. Derudover var det aftalt med fire, som bor på Sjælland, at de skulle udføre arbejde i vest i henhold til deres retræteordning. Der er to ingeniører fra kontrolrum øst, der havde indgået fastholdelsesaftalen, der fratrådte i perioden Han er ikke bekendt med, at andre ingeniører uden fastholdelsesaftale skulle være fratrådt. I en kort periode var de kun to ingeniører på vagt i øst. Højesterets begrundelse og resultat Den fastholdelsesaftale, som Energinet.dk den 15. september 2005 tilbød medarbejderne i Kontrolrum El Øst, indeholdt tilbud om en fastholdelsesbonus svarende til 12 månedslønninger, som samlet kom til udbetaling, hvis medarbejderne fortsat var ansat på fuld tid den 30. juni 2008, eller hvis vedkommende blev opsagt af Energinet. Var det tilfældet, ville bonussen blive udbetalt som en fratrædelsesgodtgørelse. Medarbejderne fremsatte ønske om at få bonusbeløbet udbetalt med 1/3 pr. år i 2006, 2007 og 2008 og gav samtidig udtryk for, at de havde den opfattelse, baseret på domme i sager om fratrædelsesbonus, at denne udbetales pro rata, såfremt en ansat forlader jobbet før udløbet af bonusperioden. Medarbejdernes ønske blev delvis imødekommet, idet det i den endelige fastholdelsesaftale blev aftalt, at to månedslønninger kom til udbetaling den 30. juni 2006, 4 månedslønninger kom til udbetaling den 30. juni 2007, og 6 månedslønninger (samt et reguleringsbeløb) kom til udbetaling den 30. juni Det blev imidlertid samtidig udtrykkeligt anført i den endelige aftale, at udbetaling af fastholdelsesbonus til ikke afskedigede medarbejdere forudsatte, at medarbejderen var ansat på fuld tid indtil henholdsvis den 30. juni 2006, den 30. juni 2007 og den 30. juni Højesteret finder, at medarbejderne herefter ikke kan have haft en på aftalen støttet forventning om, at de i tilfælde af, at de opsagde deres stilling til fratræden forud for de i aftalen angivne tidspunkter, havde krav på at få en forholdsmæssig andel af det bonusbeløb, som ellers ville være kommet til udbetaling.

11 Om A kan gøre krav på yderligere fastholdelsesbonus, beror derfor alene på, om et sådant krav kan støttes på funktionærlovens 17 a, stk. 1, jf. 21, stk. 1. Fire dommere Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen og Michael Rekling udtaler herom: Medarbejderne i Kontrolrum El Øst blev aflønnet i overensstemmelse med de på området gældende kollektive overenskomster, hvori indgik alle lønelementer såsom basisløn, ferietillæg, vagttillæg, overarbejdsbetaling og mulighed for bonus i forhold til målopfyldelse. Fastholdelsesbonussen var et beløb, som blev ydet herudover, og som hverken var afhængig af medarbejdernes udførelse af arbejdet eller af, hvordan det gik i Energinet. Også medarbejdere omfattet af aftalen, som måtte blive opsagt af Energinet, havde krav på bonusbeløbet, som i så fald ville komme til udbetaling som en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Det må lægges til grund, at udførelsen af arbejdet i kontrolrummet forudsatte en betydelig oplæringstid, og at det var af afgørende betydning for Energinet, at kontrolrummet helt frem til nedlæggelsen den 30. juni 2008 forblev bemandet med medarbejdere, der havde erfaring med arbejde af netop denne karakter. Fastholdelsesbonussen blev alene ydet med dette formål for øje som et led i den nævnte særlige fastholdelsesaftale, som Energinet af hensyn til forsyningssikkerheden i Østdanmark havde indgået med de pågældende medarbejdere for at undgå, at de fratrådte deres stillinger forud for den 30. juni 2008, hvor kontrolrummets funktioner forventedes overført til Trekantområdet. Energinet ønskede med aftalen at give medarbejderne en ydelse, som gav dem den størst mulige motivation til at forblive i stillingen indtil den sidste dag. Dette formål kunne ikke opnås blot ved at give medarbejderne et løntillæg, og Energinet havde derfor en tungtvejende interesse i at betinge bonussens udbetaling af fortsat ansættelse. Under de således anførte omstændigheder finder vi, at fastholdelsesbonussen reelt set alene var en præmiering af medarbejderen for at forblive i sin stilling indtil udgangen af juni 2008, mens den ikke var en vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn. Dette

12 gælder, uanset medarbejderen i de sidste tre måneder af fastholdelsestiden havde pligt til i et vist omfang at lade sig udstationere til Trekantområdet i kortere perioder ad gangen. Da en sådan ydelse efter vores opfattelse ikke kan anses for et vederlag omfattet af funktionærlovens 17 a, stk. 1, stemmer vi for at tage Energinets frifindelsespåstand til følge.

13 Dommer Peter Blok udtaler: Jeg finder ligesom Sø- og Handelsretten, at et vederlag, som en arbejdsgiver betaler sin ansatte for at denne forbliver i sin stilling i en nærmere bestemt periode en såkaldt fastholdelsesbonus må anses for omfattet af bestemmelsen i funktionærlovens 17 a, stk. 1, om tilfælde, hvor en funktionær delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelser. Et modsat resultat lader sig efter min opfattelse vanskeligt forene med Højesterets praksis vedrørende arbejdsgiveres tildeling af aktieoptioner og lignende til ansatte, idet sådanne tildelinger forud for gennemførelsen af undtagelsesbestemmelsen i funktionærlovens 17 a, stk. 2, blev anset for omfattet af den dagældende 17 a også i tilfælde, hvor formålet med tildelingen var at fastholde de ansatte i perioden, indtil aktieoptionen m.v. kunne gøres gældende, jf. senest Højesterets domme i UfR 2006 s og UfR 2007 s Jeg finder endvidere, at spørgsmålet om, hvorvidt en fastholdelsesbonus er omfattet af 17 a, stk. 1, må afgøres generelt og ikke kan afhænge af de forhold hos arbejdsgiveren, som i det konkrete tilfælde har begrundet ordningen. Jeg er således enig med Sø- og Handelsretten i, at A i medfør af analogien af funktionærlovens 17 a, stk. 1, har krav på den forholdsmæssige andel af det/de med Energinet aftalte bonusbeløb, som kan henføres til tiden indtil hans fratræden med udgangen af februar Bestemmelsen i fastholdelsesaftalen om, at udbetaling af den sidste del af bonusbeløbet/det sidste bonusbeløb var betinget af fortsat ansættelse den 30. juni 2008, er en fravigelse af 17 a, stk. 1, til ugunst for A og kan derfor ikke gøres gældende af Energinet, jf. funktionærlovens 21, stk. 1. Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, er jeg enig i, at A under de foreliggende omstændigheder har krav på 26/30 af det samlede bonusbeløb for perioden fra den 1. januar 2006 til den 30. juni Jeg stemmer herefter for at tage indstævntes principale påstand til følge. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

14 Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift for begge retter med kr. og til dækning af retsafgift for Højesteret med kr., i alt kr. Thi kendes for ret: Energinet.dk frifindes. I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A inden 14 dage fra denne højesteretsdoms afsigelse til Energinet.dk betale kr. med renter efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 242/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Ellbjørg Hansen, Inge Rasmussen, Ib Christiansen, John Bruni Pedersen, Rene Chapion, Birgit

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

DOM. Pharmadanmark. som mandatar for. (advokat Arvid Andersen) mod. Dako Denmark A/S. (advokat Morten Langer)

DOM. Pharmadanmark. som mandatar for. (advokat Arvid Andersen) mod. Dako Denmark A/S. (advokat Morten Langer) DOM Afsagt den 27. maj 2016. F-4-15 Pharmadanmark som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod Dako Denmark A/S (advokat Morten Langer) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen drejer sig om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 245/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Lise Herup Rosenkilde, Jette Holm Olesen, Heine Lund og Niels Frøik (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 25. april 2013 F-8-11 Advokatfirmaet A A/S (Advokat Svend Jacob Harbo) mod HK Privat som mandatar for B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 253/2009 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for René Bjerre (advokat Rami

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere