HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012 Sag 243/2009 (2. afdeling) Energinet.dk (advokat Christian Kjær Clasen) mod Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A (advokat Finn Lænkholm) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 28. august I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen og Michael Rekling. Påstande Appellanten, Energinet.dk, har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb end påstået. Indstævnte, Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at Energinet.dk skal betale kr., subsidiært kr., med procesrente fra den 1. juli Anbringender Energinet har navnlig anført, at det følger direkte af den indgåede aftales ordlyd, at A ikke har ret til den krævede betaling. Der kan ikke lægges vægt på en eventuel forudsætning hos medarbejderne om, at der ville ske pro rata betaling til fratrædende medarbejdere, da dette er i klar modstrid med aftalens meget klare ordlyd og med Energinets eneste formål med at indgå aftalen. Begge forhold var medarbejderne bekendt. Der er derfor intet belæg for at antage, at

2 - 2 - Energinet stiltiende skulle have accepteret, at den endelige bonusaftale indeholdt en stiltiende forudsætning om, at en medarbejder ved fratræden inden juni 2008 ville modtage en forholdsmæssig andel af bonusbeløbet. Vilkåret om, at bonussens udbetaling var betinget af, at medarbejderne ikke sagde op inden en fastsat dato, var sagligt, da aftalen i modsat fald blot ville få karakter af et midlertidigt løntillæg, hvor medarbejderne ikke motiveres til at forblive ansat indtil en bestemt dato. Det bestrides, at den aftalte fastholdelsesbonus skulle være omfattet af funktionærlovens 17 a. Forudsætningen for, at denne bestemmelse finder anvendelse, er, at ydelsen er en fast påregnelig del af medarbejderens løn ud fra dansk rets almindelige lønbegreb. Fastholdelsesbonussen var ikke en ydelse, som på nogen måde knyttede sig til Energinets overskud, og bonussen blev tilsagt medarbejderne ud over den sædvanlige løn, uden at der stilledes krav til deres arbejdsmæssige indsats eller resultater i perioden. Bonussen blev holdt klart adskilt fra den egentlige aflønning af medarbejderne, som reguleredes gennem særskilte aftaler, og den ville derudover i tilfælde af, at en medarbejder blev afskediget, komme til udbetaling som fratrædelsesgodtgørelse. Også dette viser, at ydelsen ikke var omfattet af det sædvanlige lønbegreb. Fastholdelsesbonussen var endvidere knyttet til en på forhånd aftalt periode, hvor det var af afgørende betydning for Energinet, at medarbejderne forblev ansat. Såfremt en medarbejder alligevel fratrådte i løbet af den aftalte periode, ville dette betyde, at Energinet ikke fik den aftalte modydelse. Fastholdelsesaftalen adskiller sig således på en række afgørende punkter fra eksempelvis ordninger med tildeling af aktieoptioner, gratisaktier og lignende, som normalt anvendes til at motivere medarbejderne til at yde en ekstra arbejdsmæssig indsats i det enkelte regnskabsår for til gengæld at modtage en økonomisk belønning. Herved får aktieoptioner karakter af tantieme i funktionærlovens 17 a s forstand. Energinet har endelig henvist til, at fastholdelsesaftaler ikke er ualmindelige i de kollektive aftaler inden for det offentlige ansættelsesområde i forhold til seniormedarbejdere og åremålsansatte. A har som nyt anbringende gjort gældende, at Energinet stiltiende har accepteret, at den endelige bonusaftale indeholdt en forudsætning om, at en medarbejder ved fratrædelse inden

3 - 3 - juni 2008 ville modtage en forholdsmæssig andel af fastholdelsesbonussen. Han har til støtte herfor henvist til, at Energinet ikke har bestridt hans forklaring om, at medarbejderne under forhandlingerne ikke blev oplyst om, at deres forudsætning om pro rata betaling ikke var gældende for aftalen. Det følger af domspraksis, at en aftalt fastholdelsesbonus, hvis udbetaling alene er betinget af ansættelse i en given periode, er vederlag omfattet af funktionærlovens 17 a, og at en betingelse om fortsat ansættelse på udbetalingstidspunktet derfor er ugyldig i medfør af funktionærlovens 21. Der er ingen domme, der støtter Energinets synspunkt om, at en fastholdelsesbonus ikke skulle være omfattet af funktionærlovens 17 a. Dertil kommer, at bonusaftalen indeholdt en forudsætning om, at medarbejderne skulle arbejde på fuld tid som driftsplanlæggere/driftsvagter i kontrolrumsfunktionen, og at de ikke måtte misligholde ansættelsesforholdet væsentligt. Bonusaftalen indeholdt endvidere en forpligtelse for de ansatte til at medvirke til bemanding af kontrolrumsfunktionen gennem udstationering og tjenesterejser, som de uden særlig aftale ellers ikke var forpligtede til at acceptere. Fastholdelsesbonussen var således også en bonus til belønning af de ansatte for deres fortsatte udførelse af arbejdet i bonusperioden, og bonussen udgjorde en væsentlig del af deres samlede vederlag i perioden. Den aftalte bonus var også af denne grund en del af de ansattes samlede vederlag og dermed omfattet af funktionærlovens 17 a. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Peter Hodal og A. Der er endvidere afgivet forklaring af Steen Dalsgaard. Peter Hodal har supplerende forklaret bl.a., at han tidligere har arbejdet med sammenlægninger af og haft ansvaret for kontrolcentre. Han var med, da Gastra blev fissioneret ud af DONG, og igen da Gastra blev fusioneret ind i Energinet. Energinet blev dannet den 1. januar 2005 ved en politisk beslutning. Energinet fik med dannelsen ansvaret for både gas- og eltransmissionen i Danmark. Det blev samtidig besluttet, at hovedkontoret skulle ligge i Trekantområdet, og at de to kontrolcentre, der lå i henholdsvist i øst og vest, skulle lægges sammen og placeres ved hovedkontoret i Erritsø. Man kunne have valgt at bibeholde kontrol-

4 - 4 - centre i øst og i vest, men dette ville blive væsentligt dyrere end at lægge kontrolcentrene sammen. På tidspunktet for beslutningen om sammenlægning af kontrolcentrene var øst og vest ikke transmissionsmæssigt forbundet med hinanden. Den beslutning blev først taget omkring år 2007, og sammenlægningen af de to landsdele skete i løbet af Selve sammenlægningen har kostet 1,3 mia. kr. Det nye overvågningssystem har kostet omkring 100 mio. kr. Der er traditionelt to kontrolcentre, hvor det ene virker som backup for det andet. Kontrolrummet for el ligger i Erritsø. Kontrolrummet for gas ligger i Egtved. El virker som reserve for gas og omvendt. Opgaverne i kontrolcenteret er at sikre forsyningssikkerheden. Det vil sige at sikre, at der er balance i elsystemet. Balancen sikres sekund for sekund. Derudover handler kontrolcenteret med balancen i nettet fra kraftværker og udlandet. Endvidere sørger kontrolcenteret for, at der ikke er spændinger i de ledninger, der arbejdes med, således at der ikke sker personskader. Det kræver stor erfaring at kunne håndtere nettet og udfald af balancen i nettet. Strømnedbrud er katastrofalt. Med strømnedbrud mener han, at nettet taber spænding. Sidste gang der var strømnedbrud, tog det tre timer at få strømmen tilbage. Dette var med kompetence og viden i kontrolcenteret. Uden denne viden og kompetence kan det tage op til flere dage at få strømmen tilbage, hvilket vil være samfundsmæssigt katastrofalt. Med andre ord er kontrolcenteret hjertet i strømforsyningen. Normalt tager det op til seks måneder at oplære en ny medarbejder. Der var en medarbejder, der blev ansat i tiden efter sammenlægningen, som havde fået 3-4 måneders oplæring. Denne medarbejder flyttede med til Jylland. Han vil mene, at det vil være bekymrende, hvis der var for mange medarbejdere i kontrolcenteret, der ikke havde været gennem en længere oplæring end 3-4 måneder. Det var efter beslutningen om sammenlægningen af kontrolcentrene en stor udfordring at fastholde medarbejderne i øst og dermed sikre, at kompetence og kendskabet til netværket i øst kunne komme med over til vest. Der var en del utryghed for de medarbejder, der arbej-

5 - 5 - dede i Ballerup, idet der var dubletter i vest. Med dubletter mener han, at kollegerne i vest havde samme jobfunktioner som dem i øst. Han var ikke med til at lave fastholdelsesaftalerne. Fastholdelsesaftalerne blev lavet for at sikre viden og kompetence og for at sikre, at der kunne ske sidemandsoplæring. Derudover blev alle medarbejdere i øst tilbudt en flyttepakke, der gik ud på, at de medarbejdere, der ville flytte med til vest, fik kr., tilbud om bistand til at finde job til ægtefællen og tilbud om at få refunderet udgifterne til flytteomkostninger og ejendomsmægler. På det tidspunkt, hvor fastholdelsesaftalen blev indgået, var arbejdsløsheden generelt lav. Det var derfor svært at rekruttere til kontrolcenteret. Det var derudover nærmest umuligt at rekruttere til stillinger, der inden for kort tid ville blive nedlagt. Fastholdelsesaftalen havde kun det ene formål at fastholde medarbejderne i øst frem til, at sammenlægningen af kontrolcentrene var endelig. Løn og tillæg m.v. blev reguleret i ansættelsesaftaler og lokalaftaler. De ansatte i kontrolcenteret var godt lønnede. Udover flyttepakken og fastholdelsesaftalen blev der indgået en retræteaftale med en del af de ældre medarbejdere. Det var en toårig aftale, der indebar, at man kunne trappe ned. Det fremgår af retræteaftalen, at medarbejderen kunne forvente at blive udstationeret til vest i maksimalt tre sammenhængende dage med minimum tre sammenhængende dages mellemrum. Selve reguleringen af udstationeringen fremgår af personalehåndbogen. Udstationering var aktuel i forbindelse med opbygningen af det nye kontrolcenter i vest. Det var svært at svare på, hvor mange gange en medarbejder kunne blive udstationeret inden for de kommende år. Der var planlagt paralleldrift af de to kontrolsystemer fra juli 2008 frem til 1. september 2008, hvorefter al driften ville overgå til kontrolcenter vest. Man forlængede paralleldriften med 14 dage for at sikre, at kompetencerne fra øst var kommet over til vest. Det vil sige, at paralleldriften stoppede i midten af september 2008, hvor man nedlagde kontrolcenter øst. Indtil nedlæggelsen af kontrolcenter øst var det ønsket, at medarbejderne fra øst skulle tage mest muligt til kontrolcenter vest. Det var vigtigt, at medarbejderne fra øst deltog i opbygningen af de nye systemer.

6 - 6 - Han kan ikke huske, hvor mange medarbejdere der flyttede fra øst til vest i 2008, men der er tre muligvis fire medarbejdere fra øst, der stadig arbejder i vest. Medarbejderne pendler i henhold til særskilt aftale. Det er rart at have historien fra øst med over i kontrolcenter vest, idet der vil være en, der kan rette fejlen, hvis der skulle være småfejl i computersystemet. Det er maskinmesteren og elinstallatøren, der sørger for, at der er balance i nettet. Han mener, at det er nødvendigt at have fire-seks ingeniører i et kontrolcenter. Så vidt han husker, ansatte de to ingeniører i kontrolcenter øst. En, der flyttede med til vest, og en, der fratrådte efterfølgende. Han kan ikke huske, hvornår de tiltrådte. Han mener ikke, at der blev ansat nogen ingeniører i vest, men det var heller ikke meningen, da der skulle gøres plads til medarbejderne fra øst. Man kunne godt rekruttere medarbejdere i vest og sende dem til oplæring i øst. Der var nogle fra kontrolcenter vest, der var til oplæring i øst, men det var personer, der var inde i systemet. A har supplerende forklaret bl.a., at opgaverne i kontrolcenteret var planlægning af driften. Der skulle lægges årsplaner vedrørende revision af kraftværk og højspændingsnet, og det skulle gøres for at sikre, at der var forsyning. Derudover var der ad hoc opgaver, der bestod i vedligeholdelse på kraftværk og højspændingsnettet. Endvidere skulle der lægges døgnplaner, det vil sige planer for det kommende døgns drift, som maskinmestrene skulle udføre. Maskinmestrene tog aktion på unormale hændelser og udførte de lagte planer. I specielle krisesituationer blev ingeniørerne involveret i den øjeblikkelige drift. Døgnvagten bestod af en maskinmester og en ingeniør, som i tilfælde af fejl skulle stå til rådighed, enten via telefon eller ved sin tilstedeværelse på kontrolcentret. Da elnettet i 2003 gik i sort, deltog ingeniøren i driften af kontrolfunktionen, og det tog dem ca. 6½ time at få systemet op at køre igen. De var mellem to-fire ingeniører, der bemandede døgnvagten. De var på et tidspunkt fire i vagten med en ekstra under oplæring, og på et tidspunkt var de nede på to ingeniører i ca. fire måneder. Efter sammenlægningen i 2005 opsagde Erik Thorbo sin stilling. Han blev erstattet af Mette Kiel, der i 2007 flyttede til vest. I midten af 2007 opsagde Jes Smed sin stilling, og han blev erstattet af Kristian Nørgaard, der i forbindelse med sammenlægningen også flyttede til vest. Derudover opsagde Flemming Birch sin stilling, og Lena Kavinski deltog i vagten et par må-

7 - 7 - neder efter at være blevet oplært i lidt mere end et halvt år. Da han opsagde sin stilling, kom Erik Thorbo tilbage til øst og overtog hans stilling. For så vidt angår oplæring afhang oplæringens længde af, hvad medarbejderne havde med i bagagen. De medarbejdere, der kom fra vest og skulle læres op i østs systemer, var i øst under oplæring i ca. en uge. Han ved ikke, hvad medarbejderne yderligere fik af oplæring i østsystemet i vest. En erfaren ingeniør i stærkstrøm kunne oplæres på mellem tre-fire måneder. Den oprindelige fastholdelsesbonusaftale blev præsenteret med et engangsbeløb, der skulle betales pr. 1. juli Efter at have talt med Maskinmesterforeningen, Ingeniørforeningen og efter at have foretaget noget domssøgning sendte medarbejderne deres bemærkninger til aftalen til ledelsen. De havde blandt andet fundet frem til, at en fastholdelsesbonus skulle udbetales pro rata, hvis en ansat forlod sit job før udløbet af bonusperioden. Dette mente de gjaldt uanset, at der skete deludbetalinger. Det nye udkast til aftalen indeholdt ikke pro rata betalingen. Flere af de krav, som de havde fremsat i deres bemærkninger til ledelsen, var blevet opfyldt, og det var de glade for. Han ved ikke, hvorfor pro rata udbetalingen ikke var medtaget i den endelige aftale, men det var medarbejdernes opfattelse, at det var noget, man ikke kunne lave om på, og at det således var noget, der gjaldt uanset, hvad man ellers havde aftalt. Der var derfor ikke umiddelbar grund til at få reglen skrevet ind i aftalen. De drøftede den endelige aftale med Steen Dalsgaard og Frank Fuglsang fra HR. De ønskede opdeling i den løbende udbetaling af forskellige personlige årsager, blandt andet for at undgå at skulle betale topskat og af pensionsmæssige årsager. Under forhandlingerne med Steen Dalsgaard og Frank Fuglsang vedrørende den endelige aftale fik de ikke at vide, at deres krav om pro rata betaling ikke skulle gælde for denne aftale. Han gjorde ikke brug af retræteaftalen, men sagde i stedet op. Han indgik aftalen, fordi han ikke havde noget at tabe. Det var bedre end at have en fuld arbejdsdag i kontrolrum vest, og det var også en klar forbedring i forhold til øvrige kolleger, der ikke havde indgået retræteaftalen. Han havde forsøgt at undersøge, hvorledes maksimalt tre dage skulle fortolkes i fremtiden, men kunne ikke få nogen indikation på, hvor meget man regnede med, at han skulle tage til Jylland, og hvor meget han skulle arbejde fra distancearbejdspladsen i Ballerup.

8 - 8 - Han er ikke efter sin opsigelse blevet kontaktet af Energinet. Han går ud fra, at hans viden var tilstrækkelig overdraget, og derudover var der tre, der havde gået vagt i nogen tid i øst, herunder kom Erik Thorbo tilbage i hans stilling. Steen Dalsgaard har forklaret bl.a., at han har været HR direktør i Energinet siden 1. september Inden da arbejdede han 15 år i TDC. Han er læreruddannet og er senere blevet cand. jur. Han har ansvaret for alle dele af HR, herunder lederudvikling, personaleudvikling, personalepolitikker, personalegoder og individuelle og kollektive aftaler. Der er ca. 520 ansatte i Energinet, hvoraf ca. halvdelen er akademikere arbejder i Jylland, og der er ca. 100, der har arbejdssted på Sjælland. Første gang, han hørte om fastholdelsesaftalen, var i november-december 2005, hvor han fik en henvendelse fra Per Sørensen og Ole Jan Olesen. Per Sørensen og Ole Jan Olesen var i færd med at drøfte fastholdelsesaftalen med medarbejderne. I forbindelse med fusionen gik det op for ledelsen, at det var kritisk at fastholde kompetencen i øst frem til sammenlægningen i vest i Det var vigtigt for ledelsen at fastholde kvalificerede medarbejdere. Han var ikke med til at lave det første udkast til fastholdelsesaftalen. Hele intentionen med fastholdelsesaftalen var at betale en belønning til de ansatte, hvis vedkommende var ansat frem til sammenlægningen i Derfor var det naturligt at betale et engangsbeløb. Per Sørensen og Ole Jan Olesen havde dialogen med medarbejderne, og dialogen var stadig kørende, da han kom ind over aftalen. Han har ikke selv haft en personlig dialog med medarbejderne. Han har ikke set brevet med medarbejdernes bemærkninger til den oprindelige fastholdelsesaftale, men han forstod, at der var et ønske fra medarbejderne om, at fastholdelsesaftalen skulle omfatte betaling for beredskabsvagten og en pro rata ordning. Pro rata ordningen forstod han sådan, at medarbejderne skulle have fastholdelsesbonussen betalt måned for måned i forhold til, hvor længe de var ansat. Pro rata ordningen var efter hans mening uacceptabel. Medarbejderne kunne i så fald ligeså godt have fået en lønforhøjelse i stedet. De imødekom de fleste af medarbejdernes ønsker, herunder ønsket om løbende udbetaling. De var pressede, idet de var klar over, at en aftale med medarbejderne skulle indgås. Det eneste, de ikke ville imødekomme, var pro rata ordningen. Det er normalt i dag, og det var det nok også dengang, at medarbejderne kontakter deres bagland, hvis der er nogle personalefaglige drøftelser. Hele tanken med fastholdelsesordningen var at sikre, at der var fuld bemanding i

9 - 9 - kontrolcenter øst helt frem til sammenlægningen. Det er ham, der har udfærdiget den endelige fastholdelsesaftale. Udover fastholdelsesaftalen er der også indgået lokalaftaler med de faglige organisationer, herunder AC. Der er en fuld pakke med alle lønelementer, herunder basisløn, ferietillæg, vagttillæg, mer- og overarbejdstidsordninger. Derudover var der en udstationeringspakke og en flyttepakke. Flyttepakken blev aftalt i samarbejdsudvalget og bestod i, at man kunne få et kontant beløb udbetalt til afholdelse af flytteudgifter. Den bestod endvidere i, at man kunne få hjælp til søgning af job til ægtefællen og få dækket pendlerudgifter i en periode. Flyttepakken blev tilbudt samtlige medarbejdere. Derudover blev der indgået en retræteaftale med otte medarbejder. Der er stadig fire, der følger aftalen. Ideen med retræteaftalen var at fastholde motivationen hos de lidt ældre medarbejdere til at arbejde frem for at gå på pension. Derfor blev medarbejderne tilbudt i en overgang at arbejde i vest, men at bibeholde arbejdsstedet i øst. Retræteaftalerne gælder frem til pension. Der er sket en årlig lønregulering, der er blevet forhandlet med de faglige organisationer. A er blevet lønreguleret i 2006 og I forbindelse med fusionen blev der indgået nye lokalaftaler, der blandt andet indeholdt en bonusaftale. Bonusaftalen gik ud på, at der blev lavet en ny arbejdstidsmodel, hvorefter medarbejderne kunne få udbetalt 5 % af deres basisløn i bonus, hvis de havde en 100 % målopfyldelse. Det kostede til gengæld medarbejderen op til 10 % af deres merarbejde, der blev slettet. Den nye bonusaftale var obligatorisk for nyansatte, men var frivillig for de tidligere medarbejdere. A ønskede ikke at deltage i den nye bonusaftale. En del af de ansatte anvendte deres opsparede timer i mer- og overarbejdsordningen til at holde fri eller ferie for. Lønniveauet for ingeniører var typisk mellem kr. om året, men det varierede meget. Lønnen var ved fusionen i øst ca. 10 % højere end i vest. Lønniveauet var også en af de ting, som blev reguleret i forbindelse med, at man indgik en ny lokalaftale med systemdrift. As løn i 2007 oversteg væsentligt lønniveauet, fordi A udover basislønnen fik et væsentligt beløb i feriepenge og i vagttillæg plus et engangsbeløb på kr. udbetalt.

10 I alt er der flyttet 12 medarbejdere fra øst til vest. 50 har forladt Energinet. Der er flyttet fire ingeniører fra øst til vest, heraf var to af dem ansat i perioden med klausul om, at de skulle flytte med til vest i forbindelse med sammenlægningen. Derudover var det aftalt med fire, som bor på Sjælland, at de skulle udføre arbejde i vest i henhold til deres retræteordning. Der er to ingeniører fra kontrolrum øst, der havde indgået fastholdelsesaftalen, der fratrådte i perioden Han er ikke bekendt med, at andre ingeniører uden fastholdelsesaftale skulle være fratrådt. I en kort periode var de kun to ingeniører på vagt i øst. Højesterets begrundelse og resultat Den fastholdelsesaftale, som Energinet.dk den 15. september 2005 tilbød medarbejderne i Kontrolrum El Øst, indeholdt tilbud om en fastholdelsesbonus svarende til 12 månedslønninger, som samlet kom til udbetaling, hvis medarbejderne fortsat var ansat på fuld tid den 30. juni 2008, eller hvis vedkommende blev opsagt af Energinet. Var det tilfældet, ville bonussen blive udbetalt som en fratrædelsesgodtgørelse. Medarbejderne fremsatte ønske om at få bonusbeløbet udbetalt med 1/3 pr. år i 2006, 2007 og 2008 og gav samtidig udtryk for, at de havde den opfattelse, baseret på domme i sager om fratrædelsesbonus, at denne udbetales pro rata, såfremt en ansat forlader jobbet før udløbet af bonusperioden. Medarbejdernes ønske blev delvis imødekommet, idet det i den endelige fastholdelsesaftale blev aftalt, at to månedslønninger kom til udbetaling den 30. juni 2006, 4 månedslønninger kom til udbetaling den 30. juni 2007, og 6 månedslønninger (samt et reguleringsbeløb) kom til udbetaling den 30. juni Det blev imidlertid samtidig udtrykkeligt anført i den endelige aftale, at udbetaling af fastholdelsesbonus til ikke afskedigede medarbejdere forudsatte, at medarbejderen var ansat på fuld tid indtil henholdsvis den 30. juni 2006, den 30. juni 2007 og den 30. juni Højesteret finder, at medarbejderne herefter ikke kan have haft en på aftalen støttet forventning om, at de i tilfælde af, at de opsagde deres stilling til fratræden forud for de i aftalen angivne tidspunkter, havde krav på at få en forholdsmæssig andel af det bonusbeløb, som ellers ville være kommet til udbetaling.

11 Om A kan gøre krav på yderligere fastholdelsesbonus, beror derfor alene på, om et sådant krav kan støttes på funktionærlovens 17 a, stk. 1, jf. 21, stk. 1. Fire dommere Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen og Michael Rekling udtaler herom: Medarbejderne i Kontrolrum El Øst blev aflønnet i overensstemmelse med de på området gældende kollektive overenskomster, hvori indgik alle lønelementer såsom basisløn, ferietillæg, vagttillæg, overarbejdsbetaling og mulighed for bonus i forhold til målopfyldelse. Fastholdelsesbonussen var et beløb, som blev ydet herudover, og som hverken var afhængig af medarbejdernes udførelse af arbejdet eller af, hvordan det gik i Energinet. Også medarbejdere omfattet af aftalen, som måtte blive opsagt af Energinet, havde krav på bonusbeløbet, som i så fald ville komme til udbetaling som en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Det må lægges til grund, at udførelsen af arbejdet i kontrolrummet forudsatte en betydelig oplæringstid, og at det var af afgørende betydning for Energinet, at kontrolrummet helt frem til nedlæggelsen den 30. juni 2008 forblev bemandet med medarbejdere, der havde erfaring med arbejde af netop denne karakter. Fastholdelsesbonussen blev alene ydet med dette formål for øje som et led i den nævnte særlige fastholdelsesaftale, som Energinet af hensyn til forsyningssikkerheden i Østdanmark havde indgået med de pågældende medarbejdere for at undgå, at de fratrådte deres stillinger forud for den 30. juni 2008, hvor kontrolrummets funktioner forventedes overført til Trekantområdet. Energinet ønskede med aftalen at give medarbejderne en ydelse, som gav dem den størst mulige motivation til at forblive i stillingen indtil den sidste dag. Dette formål kunne ikke opnås blot ved at give medarbejderne et løntillæg, og Energinet havde derfor en tungtvejende interesse i at betinge bonussens udbetaling af fortsat ansættelse. Under de således anførte omstændigheder finder vi, at fastholdelsesbonussen reelt set alene var en præmiering af medarbejderen for at forblive i sin stilling indtil udgangen af juni 2008, mens den ikke var en vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn. Dette

12 gælder, uanset medarbejderen i de sidste tre måneder af fastholdelsestiden havde pligt til i et vist omfang at lade sig udstationere til Trekantområdet i kortere perioder ad gangen. Da en sådan ydelse efter vores opfattelse ikke kan anses for et vederlag omfattet af funktionærlovens 17 a, stk. 1, stemmer vi for at tage Energinets frifindelsespåstand til følge.

13 Dommer Peter Blok udtaler: Jeg finder ligesom Sø- og Handelsretten, at et vederlag, som en arbejdsgiver betaler sin ansatte for at denne forbliver i sin stilling i en nærmere bestemt periode en såkaldt fastholdelsesbonus må anses for omfattet af bestemmelsen i funktionærlovens 17 a, stk. 1, om tilfælde, hvor en funktionær delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelser. Et modsat resultat lader sig efter min opfattelse vanskeligt forene med Højesterets praksis vedrørende arbejdsgiveres tildeling af aktieoptioner og lignende til ansatte, idet sådanne tildelinger forud for gennemførelsen af undtagelsesbestemmelsen i funktionærlovens 17 a, stk. 2, blev anset for omfattet af den dagældende 17 a også i tilfælde, hvor formålet med tildelingen var at fastholde de ansatte i perioden, indtil aktieoptionen m.v. kunne gøres gældende, jf. senest Højesterets domme i UfR 2006 s og UfR 2007 s Jeg finder endvidere, at spørgsmålet om, hvorvidt en fastholdelsesbonus er omfattet af 17 a, stk. 1, må afgøres generelt og ikke kan afhænge af de forhold hos arbejdsgiveren, som i det konkrete tilfælde har begrundet ordningen. Jeg er således enig med Sø- og Handelsretten i, at A i medfør af analogien af funktionærlovens 17 a, stk. 1, har krav på den forholdsmæssige andel af det/de med Energinet aftalte bonusbeløb, som kan henføres til tiden indtil hans fratræden med udgangen af februar Bestemmelsen i fastholdelsesaftalen om, at udbetaling af den sidste del af bonusbeløbet/det sidste bonusbeløb var betinget af fortsat ansættelse den 30. juni 2008, er en fravigelse af 17 a, stk. 1, til ugunst for A og kan derfor ikke gøres gældende af Energinet, jf. funktionærlovens 21, stk. 1. Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, er jeg enig i, at A under de foreliggende omstændigheder har krav på 26/30 af det samlede bonusbeløb for perioden fra den 1. januar 2006 til den 30. juni Jeg stemmer herefter for at tage indstævntes principale påstand til følge. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

14 Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift for begge retter med kr. og til dækning af retsafgift for Højesteret med kr., i alt kr. Thi kendes for ret: Energinet.dk frifindes. I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A inden 14 dage fra denne højesteretsdoms afsigelse til Energinet.dk betale kr. med renter efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 298/2013 (2. afdeling) DONG Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 13. maj 2008 i faglig voldgiftssag: Teknisk Landsforbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Byggeri for Expan A/S (konsulent Marie Gjesing Fynsk) - 2 - INDLEDNING Expan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere