Revision per 10 Oktober 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision per 10 Oktober 2014."

Transkript

1 Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

2 Side 2 Indhold Forord... 3 Samlet vurdering... 4 Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide?... 4 Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer?... 4 Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden?... 4 Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer?... 4 Anbefalinger... 5 Spørgsmål og svar... 6 Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide?... 6 Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer?... 6 Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden?... 6 Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer?... 6 Datagrundlag... 7 Spørgeskema... 8 Resultat-visning... 8 Evaluering af feedback processen... 9 Frank Jensens og BR s Kommentarer Hvidbog over kommentarer Uprof metode # Information / Feedback # Svært at få svar # Uenig i løsning # Lære af andre # Allerede besluttet # Udførsel anderledes # Hørings svar # Hørings materiale # Borger møde # Hvidbogen Kommentarer Referencer OIM Pressemeddelelse

3 Side 3 Forord Denne undersøgelse af høringsrunder i Københavns Kommune er foretaget af Øresundsgruppen, som er en lille gruppe af borgere, bosat ved Øresund på Amager. Øresundsgruppen har været aktive i kampen imod lokalplan og tillæg til kommunalplan for Lergravsvej, som blev den største lokale høringsrunde i Københavns Kommune s digitale historie dvs. siden den digital høringsplatform blev lanceret i Vi var heldige, at første høringsrunde var omkring kommunalvalget, hvilket gav ekstra lydhørhed fra politikerne og dermed nogle ændringer til et alt-for allerede godkendt projekt. Resten ender desværre formentlig i dyre og lange civile retssager. Undervejs i vores kamp har vi haft kontakt til mange andre aktive grupper overalt i byen og hørt deres beretninger. Det var ikke smukke beretninger, og derfor besluttede vi at lave statistik på høringsrunder og dernæst en spørgerunde til over 3000 borgere, der har indgivet høringssvar igennem årene. Dette er den første undersøgelse af borgernes opfattelse af høringsrunder, nogensinde, i Danmark. Vi ønsker, at Københavns Kommune viser resten af Danmark, hvordan det skal gøres. Men mere ønsker vi ændringer til planlovgivningen, således at fremtidige høringsrunder bliver mere demokratiske, inddrager borgerne særligt naboerne, samt gør borgerne tilfredse. I hele landet. Undersøgelsen giver desværre et wake-up call. Lovgivningen på planområdet skal revideres. God læsning! Eksempel - Indtryk samlet fra Fisketorvets høring...

4 Side 4 Samlet vurdering Borgerne vurderede deres høringsrunder på en 1-5 skala med et gennemsnit på 1.9/5. Kunde/borgertilfredsheden er dermed på 38%. Dette er fordelt på følgende forvaltninger: Forvaltning Vurdering Pct Børne- og Ungdoms forvaltning (BUF) 2.05/5 41% Økonomi forvaltning (ØKF) 1.0/5 20% Social forvaltning (SOF) 2.2/5 44% Teknik- og Miljø forvaltning (TMF) 1.87/5 37% Øvrige KK-projekter 3.5/5 70% Intern revisions årsrapport for 2013 angiver, at kommunens revisor har tilkendegivet, at målsætningen for kommunens tilfredshedsprocent er 80 %. I mangel på anden eksplicit målsætning om tilfredshed kan dette bruges. Høringerne er derfor langt fra målet. Det skal også nævnes, at borgerrådgiveren har udført en spørgerunde, med 150 deltagere, hvoraf knap 40 gav tilbagemelding, hovedparten dog kommunale og andre offentlige institutioner. Denne undersøgelse viste et andet billede, men målgruppen var en (meget) anden. Mange borgere har imidlertid givet en højere samlet vurdering end, hvad de enkelte spørgsmål tilkendegiver. Målt på besvarelserne til spøgsmålene, ser ovenstående endnu mindre pænt ud. Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide? 1.57/5 28% Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer? 1.05/5 19% Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden? 0.86/5 14% Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer? 2.65/5 40% Se videre omkring de enkelte spørgsmål på næste sider. Ovenstående vurderinger og procenter kan også vægtes med størrelse på høringsrunderne, hvilket vil give lidt lavere vurderinger. Fordeling af de samlede vurderinger af hver Høringsrunde er vist i dette histogram, som er meget fordrejet til venstre

5 Side 5 Anbefalinger Er det virkelig kun de kritiske utilfredse borgere, der har taget del i denne undersøgelse den første undersøgelse af borgernes opfattelse af høringsrunder i Danmarks største kommune, opmålt på antal beboere? Er det virkelig kun de utilfredse borgere, der indsender høringssvar og kan man dermed konkludere, at resten er tilfredse? Svaret hertil er et Nej. Forklaringen er, at det generelt kun er engagerede borgere (der er kommet op af sofaen),som deltager i høringsrunder, og dernæst kun i denne undersøgelser. Med 220 svar på undersøgelsen, så skal denne undersøgelse tillægges værdi - og tages til efterretning. Det er tydeligt, at borgerne ikke oplever, at lokalplanshøringer giver dem mulighed for reelt at ændre på forslagene. For mange høringsrunder tillægges dette, at bygherren/forvaltninger/politikere har brugt for meget tid og resourcer inden selv høringen starter, hvorved beslutningen synes afgjort på forhånd. Økonomi og indenrigsministeret har da også nedsat et udvalg, der skal lave et eftersyn for at skabe bedre borgerinddragelse og styrke lokaldemokratiet. Dette blev meddelt 22. Maj 2014 til pressen. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger: I et levende demokrati har borgerne har mulighed for at give deres meninger til kende og reelt blive inddraget i de lokale beslutninger. Derfor glæder jeg mig til resultatet af udvalgets arbejde. Vi skal sørge for, at høringer ikke blot er ren bureaukratisk rutine, og noget man kun gør, fordi man skal. Høringerne skal give mening både for beslutningstagerne og for dem, der høres. Det skaber engagement i vores lokale demokrati og kan give bedre beslutninger. Ministeriet har tilkendegivet, at nærværende undersøgelse kan bruges som datagrundlag for udvalget. Vores anbefalinger hertil (og til Københavns Kommune) er: 1) Kommuniker tilbage til borgere, der har indgivet høringssvar. Hele processen efterfølgende, og svar på deres høringssvar (eks. Uddrag af hvidbog). Dette bør være en del af blivhørt portalen. Lav afsluttende spørgeskema til borgeren omkring deres oplevelse af høringsrunde (som denne). 2) Inddrag borgere i udarbejdelse af forslaget, så de har mere medbestemmelse. Besøg området tidligt og snak med naboerne, både når det er for projekter med bygherre og kommunens egne anlægsprojekter. 3) Tag mere hensyn til eksisterende naboer fremfor nye. Eksisterende naboer har ofte købt under visse forudsætninger og med en kendt fremtid. Derfor skal de have mere indflydelse på lokale ændringer. I mange kommuner skal villa-naboer godkende simplere ændringer (f.eks. høj rejsning), men tilsvarende regler findes ikke for projekter, selvom de kan burde høre ind under naboretten, som kræver mere lovgivning fremfor en ukonkret (nabo)retspraksis. 4) Lav regler om antal indsigelser, før et forslag forkastes. Når der er massiv modstand, så hjælper kosmetiske ændringer ikke. 5) Re-evaluer bestillingsarbejder, når der er en bygherre bagved. For mange projekter gennemtvinges med stærke bygherrer og kendte arkitekter. Disse kan så ende i civilretssager, efter at både forvaltninger og politikere frastår deres ansvar. Kommune og forvaltning skal kunne stille krav til bygherre omkring ekstra inddragelse af naboer, hvilket for nuværende ikke er muligt. 6) Indret - så forvaltninger stiller lige så mange ressourcer til rådighed for borgerne som for bygherrerne. Disse punkter kræver ændringer af planlovgningen - af miljøministeriet. Indtil da må vi erkende, at svaret på denne undersøgelse er citat "JA, vi føler os fuldstændigt kørt over og magtesløse".

6 Side 6 Spørgsmål og svar De enkelte spørgsmål har modtaget besvarelser som følger: Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide? # PCT Meget enig 40 18% Lidt Enig 22 10% Hverken uenig/enig / ved ikke 22 10% Lidt Uenig 21 10% Meget uenig % Der er her 62% af forslagene, som borgerne ikke mener godt om, mens der kun er 28% som rammer rigtigt. Dette kunne tyde på, at mange af forslagene kommer som overraskelse for borgerne. Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer? # PCT Meget enig 13 6% Lidt Enig 27 12% Hverken uenig/enig / ved ikke 30 14% Lidt Uenig 23 10% Meget uenig % Der er her 68% utilfredshed med effekten af høringssvar, mens kun 18% føler sig hørt. Dette sætter spørgsmålstegn ved høringsrunder er de kosmetiske, eller forkastes svarene blot af forvaltninger og/eller politikerne. Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden? # PCT Meget enig 18 8% Lidt Enig 14 6% Hverken uenig/enig / ved ikke 34 16% Lidt Uenig 18 8% Meget uenig % Der er her hele 70% utilfredshed med vedtagne forslag, mens kun 14% er glade for endelig forslag. Er høringsmaterialet utroværdigt bliver der giver dispensationer bagefter? Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer? # PCT Meget enig 30 14% Lidt Enig 57 26% Hverken uenig/enig / ved ikke 55 25% Lidt Uenig 27 12% Meget uenig 51 23% Der er her en ligelig fordeling mellem borgere, der er bekendt (40%) og ikke-bekendt (35%) med procedurer. Men baseret på 25% hverken / ved ikke, mangler der yderligere information og opfølgning med borgere, herunder tilbagemelding på høringssvar fra forvaltninger og dernæst tilbagemelding på behandling i udvalg og borgerrepræsentationen.

7 Side 7 Datagrundlag Der er indkommet 4769 høringssvar siden, at den digitale høringsplatform blev taget i brug primo Dette for 351 høringsrunder, hvilket giver 13 svar i gennemsnit per høringsrunde. Undersøgelsen er forløbet fra medio Marts til ultimo Maj Der er cirka 3300 unikke brugere, da lokaludvalgene har skrevet mange høringssvar. Disse borgere er blevet mailet nogle gange i denne undersøgelse, alle på samme måde (og med samme mail-tekst). Se mail-teksten under referencer. Der har været en open-rate / click-through-ratio på 33% - dvs. hvor mailen har ført til åbning af url en til spørgsskemaet. Dette er meget højt for mail-kampagner, som typisk kun ligger på 2-5%. Der er modtaget 220 svar fra borgere med vurdering af 79 høringsrunder - herunder 157 kommentarer. Kommentar feltet var valgfrit. Af de 33% open-rate har 75% kun brugt 1-10 sekunder på siden, mens de resterende 25% har udfyldt spørgeskemaet. Dette kan skyldes, at borgeren ikke ønskede at udfylde og angive navn, men det kan også skyldes manglende sympati med kommunens logo, da mange borgere først troede, at undersøgelsen blev lavet af kommunen selv. Kommunen har gjort opmærksom herpå, så logoet blev dernæst ændret fra Københavns Kommune til Københavns Borgere. De 220 svar på 79 høringsrunder dækker 67% af alle høringsrunder, opgjort per antal høringssvar, herunder næsten alle større høringsrunder afholdt. Og procenten er 72%, hvis offentlige institutioner undlades ( s med *kk.dk domain). En del høringer er overvejende kommunale (f.eks. omkring budgetmodeller), hvor målgruppen er offentlige institutioner. For disse runder har meget få givet tilbagemelding ( s med *kk.dk domain). Dækningen af de største høringer er vist i nedenstående. Vibevej 25 lokal-høringen er også her udeladt, da runden har overvægt af religiøs karakter (bygning af Moské).

8 Side 8 Spørgeskema Spørgeskemaet har været reviewet af flere borgere og er dernæst udsendt til borgere, der har afgivet høringssvar, i flere omgange. Kopi har også været sendt til lokaludvalg og til medlemmer af borgerrepræsentationen. Her vist et udsnit af web-siden: Komplet web-side kan forefindes på : Resultat-visning Resultaterne vises på statistik web-siden med farvet ikon for gennemsnitlig vurdering (grøn (5-3.67)/gul ( )/rød (2.33-1)). Der vises kun aggregerede resultater. Her vist et udsnit fra web-siden: Komplet web-side kan forefindes på :

9 Side 9 Evaluering af feedback processen Mange borgere har valgt bevidst eller ubevidst ikke at deltage af forskellige årsager, herunder: - fraflytning fra Københavns Kommune - adresse fra høringen er ikke længere gyldig - nogle borgere har glemt alt om høringen - men vi har i flere tilfælde hjulpet dem med titlen og dato for høringssvar - IT-vanskeligheder med at udfylde og afsende elektronisk (typisk firma sikkerhedsindstillinger) - uvilje til at give feedback på endnu ikke afsluttede høringsrunder. Mange kender ikke status hvor ligger høringen nu, forvaltningen, udvalg, borgerrepræsentation eller færdig. - en del borgere troede i starten, at kommunen stod bag ved undersøgelsen, hvilket udløste flere negative reaktioner. - uenighed med spørgsmålene (dog kun ganske få borgere) - nogle borgere får for megen "Venligst lad være med at udsende denne slags oftere, da det måske påvirker folk til at være tilbageholdende med at give deres mening til kende på kommunens hjemmeside." - og endelig er der en meget lav deltagelse af kommunalt ansatte ( s med *kk.dk domain). Enten modstand mod selv-vurdering eller angst herfor. Derfor er der ikke mange vurderinger på 100% offentlige projekter, eksempelvis Ny budgetmodel* -runder kan undre, hvorfor disse overhovedet er i høring. Men mange borgere har givet yderst positiv tilbagemelding på, at de nu endelig bliver anspurgt omkring deres oplevelse med høringer: - "Er du gal mand et sejt initiativ!!!" - "Det fortjener ros at I tager dette arbejde på jer. Men skemaet burde have en Ved Ikke rubrik, for måske ved man ikke hvad man skal svare på de to sidste spørgsmål. " - "Stor ros til din høringsevaluering" - "Det er som sådan sikkert et udmærket initiativ du har lavet. Men det er også spam og jeg vil gerne fjernes fra denne mail liste." - "Godt initiativ du har sat i vandet her og jeg håber at der kommer noget positivt ud af det." - "Tak for initiativet, herunder oversigten over de mange høringer." - "I øvrigt godt initiativ!" - "Godt initiativ! Jeg har ikke svaret endnu da det for tidligt at sige om kommunen har hørt efter i min sag. Det er dog en hård kamp bare at få et møde med embedsmændene, så jeg er ikke optimist " - "Må indrømme, at der disponeres så elendigt i KK, at jeg er begyndt at springe de kommunale projekter over." - "Godt initiativ!" - "Godt gået! God kamp!" Og endelig kommentarer til denne rapport (udkast og endelig udgave): - Super godt initiativ! Det er fedt at I tager dette på jer. Især sætningen om at der tages mere hensyn til fremtidige end til nutidige beboere er lige i øjet! - Det er et flot stykke arbejde, som forhåbentlig vil føre til ændringer i praksis fremover. Pt er fornemmelsen jo, at man ikke er en del af kommunen, men blot er underlagt kommunen. - Dejligt at nogen holder Kbh. Kommune i ørerne! - Det er et helt enormt og meget beundringsværdigt arbejde I har præsteret. Hatten af for det.

10 Side 10 - Tak for en imponerende indsats. Det er en vigtig rapport, men også nedslående og overraskende, at så mange borgere i København har haft den samme oplevelse. I får til gengæld stor ros fra mig for jeres initiativ og arbejde. Flot skrevet og præsenteret også. Tak for det! - Jeg vil godt sige tak for det store og omfattende arbejde I har udført, -- håber det vil give klare forbedringer, -- det har jeres indsats fortjent. - tak for godt arbejde, spændende læsning :) Ærgerligt, at borgerne køres over, godt at få det afsløret!! Denne feedback bør være en del af høringsprocedurerne, hvor de involverede borgere efterfølgende får mulighed for at evaluere deres høringsrunde. Dette bør være en del af blivhørt portalen, fremfor en enkeltstående undersøgelse, lavet af skattebetalende borgere.

11 Side 11 Frank Jensens og BR s Kommentarer Rapporten er fremlagt for Frank Jensen og Borgerrepræsentationen (BR). Primær feedback kom fra Frank Jensen (A), som bad tidligt om at få udkast, hvilket er yderst positivt. Dernæst meldte Klaus Mygind (F) sig og tilbød at facilitere fremlæggelse for BR, dog udenfor normal BR-regi. Også tilsendt: Borgerrådgiveren og Intern Revision i Københavns Kommune samt Økonomi/Indenrigsministeren. Vi modtog dette svar fra Frank Jensen: Tak for dine henvendelser og jeres rapport om høringer i Københavns Kommune. For mig er det afgørende at dele viden og synspunkter i en demokratisk proces, og jeg mener, at borgere, brugere og andre eksterne parter skal mødes med åbenhed og lydhørhed i offentlige høringsprocesser om bl.a. lokalplaner. Jeg lægger stor vægt på de input, vi får via høringerne. Efter høringerne skal vi som politikere imidlertid afveje de forskellige hensyn og indsigelser, og det er klart, at vi ikke altid kan imødekomme alle de lokale ønsker, fordi der er mere overordnede hensyn at varetage. Dette mener jeg ikke skal forveksles med, at vi ikke lytter til borgerne. Københavns Kommunes borgerrådgiver har for nylig gennemført en undersøgelse af Københavns Kommunes administration af høringer. Konklusionen i borgerrådgiverens undersøgelse er, at reglerne om høring både de lovmæssige og de interne retningslinjer generelt overholdes i Københavns Kommune. Borgerrådgiveren giver i forbindelse med undersøgelsen en række generelle anbefalinger til alle i kommunen, der arbejder med høringer af berørte borgere og andre eksterne parter. Dem vil vi nu arbejde videre med. Jeg er blevet oplyst, at Borgerrepræsentationens Sekretariat den 12. april 2014 har modtaget din henvendelse om at fremlægge undersøgelsens resultater for Borgerrepræsentationen. Jeg kan oplyse, at hele Borgerrepræsentationen den 30. juni har fået tilsendt din mail af 26. juni med rapporten. Jeg vil lade det være op til Borgerrepræsentationens medlemmer, der på eget initiativ kan vælge at rejse din sag i Borgerrepræsentationen. I foreslår en række ændringer af planloven. De foreslåede ændringer af planloven kan ikke foretages af Københavns Kommune, men bør stilles direkte til Miljøministeriet. Min forvaltning modtager dog gerne konkrete forbedringsforslag til vores høringsprocesser inden for rammerne af planlovgivningen, for vi er altid interesserede i input til, hvordan vi kan forbedre vores borgerinddragelse. Venlig hilsen Frank Jensen Hertil svarede vi: Jeres egen (borgerrådgiver) undersøgelse havde kun svar fra 40 deltagere, og hovedparten var kommunale/offentlige institutioner. Dette kan ikke sammenlignes med vores undersøgelse med svar fra 220 borgere, med domainer spredt ud over baggrunde/erhverv, og repræsenterende 80 høringsrunder i København, herunder samtlige de store høringer. Og konklusionerne er mildest talt meget forskellige. Vi kan kun opfordre Københavns Kommune til at læse vores rapport, evaluere forslagene samt indbygge en kontinuert tilbagemelding fra borgerne på blivhoert portalen (I kan evt. få en kopi af vores web-kode). Vi mener ikke, at kommunen også skal bruge penge på at lave en tilsvarende undersøgelse, med borgerne, da vi allerede har lavet denne - med mindre I er uenige i undersøgelsen? For nuværende har Københavns Kommune ikke gjort andet end at lukke ned for adresser på høringssvar, hvilket går i en helt forkerte retning. Svar herpå blev ikke modtaget fra Frank Jensen.

12 Side 12 Hvidbog over kommentarer Der er modtaget en del kommentarer også foruden svar på spørgsmål og samlet vurderinger. Disse kommentarer er grupperet i feedback kategorier, i samme stil som forvaltninger behandler høringssvar. Hvidbogen findes i næste afsnit. Kategorierne er som følger, samt antal kommentarer til kategorien: Uprof metode #9 Dette dækker over forløbet som helhed, uden at angive nærmere årsager. Flere kommer fra den store by-høring om livgardens kaserne, som jo blev forkastet efter massive protester. Forløbene findes kaotisk. Information / Feedback #43 Generelt mangler borgerne feedback på deres høringssvar. De bliver efterladt uden videre opfølgning, selvom det burde være nærliggende at give dem opdateringer. Svært at få svar #6 Ganske få har angivet, at kommunikation til kommunen er problematisk. Men de øvrige kategorier angiver, at de svar, der senere modtages, ikke lever op til borgernes forventninger. Uenig i løsning #27 Mange har kommenteret på konkrete løsninger, selvom dette var udover formålet med denne undersøgelse. Lære af andre #1 Det ville være nærliggende at have en funktion i kommunen med funktion at opsamle de bedste erfaringer fra andre kommuner (og lande). Vi er bekendt med, at kommunen afholder rejser til udlandet, men dette kan måske gøres mere systematisk, også kaldet benchmarking. Allerede besluttet #88 Hovedparten af kommentarerne angiver, at høringsrunderne var spild af tid, høringssvar blev (delvis/hovedsageligt) ignoreret, da beslutningen allerede var truffet. Dette gælder både for projekter med bygherre, og for anlægsprojekter, som kommunen selv igangsætter. Udførsel anderledes #3 Velkendt at nogle projekter er blevet udført anderledes end beskrevet og besluttet, herunder tillægsdispensioner givet af forvaltningerne. Hørings svar #62 Andet største kritik-punkt er den delvis/hovedsagelige ignorering af høringssvar, som forvaltningerne grovsorterer. Der er utallige eksempler på indstillinger, hvor utallige høringssvar er opsummeret i ganske få linjer til politikerne. Dette underminerer demokratiket og effekten af høringsrunder.

13 Side 13 Hørings materiale #6 Flere finder høringsmaterialet fordrejet og manipulerende. Dette er muligvis et større problem end angivet. Herunder skyggediagrammer, som altid kan debateres, når kun få dage er medtaget, og ikke mindste december, hvor solen står lavest, typisk er undladt. Skyggeeffekter skal kunne dokumenteres ved før-efter beregninger, henover året. Også typisk findes der forskellige modeller af det endelige projekt, og materialet lader beslutninger stå åben, hvorved udførslen kan være anderledes end materialet foregiver overfor borgerne i høringsrunden. Borger møde #5 Flere finder borgermøderne spild af tid, hvor spørgsmål ikke besvares ordentlig, og hvor forvaltningen ikke er velforberedt. Der er flere eksempler på borgermøder, eller ensvej informationsmøder, hvor borgerne er dybt utilfredse hvilket egentlig burde stoppe høringen 100%. I de mange guldne kommentarer kan fremhæves følgende citater: - "JA, vi føler os fuldstændigt kørt over og magtesløse" - "Jeg følte mig klart kørt over i forbindelse med høringen. Informationsmøde og høring fremstod udelukkende som en skinmanøvre, hvor man allerede havde besluttet rammerne for projektet" - "Kommune virker ikke til at have de generelle borgere i interesse" - "kommunen i stort omfang fastholder sin planuden hensyntagen til høringssvarene. ET PSEUDODEMOKRATI!?" - "Kommunen har imødekommet bygherre, og ikke borgerne" - "Der blev holdt et borgermøde, hvor alle, der sagde noget, var imod forslaget, men alligevel konkluderede kommunen i referatet fra mødet, at borgerne, der deltog i mødet, var for forslaget (!)" - "Det virker som om, når man har taget en beslutning i kbh kommune, hører man slet ikke på andres mening" - "virket spm formalia, en procedure som skulle overstået da beslutningen egentlig var vedtaget af kommunen og stort set ikke et eneste høringssvar blev hørt!" - Når der bliver lavet høring for kommunens egne anlægsprojekter, dvs hvor det ikke er en privat der bygger, så virker høringsrunder ikke. Kommunen har jo allerede besluttet sig for at de synes at det er en god idé - "O stjerner, men det kan man ikke..." "èn stjerne er èn for meget" - "kommunens høringer er, at det bliver gjort fordi loven siger det, men at afgørelsen allerede er truffet forinden, hvorfor høringerne ikke har nogen reel indflydelse på den endelige beslutning" - "Ændringer i vedtaget forslaget opleves som kosmetisk pynt" "Høring burde være et dialogværktøj, men der har ikke været dialog. Spild af alles tid" - "kommunen og Morten Kabel totalt har kørt over mig og alle de andre" - "DERFOR har vi nu slogt vores lejlighed og flytter ud af københavns kommune"

14 Side 14 Hvidbogen I det følgende er modtagne kommentarer kategoriseret, på samme måde som forvaltningerne gør det for høringsrunder. Kategori Uprof metode Information / Feedback Svært at få svar Uenig I løsning lære af andre Allerede besluttet Udførsel anderledes Hørings svar Hørings materiale borger møde Antal Svar# 2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej 30 x x 128 x x x x 129 x 132 x x 139 x 29 x 39 x x 47 Amager Kulturpunkt 137 x 55 August Schade Kvartere 104 Broer over Inderhavnen 23 x 27 x x 34 x x 52 x 65 x 66 x 77 x 142 Broåbningspolitik 130 x Elværksgrunden - tillæg 1 62 x x Enghave Brygge med kommuneplantillæg 68 x 81 x 98 x x x 126 x 114 x Enghave Plads Metrostationsplads rettet udgave den 17. august x x

15 Side 15 Falck-Huset 141 x x Fisketorvet tillæg nr x Flytning af loppemarkeder fra Indre By 121 x 118 x Fodgængerstrategi 143 x Folkeskolereform - faglig udmøntning 90 x 9 x Forældreindflydelse i ny institutionsstruktur 145 x x Gammel Strand Metrostationsplads 10 x Godthåbsvej 11 x x 12 x x 17 x x 46 x x 67 x x x 76 x x 94 x x 97 x x 117 x x 134 x x x 45 x x 70 x x 87 x Grønttorvetsområdet 72 x x 108 x x x Helhedsplan for Harrestrup Å 82 x 37 x x Højklasset busløsning på Frederikssundsvej 28 x 40 x 16 x x

16 Side 16 Indførelse af 2-timers parkeringszone i området omkring Vejlands All 151 x x Jagtvej x x Juletræsstader 35 x x Kirkebjerg Skole 150 x Klubfællesskaber 148 Kommuneplantillæg for Folke Bernadottes Alle 48 x x Konkretisering af skybrudsplan for Vesterbro/ Ladegårds Å 96 x x Københavns Skybrudsplan 8 x Livgardens Kaserne 31 x 36 x 50 x 24 x x 53 x 136 x Lokalplan Lergravsvej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 1 x x 2 x x 4 x x 5 x x 6 x x 21 x x 26 x x 41 x x 61 x x 73 x x 92 x x 157 x x x 60 x x 102 x x 69 x

17 Side x x Metro til Nordhavn 64 x 111 x x Metro til Nordhavn - forudgaænde høring 44 x x 91 x x 78 x x Mjølnerparken 140 x x x 105 Nedlæggelse af Hillerødgades Skole 154 x x Nokken x Nordhavn skal udvides x x Ny Strandboulevarden 153 x x Ny skolestruktur på Amager 135 x x 133 x x Ny Østerbro Skole 14 x x 124 x 119 x x Nørrebro Station Metrostationsplads 110 x x Nørreport Station 125 x Panum II 19 x 100 x x 115 x x x 131 x x 144 x x x

18 Side 18 Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Nørrebro Parken 58 x x 80 x x x Roskildevej Vest 38 x 83 x 85 x Sadolin - forudgaænde offentlighed 123 x Scala 32 x x Skoledistriktsændringer x x 122 x x Skoledistriktsændringer x 147 x Skybrudskonkretisering for København vest og Frederiksberg vest 57 x x x 127 x x x x Stofindtagelsesrum 152 x Store Vindmøller ved Kalvebod Syd 149 x Strandgade Nord 155 x x x Sundbygård 33 x x Sundbyøster Skole 22 x x Supplerende høring - Lergravsvej. 3 x 89 x x 93 x x 112 x x 120 x x x 79 x 113 x x

19 Side 19 Supplerende høring Godthåbsvej 13 x x x 56 x x 95 x Tung trafik strategi 138 x x 84 x Turistskilte 99 x Udvidet høring Godthåbsvej 116 x x x VVM for opfyldninger og kanaler på Enghave Brygge 88 x x x VVM-screening af ændring af Emdrupparkens Idrætsanlæg 63 x VVM-tilladelse til vindmøller på Prøvestenen 74 x Vanløse bydelsplan 25 x Vibenshus Runddel Metrostationsplads 71 x Vindmøller på Kalvebod Syd 18 x 51 x 75 x 107 x Vindmøller til københavnerne 109 x Visionen - En havn af muligheder 49 x

20 Side 20 Kommentarer Følgende er modtagede kommentarer, sorteret efter høringsnavn, samlet vurdering og dato. Eventuelle personnavne er her fjernet fra teksten. Første tal i hver kommentar er svar-number, anvendt til hvidbogen. 2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej Usædvanligt uprofessionelt stykke arbejde - både forvaltningsretligt og informationsmæssigt Jeg synes måden dette er håndteret på - og resultatet af det - er under al kritik.det er helt uforståeligt at gæster og håndværkere i dagtimerne skal flytte bil indenfor 2 timer.jeg har spurgt kommunen hvor mange meter biler skal flyttes for ikke at få en bøde - men det kunne "man" ikke svare på!!!dette er en "usmagelig" pengemaskine, og var ikke nødvendigt at indføre på denne måde. Der skulle have været gæsteparkeringskort, som man kan finde ud af i andre kommuner Ærgerligt at man har fået påduttet disse parkeringsrestriktioner Jeg er glad for at den licens, som man nu er på nødsaget til at have i det mindste gælder til hele zonen. Det kunne være rart at se en statistik over hvor mange beboer der var for og imod, og forstå hvordan beslutningen om indførsel af zone blev truffet på baggrund deraf. Det virker meget udokumenteret. Man kunne foranlediges til at tro at beslutningen om indførsel af zone allerede var truffet inden høringen.det er desuden min oplevelse at problemet med mangel på parkeringspladser ikke er blevet mindre efter indførsel af p- zonen, for mig er problemet det samme som før med pladsmangel på hverdagsaftener efter 19. Skiltningen af den nyetablerede zone er meget diskret (hvilket rent æstetisk er et plus), men overses derfor desværre ofte, hvilket har resulteret i at nogle af mine besøgende har fået bøder :( Det var yderst utilfredsstillende, at man kun blev opmærksom på høringen ved opslag på træer på Esthersvej.Endvidere alt for sene informationer i forhold til ikrafttræden af ændringerne, som kun blev annonceret få dage før virkning. For folk på langtidsferie må det være et problem Høring vedr. parkering v. Hellerup Station: Her var ingen information vedr. hvad der blev besluttet og hvordan vi (beboerne) skulle forholde os. Information gennem naboer fik jeg, men intet fra kommunen, hjemmesiden vedr. høringen havde et dødt link.vi fik opslag på hoveddørene efter parkeringsskilte var sat op - (og det tog så i øvrigt 14 dage for mig at få en licens). Stort set alle naboer fik tidligt licens, men om det skyldes at deres beboerforeninger er bedre fungerende end min, ved jeg ikke. Parkeringszonen er i øvrigt en stor gevinst for beboerne, det skal siges! Den efterfølgende skiltning er ikke i overensstemmelse med den beslutning, som blev truffet og meddelt beboerne i brev fra Parkering København. Har efterfølgende skrevet til P Kbh men ikke hørt noget endnu.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6

25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 25 maj 2013 Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3 Konferencen om nabostøj... side 4-5 Mere DONG-opgravning?... side 6 Nye regler for byggeaffald...

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni 2009 11 Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus www.grundejeren.dk Fællesforeningens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere