Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde"

Transkript

1 Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside Indledning I henhold til 139 i selskabsloven samt regler og bestemmelser for aktier noteret på Nasdaq OMX skal Bestyrelsen i et børsnoteret selskab (a) fastsætte generelle retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønning til Bestyrelse og Direktion, før der indgås en særlig aftale om incitamentsaflønning til medlemmer af Selskabets Bestyrelse eller Direktion, og (b) beskrive de generelle principper for vederlag til Selskabets Bestyrelse og Direktion. Disse retningslinjer og principper er udarbejdet med det formål at tiltrække, fastholde og motivere medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen. Retningslinjerne er blevet udarbejdet med henblik på at afstemme Bestyrelsens og de ledende medarbejderes interesse med aktionærernes, og Selskabets aktionærer vil vurdere og vedtage retningslinjerne. 1 Bestyrelsen a) Fremgangsmåde Bestyrelsen gennemgår bestyrelseshonoraret med jævne mellemrum på baggrund af formandens anbefalinger. Formandens anbefalinger vil være baseret på relevante sammenligning s- grundlag, som omfatter andre danske, nordiske og internationale lægemiddelforskningsse l- skaber. Vederlaget til bestyrelsesmedlemmerne for det foregående og indeværende år er blevet vedtaget af den Ordinære Generalforsamling som et særskilt punkt på dagsordenen. b) Honorar og udgifter Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast honorar for sit arbejde i løbet af året, som betales kvartalsvis bagud. Bestyrelsen kan vælge at udbetale honoraret kontant eller i aktier eller en blanding heraf. Hvis aktier udstedes i stedet for kontant udbetaling, skal antallet af udstedte aktier beregnes på grundlag af den gennemsnitlige kurs i en periode på 30 dage umiddelbart før overdragelsen.

2 Honoraret til bestyrelsesmedlemmer skal være passende for den arbejdsmængde, som bestyrelsesmedlemmerne har udført på vegne af Selskabet. Yderligere vederlag kan udbetales for arbejde udført i forbindelse med særlige underudvalg i Bestyrelsen. Yderligere vederlag kan udbetales til formanden og næstformanden, der svarer til den arbejdsmængde, som hver e n- kelt udfører. Individuelle bestyrelsesmedlemmer kan påtage sig ad hoc-opgaver uden for deres almindelige opgaver, som Bestyrelsen har pålagt dem. I hvert tilfælde skal Bestyrelsen fastsætte et beløb for det arbejde, der udføres i forbindelse med sådanne opgaver. Udgifter såsom til transport og indkvartering i forbindelse med bestyrelsesmøder samt relevant efteruddannelse vil blive godtgjort. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke andre beløb eller goder. 2 Direktion og andre ledende medarbejdere a) Fremgangsmåde I overensstemmelse med principperne heri foreslås vederlaget til ledende medarbejdere af vederlagsudvalget og godkendes efterfølgende af Bestyrelsen. b) Vederlagspolitik Selskabets vederlagspolitik til ledende medarbejdere er baseret på det princip, at vederlagsordningerne i store træk skal kunne sammenlignes med de vederlagsordninger, der er ti l- gængelige for ledende medarbejdere med lignende erfaring, rolle og ansvar i selskaber, som Affitech anser for at være konkurrenter i forbindelse med rekruttering af ledende medarbe j- dere. Vederlaget til ledende medarbejdere vurderes årligt på baggrund af danske, nordiske og internationale sammenligningsgrundlag i lignende selskaber med internationale aktivit e- ter. Selskabets vederlagsordninger til ledende medarbejdere består normalt af en fast årlig grundløn, en variabel årlig kontant performance-baseret bonus, et langsigtet aktiebaseret incitament, pensionsindbetalinger samt andre goder, som anført neden for. Disse goder anses for at være almindelige i den skandinaviske biotekindustri og andre relevante markeder. Der er restriktioner på bonusbetalinger sammenholdt med den fastsatte årsløn for at sikre, at der er et rimeligt loft over de samlede vederlag. c) Fast grundløn 2

3 Den årlige grundløn er fastsat således, grundlønnen passer til stillingen og ansvaret for hver ledende medarbejder uanset den løn, der udbetales til andre ledende medarbejdere. d) Incitamentsordninger For at afstemme Direktionens og aktionærernes interesser samt for at tage hensyn til både kort- og langsigtede mål kan de ledende medarbejderes årlige grundløn suppleres med følgende incitamentsvederlag: (i) Kontant performance-baseret bonus Kontant performance-baseret bonus fastsættes på grundlag af en gruppes eller en persons opnåelse af de mål for ledelsen, der fastsættes i begyndelsen af hvert kalenderår, og som vurderes af vederlagsudvalget ved udgangen af hvert år. Den maksimale bonus, der kan udbetales til hver ledende medarbejder, er fastsat som en procentdel af den årlige grundløn. Bonussen må ikke overstige 50 % af den årlige grundløn. Derudover kan Bestyrelsen indgå forskellige aftaler for kontantbonus med medlemmerne af Direktionen, i henhold til hvilke en bonus udbetales, når et særlig mål opnås. Den kontante bonus i henhold til en sådan bonusaftale må ikke overstige et beløb, der svarer til seks måneders løn. (ii) Langsigtede incitamentsordninger baseret på aktier Langsigtede incitamentsordninger kan omfatte udstedelse af en eller flere tildelinger af warrants til at tegne aktier i Selskabet til en kurs, der aftales på datoen for tildelingen. Tildeling af tegningsoptioner er normalt struktureret således, at tildelingen udgør et incitament i forbindelse med rekruttering, performance og fastholdelse. Den første tildeling ved rekruttering kan til enhver tid følges op af yderligere tildelinger. Størrelsen og antallet af sådanne tild e- linger fastsættes af Bestyrelsen og er underlagt aktionærernes godkendelse. Normalt kan årligt maksimalt 10% af Selskabets aktiekapital udstedes som tegningsoptioner. Der kan indarbejdes en bestemmelse i vilkårene for de pågældende tegningsoptioner med den virkning, at de kan udnyttes til at tegne aktier tidligst 36 måneder efter tildelingen og senest fem år efter tildelingen. Aftalekursen skal som minimum svare til den gennemsnitlige kurs på Selskabets aktier på datoen for tildelingen, dog ikke mindre end pari. Det kan besl uttes at indeksregulere aftalekursen årligt, indtil udnyttelse finder sted. 3

4 Bestyrelsen kan ændre eller udfase en eller flere af de lancerede incitamentsordninger i henhold til disse retningslinjer. I vurderingen af hvorvidt en sådan ændring eller udfasning skal finde sted, skal der tages hensyn til de kriterier, der udgjorde grundlaget for etableri ngen af aftalen. Sådanne ændringer kan dog alene foretages inden for rammerne af disse retningsli n- jer. Mere omfattende ændringer skal godkendes af aktionærerne og vil blive beskrevet i en opdateret version af disse retningslinjer. e) Pension Selskabets pensionsindbetalinger kan variere fra 6 til 30% af den fastsatte grundløn. f) Andre goder Ledende medarbejdere kan modtage goder i andet end penge for eksempel firmabil, telefon, computer mv. Sådanne andre goder godkendes af Bestyrelsen ved uddelegering af bemyndigelse til Vederlagsudvalget. Vederlagsudvalget orienterer Bestyrelsen om fremgangsmåden og resultatet. Ledende medarbejdere kan derudover deltage i almindelige ordninger om medarbejdergoder, som for eksempel aktiekøbsordninger for medarbejdere, dog forudsat at den ledende medarbejders deltagelse overholder disse retningslinjer. g) Mulig tilbagekaldelse af forskellige vederlagskomponenter Helt exceptionelt kan Selskabet helt eller delvist tilbagekalde forskellige vederlagskomponenter, som er blevet betalt på basis af data, der har vist sig at bero på væsentlige fejlskøn. h) Betalinger i forbindelse med opsigelse Betalinger i forbindelse med opsigelse af direktionsmedlemmer vil normalt ikke overstige det årlige vederlag for det relevante direktionsmedlem. Offentliggørelse Der skal indarbejdes en bestemmelse i Selskabets vedtægter om, at aktionærerne har vedtaget retningslinjerne for incitamentsaflønning til medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen i henhold til 139 i selskabsloven. Efter vedtagelsen på den Ordinære Generalforsamling, der blev afholdt den 31. marts 2008, og vedtagelsen af ændringerne på den Ekstraordinære Generalforsamling, der blev afholdt 4

5 den 30. juni 2010, og på den ordinære generalforsamling 28. april 2011 er disse retningslinjer blevet offentliggjort på Selskabets website (www.affitech.com), hvor datoen for aktionærernes vedtagelse af retningslinjerne er anført. 5

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere