Revision per 10 Oktober 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision per 10 Oktober 2014."

Transkript

1 Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

2 Side 2 Indhold Forord... 3 Samlet vurdering... 4 Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide?... 4 Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer?... 4 Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden?... 4 Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer?... 4 Anbefalinger... 5 Spørgsmål og svar... 6 Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide?... 6 Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer?... 6 Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden?... 6 Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer?... 6 Datagrundlag... 7 Spørgeskema... 8 Resultat-visning... 8 Evaluering af feedback processen... 9 Frank Jensens og BR s Kommentarer Hvidbog over kommentarer Uprof metode # Information / Feedback # Svært at få svar # Uenig i løsning # Lære af andre # Allerede besluttet # Udførsel anderledes # Hørings svar # Hørings materiale # Borger møde # Hvidbogen Kommentarer Referencer OIM Pressemeddelelse

3 Side 3 Forord Denne undersøgelse af høringsrunder i Københavns Kommune er foretaget af Øresundsgruppen, som er en lille gruppe af borgere, bosat ved Øresund på Amager. Øresundsgruppen har været aktive i kampen imod lokalplan og tillæg til kommunalplan for Lergravsvej, som blev den største lokale høringsrunde i Københavns Kommune s digitale historie dvs. siden den digital høringsplatform blev lanceret i Vi var heldige, at første høringsrunde var omkring kommunalvalget, hvilket gav ekstra lydhørhed fra politikerne og dermed nogle ændringer til et alt-for allerede godkendt projekt. Resten ender desværre formentlig i dyre og lange civile retssager. Undervejs i vores kamp har vi haft kontakt til mange andre aktive grupper overalt i byen og hørt deres beretninger. Det var ikke smukke beretninger, og derfor besluttede vi at lave statistik på høringsrunder og dernæst en spørgerunde til over 3000 borgere, der har indgivet høringssvar igennem årene. Dette er den første undersøgelse af borgernes opfattelse af høringsrunder, nogensinde, i Danmark. Vi ønsker, at Københavns Kommune viser resten af Danmark, hvordan det skal gøres. Men mere ønsker vi ændringer til planlovgivningen, således at fremtidige høringsrunder bliver mere demokratiske, inddrager borgerne særligt naboerne, samt gør borgerne tilfredse. I hele landet. Undersøgelsen giver desværre et wake-up call. Lovgivningen på planområdet skal revideres. God læsning! Eksempel - Indtryk samlet fra Fisketorvets høring...

4 Side 4 Samlet vurdering Borgerne vurderede deres høringsrunder på en 1-5 skala med et gennemsnit på 1.9/5. Kunde/borgertilfredsheden er dermed på 38%. Dette er fordelt på følgende forvaltninger: Forvaltning Vurdering Pct Børne- og Ungdoms forvaltning (BUF) 2.05/5 41% Økonomi forvaltning (ØKF) 1.0/5 20% Social forvaltning (SOF) 2.2/5 44% Teknik- og Miljø forvaltning (TMF) 1.87/5 37% Øvrige KK-projekter 3.5/5 70% Intern revisions årsrapport for 2013 angiver, at kommunens revisor har tilkendegivet, at målsætningen for kommunens tilfredshedsprocent er 80 %. I mangel på anden eksplicit målsætning om tilfredshed kan dette bruges. Høringerne er derfor langt fra målet. Det skal også nævnes, at borgerrådgiveren har udført en spørgerunde, med 150 deltagere, hvoraf knap 40 gav tilbagemelding, hovedparten dog kommunale og andre offentlige institutioner. Denne undersøgelse viste et andet billede, men målgruppen var en (meget) anden. Mange borgere har imidlertid givet en højere samlet vurdering end, hvad de enkelte spørgsmål tilkendegiver. Målt på besvarelserne til spøgsmålene, ser ovenstående endnu mindre pænt ud. Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide? 1.57/5 28% Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer? 1.05/5 19% Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden? 0.86/5 14% Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer? 2.65/5 40% Se videre omkring de enkelte spørgsmål på næste sider. Ovenstående vurderinger og procenter kan også vægtes med størrelse på høringsrunderne, hvilket vil give lidt lavere vurderinger. Fordeling af de samlede vurderinger af hver Høringsrunde er vist i dette histogram, som er meget fordrejet til venstre

5 Side 5 Anbefalinger Er det virkelig kun de kritiske utilfredse borgere, der har taget del i denne undersøgelse den første undersøgelse af borgernes opfattelse af høringsrunder i Danmarks største kommune, opmålt på antal beboere? Er det virkelig kun de utilfredse borgere, der indsender høringssvar og kan man dermed konkludere, at resten er tilfredse? Svaret hertil er et Nej. Forklaringen er, at det generelt kun er engagerede borgere (der er kommet op af sofaen),som deltager i høringsrunder, og dernæst kun i denne undersøgelser. Med 220 svar på undersøgelsen, så skal denne undersøgelse tillægges værdi - og tages til efterretning. Det er tydeligt, at borgerne ikke oplever, at lokalplanshøringer giver dem mulighed for reelt at ændre på forslagene. For mange høringsrunder tillægges dette, at bygherren/forvaltninger/politikere har brugt for meget tid og resourcer inden selv høringen starter, hvorved beslutningen synes afgjort på forhånd. Økonomi og indenrigsministeret har da også nedsat et udvalg, der skal lave et eftersyn for at skabe bedre borgerinddragelse og styrke lokaldemokratiet. Dette blev meddelt 22. Maj 2014 til pressen. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger: I et levende demokrati har borgerne har mulighed for at give deres meninger til kende og reelt blive inddraget i de lokale beslutninger. Derfor glæder jeg mig til resultatet af udvalgets arbejde. Vi skal sørge for, at høringer ikke blot er ren bureaukratisk rutine, og noget man kun gør, fordi man skal. Høringerne skal give mening både for beslutningstagerne og for dem, der høres. Det skaber engagement i vores lokale demokrati og kan give bedre beslutninger. Ministeriet har tilkendegivet, at nærværende undersøgelse kan bruges som datagrundlag for udvalget. Vores anbefalinger hertil (og til Københavns Kommune) er: 1) Kommuniker tilbage til borgere, der har indgivet høringssvar. Hele processen efterfølgende, og svar på deres høringssvar (eks. Uddrag af hvidbog). Dette bør være en del af blivhørt portalen. Lav afsluttende spørgeskema til borgeren omkring deres oplevelse af høringsrunde (som denne). 2) Inddrag borgere i udarbejdelse af forslaget, så de har mere medbestemmelse. Besøg området tidligt og snak med naboerne, både når det er for projekter med bygherre og kommunens egne anlægsprojekter. 3) Tag mere hensyn til eksisterende naboer fremfor nye. Eksisterende naboer har ofte købt under visse forudsætninger og med en kendt fremtid. Derfor skal de have mere indflydelse på lokale ændringer. I mange kommuner skal villa-naboer godkende simplere ændringer (f.eks. høj rejsning), men tilsvarende regler findes ikke for projekter, selvom de kan burde høre ind under naboretten, som kræver mere lovgivning fremfor en ukonkret (nabo)retspraksis. 4) Lav regler om antal indsigelser, før et forslag forkastes. Når der er massiv modstand, så hjælper kosmetiske ændringer ikke. 5) Re-evaluer bestillingsarbejder, når der er en bygherre bagved. For mange projekter gennemtvinges med stærke bygherrer og kendte arkitekter. Disse kan så ende i civilretssager, efter at både forvaltninger og politikere frastår deres ansvar. Kommune og forvaltning skal kunne stille krav til bygherre omkring ekstra inddragelse af naboer, hvilket for nuværende ikke er muligt. 6) Indret - så forvaltninger stiller lige så mange ressourcer til rådighed for borgerne som for bygherrerne. Disse punkter kræver ændringer af planlovgningen - af miljøministeriet. Indtil da må vi erkende, at svaret på denne undersøgelse er citat "JA, vi føler os fuldstændigt kørt over og magtesløse".

6 Side 6 Spørgsmål og svar De enkelte spørgsmål har modtaget besvarelser som følger: Har kommunen ramt rigtigt med forslaget udsendt i høringsrunde - god ide? # PCT Meget enig 40 18% Lidt Enig 22 10% Hverken uenig/enig / ved ikke 22 10% Lidt Uenig 21 10% Meget uenig % Der er her 62% af forslagene, som borgerne ikke mener godt om, mens der kun er 28% som rammer rigtigt. Dette kunne tyde på, at mange af forslagene kommer som overraskelse for borgerne. Har kommunen hørt på dit høringssvar - og lavet evt ændringer? # PCT Meget enig 13 6% Lidt Enig 27 12% Hverken uenig/enig / ved ikke 30 14% Lidt Uenig 23 10% Meget uenig % Der er her 68% utilfredshed med effekten af høringssvar, mens kun 18% føler sig hørt. Dette sætter spørgsmålstegn ved høringsrunder er de kosmetiske, eller forkastes svarene blot af forvaltninger og/eller politikerne. Er du glad for det forslag, som blev vedtaget efter høringsrunden? # PCT Meget enig 18 8% Lidt Enig 14 6% Hverken uenig/enig / ved ikke 34 16% Lidt Uenig 18 8% Meget uenig % Der er her hele 70% utilfredshed med vedtagne forslag, mens kun 14% er glade for endelig forslag. Er høringsmaterialet utroværdigt bliver der giver dispensationer bagefter? Er du bekendt med høringsprocedurer, føler dig informeret, har opsøgt yderligere informationer? # PCT Meget enig 30 14% Lidt Enig 57 26% Hverken uenig/enig / ved ikke 55 25% Lidt Uenig 27 12% Meget uenig 51 23% Der er her en ligelig fordeling mellem borgere, der er bekendt (40%) og ikke-bekendt (35%) med procedurer. Men baseret på 25% hverken / ved ikke, mangler der yderligere information og opfølgning med borgere, herunder tilbagemelding på høringssvar fra forvaltninger og dernæst tilbagemelding på behandling i udvalg og borgerrepræsentationen.

7 Side 7 Datagrundlag Der er indkommet 4769 høringssvar siden, at den digitale høringsplatform blev taget i brug primo Dette for 351 høringsrunder, hvilket giver 13 svar i gennemsnit per høringsrunde. Undersøgelsen er forløbet fra medio Marts til ultimo Maj Der er cirka 3300 unikke brugere, da lokaludvalgene har skrevet mange høringssvar. Disse borgere er blevet mailet nogle gange i denne undersøgelse, alle på samme måde (og med samme mail-tekst). Se mail-teksten under referencer. Der har været en open-rate / click-through-ratio på 33% - dvs. hvor mailen har ført til åbning af url en til spørgsskemaet. Dette er meget højt for mail-kampagner, som typisk kun ligger på 2-5%. Der er modtaget 220 svar fra borgere med vurdering af 79 høringsrunder - herunder 157 kommentarer. Kommentar feltet var valgfrit. Af de 33% open-rate har 75% kun brugt 1-10 sekunder på siden, mens de resterende 25% har udfyldt spørgeskemaet. Dette kan skyldes, at borgeren ikke ønskede at udfylde og angive navn, men det kan også skyldes manglende sympati med kommunens logo, da mange borgere først troede, at undersøgelsen blev lavet af kommunen selv. Kommunen har gjort opmærksom herpå, så logoet blev dernæst ændret fra Københavns Kommune til Københavns Borgere. De 220 svar på 79 høringsrunder dækker 67% af alle høringsrunder, opgjort per antal høringssvar, herunder næsten alle større høringsrunder afholdt. Og procenten er 72%, hvis offentlige institutioner undlades ( s med *kk.dk domain). En del høringer er overvejende kommunale (f.eks. omkring budgetmodeller), hvor målgruppen er offentlige institutioner. For disse runder har meget få givet tilbagemelding ( s med *kk.dk domain). Dækningen af de største høringer er vist i nedenstående. Vibevej 25 lokal-høringen er også her udeladt, da runden har overvægt af religiøs karakter (bygning af Moské).

8 Side 8 Spørgeskema Spørgeskemaet har været reviewet af flere borgere og er dernæst udsendt til borgere, der har afgivet høringssvar, i flere omgange. Kopi har også været sendt til lokaludvalg og til medlemmer af borgerrepræsentationen. Her vist et udsnit af web-siden: Komplet web-side kan forefindes på : Resultat-visning Resultaterne vises på statistik web-siden med farvet ikon for gennemsnitlig vurdering (grøn (5-3.67)/gul ( )/rød (2.33-1)). Der vises kun aggregerede resultater. Her vist et udsnit fra web-siden: Komplet web-side kan forefindes på :

9 Side 9 Evaluering af feedback processen Mange borgere har valgt bevidst eller ubevidst ikke at deltage af forskellige årsager, herunder: - fraflytning fra Københavns Kommune - adresse fra høringen er ikke længere gyldig - nogle borgere har glemt alt om høringen - men vi har i flere tilfælde hjulpet dem med titlen og dato for høringssvar - IT-vanskeligheder med at udfylde og afsende elektronisk (typisk firma sikkerhedsindstillinger) - uvilje til at give feedback på endnu ikke afsluttede høringsrunder. Mange kender ikke status hvor ligger høringen nu, forvaltningen, udvalg, borgerrepræsentation eller færdig. - en del borgere troede i starten, at kommunen stod bag ved undersøgelsen, hvilket udløste flere negative reaktioner. - uenighed med spørgsmålene (dog kun ganske få borgere) - nogle borgere får for megen "Venligst lad være med at udsende denne slags oftere, da det måske påvirker folk til at være tilbageholdende med at give deres mening til kende på kommunens hjemmeside." - og endelig er der en meget lav deltagelse af kommunalt ansatte ( s med *kk.dk domain). Enten modstand mod selv-vurdering eller angst herfor. Derfor er der ikke mange vurderinger på 100% offentlige projekter, eksempelvis Ny budgetmodel* -runder kan undre, hvorfor disse overhovedet er i høring. Men mange borgere har givet yderst positiv tilbagemelding på, at de nu endelig bliver anspurgt omkring deres oplevelse med høringer: - "Er du gal mand et sejt initiativ!!!" - "Det fortjener ros at I tager dette arbejde på jer. Men skemaet burde have en Ved Ikke rubrik, for måske ved man ikke hvad man skal svare på de to sidste spørgsmål. " - "Stor ros til din høringsevaluering" - "Det er som sådan sikkert et udmærket initiativ du har lavet. Men det er også spam og jeg vil gerne fjernes fra denne mail liste." - "Godt initiativ du har sat i vandet her og jeg håber at der kommer noget positivt ud af det." - "Tak for initiativet, herunder oversigten over de mange høringer." - "I øvrigt godt initiativ!" - "Godt initiativ! Jeg har ikke svaret endnu da det for tidligt at sige om kommunen har hørt efter i min sag. Det er dog en hård kamp bare at få et møde med embedsmændene, så jeg er ikke optimist " - "Må indrømme, at der disponeres så elendigt i KK, at jeg er begyndt at springe de kommunale projekter over." - "Godt initiativ!" - "Godt gået! God kamp!" Og endelig kommentarer til denne rapport (udkast og endelig udgave): - Super godt initiativ! Det er fedt at I tager dette på jer. Især sætningen om at der tages mere hensyn til fremtidige end til nutidige beboere er lige i øjet! - Det er et flot stykke arbejde, som forhåbentlig vil føre til ændringer i praksis fremover. Pt er fornemmelsen jo, at man ikke er en del af kommunen, men blot er underlagt kommunen. - Dejligt at nogen holder Kbh. Kommune i ørerne! - Det er et helt enormt og meget beundringsværdigt arbejde I har præsteret. Hatten af for det.

10 Side 10 - Tak for en imponerende indsats. Det er en vigtig rapport, men også nedslående og overraskende, at så mange borgere i København har haft den samme oplevelse. I får til gengæld stor ros fra mig for jeres initiativ og arbejde. Flot skrevet og præsenteret også. Tak for det! - Jeg vil godt sige tak for det store og omfattende arbejde I har udført, -- håber det vil give klare forbedringer, -- det har jeres indsats fortjent. - tak for godt arbejde, spændende læsning :) Ærgerligt, at borgerne køres over, godt at få det afsløret!! Denne feedback bør være en del af høringsprocedurerne, hvor de involverede borgere efterfølgende får mulighed for at evaluere deres høringsrunde. Dette bør være en del af blivhørt portalen, fremfor en enkeltstående undersøgelse, lavet af skattebetalende borgere.

11 Side 11 Frank Jensens og BR s Kommentarer Rapporten er fremlagt for Frank Jensen og Borgerrepræsentationen (BR). Primær feedback kom fra Frank Jensen (A), som bad tidligt om at få udkast, hvilket er yderst positivt. Dernæst meldte Klaus Mygind (F) sig og tilbød at facilitere fremlæggelse for BR, dog udenfor normal BR-regi. Også tilsendt: Borgerrådgiveren og Intern Revision i Københavns Kommune samt Økonomi/Indenrigsministeren. Vi modtog dette svar fra Frank Jensen: Tak for dine henvendelser og jeres rapport om høringer i Københavns Kommune. For mig er det afgørende at dele viden og synspunkter i en demokratisk proces, og jeg mener, at borgere, brugere og andre eksterne parter skal mødes med åbenhed og lydhørhed i offentlige høringsprocesser om bl.a. lokalplaner. Jeg lægger stor vægt på de input, vi får via høringerne. Efter høringerne skal vi som politikere imidlertid afveje de forskellige hensyn og indsigelser, og det er klart, at vi ikke altid kan imødekomme alle de lokale ønsker, fordi der er mere overordnede hensyn at varetage. Dette mener jeg ikke skal forveksles med, at vi ikke lytter til borgerne. Københavns Kommunes borgerrådgiver har for nylig gennemført en undersøgelse af Københavns Kommunes administration af høringer. Konklusionen i borgerrådgiverens undersøgelse er, at reglerne om høring både de lovmæssige og de interne retningslinjer generelt overholdes i Københavns Kommune. Borgerrådgiveren giver i forbindelse med undersøgelsen en række generelle anbefalinger til alle i kommunen, der arbejder med høringer af berørte borgere og andre eksterne parter. Dem vil vi nu arbejde videre med. Jeg er blevet oplyst, at Borgerrepræsentationens Sekretariat den 12. april 2014 har modtaget din henvendelse om at fremlægge undersøgelsens resultater for Borgerrepræsentationen. Jeg kan oplyse, at hele Borgerrepræsentationen den 30. juni har fået tilsendt din mail af 26. juni med rapporten. Jeg vil lade det være op til Borgerrepræsentationens medlemmer, der på eget initiativ kan vælge at rejse din sag i Borgerrepræsentationen. I foreslår en række ændringer af planloven. De foreslåede ændringer af planloven kan ikke foretages af Københavns Kommune, men bør stilles direkte til Miljøministeriet. Min forvaltning modtager dog gerne konkrete forbedringsforslag til vores høringsprocesser inden for rammerne af planlovgivningen, for vi er altid interesserede i input til, hvordan vi kan forbedre vores borgerinddragelse. Venlig hilsen Frank Jensen Hertil svarede vi: Jeres egen (borgerrådgiver) undersøgelse havde kun svar fra 40 deltagere, og hovedparten var kommunale/offentlige institutioner. Dette kan ikke sammenlignes med vores undersøgelse med svar fra 220 borgere, med domainer spredt ud over baggrunde/erhverv, og repræsenterende 80 høringsrunder i København, herunder samtlige de store høringer. Og konklusionerne er mildest talt meget forskellige. Vi kan kun opfordre Københavns Kommune til at læse vores rapport, evaluere forslagene samt indbygge en kontinuert tilbagemelding fra borgerne på blivhoert portalen (I kan evt. få en kopi af vores web-kode). Vi mener ikke, at kommunen også skal bruge penge på at lave en tilsvarende undersøgelse, med borgerne, da vi allerede har lavet denne - med mindre I er uenige i undersøgelsen? For nuværende har Københavns Kommune ikke gjort andet end at lukke ned for adresser på høringssvar, hvilket går i en helt forkerte retning. Svar herpå blev ikke modtaget fra Frank Jensen.

12 Side 12 Hvidbog over kommentarer Der er modtaget en del kommentarer også foruden svar på spørgsmål og samlet vurderinger. Disse kommentarer er grupperet i feedback kategorier, i samme stil som forvaltninger behandler høringssvar. Hvidbogen findes i næste afsnit. Kategorierne er som følger, samt antal kommentarer til kategorien: Uprof metode #9 Dette dækker over forløbet som helhed, uden at angive nærmere årsager. Flere kommer fra den store by-høring om livgardens kaserne, som jo blev forkastet efter massive protester. Forløbene findes kaotisk. Information / Feedback #43 Generelt mangler borgerne feedback på deres høringssvar. De bliver efterladt uden videre opfølgning, selvom det burde være nærliggende at give dem opdateringer. Svært at få svar #6 Ganske få har angivet, at kommunikation til kommunen er problematisk. Men de øvrige kategorier angiver, at de svar, der senere modtages, ikke lever op til borgernes forventninger. Uenig i løsning #27 Mange har kommenteret på konkrete løsninger, selvom dette var udover formålet med denne undersøgelse. Lære af andre #1 Det ville være nærliggende at have en funktion i kommunen med funktion at opsamle de bedste erfaringer fra andre kommuner (og lande). Vi er bekendt med, at kommunen afholder rejser til udlandet, men dette kan måske gøres mere systematisk, også kaldet benchmarking. Allerede besluttet #88 Hovedparten af kommentarerne angiver, at høringsrunderne var spild af tid, høringssvar blev (delvis/hovedsageligt) ignoreret, da beslutningen allerede var truffet. Dette gælder både for projekter med bygherre, og for anlægsprojekter, som kommunen selv igangsætter. Udførsel anderledes #3 Velkendt at nogle projekter er blevet udført anderledes end beskrevet og besluttet, herunder tillægsdispensioner givet af forvaltningerne. Hørings svar #62 Andet største kritik-punkt er den delvis/hovedsagelige ignorering af høringssvar, som forvaltningerne grovsorterer. Der er utallige eksempler på indstillinger, hvor utallige høringssvar er opsummeret i ganske få linjer til politikerne. Dette underminerer demokratiket og effekten af høringsrunder.

13 Side 13 Hørings materiale #6 Flere finder høringsmaterialet fordrejet og manipulerende. Dette er muligvis et større problem end angivet. Herunder skyggediagrammer, som altid kan debateres, når kun få dage er medtaget, og ikke mindste december, hvor solen står lavest, typisk er undladt. Skyggeeffekter skal kunne dokumenteres ved før-efter beregninger, henover året. Også typisk findes der forskellige modeller af det endelige projekt, og materialet lader beslutninger stå åben, hvorved udførslen kan være anderledes end materialet foregiver overfor borgerne i høringsrunden. Borger møde #5 Flere finder borgermøderne spild af tid, hvor spørgsmål ikke besvares ordentlig, og hvor forvaltningen ikke er velforberedt. Der er flere eksempler på borgermøder, eller ensvej informationsmøder, hvor borgerne er dybt utilfredse hvilket egentlig burde stoppe høringen 100%. I de mange guldne kommentarer kan fremhæves følgende citater: - "JA, vi føler os fuldstændigt kørt over og magtesløse" - "Jeg følte mig klart kørt over i forbindelse med høringen. Informationsmøde og høring fremstod udelukkende som en skinmanøvre, hvor man allerede havde besluttet rammerne for projektet" - "Kommune virker ikke til at have de generelle borgere i interesse" - "kommunen i stort omfang fastholder sin planuden hensyntagen til høringssvarene. ET PSEUDODEMOKRATI!?" - "Kommunen har imødekommet bygherre, og ikke borgerne" - "Der blev holdt et borgermøde, hvor alle, der sagde noget, var imod forslaget, men alligevel konkluderede kommunen i referatet fra mødet, at borgerne, der deltog i mødet, var for forslaget (!)" - "Det virker som om, når man har taget en beslutning i kbh kommune, hører man slet ikke på andres mening" - "virket spm formalia, en procedure som skulle overstået da beslutningen egentlig var vedtaget af kommunen og stort set ikke et eneste høringssvar blev hørt!" - Når der bliver lavet høring for kommunens egne anlægsprojekter, dvs hvor det ikke er en privat der bygger, så virker høringsrunder ikke. Kommunen har jo allerede besluttet sig for at de synes at det er en god idé - "O stjerner, men det kan man ikke..." "èn stjerne er èn for meget" - "kommunens høringer er, at det bliver gjort fordi loven siger det, men at afgørelsen allerede er truffet forinden, hvorfor høringerne ikke har nogen reel indflydelse på den endelige beslutning" - "Ændringer i vedtaget forslaget opleves som kosmetisk pynt" "Høring burde være et dialogværktøj, men der har ikke været dialog. Spild af alles tid" - "kommunen og Morten Kabel totalt har kørt over mig og alle de andre" - "DERFOR har vi nu slogt vores lejlighed og flytter ud af københavns kommune"

14 Side 14 Hvidbogen I det følgende er modtagne kommentarer kategoriseret, på samme måde som forvaltningerne gør det for høringsrunder. Kategori Uprof metode Information / Feedback Svært at få svar Uenig I løsning lære af andre Allerede besluttet Udførsel anderledes Hørings svar Hørings materiale borger møde Antal Svar# 2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej 30 x x 128 x x x x 129 x 132 x x 139 x 29 x 39 x x 47 Amager Kulturpunkt 137 x 55 August Schade Kvartere 104 Broer over Inderhavnen 23 x 27 x x 34 x x 52 x 65 x 66 x 77 x 142 Broåbningspolitik 130 x Elværksgrunden - tillæg 1 62 x x Enghave Brygge med kommuneplantillæg 68 x 81 x 98 x x x 126 x 114 x Enghave Plads Metrostationsplads rettet udgave den 17. august x x

15 Side 15 Falck-Huset 141 x x Fisketorvet tillæg nr x Flytning af loppemarkeder fra Indre By 121 x 118 x Fodgængerstrategi 143 x Folkeskolereform - faglig udmøntning 90 x 9 x Forældreindflydelse i ny institutionsstruktur 145 x x Gammel Strand Metrostationsplads 10 x Godthåbsvej 11 x x 12 x x 17 x x 46 x x 67 x x x 76 x x 94 x x 97 x x 117 x x 134 x x x 45 x x 70 x x 87 x Grønttorvetsområdet 72 x x 108 x x x Helhedsplan for Harrestrup Å 82 x 37 x x Højklasset busløsning på Frederikssundsvej 28 x 40 x 16 x x

16 Side 16 Indførelse af 2-timers parkeringszone i området omkring Vejlands All 151 x x Jagtvej x x Juletræsstader 35 x x Kirkebjerg Skole 150 x Klubfællesskaber 148 Kommuneplantillæg for Folke Bernadottes Alle 48 x x Konkretisering af skybrudsplan for Vesterbro/ Ladegårds Å 96 x x Københavns Skybrudsplan 8 x Livgardens Kaserne 31 x 36 x 50 x 24 x x 53 x 136 x Lokalplan Lergravsvej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 1 x x 2 x x 4 x x 5 x x 6 x x 21 x x 26 x x 41 x x 61 x x 73 x x 92 x x 157 x x x 60 x x 102 x x 69 x

17 Side x x Metro til Nordhavn 64 x 111 x x Metro til Nordhavn - forudgaænde høring 44 x x 91 x x 78 x x Mjølnerparken 140 x x x 105 Nedlæggelse af Hillerødgades Skole 154 x x Nokken x Nordhavn skal udvides x x Ny Strandboulevarden 153 x x Ny skolestruktur på Amager 135 x x 133 x x Ny Østerbro Skole 14 x x 124 x 119 x x Nørrebro Station Metrostationsplads 110 x x Nørreport Station 125 x Panum II 19 x 100 x x 115 x x x 131 x x 144 x x x

18 Side 18 Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Nørrebro Parken 58 x x 80 x x x Roskildevej Vest 38 x 83 x 85 x Sadolin - forudgaænde offentlighed 123 x Scala 32 x x Skoledistriktsændringer x x 122 x x Skoledistriktsændringer x 147 x Skybrudskonkretisering for København vest og Frederiksberg vest 57 x x x 127 x x x x Stofindtagelsesrum 152 x Store Vindmøller ved Kalvebod Syd 149 x Strandgade Nord 155 x x x Sundbygård 33 x x Sundbyøster Skole 22 x x Supplerende høring - Lergravsvej. 3 x 89 x x 93 x x 112 x x 120 x x x 79 x 113 x x

19 Side 19 Supplerende høring Godthåbsvej 13 x x x 56 x x 95 x Tung trafik strategi 138 x x 84 x Turistskilte 99 x Udvidet høring Godthåbsvej 116 x x x VVM for opfyldninger og kanaler på Enghave Brygge 88 x x x VVM-screening af ændring af Emdrupparkens Idrætsanlæg 63 x VVM-tilladelse til vindmøller på Prøvestenen 74 x Vanløse bydelsplan 25 x Vibenshus Runddel Metrostationsplads 71 x Vindmøller på Kalvebod Syd 18 x 51 x 75 x 107 x Vindmøller til københavnerne 109 x Visionen - En havn af muligheder 49 x

20 Side 20 Kommentarer Følgende er modtagede kommentarer, sorteret efter høringsnavn, samlet vurdering og dato. Eventuelle personnavne er her fjernet fra teksten. Første tal i hver kommentar er svar-number, anvendt til hvidbogen. 2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej Usædvanligt uprofessionelt stykke arbejde - både forvaltningsretligt og informationsmæssigt Jeg synes måden dette er håndteret på - og resultatet af det - er under al kritik.det er helt uforståeligt at gæster og håndværkere i dagtimerne skal flytte bil indenfor 2 timer.jeg har spurgt kommunen hvor mange meter biler skal flyttes for ikke at få en bøde - men det kunne "man" ikke svare på!!!dette er en "usmagelig" pengemaskine, og var ikke nødvendigt at indføre på denne måde. Der skulle have været gæsteparkeringskort, som man kan finde ud af i andre kommuner Ærgerligt at man har fået påduttet disse parkeringsrestriktioner Jeg er glad for at den licens, som man nu er på nødsaget til at have i det mindste gælder til hele zonen. Det kunne være rart at se en statistik over hvor mange beboer der var for og imod, og forstå hvordan beslutningen om indførsel af zone blev truffet på baggrund deraf. Det virker meget udokumenteret. Man kunne foranlediges til at tro at beslutningen om indførsel af zone allerede var truffet inden høringen.det er desuden min oplevelse at problemet med mangel på parkeringspladser ikke er blevet mindre efter indførsel af p- zonen, for mig er problemet det samme som før med pladsmangel på hverdagsaftener efter 19. Skiltningen af den nyetablerede zone er meget diskret (hvilket rent æstetisk er et plus), men overses derfor desværre ofte, hvilket har resulteret i at nogle af mine besøgende har fået bøder :( Det var yderst utilfredsstillende, at man kun blev opmærksom på høringen ved opslag på træer på Esthersvej.Endvidere alt for sene informationer i forhold til ikrafttræden af ændringerne, som kun blev annonceret få dage før virkning. For folk på langtidsferie må det være et problem Høring vedr. parkering v. Hellerup Station: Her var ingen information vedr. hvad der blev besluttet og hvordan vi (beboerne) skulle forholde os. Information gennem naboer fik jeg, men intet fra kommunen, hjemmesiden vedr. høringen havde et dødt link.vi fik opslag på hoveddørene efter parkeringsskilte var sat op - (og det tog så i øvrigt 14 dage for mig at få en licens). Stort set alle naboer fik tidligt licens, men om det skyldes at deres beboerforeninger er bedre fungerende end min, ved jeg ikke. Parkeringszonen er i øvrigt en stor gevinst for beboerne, det skal siges! Den efterfølgende skiltning er ikke i overensstemmelse med den beslutning, som blev truffet og meddelt beboerne i brev fra Parkering København. Har efterfølgende skrevet til P Kbh men ikke hørt noget endnu.

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at Bilag 7 Bilag 9 Referat og evaluering fra borgerdialogen Lise Palm fortalte, at mødet som et orienteringsmøde, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til forslagene. Endvidere blev der orienteret

Læs mere

Høringssvar er hovedsageligt negative over for ny koncert- og øvebygning. I forgårs sluttede høringsperioden for det lokalplanforslag, Københavns

Høringssvar er hovedsageligt negative over for ny koncert- og øvebygning. I forgårs sluttede høringsperioden for det lokalplanforslag, Københavns KULTUR 4. APR. 20 r3 Kl.. r5.27 Københavnere protesterer mod musikbygning i Kgs. Have Høringssvar er hovedsageligt negative over for ny koncert- og øvebygning. DEL GEMTILLISTE KIM FABER Den kontroversielle

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype: AO Antal sider i opgavesættet

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ny skole på Sluseholmen

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ny skole på Sluseholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 19.. december 2017 Sagsnr. 2017-0398490 Til medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget Dokumentnr. 2017-0398490-1

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Center for Teknik og Miljø Februar 2014 SUOS Indkomne bemærkninger CTMs bemærkninger 1. Vejdirektoratet

Læs mere

HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ

HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ CENTER for BY, KULTUR og ERHVERV HVIDBOG OVER INDKOMNE INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE OMKRING BRYDEHUSVEJ 1 Ballerup Kommune Center

Læs mere

MØDEREFERAT. Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard. Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00

MØDEREFERAT. Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard. Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION MØDEREFERAT Emne: Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00 11 borgere Mødedeltagere: ØU:

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 230/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Kreta. 09.07. 17.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.906 kr. Voldsomme lydgener fra naboens hane,

Læs mere

Det mindede os om, hvilken elendig stand, vores fortove efterhånden er i.

Det mindede os om, hvilken elendig stand, vores fortove efterhånden er i. Beretning 2014/15 Grundejerforeningen Kløverbladet Vejene For et års tid siden, lige efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen underrettet om seks grundejere, der havde fået påbud fra kommunen om

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed.

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed. Roskilde Kommune Miljø og Byggesag, Byggesag Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde, den 20. september 2015 Til Roskilde kommune. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg

Læs mere

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt

Læs mere

Torsdag den 7. april 2005 kl. 16.00 17.00 i Mødestalden. Der var udsendt følgende dagsorden: 1. Kort orientering om

Torsdag den 7. april 2005 kl. 16.00 17.00 i Mødestalden. Der var udsendt følgende dagsorden: 1. Kort orientering om Christianiaprojektet 3. maj 2005 SES 990-0006 agj/agj Referat af møde ml. SES, Christianias Naboer og Christianshavns Lokalråd Torsdag den 7. april 2005 kl. 16.00 17.00 i Mødestalden. Der var udsendt følgende

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag).

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag). AO 1 Anders Andersen ansøgte den 9. februar 2011 Storby Kommune om dispensation fra den for området gældende lokalplan, jf. planlovens 19, stk. 1, således at han kunne opføre en mindre tilbygning til sit

Læs mere

Kære Rander Kommune. Jacob Krath. Sendt: 30. marts :41. Emne: Indsigelse for lokalplanforslag 618

Kære Rander Kommune. Jacob Krath. Sendt: 30. marts :41. Emne: Indsigelse for lokalplanforslag 618 Jacob Krath Fra: Plan Sendt: 30. marts 2015 12:41 Til: Jacob Krath Emne: Indsigelse for lokalplanforslag 618 Fra: ove laursen [mailto:ove.laursen@hotmail.com] Sendt: 29. marts 2015 18:58 Til: Plan Emne:

Læs mere

HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE. Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE. Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 3 HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF. 33 66 14 00 E-MAIL: BORGERRAADGIVEREN@KK.DK WWW.BORGERRAADGIVER.KK.DK HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen.

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Vi var tilhørere til kommunalbestyrelsesmødet den 14.10.2013, hvor sagen om højvandssikring ved Hou Nordstrand (pkt 193)

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

DN Københavns høringssvar til Københavns kommunes vision: En havn af muligheder.

DN Københavns høringssvar til Københavns kommunes vision: En havn af muligheder. Danmarks Naturfredningsforening, København Formand Rune Kjærgaard Lange, tlf. 23 37 40 02, e-mail runeklange@hotmail.com Web: www.dn.dk/koebenhavn official email: koebenhavn@dn.dk Til Teknik og miljøforvaltningen

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder KLAP-evaluering Survey til virksomheder (Planlagt udsendt til kontaktpersoner ultimo januar 2015) Godkendt dec. 2014 1 Mailtekst virksomhedens kontaktperson [Emne] Spørgsmål vedrørende borgere i skåne

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere