Revision per 10 Oktober 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision per 10 Oktober 2014."

Transkript

1 Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

2 Side 2 Indhold Forord... 3 Samlet vurdering... 4 Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide?... 4 Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer?... 4 Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden?... 4 Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer?... 4 Anbefalinger... 5 Spørgsmål og svar... 6 Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide?... 6 Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer?... 6 Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden?... 6 Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer?... 6 Datagrundlag... 7 Spørgeskema... 8 Resultat-visning... 8 Evaluering af feedback processen... 9 Frank Jensens og BR s Kommentarer Hvidbog over kommentarer Uprof metode # Information / Feedback # Svært at få svar # Uenig i løsning # Lære af andre # Allerede besluttet # Udførsel anderledes # Hørings svar # Hørings materiale # Borger møde # Hvidbogen Kommentarer Referencer OIM Pressemeddelelse

3 Side 3 Forord Denne undersøgelse af høringsrunder i Københavns Kommune er foretaget af Øresundsgruppen, som er en lille gruppe af borgere, bosat ved Øresund på Amager. Øresundsgruppen har været aktive i kampen imod lokalplan og tillæg til kommunalplan for Lergravsvej, som blev den største lokale høringsrunde i Københavns Kommune s digitale historie dvs. siden den digital høringsplatform blev lanceret i Vi var heldige, at første høringsrunde var omkring kommunalvalget, hvilket gav ekstra lydhørhed fra politikerne og dermed nogle ændringer til et alt-for allerede godkendt projekt. Resten ender desværre formentlig i dyre og lange civile retssager. Undervejs i vores kamp har vi haft kontakt til mange andre aktive grupper overalt i byen og hørt deres beretninger. Det var ikke smukke beretninger, og derfor besluttede vi at lave statistik på høringsrunder og dernæst en spørgerunde til over 3000 borgere, der har indgivet høringssvar igennem årene. Dette er den første undersøgelse af borgernes opfattelse af høringsrunder, nogensinde, i Danmark. Vi ønsker, at Københavns Kommune viser resten af Danmark, hvordan det skal gøres. Men mere ønsker vi ændringer til planlovgivningen, således at fremtidige høringsrunder bliver mere demokratiske, inddrager borgerne særligt naboerne, samt gør borgerne tilfredse. I hele landet. Undersøgelsen giver desværre et wake-up call. Lovgivningen på planområdet skal revideres. God læsning! Eksempel - Indtryk samlet fra Fisketorvets høring...

4 Side 4 Samlet vurdering Borgerne vurderede deres høringsrunder på en 1-5 skala med et gennemsnit på 1.9/5. Kunde/borgertilfredsheden er dermed på 38%. Dette er fordelt på følgende forvaltninger: Forvaltning Vurdering Pct Børne- og Ungdoms forvaltning (BUF) 2.05/5 41% Økonomi forvaltning (ØKF) 1.0/5 20% Social forvaltning (SOF) 2.2/5 44% Teknik- og Miljø forvaltning (TMF) 1.87/5 37% Øvrige KK-projekter 3.5/5 70% Intern revisions årsrapport for 2013 angiver, at kommunens revisor har tilkendegivet, at målsætningen for kommunens tilfredshedsprocent er 80 %. I mangel på anden eksplicit målsætning om tilfredshed kan dette bruges. Høringerne er derfor langt fra målet. Det skal også nævnes, at borgerrådgiveren har udført en spørgerunde, med 150 deltagere, hvoraf knap 40 gav tilbagemelding, hovedparten dog kommunale og andre offentlige institutioner. Denne undersøgelse viste et andet billede, men målgruppen var en (meget) anden. Mange borgere har imidlertid givet en højere samlet vurdering end, hvad de enkelte spørgsmål tilkendegiver. Målt på besvarelserne til spøgsmålene, ser ovenstående endnu mindre pænt ud. Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide? 1.57/5 28% Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer? 1.05/5 19% Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden? 0.86/5 14% Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer? 2.65/5 40% Se videre omkring de enkelte spørgsmål på næste sider. Ovenstående vurderinger og procenter kan også vægtes med størrelse på høringsrunderne, hvilket vil give lidt lavere vurderinger. Fordeling af de samlede vurderinger af hver Høringsrunde er vist i dette histogram, som er meget fordrejet til venstre

5 Side 5 Anbefalinger Er det virkelig kun de kritiske utilfredse borgere, der har taget del i denne undersøgelse den første undersøgelse af borgernes opfattelse af høringsrunder i Danmarks største kommune, opmålt på antal beboere? Er det virkelig kun de utilfredse borgere, der indsender høringssvar og kan man dermed konkludere, at resten er tilfredse? Svaret hertil er et Nej. Forklaringen er, at det generelt kun er engagerede borgere (der er kommet op af sofaen),som deltager i høringsrunder, og dernæst kun i denne undersøgelser. Med 220 svar på undersøgelsen, så skal denne undersøgelse tillægges værdi - og tages til efterretning. Det er tydeligt, at borgerne ikke oplever, at lokalplanshøringer giver dem mulighed for reelt at ændre på forslagene. For mange høringsrunder tillægges dette, at bygherren/forvaltninger/politikere har brugt for meget tid og resourcer inden selv høringen starter, hvorved beslutningen synes afgjort på forhånd. Økonomi og indenrigsministeret har da også nedsat et udvalg, der skal lave et eftersyn for at skabe bedre borgerinddragelse og styrke lokaldemokratiet. Dette blev meddelt 22. Maj 2014 til pressen. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger: I et levende demokrati har borgerne har mulighed for at give deres meninger til kende og reelt blive inddraget i de lokale beslutninger. Derfor glæder jeg mig til resultatet af udvalgets arbejde. Vi skal sørge for, at høringer ikke blot er ren bureaukratisk rutine, og noget man kun gør, fordi man skal. Høringerne skal give mening både for beslutningstagerne og for dem, der høres. Det skaber engagement i vores lokale demokrati og kan give bedre beslutninger. Ministeriet har tilkendegivet, at nærværende undersøgelse kan bruges som datagrundlag for udvalget. Vores anbefalinger hertil (og til Københavns Kommune) er: 1) Kommuniker tilbage til borgere, der har indgivet høringssvar. Hele processen efterfølgende, og svar på deres høringssvar (eks. Uddrag af hvidbog). Dette bør være en del af blivhørt portalen. Lav afsluttende spørgeskema til borgeren omkring deres oplevelse af høringsrunde (som denne). 2) Inddrag borgere i udarbejdelse af forslaget, så de har mere medbestemmelse. Besøg området tidligt og snak med naboerne, både når det er for projekter med bygherre og kommunens egne anlægsprojekter. 3) Tag mere hensyn til eksisterende naboer fremfor nye. Eksisterende naboer har ofte købt under visse forudsætninger og med en kendt fremtid. Derfor skal de have mere indflydelse på lokale ændringer. I mange kommuner skal villa-naboer godkende simplere ændringer (f.eks. høj rejsning), men tilsvarende regler findes ikke for projekter, selvom de kan burde høre ind under naboretten, som kræver mere lovgivning fremfor en ukonkret (nabo)retspraksis. 4) Lav regler om antal indsigelser, før et forslag forkastes. Når der er massiv modstand, så hjælper kosmetiske ændringer ikke. 5) Re-evaluer bestillingsarbejder, når der er en bygherre bagved. For mange projekter gennemtvinges med stærke bygherrer og kendte arkitekter. Disse kan så ende i civilretssager, efter at både forvaltninger og politikere frastår deres ansvar. Kommune og forvaltning skal kunne stille krav til bygherre omkring ekstra inddragelse af naboer, hvilket for nuværende ikke er muligt. 6) Indret - så forvaltninger stiller lige så mange ressourcer til rådighed for borgerne som for bygherrerne. Disse punkter kræver ændringer af planlovgningen - af miljøministeriet. Indtil da må vi erkende, at svaret på denne undersøgelse er citat "JA, vi føler os fuldstændigt kørt over og magtesløse".

6 Side 6 Spørgsmål og svar De enkelte spørgsmål har modtaget besvarelser som følger: Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide? # PCT Meget enig 40 18% Lidt Enig 22 10% Hverken uenig/enig / ved ikke 22 10% Lidt Uenig 21 10% Meget uenig % Der er her 62% af forslagene, som borgerne ikke mener godt om, mens der kun er 28% som rammer rigtigt. Dette kunne tyde på, at mange af forslagene kommer som overraskelse for borgerne. Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer? # PCT Meget enig 13 6% Lidt Enig 27 12% Hverken uenig/enig / ved ikke 30 14% Lidt Uenig 23 10% Meget uenig % Der er her 68% utilfredshed med effekten af høringssvar, mens kun 18% føler sig hørt. Dette sætter spørgsmålstegn ved høringsrunder er de kosmetiske, eller forkastes svarene blot af forvaltninger og/eller politikerne. Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden? # PCT Meget enig 18 8% Lidt Enig 14 6% Hverken uenig/enig / ved ikke 34 16% Lidt Uenig 18 8% Meget uenig % Der er her hele 70% utilfredshed med vedtagne forslag, mens kun 14% er glade for endelig forslag. Er høringsmaterialet utroværdigt bliver der giver dispensationer bagefter? Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer? # PCT Meget enig 30 14% Lidt Enig 57 26% Hverken uenig/enig / ved ikke 55 25% Lidt Uenig 27 12% Meget uenig 51 23% Der er her en ligelig fordeling mellem borgere, der er bekendt (40%) og ikke-bekendt (35%) med procedurer. Men baseret på 25% hverken / ved ikke, mangler der yderligere information og opfølgning med borgere, herunder tilbagemelding på høringssvar fra forvaltninger og dernæst tilbagemelding på behandling i udvalg og borgerrepræsentationen.

7 Side 7 Datagrundlag Der er indkommet 4769 høringssvar siden, at den digitale høringsplatform blev taget i brug primo Dette for 351 høringsrunder, hvilket giver 13 svar i gennemsnit per høringsrunde. Undersøgelsen er forløbet fra medio Marts til ultimo Maj Der er cirka 3300 unikke brugere, da lokaludvalgene har skrevet mange høringssvar. Disse borgere er blevet mailet nogle gange i denne undersøgelse, alle på samme måde (og med samme mail-tekst). Se mail-teksten under referencer. Der har været en open-rate / click-through-ratio på 33% - dvs. hvor mailen har ført til åbning af url en til spørgsskemaet. Dette er meget højt for mail-kampagner, som typisk kun ligger på 2-5%. Der er modtaget 220 svar fra borgere med vurdering af 79 høringsrunder - herunder 157 kommentarer. Kommentar feltet var valgfrit. Af de 33% open-rate har 75% kun brugt 1-10 sekunder på siden, mens de resterende 25% har udfyldt spørgeskemaet. Dette kan skyldes, at borgeren ikke ønskede at udfylde og angive navn, men det kan også skyldes manglende sympati med kommunens logo, da mange borgere først troede, at undersøgelsen blev lavet af kommunen selv. Kommunen har gjort opmærksom herpå, så logoet blev dernæst ændret fra Københavns Kommune til Københavns Borgere. De 220 svar på 79 høringsrunder dækker 67% af alle høringsrunder, opgjort per antal høringssvar, herunder næsten alle større høringsrunder afholdt. Og procenten er 72%, hvis offentlige institutioner undlades ( s med *kk.dk domain). En del høringer er overvejende kommunale (f.eks. omkring budgetmodeller), hvor målgruppen er offentlige institutioner. For disse runder har meget få givet tilbagemelding ( s med *kk.dk domain). Dækningen af de største høringer er vist i nedenstående. Vibevej 25 lokal-høringen er også her udeladt, da runden har overvægt af religiøs karakter (bygning af Moské).

8 Side 8 Spørgeskema Spørgeskemaet har været reviewet af flere borgere og er dernæst udsendt til borgere, der har afgivet høringssvar, i flere omgange. Kopi har også været sendt til lokaludvalg og til medlemmer af borgerrepræsentationen. Her vist et udsnit af web-siden: Komplet web-side kan forefindes på : Resultat-visning Resultaterne vises på statistik web-siden med farvet ikon for gennemsnitlig vurdering (grøn (5-3.67)/gul ( )/rød (2.33-1)). Der vises kun aggregerede resultater. Her vist et udsnit fra web-siden: Komplet web-side kan forefindes på :

9 Side 9 Evaluering af feedback processen Mange borgere har valgt bevidst eller ubevidst ikke at deltage af forskellige årsager, herunder: - fraflytning fra Københavns Kommune - adresse fra høringen er ikke længere gyldig - nogle borgere har glemt alt om høringen - men vi har i flere tilfælde hjulpet dem med titlen og dato for høringssvar - IT-vanskeligheder med at udfylde og afsende elektronisk (typisk firma sikkerhedsindstillinger) - uvilje til at give feedback på endnu ikke afsluttede høringsrunder. Mange kender ikke status hvor ligger høringen nu, forvaltningen, udvalg, borgerrepræsentation eller færdig. - en del borgere troede i starten, at kommunen stod bag ved undersøgelsen, hvilket udløste flere negative reaktioner. - uenighed med spørgsmålene (dog kun ganske få borgere) - nogle borgere får for megen "Venligst lad være med at udsende denne slags oftere, da det måske påvirker folk til at være tilbageholdende med at give deres mening til kende på kommunens hjemmeside." - og endelig er der en meget lav deltagelse af kommunalt ansatte ( s med *kk.dk domain). Enten modstand mod selv-vurdering eller angst herfor. Derfor er der ikke mange vurderinger på 100% offentlige projekter, eksempelvis Ny budgetmodel* -runder kan undre, hvorfor disse overhovedet er i høring. Men mange borgere har givet yderst positiv tilbagemelding på, at de nu endelig bliver anspurgt omkring deres oplevelse med høringer: - "Er du gal mand et sejt initiativ!!!" - "Det fortjener ros at I tager dette arbejde på jer. Men skemaet burde have en Ved Ikke rubrik, for måske ved man ikke hvad man skal svare på de to sidste spørgsmål. " - "Stor ros til din høringsevaluering" - "Det er som sådan sikkert et udmærket initiativ du har lavet. Men det er også spam og jeg vil gerne fjernes fra denne mail liste." - "Godt initiativ du har sat i vandet her og jeg håber at der kommer noget positivt ud af det." - "Tak for initiativet, herunder oversigten over de mange høringer." - "I øvrigt godt initiativ!" - "Godt initiativ! Jeg har ikke svaret endnu da det for tidligt at sige om kommunen har hørt efter i min sag. Det er dog en hård kamp bare at få et møde med embedsmændene, så jeg er ikke optimist " - "Må indrømme, at der disponeres så elendigt i KK, at jeg er begyndt at springe de kommunale projekter over." - "Godt initiativ!" - "Godt gået! God kamp!" Og endelig kommentarer til denne rapport (udkast og endelig udgave): - Super godt initiativ! Det er fedt at I tager dette på jer. Især sætningen om at der tages mere hensyn til fremtidige end til nutidige beboere er lige i øjet! - Det er et flot stykke arbejde, som forhåbentlig vil føre til ændringer i praksis fremover. Pt er fornemmelsen jo, at man ikke er en del af kommunen, men blot er underlagt kommunen. - Dejligt at nogen holder Kbh. Kommune i ørerne! - Det er et helt enormt og meget beundringsværdigt arbejde I har præsteret. Hatten af for det.

10 Side 10 - Tak for en imponerende indsats. Det er en vigtig rapport, men også nedslående og overraskende, at så mange borgere i København har haft den samme oplevelse. I får til gengæld stor ros fra mig for jeres initiativ og arbejde. Flot skrevet og præsenteret også. Tak for det! - Jeg vil godt sige tak for det store og omfattende arbejde I har udført, -- håber det vil give klare forbedringer, -- det har jeres indsats fortjent. - tak for godt arbejde, spændende læsning :) Ærgerligt, at borgerne køres over, godt at få det afsløret!! Denne feedback bør være en del af høringsprocedurerne, hvor de involverede borgere efterfølgende får mulighed for at evaluere deres høringsrunde. Dette bør være en del af blivhørt portalen, fremfor en enkeltstående undersøgelse, lavet af skattebetalende borgere.

11 Side 11 Frank Jensens og BR s Kommentarer Rapporten er fremlagt for Frank Jensen og Borgerrepræsentationen (BR). Primær feedback kom fra Frank Jensen (A), som bad tidligt om at få udkast, hvilket er yderst positivt. Dernæst meldte Klaus Mygind (F) sig og tilbød at facilitere fremlæggelse for BR, dog udenfor normal BR-regi. Også tilsendt: Borgerrådgiveren og Intern Revision i Københavns Kommune samt Økonomi/Indenrigsministeren. Vi modtog dette svar fra Frank Jensen: Tak for dine henvendelser og jeres rapport om høringer i Københavns Kommune. For mig er det afgørende at dele viden og synspunkter i en demokratisk proces, og jeg mener, at borgere, brugere og andre eksterne parter skal mødes med åbenhed og lydhørhed i offentlige høringsprocesser om bl.a. lokalplaner. Jeg lægger stor vægt på de input, vi får via høringerne. Efter høringerne skal vi som politikere imidlertid afveje de forskellige hensyn og indsigelser, og det er klart, at vi ikke altid kan imødekomme alle de lokale ønsker, fordi der er mere overordnede hensyn at varetage. Dette mener jeg ikke skal forveksles med, at vi ikke lytter til borgerne. Københavns Kommunes borgerrådgiver har for nylig gennemført en undersøgelse af Københavns Kommunes administration af høringer. Konklusionen i borgerrådgiverens undersøgelse er, at reglerne om høring både de lovmæssige og de interne retningslinjer generelt overholdes i Københavns Kommune. Borgerrådgiveren giver i forbindelse med undersøgelsen en række generelle anbefalinger til alle i kommunen, der arbejder med høringer af berørte borgere og andre eksterne parter. Dem vil vi nu arbejde videre med. Jeg er blevet oplyst, at Borgerrepræsentationens Sekretariat den 12. april 2014 har modtaget din henvendelse om at fremlægge undersøgelsens resultater for Borgerrepræsentationen. Jeg kan oplyse, at hele Borgerrepræsentationen den 30. juni har fået tilsendt din mail af 26. juni med rapporten. Jeg vil lade det være op til Borgerrepræsentationens medlemmer, der på eget initiativ kan vælge at rejse din sag i Borgerrepræsentationen. I foreslår en række ændringer af planloven. De foreslåede ændringer af planloven kan ikke foretages af Københavns Kommune, men bør stilles direkte til Miljøministeriet. Min forvaltning modtager dog gerne konkrete forbedringsforslag til vores høringsprocesser inden for rammerne af planlovgivningen, for vi er altid interesserede i input til, hvordan vi kan forbedre vores borgerinddragelse. Venlig hilsen Frank Jensen Hertil svarede vi: Jeres egen (borgerrådgiver) undersøgelse havde kun svar fra 40 deltagere, og hovedparten var kommunale/offentlige institutioner. Dette kan ikke sammenlignes med vores undersøgelse med svar fra 220 borgere, med domainer spredt ud over baggrunde/erhverv, og repræsenterende 80 høringsrunder i København, herunder samtlige de store høringer. Og konklusionerne er mildest talt meget forskellige. Vi kan kun opfordre Københavns Kommune til at læse vores rapport, evaluere forslagene samt indbygge en kontinuert tilbagemelding fra borgerne på blivhoert portalen (I kan evt. få en kopi af vores web-kode). Vi mener ikke, at kommunen også skal bruge penge på at lave en tilsvarende undersøgelse, med borgerne, da vi allerede har lavet denne - med mindre I er uenige i undersøgelsen? For nuværende har Københavns Kommune ikke gjort andet end at lukke ned for adresser på høringssvar, hvilket går i en helt forkerte retning. Svar herpå blev ikke modtaget fra Frank Jensen.

12 Side 12 Hvidbog over kommentarer Der er modtaget en del kommentarer også foruden svar på spørgsmål og samlet vurderinger. Disse kommentarer er grupperet i feedback kategorier, i samme stil som forvaltninger behandler høringssvar. Hvidbogen findes i næste afsnit. Kategorierne er som følger, samt antal kommentarer til kategorien: Uprof metode #9 Dette dækker over forløbet som helhed, uden at angive nærmere årsager. Flere kommer fra den store by-høring om livgardens kaserne, som jo blev forkastet efter massive protester. Forløbene findes kaotisk. Information / Feedback #43 Generelt mangler borgerne feedback på deres høringssvar. De bliver efterladt uden videre opfølgning, selvom det burde være nærliggende at give dem opdateringer. Svært at få svar #6 Ganske få har angivet, at kommunikation til kommunen er problematisk. Men de øvrige kategorier angiver, at de svar, der senere modtages, ikke lever op til borgernes forventninger. Uenig i løsning #27 Mange har kommenteret på konkrete løsninger, selvom dette var udover formålet med denne undersøgelse. Lære af andre #1 Det ville være nærliggende at have en funktion i kommunen med funktion at opsamle de bedste erfaringer fra andre kommuner (og lande). Vi er bekendt med, at kommunen afholder rejser til udlandet, men dette kan måske gøres mere systematisk, også kaldet benchmarking. Allerede besluttet #88 Hovedparten af kommentarerne angiver, at høringsrunderne var spild af tid, høringssvar blev (delvis/hovedsageligt) ignoreret, da beslutningen allerede var truffet. Dette gælder både for projekter med bygherre, og for anlægsprojekter, som kommunen selv igangsætter. Udførsel anderledes #3 Velkendt at nogle projekter er blevet udført anderledes end beskrevet og besluttet, herunder tillægsdispensioner givet af forvaltningerne. Hørings svar #62 Andet største kritik-punkt er den delvis/hovedsagelige ignorering af høringssvar, som forvaltningerne grovsorterer. Der er utallige eksempler på indstillinger, hvor utallige høringssvar er opsummeret i ganske få linjer til politikerne. Dette underminerer demokratiket og effekten af høringsrunder.

13 Side 13 Hørings materiale #6 Flere finder høringsmaterialet fordrejet og manipulerende. Dette er muligvis et større problem end angivet. Herunder skyggediagrammer, som altid kan debateres, når kun få dage er medtaget, og ikke mindste december, hvor solen står lavest, typisk er undladt. Skyggeeffekter skal kunne dokumenteres ved før-efter beregninger, henover året. Også typisk findes der forskellige modeller af det endelige projekt, og materialet lader beslutninger stå åben, hvorved udførslen kan være anderledes end materialet foregiver overfor borgerne i høringsrunden. Borger møde #5 Flere finder borgermøderne spild af tid, hvor spørgsmål ikke besvares ordentlig, og hvor forvaltningen ikke er velforberedt. Der er flere eksempler på borgermøder, eller ensvej informationsmøder, hvor borgerne er dybt utilfredse hvilket egentlig burde stoppe høringen 100%. I de mange guldne kommentarer kan fremhæves følgende citater: - "JA, vi føler os fuldstændigt kørt over og magtesløse" - "Jeg følte mig klart kørt over i forbindelse med høringen. Informationsmøde og høring fremstod udelukkende som en skinmanøvre, hvor man allerede havde besluttet rammerne for projektet" - "Kommune virker ikke til at have de generelle borgere i interesse" - "kommunen i stort omfang fastholder sin planuden hensyntagen til høringssvarene. ET PSEUDODEMOKRATI!?" - "Kommunen har imødekommet bygherre, og ikke borgerne" - "Der blev holdt et borgermøde, hvor alle, der sagde noget, var imod forslaget, men alligevel konkluderede kommunen i referatet fra mødet, at borgerne, der deltog i mødet, var for forslaget (!)" - "Det virker som om, når man har taget en beslutning i kbh kommune, hører man slet ikke på andres mening" - "virket spm formalia, en procedure som skulle overstået da beslutningen egentlig var vedtaget af kommunen og stort set ikke et eneste høringssvar blev hørt!" - Når der bliver lavet høring for kommunens egne anlægsprojekter, dvs hvor det ikke er en privat der bygger, så virker høringsrunder ikke. Kommunen har jo allerede besluttet sig for at de synes at det er en god idé - "O stjerner, men det kan man ikke..." "èn stjerne er èn for meget" - "kommunens høringer er, at det bliver gjort fordi loven siger det, men at afgørelsen allerede er truffet forinden, hvorfor høringerne ikke har nogen reel indflydelse på den endelige beslutning" - "Ændringer i vedtaget forslaget opleves som kosmetisk pynt" "Høring burde være et dialogværktøj, men der har ikke været dialog. Spild af alles tid" - "kommunen og Morten Kabel totalt har kørt over mig og alle de andre" - "DERFOR har vi nu slogt vores lejlighed og flytter ud af københavns kommune"

14 Side 14 Hvidbogen I det følgende er modtagne kommentarer kategoriseret, på samme måde som forvaltningerne gør det for høringsrunder. Kategori Uprof metode Information / Feedback Svært at få svar Uenig I løsning lære af andre Allerede besluttet Udførsel anderledes Hørings svar Hørings materiale borger møde Antal Svar# 2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej 30 x x 128 x x x x 129 x 132 x x 139 x 29 x 39 x x 47 Amager Kulturpunkt 137 x 55 August Schade Kvartere 104 Broer over Inderhavnen 23 x 27 x x 34 x x 52 x 65 x 66 x 77 x 142 Broåbningspolitik 130 x Elværksgrunden - tillæg 1 62 x x Enghave Brygge med kommuneplantillæg 68 x 81 x 98 x x x 126 x 114 x Enghave Plads Metrostationsplads rettet udgave den 17. august x x

15 Side 15 Falck-Huset 141 x x Fisketorvet tillæg nr x Flytning af loppemarkeder fra Indre By 121 x 118 x Fodgængerstrategi 143 x Folkeskolereform - faglig udmøntning 90 x 9 x Forældreindflydelse i ny institutionsstruktur 145 x x Gammel Strand Metrostationsplads 10 x Godthåbsvej 11 x x 12 x x 17 x x 46 x x 67 x x x 76 x x 94 x x 97 x x 117 x x 134 x x x 45 x x 70 x x 87 x Grønttorvetsområdet 72 x x 108 x x x Helhedsplan for Harrestrup Å 82 x 37 x x Højklasset busløsning på Frederikssundsvej 28 x 40 x 16 x x

16 Side 16 Indførelse af 2-timers parkeringszone i området omkring Vejlands All 151 x x Jagtvej x x Juletræsstader 35 x x Kirkebjerg Skole 150 x Klubfællesskaber 148 Kommuneplantillæg for Folke Bernadottes Alle 48 x x Konkretisering af skybrudsplan for Vesterbro/ Ladegårds Å 96 x x Københavns Skybrudsplan 8 x Livgardens Kaserne 31 x 36 x 50 x 24 x x 53 x 136 x Lokalplan Lergravsvej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 1 x x 2 x x 4 x x 5 x x 6 x x 21 x x 26 x x 41 x x 61 x x 73 x x 92 x x 157 x x x 60 x x 102 x x 69 x

17 Side x x Metro til Nordhavn 64 x 111 x x Metro til Nordhavn - forudgaænde høring 44 x x 91 x x 78 x x Mjølnerparken 140 x x x 105 Nedlæggelse af Hillerødgades Skole 154 x x Nokken x Nordhavn skal udvides x x Ny Strandboulevarden 153 x x Ny skolestruktur på Amager 135 x x 133 x x Ny Østerbro Skole 14 x x 124 x 119 x x Nørrebro Station Metrostationsplads 110 x x Nørreport Station 125 x Panum II 19 x 100 x x 115 x x x 131 x x 144 x x x

18 Side 18 Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Nørrebro Parken 58 x x 80 x x x Roskildevej Vest 38 x 83 x 85 x Sadolin - forudgaænde offentlighed 123 x Scala 32 x x Skoledistriktsændringer x x 122 x x Skoledistriktsændringer x 147 x Skybrudskonkretisering for København vest og Frederiksberg vest 57 x x x 127 x x x x Stofindtagelsesrum 152 x Store Vindmøller ved Kalvebod Syd 149 x Strandgade Nord 155 x x x Sundbygård 33 x x Sundbyøster Skole 22 x x Supplerende høring - Lergravsvej. 3 x 89 x x 93 x x 112 x x 120 x x x 79 x 113 x x

19 Side 19 Supplerende høring Godthåbsvej 13 x x x 56 x x 95 x Tung trafik strategi 138 x x 84 x Turistskilte 99 x Udvidet høring Godthåbsvej 116 x x x VVM for opfyldninger og kanaler på Enghave Brygge 88 x x x VVM-screening af ændring af Emdrupparkens Idrætsanlæg 63 x VVM-tilladelse til vindmøller på Prøvestenen 74 x Vanløse bydelsplan 25 x Vibenshus Runddel Metrostationsplads 71 x Vindmøller på Kalvebod Syd 18 x 51 x 75 x 107 x Vindmøller til københavnerne 109 x Visionen - En havn af muligheder 49 x

20 Side 20 Kommentarer Følgende er modtagede kommentarer, sorteret efter høringsnavn, samlet vurdering og dato. Eventuelle personnavne er her fjernet fra teksten. Første tal i hver kommentar er svar-number, anvendt til hvidbogen. 2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej Usædvanligt uprofessionelt stykke arbejde - både forvaltningsretligt og informationsmæssigt Jeg synes måden dette er håndteret på - og resultatet af det - er under al kritik.det er helt uforståeligt at gæster og håndværkere i dagtimerne skal flytte bil indenfor 2 timer.jeg har spurgt kommunen hvor mange meter biler skal flyttes for ikke at få en bøde - men det kunne "man" ikke svare på!!!dette er en "usmagelig" pengemaskine, og var ikke nødvendigt at indføre på denne måde. Der skulle have været gæsteparkeringskort, som man kan finde ud af i andre kommuner Ærgerligt at man har fået påduttet disse parkeringsrestriktioner Jeg er glad for at den licens, som man nu er på nødsaget til at have i det mindste gælder til hele zonen. Det kunne være rart at se en statistik over hvor mange beboer der var for og imod, og forstå hvordan beslutningen om indførsel af zone blev truffet på baggrund deraf. Det virker meget udokumenteret. Man kunne foranlediges til at tro at beslutningen om indførsel af zone allerede var truffet inden høringen.det er desuden min oplevelse at problemet med mangel på parkeringspladser ikke er blevet mindre efter indførsel af p- zonen, for mig er problemet det samme som før med pladsmangel på hverdagsaftener efter 19. Skiltningen af den nyetablerede zone er meget diskret (hvilket rent æstetisk er et plus), men overses derfor desværre ofte, hvilket har resulteret i at nogle af mine besøgende har fået bøder :( Det var yderst utilfredsstillende, at man kun blev opmærksom på høringen ved opslag på træer på Esthersvej.Endvidere alt for sene informationer i forhold til ikrafttræden af ændringerne, som kun blev annonceret få dage før virkning. For folk på langtidsferie må det være et problem Høring vedr. parkering v. Hellerup Station: Her var ingen information vedr. hvad der blev besluttet og hvordan vi (beboerne) skulle forholde os. Information gennem naboer fik jeg, men intet fra kommunen, hjemmesiden vedr. høringen havde et dødt link.vi fik opslag på hoveddørene efter parkeringsskilte var sat op - (og det tog så i øvrigt 14 dage for mig at få en licens). Stort set alle naboer fik tidligt licens, men om det skyldes at deres beboerforeninger er bedre fungerende end min, ved jeg ikke. Parkeringszonen er i øvrigt en stor gevinst for beboerne, det skal siges! Den efterfølgende skiltning er ikke i overensstemmelse med den beslutning, som blev truffet og meddelt beboerne i brev fra Parkering København. Har efterfølgende skrevet til P Kbh men ikke hørt noget endnu.

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse 07-10-2008 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse I forbindelse med den af Borgerrepræsentations vedtagne høring af forslag til kommuneplantillæg med

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken?

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken? Er I ligeglade med kritikken? På trods af flere opfordringer til faglig debat om lokalplanlægning har en sådan været fraværende i mange år. Men det kan da ikke være rigtigt, at I der arbejder med lokalplaner

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN Københavns Kommunes tredje og afsluttende konference om hverdagens demokrati blev afholdt den 14. juni i VEGA på Vesterbro med 170 deltagere. Konferencen udgjorde

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 9 Referat af borgermøde og evaluering Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Henvendelse nr.: 1 2 3 4 5 6 7. Flytning få meter til grin

Henvendelse nr.: 1 2 3 4 5 6 7. Flytning få meter til grin 1 2 3 4 5 6 7 Kulturarvstyrelse Beskæftigelses- og integrationsforv. Advokat Gangsted Lars Vestergaard Birgitte Melchior Sussi Paddisson Povl Erik jensen Flytning få meter til grin Kun mindre byggeri på

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere