Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset"

Transkript

1 Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg: Formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant 7. Evt. Ad 1. Jørgen Thyregod (JT) blev valgt til dirigent Ad 2. Dagsordenen blev godkendt Ad 3. Formanden Birger Pedersen (BP) aflagde beretning: Jeg vil nu fremlægge lokalrådets årsberetning Med basis i lokalrådets januar-seminar, vores referater fra forskellige møder, div. korrespondance, samt klip fra Bryggebladet. Jeg vil fortælle om, hvad vi har nået af mål og ikke nået og her i aften skal Årsmødet udstikke næste års kurs og hvilke sager, nye som igangværende, der skal arbejdes med. Jeg vil starte beretningen med tre sager, hvor det ikke er gået Islands Brygges og lokalrådets vej indtil videre. Bådudlejningen i Havneparken: Året har med al tydelighed vist, at det er nødvendigt at være på dupperne for ikke at blive løbet over ende. I april måned blev vi opmærksomme på, at nogle driftige forretningsfolk havde fået kommunal dispensation til at etablere en bådudlejning mellem Havnebadet og Langebro. Et projekt, der umiddelbart så meget godt ud med fin bådebro og solenergidrevne både. Men som efter vores mening var fejlplaceret. LR mener, at dispensationen var givet på et helt forkert grundlag i forhold til Lokalplanens principper og at reglerne for naboorientering heller ikke var overholdt. Vi har henvendt os til borgmester Morten Kabell med klage over den administrative dispensation, som Forvaltningen har givet og også sendt klage til Forvaltningen. Men begge dele er ikke overraskende blevet afvist. Derfor er vi gået videre med klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, som imidlertid har en meget lang sagsbehandlingstid helt op til 12 måneder. Lokalplan for Nokken: Ligesom kommunens embedsfolk og borgmesteren, gik LR ind for en stiføring ad de eksisterende forbindelser. I stedet for blev et forslag om en promenadesti, nyanlagt i vandkanten langs den nye børneinstitution og foran Nokken, besluttet af et flertal i teknik- og miljøudvalget. Amager Fælled: - citat fra LR s januar-seminar: Der skal tages vare på den resterende del af Fælleden, og der skal især holdes nøje øje med ændringer som følge af en evt. Havnetunnel. AVLU (Amager Vest Lokaludvalg) ønsker ikke, at stierne belægges med asfalt det gør LR heller ikke. Citat slut. Sådan gik det ikke. Asfaltering og belysning af sti blev udført på den fredede rest af Amager Fælled. Det er meget beklageligt, at vi i disse tre sager har haft et mangelfuldt og dårligt samarbejde med AVLU. Tre vigtige sager for Bryggen, hvor avlu afgav indstillinger stik imod lr s holdninger og i alle tre sager uden i forvejen at spørge om LR s holdning og

2 begrundelser for holdninger. På januar-seminaret blev det slået fast, at LR ønsker en nærmere kontakt med AVLU. Der er aftalt nedsættelse af en slags koordinationsudvalg mellem AVLU og LR. Der er uden tvivl behov for et sådant udvalg. Det bør dog nævnes, at vi på andre områder har haft et godt samarbejde med AVLU Njalsgadeprojektet, skolen, Bryggens fødselsdag samt Et grønnere Bryggen, som AVLU havde med under ønsker til budgetforhandlingerne. Derfor håber LR selvfølgelig på en forbedring af samarbejdet. Vi har brug for hinanden. Havneparken i øvrigt: I år har der også været arbejdet med Havneparken, som Lokalrådet stadig følger, selv om den nu har været kommunal i snart 20 år. Vi har haft et fint samarbejde med parkforvalteren og har også bragt spørgsmålet om parkens nedslidning på banen. Desværre er det så meget og så dyrt at det ikke er noget, der kan igangsættes her og nu. Men det er noget, der vil blive arbejdet videre med, også i forvaltningen. 50+ oase: Havneparken er en solid succes, men har en væsentlig mangel. Som det kan ses i Bryggebladet sidst, side 2, er en Bryggebo kommet med et godt forslag, der har hele lokalrådets opbakning. Forslaget går ud på at anlægge en 50+ have foran den grå pakhusmur i midten af havneparken. En gruppe i LR har sammen med Havneparkens arkitekt Poul Jensen udformet et forslag. Det er blevet godt modtaget af embedsfolket. Men sidste nyt er, at parkforvaltningen ikke har midler til projektet. Der skønnes at ville koste under ½ million. Man henviser os til at gå til politikerne. Så det gør vi så. Vi håber, at projektet evt. kan finde penge i restpuljen fra budget 2015, så det kan udføres allerede i De tørstige på Artillerivej: Parkafdelingens septiktank, der blev i overskud efter DR s Aftenshowet blev gravet ned ved skuret på Artillerivej. En lille delsejr. Men nu er der allerede et nyt problem på Artillerivej: Brugerne har fået tilbudt en ekstra skurvogn. Men efter LR på gruppens opfordring spurgte om formel tilladelse til opstilling af skuret, er der gået kommunal sagsgang i den. Der er nu et krav om oprettelse af en BYGGESAG! med alt, hvad der deraf følger. Parkchefen har lovet at hjælpe os gennem procedurerne! Busser og anden offentlig transport: Der arbejdes nu med hovedsynspunktet, at der skal være bedre offentlig transport i den nye del af Bryggen (mod syd). Selve ruteføringen vil vi ikke gå så detaljeret ind i. Alle de mange forslag ligger i skuffen på Rådhuset. Efter en nu flerårig kamp for bedre trafikale forhold, er det stadig ikke lykkedes LR at få en politiker til at løfte sagen. LR har afgivet en trafikal opsang til politikerne herom, uden respons indtil videre. Det eneste politikersvar vi har fået er, at der jo nok sker noget i perioden , når metrobyggeriet er færdigt. En embedsmand undersøger lige nu, om der kan laves et plaster på såret med i det mindste læskure på Artillerivej og cykelstativer ved Havnebussens anløb. Et grønnere Bryggen er stadig en sag LR kæmper for indtil videre uden det store held. Ideen er, at cyklerne skal væk fra husfacader og fortove, så der skabes plads til gående og et bedre udsyn til butikkerne. Dette kan opnås ved, at der nedlægges nogle p-pladser til fordel for cykelparkering. Samtidig ønsker vi, at der plantes flere træer for at gøre gaderne grønnere og mere miljøvenlige. Flertallet på rådhuset har hidtil afvist projektet med den begrundelse, at der ikke må nedlægges p-pladser. Selvom der stadig er halvtomt i det underjordiske p- anlæg. Njalsgade: LR har været med på sidelinjen under saneringen af Njalsgade. Vi glæder os over, at der er nu er skabt større sikkerhed for cyklisterne gennem etableringen af cykelbanerne, som blev taget i brug i starten af året. Ud for biblioteket er der nu kommet en velfungerende plads med gode oversigtsforhold og mulighed for cykelparkering. Af hensyn til butikkernes kunder er i alt 12 pladser (over for Fakta og Super Brugsen) reserveret til 1-times parkering. Projektet er i princippet færdiganlagt. Dog mangler der opmaling af det blå cykelfelt ud for Thorshavngade og et slidlag (asfalt) i hele gaden. LR havde bl.a. ønsket flere hastighedsdæmpende foranstaltninger. Dette er ikke blevet imødekommet. Men vi stiller os nu tilfreds med de forbedringer, der er gennemført og ser frem til, at der ad åre bliver etableret rigtige cykelstier. Brugerindflydelse: Lokalrådet er repræsenteret i det, der hedder tilsynet med kulturenheden Christianshavn/Islands Brygge, herunder kulturhuset og biblioteket. Der er udarbejdet ny model for

3 Brugerinddragelse. Som kan ses på kulturhusets hjemmeside. Skolen: Endelig en sejr for hele Bryggen. Vi var til Borgermøde 1. sept. om ny skole på Bryggen. Mødet var arrangeret af AVLU og Lokalrådet med kommunalpolitikere fra SF, S, Enhedslisten, DF, samt direktøren for skoleforvaltningen. Mange bekymrede forældre var mødt op for at få at vide, hvilke planer, kommunen har til at give de mange børn på bryggen en ordentlig skolegang. Politikerne var meget lydhøre over for de indlæg og spørgsmål, der blev fremsat. Forslag om en ny skole eller en ny bygning under den nuværende skole blev fremsat, og der blev diskuteret for og imod. Som det vil være bekendt, er der bevilget ca. 450 mill. til en ny skole. Placeringen er også på plads på kommunens grund, der huser ruinen på hjørnet af Artillerivej og Drechselsgade. Bryggebladet og Beboerhjørnet: Er I klar over, at det er Lokalrådet, der ejer Bryggebladet? Det er en lidt sjov historie, men dengang Bryggebladet blev stiftet for over 20 år siden, var det foreningen Beboerhjørnet, der stod som stifter og udgiver. Beboerhjørnet var en samling af foreninger men i dag er den eneste eksisterende forening Lokalrådet. Altså er det reelt Lokalrådet, der ejer Bryggebladet. Lokalrådet har dog aldrig nogensinde tidligere blandet sig i noget som helst omkring bladet, og lige nu er vi i gang med at omstrukturere forholdene omkring Bryggebladet, så vores gode lokalavis kan få en mere gennemskuelig ledelsesstruktur. Selv om vi ikke har blandet os i Bryggebladets drift, er vi dog følelsesmæssigt engageret i bladet. Det var faktisk på et lokalrådsseminar grundlaget for Bryggebladet blev lagt, og det var også to medlemmer af Lokalrådet, der drev avisen i de første år. Genbryggen: er stadig en succesfuld forretning med mange glade kunder, der kan vælge blandt de store mængder tøj, der afleveres af bryggeboerne. Overskuddet fra salget går til sociale og kulturelle formål på Bryggen. I år er der givet støtte til kirkens julehjælp, Bofællesskabet i Leifsgade, kirkekoncert, Lokalhistorisk Forening og Bryggens fødselsdag. Overskydende tøj gives til organisationer, der arbejder med socialt udsatte. Bryggens Fødselsdag: En lidt mere festlig ting, lokalrådet har beskæftiget sig med i år, var Bryggens fødselsdag 7. september på og ved legepladsen i Gunløgsgade. En godt koordineret fødselsdag, der blev til på initiativ fra Lokalrådet. Det var en stor succes med rigtig mange mennesker både lokale, men også mange udefra. Planlægningsgruppen ser frem til at planlægge næste års 110 års fødselsdag. Velkommen til Bryggen: Den 6. april havde LR et arrangement i KIB. Det henvendte sig primært til nye på Bryggen, men nysgerrige var også velkomne. Stort forarbejde. Deltagerne var Bryggebladet, Lokalrådet, Lokalhistorisk forening, Kirken, Vinterbaderne, Genbryggen, Hekla og spejderne. Her var virkelig lejlighed til at lære Bryggen at kende. Men interessen var ikke særlig stor, så dette projekt kræver nytænkning, hvis det skal gentages. Fællesmiddag i KIB: LR står på 2. år for Fællesmiddag på Bryggen, som foregår i Lysthuset i Kulturhuset. Der er ret stor tilslutning til arrangementet, hvor man får dagens ret og et glas vin for 100 kr. - samt mulighed for at møde andre bryggeboere under hyggelige former. Arbejdsopgaver til opfølgning: Grøn Plads Leifsgade. LR ønsker stadig en ændring af hele områdets status til pladsstatus i stedet for status som Shared space. Navnekonkurrence for pladsen er også ønskeligt. Parkeringen i Havnestaden Syd. LR ønsker den kommunale P-zoneordning udvidet til at dække hele Islands Brygge. Samtidig skal der laves en kortlægning af antallet af private p-pladser i området. Tilkørslen til Bryggebroen/Axel Heides Plads: Vi arbejder for følgende i forbindelse med en fremtidig forbedring af området: Pladsen skal ændres for at skabe større trafiksikkerhed for alle. Der burde være bænke ved pladsen. En mindre legeplads ville hygge på området. Cykelstativer til brugere af Havnebussen er nødvendigt. LR afventer lige nu resultater af forhandlinger mellem Grundejerforeningen og KK. om pladsens udformning.

4 Lokalrådet mener, at det har været et halvforkølet år for Bryggen og LR, hvad angår resultater. Som sædvanligt, har stort set alle embedsfolk m/k været venlige og hjælpsomme. Men politikerne har vi ikke været særlig heldige med i Her ligger der virkelig en opgave af de helt store foran os. Der bliver selvfølgelig ikke sagsbehandlet i aften. Men alle forslag, idéer og kritik, bliver noteret. Der må meget gerne komme en god debat ud af de forskellige temaer. Debatten er åben om lidt. Tak for ordet. Efter formandens velkomst og beretning, blev der åbnet for debatten, der især kom til at dreje sig om to store emner: Det første var problemerne med støj og møg fra fester og arrangementer i Havneparken. Det andet var Bryggebladets forhold. Støjproblemerne er Især koncentreret om de ikke-anmeldte, uorganiserede fester i Havneparken og arrangementer, der skaber støj og møg også i omliggende gader, som f.eks. VM i fodbold på Grundejerforeningens område. Men der er også støjende adfærd ved de gamle pakhuse i Njalsgården, der er blevet renoveret og blandt andet indrettet med restauranter og festlokaler. Der er givet flere "05-bevillinger", altså tilladelse til at holde åbent til tidlig morgen. Konklusionen på den debat blev, at Lokalrådet meget gerne vil indgå i samarbejde med andre grupperinger, beboerforeninger etc. om at skaffe nattero. I debatten om Bryggebladet blev der efterlyst mere gennemskuelighed i organisation og struktur. JT redegjorde for forholdet mellem Lokalrådet og Bryggebladet, og Bryggebladets forhold blev genstand for en meget lang drøftelse igen under punktet "forslag". Forsamlingen havde mange bud på emner, Lokalrådet burde/kunne tage op, f.eks. blev der efterlyst ordensregler for Havneparken, derunder skiltning om cykelforbud og direkte forbud mod støjende adfærd på bestemte tidspunkter. Parkbetjente efterlystes. Det blev foreslået, at der blev lavet en registrering af støjklager som dokumentation over for myndigheder Blandt andre problemer og forslag var den evt. kommende havnetunnels indvirkning på området. Amager Fælled skal beskyttes - en ny nordlig cykelbro parallel med Langebro vil skabe ekstra trafik på Islands Brygge - oversigtsforholdene for cyklister i Njalsgade v. Isafjordsgade er efter renoveringen stadig for dårlige - klager over manglende toiletter i Havneparken Beretningen blev godkendt Ad 4. Kasserer Jørgen Thyregod fremlagde regnskabet - regnskabet blev godkendt Ad 5. Indkomne forslag: I. Fra Carole Christensen: Lokalrådet er et vigtigt talerør for Bryggens beboere. Det er Bryggebladet også. Det er ikke mange steder i Hovedstaden, hvor der er åbne muligheder for et så gunstigt samspil mellem et lokalt forankret blad og et lokalt organ, hvor alle lokale borgere kan melde sig ind og være med. Den eksisterende situation er dog ikke tilfredsstillende, fordi strukturen ikke er enkel og gennemskuelig. Det må være en særdeles vigtig opgave for det nye lokalråd at se på ejerforholdene, strukturen og medarbejdernes rolle i både den

5 langsigtede bladdrift og det daglige redaktionelle arbejde. Derfor pålægger årsmødet det nye lokalråd at starte et konstruktivt udredningsarbejde, så vi medlemmer i første kvartal af 2015 kan blive indkaldt til en drøftelse af modeller for det fremtidige samvirke mellem blad og lokalråd/borgerforening, og hvor både medlemmer og bladets medarbejdere kan indgå i en ligeberettiget debat om mål og midler. Som nævnt gav forslaget anledning til en langvarig debat om Bryggebladets ejerforhold og struktur. Forslaget faldt, da et modforslag om at fortsætte det igangværende arbejde med omlægning af strukturen blev vedtaget. II. Søren Bald motiverede sit forslag, der lød som følger: Alle bryggeboere er interesseret i, at lokalområdet - både det gamle traditionsrige og det nye spændende mod syd - kan tilbyde livskvalitet for alle beboere. Bryggen er gennem årene blevet mere og mere populært, men desværre har dele af området i de seneste år været udsat for en række både officielle og uofficielle arrangementer, som giver støj især i aften- og nattetimerne og efterlader både masser af skrald og mange andre problemer. Det gør vores havnefront mindre indbydende, og derfor skal Lokalrådet/Borgerforeningen sætte fokus på livskvalitet på Islands Brygge. Bryggen skal være et sted med livskvalitet. Ikke et diskotek uden regler! Jeg håber, at Lokalrådets/Borgerforeningens generalforsamling vil tage emnet op og gøre sit til, at "Livskvalitet på Islands Brygge" bliver sat højt op på den fremtidige dagsorden og lokalrådets arbejde. Forslaget kom ikke til afstemning på Søren Balds anmodning. Lokalrådet opfordrede til et samarbejde mellem Lokalråd og Bryggen for Alle og andre interesserede om problematikken. Ad 6. Valg: Bestyrelsen kom efter valget til at se ud som følger: Formand: Jørgen Thyregod Best.Suppl.: Jan Oster Næstformand: Steen Nørgaard Best.Suppl.: Flemming Jørgensen Kasserer: Bodil Buheldt Best.Suppl.: Pia Saaek Sekretær: Janie Strüwing Best.Suppl.: Søren Bald Medlem: Birger Pedersen Medlem: Jack Mortensen Medlem: Laila Mortensen Medlem: Kirsten Ottosen Revisorer: Revisorsuppl.: Jeanette Stådsen Sonja Larsen Jean Gauthier Niels Birk Hansen København den 5. november Kirsten Ottosen, referent Janie Strüwing, referent Jørgen Thyregod, dirigent

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni 2009 11 Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus www.grundejeren.dk Fællesforeningens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2.

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2. Bibliotek uden betjening Fra midten af februar kan du gå på Islands Brygge Bibliotek med dit sygesikringsbevis som nøgle. Så kan du gå på biblioteket alle dage fra klokken 8-21 uden at der er personale

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Ikke for børn. møde en naturvejleder, der vil fortælle om naturen i lokalområdet

Ikke for børn. møde en naturvejleder, der vil fortælle om naturen i lokalområdet Ny skive fra Per Vers Bryggens rapper Per Vers udgiver nu sin anden soloplade»ego«om kærlighed, familieliv og lortebleer. Mød Per Uldal aka Per Vers, som forelskede sig i rapmusik, da han som 12-årig hørte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Naivisterne indtager Islands Brygge

Naivisterne indtager Islands Brygge 1. SEKTION 26. Januar 20. ÅRGANG NR. 2 Naivisterne indtager Islands Brygge Læs om Bryggens nye galleri i Kultur side 4 Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere