Åbent referat til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Øresundsparken - Overførsel af midler til Bygningsskilt til Amagerhallen Godkendelse af aftale med BDO om beregning af fleksjobsager i Jobcentret Afskrivning af beløb på statuskonti i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Frigivelse af stillinger på Budget Orientering om refusionsmellemværende mellem Tårnby Kommune og Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændring i organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner Tillægsbevilling i 2013 til projekt om inkluderende læringsmuligheder for børn i svære skriftsproglige vanskeligheder Ændret brug af anlægsbevilling til opgradering af udendørs arealer omkring Hovedbiblioteket Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli - december Redegørelse for pladssituationen Sammenlægning af fritidshjemmne Ingstrup Alle og Munkebjergvej Udgiftsneutral tillægsbevilling til Almindelig undervisning i 2014 vedrørende projekt milø og bæredygtig transport på Nordregårdsskolen Udgiftsneutral tillægsbevilling til 2013 til Projekt om modermålsbaseret undervisning i 4. klassetrin Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2013 til projekt i Folkeskolerne vedr. Digitale lærermidler Udgiftsneutral tillægsbevillig til 2013 vedr. Projekt "Rygeklubben" på Tårnby Projektskole Tilskud fra Digitaliseringsstyrelsen til kampagne om oprettelse af digitale postkasser i mindre erhvervsvirksomheder Ligestillingsredegørelse Overførsel af budgetbeløb fra 2013 til 2014 vedrørende Pulje til lokal løndannelse Digital selvbetjening Omplacering af midler til renovering af skoler Den Blå Planet - samarbejde

3 24. Opløsning af I/S SMOKA Integrationsgennemgang LUKKET SAG Administrativ medarbejder med fokus på økonomi til Kultur og Fritid / Tårnby Kommunebiblioteker. - LUKKET SAG Vikardækning i forbindelse med diplom i socialformidling - LUKKET SAG Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Klagesag i Socialcentret - LUKKET SAG Resultatløn i forbindelse med kontanthjælpsreformen - LUKKET SAG Forlængelse af lejemålet Saltværksvej 54 - LUKKET SAG Fonden Svanegården under konkurs mod Tårnby Kommune - LUKKET SAG Forlængelse af lejemål Ugandavej 60 - "Strandlyst" - LUKKET SAG Forlængelse af aftale med Amager Cykle Ring om benyttelse af ejendommen Saltværksvej 56 - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG Lejer til Iværksættertårnet

4 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20699 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 2. Øresundsparken - Overførsel af midler til 2014 Åben sag Sagsnr.: 08/9827 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ Arbejdet med Øresundsparken er nu ved at være afsluttet. På grund af efterårsvejret har det dog vist sig nødvendig at udskyde enkelte arbejder til Der søges om at overføre kr. fra 2013 til Alternativt søges der om at omplacere kr. fra anlægspulje Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger til anlægsprojekt Anlæg af midlertidig park, Øresundsparken i 2014, og at der lægges kr. i kassen i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdet med Øresundsparken er nu ved at være afsluttet, og der holdes aflevering den 18. december Øresundsparken og Kastrup Forstrand er dog allerede gennemgået frem mod afleveringen og her er det konstateret, at det er nødvendigt at udskyde enkelte arbejder til 2014 på grund af jordbundsforholdene (jordfugtigheden). Blandt andet er grubning af jorden, regulering af terræn og stensamling ikke til at udføre i den bløde jord. Derudover afventer nedtagning af byggepladshegnet også, at den nye beplantning har fået fat i ØKONOMI Til de udskudte opgaver forventes en udgift på kr. i PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger, udover at Budget 2014 er underlagt en anlægsramme. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller over for Økonomiudvalget, hvorvidt 4

6 der overføres kr. fra 2013 til 2014 for anlægskonto Anlæg af midlertidig park, Øresundsparken, eller merudgiften for regnskabsår 2014 skal finansieres af Anlægspuljen Ekstraordinære ejendomsudgifter. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Overførsel af midler fra 2013 til 2014, Øresundsparken /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Finansieres af anlægspuljen for ekstraordinære ejendomsudgifter for

7 Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen. Økonomiudvalget d Bygningsskilt til Amagerhallen Åben sag Sagsnr.: 13/35163 Sagsansvarlig: hts.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning anbefaler opsætning af skilt med bygningsnavn på Amagerhallen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skiltet anbefales opsat på facadens øverste venstre hjørne set fra Løjtegårdsvej. Af æstetiske årsager, samt af hensyn til bygningens størrelse og lysforhold anbefales skiltning med bagudvendt LED lys, således at bygningsnavnet tydeligt fremgår i aftentimerne. Forslag til størrelse og placering af tekst. ØKONOMI Udgiften til skiltet andrager kr. 6

8 Teknisk Forvaltning kan anvise kompenserende besparelse i puljen for prioriteret vedligehold INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller over for Økonomiudvalget, - at opsætning af bygningsskilt på Amagerhallen godkendes, og at beløbet finansieres via kontoen for prioriteret vedligehold /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 4. Godkendelse af aftale med BDO om beregning af fleksjobsager i Jobcentret Åben sag Sagsnr.: 13/33056 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ Gennemgangen af samtlige fleksjobsager, som er aftalt med kommunens revision, jf. revisionsbemærkningerne for 2012, har vist sig mere ressourcekrævende end først antaget og har haft den følgevirkning, at det er påkrævet med ekstern konsulentbistand for at Jobcentret kan nå at foretage afregningen af fleksjobsager inden regnskab 2013 afsluttes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunens revisor Deloitte har påpeget nødvendigheden af en gennemgang af samtlige fleksjobsager, jf. revisionsberetningen for Sagsgennemgangen er aftalt med Deloitte og det er aftalt, at gennemgangen er foretaget før regnskab 2013 afsluttes. Jobcentrets gennemgang af fleksjobområdet har vist sig at være langt mere omfattende og tidskrævende end forventet. Det har haft den følgeeffekt, at det bliver svært for Jobcentrets administration at nå afregningen af fleksjobsagerne inden regnskabsårets afslutning i Jobcentret ønsker derfor at indgå aftale med BDO om administrativ hjælp til selve afregningen af fleksjobsagerne (ca. 400 sager) så virksomhederne kan få udbetalt deres korrekte tilskud. Det vil dreje sig om ekstern bistand til opgaven i januar ØKONOMI BDOs timepris er på kr. og de vil blive afregnet efter det faktiske antal forbrugte timer på opgaven, dog kan den maksimale udgift højst blive kr., som opstillet nedenfor. Antal sager BDO kan gennemgå Tid pr. sag Timepris 180 sager 30 min kr. Maksimal udgift kr. Udgifterne forbundet med gennemgangen finansieres via mindreudgifter på fleksjobområdet i

10 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Der anvendes ekstern konsulentbistand fra BDO til færdigberegning af fleksjobområdet og dette finansieres indenfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgs 2013 budget. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 5. Afskrivning af beløb på statuskonti i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Åben sag Sagsnr.: 13/9880 Sagsansvarlig: dot.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i forbindelse med afstemning ultimo 2. kvartal opgjort, at der er beløb på statuskonti der anbefales afskrevet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med afstemningen af forvaltningens statuskonti, anbefaler forvaltningen, at der foretages afskrivning. Ved bankskiftet til Bank Nordic skete en teknisk fejl, som bevirkede, at alle udbetalingerne ved månedsskiftet mellem februar og marts på ca. 100 mio. kr. kom retur fra banken til Tårnby Kommune. Beløbene er efterfølgende efter et betydeligt udredningsarbejde udbetalt til borgerne og konteret korrekt, men der udestår et restbeløb på kr ,94, som anbefales afskrevet. To langfristede tilgodehavender på kr ,81 i form af 2 lån kan ikke indfris idet borgerne er døde og anbefales afskrevet. Ved overgang til Udbetaling Danmark er de oprindelige fagsystemer, KMD Bidrag og Familieydelser, lukket ned og desværre udestår efterfølgende et beløb på kr ,97 som anbefales afskrevet. De enkelte afskrivninger er oplistet som bilag til denne indstilling for yderligere dokumentation. ØKONOMI I forbindelse med afstemningen af forvaltningens statuskonti, anbefaler forvaltningen, at der foretages afskrivning på 19 konti til en samlet sum af kr ,55. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at de pågældende afskrivninger foretages. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afskrivninger August /13 10

12 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 6. Frigivelse af stillinger på Budget 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/30288 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender sag om frigivelse af stillinger på budgettet for På Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet er der på budget 2014 afsat 3,000 fuldtidsstillinger til mentorer og integrationsindsats, som søges frigivet. På sundheds- og omsorgsområdet er der på budget 2014 afsat 1,700 fuldtidsstillinger til implementering af det nære sundhedsvæsen, som søges frigivet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet På budgettet for 2014 er der afsat kr. til øget mentorbrug ifm. efterværn på unge ledige, som påbegynder en ordinær uddannelse, for at sikre en højere grad af fastholdelse i uddannelsesinstitutioner. Derudover er der afsat kr. til en øget integrationsindsats for at forbedre den enkelte integrationsborgers vej til uddannelse eller beskæftigelse. I alt svarer ovenstående til 3,000 fuldtidsstilling, som er afsat under servicedriftsområdet Arbejdsmarked. Sundheds- og Omsorgsudvalget Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. april 2013 at tilslutte sig Det nære sundhedsvæsen, som indeholdt tilslutning af Kommunikationsaftalen, implementering af forebyggelsespakker, implementering af opfølgende hjemmebesøg, forløbskoordinering samt forløbsprogrammet for kræftrehabilitering og palliation. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 afsatte Kommunalbestyrelsen kr. svarende til 1,700 fuldtidsstilling til implementering af det nære sundhedsvæsen, hvilket kræver en skarpere prioritering ift. Beslutningen i april. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen foreslår på den baggrund, at implementeringen sker ved følgende prioritering: At 1,000 fuldtidsstilling anvendes til (delvis) implementering af Kommunikationsaftalen og forløbskoordinering gennem en opnormering af visitationen. At 0,700 fuldtidsstilling anvendes til implementering af forløbsprogrammet for kræftrehabilitering og palliation, heraf 0,500 stilling i Sundhedscentret og 0,200 i Den Kommunale Hjemmepleje. ØKONOMI Fra puljen på budget 2014 til implementering af det nære sundhedsvæsen under servicedriftsområdet Sociale formål overføres 1,000 fuldtidsstilling til 12

14 servicedriftsområdet Administrativ organisation (funktion Sekretariat og forvaltninger). Af de resterende 0,700 fuldtidsstilling fra puljen overføres 0,500 fuldtidsstilling til servicedriftsområdet Sundhedsordninger og genoptræning og 0,200 fuldtidsstilling til servicedriftsområdet Hjemmehjælp og Primærsygepleje. Endvidere søges de 3,000 fuldtidsstillinger indenfor servicedriftsområdet Arbejdsmarked overført til servicedriftsområdet Administrativ organisation (funktion Jobcenter). PÅTEGNING Påtegning den 5. december 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der i budget 2014 er afsat budget til de nævnte 4,7 stilling. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at: - 1,000 fuldtidsstilling overføres fra pulje til implementering af Det nære Sundhedsvæsen til Visitationen og frigives - 0,500 fuldtidsstilling overføres fra pulje til implementering af Det nære Sundhedsvæsen til Sundhedscenter Tårnby og frigives - 0,200 fuldtidsstilling overføres fra pulje til implementering af Det nære Sundhedsvæsen til Primærsygeplejen og frigives - 3,000 fuldtidsstilling overføres fra Arbejdsmarkedsområdet til Servicedriftsområdet Administrativ organisation og frigives. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skema - Frigivelse af stillinger på budget /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 13

15 7. Orientering om refusionsmellemværende mellem Tårnby Kommune og Arbejdsmarkedsstyrelsen Åben sag Sagsnr.: 13/26902 Sagsansvarlig: nkm.am RESUMÉ Økonomiudvalget godkendte på mødet den 23. oktober 2013, at der blev indhentet en ekstern advokatvurdering i kommunens sag mod Arbejdsmarkedsstyrelsen. Sagen omhandler, hvorvidt kommunen er forpligtet til at tilbagebetale et refusionsbeløb vedrørende 2010 på kr. til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som kommunen i 2011 har anmeldt og modtaget i refusion på beskæftigelsesområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen har modtaget fra Horten Advokatpartnerselskab notat af 13. november 2013, hvoraf det fremgår, at Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har påvist tilstrækkeligt juridisk grundlag for det rejste tilbagebetalingskrav, som på dette grundlag findes uhjemlet. Kommunen har efterfølgende været i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen, som nu er enig med kommunen i, at kommunen ikke skal tilbagebetale de kr., som fejlagtigt ikke blev konteret under rådighedsloftet i Da Arbejdsmarkedsstyrelsen har nu frafaldet deres krav om tilbagebetaling afsluttes sagen hermed. Til orientering vedlægges notat fra Horten Advokatpartnerselskab, jf. bilag 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, Jse at tage orienteringen om sagens afslutning til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat fra Horten /13 14

16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 15

17 8. Ændring i organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner Åben sag Sagsnr.: 13/27418 Sagsansvarlig: msv.uk RESUMÉ Forvaltningen anmoder Børne- og Skoleudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalget, at godkende beslutning om ændret organisering og brug af støtte- /kontaktpersoner pr Forvaltningen anmoder endvidere om, at den ændrede organisering gradvist implementeres i løbet af UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget principbesluttede den og den forvaltningens indstilling om ændret organisering og brug af støtte- /kontaktpersoner pr I forlængelse af nyoprettet Familiehus ønsker forvaltningen pr en ændret organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner. Formålet med at iværksætte en støtte-/kontaktperson er, at imødekomme barnets eller den unges behov for kontakt til voksne, som forældrene ikke alene kan klare. Støtte- /kontaktpersonen skal være medvirkende til at sikre barnets eller den unges udvikling og trivsel ved at hjælpe med deres vanskeligheder. Målet er, at barnet eller den unge på sigt bliver selvhjulpen og i stand til at klare sig uden støtte. Ydelserne i form af støtte-/kontaktpersoner er hidtil foranstaltet af eksterne personer, med erfaring eller relation til den enkelte unge eller ved køb af ydelsen fra firmaer, der tilbyder køb af støttekontaktpersoner. Forvaltningen ønsker således pr , at støtte-/kontaktpersonsordningen ændres og omorganiseres, så opgaverne varetages af et støtte-/kontaktpersonkorps med fuldtidsansættelse eller med deltidsansættelse, f.eks. ved ansættelse af pædagoger fra fritidshjem og klubområdet, der ofte er ansat på deltid. Ved ansættelse i Tårnby Kommune, Forebyggelse & Rådgivning vil indsatsen bedre kunne styres, og der vil kunne prioriteres skarpere ligesom opfølgning og udvikling af indsats vil være styret af forvaltningens medarbejdere. Korpset/medarbejderne vil i øvrigt kunne trække på de kompetencer og fagligheder, der er forvaltningens regi, herunder Familiehus og dermed vil der også i højere grad være mulighed for en samlet helhedsindsats. Forvaltningen ønsker pr at hjemtage opgaven og ændre organiseringen delvist og dermed igangsætte rekrutteringen af støtte-/kontaktperson korps. Den gradvise implementering af et korps vil sikre en tilfredsstillende håndtering af opgaver indenfor 16

18 området og give et erfaringsgrundlag, der vil blive benyttet i forbindelse med den resterende implementering af korpsansatte. Forvaltningen har i forbindelse med hjemtagelse af opgaven gennemgået alle verserende sager og kan meddele, at en ændret organisering, herunder hjemtagelse af opgaven er mulig samtidig med at barnet/den unges trivsel sikres i det nuværende forløb. På baggrund af forvaltningens indstilling om gradvist at implementere opgaven vil nogle at de nuværende støtte-/kontaktpersoner forblive uændrede i nogen tid. Forvaltningen vil i forbindelse med korpsansættelse foretage en vurdering og prioritering af hvilke børn/unge, der skal overgå til korpset. Forvaltningen samlede vurdering er, at de nuværende ressourcer fra 2014 vil blive udnyttet på en bedre og mere hensigtsmæssig måde til gavn for børn og forældre/familie. LOVGRUNDLAG Servicelovens 52, stk. 3 nr. 6 ØKONOMI Udgifter til støtte-/kontaktpersoner 52, stk. 3 nr. 6 udgør på årsbasis ca. 2,7 million kroner. Forvaltningen foreslår, at ca. halvdelen af budgettet svarende til 1,4 million kroner anvendes til ansættelse i støtte-/kontaktpersonkorps. Forvaltningen vil primo 2014 fremsende indstilling til godkendelse i Økonomiudvalget om budgetmæssige udgiftsneutrale omplaceringer i PÅTEGNING Påtegning den 10. december 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der for det afsatte beløb vil være mulighed for ansættelse af 3,7 fuldtidspædagoger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at der tages beslutning om, at ændre organiseringen og brug af støtte- /kontaktpersoner pr , at den ændrede organisering sker gradvist pr med senere indstilling om resterende organisering og ansættelse af korpsansatte. at sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget med anbefaling, at budgetmæssige udgiftsneutrale omplaceringer for budget 2014 fremsendes efter økonomiudvalgsbeslutning. 17

19 /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 9. Tillægsbevilling i 2013 til projekt om inkluderende læringsmuligheder for børn i svære skriftsproglige vanskeligheder 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/35566 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Projektet om inkluderende læringsmuligheder for børn i svære skriftsproglige vanskeligheder i perioden 2011 til 2013 er ved at være afsluttet. Der ansøges derfor om tillægsbevillinger til modtagelse af indtægter og til afholdelse af udgifter i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektet blev igangsat i den og forventes afsluttet med udgangen af Der er i alt til projektet imødekommet tilskud på i alt kr. fra Egmontfonden. I 2013 regnes der med udgifter på i alt kr. og indtægter på kr., og der ansøges hermed om tillægsbevillinger til formålet til I alt en tillægsbevilling på kr. Det samlede forventede regnskab ses under pkt. Økonomi kr. 19

21 ØKONOMI Oversigt over udgifter og indtægter i 2011 til 2013 Projekt Inkluderende læringsmuligheder for børn i svære skriftsproglige vanskeligheder Udgifter Indtægt er Udgifter Indtægt er Udgifter Indtægt er Merindtæ Merindtæ Mindreindtæ gt gt gt Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på i alt kr. i INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, At der til 2013 imødekommes tillægsbevillinger som anført under de uddybende bemærkninger. At sagen efterfølgende sendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben konverterede Tillægsbevillingsskema.2013 Inklud.skriftsproglige vanskeligheder /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 10. Ændret brug af anlægsbevilling til opgradering af udendørs arealer omkring Hovedbiblioteket. Åben sag Sagsnr.: 13/28632 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Økonomiudvalget bevilgede i mødet den en anlægsbevilling på kr. til en opgradering af udendørs arealer omkring Hovedbiblioteket på Kamillevej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det viser sig nu, at der ikke bliver behov for de midler kr. - der er afsat til uforudsete udgifter. Kultur og Fritid ønsker at udvide cykelparkeringen foran hovedbiblioteket med ca. 30 pladser til en pris af ca kr. inkl. montering og ønsker en metalstige til Hovedbibliotekets tag lovliggjort i henhold til arbejdsmiljøreglerne for ca kr. inkl. montering. ØKONOMI Den samlede udgift på ca kr. kan afholdes inden for den givne anlægsbevilling. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget /JNL 1. At det godkendes at de omtalte merarbejder udføres som beskrevet inden for den allerede givne anlægsbevilling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 11. Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli - december 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/33361 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2013 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 2321 timer (1,206 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden juli til december Daginstitutioner og klubber Vuggestuer kr Børnehaver kr Integrerede institutioner kr I alt kr PÅTEGNING Påtegning den 5. december Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der i 2013 er afsat kr. til dækning af graviditetsgener. Heraf er der forbrugt kr. og restbeløbet udgør kr. Beløbet på kr. som ikke kan finansieres af kontoen vedr. graviditetsgener, foreslås ekstraordinært finansieret af konto vedr. AUB INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, 22

24 At der i 2013 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på i alt kr., som angivet under de uddybende bemærkninger. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning 3. kvartal 2013 vikardækning af graviditetsbetinget /13 sygdom 2 Åben Tillægsbevillingsskema - 3. og 4. kvartal 2013 graviditetsgener /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 12. Redegørelse for pladssituationen 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/28684 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender redegørelse for pladssituationen 2014, der fremviser udviklingen på daginstitutionsområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har udarbejdet redegørelse for pladssituationen Der henvises til medsendte bilag om pladsredegørelsen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, At redegørelsen for pladssituationen 2014 drøftes og fremsendes til Økonomiudvalget. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Redegørelse /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt, fremsendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 24

26 13. Sammenlægning af fritidshjemmne Ingstrup Alle og Munkebjergvej 123 Åben sag Sagsnr.: 13/6389 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om endelig godkendelse af sammenlægning af fritidshjemmene Ingstrup Alle og Munkebjergvej 123 med virkning pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget godkendte i sit møde den principbeslutning om sammenlægning af fritidshjemmene Ingstrup Alle og Munkebjergvej 123 med virkning pr Der henvises til udarbejdede bilag, dokument nr /13. Der er forhandlet med de faglige organisationer og beslutningen har været til høring i forældrebestyrelser og institutioner. Der har for nylig været en opsigelse af souschef ved fritidshjemmet Ingstrup Alle, hvorfor der fremadrettet vil være et ledelsesteam bestående af 1 leder, 1 souschef og 1 afdelingsleder. 25

27 ØKONOMI Forvaltningen indstiller, at sammenlægningen ikke medfører reduktion i de samlede budgetmæssige ressourcer for involverede fritidshjem. I forbindelse med sammenlægningen vil der som udgangspunkt være en normeringsbesparelse på 37 timer, idet én leder varetager ledelsen af begge fritidshjem. Sammenlægningen betyder dog, at der ifølge normeringsaftalen skal tildeles ledelsestimer for yderligere administration (12,5 timer ugtl.) samt dispensationstimer på grund af særlige forhold, herunder fysiske rammer / adskilt beliggenhed (ca. 25 timer ugtl. i lighed med tidligere sammenlægninger). For at forenkle de budget- og regnskabsmæssige forhold for den sammenlagte institution anbefaler forvaltningen, at den nye institutions 2 budgetter sammenlægges pr Der er ikke udarbejdet tillægsbevillingsskema, der medfølger sagen, da det ikke p.t. er muligt at ændre på budgettet for 2014 på grund af at OPUS p.t. er under implementering. Tillægsbevillingsskemaerne vil efterfølgende blive udarbejdet. PÅTEGNING Påtegning den 5. december 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, At sammenlægningen træder i kraft pr At budgettet for den nye institution bliver under et pr med uændret personalenormering og driftsbudget. At ledelsen pr vil bestå af 1 leder, 1 souschef og 1 afdelingsleder. /MSV 26

28 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om sammenlægning af fritidshjemmet Munkebjergvej og Ingstrup Alle 2 Åben Forhandlingsreferat vedr. sammenlægningen af Frtitdshjemmene Munkebjergvej 123 og Ingstrup Alle / /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 27

29 14. Udgiftsneutral tillægsbevilling til Almindelig undervisning i 2014 vedrørende projekt milø og bæredygtig transport på Nordregårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 13/34525 Sagsansvarlig: AJE.UK RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen skal herved ansøge om en udgiftsneutral tillægsbevilling i 2014 til modtagelse af midler fra Friluftsrådet i forbindelse med projekt om miljø og bæredygtighed på Nordregårdsskolen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Nordregårdsskolen deltager i et projekt om miljø og bæredygtig transport. I den forbindelse har de i 2013 modtaget kr. Skolen afholdte projektuge i uge 38 om bæredygtig transport. Udgiften var udgiftsneutral, hvorfor skolen ønsker at arbejde videre med projektet i foråret 2014, og de kr. er derfor overført til I den forbindelse ansøges om bevilling til beløbet på kr. i 2014 samt afholdelse af udgiften i forbindelse med projektet i ØKONOMI Der ansøges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger til afholdelse af udgifter og indtægter på kr. i 2014 til projektet på Nordregårdsskolen Almindelig undervisning 0 kr. i 2014 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der i 2014 til serviceområdet Almindelig undervisning imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling 0 kr. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 28

30 15. Udgiftsneutral tillægsbevilling til 2013 til Projekt om modermålsbaseret undervisning i 4. klassetrin Åben sag Sagsnr.: 13/9066 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har i 2013 ansøgt Ministeriet for Børn og Undervisning om tilskud til forsøg og udviklingsprojekt Kompensation af kommunen ved deltagelse i forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. klassetrin forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning. Der ansøges herved om udgiftsneutral tillægsbevilling til modtagelse af tilskud og afholdelse af udgifter i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forsøget finder sted på Korsvejens Skole, Nordregårdsskolen og Skottegårdsskolen i 4. klassetrin i perioden august 2013 december 2013 Der ansøges i den anledning om udgiftsneutral tillægsbevilling til 2013 i alt 0 kr. til modtagelse af tilskud kr. og afholdelse af udgifter kr. Der skal til ministeriet inden udgangen af december indsendes regnskab over timeforbruget i perioden, før tilskuddet kan udbetales. Der er på serviceområde Almindelig undervisning oprettet konti til formålet kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, At der i 2013 imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling som anført under de uddybende bemærkninger. At sagen efterfølgende sendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget. /MSV 29

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere